முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.
 
© unknown media photo
Credit whoever took this photo

முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.

nedukkalapoovan
Sign in to follow this  

சர்வதேசம் சுயநலனுக்காக முண்டுகொடுத்து பலமாக்கிய சிங்கள இராணுவ மேலாதிக்கத்தின் விளைவு, ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.

Credit

whoever took this photo

Copyright

© unknown media photo
  • Like 1
Sign in to follow this  


Photo Information for முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.