முஸ்லிம் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்துவார்கள் என்ற ஹிஸ்புல்லா,ரிஷாட் ஆகியோரின் கனவு நனவாகியது!

முஸ்லிம் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்துவார்கள் என்ற ஹிஸ்புல்லா,ரிஷாட் ஆகியோரின் கனவு நனவாகியது!

Posted by Battinaatham - East on Thursday, April 25, 2019