பொருத்தமான அருமையான வரிகள்..! எந்தன் நரம்புகள் கொண்டு செய்த #வீணை ஒன்று வேண்டுமே... நான் மறைந்தே போயினும் - என் #பாரதம் ஒளி வீசுமே! #இந்து_சமயவகுப்பு

Posted by இந்து சமயவகுப்பு on Tuesday, July 30, 2019