இலங்கா புரி மன்னன் இராவணன் ஓர் தமிழ் வேந்தன் என்பதும் ஆரியர்களால் அவன் அரக்கன் என்றும் கொடியவன் என்றும் சித்தரிகப்பட்டதும் வரலாறு

Posted by Nilasooru Nilasooru on Monday, July 9, 2018