திரும்ப திரும்ப தமிழர்களுக்கு அரசியல் தீர்வு #தீபாவளி யில் தான் #திருகுதாழம் போடும் இலங்கையின் எதிர் காட்சி தலைவரும் தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்புத் தலைவரும் இரா.சம்பந்தன்

Posted by Muruga Kishnan on Monday, October 16, 2017