வாட்சப்பில் வந்தது இவர் யாரென்று தெரியவில்லை.ஆனால் உண்மையை உரக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்.இதுதான் உண்மை. பழி ஒரு பக்கம் பாவம் ஒரு பக்கம்.

Posted by Venkidu Prabhakaran on Tuesday, September 25, 2018