கவிஞர் வாலியின் பாடல்களோடு சிறு பயணம் ⛳️ “நன்றி சொல்லவே உனக்கு என் மன்னவா வார்த்தை இல்லையே தெய்வம் என்பதே எனக்கு ...

Posted by Kana Praba on Wednesday, July 18, 2018