• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
Sign in to follow this  
KULAKADDAN

பல்வேறு மொழிகளில் ஈழ நிலவரம் தொடர்பில் வந்த செய்திகள்

Recommended Posts

பல்வேறுமொழிகளில் ஈழ நிலவரம் பற்றி வந்த செய்திகளை இணைய மொழி மாற்றியூடு மொழிமாற்றம் செய்து வாசித்து பார்த்தேன். அவை உங்களின் பார்வைக்கும்.

மொழி மாற்றிகளின் மொழி மாற்றம் சில இடங்களில் சரியான மொழி பெயர்ப்பை தருவதிலை. அதை இந்த மொழிபெயர்ப்புக்களிலும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம். அவ்விடங்களில் எல்லாம் திருத்தம் செய்ய போதிய நேரமின்மையால் மொழிபெயர்ப்பை அப்படியே இடுகிறேன்

1. போர்த்துகல் மொழியில் வெளியான செய்தி.

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1255267

Sri Lanka: thousands of persons avoid the military offensive against the Tigers Tamil

The Army of Sri Lanka attacked today, for the second consecutive day, positions of the guerrilla war tamil, in the northeast of the island, in retaliation for the attack that yesterday injured a military chief. The attack will have obliged thousands of persons to leave his houses and it puts in question the fragile cease-fire in the country.

The bombings of the aviation and of the naval artillery reached the district of Trincomalee, an important situated port 260 kilometers to northeast of Colombo, when cingalesa was aimed yesterday by the aeroplanes of the Air Strength.

According to the brigadier Prasad Samarasinghe, spokesman of the Army, the new attacks were launched after a frigate that was parked in the port to have been attacked in the last night by mortars of the Tigers of Release of the Eelam Tamil (LTTE).

There will be a coordinated retaliation if the strength of the LTTE they continue his attacks ", it warned a spokesman of the Government, leaving on air the hypothesis of an operation of long course against the rebellious positions.

In declarations to the AP, S. Elilan, commander of the guerrilla war, affirmed that the military offensive provoked twelve dead men and tens of injured between the civil population and was of use that 15 thousand persons, in his majority of etnia tamil, left his houses in search of a more safe place.

The leader affirmed which many victims can still be buried under the debris of the destroyed and great buildings of injured they cannot be transported for hospitals out of the region, since the soldiers shut the roads in.

The spokeswoman of the mission of the European Union who supervises the cease-fire in the country advanced what the rebels will not have riposted to the military offensive, but the Army guarantees that three civilians died and other 11 were injured in the attack against the port of Trincomalee.

The military offensive – the first one from the come into force one of the cease-fire, in 2002 – was ordered hours after having made to him exploding a bombista-suicidal person when the passage of a column to fight where it was following the chief of the great-State of the Army cingalês, Sarath Fonseka, opponent of the dialog with the guerrilla war. Ten security guards who accompanied it died in the attack and the military chief is in serious state.

The guerrilla war denied the authorship of the attack – the first thing registered in Colombo in the last two years–, but the soldiers say that the attack has the mark of the separatists.

AHá more than two decades that the Tigers Tamil fight for the creation of an independent state in the northeast of Sri Lanka, denouncing the discrimination of which the population tamil is white for part of the majority cingalesa. Nevertheless, the conflict entered that there are four years in a period of latência after the agreement of cease-fire, sponsored by Norway, in spite of the sporadic episodes of violence.

Before the attacks of the last 24 hours, the guerrilla war admits to be divested of the cease-fire, affirming that the military offensive is unjustified. The President, Mahinda Rajapakse, already guaranteed what does not claim a return of the war, guaranteed them to me that the Government will not be going to tolerate the "blackmail" of the guerrilla war.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 நெதர்லாந்து மொழியில் வெளியான செய்தி...

நெதர்லாந்து மொழியை ஆங்கில மாற்றம் செய்யும் போது சில நெதர்லாந்து சொற்களுக்குரிய ஆங்கில சமதையான சொற்கள் வராது நெதர்லாந்து சொற்களே வந்துள்ளன.

யாரும் நெதர்லாந்து வாசிகள் அதன் சரியான பொருளை கூறினால் நன்றாக இருக்கும்

Thousands of flights for blazed up violence Sri Lanka

ANP/RTR/AFP

http://www.volkskrant.nl/buitenland/articl...anka?source=rss

COLOMBO - some tienduizenden srilankanen have been beaten on the

flight because of blazed up violence on the Asian island. That

communicated media Vn-vluchtelingenorganisatie to the UNHCR and

srilankaanse Wednesday. Only already in some Eastern regions have more

than vijftienduizend occupants their houses leave from fear for

bombardments by the government army. Also in the north people are

massive on the flight.

The armed forces started Tuesday with a serial ` limited

vergeldingsaanvallen on aims of the rebellengroep Tamil tigers (LTTE)

in the north and east of the island. According to a Internet site of

the LTTE as a result, twelve people came certainly for living, which

women and children.

The air attacks were a vergelding for an attack of the Tamil tigers

Tuesday on the bevelhebber of srilankaanse army in the capital

colombo. Because of this certain nine people came for. General Sarath

Fonseka touched badly injured.

According to the ministry of defence Ltte-rebellen are for the death

of three citizens Wednesday also responsible. The insurrectionists

shots mortiergranaten finished on a group soldiers, but they are foggy

their target.

The army since Tuesday a range has carried out attacks in areas where

the LTTE have the power. The government called the action around the

northeast port city Trincomalee of restricted scope. The intervention

the first official military action since a cease-fire in 2002, an end

had had had been made to two decades civil war.

A high official of the LTTE announced counter-measures, could the

armed forces their attacks on Tamil-territorium continue. He said that

the LTTE would see themselves then forced to military maintaining

action. The official compared the situation around Trincomalee with a

war.

2.http://www.nu.nl/news/720372/24/rss/Doden_door_luchtaanval_Sri_Lanka.html

Deads by air attack Sri Lanka

COLOMBO - at the vergeldingsaanval

certainly of srilankaanse army in the plaatsje Muttur in the east of

Sri Lanka twelve citizens have perished, under whom women and

children. That reported Tamil tigers (LTTE) to a Internet site of the

resistance movement Wednesday

The air attack was a vergelding for an attack of the Tamil tigers

Tuesday on a bevelhebber of srilankaanse army in the capital colombo.

Because of this certain nine people came for. General Sarath Fonseka

touched badly injured.

The army conducted Wednesday new attacks from in areas where the LTTE

have the power. The government called the action around the northeast

port city Trincomalee of restricted scope. The intervention the first

official military action since a cease-fire in 2002, an end had had

had been made to two decades civil war.

A high official of the LTTE announced counter-measures, could the

armed forces their attacks on Tamil-territorium continue. He said that

the LTTE would see themselves then forced to military maintaining

action. The official compared the situation around Trincomalee with a

war.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. இத்தாலிய மொழி செய்தி

இதிலும் சில சொற்கள் இத்தாலிய மொழியிலேயே வந்துள்ளது போல் இருக்கிறது.... :lol:

http://www.kataweb.it/news/index.jsp?s=naz...glio&id=1482285

SRI LANKA: NEW CRASHS ESERCITO-TAMIL, 15 VICTIMS

The peace always seems piu' far in the Sri Lanka. After the

massacre completed from a woman kamikaze in the quartier general of

the army, Aviation and military Navy have bombed for two days the

emplacements of Tigris of liberation of the Tamil Eelam (Ltte) in the

outskirtses of the nordorientale peninsula of Trincomalee. The victims

of the crashs are at least 15, second a budget written up on the base

of bulletins I am diffused from the army and Tigris. The megaphone of

the Prasad, Defense Ministry Samarasinghe, has reported that three

civilians have lost the life under the mortar blows talk nonsense to

you from Tigris against a naval detachment in the area of Muttur. The

situated one of the rebellious ones, instead, has given to news of the

killing at least twelve civilians in a raid aerial on Sampur. Tigris

has threatened a hard reprisal if the government not cessera' the

attacks.

"To Trincomalee it seems to be in war", has declared S. Puleedevan, to

head of the secretariat of peace of Tigris. Columbus must recall the

soldiers or Tigris for the liberation of the Tamil Eelam (Ltte)"will

be forced to defend itself", has explained. The government of Columbus

has answered with equal hardness. "If the Ltte continuera' to attack

to us, you sara' a coordinated reprisal", has declared the minister

Keheliya Rambukwella. Swedish general Ulf Henricsson, than guides the

Mission of control in the Sri engaged Lanka to verify the estate of

the truce in vigor from 2002, has admonished on the consequences of

the crash in action. "the still valid stop-the-fire agreement e'", has

said, "but obviously at the moment it does not come respected". The

risk, has admonished, e' that they fail the efforts negotiates them in

order to arrive to the peace and lathes to the open war. (COMFORTS)

Share this post


Link to post
Share on other sites

நாளை 27-04-2006 பிரான்சு பத்திரிகையில் பதிவாகும்

தகவல்

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-...1-760396,0.html

http://www.lemonde.fr/web/module_chrono/0,...1-760396,0.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

நாளை 27-04-2006 பிரான்சு பத்திரிகையில் பதிவாகும்

தகவல்

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-...1-760396,0.html

1. In Sri Lanka, the army bombs the positions of the Tigers after a murder attempt against his leader

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-...1-760396,0.html

In an unsurpassed climbing since the establishment of a cease-fire in Februar,y 2002, the Sri Lankan air force and navy continued, on Wednesday, April 26th, bombing the positions of the Tigers of release of Eelam tamoul (LTTE), in reply to a murder attempt - suicide which seriously hurt the leader of the army, the general Sarath Fonseka.

The government accused the Tigers of having financed the murder attempt, made on Tuesday by a woman which made blow up in front of the escort of the general, inside the HQ of the Sri Lankan army, right in the center of Colombo, the capital of the country.

To penetrate in cette into zone put under haute security, the young woman, which claimed itself surrounding wall, would have used an hour of visits to the sick in the military hospital located in the headquarters of the army. Eight persons, whom four bodyguards of the general, were killed, while the leader of the army was hospitalized in a serious state. The murder attempt was not demanded, but LTTE has a long habit of attack of personalities by commandoes - suicides.

From Tuesday evening, the air force and navy bombed positions of the Tigers in the region very flustered by Trincomalee (east of the island), while the government called the Sri Lankan to "deduction".

In an address televised in the nation, the president Mahinda Rajapakse nevertheless proved to be ready to take up challenge. " No act of terrorism can scare me. Similarly, my government cannot be put in knees by provocations ", he asserted. During a maintenance with the chief editors of the Sri Lankan newspapers, on Monday, the president had declared " caused to resolve problem by debate. We are ready to make all our possible to bring LTTE to the table of negotiations ", he had pointed out.

The Tigers had cancelled their participation, some days earlier, in the talks of peace which should have been held on Monday and Tuesday in Geneva, using as an excuse the impossibility of holding a meeting with their commanders on the ground, in the east of the country.

Four years after the official stopping of hostilities between the army and LTTE, cease-fire has never seemed so fragile and the Scandinavian Observer mission (SLMM) thought, in a press release, that the murder attempt of Colombo could " compromise any possibility of talks in future ".

For three weeks, the situation on the ground does not cease deteriorating and Norway, mediatory in the process of peace, did not succeed in restoring contact between parties. More serious, the Norwegian mediator was avoided by both camps, what gives to understand that the hour is not any more in negotiation really.

It appears more and more apparently that LTTE will not return to the table of talks before the government puts an end to the activities of faction dissident of the Tigers taken by the colonel Karuna. By parting from LTTE, this military leader of regions is takes a new look at both cardinal principles of the organization: LTTE is the only representative of the Tamouls; the north and is from the island it with tamoule majority constitute the single entity.

During the meeting of Geneva, in February, the first one between the government and the Tigers since 2003, the bet at a walking pace of faction Karuna was the only preoccupation of LTTE. Are the Tigers ready for war to try themselves to resolve problem? The challenge for the government is, anyway, to control its troops to prevent any unjustified retaliation on the tamoule population in general.

By bombing the positions of LTTE, the government wanted to show its firmness in relation to the Sinhalese extremists who claim actions against the Tigers and in relation to LTTE, already accused in August, 2005 of the assassination of minister of Foreign Affairs Lakshman Kadirgamar. To check climbing will not be easy as much as any point agreed does not appear to exist today.

2.A "fatherland" tamoule, objective of LTTE

Aimed in an authoritarian way by Velupillai Prabhakaran, LTTE (Tigers of release of Eelam tamoul), which eliminated all his tamouls rivals by weapon, fights since 1983 for the creation of a "fatherland" for the tamoule minority of Sri Lanka. Installed especially in the north and this one is from the island her, represent 18 % of the 20 millions of Sri Lankan, in the majority Sinhalese. Tamouls is Hindu or christian, while the majority of the Sinhalese are buddhist. Sri Lanka also counts a Muslim minority about 8 % of the population, installed predominantly in the east of the country and which does not want to be subjected to the law of LTTE in any regulations of conflict. LTTE occupies a band of territory in the north of the island at the moment, where it exercises an absolute control of the population.

LTTE justifies its battle by accusing the government with Sinhalese majority of discrimination towards tamoule minority. Since Februar,y 2002, a precarious peace reigned in Sri Lanka, but no thorough negotiation on the regulations of conflict has taken place since 2003

Share this post


Link to post
Share on other sites

போர்த்துக்கல், இத்தாலி மொழியில் வந்த செய்திகளினை ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றியமைத்த குளக்காட்டனுக்கு நன்றி. பிரித்தானியா அல்லாத ஐரோப்பாவில் வாழும் ஆங்கிலம் தெரியாத எம்மவர்களுக்கும், வேறு நாடுகளில் வாழும் ஆங்கிலம் தெரியாதமக்களுக்கும் நீங்கள் இவற்றினை தமிழில் மொழி பெயர்த்து வெளியிட்டிருந்தால் எல்லோரும் வாசிக்க இலகுவாக இருந்திருக்கும். செய்வீர்களா?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tamil civilians flee as death toll rises

Email Print Normal font Large font By Amal Jayasinghe in Colombo

April 27, 2006

ESCALATING violence between Sri Lankan forces and Tamil rebels left at least 15 civilians dead and 15,000 Tamil villagers fleeing for their lives, reports from both sides said yesterday, a day after a suicide bomb attack blamed on Tamil Tiger rebels shattered a fragile ceasefire.

Three people died and 13 were wounded when the Liberation Tigers of Tamil Eelam fired mortar bombs against a naval detachment in the Muttur area of Trincomalee district, a Defence Ministry spokesman said.

He denied earlier military reports that the civilians were killed when an Israeli-built Kfir jet accidentally dropped a bomb on Muttur jetty while attacking suspected Tamil Tiger positions in the north-east.

The pro-rebel Tamilnet website reported 12 other civilians died when government warplanes struck the rebel-held Sampur area late on Tuesday in retaliation for a suicide bombing that killed 10 and wounded 30, including the army chief.

"Groups of people searching for casualties in Tuesday's attacks said at least 12 bodies of Tamil civilians were recovered so far," it said. "The death toll is expected to increase."

Many injured were seeking treatment in Sampur hospital.

It was not immediately clear if the military air strikes caused other damage, but Tamilnet said 15,000 villagers were fleeing their homes as strikes continued.

The military staged the attacks after a woman pretending to be pregnant blew herself up at army headquarters in the capital. The Tigers have denied responsibility for the bombing.

The Government vowed to keep attacking Tamil rebel targets with co-ordinated air, sea and land forces, amid fears of full-scale war.

However, the Government said it was still committed to a negotiated settlement to the long-running Tamil separatist conflict, which has claimed more than 60,000 lives in the past 30 years, including many during a ceasefire in place since 2002.

"The ceasefire agreement is still on," the Media Minister, Anura Yapa, said. "We are trying our best through the Norwegian facilitator, the truce monitors and the [international] donors to bring the [Tigers] to the negotiating table."

But on the ground, violence escalated. Kfir jets and Ukrainian MiG-27 aircraft carried out air attacks while naval gunboats and army artillery units also exchanged fire.

The Tigers are fighting for a homeland for the Tamil minority in the country's north-east, parts of which have long been under de facto rebel control.

Agence France-Presse

-smh http://www.smh.com.au/news/world/tamil-civ...5861419260.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

போர்த்துக்கல், இத்தாலி மொழியில் வந்த செய்திகளினை ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றியமைத்த குளக்காட்டனுக்கு நன்றி. பிரித்தானியா அல்லாத ஐரோப்பாவில் வாழும் ஆங்கிலம் தெரியாத எம்மவர்களுக்கும், வேறு நாடுகளில் வாழும் ஆங்கிலம் தெரியாதமக்களுக்கும் நீங்கள் இவற்றினை தமிழில் மொழி பெயர்த்து வெளியிட்டிருந்தால் எல்லோரும் வாசிக்க இலகுவாக இருந்திருக்கும். செய்வீர்களா?

செய்யவதற்கு விருப்பமில்லாமல் இல்லை. நேரமின்மை/பொறுமையின்மையும், செய்யமுடியாமல் இருக்கிறது. இதற்கும் ஒரு மொழிமாற்றி இருக்கும் என்றால் மிக இலகுவாக முடிந்துவிடும்....

Share this post


Link to post
Share on other sites

40,000 Tamils 'flee rebel area'

COLOMBO, Sri Lanka (AP) -- Some 40,000 civilians fled homes in northeastern Sri Lanka to escape government airstrikes on Tamil rebel areas in recent days that have killed at least a dozen people, the rebels said Thursday.

No new strikes were launched Thursday, the Defense Ministry said, following two days of air attacks near the northeastern port of Trincomalee that constituted the government's biggest military operation since its 2002 cease-fire with Tamil Tiger rebels.

The strikes followed a suicide bombing targeting the top Sri Lankan army commander on Tuesday and attacks on navy craft the following day, military officials said, in a spasm of violence that had brought the country perilously close to a return of civil war.

However, the European team that monitors the island nation's cease-fire said on Wednesday that the accord still stood.

"There are no new air raids," military spokesman Brig. Prasad Samarasinghe said Thursday.

He said the highway that connected the south with the north, severed by the government on Wednesday, might be opened later Thursday.

The A-9 highway serves as the only surface link between the regions and there are reports of shortages of petroleum products in the Jaffna Peninsula, the traditional home of Sri Lanka's 3.2 million ethnic minority Tamils.

The rebels, formally known as the Liberation Tigers of Tamil Eelam, or LTTE, said 40,000 people have fled their homes in the northeast and that the rebel movement would seek to provide them with shelter.

"This terror atmosphere that has been created throughout the Tamil homeland has shattered the Tamil people," the rebels said in a statement. "LTTE had protected Tamil people....for many years. Today, Tamil people are seeking and expecting protection from our movement."

The Tamil Tigers fought a two-decade civil war in an attempt to create a Tamil homeland in northeastern Sri Lanka, claiming discrimination by the majority ethnic Sinhalese.

A Norway-brokered truce halted large-scale fighting in 2002, but disputes over postwar power-sharing have hindered peace talks, and sporadic violence has raised tensions in recent months.

The government launched an initial wave of airstrikes -- its first major military assault since the cease-fire -- on Tuesday, hours after an ethnic Tamil suicide bomber targeted the top government military commander in Colombo, wounding the officer and killing nine other people.

The air force struck Tiger bases near the northeastern port of Trincomalee for a second day on Wednesday after navy craft came under rebel attack, Samarasinghe said.

The army also fired mortars at rebel positions and the airstrikes killed at least 12 people and injured 27, the rebels said.

Ulf Henricsson, the Swedish head of the cease-fire monitoring team, has said the truce is still valid despite the hostilities.

"Certainly, we still have a valid cease-fire. No one has abrogated it," he said. However, he said that "what is going on is a serious violation of the agreement."

-CNN

Share this post


Link to post
Share on other sites

What are we waiting for? The Sinhala Government of Mahinda Rajapakse has started the 'Final Solution'By: Ivan Pedropillai

It is over 60 years ago that the German Nazis engaged in the execrable 'Final Solution' of what they termed the Jewish problem in their midst. It was no more and no less than the savage annihilation of the Jews who had been settled in Europe for over a thousand years. The gas chambers of Auschwitz and Buchenwald that are still standing are macabre testimonies to the evil of racist superiority propounded and practiced by the butchers of Nazi Germany.

In a similar manner, the fate of the Tamils too is unquestionably sealed if left any longer in their hands of the Sinhala government. The genocidal ethnic cleansing undertaken by successive Sinhala Sri Lankan governments resulted in the killing of nearly 100,000 Tamil civilians and has driven nearly two million Tamils into traumatic internal exile in the Vanni and family-rending exile in foreign lands. The Sinhala psyche is such that there can be no room in their minds for the continued existence of a Tamil nation within the present state of Sri Lanka. It is indeed a vain hope to expect the murderous and blood dripping Sinhala lion to forego its taste for Tamil flesh and blood. The international community (IC) remains indifferent to the indiscriminate mass murder of innocent Tamil civilians yet again as evidenced by the bombing of innocent Tamil civilians living in the villages of Trincomalee. The pious 'Do Gooding' NGOs and the ineffective foreign diplomatic legations based in Sri Lanka are practised exponents of the art of ' see no evil; hear no evil; speak no evil' so long as it concerns the torture and genocide carried out by the Sri Lankan government and its armed forces.

Reported below is a brief summary of a TRO press report describing the latest episodes of indiscriminate massacre visited upon the Tamil people by a hate-filled Sri Lankan government that is goaded and cheered into a frenzy by a southern Sinhala electorate, hell-bent on driving the Tamils into extinction. All Tamils, whether supporters of Tamil nationalism or tepid or even trenchant supporters of the Sinhala government who naively assume that the Sinhalese will play fair by the Tamil nation, should realise that the time is now ripe to open their hearts and minds to the clear and inevitable conclusion that the Sinhala government has neither the desire nor the mandate to settle the Tamil question apart from administering the 'Final Solution'.

TRO Press statement - Summary:

The Sri Lankan Government onslaught on the Tamils and Muslims in the villages surrounding Trincomalee continues unabated. The International Community that hastened to condemn the bomb-blast involving the Army Commander inside the Army Headquarters in Colombo, has not said a word against Sri Lanka attack on Tamil civilians continuing for the second day in Trincomalee. Deaths of more than thirteen civilians, including a Muslim religious dignitary and a two-year old child, have been reported so far. Thousands of persons from Ralkuli, Kadakaraichchenai, Senaiyoor, Sampoor, Ilakkanthai, Sudaikuda, Paddalipuram and Upparu in the Trincomalee district have been displaced due to the ongoing air, sea, and ground attacks by the Security Forces of Government of Sri Lanka. The IDPs (Internally Displaced Persons) affected by the previous week's communal violence are also streaming into LTTE controlled areas from the government controlled areas. The number of IDPs has passed the 30,000 mark and continues to rise.

Access to, and procurement of, these items is severally hampered as these items are not available in the LTTE controlled areas and transportation from government controlled areas is impossible. There are two co-op shops in these affected areas and neither have adequate stock to deal with the current and anticipated needs. Small shops that were previously open for business have all been closed due to the security situation. There are also no hospitals in the area and the two available medical centres and dispensaries are staffed by visiting doctors and nurses. Thus far these medical personnel have been unable to report for work due to the continuing shelling. So what are we waiting for? The Tamils of Tamil Eelam are being attacked by rampant Sinhala forces all around them and cannot wait until they are driven into the sea. Now is the time for our fight back and to support the LTTE as our proven leaders to defend the very existence and rights of the Tamil nation. We cannot be begging for the mercies of the international community which has shown itself partial to the Sinhala government nor can we keep the rampaging the Sinhala forces any longer at bay, without striking back with determination and courage to win at last the freedom that has been denied to the Tamil people for nearly 60 years since the granting of independence by the British.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Topics

 • Posts

  • அமெரிக்கன்ர அரசியல் எப்படியோ போக .. உந்த ஆய்வாளர்கள் தொல்லை தங்காதே..!😢 பசுபிக் கடலை தொட்டு அண்டார்டிகாவை றச் செய்வினம்.. தலைப்பு அருமை ..! 😊 .. இன்னும் குறை கட்டுரைகள் வருவதற்குள் ஊரை காலி செய்குக..! ☺️
  • நீங்களும் கவிதைதானா ?? சரி எழுதுங்கோ தொடர்ந்து
  • எல்லாரும் வெள்ளணவே தொடங்கியாச்சாக்கும். அவசரக் குடுக்கைகள். கவிதை நன்று அண்ணா.   😃
  • நல்ல தொடக்கம்; தொடரட்டும் நல்லபடியாக... காரை துர்க்கா   / 2020 பெப்ரவரி 18 வடக்கு, கிழக்கின் பொருளாதாரம், சமூக அபிவிருத்தி மேம்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்துடன், ‘மக்கள் அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு மன்றம்’ என்ற அமைப்பு, புதிதாக அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டுள்ளது.    யாழ். ஆயர் அதிவணக்கத்துக்குரிய ஜஸ்டின் பேணார்ட் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை, நல்லை ஆதீன குரு ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் ஆகியோரின் இணைத் தலைமையில், வடக்கு, கிழக்கைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் அதிகமான துறைசார் நிபுணர்கள், பேராசிரியர்கள், புலமை சார்ந்தோர் இணைந்து, மேம்பாட்டு மன்றத்தில் செயற்பட முன்வந்துள்ளனர்.   இந்தப் பூமிப்பந்தில், பிரச்சினைகள் இல்லாத தனிநபர்கள் இல்லை. பிரச்சினைகள் இல்லாத குடும்பங்கள் இல்லை. பிரச்சினைகள் இல்லாத சமூகங்கள் இல்லை. ஆகவே, பிரச்சினைகள் எல்லோருக்கும் பொதுவானவையே.  இவ்வாறாக, பிரச்சினைகள் அனைவருக்கும் பொதுவானவைகளாக இருந்தாலும், போர் அரக்கன் மூர்க்கத்தனமாகக் கோரத்தாண்டவம் ஆடிய மண்ணில் வாழும் தமிழ் மக்களது பிரச்சினைகள், வேறு விதமானவைகளாகவும் சிக்கல்கள் நிறைந்தவைகளாகவும் காணப்படுகின்றன; தொடர்கின்றன.  ஆயுதப் போர் நிறைவுக்கு வந்து, பத்து ஆண்டுகள் ஓய்ந்துவிட்ட போதிலும், தமிழ் மக்களது அன்றாடப் பிரச்சினைகள் ஓய்ந்தபாடில்லை; தீர்வதற்கான அறிகுறிகளையும் காணவில்லை. மாறாக, பிரச்சினைகள் மேலும் சிக்கலுக்குள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இதற்குக் காரணம், அடிப்படைப் பிரச்சினையான அரசியல் பிரச்சினை அப்படியே இருப்பதாகும். அதுகூட, மேலும் சிக்கலுக்குள்ளேயே சிக்கியுள்ளது.  மறுவளமாக, இன்று தமிழ் மக்கள் எதிர்கொள்கின்ற, அனுபவிக்கின்ற அடிப்படைப் பிரச்சினைகளுக்கு, அரசியல் பிரச்சினையே பிரதான காரணமாகவும் அமைந்துள்ளது.  உதாரணமாக, யாழ்ப்பாணம், வலிகாமம்  வடக்கு உயர்ப் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் ஒருவரது வீடும் விவசாயக் காணியும் கையகப்படுத்தப்பட்டு இருப்பின், அவரது இருப்பும் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகி, அவர் அன்றாடப் பிரச்சினைகளுக்குள் அகப்பட்டிருப்பார்.ஆனால், அவரது வீடும் காணியும் விடுவிக்கப்படாமைக்குக் காரணம், அடிப்படைப் பிரச்சினையான அரசியல்  பிரச்சினையே ஆகும்.  இவ்வாறாக, 72 ஆண்டுகால இனப்பிணக்கான அரசியல் பிணக்கு தீராத வரை, நாளாந்தம் தமிழ் மக்கள் அனுபவிக்கும் அன்றாடப் பிரச்சினைகளும் தீரப்போவது இல்லை.  ஆனாலும், அடிப்படைப் பிரச்சினையான அரசியல் பிரச்சினை தீர்க்கப்படுமா? அதற்காக, இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகாலம் தமிழினம் காத்திருக்க வேண்டுமென்று எவருக்கும் தெரியாது.  இந்நிலையில், ஒருபுறம் அரசியல் பிரச்சினைக்கான தீர்வு முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் மறுபுறம், அன்றாடப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகள் காணவேண்டிய தேவைப்பாடுகள் நிறையவே இருக்கின்றன.  இது இவ்வாறு நிற்க, இதுவரையான காலப்பகுதியில், எமது அரசியல்வாதிகளால் அன்றாடப் பிரச்சினைகளைக் கணிசமான அளவில்கூடப் பூர்த்திசெய்ய முடியவில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியே உள்ளது.  2010ஆம் ஆண்டில் போர் நிறைவுபெற்ற காலங்களில், ஆட்சியில் இருந்தவர்களுடன் ஐக்கியமாக இருந்தவர்களாலும் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8ஆம் திகதியிலிருந்து 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 16ஆம் திகதி வரையிலான நல்லாட்சி காலப்பகுதியில் ஆட்சி அமைக்கவும் அவ்வாறாக அமைத்த ஆட்சியை நடத்தவும் ஆதரவு வழங்கியவர்களாலும், தமிழ் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாரியளவில் உயர்த்த முடியவில்லை. அன்றாடப் பிரச்சினைகளைப் பெருமளவில் தீர்க்க முடியவில்லை.  இதற்கிடையே, இன்று தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கும் அன்றாடப் பிரச்சினைகள், வெறுமனே அரசியல்வாதிகளாலும் அரச திணைக்களங்களாலும், அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களாலும் மாத்திரம் தீர்க்கப்படக் கூடியதும் அல்ல என்பதையும், நாம் உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.  ஆகவே, இந்நிலையில் இதுபோன்ற அபிவிருத்தி மன்றங்களது வருகை அவசியமானதே; வரவேற்கக்கூடியதே. ஆனால், மறுபுறத்தில் அவற்றினது இயலுமை, தொடர்ச்சித் தன்மை என்பன குறித்துக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டி உள்ளது.   புதிதாக அமைப்புகளைத் தொடங்குவது மிகச் சுலபம். ஆனால், அவற்றை வினைத்திறன் உள்ளதாகத் தொடருவது ரொம்பக் கடினம். ஆகவே, இன்று இவ்வாறு சமயத் தலைவர்களாலும் புத்திஜீவிகளாலும் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு, பத்தோடு பதினொன்றாக இருக்க முடியாது. இவற்றுக்குப் பாரிய சமூகப் பொறுப்பு உள்ளது.  இன்று தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பல சமூக அமைப்புகள் இயங்கி வருகின்றன. இதற்கு, கணிசமான புலம்பெயர்ந்த உறவுகள், பெரும் பங்களிப்புச் செய்து வருகின்றார்கள்.  ஆனாலும், இவ்வாறான அமைப்புகளுக்கு இடையிலான புரிந்துணர்வு, குறைவாகவோ, இல்லாமலோ உள்ளது என்றுகூடக் கூறலாம். ஆகவே, புதிதாகத் தற்போது உருவாக்கம் பெற்றுள்ள மக்கள் அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு மன்றம், சமூக அமைப்புகளுக்கான ‘தாய்’ அமைப்பாக மிளிர வேண்டும்.  தமிழ் மக்களிடையே ஆங்காங்கே அவ்வப்போது, மதம் சார்ந்த முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றன அல்லது, தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.இது போன்ற நிலைமைகள், போர் நடைபெற்ற காலங்களில் வடக்கு, கிழக்கு மண்ணில் காணப்படவில்லை; தோன்றவில்லை. தமிழ் மக்கள் அப்போது மதத்தால் இரண்டாக இருந்தாலும், இனத்தால் (தமிழ்) ஒன்றுபட்டிருந்தோம். ஆனால், இன்று ஏற்பட்டுள்ள இவ்வாறான சி(று)ல முறுகலுக்குள் எண்ணெய் வார்க்க, பல தரப்புகள் கங்கணம் கட்டி வரிசையில் நிற்கின்றன. ஆகவே, இந்து - கிறிஸ்தவ மத அமைப்புகளின் தலைவர்கள் இணைத் தலைவர்களாகச் செயற்படுகின்றபோது, இவ்வாறு ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளை முளையிலேயே கிள்ளி எறியலாம்; கிள்ளி எறிய வேண்டும்.  அதுபோல, வடக்கு, கிழக்கின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், இவ்வாறான இணைத் தலைமையிலான உறவு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த இணைத் தலைமை, பிறப்பில் இந்துவாகவோ கிறிஸ்தவராகவோ வாழுபவர்களை அடிப்படையில் தமிழர்களாக இணைக்க வேண்டும்.  தமிழ் மக்களது வெளிச் சூழலை, பிறிதொருவர் நிர்ணயித்தல் (சுதந்திரம்) அடிமைத்தனம் எனப்படும். ஆனால் இன்று, எங்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு  இடையே புரிந்துணர்வுகள் அ(றுந்து)ற்று, எங்களது உளச்சூழலைக் கூட (மனதை), வெளியே இருப்பவர்கள் நிர்ணயிக்கும் நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.  இவற்றின் தோற்றக் காரணத்தைக் கண்டுபிடித்தாலே, வெற்றிக்கான திறவுகோலை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம்.  ஆகவே, வடக்கு, கிழக்கின் பொருளாதாரம், சமூக அபிவிருத்தி மேம்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்துடன் அமைக்கப்பட்ட மக்கள் அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு மன்றம், தமிழ் அரசியல்வாதிகளால் உதாசீனம் செய்ய முடியாத பலம்கொண்ட அமைப்பாக எழுச்சி பெறவேண்டும். தமிழ் மக்கள், தங்களது அரசியல்வாதிகள் மீது முழுமையாக நம்பிக்கை இழந்துவிட்டார்கள். யார் உண்மையானவர்கள்; யார் உண்மை போல நடிக்கின்றார்கள் என, முழுமையாகக் குழம்பிய நிலையில் உள்ளார்கள்.  முன்பு போல இல்லாது, அரசியல் விமர்சனங்கள் நிறைந்த உலகத்தில், தற்போது நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதனை விட, சமூக வலைத்தளங்கள் வழியாக நாளாந்தம் பல கருத்துகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதனது உண்மைத் தன்மை தொடர்பிலும், மக்கள் குழப்பமடைந்து வருகின்றனர். ஒரு பொதுமகன், யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாக்களிக்கலாம். அது அவரது தெரிவு விருப்பம். ஆனால், அவ்வாறு வாக்களித்து வெற்றி பெறுபவர் அடுத்து வருகின்ற ஐந்து ஆண்டுகள் ஆசனத்தில் இருக்கப் போகின்றார். ஆகவே, பிழையானவர்களைத் தெரிவுசெய்தால், மீண்டும் சரியானவர்களை மீளத் தெரிவுசெய்ய, ஐந்து ஆண்டு காலம் காத்திருக்க வேண்டும்.  இன்று அனைத்துச் செயற்பாடுகளிலும் அரசியல் நுழைந்துவிட்டது. நகர சபையினர் குப்பையை எடுக்கும்போது, சில கட்சிகளைச் சார்ந்தவர்களின் வீடுகளில் மாத்திரமே குப்பைகளைச் சேகரிப்பதாக மக்கள் தன்னிடம் முறையிட்டுள்ளதாக வடக்கு மாகாண ஆளுநர் அண்மையில் தெரிவித்துள்ளார்.  ஆகவே, குப்பை அள்ளுவது வரை அரசியல் சென்று நாற்றம் அடிக்கின்றது. இவ்வாறு நாற்றம் அடிப்பதாலேயே, நல்லவர்கள், கௌரவமானவர்கள், சமூகநோக்கில் நடுநிலை நிற்பவர்கள் போன்றோர் அரசியலுக்குள் வர அச்சப்படுகின்றார்கள்.  ஆகவே, நாற்றம் எடுக்கும் அரசியலை மாற்றத்துக்குள் கொண்டுசெல்ல, இவ்வாறான பொது அமைப்புகள் முயற்சி செய்யவேண்டும்.  தென்னிலங்கையில், தங்களது மதம் சார்ந்து பௌத்த அமைப்புகள் நடந்து கொள்வது போல, மக்கள் அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு மன்றமும், தங்களது இனம் சார்ந்து நடந்துகொள்ள வேண்டும்.  போரால் தமிழ்ச் சமூகம் தலைகீழாகப் புரட்டிப் போடப்பட்டுள்ளது. அந்தச் சமூகத்தின் கட்டமைப்புகள் சிதைவடைந்து கிடக்கின்றன. ஒழுங்கமான சமூக அமைப்புகள் ஒழுங்கின்றிச் சிதறிக் கிடக்கின்றன.  இந்நிலையில், இருக்கின்ற இந்த நிலையிலேயே, எமது சமூகம் தொடர்ந்தும் இருக்க முடியாது. அல்லது, “இந்த நிலையையே, இவ்வாறு ஏற்று வாழ வேண்டும்” என எவரும் சொல்லவில்லை; சொல்லவும் முடியாது.  http://www.tamilmirror.lk/சிறப்பு-கட்டுரைகள்/நல்ல-தொடக்கம்-தொடரட்டும்-நல்லபடியாக/91-245663