Jump to content

அடர்த்தியான அழகான கூந்தலுக்கு..


Recommended Posts

அடர்த்தியான அழகான கூந்தலுக்கு..

«Æ¸¡É, ÀÇÀÇôÀ¡É Üó¾ÖìÌ ¬¨ºôÀ¼¡¾ ¦Àñ¸û ¯ñ¼¡? ¯í¸û ¬¨º ¿¢¨È§ÅÈ º¢Ä ÀÂÛûÇ ÊôŠ¸¨Çò ¾ó¾¢Õ츢ȡ÷ ¦ºý¨É, ¾¢ÕÁ¨Äô À¢û¨Ç º¡¨Ä¢ø ¯ûÇ, ¬õÀ¢ÂýŠ இý¼÷§¿„Éø «¸¡¾Á¢Â¢ý «ÆÌì ¸¨Ä ¿¢Ò½÷ ±õ. †º£É¡ ¨ºÂò.

¦ºõÀÕò¾¢ இ¨Ä, â, ¦Åó¾Âõ, º¢¨¸ì¸¡ö §º÷òÐ «¨ÃòÐ, „¡õâ×ìÌô À¾¢Ä¡¸ò §¾öòÐì ÌÇ¢òÐ Åà Üó¾ø «¼÷ò¾¢Â¡¸ ÅÇÕõ. «§¾ §À¡Ä, Å¡ÃòÐìÌ ´ÕÓ¨È ¿øÄ Íò¾Á¡É §¾í¸¡ö ±ñ¦½¨Â (¦ºì¸¢ø ¬ð¼ôÀð¼, ¦ºÂü¨¸ ¿ÚÁ½õ ஊ𼡾, «ºø §¾í¸¡ö ±ñ¦½Â¡¸ இÕó¾¡ø இýÛõ º¢Èó¾Ð)Á¢¾Á¡¸î ÝΦºöÂ×õ. ¾¨Ä¢ø §¾öòÐ, «¨Ã Á½¢ §¿Ãõ °È¢ Á¢ÕÐÅ¡¸ Áº¡ˆ ¦ºöÂ×õ. Á¢÷측ø¸û ÀÄõ¦ÀÈ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ÅÆ¢ இÐ.

±ýÉ ¦ºö¾¡Öõ Óʦ¸¡ðθ¢ÈÐ. ÅÈðº¢Â¡¸ இÕì¸ÈÐ. «¼÷ò¾¢§Â இøÄ¡Áø ±Ä¢ Å¡ø §À¡Ä இÕ츢ÈÐ ±ý¦ÈøÄ¡õ ̨ÈôÀðÎì ¦¸¡ûÀÅ÷¸Ù측¸ ´Õ Š¦À„ø ÌÈ¢ôÒ ¾Õ¸¢§Èý.

¬Á½ì¦¸ñ¦½ö - «¨Ã Ä¢ð¼÷,

Ä¡Åñ¼÷ ¬Â¢ø - 10 ¸¢Ã¡õ,

ÐǺ¢ ±ñ¦½ö - 10 ¸¢Ã¡õ

±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¸ÄóÐ இ§Äº¡¸î ÝΦºöÐ, À¡ðÊÄ¢ø °üÈ¢ ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ×õ. ¾¢ÉÓõ º¢È¢Ð ±ÎòÐ ÁÂ÷측ø¸Ç¢ø ÁðÎõ §¾öòÐ, Á¢¾Á¡¸ Áº¡ˆ ¦ºöÂ×õ. இ¾É¡ø ÅÈñ¼ ÓÊ «Æ¸¡Ìõ. §Àý, ¦À¡ÎÌ ¦¾¡ø¨Ä இÕ측Ð. Üó¾ø «¼÷ò¾¢Ôõ «ÆÌõ ¦ÀÚõ.

Üó¾ø ±ýÀÐ ´Õ ¦Àñ½¢ý «Æ¨¸ «Ê§Â¡Î Á¡üȢŢÎõ Å¢„Âõ ±ýÀ¾¡ø¾¡ý இò¾¨É «ì¸¨È ±ÎòÐì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û. «¾¢Öõ இÇõ¦Àñ¸ÙìÌ, º¢னிÁ¡Å¢Öõ Å¢ÇõÀÃí¸Ç¢Öõ ÅÕõ ¦Àñ¸Ç¢ý ÐûÙõ ÓÊ §À¡Ä ¾í¸Ù¨¼Â Üó¾Öõ ¯Â¢÷ôÒ¼ý À¢Ã¸¡º¢ì¸ §ÅñÎõ ±ý¸¢È ¬¨º ¿¢¨È§Š¯ûÇÐ.

ÍÕñ¼ ÓʨÂ, ¦Áò¦¾ýÈ ÀðÎ இ¨Æ §À¡Ä Á¡üÈ¢ ·ôã §†÷ Š¨¼ø ¨ÅòÐì ¦¸¡ûŧ¾ §Äð¼Šð ·§À„ý! இ¾üÌ §Ä¡„ý Ó¨È, ¸÷ø âġ셢í Ó¨È ±É ÀÄÅ¢¾Á¡É «ÆÌ Ôì¾¢¸û ¯ûÇÉ. ¬É¡Öõ இ¨Å «¨Éò¨¾Ôõ Å¢¼ Á¢¸î º¢Èó¾ Ó¨È Ã£À¡ñÊí Ó¨È.

ãÀ¡ñÊí ӨȢø ¦ƒ÷Áý ¿¡ðÊý, ¦ÅøÄ¡ ¦¼ìɡă¢ ¯Ä¦¸íÌõ ÀÂýÀÎò¾ôÀθ¢ÈÐ. ¯í¸û Üó¾ø ±ýÉ Å¨¸, «¾üÌ ±ó¾ò ¾Â¡Ã¢ô¨À, ±ó¾ ӨȢø ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¬Ã¡öóÐ, Š§¸É¢í ¦ºöÐ, ¸õôäð¼÷ ¯¾Å¢Ô¼ý º¢¸¢î¨º ¾ó¾¡ø, ´ÕÅÃÐ Ó¸ò§¾¡üȧÁ Á¡È¢Å¢Îõ! ÍÁ¡Ã¡É ÓÊ ÅÇõ ¯ûÇÅ÷¸û ܼ, Á¢ø §¾¡¨¸ §À¡ýÈ «Æ¨¸ô ¦ÀüÚ Å¢¼Ä¡õ!

¦¸¡ïº§Á ¯ûÇ ÓÊ Ü¼, ãÀ¡ñÊíÌìÌô À¢ÈÌ, «¼÷ò¾¢Â¡¸ì ¸¡ðº¢ ¾Õõ. ÍÕ𨼠ÓÊ ¿£ð¼ôÀΞ¡ø, ¿£ÇÓõ «¾¢¸Ã¢ìÌõ. ÅÂÐìÌõ, ¯ÕÅòÐìÌõ ²üÈ¡ü§À¡Ä, §†÷ ¸ðÎõ, ¸ÄâíÌõ ¦ºöÐ ¦¸¡ñ¼¡ø, இýÛõ ¸Å÷ ÜÊÅ¢Îõ.

இôÀʦÂøÄ¡õ ÓʨÂî º¢ÃÁôÀÎò¾Ä¡Á¡? இ¾É¡ø Üó¾ø ÅÇ÷ À¡¾¢ì¸ôÀÎÁ¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¸Å¨ÄôÀ¼ §Åñ¼¡õ. ãÀ¡ñÊí ӨȢø ¾£Â Å¢¨Ç׸û ²Ðõ இø¨Ä ±É ¿õÀÄ¡õ. இø¨Ä¦ÂýÈ¡ø ³ŠÅ÷¡áÔõ, ̉Ò×õ ãÀ¡ñÊí

§†÷Š¨¼Ä¢ø Á¢ýÛÅ¡÷¸Ç¡ ±ýÉ?

- ¦ƒÂóதி

நன்றி மங்கைமலர்

Link to post
Share on other sites
 • Replies 64
 • Created
 • Last Reply
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஆகா இது தான் உங்கள் கூந்தலில் ரசகியமோ?

தகவலுக்கு நன்றி ரசிகை.....

Link to post
Share on other sites

ஆகா இது தான் உங்கள் கூந்தலில் ரசகியமோ?

தகவலுக்கு நன்றி ரசிகை.....

ஆ இது ஏதோ எண்ட 8 அடிக் கூந்தலை நக்கல் அடிக்கிறமாதிரி கிடக்கு :oops:

Link to post
Share on other sites

இரசிகையின் எட்டடிக் கூந்தலுக்கான இரகசியம், என்றும் மாறாத ஒட்டு முடி!! :roll: :roll:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
இரசிகையின் எட்டடிக் கூந்தலுக்கான இரகசியம், என்றும் மாறாத ஒட்டு முடி!! :roll: :roll:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Link to post
Share on other sites

இரசிகையின் எட்டடிக் கூந்தலுக்கான இரகசியம், என்றும் மாறாத ஒட்டு முடி!! :roll: :roll:

தூயவன் இப்படியா அக்காடை மானத்தை சந்தி சிரிக்க வைக்கிறது, பாரும் கந்தப்பு சிரிக்கிறதை. :cry: :evil:

சா ஒரு தம்பியா இருந்து இப்படி செய்து போட்டீரே. இனி இரசிகை கூந்தல் இவ்வளவு அழகா இருக்கு எண்டு ஏல்லாரும் வேண்ட போகினம். ஒட்டுமுடி கடைக்காரனுக்கு நல்ல வியாபாரம் போகப் போகுது :evil:

Link to post
Share on other sites

அப்படியில்லையக்கா!

உந்தச் சனம் அடிக்கடி உம் கூந்தலில் ஒரு கண். அது தான் இப்படி எழுதினால் நாவுறு கழிந்து விடும் என்டு நினைச்சு எழுதினான்! :lol:

ஒகே உங்களுக்காக மாற்றி எழுதுகின்றேன். உண்மையில் ரசிகையின் முடி சொந்த முடிதான் :idea: ( வேணுமென்றால் இழுத்துப் பார்த்து பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் :wink: :wink: )

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அப்படியில்லையக்கா!

உந்தச் சனம் அடிக்கடி உம் கூந்தலில் ஒரு கண். அது தான் இப்படி எழுதினால் நாவுறு கழிந்து விடும் என்டு நினைச்சு எழுதினான்! :lol:

ஒகே உங்களுக்காக மாற்றி எழுதுகின்றேன். உண்மையில் ரசிகையின் முடி சொந்த முடிதான்

தமிழ்ப்பண்பாட்டின் படி நீண்ட முடி வளர்த்து அன்னிய நாட்டில் அதன் கலாச்சாரத்துக்கு அடிபணியாத பட்டிமன்றம் புகழ் ரசிகைக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இருக்கிற முடியை கவனமா பார்த்திட்டாலே போதும் எனும் நிலமையில் நான் இருக்கின்றேன்...

குளிரில் தலைக்கு குளித்து நாங்கள் படும் பாடு...ம்ம்ம் :lol:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

எனக்கு ஒரு டவுட்டுப்பா ஐரோப்பியா கனடா போன்ற குளிர் நாடுகளில இருக்கிறவை தலைமுடிக்கு எண்ணைய் வைக்கலாமா :oops: :roll: (நான் வைக்கிறதில்லை கண்டிஷனர் ஹேர் கிரீம் அன்ட் லோஷன் ஸ்ரெயிட்னிங் கிரீம் பாவிக்கிறனான்)

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நான் குளிர் நாட்டில் இல்லை..ஆனாலும் இங்கு குளிர்காலங்களில் தலைக்கு குளிக்க முதல் எண்ணெய் வைத்து ஒரு 2, 3 மணித்தியாலங்களில் குளிப்பேன்..

Link to post
Share on other sites

எங்க கந்தப்புவ காணல? தமிழ் பண்பாடின் படி தலைக்கு எண்ணெய் தேய்து குளிக்கும் தூயா வாழகனு சொல்லுவார்....

Link to post
Share on other sites

அப்படியில்லையக்கா!

உந்தச் சனம் அடிக்கடி உம் கூந்தலில் ஒரு கண். அது தான் இப்படி எழுதினால் நாவுறு கழிந்து விடும் என்டு நினைச்சு எழுதினான்! :)

ஒகே உங்களுக்காக மாற்றி எழுதுகின்றேன். உண்மையில் ரசிகையின் முடி சொந்த முடிதான் :idea: ( வேணுமென்றால் இழுத்துப் பார்த்து பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் :wink: :wink: )

அதுதானே பார்த்தன்.

சொந்த முடி எண்டது சரி அது என்ன இழுத்துப் பரிசோதனை செய்யச் சொல்லி நீரே போட்டுக் கொடுக்கிறீரா?? :evil: :evil: :evil: :evil: :shock: :shock: :shock:

Link to post
Share on other sites

தமிழ்ப்பண்பாட்டின் படி நீண்ட முடி வளர்த்து அன்னிய நாட்டில் அதன் கலாச்சாரத்துக்கு அடிபணியாத பட்டிமன்றம் புகழ் ரசிகைக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்

கந்தப்பு இது ரூ மச் :oops:

Link to post
Share on other sites

எனக்கு ஒரு டவுட்டுப்பா ஐரோப்பியா கனடா போன்ற குளிர் நாடுகளில இருக்கிறவை தலைமுடிக்கு எண்ணைய் வைக்கலாமா :oops: :roll: (நான் வைக்கிறதில்லை கண்டிஷனர் ஹேர் கிரீம் அன்ட் லோஷன் ஸ்ரெயிட்னிங் கிரீம் பாவிக்கிறனான்)

ம்ம் இங்க வைக்க கூடாது எண்டு தான் சொல்லுகினம் ஏன் எண்டால் எண்ணை குளிர்மைதானே சோ குளிர்நாடுகளில வைச்சால் குளிருக்கு கால் கை இழுத்துப் போடும் எண்டு சொல்லுகினம். ஆனால் நான் வைக்கிறனனான் கனக்க இல்லை கொஞ்சம் தான் வைக்கிறனான். எனக்கு வைக்கா விட்டால் தலை இடிக்கும். :cry:

Link to post
Share on other sites

எங்க கந்தப்புவ காணல? தமிழ் பண்பாடின் படி தலைக்கு எண்ணெய் தேய்து குளிக்கும் தூயா வாழகனு சொல்லுவார்....

ஏன் உமக்கு பொறாமையா இருக்கா? வேணும் எண்டால் நீரும் வைச்சுக் குளியுமன். :wink:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
எங்க கந்தப்புவ காணல? தமிழ் பண்பாடின் படி தலைக்கு எண்ணெய் தேய்து குளிக்கும் தூயா வாழகனு சொல்லுவார்....
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Link to post
Share on other sites

ஏன் உமக்கு பொறாமையா இருக்கா? வேணும் எண்டால் நீரும் வைச்சுக் குளியுமன். :wink:

இதோடா சவுண்ட் பாட்டி வந்திட்டா...நாங்க டெய்லி வைச்சு குளிப்பம்ல...

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

குளிச்சுமா?? இப்படி??? ம்ம்ம்ம் :lol:

Link to post
Share on other sites

நீங்க முழுகியே அப்பிடி இருந்தா நாங்க ஜஸ்ட் குளிச்சு இப்படி தானே இருப்பம்...

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அப்ப இரண்டு பேரையும் பார்க்கச் சகிக்கேலதா

Link to post
Share on other sites

அப்ப இரண்டு பேரையும் பார்க்கச் சகிக்கேலதா

இதெல்லாம் இப்பிடி மெய்ன்ல கேக்க கூடா... :oops: :oops:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

சுண்டல் அப்ப முழுகினதே இல்லையா :oops: :shock: :shock: :shock:

Link to post
Share on other sites

அடடடா....நாட்டுக்கு றொம்ப அவசியமான கேள்வி எல்லாம் கே;கிறாங்க லோயர் அம்மா...

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

கூந்தலா... அப்படி என்றால் என்ன..??! முந்தி கதைகளில் வாசிச்சதுதான் இப்ப கதைகளில் மட்டுமில்ல காணவும் கிடைக்குதில்லையே...கூந்தல். ஆறடிக் கூந்தல் எதுக்கு என்று அரை அடிக்கு மாற்றிட்டாங்க..! அப்புறம் அதைக் கூந்தல் என்பதா கொந்தல் என்பதா..! :P :wink: :idea:

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.