''நான் எவரையும் குற்றம் சுமத்தவில்லை" - ஒஸ்லோ பிரதி மேயர் கம்ஷாயினி குணரட்ணம்

''நான் எவரையும் குற்றம் சுமத்தவில்லை இருபாலினருக்கும் சமவுரிமை இருக்க வேண்டுமென நினைப்பவள்'' : ஒஸ்லோ பிரதி மேயர் கம்ஷாயினி குணரட்ணம்

Posted by virakesari.lk on Thursday, January 10, 2019