என்னை அறிந்தால் - BH. Abdul Hameed

என்னை கவர்ந்த சிறந்த ஆளுமை மேதகு. வே. பிரபாகரன் - மூத்த ஊடகவிலாளர் B.h. Abdul Hameed-ன் 'என்னை அறிந்தால்' #tamil #tharakai #ennaiarindhaal #seniorbroadcaster #BHAbdulHameed

Posted by Tharakai on Thursday, October 19, 2017