அரபு நாட்டில் கொடுக்கபடும் தண்டனை போல்
இந்த நாய்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்

கவிஞர் பா. விஜய் pic.twitter.com/cwD1iE2Bea

— மகாராஜா ® (@maharaja_2020) March 12, 2019