குண்டுத் தேனீயும் மகரந்தச் சேர்க்கையும்.
 
© மீள்பிரசுர உரிமம் - நெடுக்ஸ்/யாழ்
Credit படப்பிடிப்பு உருவாக்கம் - நெடுக்ஸ்

குண்டுத் தேனீயும் மகரந்தச் சேர்க்கையும்.

nedukkalapoovan
Sign in to follow this  

இது கூட அருகி வரும் காட்சி ஆகிவிட்டது. 1 மில்லியன் உயிரினங்கள்.. தாவரங்கள் விலங்குகள்.. அழியும் நிலைக்கு மனிதனால்.. பூமியில் தள்ளப்பட்டுள்ளன.

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48133143

Credit

படப்பிடிப்பு உருவாக்கம் - நெடுக்ஸ்

Copyright

© மீள்பிரசுர உரிமம் - நெடுக்ஸ்/யாழ்
Sign in to follow this  
From the album:

அழகிய இயற்கை

  • 8 images

Photo Information for குண்டுத் தேனீயும் மகரந்தச் சேர்க்கையும்.