{ இலங்கையில் தேவார பாடல் பெற்ற உண்மையான கோணேஸ்வரம் ஆலயம் முற்றாகஅழிக்கப்பட்டது. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் . }...

Posted by Trincomalee on Sunday, December 20, 2015