கவர்ந்த சில வரிகள்........

jha;nkhop njhlu;ghd midj;Jf; fUj;Jf;fisAk; ,g;gFjpapy; gfpu;e;J nfhs;Sq;fs;.
fuit guzP
mq;fj;Jtu;
mq;fj;Jtu;
Posts: 2941
Joined: 25.03.2002 7:17
Location: gfhPd;
Contact:

Post by fuit guzP » 12.06.2003 6:19

Nrhopahd; wrote:jhj;],.. rjjpathd; rhtpj;jpupNajhd;.. $j;Jfisgw;wp fijf;Fk;NghJ mjd; QhgfKk;.. $lNt.. epj;jpiu J}q;Fw fr;rhd; fliyf;fhupfspd; flfj;Jf;fhy; fr;rhd; riufisj; J}f;fpf;nfhz;Nlhb (nrhw;g) re;Njhrk; fhz;gJ.. Nfhapy; tPjpapy; mkHe;J $j;J ghHj;Jnfhz;bUf;Fk;NghJ.. Rthuprpakhd fl;lj;jpy; jpBnud vOk;gp epd;W> ruj;ij cjwp> gpd;dhypUg;gtHfspd; fz;fSf;Fs; GOjp Nghfg;gz;zp.. mtHfsplk; trT thq;fp (nrhw;g) re;Njhrk; fhz;gJ.. vy;yhk;jhd; Qhgfk; tUFJ... :D
vdJ kz;zpd; GOjpapy; mkHe;J tpba tpba ghHj;j $j;Jfis.. ts;spjpUkzk;.. gtsf;nfhb... mupr;re;jpuh.. fhj;jtuh[d;... ntb murd;> g+jj;jk;gp... rj;jpathd; rhtpj;jpup... rq;fpypad;... esd; jkae;jp... vdf; $wpf;nfhz;Nl Nghfyhk;.. mJ xU tre;jfhyk;.. :cry:
:lol: :lol: :lol: vd;whYk; fr;rhd; fhhpia Vkhw;wpaJ........tsu Nkhrk; Nfl;Nlh......

Locked