யாரும் ஏமாற்றமடைய வேண்டாம்.இது கவிதையில்லை. என்னுடைய மட்டக்களப்பு பயணம் பற்றிய ஒரு சிறு அனுபவப்பகிர்வு.

Posted by UMAkaran rasaiya on Monday, August 20, 2018