தன்னைப் போல் பிறரை நேசிக்கும் தன்மையும், ஆபத்து காலங்களில் தன்னுயிரைப் பற்றிக் கவனியாது உதவி செய்யும் மனமுமே இறைவன்....

Posted by Darshini Rajh on Wednesday, August 15, 2018