30 நொடிகளில் குற்றம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது 😍😂

Posted by Alavu Deen S on Thursday, August 15, 2019