முஸ்லீம்கள் செய்த கொடுமை-2

தமிழ் மக்கள் மீது முஸ்லீம் காடைகள் கட்டவிழ்த்து விட்ட கொடுமைகள்.. 1990 இல் இருந்தே ஆரம்பமாகி விட்டது. இன்னும் தொடர்கிறது.

Sign in to follow this  
From the album:

மக்கள்

  • 6 images