ஆத்தாடி துப்பாக்கி வியாபாரம் பண்றா 🤔 pic.twitter.com/qnuFMu4DFX

— ஆதிரன் (@Aathiraj8585) February 5, 2019