என்னை அறிந்தால் - BH. Abdul Hameed

என்னை கவர்ந்த சிறந்த ஆளுமை மேதகு. வே. பிரபாகரன் - மூத்த ஊடகவிலாளர் B.h. Abdul Hameed-ன் 'என்னை அறிந்தால்' #tamil #tharakai #ennaiarindhaal #seniorbroadcaster #BHAbdulHameed

Tharakai இடுகையிட்ட தேதி: வியாழன், 19 அக்டோபர், 2017