Jump to content

திருக்குறள் பொது நூலா?


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

திருச்சிற்றம்பலம்

ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிகன் திருவடி வாழ்க

திருக்குறள் பொது நூலா?

சித்தாந்த பண்டித பூஷணம் ஆ.ஈசுரமூர்த்திப் பிள்ளை

திருநெல்வேலி பேட்டை

eswablueback.jpg

தோற்றுவாய்

விஞ்ஞானிகள் அதிகரிக்கின்றனர். விஞ்ஞானம் வளர்கிறது. அதனால் அற்புதங்கள் பல ஆக்கம் பெறுகின்றன. ஆயினும் அவற்றுள் தீங்கு பயப்பன பல. அவையும் நலத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுமா? அத்தீங்கு அகற்றப்படுமா? அவ்வாசையோடு செய்யப்படும் முயற்சிகளுமுள. நலம் பயக்கும் அற்புதங்களும் பலவே. ஆனால் எதிர்பாராத விதத்தில் ஆபத்துக்கள் அவற்றாலும் விளைவதுண்டு. எப்படியும் அவ்வற்புதங்கள் அற்புதங்களே. அவற்றால் உலகம் செழிக்கிறது. நாகரிகம் மேற்போகிறது. மக்கள் சுகிக்கின்றனர். அதனை நாமுஞ் சம்மதிக்கலாம்.

விஞ்ஞானிகளுக்குப் புகழுண்டு. காணாதவற்றையெல்லாம் அவரறிவு கண்டு வருகிறது. ஆயினும் அவர் நூற்றுக்கணக்கானவரே. ஆனால் அவர் கண்ட அற்புதங்களை அனுபவிப்பவரோ கோடானு கோடியர். எனினும், ஆக்கும் அறிவு போல்வதாமா அனுபவிக்கும் அறிவு? மோட்டார் வண்டியைக் கண்டுபிடித்தவனது அறிவு சிறந்தது. அதில் ஏறிச் செல்பவனுக்கு அவ்வண்டி பற்றிய அறிவு எவ்வளவிருக்கும்? அப்படியிருந்தும் அதில் ஏறிச் செல்கிறவரும் தம்மறிவை மெச்சிக் கொள்கின்றனர். இன்றையவுலகில் அவர் பிறந்தார், இருக்கிறார். அதனால் அவரும் தம்மைப் புத்திசாலிகளென எண்ணிக் கொள்கின்றனர். முன்னோரை இகழ்ந்து பேசுமளவுக்கு அவரிடம் அச்செருக்கு மிகலாயிற்று.

மனிதனுக்கு ஆசையுண்டு. அதற்கு அளவோ? அதையளக்க முயன்றர் பூர்விகர். உலகெல்லாம் ஒரு குடைகீழ் வைத்து ஆள்கிறான் ஓர் அரசன். ஆயினும் அவனாசை அடங்கவில்லை. கடல்மீதிலும் தன் ஆணையைச் செலுத்தலாமா எனவும் அவன் நினைக்கிறான். ஆசைக்கோரளவில்லை. அதைக் காட்ட அக்கடலோடு நின்றனரவர். ஆனால் இன்றைய நிலையென்ன? ர்ஷிய ராக்கெட் வானிற் பறந்தது. எத்தனையோ இலக்கம் மைல்கள் மேற்சென்றது. சந்திரனைத் தாண்டியது. சூரியனையும் எட்டிவிட்டதாம். வானத்திற் கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன. சில வருஷங்களே கழிக. அதற்குள் இவ்வுலக மக்கள் அக்கிரகங்களிற் போய் உலவுவர். அங்கும் மக்கள் உளரானால் அவரோடுந் தொடர்பு கொள்வர். போக்குவரத்துக்கான சாதனங்கள் விருத்தியாகும். போக்குவரத்தும் தொடர்ந்து நிகழலாம். அங்கு மக்கள் இல்லையானால் அக்கிரகங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படும். இவ்வுலக மக்களுக்கு அந்நம்பிக்கையுண்டு. இவருக்கு ஆசை மென்மேலும் வளர்கிறது. ஆனால் ஒன்று. அந்தக் கிரகங்களிலிருந்து எவரும் இவ்வுலகத்துக்கு இதுவரை வந்ததில்லை. அங்கு மக்களில்லையா? அவருக்கு ஆசையில்லையா? விஞ்ஞானம் வளரவில்லையா? என்னவோ? இங்குள்ளவரின் அறிவும் ஆசையும் முயற்சியும் நிதர்சனம். அவர் அங்குச் செல்ல முந்திக் கொண்டனர். இவராலாவது எல்லாக் கிரகங்களிலுமுள்ள மக்கள் விரைந்து சந்திக்க. அளவளாவுக, கொண்டுங் கொடுத்துங்குலாவுக. கடவுளென ஒருவரிருந்தால் அவரும் அதற்குத் துணை புரிக.

மற்றைக் கிரகங்களில் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருந்தாலுஞ் சரி இல்லாவிட்டாலுஞ் சரி. இங்குள்ள விஞ்ஞானிகள் அங்கு செல்ல நேர்ந்தால் இவரால் அங்கும் விஞ்ஞானம் வளரக்கூடும். அது அங்குள்ளோர்க்குப் பெரும் பாக்கியம். அதனால் எல்லாக் கிரகங்களுக்கும் பொது நலப் பேருபகாரிகள் விஞ்ஞானிகளேயென்பது தெரிகிறது. அவரால் கிரகங்களின் வக்கிரச் செயல் கூட மறையக்கூடும்.

ஆனால் பாரதி

'வள்ளுவன் றன்னை யுலகினுக்கே தந்து

வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு'

என்றார். திருவள்ளுவரை அவ்வளவு புகழவேண்டுமா? அவரறிவு அதற்குத் தகுதியுடையதா? புகைவண்டி, வானொலி கருவி, வானவூர்தி முதலிவற்றுள் ஒன்றிரண்டையாவது அன்றே அவர் கண்டு பிடித்திருக்கலாம். அது செய்தாரா? எல்லாக் கிரகங்களையும் நேசப்படுத்த அவரால் முடிந்ததா? அவராற் கிடைத்தது ஒரு நூல். அன்று முதல் இன்று வரை அந்நூலாற் பயனெய்தியவர் எத்தனைபேர்? ஒருவரிருவர் பெயர்தானும் யார்கேனுந் தெரியுமா? அந்நூற்குப் பயன்றான் என்னை? அந்நூல் இவ்வுலகத்துள்ள மக்களைத்தானும் ஒன்றுபடுத்தியதா? அவ்வினாக்களுக்கு விடை இன்றுங் கிடைத்தபாடில்லை. எனவே பாரதி பாடிய அப்புகழ் பொருளுடையதாமா? சிந்திக்கவல்லார் சிந்திக்க.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 130
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இப்படி நான் கூறுகிறேன். அது திருவள்ளுவரை இகழ்வதாகும் என்பார் சிலர். அதற்காக அவர் என்மேற் சீறவுஞ் செய்யலாம். எல்லாம் அறிந்தவருமில்லை. ஏதும் அறியாதவருமில்லை. எல்லார்க்கும் ஒவ்வொன்றெளிது என்பது ஒரு நியாயம். விஞ்ஞானிகளும் அறிஞர். திருவள்ளுவரும் அறிஞர். முன்னவரறிவு ஒருவகை. பின்னவரறிவு இன்னொரு வகை. அவரறிவு இவருக்கில்லை. இவரறிவு அவருக்கில்லை. இங்ஙனம் திருவள்ளுவருக்கும் ஒரு வகை வகுத்து அவரறிவை அவ்வளவில் தடுத்து வைப்பார் சிலர். அதனால் திருவள்ளுவரும் அறியாதன பல, அது பற்றி அவருக்கும் அறியாமையுண்டு என்பது அவருக்குங் கருத்தாகும். அவர் தான் என்மேற் சீறுபவர். அச்சீற்றத்தில் அர்த்தமில்லை.

உண்மையில், உலகிற்கே திருவள்ளுவர் ஓர் ஒப்பற்ற மேதைதான். அவரை நன்கு அறிந்தவரே அவரறிவுடைமையைப் புகழ்தற்குரியார். அவரை நன்கு அறிதலாவது யாது? சூரிய மண்டலத்தை எட்டிவிட்டதாகச் சொல்லப்படும் ராக்கெட்டை ஆக்கியவரது அறிவு சாமானியமானதன்று. திருவள்ளுவரறிவும் அன்னதே. ஆனால் யாருடைய அறிவையும் மதிப்பது இரண்டு வழியாலாம். ஒன்று அவரிடமிருக்கும் அறிவின் விளக்கம் பற்றியது. இன்னொன்று அவரை விட்டு நீங்கியிருக்கும் அறியாமை பற்றியது. அறிவு விளங்கப் பெற்றவன் அறிஞனா? அறியாமை நீங்கப் பெற்றவன் அறிஞனா? இப்படி வினவிச் சிந்திக்க வேண்டும். அறிவு விளங்கப் பெற்றவரெல்லாம் அறியாமையில்லாதவரென்று சொல்ல முடியாது. அறியாமை நீங்கப் பெற்றவரை அறிஞரெனத் துணிந்து சொல்லலாம். அவரே தெள்ளறிஞர். ராக்கெட்டையனுப்பிய விஞ்ஞானிக்கும் அறியாமையுண்டு. பிற விஞ்ஞானிகளுக்கும் அ·துண்டு. அது கலவாத அறிவு பிராகிருதராயுள்ள எவரிடமுமில்லை. ஆனால் திருவள்ளுவரிடம் அவ்வறியாமை இம்மியுங் கிடையாது. அ·தறவே நீங்கப் பெற்றவர் அவர். அவர் போன்றோர் ஒரு சிலரேயுளர். அவரெல்லாம் பிராகிருதத் தொடர்பைக் கடந்தவர். திருவள்ளுவரை அறிவுடையாரென்பதை விட அறியாமை அறவே நீங்கப் பெற்றாரெனக் கொண்டு போற்றுபவன் நான்.

மக்களிடம் அறியாமையும் உண்டு. அ·து எதனால் வந்தது? எப்போது வந்தது? யாராலாவது தரப்பட்டதா? அவரேதேடிக் கொண்டனரா? அதற்கு மூலம் யாது? அ·து அறவே தீரக் கூடியதா? அல்லது குட்டம், குன்மம் முதலிய நோய்கள் போல் அவ்வப்போது செய்யப்படும் சாந்தியளவில் அடங்கிப் பிறகு துன்புறுத்திக் கொண்டிருப்பதா? அறவே தீர்தற்கு வாயிலென்ன? அவற்றையெல்லாம் விசாரித்து ஆவன செய்ய வேண்டும். அவ்வகையில் பிராகிருத நூல்கள் சிறிதும் பயன்படா. சமய நூல்களே உதவக் கூடியன. சமயங்கள் பல. ஒவ்வொரு சமயத்தைச் சார்ந்த நூல்களும் அநேகம். ஆயினுமென்? அறியாமையைப் பற்றிய விளக்கமான செய்தி எந்தச் சமயத்திலுண்டு. அந்தச் சமய நூல்களின் சகாயம் வேண்டும். அந்த நூல்களே கற்பவை. திருவள்ளுவர் அவற்றைக் கசடறக் கற்றிருப்பர், கற்றபின் அதற்குத் தக நின்றிருப்பர். அதனால் அவரறியாமை அறவே நீங்கியிருக்கும். அவர் தெள்ளறிஞரானார். அச்சமயம் எது? பார்க்கலாம்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

உரைகள்

திருவள்ளுவர் தந்த நூல் திருக்குறள். அதற்கு உரைகள் பல. அவை பத்து என்றொரு கணக்குண்டு. பத்தாவதாகவுள்ளது பரிமேலமுகரியற்றியது. இந்நூலில் அவர் பெயர் வருமிடங்களில் அழகரென்று சொல்லப்படுவார். அவர் போய்ச் சில நூறு வருடங்களாயின. அக்காலை இத்தமிழகம் எத்தனையோ தமிழ்ப் புலவர்களைப் பெற்றது. இலக்கணிகள், தார்க்கீசர், கவிகள், உரையாசிரியர், நீதிநூல் வல்லார், அரசியல் வல்லார், இன்பநூல் வல்லார், வீட்டு நூலார் எனப் பல துறைகளில் வல்லவர் வந்து போயினர். புலமைப் பஞ்சம் இங்கில்லை. அவரால் ஆக்கப்பட்டு இப்போது கிடைத்தது வரும் நூல்களே அதற்குச் சான்று. ஆனால் அவருள் திருக்குறளுக்குப் பதினோராவது உரையாசிரியராக எவரும் வந்திலர். காரணமென்ன? கெளரவ புத்தி கொண்டு சிந்திக்க. விடை கிடைக்கவே செய்யும். அவ்விடைக்காலத் தமிழ்ப் பெரும் புலவரனைவராலும் அவ்வழகருரை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதே விடை. அவ்வுரை இலக்கண தருக்க வரம்புடையது. நடுநிலையிலிருந்து நூலாசிரியர் கருத்தை வாங்கி விளக்குவது. பல ஞான நூல்களிற் பயின்று எழுதப்பட்டது. மக்களையுயர்த்த வேண்டுமென்ற கருணையாலியன்றது. ஆனால் சென்ற சில ஆண்டுகளாகப் பல புத்துரைகள் வெளிவரலாயின. அவற்றுள் நான் சிலவுரைகளைப் படித்தேன். அவை திருக்குறள் கூறும் உண்மைகளைப் புலப்படுத்தவில்லை. தான்றோன்றித்தனமாக எழுதப்பட்டன. உரைக்காரனின் அபத்தக் கொள்கைகள் புகுத்தப்பட்டன, காசு கொடுப்பவரைக் களிப்பிக்கப் போந்தன. நூலைக் கருதாமல் காலத்தைக் கருதின. மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கினாலும் இறங்கலாம். அப்போலியுரைகளைக் கொண்டு சபையேற முடியாது. ஏறினால் அச்சபை பரிகசிக்கும். அவ்வுரைகளுங் கணக்கிற் சேர்ந்தன. இப்போது அவ்வுரைகளின் தொகை பத்தைத் தாண்டி விட்டது. நான் அவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுகிறேன். பிராமண ஸ்தானத்தை வகித்து வருகிற அழகருரையைத் தழுவித் திருக்குறளுக்குப் பொருள் காணு முகத்தால், திருவள்ளுவர் ஆசரித்த சமயம் எதுவாயிருக்குமென ஆராய்வதே இந்நூலின் நோக்கம்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நூற்பெயர்

திருக்குறளுக்கு ஒன்பது பெயர்கள் காணப்படுகின்றன. ஆசிரியர் வைத்தனவா அத்தனையும்? ஒன்றிரண்டு அவரிட்டனவாயிருக்கலாம். அவ்வப்போது தோன்றிய புலவர் பெருமக்கள் பலர். அவர் அந்நூலை ஊன்றிப் படித்திருப்பர். அதன் நயம் அவருள்ளத்தைக் கொள்ளை கொண்டிருக்கும். அதனால் மதிப்புரை பல வழங்கியிருப்பாரவர். அம்மதிப்புரைகளே அப்பெயர்கள். அவ்வொன்பதுக்கு மேலும் அன்ன பெயர்கள் இருந்திருக்கலாம். அவை நூலருமையைச் சரியாக விளக்கியிரா. அதனால் கால வெள்ளத்தில் மறைந்து போயிருக்கும். இன்றுவரை நிலைத்திருப்பன அவ் வொன்பது. அவை தள்ளப்படுவன அல்ல. போற்றபடுவனயென்பது அதனாற் புலனாம். அவற்றுட் சிலவற்றை இயைபுபற்றி இங்கு ஆராய வேண்டும்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பொதுமறை

'பொதுமறை' யென்பது ஒரு பெயர். பொதுவுடைமையென்ற சொல்லையெடுத்துக்கொள்க. ரஷியப் பொதுவுடைமை, சீனப் பொதுவுடைமையெனப் பலவுள. ரஷியர் சீனப் பொதுவுடைமையில் உரிமை கொள்ளமுடியாது. சீனர் ரஷியப் பொதுவுடைமையில் அப்படியே. அவ்வத்தேச வரம்பு அப்போது வென்னுஞ் சொல்லைக் கட்டுப்படுத்தி அவ்வுடைமையை அவ்வத்தேசத்தார்க்கே உரிமையாக்குகிறது. பொதுவென்னுஞ் சொல்லைப் பற்றிக் கொண்டு எவனும் எல்லாத் தேசங்களின் பொதுவுடைமைகளிலுங் கைவைக்கமாட்டான். வைத்தால் கை தறிபட்டுப்போம். அதுபோல் திருக்குறள் பொது மறையாயினும் அப்பொதுவுக்கும் வரம்புண்டு. அவ்வரம்பைக் கண்டு அதற்கு வெளியில் நிற்பவர் அந்நூலைத் தம்மதெனக் கொள்ளாதிருப்பதே நல்லது.

ஒரு தேசத்திற் பிறந்தவர் அத்தேசத்துக்கு மாத்திரம் பொதுமக்கள். யாமெல்லாம் பொதுவெனச் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு தேசத்து மக்கள் மற்றத் தேசங்களுக்கும் பொதுவெனச் சொல்லிக் கொள்ளமாட்டார். அது போலப் பொதுமறையென்பதிலுள்ள பொதுவெனுஞ் சொல் தனக்கெனவொரு பொருளையுடையது. அதைவிட்டு அச்சொல்லே கொண்டு அம்மறை தனக்குப் புறம்பான மறைகளுக்குந் தன்னையுரியதெனச் சொல்லிக் கொள்ளமாட்டாது.

பொதுமக்கள் என்பதொரு பிரயோகம். அப்பொதுவை எவரும் தம்பாற் சார்த்திக்கொள்ள விரும்பார். பொதுமறையென்பதிலுள்ள பொதுவும் அங்ஙனமே.

சித்தாந்த சாத்திரங்களிற் சொரூப லட்சணம், தடத்த லட்சாம் என்ற பிரயோகங்களுள. அவை முறையே சிறப்பியல்பு, பொதுவியல்பு எனத் தமிழிற் பெயர்க்கப்படும். த்ருக்கத்தில் சாமானியம் விசேடம் என இரண்டிலக்கணங்களுள. அவற்றுக்கும் முறையே பொது, சிறப்பு என்பன தமிழ். அப்பொதுக்களின் பொருளும், பொது மறையென்பதிலுள்ள பொதுவின் பொருளும் ஒன்றாகுமா?

சிதம்பர ஆலயம் பொதுவெனப்படும். அப்பொதுப் போன்றதா பொதுமறை யென்பதிலுள்ள பொது?

'வேதமொ டாகம மெய்யா மிறைவனூ

லோதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென் றுன்னுக'

என்றது திருமந்திரம். சிவாகமமென்னுஞ் சிறப்புநூலொன்றுண்டு. அது பற்றி அவ்வேதம் பொதுநூலெனப்பட்டது. அப்பொதுவும், பொதுமறைப்பொதுவும் சமந்தானா?

தெய்வநூல் எதுவும் வயிநயிகருக்குத்தான் வேண்டப்படும் திருக்குறளுந் 'தெய்வநூல்'. அது பிராகிருதருள்பட அனைவருக்கும் பொதுவாதல் யங்ஙனம்?

சூரியன் சந்திரன் முதலியவை எல்லார்க்கும் நலஞ் செய்வன வாய்ப் பொதுவாகும் என்பர் சிலர்.

'அல்லவை புரியா ரேனு மறிவினற் பெரிய ரேனு

மெல்லவர் தமக்கு நண்பா யினியவே புதிதற் பாற்றோ

பல்லுயிர்த் தொகைக்கு மின்பம் பயந்திடு மதிகண் டன்றோ

புல்லிய கமல மெல்லாம் பொலிவழிந் திட்ட வன்றே'

என்ற கந்தபுராணச் செய்யுளால் அவையும் வெறுப்புக் கிலக்காதல் அறியப்படும். அவற்றின் பொதுமைப்போல் பொதுமறைப் பொதுமையும் இருக்குமா? அறிஞர் சிந்தனையில் இன்னும் பல பொதுமைகள் தோன்றலாம். அவற்றையுஞ் சேர்த்துக் கொள்க. பொதுமறையென்பதிலுள்ள பொதுமையென்னுஞ் சொல் தெளிவான விளக்கத்தை வேண்டி நிற்றல் காண்க.

ஆனால் ஒன்று சொல்லப்படும் எல்லா மதங்களுஞ் சம்மதிக்கக் கூடிய அறங்களின் தொகுப்பே திருக்குறள், அதுபற்றி அந்நூலைப் பொதுமறையென்னலாம் என்பது அது. அதுவுஞ் சரியன்று. ஏன்? அப்பொதுவறங்கள் அவ்வச் சமயத்திலேயே கூறப்பட்டுள்ளன. எச் சமயத்தாரும் தம் சமய நூல்களிலேயே அவற்றைக் கற்றுக் கொள்வர். அவர்க்குத் திருக்குறள் அநாவசியம். மேலும் அதிற் காணப்படும் பொதுவறங்களத்தனையும் சர்வ மத சம்மதமுமல்ல. பொதுவறங்கள் Natural Religion என்றும், சிறப்பறங்கள் Revealed Religion என்றும் ஆங்கிலத்திற் சொல்லப்படும். சமயந்தோறும் சிறப்பறங்களுமுள. ஒவ்வொரு சமயமும் மோக்ஷமென ஒரு லக்ஷ¢யத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பொதுவறங்களைத் தழுவினாலே போதும், மோக்ஷம் சித்திக்கும் என எச்சமயமுஞ் சொல்லாது. பொதுவறங்களோடு சிறப்பறங்களையும் அனுட்டிக்கவேண்டும். அவ்வனுட்டான பரருக்குத்தான் அச்சமயத்தின் மோக்ஷமுண்டு. அங்ஙனமே ஒவ்வொரு சமயமும் தன் சமயத்தவர்க்கு உபதேசிக்கிறது. திருக்குறள் அச்சிறப்புத் தருமங்களையுஞ் சொல்லாமல் விட்டிருக்குமானால் அந்நூலால் மக்களுக்கு முடிவான லக்ஷ¢யங் கிடைக்கப் போவதில்லையென்பது உறுதி. ஏதாவது ஒரு சமயமும், அதற்கேயுரிய சிறப்பறங்களும் மக்களுக்கு உறுதி பயப்பன என்பது அவருள்ளத்திற்பட்டிருந்தால், அவற்றையும் ஆசிரியர் அந்நூலிற் சொல்லத்தான் வேண்டும், சொல்லியேயிருப்பர். இன்றேல் அந்நூல் முற்றுப் பெற்றதாகாது. அவரும் மக்களுக்காக அதனைச் செய்தவராகார். ஆனால் இவ்வுலக வாழ்க்கையை விரும்புவார் மிகப்பலர். அவர்பாற் பரிபாகம் குறைவு. அவரையும் வழிப்படுத்த வேண்டும். அதற்கான ஒழுகலாறுகளுமுள. அவற்றை ஆசிரியர் அந்நூலில் அதிகமாகச் சொல்லிவைத்தார். மறுவுலக வாழ்க்கையை விரும்புவார் வெகு சிலரே. உள்ளம் பக்குவப்பட்டவர் அவர். அவருக்கு வேண்டும் ஒழுகலாறுகள் வேறு. அவற்றைச் சுருக்கமாகச் சூசகமாகச் சொன்னாற் போதும். அப்படித் தான் அவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சத்திநிபாதர்க்கு வேண்டும் சிவாகமவுண்மைகளைச் சுருக்கமாகவும் சூசகமாகவும், உலகர்க்கு வேண்டுவனவற்றை விரிவாகவும் வெளிப்படையாகவுந் தன்பாற் கொண்ட வேதம் அவ்வியல்புபற்றிப் பொதுநூலெனப்படும். அம் முறையிற் செல்வது திருக்குறள். அது பொதுநூல் எனப்படாது பொதுமறை எனப்படாது பொதுமறை யெனப்பட்டது அவ்வுண்மையைக் காட்டவேயாம். அங்ஙனம் பொதுநூல் என்பதிலுள்ள பொதுவிற்குரிய பொருளைப் பொதுமறையென்பதிலிருந்து பொதுவுக்குப் பொருத்துவதுதான் பொருத்தமென எனக்குத் தோன்றுகிறது.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

திருவள்ளுவர்

valluvar.jpg

திருக்குறளுக்குத் திருவள்ளுவரென்பது இன்னொரு பெயர். தொல்காப்பியர் செய்த இலக்கணம் தொல்காப்பியம். சேனாவரையர் செய்தவுரை சேனாவரையம். பாணினீ செய்த வியாகரணம் பாணினீயம். அவற்றிற்கு அவ்வாசிரியன்மாரின் பெயர் அப்படியே வரவில்லை. ஈறு திரிந்தே வந்திருக்கிறது. ஆனால் திருக்குறளுக்குத் திருவள்ளுவம் என்ற பெயரில்லை. ஆசிரியர் பெயர் திரியாமல் நூலுக்கு வந்துள்ளது. திருவள்ளுவம் வள்ளுவம் என்பன நேற்றுத் தோன்றின. திருவள்ளுவர் என்ற பெயரின் பொருட் சிறப்பையறியாதார் இட்டன அவை. கடல் மீனுக்கு நுளையனிட்டது பெயர் என்பது பழமொழி. பெருநூல்களின் பெயர்களெல்லாம் அப்படித்தான் வந்தனவென அவர் எண்ணிக் கொண்டனர் போலும். இல்லாவிட்டால் திருவள்ளுவரெனப் பெயரிக்கும்போது அப்பெயர்கள் இடவும் துணிந்திருப்பாரா அவர்? அவர் கிடக்க, திருவள்ளுவரென்ற பெயரிட்ட பெரும் புலவருக்குக் கருத்து யாதாயிருக்கலாம். வேதத்துக்குச் சுயம்பு என்பது இன்னொரு பெயர். அப்பெயர் வரக் காரணத்தை ஆராய்ந்தனர் வேத பண்டிதர் பலர். சுயம்பு என்றால் தானே உண்டானது என்று அர்த்தம். வேதம் ஒருவராலும் ஆக்கப்படாமல் தானே யுண்டானது. அதனால் சுயம்பு எனப்பட்டது என்றனர் ஒரு சாரார். சுயம்பு எனபது சிவபெருமானுக்குப் பெயர், வேதம் அவரால் ஆக்கப்பட்டதால் ஆசிரியர் பெயர் நூலுக்காய் வேதமும் சுயம்பு எனப்பட்டது என்றனர் பிறிதொரு சாரார். அப்புலவருக்கு முற்கருத்துச் சம்மதமன்று, பிற்கருத்தே உடன்பாடு, அதை உலகிற்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். சுயம்புவென்னும் சிவபெருமானாற் செய்யப்பட்ட வேதம் சுயம்பு எனப்படும் என்ற கொள்கையை அங்கீகரிக்கும் பிற்கால சந்ததியார்க்குத் திருட்டாந்தமொன்றுந் தேவை. திருவள்ளுவர் என்ற ஆசிரியர் பெயரைத் திரிவு செய்யாமல் திருக்குறளுக்கும் இட்டுவைத்து அவ்விரண்டையும் பூர்த்தி செய்தார் அப்புலவர். வேதத்துக்குச் செய்யாமொழி யெனவும் பெயருண்டு. செய்யாமொழியென்பது மனிதராற் செய்யப்படாத நூல் என்ற பொருளுடையது. வேதம் அபெளருஷேயம் என்றதன் பொருளும் அதுவே.

வேதம் கடவுளாற் செய்யப்பட்டதென்பது திருக்குறளிலுங் கண்டவுண்மை.

'பொறிவாயி லைந்தவித்தான் பொய்தீ ரொழுக்க

நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்' (6)

என்றது நூல். 'அவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்கநெறி - அறுத்தானது மெய்யான ஒழுக்க நெறியின்கண்' என்பது உரை. ஒழுக்க நெறி ஐந்துவித்தானாற் சொல்லப்பட்டமையின் ஆண்டை ஆறனுருவு செய்யுட் கிழமைக்கண் வந்தது. 'கபிலரது பாட்டு என்பது போல' என்பது குறிப்பு.

'நல்லாற்றா னாடி---' (242)

என்றது நூல். 'நல்லாற்றான் - அளவைகளானும் பொருந்துமாற்றானும் நன்றான நெறியி§லே நின்று' என்பது உரை. அளவைகளாவன ----காட்சியும், ----அனுமானமும் கருத்தா மொழியாககிய ஆகமுமென மூன்று என்பது குறிப்பு.

'யாமெய்யா -----' (300)

என்றது நூல். 'யாம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள் - யாம் மெய்ந்நூல்களாகக் கண்ட நூல்களுள்' என்பது உரை. 'மெய்யுணர்த்துவனவற்றை மெய்யென்றார். அவையாவன தங்கண் மயக்கமின்மையின் பொருள்களை யுள்ளவாறுணரவல்லராய்க் காமவெகுளிகளின்மையின் அவற்றை யுணர்ந்தவாறே உரைக்கவும் வல்லராய இறைவர். அருளான் உலகத்தார் உறுதி யெய்துதற் பொருட்டுக் கூறிய வாகமங்கள்' என்பது குறிப்பு.

'பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை---' (350)

என்றது நூல். 'பற்று அற்றான் பற்றினைப் பற்றுக - எல்லாப் பொருளையும் பற்றி நின்றே பற்றற்ற இறைவன் ஓதிய வீட்டு நெறியை இதுவே நன்னெறியென்பது மனத்துக் கொள்க' என்பது உரை. 'பற்றற்றான் பற்றென்புழி ஆறாவது செய்யுட் கிழமைக்கண் வந்தது' என்பது குறிப்பு. இப்பிரமாணங்கள் அவ்வுண்மையைப் புலப்படுத்தும்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

உத்தர வேதம்

உத்திர வேதம் என்பதும் திருக்குறளுக்குப் பெயர். வேதம் என்ற சொல் சம்ஸ்கிருதம். அச்சொல் யோகப் பெயர். யோகப் பெயரெனினும் காரணப் பெயரெனினும் ஒன்றே. வேதம் என்பது அறிதற் கருவி, அறிவு நூல் என்னும் பொருளுடையது. ஆயினும் இருக்கு, எசுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கிற்கும் அ·து ரூடியுமாம். ரூடிப் பெயர் - இடுகுறிப் பெயர். எவ்வித அடையுமின்றி வேதம் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அதற்கு இருக்காதி நான்குமே பொருள். ஆகையால் வேதம் என்ற சொல் இருக்காதியவற்றுக்குக் காரண இடுகுறி அல்லது யோகரூடிப் பெயராயிற்று. ஆயுள் வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வவேதம் முதலியவை அடையடுத்து வெவ்வேறு நூல்களைக் குறிக்கும்.

இக்காலத்தில் அவ்வேதத்தை நிந்திக்கச் சிலர் தலைப்பட்டனர். வேதம் என்பது காரணப் பெயர், அறிவு நூலென்பது அதற்கருத்தம். ஆகலின் அறிவு நூல்களெல்லாம் வேதமே என்பரவர். அவர் காரண இடுகுறிப் பெயரென்னும் இலக்கணப்பகுதிக்கு உலைவைக்கும் இலக்கணக் கொலைஞராவர். அவருள் சாத்தனென்பானொருவன். ஒரு நாள் அவன் அமர்வதற்கு நாற்காலியொன்று வேண்டியிருந்தது. அதனை யெடுத்துவரச்சொல்லி தன் பிரதம மாணாக்கனை ஏவினானவன். அவனிடம் வேதமென்னுஞ் சொற்பொருளைக் கேட்டிருந்த அறிவோடு அம்மாணாக்கன் நாற்காலியைக் கொண்டுவரச் சென்றான். கழுதையொன்று எதிர்ப்பட்டது. அதுவும் நாற்காலிதானேயென்பது அவனுடைய எண்ணம். அவன் அதைக் கொண்டுபோய்த் தனக்கு இலக்கணஞ் சொல்லிக் கொடுத்த குருவாகிய அச்சாத்தன் முன் நிறுத்தி அக்குருவை அதன்மேல் அமரும்படி வேண்டினான். அக்குரு கோபிக்கலாமா? காரண இடுகுறிப் பெயரைக் காரணப் பெயரளவில் வைத்துப் பொருள் கூறித் திரிவதற்கு அப்பதவியே தகும். வேதம் இருக்காதிகளுக்குக் காரண இடுகுறிப் பெயராயிருந்துவருவது சித்தம். திருக்குறள் உத்தரவேதமாயின், இருக்கு முதலிய நான்கும் பூர்வவேதமாகும். உத்தரம் - பின்னர் வந்தது. பூர்வம் - முன்னருள்ளது. பூர்வவேதமில்லையாயின் திருக்குறளுக்கு உத்தரவேதமெனப் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிராது. பூர்வத்தை உத்திரம் எதிர்த்துச் சொல்வதில்லை. அநுசரித்தே செல்லும். எதிர்த்துச் செல்வது உத்தரமெனப்படாது. அப்பெயரிட்ட புலவர் இருமொழியிலும் வல்லவராய் அவ்வேத பண்டிதராயுமிருந்திருப்பரென

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

திருக்குறலில் ஒர் சந்தேகம்.

திருக்குறளில் தமிழ் என்ற ஒரு வார்த்தை எங்காவது வந்திருக்கிறதா?

ஏன் தமிழ் என்ற வார்த்தை இடம்பெறவில்லை.

Link to post
Share on other sites

திருக்குறளில் ஒர் சந்தேகம்.

திருக்குறளில் தமிழ் என்ற ஒரு வார்த்தை எங்காவது வந்திருக்கிறதா?

ஏன் தமிழ் என்ற வார்த்தை இடம்பெறவில்லை.

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு.

'எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் 'அ' முதலானதாயிருப்பதுபோல உலகுக்கு இறைவன் முதல்வனாக இருக்கிறான்.'

தமிழ் என்று கூறாவிட்டாலும் "அ"கரம் என்பதன் மூலம் தமிழை சுட்டிவிட்டார் வள்ளுவர்..! அவர் பலதையும் நேரடியாகச் சொல்லவில்லையே.. உட்பொருள் வைத்துத்தான் சொல்லியுள்ளார்..! :P

Edited by nedukkalapoovan
Link to post
Share on other sites

இந்தத் தலைப்பில் என்ன பேசப்படுகின்றது என நமது அறிவுக்கு எட்டவில்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது புரிகின்றதா? :rolleyes:

திருக்குறள் சகல பொதுநூலகங்களிலும் காணப்படுவதனால் இது பொதுநூலாகவே இருக்கவேண்டும்... :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

"பொது நூல்" என்றால் என்ன?

"நீங்க சொல்லுறதும் சரி; நைனா சொல்லுறதும் சரி; அம்மணி சொல்லுறது சரி" என்ற மாதிரியா? :rolleyes:

Link to post
Share on other sites

பைபில் பொதுநூலா?

குரான் பொதுநூலா?

பகவத்கீதை பொதுநூலா?

பால பாடம் பொதுநூலா?

ராமாயணம் பொதுநூலா?

நளவெண்பா பொதுநூலா?

Link to post
Share on other sites

பைபில் பொதுநூலா?

குரான் பொதுநூலா?

பகவத்கீதை பொதுநூலா?

பால பாடம் பொதுநூலா?

ராமாயணம் பொதுநூலா?

நளவெண்பா பொதுநூலா?

இவை எல்லாம் பொது நூல் இல்லை

முகாமைத்துவம் படிக்கிறவனுக்கு அந்த நூல் தான் பொது நூல்

மர்ய்த்துவன் படிக்கிறவ்னுக்கு அந்த நூல் தான் பொது நூல்

அப்படியே என்ன் படிக்கிறோம் அவன் அவனுக்கு அது தான் பொது நூல்

:P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பல கடவுளர்

'இந்திரன்' (25), 'செய்யபவள்' (167), 'தவ்வை' (167), 'அடியளந்தான்' (610), 'கூற்று' (765)

முதலிய பல கடவுளரின் பிரஸ்தாபம் திருக்குறளிலுண்டு. அவரும் இருபாலாராயிருக்கின்றனர்.

'வானோர்க்கும்' (18), 'அகல் விசும்புளார்' (25), 'தேவரனையர்' (1073)

என்ற பிரயோகங்களால் எண்ணிறந்த கடவுளருண்மை அதிற் சம்மதிக்கப் பட்டது புலனாம். 'மூவரு முப்பத்து மூவரு மற்றொழிந்த தேவரும்' என்ற திருவாசகத்தோடு அவற்றையியைத்துக் காண்க. ஆனால் ஒரே கடவுள் தானுண்டு என்கிற சமயங்களும் பலவே. தோட்டியின் குடில்போல்வன அவை. அக்குடிலில் தோட்டி தலைவன் தான். ஆனால் அடிமைகள் கிடையா. திருவள்ளுவர் கொண்ட சமயமோ அரசமாளிகை போல்வது. அங்குத் தோட்டி முதல் மந்திரி வரை ஆயிரக் கணக்கான ஊழியர் இருப்பர். அரசன் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவன், அதிகாரி, தலைவன், அச்சமயத்திலும் மாணிக்கவாசகர் அருளியது போல் கணக்கிலடங்காக் கடவுளரிருப்பர். அவரெல்லாந் தொண்டர்கள். அச்சமயத்து இறைவன் ஒருவனே. அவனே தலைவன், அக்கடவுளரடங்கலும் அவனுக்கு உடைமையே. அங்ஙனமாகத், தோட்டிக் குடில்கள் போன்ற மதங்கள் திருக்குறளைத் தமக்கும் உரியதாக எப்படிச் சொல்லலாம்? மேலும் அந்நூலில் வருகிற கடவுளர் அம்மதங்களுக்கு உடன்பாடுமல்ல.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பொய்ச் சமயங்களும் மெய்ச் சமயமும்

பொய்வந்துழலுஞ் சமயங்கள் பலவாயிருக்கலாம். ஆனால் மெய்ச் சமயம் ஒன்றே தான் இருக்க முடியும் என்பது ஆசிரியரின் அழுத்தமான கொள்கை.

'இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு' (5)

என்றது நூல். இறைவன் பொருள்சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு - இறைவனது மெய்ம்மை சேர்ந்த புகழை விரும்பினாரிடத்து' என்பது உரை.

'இறைமைக் குணங்களிலராயினாரை உடையரெனக் கருதி அறிவிலார் கூறுகின்ற புகழ்கள் பொருள் சேரா வாகலின், அவை முற்றவுமுடைய இறைவன் புகழே பொருள்சேர் புகழெனப்பட்டது' என்பது குறிப்பு.

வேதசிவாகமங்களிற் பிரஸ்தாபிக்கப்படும் இறைவன் ஒருவனுளன், அவனே முழுமுதற் பொருள், அவ்விறைவன்பாலுள்ள குணங்கள் அவனுக்கேயுரியன. அவையே இறைமைக் குணங்கள். அவனைக் கண்டு அக்குணங்களைச் சொல்லிச் சொல்லிப் புகழ வேண்டும். அவனைக் காண்டலாலது வேதாகமங்கள் கூறும் அவனுண்மையை அளவைகளால் துணிதல். அங்ஙனம் கண்டு அக்குணங்களாற் புகழ்வது அவன் விஷயத்தில் பொருள்சேர் புகழாகும். அதற்கு ஒரே சமயந்தான் இருக்க முடியும். இரண்டு மூன்று இருக்கலாமென்பது அறியாமை. மற்றைச் சமயங்கள் எத்தகையன? அவ்விறைவனல்லாத பிற சேதனங்கனைத்தும் உயிர்கள். அவற்றுள் தத்தமக்கு இஷ்டமான ஒவ்வொருயிரை அச்சமயங்கள் எடுத்துக் கொண்டு அதன்மேல் அவ்விறைமைக் குணங்களையேற்றி அந்தந்தவுயிரையே தந்தம் இறைவனெனப் புகழும். அப்புகழ்களெல்லாம் பொருள் சேராப் புகழ்கள். அங்ஙனம் புகழ்பவர் அறிவிலார். ஒருவனைப் புகழ் விரும்பினால் முதலில் அவனையும் அவனிடமுள்ள குணங்களையும் ஆராய்ந்து கண்டுகொள்ளவேண்டும். பிறகு அக்குணங்களே கொண்டு அவனை புகழ வேண்டும். அவனைத் தெரியாமல் பிறனுக்குரிய குணங்களை அவனிடம் ஆரோபித்துப் புகழ்வது மடமை. இவ்வுண்மை கடைப்பிடிக்கற்பாலது. மெய்யான இறைவனை வணங்குஞ்சமயம் ஒன்றேயுண்டு. மற்றவையெல்லாம் போலியிறைவரை வணங்குஞ் சமயங்களே யென்ற வுண்மையைப் 'பொருள்சேர் புகழ்' என்ற தொடரால் ஆசிரியர் சூசிப்பித்தனர். அழகர் அதைப் பலருமறியப் பகிரங்கப்படுத்தினர். பொய்ச் சமயங்களில்லையானால் அத்தொடர் தோற்றற் கவசியமேயில்லை. அச்சமயங்கள் திருக்குறளிற் பாத்தியதை கொண்டாடலாமா?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு.

'எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் 'அ' முதலானதாயிருப்பதுபோல உலகுக்கு இறைவன் முதல்வனாக இருக்கிறான்.'

தமிழ் என்று கூறாவிட்டாலும் "அ"கரம் என்பதன் மூலம் தமிழை சுட்டிவிட்டார் வள்ளுவர்..! அவர் பலதையும் நேரடியாகச் சொல்லவில்லையே.. உட்பொருள் வைத்துத்தான் சொல்லியுள்ளார்..! :P

தமிழ் என்ற சொல்லை நேரிடையாக பாவித்திருக்கலாமே என்பதே எனது ஆதங்கம்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இறைமைக் குணங்களும் இறைவனும்

'ஆதிபகவன்' (1) 'வாலறிவன்' (2) 'மலர்மிசையேகினான்' (3) 'வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான்' (4) 'இறைவன்' (5) 'பொறிவாயிலைந்தவித்தான்' (6) 'தனக்குவமையில்லாதான்' (7) 'அறவாழியந்தணன்' (8)

எனத் திருக்குறளில் எட்டுப் பிரயோகங்கள் வருகின்றன.

அவை இறைமைக் குணங்களை விளங்குவனவாகும். அக்குணங்கள் அந்த வரிசைப்படி தன்வயம், இயற்கையறிவு, முற்றுணர்வு, இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல், பேராற்றல், தூயவுடம்பு, வரம்பிலின்பம், பேரருள் என்பன. 'எண்குணத்தான்' (9) என்பது அந்த எட்டு வகைப்பட்ட குணங்களையுடையான் என்னும் பொருளுடையதாய் அக்குணங்களின் தொகுப்புணர்த்தியவாறு. இறைமைக் குணங்களெனப் படுவனவெல்லாம் அவ்வெட்டினுள் அடங்கும். ஒன்பதாவதாக எண்ணத் தகுந்த, கருதத் தகுந்த குணம் வேறில்லை. எச்சமயத்திலுஞ் சொல்லப்பட்டிலது. ஆகலின் எண் குணத்தான் என்பதற்குத் கருதத் தகுந்த குணமுடையான் எனப் பொருள் கூறுவது பயனற்றது. அப்பொருள் கூறுவார் தம் கருத்தை அத்தொடருக்குட் புகுத்துகிறாரென்க. மனிதனது கருத்தைக் கடந்தது இறைமைக்குணம். அந்த எட்டுக் குணங்களுஞ் சைவாகமத்திற் கூறப்பட்டன என்பதை நூலோடியைந்து அழகர் தங்கருத்தாகக் கொண்டார். அவை வைணவாகமத்திற் கூறப்படாமை அவருக்குத் தெரியும். ஆகலின் அவ்வாகமந் தள்ளப்பட்டது. அணிமா முதலியன சித்திகளே. குணங்களல்ல. கடையிலா வறிவு முதலியன ஆருகத நூற் கொள்கை. ஆருகதமோ நாத்திகம். ஆகலின் குறிப்பில் அவையெல்லாம் எடுத்துக் காட்டித் தள்ளப்பட்டன.

உலகில் உயிர்கள் பிறக்கின்றன. பிறப்புச் சுகமுடையதா? துன்பமுடையதா?

'பிறவிப் பெருங்கடல் ----' (10),

'மாணாப் பிறப்பு' (351),

'பிறப்பென்னும் பேதைமை ----' (358),

'வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை ---' (362)

என்றது நூல். 'காரண காரியத் தொடர்ச்சியாய்க் கரையின்றி வருதலின், பிறவிப் பெருங்கடலென்றார்'.

'நரகர், விலங்கு, மக்கள், தேவர் என்னும் நால்வகைப் பிறப்பினுமுள்ளது துன்பமேயாகலின், மாணாப் பிறப்பென்றார். இதனாற் பிறப்புத் துன்பமென்பதூஉம், அதற்கு முதற்காரணம் அவிச்சையென்பதூஉங் கூறப்பட்டன'.

'ஐவகைக் குற்றங்களுள் அவிச்சை ஏனைய நான்கிற்குங் காரண மாதலுடைமையின், அச்சிறப்புப் பற்றி அதனையே பிறப்பிற்குக் காரணமாக்கிக் கூறினார்' என்பது குறிப்பு.

'வேண்டுங்கால் பிறவாமை வேண்டும் - பிறப்புத் துன்ப மாதலறிந்தவன் ஒன்றை வேண்டிற் பிறவாமையை வேண்டும்' என்பது உரை.

இதனால் எவ்வகைப்பட்ட பிறப்புக்கும் அவிச்சையே காரணம், பிறப்புக்களெல்லாந் துன்பமே தருவன என்பது ஆசிரியர் கொள்கை. வினைகளில் தீவினை மாத்திரந்தான் பிறப்பைத் தருமென்பதில்லை. நல்வினையும் பிறப்புத் தருவதே.

'இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா ----'

என்றது நூல். 'இருள்சேர் இருவினையும் சேரா - மயக்கத்தைப் பற்றி வரும் நல்வினை தீவினையென்னுமிரண்டு வினையும் உளவாகா' என்பது உரை.

'நல்வினையும் பிறத்தற்கேது ---' என்பது குறிப்பு. ஆகவே இறைவனாயுள்ளவனுக்கு அவிச்சையும் இருவினையுங் காரணமாக வரும் பிறப்பு இருக்கமுடியாதென்பது திண்ணம். ஆனால் கடவுள் பிறக்கலாம், அவர் பிறப்பதற்கு அவிச்சையும், இருவினையுங் காரணமாகா, அவர் சுவேச்சையாற் பிறக்கிறார் என்று கூறி மகிழுஞ் சமயங்களுமுள. அவிச்சையும், இருவினையுங் காரணமாகாத பிறப்பும் உண்டெனத் திருவள்ளுவர் யாண்டுஞ் சொன்னதில்லை. தம் கடவுள் பிறப்பதற்கு அவரது சுவேச்சையே காரணம் எனக் கூறுகிற சமயங்கள் பிறப்பின் காரணத்தில் முரண்பாட்டையேற்றி மக்களுக்குப் பிறப்புப் பற்றிய கவலையும், அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான முயற்சியும் உளவாகாதபடி தடுத்துவிடும்.

மேலும் ஆஸ்திகராயிருக்க விரும்புவாருக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலையுண்டு. மெய்யான இறைவனாவான் எவன்? போலியிறைவராவார் எவர்? என்பதைக் கண்டு கொள்வதே அவ்வேலை. காண்டலாவது இதுவென்பதும், போலியிறைவராவார் இவரென்பதும் முன் சொல்லப்பட்டன. அவ்விருவகையாரையும் பிரித்தறிவதற்கு வாயில் ஒன்றேயுண்டு. மெய்யான இறைவன் பிறக்கமாட்டான். போலியிறைவரெல்லாம் பிறப்பர். பிறப்பின்மையும், பிறப்புண்மையுமே அவ்வாயில், சித்தியார் சூத்திரம் 2 செய்யுள் 25ல்

'நால்வகை யோனியுள் ஒரு யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறப்பனயாவை அவையெல்லாஞ் சீவவர்க்கம். அவ்வாறு பிறத்தலில்லது யாது அது பதிப்பொரு ளென்னு மிது வொன்றே ஏனைச் செயல்களான் வேற்றுமையறிய வாராத வவ்விரண்டற்குந் தம்முள் வேற்றுமையறிய நிற்பதாகலின், ஏனைத் தேவரெல்லாம் அங்ஙனம் பிறந்திறத்தல் கேட்கப்படுதலானும்,'... என்றருளிய சிவஞான முனிவரின் உரையைக் காண்க. 'வேதனைப்படு மிறக்கும் பிறக்கு மேல் வினையுஞ் செய்யும்' என்ற குறைபாடுடைய உயிர்களுள் ஒன்றை இறைவனெனக் கொண்ட மதம் அக்குறைகள் தன் கடவுளுக்கில்லாதது போற் காட்டிப் பிரசார வேலைகள் பல செய்யும். அவையெல்லாம் வெற்றிரைச்சல். மாதாவுதரத்துட் கருவாய்த் தங்கி யோனிசனாக வெளிப்படுதல் என்னும் பிறப்பு உயிர்களுக்கேயுண்டு. இறைவனுக்கும் அ·திருந்தால் அவன் உயிர்களின் பிறவித் துன்பத்தை யொழிப்பதெப்படி? ஓட்டை மரக்கலம் பிறிதோரோட்டை மரக்கலத்தைக் கரையேற்றுமா?

இனிப், பிறவாமையைக் குணமாகவுடைய அம்மெய்யான இறைவன் யார்? திருவள்ளுவர் வேத சிவாகமங்களை இறைவன் வாக்கெனக் கொண்டு விசுவசித்தவர். அவர் கூறும் விடையைக் காணாலாம். வேதம்,

'அஜாதோஜாத இத்யேவம் கச்சித் பீரு: ப்ரபத்யதே! ருத்யத்தே

தக்ஷ¢ணம் முகம் தேந மாம் பாஹிநித்யாச: !!' (சுவேதா)

என்றது அதற்குத் தமிழ்

'பெரும்பிணி யிதனைத் தீர்க்கு மருத்துவன் பிறவியில்லாப்

பரம்பொரு ளான முக்கட்பரமனே யென்று தேறி

முரண்பயில் விடையோன் றென்பான் முகத்தினைச் சரண்மெய்தி

விரும்பிவீ டுறுதற் பாலார் பிறப்பினை வெருவப் பெற்றார்'

என்ற காஞ்சிப்புராணம். அதனால் பிறப்பில்லாத இறைவர் சிவபிரானெ யென்பதும், அவரே உயிர்களைப் பிறவிப் பெருங்கடலிலிருந்து கரையேற்றுபவரென்பதும் பெறப்பட்டன.

Siva.jpg

வேதம்,

'தமீச்வராணாம் பரமம் மஹேச்வரம் தம் தைவதாநாம்

பரமஞ்ச தைவதம்! பதிம் பதீநாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாம

தேவம் புவநேச மீட்யம்!! நதஸ்ய காரியம் கரணஞ்ச

வித்யதே நதித் ஸமாச்சாப் யதிகச்சத்ருச்யதே' (சுவேதா)

'பராத் பரதரம் ப்ரஹ்ம யத் பராத் பரதோ ஹரி: ! தத்

பராத் பரதோ ஹீசஸ் தஸ்மாத் துல்யோ திகோநஹி! ' (சரபம்)

என்றது. அதற்குத் தமிழ்

'மற்றாருந் தன்னொபா ரில்லான்' (தேவாரம்)

'..........கச்சிமயானத்தான்...................

Edited by ArumugaNavalar
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

'சங்கரோ பகவா நாத்யோ ராக்ஷ ஸகலா: ப்ரஜா:',

'மஹேசோ பகவா நாதி தேவ:' (சரபம்)

எனக் கூறி வலியுறுத்துகிறது. ஆதிபகவன் என்பது அவ்விறைவனுக்கு உத்தேசம். உத்தேசம் - பெயர். பெயரை முதலிற் கூறாமல் இலக்கணங்காணவும், பரி¨க்ஷ செய்யவுங் கூடாது. அ·து உத்தேசம் என்பதைக் காட்டவே 'ஆதிபகவன் - ஆதிபகவன்' என்று உரை கூறினார் அழகர்.

'சீர் கொளிறை யொன்றுண்டத் தெய்வநீ யென்றொப்பாற்

சோர்விலடை யாற்றெனிந் தேஞ் சோமேசா - வோரி

லகரமுதல வெழுத்தெல்லா மாதி

பகவன் முதற்றே யுலகு'

என்ற சிவஞான முனிவரர் திருவாக்கு அவ்வுண்மைகளனைத்தையும் விளக்கி நிற்பதறிக.

திருக்குறள் புணர்ச்சி மகிழ்தல் என்னும் 111 -ஆவது அதிகாரத்தில்,

'தாழ்வீழ்வார் மென்றோட் டுயிலி னினிதுகொ

றாமரைக் கண்ணா னுலகு' (1103)

என வருகிறது. அதில் செங்கண்மாலுலகம் நிரதிசயவின்பமுடையது என்றாரழகர். அங்ஙனமாயின் தாமரைக் கண்ணனாகிய திருமாலே பரம்பொருளெனக் கொண்டவராதல் வேண்டும் ஆசிரியர். அப்படியா? அன்று. ஏன்? ஊடலுவகை என்னும் 133-ஆவது அதிகாரத்தில் ஆசிரியர்

'புலத்தலிற் புத்தேணா டுண்டோ நிலத்தொடு

நீரியைந் தன்னா ரகத்து' (1323)

என்றார். அதன் குறிப்பில் 'அப்புலவி பின்னே பேரின்பம் பயவா நின்றது' என்று காணப்படுகிறது. பேரின்பமும் நிரதிசயவின்பமும் ஒன்றே. புத்தேர் நாடென்பது எது?

'புத்தேளுலகத்தும் - தேவருலகத்தும்' (213)

என்ற உரையால் தேவருலகமே அதுவாம். இவ்வுலகத்தது சிற்றின்பம். அதை நோக்கத் தேவருலகம் பேரின்பத்தது. அதிற் சிறந்தது தாமரைக் கண்ணானுலகம். அவ்வளவே. அவ்வுலகை முத்தியுலகென்பதும், அக்கண்ணானைப் பரம்பொருளென்பதும் செல்லா. தாமரைக் கண்ணான் என்ற பிரயோகமே அதனை விளக்கும். திருமால் தம் கண்ணொன்றைப் பிடுங்கித் தாமரை பூவாகக் கொண்டு சிவபிரான் திருவடியில் அர்ச்சித்து அப்பிரானிடமிருந்து சக்கரத்தைப் பரிசாகப் பெற்றார். தாமரைக் கண்ணன் என்ற பெயரும் அவருக்குக் கிடைத்தது. அவ்வரலாற்றை,

'யோவாம பாதார்ச்சித விஷ்ணு நேதரஸ் தஸ்மை ததெள

சக்ரமதிவ ஹ்ருஷ்ட:! தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து!' (சரபம்)

என்றது வேதம். அங்ஙனம் சிவபெருமானால் அநுக்கிரக்கிக்கப்பட்டவர் திருமால். அடுத்து,

'அடியளந்தான் றாஅயது' (610)

என்று தொடரைக் கவனிக்கலாம்.

'அடியளந்தான் தாயது எல்லாம் - தன்னடியளவானே எல்லாவுலகையுமளந்த இறைவன் கடந்த பரப்பு முழுதையும்' என்றது உரை. திருமால் திரிவிக்கிரமவதாரத்தில் உலகைத் தம் பாதத்தால் அளந்தார். இறுதியில் அவ்வவதாரம் சிட்சிக்கப்பட்டது. சிட்சித்தவர் சிவபெருமானே. வேதம் அச்சரிதத்தை.

'யோ மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ ஸிம்ஹாந் விஷ்ணும்

க்ரமந்தம் வாமந மாதிதேவ:! விவிக்லபம் பீட்யமாநம்

ஜகாந பஸ்கீசகார மந்மதம் யமஞ்ச! தஸ்மை ருத்ராய

நமோ அஸ்து!'

என்று கூறி விளக்கியது.

'குறளா யணைந்து மூவடிமண் கொண்டு நெடுகி மூவுலகுந்

திறலா னளந்து மாவலியைச் சிறையிற் படுத்து வியந்தானை

யிறவே சவட்டி வெரிநெலும்பை யெழிற்கங் காளப் படையென்ன

வறவோர் வழுத்தக் கைக்கொண்ட வங்க ணாளன் றிருவுருவம்'

gangalar.jpg

என்றது காஞ்சிப்புராணமும். அங்ஙனம் சிவபெருமானால் நிக்கிரகிக்கப் பட்டவர் திருமால். சிவபெருமான் செய்யும் நிக்கிரக அனுக்கிரகங்களுக்கு இலக்காயவர் திருமால். அடியளந்தான், தாமரைக்கண்ணான் என்பவற்றை அவ்வுண்மை விளக்கத்திற்காகவே ஆசிரியர் எடுத்தாண்டார். தாமரைக் கண்ணானுலகு மாயைக்குட்பட்டதொரு போகத்தானம். சிவலோகமே. மாயையைக் கடந்த முத்தித்தானம். அச் சிவபெருமானே மெய்யான இறைவனெனக் கொள்ளாத மதம் திருக்குறளுக்குப் புறம்பே.

கடவுள் வாழ்த்தில் ஆதிபகவன், வாலறிவன், மலர்மிசை யேகினான் முதலிய ஆண்பாற் சொற்களே வருகின்றன. அவனைப் பெண்ணெனக் கொண்டு வணங்கும் மதம் அந்நூலுக்கு அயலே.

Edited by ArumugaNavalar
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

உயிர்

உயிரென்னுஞ் சொல் தனக்கெனப் பொருளில்லாதது என்கிறது ஒரு சமயம். உயிர் பிரமத்தின் விசேடணம் என்கிறது இன்னொரு சமயம். இறைவன் மனிதவுடலையுண்டாக்கி அதன் மூக்கில் தன் சுவாசத்தை ஊதி உயிரை இடையில் சிருட்டித்தான் என்கிறது மற்றொரு சமயம். இப்படிப் பட்ட சமயங்கள் இன்னும் பல. ஆனால் திருக்குறள்.

'மன்னுயிர்' (244), 'மன்னுயிர்க்கு' (318), 'உடம்போ டுயிரிடை நட்பு' (338) என்றது.

'மன்உயிர் - நிலைபேறுடைய உயிர்கள்' என்பது உரை.

'உயிர்களெல்லாம் நித்தமாகலின், மன்னுயிரென்றார்' என்பது குறிப்பு.

'மன்உயிர்க்கு - நிலைபேறுடைய உயிர்கட்கு' என்பது உரை.

'சேதனமாய் அருவாய் நித்தமாய உயிரும், அசேதனமாய் உருவாய் அநித்தமாய உடம்பும் தம்முண் மாறாகலின், வினை வயத்தாற் கூடிய தல்லது நட்பில் வென்ப தறிக.'

என்பது குறிப்பு. உயிரைப் பற்றி விபரீத புத்தி கொண்டுள்ள மேற்காட்டிய சமயங்கள் உயிர் நித்தப் பொருளென்கிற திருக்குறளைத் தமக்கும் உகந்ததென்றல் வீண்பேச்சென்க.

இன்னும், உயிர் மனிதனுக்கேயுண்டு, மிருக முதலிய பிற பிராணிகளுக்கில்லை. அவற்றினிடங் காணப்படுவது இயற்கையுணர்ச்சி (Instinct) யே, அவையறந்தால் அப்போதே அவ்வுணர்ச்சியும் நசித்துச் சூனியமாய்ப் போம் எனக் கூறும் சில சமயங்கள். ஆனால்

'தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்ற்க தான்பிறி

தின்னுயிர் நீக்கும் வினை' (327)

என்றது நூல். அதனால், ஏனைப் பிராணிகளுக்கும் உயிருண்டு, அவற்றிற்கு அவ்வுயிர் இனியதுமாகும் என்பது தெரிகிறது. பிராணிகளை வதை செய்வதும், வதைக்கப்பட்ட பிணங்களைத் தின்பதுமாகிய பாவங்களைச் செய்யத் தூண்டும் அச்சமயங்கள் திருக்குறளில் உரிமை கொண்டாடலாமா?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பிறப்பு

மனிதன் ஒருமுறையே பிறப்பான் எனச் சில சமயங் கூறும், திருக்குறளோ,

'பிறவிப் பெருங்கடல்' (10)

'எழுபிறப்புத் தீயவை தீண்டா' (62)

'உயிருடம்பி னீக்கியா ரென்ப செயிருடம்பிற்

செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்' (330)

'உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்கி

விழிப்பது போலும் பிறப்பு' (339)

என்றது. 'காரண காரியத் தொடர்ச்சியாய்க் கரையின்றி வருதலின், பிறவிப் பெருங்கடலென்றார்' என்பது குறிப்பு.

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா - 'வினை வயத்தாற் பிறக்கும் பிறப்பேழின்கண்ணும் ஒருவனைத் துன்பங்கள் சென்றடையா' என்பது உரை.

'செயிர் உடம்பிள் செல்லாத் தீவாழ்க்கையவர் - நோக்கலாகா நோயுடம்புடனே வறுமை கூர்ந்த இழிதொழில் வாழ்க்கையினை யுடையாரை, உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப - இவர் முற்பிறப்பின்கண் உயிர்களை அவை நின்ற வுடம்பினின்று நீக்கினவரென்று சொல்லுவார் வினை விளைவுகளையறிந்தோர்' என்பது உரை.

'உறங்குதலும் விழித்தலும் உயிர்கட்கு இயல்பாய்க் கடிதின் மாறி மாறி வருகின்றாற்போலச் சாக்காடும் பிறப்பும் இயல்பாய்க் கடிதின் மாறி மாறி வருமென்பது கருத்து' என்பது குறிப்பு. 'உயிருடம்பின்' என்ற திருக்குறள் உரையநுமானமுமாம். உயிர்கள் மாறி மாறிப் பிறக்கும் என்ற திருக்குறளுக்கு உயிர்கள் ஒரு முறை தான் பிறக்கும் என்ற சமயங்கள் உவப்புடையவாமா?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

சுவர்க்க நரகம்

சுவர்க்க நரகம் என வேறுலகங்களில்லை என்கின்றன சில சமயங்கள்.

'புத்தே ளுலகத்தும் ----' (213)

'தேவ ரனையர் கயவ ரவருந்தா

மேவன செய்தொழுக லான்' (1073)

'அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு' (255)

என்றது நூல். 'ஈவாரும் ஏற்பாருமின்றி எல்லாரும் ஒரு தன்மைய ராதலின், புத்தே ளுலகத் தரிதாயிற்று' என்பது குறிப்பு.

அவரும் தாம் மேவன செய்து ஒழுகலான் - அ·தியாதனானெனின், தேவரைப் போன்று தம்மை நியமிப்பாரின்றிக் கயவருந் தாம் விரும்புவனவற்றைச் செய்தொழுகலான்' என்பது உரை.

'நெடுங்காலம் நிரயத்து ளழுந்தும்' என்பது குறிப்பு. அவற்றில் சுவர்க்கம் அங்குள்ள தேவர்களின் ஒழுகலாற்றோடு வர்ணிக்கப்படுவது காண்க. இவ்வுலகத்தில்லாத் நீண்ட கொடிய துன்பங்கள் நிறைந்தது நரகம் எனத் தெரிகிறது. அவற்றை மறுக்கும் மதங்கள் அந்நூலைத் தொடலாமா?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இறைவன் நிமித்த காரணம்

இறைவன் வேதாகமங்களை யியற்றினானென்ற விஷயம் முன் விளக்கப்பட்டது. 'கற்றீண்டு' (356) என்றதன் குறிப்பில் 'வீட்டிற்கு நிமித்த காரணமாய முதற்பொருளை' என்பதும் 'பிறப்பென்னும்' (358) என்றதன் உரையில் 'வீட்டிற்கு நிமித்த காரணமாய செவ்விய பொருளை' என்பதும் காணப்படுகின்றன. 'உலகியற்றியான்' (1062) என்ற நூற்றொடருக்கு 'இவ்வுலகத்தைப் படைத்தவன்' என்பது உரை. அவனுக்குத் தனித்த உபாதான காரணத்தன்மையாவது, நிமித்தோபதான காரணத்தன்மை யாவது உண்டெனத் தொனிக்கும்படி தானும் ஒரு பாக்கூடச் செய்தாரிலர் ஆசிரியர். ஆகலின் அவன் உலகிற்கு நிமித்த காரணமேயாவானென்கிற திருக்குறளுக்கு நிமித்தோ பாதான காரணமாவா னென்கிற சமயங்கள் முற்றிலும் புறகே.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அவிச்சை

'இன்ன தன்மைத்தென ஒருவராலுங் கூறப்படாமையின் அவிச்சையை இருள்' என்றது 5இன் குறிப்பு. 'ஒரு பொருளுங் காட்டா திருவளுருவங்காட்டு மிரு பொருளுங் காட்டாதிது' என்பது திருவருட்பயன். இருள் பொருளைக் காட்டாது, தன்னை காட்டும்; ஆணவமலம் தன்னையுங் காட்டாது என்பது கருத்து. அங்ஙனமாய அவிச்சையை (ஆணவத்தை) இன்ன தன்மைத்தென யாராற் கூற முடியும்? ஒருவராலுமாகாது. 'காமம், வெகுளி' (360) என்றதன் குறிப்பு 'அநாதியாய அவிச்சை' யென்கின்றது. ஆணவம் அநாதியாய தொரு மலமென்பது கொள்ளப்பட்டது. அம் மலம் இல்லையென்ற சமயங்களுக்குத் திருக்குறளின் தொடர்பு ஏன்?

வினை

வினை அல்லது கருமமலம் என்பதொன்றில்லையென்பர் சில சமயிகள். 'இருள்சே ரிவினையும்' (5) என்ற தொடருக்கு 'மயக்கத்தைப் பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை யென்னு மிரண்டு வினையும்' என்பது உரை. 'அளவின்கண்' (2860) என்றதன் உரைக் குறிப்பில் 'அதற்கு (உயிர்ப் பொருளுக்கு) அநாதியாய் வருகின்ற நல்வினை தீவினைக்குற்ற விளைவுகள்' என வருகின்றது. 338 - இன் குறிப்பு முன்னர்க் காட்டப்பட்டது. கருமமலம், உயிர்க்கு அநாதியாய் வருவதென்பது காண்க. அம்மலத்தை யில்லையென்பவர்க்குத் திருக்குறளிலுந் தொடர்பில்லையென்பது.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

மாயை

தத்துவ வுணர்வு, தத்துவ ஞானம், மெய்யுணர்தல் என்பன ஒன்று அ·தாவதென்னை?

'சுவையொளி யூறோசை நாற்றமென் றைந்தின்

வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு' (27)

என்றது நூல். தத்துவம் இருபத்தைந்து. அவற்றையறிந்தவனே உலகை யறிந்தவன். அவ்விருபத்தைந்தும் பிரகிருதி பிரகிருதியின்பாற்பட்டவை. சாங்கிய நூல் அவ்வளவே சொல்லும். புருடதத்துவமாவது பஞ்ச கஞ்சுகத்தோடு கூடியது. பஞ்ச கஞ்சுகங்களாவன காலம், நியதி, கலை, வித்தை அராகம் என்பன. அவை அசுத்த மாயா காரியங்கள். சுத்தமாயா காரியங்கள் வேறு. சைவ சமயத்தில் தத்துவங்கள் முப்பத்தாறு. அவை மாயேயாம். தோன்றி நின்று மறைவன. அவற்றிற்கு உபாதாநம் மாயை. அது நித்தம். அதனை உடன்படாத சமயிகளுக்குத் திருக்குறள் அயலாகும்.

உயிர் சேதனமாய் அருவாய் நித்தமாயுள்ள பொருள் என்பது முன்காட்டப்பட்டது. 'புருடன் தானொன்றிற் றோன்றாமையானும்' தன்கட்டோன்றுவனவின்மையானும் இரண்டுமல்லன்' என்றது 27- இன் உரைக்குறிப்பு. புருடன் - உயிர், 422 - இன் குறிப்பில் 'அ·து (அறிவு) உயிர்க்குணம்' என்றிருக்கிறது. அதனால் உயிர் குணியென்பது சித்தம். அத்தகைய உயிரைச் சத்துப்போலி, சிதாபாசன் என்பவெல்லாம் திருக்குறளுக்கு மாறானவை.

'பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்

செம்பொருள் காண்ப தறிவு' (358)

என்றது நூல். 'பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்க - பிறப்பிறகு முதற் காரண மாய அவிச்சை கெட, சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு - வீட்டிற்கு நிமித்த காரணமாய செவ்விய பொருளைக் காண்பதே ஒருவர்க்கு மெய்யுணர்வாவது' என்பது உரை. 352- இன் உரைக்குறிப்பில் 'வீடாவது நிரதிசய வின்பமென்பதூஉம், அதற்கு நிமித்த காரணம் கேவலப் பொருளென்பதூஉம், கூறப்பட்டன' என வருகிறது. பிறப்பிற்கு முதற்காரணமாய அவிச்சை கெடப் பெறுதலும், நிரதிசய வின்பம் அடையப் பெறுதலுமே உயிர்க்கு முத்தியாகும். உயிர் அருவுடம்பு உருவுடம்பு என்பவற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அதன் சேதனத் தன்மை விளங்கும் அதிற் சிவஞானம் பிரகாசிக்கும். அவ்வுயிர் அதனைக் கண்டு கொண்டிருப்பது நிரதிசய 'வின்பத்தாய் நிற்ற' (370 இன் குறிப்பு)லாம். 'அவ்வுயிர்க்கு உடம்பு மிகை' (345) யே 'எற்றைக்கும் எச்சீர் வாய்ந்த காயமும் பகைமையன்றோ' என்றது தணிக்கைப் புராணமும், காயம் - உடம்பு. ஆகவே முத்தியிலும் உயிர்க்குத் தேகமுண்டெனக் கொள்ளுஞ் சமயங்களுக்குத் திருக்குறளின் தொடர்பு ஏன்?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

கேவலப் பொருள்

358இல் செம்பொருள் என்ற சொல் வருகிறது. 'தோற்றக் கேடுகளின்மையின் நித்தமாய், நோன்மையாற் றன்னை யொன்றுங் கலத்தலின்மையிற் றூய்தாய்த், தானெல்லாவற்றையுங் கலந்து நிற்கின்ற முதற்பொருள் விகாரமின்றி எஞ்ஞான்றும் ஒரு தன்மைத்தாதல் பற்றி, அதனைச் செம்பொருளென்றார்' என்றது அதன் குறிப்பு. அப்பொருளைக் காணகையாவதென்னை? 'உயிர் தன்னவிச்சை கெட்டு அதனொடு ஒற்றுமையுற இடைவிடாது பாவித்தல்' இதுவும் அக்குறிப்பு. அப்பாவனைக் கவசியமென்னை? 'உயிர் உடம்பினீங்குங் காலத்து அதனால் யாதொன்று பாவிக்கப்பட்டது அ·து அதுவாய்த் தோன்றுமென்பது எல்லாவாகமங்கட்குந் துணிபாகலின், வீடெய்துவார்க்கு அக்காலத்துப் பிறப்பிற்கேதுவாய பாவனை கெடுதற் பொருட்டுக் கேவலப் பொருளையே பாவி' த்தல் வேண்டும். இதுவும் அக்குறிப்பு. செம்பொருள், 'மெய்ப்பொருள்' (356), 'உள்ளது' (357) என்பனவெல்லாம் அக்கேவலப்பொருளே. கேவலப்பொருளென்றாலும் அப்பொருளின் சிறப்புப் பெயர் வெளிப்படக் கூறப்பட்டதாகாது. திருக்குறள் தனக்குப் பூர்வமாகிய வேதத்திற்போய் ஆராயும் படி நம்மைச் செலுத்துகிறது. வேதம்,

'யநா தமஸ்தந் நதிவா ந ராத்ரிர் ந ஸந்த சாஸச்

சிவ ஏவ கேவலா: !' (சுவேதா)

என்றது. அதற்குத் தமிழ்

'பகலிர விலதுள தெனும்ப குப்பிலா

வகலரு மிருள்பொதி யநாதி காலையி

லுகலரும் பரசிவ னொருவ னேயுளன்

மிகுபொரு ளவனிடை வெளிப்பட் டோங்குமால்'

என்றது காஞ்சிப்புராணம். ஆகவே அக்கேவலப் பொருள் அல்லது செம்பொருளாவார் சிவபிரானேயென்பது திருக்குறட் கருத்தாதல் ஓர்க. கேவலம்- தனி. கேவலவுணர்வு அல்லது 'மாசறு காட்சி' (352) என்பதுஞ் சிவஞானமே. எல்லைவுயிர்களுக்கும் 'வீடாகிய ஈறிலின்பன்' (328 இன் குறிப்பு) ஈயவல்ல பிரான் சிவபெருமானேயென்பதைச் சம்மதியாத சமயங்கள் திருக்குறளைச் சம்மதிப்பது நாடகமே.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • பஞ்சாபிகளையும் தமிழரையும் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க போய் ரெண்டு தலைமுறை தலைவர்கள் தூக்கப்பட்டார்கள். அது முப்பது வருடங்கள் கழித்து இப்ப இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கு.  சில்லுக்கு ஆணி கழட்டினாலும் வண்டில் கொஞ்ச தூரம் ஓடி போய் தான் கவிழும். Congress Party in India Needs Leadership Change       by N.S.Venkataraman  It is now well realized by discerning people all over India , who are not involved in  politics ,that Indian democracy is suffering to some extent due to  lack of  principled  and credible  opposition party in the parliament. The absence of such AN opposition party in India today is a matter of concern. Unfortunately, most of the opposition parties in India are essentially regional outfits  and most of them are  family  controlled  parties and have little presence in several states. The Communist  and Marxist Communist parties  have virtually reduced themselves to the level of  regional outfits , as the leadership has not moved with the time and modified  traditional communist philosophy , which has outlived it’s purpose.  Due to advancement in science and technology and industrial practices and changed type of growth  and management practices  in the commercial and industrial sector, now  new type of conflicts have arisen in the country between the organized class and unorganized class. Even airline pilots , employees in software companies, and those employed in  commercial banks etc. are claiming trade union rights or organizing themselves in the trade union pattern. In such circumstances, the communist parties in India remain confused , as  the organized class of people  who cannot be  considered by any stretch of imagination as an oppressed and suppressed class are members of trade unions under the control of the Communist parties.   Obviously, the communist parties have lost their sense of identity.   The only country which claims itself to be a communist country namely  China is liberally adopting capitalist policies. Many people think  that communism as a political philosophy  has lost it’s sheen all over the world. With both the communist parties out of reckoning as national parties, the only political party left now in the national scene is Indian  National Congress. It does not call for much analysis and deliberation to conclude that  the Congress party is now facing a crisis of confidence and leadership. No one knows today as to what Congress party stands for,  as it has aligned  itself with Shiv Sena in Maharashtra  to form government, though Shiv Sena was branded as a non secular  and communal party by the Congress party earlier.  Has Shiv Sena become a secular party overnight  for the present leadership of the Congress party ? The main allegation against the Congress party successfully made by BJP is that Congress is a dynastic party and essentially controlled by one family.  Many believe this to be true and a fact. By and large,  the general public is convinced that  Congress party leadership is concerned   largely  about the welfare of one family, which is an anachronistic approach  for a political party in a democratic country. The dynastic character of Congress leadership has thrown Rahul Gandhi  into the  leadership position of Congress,  with no justification except that he hails from a particular family, which appears to “own” the Congress party.   By his conduct and speeches, Rahul Gandhi has clearly created an impression that he has no particular attributes  to lead a national party.  His hugging the Prime Minister in the parliament when the parliament session was on and  then sarcastically  winking his  eyes, to be seen by several members of parliament,  has made many people suspect that he could be lacking maturity. Along with Rahul Gandhi’s image, the image of the Congress party has also taken a beating, as he was imposed  as President of Congress party. It is in the national interest and in the interest of Indian democracy that the Congress party should be revived and should be enabled to function as  a principled  and forward looking party and get back it’s credentials.   Obviously,  Congress  party cannot be revived without the effective leadership of the  party being vested in the hands of a senior  and tested person in the  party,  who is not from Gandhi family and who will not be a blind loyalist of the family.  He should have the courage of conviction to stand by the principle of the party, so that the party men will get a sense of purpose. Looking into the present structure and  style of functioning of Congress party, even as Rahul   Gandhi says that he is not interested in the  position of the President of the party, he is practically functioning as de facto President of the party . Iit seems that the Gandhi family will never give up the control of the party, whatever may be the cost.  This situation calls for some sort of determined and dignified rebellion in the Congress party  ,that would inevitably make the Gandhi family realize that their period of lordship over the Congress party is now clearly over. The obvious alternate leader who has the stature to become the president of the Congress party is Ghulam Nabi Azad.   He started as youth congress leader and has always conducted himself with decorum and dignity , whether he has been in the government or outside.  He has refrained from making obnoxious and abusive remarks against the members of the opposition parties unlike many other leaders in the Congress party today.   He has the image of dignity personified. He looks far taller than any other leader in the Congress party today, When Prime Minister Modi praised him in Rajya Sabha , it was a well deserved praise. There is absolutely no reason to think that it is a “political praise”  and Ghulam Nabi Azad responded to the Prime Minister’s praise with dignity , which reflects on the quality and standard of this political leader. India has seen in the past lofty scenes like Jawaharlal Nehru and Rajaji  praising each other on occasions , though they were in the opposition  camps   after independence. The consensus feeling  in the country appears to be that Ghulam Nabi Azad can raise the  standards of politics in India to a more dignified  and lofty level  and raise the   respect  for the Congress party in the country today. A matured political leader like Ghulam  Nabi Azad  can be critical of the ruling party even without using abusive language .By way of contrast, Rahul Gandhi called the Prime Minister a thief,  which  Ghulam  Nabi Azad would never do.  http://www.srilankaguardian.org/2021/03/congress-party-in-india-needs.html?m=1
  • சிங்களம் அடிச்சு பிடிச்சு மறைந்த புலியை 11 வருடங்கள் கழித்து திரும்பவும் அடித்து நொறுக்குகிறது.  சுதந்திர ஊடகம் போல் நாடகம் வேறு! Sri Lanka: Gen. Shavendra Silva Talks to Lanka Courier - Read Now        While the name Lanka Courier may not be familiar to all, its first ever documentary titled “Truth behind Dare” has sent shockwaves and captivated viewers around the world. On data assimilated by the editors of the magazine, within 24 hours of the documentary being aired on February 23rd, nearly 2 million views were recorded, making it a thumping record for a documentary of this nature, done on a very small scale with zero budget.   It begs the question as to why the documentary is so widely shared, forwarded and talked about in many political and non-political circles. The answer is simple. The documentary, a collection of never before seen footage brought to light the type of atrocities and the extent that these inhumane activities were carried out by the Liberation of Tamil Tigers Eelam (LTTE). The documentary spoke to the hearts of the Diaspora and Tamils alike, because it revealed, in raw and uncensored manner, the acts that the LTTE is most proud off, which is sanctimoniously endorsed by those sympathizing with the terrorist group. The video since its launch has been produced in Sinhala, Tamil, Hindi, French, Chinese, German and many more languages.  Lanka Courier on its crusade to expose the truth, in its second edition which was published today reveals information pertaining to the last and final phase of the war against the LTTE which had been hidden from public domain. Rubawathy Keetheeswaran, the District Secretary of Kilinochchi, was the first witness after a bloody protracted war. She talks to Lanka Courier on what it was like to work in a ghost town and receive the first influx of innocent civilians who had fled for their lives. She reminisces of the missing children and talks candidly to Tamils living here and abroad.  Chief of Defence Staff and Army Commander General Shavendra Silva in an exclusive interview with Lanka Courier opens up about his upbringing and what was it that led him to be where he is today. Despite being served a travel ban, after risking his life in one of the most daring humanitarian operations, he talks candidly about the war, the army and his duty.  Meanwhile, the Director General of Health Services Dr. Asela Gunawardena calls on the general public to heed to health warnings. He clears the air on the misconceptions regarding immunization and why it remains important for Sri Lankans to take the jab.  While Sri Lanka continues to be debated before the United Nations Human Rights Council, questions have arisen regarding the global body’s commitment to human rights. The Security Council couldn’t even call for a ceasefire in conflict zones due to the prevailing pandemic. Has the UN failed in its mission? Dr. Thomas G. Weiss, a Presidential Professor at the City University of New York’s Graduate Center and Director of the Ralph Bunche Institute for International Studies talks of the UN’s relevance in today’s world talks to Lanka Courier.   In this second issue Lanka Courier continues to shed light on the President’s novel program “Discussion with the Village”, following the President as he embarks on every visit. The articles put locations on the map that had been largely ignored prior to the President’s visit, bringing to life the people of each village and their stories that make them unique.  Lanka Courier is a non-profit and volunteer-based media initiative with a mandate to disseminate accurate information on national issues in Sri Lanka while paying attention mutual benefits and mutual sensitivity in regional and global context. Lanka Courier edited by Nilantha Ilangamuwa and Rukshana Rizwie and designed by Dhammika Rajapaksha with multimedia by L.A.V. Lakshman Dias.  The digital edition of the magazine is online on www.lankacourier.org. We welcome all our readers’ opinion, suggestions, and any form of feedback to improve this new endeavour. Readers can be contacted Lanka Courier editorial team at lankacourier@gmail.com. http://www.srilankaguardian.org/2021/03/sri-lanka-gen-shavendra-silva-talks-to.html?m=1  
  • நானும் தான் ? பாவ‌ம் பெடிய‌ன் , கொஞ்ச‌ ப‌ந்த‌ பின்ன‌னி வீர‌ர்க‌ள் த‌ட்டி கொடுத்து இருந்தா சுந்த‌ர் ச‌த‌ம் அடிச்சு இருப்பார் ,  இதோட‌ சுந்த‌ர் அடிச்ச‌ மூன்றாவ‌து அரை ச‌த‌ம் ? சுந்த‌ர் ப‌ந்து வீச்சிலும் க‌வ‌ண்ம் செலுத்த‌னும் அப்ப‌ தான் ந‌ல்ல‌ ஆல்ர‌வுண்ட‌ரா வ‌ருவார் ? அஸ்வினுக்கு முத‌ல் சுந்த‌ர‌ இற‌க்கி இருக்க‌னும் வ‌ட் ப‌ண்ண ? த‌மிழ‌க‌ வீர‌ர்க‌ளின் விளையாட்டு அன்மைக்கால‌மாய் ம‌கிழ்ச்சி அளிக்குது சுவை அண்ண‌  ஆட‌த் தெரியாத‌வ‌லுக்கு மேடை ச‌ரி இல்லை என்ற‌ க‌தை தான் இது ? இங்லாந் அணியில் இந்த‌னை ந‌ல்ல‌ சுழ‌ல் ப‌ந்து வீச்சாள‌ர் இருக்கின‌ம் ? 20ஓவ‌ர் விளையாட்டு இல்லை 5நாள் விளையாட்டு , 5 நாள் விளையாட்டுக்கு மிக‌வும் பொறுமை தேவை ? இந்த‌ டெஸ் விளையாட்டில் விளையாடின‌ வீர‌ர்க‌ள் எல்லாரும் அடிச்சு விளையாட‌ கூடிய‌வை இது ஜ‌ந்து நாள் விளையாட்டு என்ற‌த‌ ம‌ற‌ந்து விளையாடின‌ம் ? சுந்த‌ர் அவுட் ஆகாம‌ 96 ஓட்ட‌ம் எடுத்தார் அது எப்ப‌டி ? மைதான‌ பிச்சை குறை சொல்வ‌த‌ ஏற்று கொள்ள‌ முடியாது ? நான் இந்தியா அணிய‌ ஆத‌ரிக்கிற‌வ‌ன் கிடையாது , த‌மிழ‌க‌ வீர‌ர்க‌ள் விளையாடும் போது விளையாட்டை பார்ப்ப‌து உண்டு ? 
  • தேசியத் தலைவரையும், மாவீரர்களையும் நிந்திக்கும் நந்திக்கடல் கோட்பாட்டு வஞ்சகர்கள் - வெளிவரும் திடுக்கிடும் ஆதாரங்கள்! http://sankathi24.com/sites/default/files/images/news/cover/Parani%20and%20Jeya.png தமிழீழ தேசியத் தலைவரையும், மாவீரர்களையும் மிகக் கேவலமாக நிந்திக்கும் வஞ்சகர்களின் வேதாந்தமாக நந்திக்கடல் கோட்பாடு கட்டவிழ்வது பற்றிய திடுக்கிடும் ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளன.   தமிழீழ தேசியத் தலைவரால் தேசத்தின் குரல் என்ற அதியுயர் விருது வழங்கி மதிப்பளிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல் ஆலோசகரும், தத்துவாசிரியரும், தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளருமாகிய கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களை மிகக் கேவலமாக நிந்தித்து நந்திக்கடல் கோட்பாட்டின் பிதாமகன் என்று தன்னைத் தானே கூறிக் கொள்ளும் ஆங்கில இணையத்தளம் ஒன்றின் ஆசிரியரான ஜெயச்சந்திரன் கோபிநாத் என்பவர் 22.01.2015 அன்று கட்டுரை ஒன்றை எழுதியிருந்தார்.   http://sankathi24.com/sites/default/files/inline-images/Jeya1_0.JPGஜெயச்சந்திரன் கோபிநாத்   ஜெயச்சந்திரன் கோபிநாத் அவர்களின் கட்டுரையில் இருந்த வரலாற்றுத் திரிபுகளையும், பொய்களையும் அம்பலப்படுத்தி அக்காலப் பகுதியில் வெளிவந்த ஈழமுரசு பத்திரிகையில் அதன் பத்தி எழுத்தாளரான கலாநிதி சேரமான் என்பவர் எதிர்வினைக் கட்டுரையை வெளியிட்டிருந்தார்.   இந்நிலையில் ஈழமுரசின் குறித்த பத்தி எழுத்தாளரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற தொனியில் (அகற்ற வேண்டும்) ஜெயச்சந்திரன் கோபிநாத் என்ற பரமார்த்த குருவின் பிரதம சீடரான பரணி கிருஸ்ணரஜனி என்பவர் தெரிவித்த கருத்துக்களைக் கொண்ட ஒலிப்பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.   http://sankathi24.com/sites/default/files/inline-images/93255984_154300762781041_4992153243917221888_o.jpgபரணி கிருஸ்ணரஜனி   இதே ஒலிப்பதிவில் தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களைத் ‘துரோகி’ என்று குறித்த பரமார்த்த குருவின் பிரதம சீடரான பரணி கிருஸ்ணரஜனி என்பவர் வசைபாடியுள்ளார்.   கொடிய நோய் தன்னை வதைத்த பொழுதும் தமிழீழ தேச விடுதலைக்காக இருபத்தேழு ஆண்டுகள் அரும்பணியாற்றித் தமிழீழ தேசத்திற்கு அனைத்துலக அரங்கில் பெருமை சேர்த்தவர் தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம்.   இதற்காகத் தமிழீழ தேசியத் தலைவரால் தேசத்தின் குரல் என்று மதிப்பளிக்கப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான மனிதனை நந்திக்கடல் சித்தாந்தம் பேசிக் கொள்ளும் பரணி கிருஸ்ணரஜனி என்ற சாதாரண நபர் துரோகி என விளித்திருப்பது தமிழர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.   இது இவ்விதம் இருக்க நந்திக்கடல் கோட்பாடு பற்றிக் குறித்த பரமார்த்த குருவின் பிரதம சீடர் இணைந்து வெளியிட்ட நூல் ஒன்றில், ‘இலங்கையில் இடம்பெற்ற போராட்டம் நெடுகிலும் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருந்த இரு தரப்புக்களுமே மனித உரிமைகளுக்கும், சர்வதேச மனிதநேய சட்டத்திற்கும் மதிப்பளிக்கத் தவறியிருந்தன’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது (பக்கங்கள் 272-273). அதாவது தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் மனித உரிமைகளுக்கும், சர்வதேச மனிதநேய சட்டத்திற்கும் மதிப்பளிக்கவில்லை என்று நந்திக்கடல் கோட்பாட்டின் வேதாந்திகள் என்று கூறிக்கொள்வோர் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளை மிக மோசமாகக் கொச்சைப்படுத்தியுள்ளார்கள்.   அது போதாதென்று, தனித்துவமான தேசிய இனமாக விளங்கும் தமிழீழ மக்களைத் ‘தமிழ் சிறுபான்மையினர்’ என்று குறித்த நூல் இழிவுபடுத்தியுள்ளது (பக்கம் 272). தனியரசு அமைக்கும் உரிமை அனைத்துலக சட்டங்களின் கீழ் தேசிய இனங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு. அவ்வுரிமை சிறுபான்மையினருக்குக் கிடையாது. அப்படியிருக்கும் பொழுது தமிழீழ மக்களை சிறுபான்மையினர் என்று விளித்திருப்பதன் மூலம் ஈழத்தமிழர்களின் தனியரசு அமைக்கும் உரிமையை நந்திக்கடல் கோட்பாடு மறுதலிப்பது பட்டவர்த்தனமாகியுள்ளது.   http://sankathi24.com/sites/default/files/inline-images/5987e6d9-08e2-4e85-a1f5-63012be508c6.JPG http://sankathi24.com/sites/default/files/inline-images/84eb3d07-4437-4103-8d95-f69ab7133817.JPG   நந்திக்கடல் வேதாந்தம் பேசும் வஞ்சகர்களின் புலித்தோல் கழன்று அவர்களின் நரித்தோற்றம் வெளிவந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரங்களை கீழே இணைத்துள்ளோம். அத்தோடு குறித்த கும்பலின் பரமார்த்த குருவான ஜெயச்சந்திரன் கோபிநாத் என்பவர் தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களை இழிவுபடுத்தி எழுதிய கட்டுரைக்கான எதிர்வினையாக ஈழமுரசில் 2015 தை மாத இறுதியில் கலாநிதி சேரமான் எழுதிய கட்டுரையையும் மீள்பிரசுரம் செய்கின்றோம்.   'தேசத்தின் குரல் மீதான வசைபாடலா? தேசியத் தலைவர் மீதான சேறுபூசலா? - கலாநிதி சேரமான் மைத்திரிபால சிறீசேனவின் தலைமையிலான சிங்கள அரசாங்கத்தில் பங்காளியாக இன்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு திகழ்வதன் பின்னணியில் 2013ஆம் ஆண்டில் மங்கள சமரவீரவிற்கும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தேசியப் பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களுக்கும் மத்தியில் சிங்கப்பூரில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இணக்கப்பாடே அடிப்படையாக அமைந்தது என்ற தகவலை நோர்வேயில் இருந்து வெளிவரும் தமிழ்நெற் எனப்படும் ஆங்கில இணையம் வெளியிட்டுள்ளது.     ஆங்கில மொழியில் சிங்கள அரசு முன்னெடுத்து வந்த பரப்புரைகளை முறியடித்துத் தனியரசுக்கான தமிழீழ தேசத்தின் நியாயங்களை உலக ஊடகப் பரப்பில் முன்னிறுத்தும் நோக்கத்துடன் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அனைத்துலக செயலகத்தால் 1997ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதே தமிழ்நெற் இணையத்தளமாகும். அன்று தொட்டு 2009 மே 18 வரை இவ் இணையம் இயங்குவதற்கான நிதியுதவிகள் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அனுசரணையுடன் புலம்பெயர் தேசங்களில் உள்ள தமிழ்த் தேசிய உணர்வாளர்களால் வழங்கப்பட்டன.     தமிழீழ தாயகத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் நடைமுறை அரசு இயங்கிய அக்காலப்பகுதியில் சிங்கள அரசு கட்டவிழ்த்து விட்ட இனவழிப்பு யுத்தத்தால் அப்பாவித் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள் பற்றிய உண்மைத் தகவல்களையும், யுத்த கள நிலவரங்கள் பற்றிய தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அதிகாரபூர்வ அறிவித்தல்களையும் ஆங்கில மொழியில் வெளிக்கொணர்ந்த ஒரேயொரு தமிழ் ஊடகம் என்ற தனிப்பெருமை அன்று தமிழ்நெற் இணையத்தளத்திற்கு இருந்தது.     அந்த வகையில் மங்கள சமரவீரவிற்கும், மதியாபரணம் ஏபிரகாம் சுமந்திரனுக்கும் இடையில் 2013ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரகசிய இணக்கப்பாடு பற்றிய தகவல்களை இன்றைய சூழமைவில் தமிழ்நெற் இணையத்தளம் வெளிக்கொணர்ந்திருப்பது வரவேற்கத் தக்க ஒன்றே. ஆனால் அத்தோடு மட்டும் தமிழ்நெற் இணையம் நின்றிருந்தால் இக்கட்டுரையை நாம் எழுத வேண்டிய தேவை எழுந்திருக்காது.     மாறாக தகவல்களை வெளிக்கொணருதல் என்ற பணிக்கு அப்பால் சென்று மங்கள-சுமந்திரன் இணக்கப்பாடு பற்றிய அதே கட்டுரையில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல் ஆலோசகரும், தத்துவாசிரியரும், தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராக விளங்கியவருமான தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் மீது சேறு பூசும் நடவடிக்கையை தமிழ்நெற் இணையம் மேற்கொண்டிருப்பதுதான் நூதனமாக உள்ளது.     தமிழீழ மக்களின் விடுதலைக்காகத் தனது வாழ்நாளை முழுமையாக அர்ப்பணித்த ஒரு அரசியல் போராளி பாலா அண்ணை. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் பிதாமகன் என்றும், மூத்த தலைமகன் என்று தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்களால் மதிப்பளிக்கப்பட்டவர் பாலா அண்ணை. தமிழீழ தேசிய விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றிலும் சரி, உலகத் தமிழர்களின் இதயங்களிலும் சரி தனக்கேயென தனித்துவமான இடத்தைப் பதித்திருப்பவர் பாலா அண்ணை. அந்த மாவீரனின் தேசியப் பணிக்கு மதிப்பளித்தே அவருக்கு தேசத்தின் குரல் என்ற அதியுயர் விருதைத் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்.     தமிழீழ தேசிய விடுதலைக்காக வாழ்ந்து மடிந்த ஒவ்வொரு தமிழரையும் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் கௌரவித்திருக்கின்றார். போராளிகளும், துணைப்படைப் போராளிகளும் மாவீரர்களாக இராணுவப் பட்டங்களுடனும் (பிரிகேடியர், கேணல், லெப்.கேணல். மேஜர், கப்டன், லெப்ரினன்ட், 2ஆம் லெப்ரினன்ட், வீரவேங்கை), தமிழ்த் தேசியத் உணர்வாளர்கள் நாட்டுப்பற்றாளர்களாகவும், மாமனிதர்களாகவும் தலைவர் அவர்களால் கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.     ஆனால் இவர்களில் பாலா அண்ணையைத் தவிர எவருமே தேசத்தின் பெயரால் கௌரவிக்கப்படவில்லை. ஒரு தேசத்தின் தலைவரால் ஒரு அரசியல் போராளி தேசத்தின் குரலாக கௌரவிக்கப்படுவது என்பது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல. தென்னாசிய வரலாற்றில் தேசத்தின் குரல் என்ற பட்டம் முதன் முதலாக மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கே அளிக்கப்பட்டது. நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ் அவர்களின் தலைமையில் இந்திய தேசிய சுதந்திரப் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட சமகாலத்தில் அறவழிப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர் காந்தியடிகள். இந்திய தேசத்தின் தந்தையாகப் போற்றப்படும் காந்தியடிகளுக்கு அவரது மரணத்தின் பின் தேசத்தின் குரல் என்ற உயர் பட்டம் அளிக்கப்பட்டது.     அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர் விருதையே பாலா அண்ணைக்கும் தமிழீழ தேசத்தின் தந்தையாக விளங்கும் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்கள் வழங்கினார். அதாவது தேசத்தின் தந்தையாக விளங்கும் தனக்கு மட்டுமே உரித்தான உயர் விருதை, தனது மதியுரைஞருக்கு தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் வழங்கியது என்பது தமிழீழ தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தில் பாலா அண்ணை வகித்த கனதியான பாத்திரத்திற்கான சான்றாகவே கொள்ளப்பட வேண்டும்.     இவ்வாறு தமிழீழ தேசியத் தலைவரால் கௌரவிக்கப்பட்ட ஒரு மாவீரன் மீது தமிழ்நெற் இணையம் சேறு பூசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டியதோடு, தமிழீழ தேசியத் தலைவரை மறைமுகமாக இழிவுபடுத்தும் கீழ்த்தரமான செய்கையாகவுமே கொள்ளப்பட வேண்டும்.     சரி, அப்படி என்னதான் பாலா அண்ணையைப் பற்றி தமிழ்நெற் இணையத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் எண்ணக்கூடும். தமிழ்நெற் இணையத்தில் வெளிவந்திருக்கும் கட்டுரையை அப்படியே முழுமையாகத் தமிழாக்கம் செய்து வரிக்கு வரி தருவது இப்பத்தியில் சாத்தியம் இல்லை. ஆனாலும் அக்கட்டுரையின் சாராம்சம் இதுதான்: எரிக் சுல்கைமும், மிலிந்த மொரகொடவும் இணைந்து தயாரித்த ‘ஒஸ்லோ பிரகடனத்தில்’ 2002ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சிறீலங்கா அரசாங்கத்தின் சார்பில் ரணில் விக்கிரமசிங்கவும், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் சார்பில் அன்ரன் பாலசிங்கமும் கையொப்பமிட்டனர். இப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை, சம~;டித் தீர்வை ஆராய்தல் ஆகியவற்றைத் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் எதிர்த்தார். இதன் விளைவாக தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் பாத்திரத்தில் இருந்து பாலசிங்கம் இடைநிறுத்தப்பட்டார். இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகார சபைக்கான தீர்வு யோசனை தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ‘ஒஸ்லோ பிரகடனத்தை’ போரும் சமாதானமும் என்ற தனது நூலில் பாலசிங்கம் நிராகரித்ததை அடுத்தே அவரை மீண்டும் 2006ஆம் ஆண்டு மகிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கத்துடனான பேச்சுவார்த்தைகளில் தமது தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராகத் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப்பீடம் நியமித்தது. அன்று பாலசிங்கம் தவறிழைத்த பொழுது அதனைத் திருத்துவதற்கு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கு ஒரு உறுதியான தலைமையும், உள்ளகப் பொறிமுறையும் இருந்தது. ஆனால் இன்று சம்பந்தன்-சுமந்திரன் போன்றவர்கள் தவறிழைக்கும் பொழுது அதனைத் தமிழ்ப் பொதுமக்களின் ஒன்றுபட்ட திரட்சியால்தான் திருத்த முடியும்.     இதுதான் தமிழ்நெற் இணையம் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையில் பாலா அண்ணை மீது சேறு பூசி எழுதப்பட்டுள்ள கருத்தின் சாராம்சமாகும்.     2010ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் தமிழீழத் தனியரசுக்கான பொது வாக்கெடுப்பிற்கான ஏற்பாடுகள் புலம்பெயர் தேசங்களில் நடைபெற்ற பொழுது தமிழ்த் தேசிய அமைப்புக்களால் செயற்பாட்டாளர்களுக்கான பட்டறைகள் நடாத்தப்பட்டன. இவ்வாறான பட்டறைகளில் ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய தமிழ்நெற் இணையத்தின் நிர்வாகியான ஜெயச்சந்திரன் என்பவர், ‘பாலா அண்ணை கொள்கையில் இருந்து சறுக்கி விட்டார். அதனைப் பின்னர் தலைவர் திருத்திக் கொண்டார்’ என்று கூறினார். இதற்கு அன்று தமிழ்த் தேசிய செயற்பாட்டாளர்கள் சிலர் கடுமையான ஆட்சேபனை வெளியிட்டனர். ஆனாலும் இவ்வாறான நச்சுக் கருத்தைப் பரப்பும் நடவடிக்கைகளை தமிழ்நெற் ஜெயச்சந்திரன் கைவிடவில்லை. பாலா அண்ணை தொடர்பாக தமிழ்நெற் ஜெயச்சந்திரன் பரப்பிய நச்சுக்கருத்துக்கள் 2012ஆம் ஆண்டில் சில ஐரோப்பிய நாடுகளில் தமிழ் இளையோர் அமைப்பு இருகூறாகப் பிளவுபடுவதற்கும் வழிகோலியது.     இவ்வாறான பின்புலத்திலேயே பாலா அண்ணை மீது சேறு பூசும் கட்டுரையை தற்பொழுது தமிழ்நெற் இணையம் வெளியிட்டிருக்கின்றது.     தமிழ்நெற் இணையம் கூறுவது போன்று உண்மையில் கொள்கையில் இருந்து பாலா அண்ணை சறுக்கினாரா? அதன் பின்னர் இதுவிடயத்தில் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் தலையிட்டு பாலா அண்ணையை தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் பணியில் இருந்து இடைநிறுத்தினாரா?     இதற்கு 2002ஆம் ஆண்டு நோக்கி நாம் சற்று பின்செல்வது நல்லது.     2002ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 22ஆம் நாளன்று தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கும், சிறீலங்கா அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் போர்நிறுத்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்தாகியதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் மாதம் தமிழீழத்தை பாலா அண்ணை சென்றடைந்தார். அங்கு பாலா அண்ணை பிரசன்னமாகியிருக்க மூத்த தளபதிகள், பொறுப்பாளர்கள் மத்தியில் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் உரையாற்றினார். அப்பொழுது பின்வருமாறு தலைவர் குறிப்பிட்டார்: ‘நாங்கள் இப்பொழுது அரசியல் களத்தில் இராசதந்திர யுத்தம் ஒன்றை நடத்தப் போகின்றோம். அந்த யுத்தத்திற்கு பாலா அண்ணைதான் தளபதியாக இருப்பார்.’     அதனைத் தொடர்ந்து நுட்பமாக வகுக்கப்பட்ட மூலோபாயத்தின் அடிப்படையில் செப்ரம்பர் மாதம் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அரசாங்கத்துடன் நேரடி பேச்சுவார்த்தைகளைத் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் தொடங்கியது. அப் பேச்சுவார்த்தைகளில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தூதுக் குழுவிற்கு பாலா அண்ணை தலைமை தாங்கினார். ஆரம்பத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் பேச்சுவார்த்தை மூலோபாயம் பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது:     (1) பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் போர்நிறுத்தச் சூழலை மேம்படுத்தித் தமிழீழ மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடித் தீர்வு கண்டு, மக்களின் வாழ்வில் இயல்புநிலையைத் தோற்றுவிப்பது.     (2) தனது தேர்தல் பரப்புரைகளில் ரணில் விக்கிரமசிங்க உறுதியளித்த இடைக்கால நிர்வாகத்தைப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் பெற்றுக் கொள்வது.     (3) அமைதி வழியில் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்திற்கு உள்ள பற்றுறுதியை அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் உலக சமூகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டுவது.     (4) அமைதி வழியில் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு சிங்கள இனவாதமும், அதனைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் அரச இயந்திரமும் தடையாக நின்றால் அதனை அம்பலப்படுத்தி, சிறீலங்கா அரசை உலக அரங்கில் இருந்து தனிமைப்படுத்துவதும், தமிழீழ மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு உலக நாடுகளின் ஆதரவைத் திரட்டிக் கொள்வதும்.     (5) பேச்சுவார்த்தைகள் முறிவடைந்து மீண்டும் யுத்தம் வெடிக்கும் பட்சத்தில் ஆயுதப் போராட்டத்தின் மூலம் தமிழீழ தாயகத்தை விடுவிப்பதற்கு ஏதுவான அனைத்துலக புறச்சூழலை தோற்றுவிப்பது.     அன்று சிங்கள தேசத்தின் அதிபராக இருந்த சந்திரிகா குமாரதுங்கவின் நிறைவேற்று அதிகாரத்தைக் காரணம் காட்டி இடைக்கால நிர்வாகத்தை வழங்குவதற்கு முதலாம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகளில் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அரசாங்கம் பின்னடித்தது. அத்தோடு, இடைக்கால நிர்வாக ஒழுங்கிற்கு மாற்றீடாக உப குழுக்களை அமைக்கும் புதிய திட்டத்தையும் முன்வைத்தது. முதலில் அதனை ஏற்கத் தயங்கிய தமிழீழ தேசியத் தலைவர், பின்னர் அமைதிப் பேச்சுக்களில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்திற்கு உள்ள பற்றுறுதியை அனைத்துலக சமூகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டும் நோக்கத்துடன் இடைக்கால நிர்வாக அமைப்பிற்குப் பதிலாக உப குழுக்களை நிறுவும் திட்டத்திற்கு இணக்கம் தெரிவித்தார்.   இருந்த பொழுதும் நிரந்தரத் தீர்வு தொடர்பான தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் மீதான அனைத்துலக சமூகத்தின் அழுத்தங்கள் குறையவில்லை. அதாவது சமாதானத்தின் மீதான தமது பற்றுறுதியைத் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் உறுதிசெய்வதாயின் அரசியல் தீர்வு பற்றிய நிலைப்பாட்டை தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமை வெளியிட வேண்டும் என்பதே அன்று உலக நாடுகளின் கருத்தாக இருந்தது. இந்நிலையில் 2002ஆம் ஆண்டு மாவீரர் நாள் உரையில் இது தொடர்பான தெளிவான நிலைப்பாட்டை வெளியிடுவதற்கு தலைவர் அவர்கள் தீர்மானித்தார். அதன்படி பின்வருமாறு தனது உரையில் தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்:     ‘‘தமிழ் மக்கள், தமது சொந்த மண்ணில், வரலாற்று ரீதியாக வாழ்ந்து வந்த பாரம்பரிய மண்ணில், அந்நிய சக்திகளின் ஆதிக்கத் தலையீடு இன்றி, சுதந்திரமாக, கௌரவமாக வாழ விரும்புகின்றார்கள். தமது மொழியை வளர்த்து, தமது பண்பாட்டைப் பேணி, தமது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தி, தமது இன அடையாளத்தைப் பாதுகாத்து வாழ விரும்புகின்றார்கள். தமது தாயக மண்ணில், தம்மைத் தாமே ஆளும் சுயாட்சி உரிமையோடு வாழ விரும்புகின்றார்கள். இதுவே எமது மக்களின் அரசியல் அபிலாசை. உள்ளான (உள்ளக) சுயநிர்ணயத்தின் அர்த்த பரிமாணம் இதில்தான் அடங்கியிருக்கிறது. சுயநிர்ணயக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், எமது தாயக நிலத்தில், எமது மக்கள் தம்மைத் தாமே ஆளக்கூடிய பூரண சுயாட்சி அதிகாரத்துடன் ஒரு தீர்வு முன்வைக்கப்பட்டால், நாம் அத் திட்டத்தைச் சாதகமாகப் பரிசீலனை செய்வோம். ஆனால், அதேவேளை, எமது மக்களுக்கு உரித்தான உள்ளான சுயநிர்ணய உரிமை மறுக்கப்பட்டுப் பிரதேச சுயாட்சி உரிமை நிராகரிக்கப்பட்டால், நாம் பிரிந்து சென்று தனியரசு அமைப்பதைத் தவிர எமக்கு வேறு வழியில்லை.’’     தலைவர் அவர்கள் முன்வைத்த பிரதேச சுயாட்சித் திட்டத்தை பரிசீலிக்கும் நிலைப்பாட்டிற்கு செயல்வடிவம் கொடுத்தே சமஸ்டித் தீர்வை ஆராய்வதற்கு ஒஸ்லோவில் நடைபெற்ற மூன்றாம் கட்டப் பேச்சுவார்த்தைகளில் பாலா அண்ணை இணக்கம் தெரிவித்தார். இது பாலா அண்ணையால் தன்னிச்சையாக எடுக்கப்பட்ட ஓர் முடிவன்று.   தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் சிந்தனைக்கு அரசியல் தத்துவார்த்த வடிவம் கொடுத்து 1979ஆம் ஆண்டிலிருந்து தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் சித்தாந்த கோட்பாடுகளையும், தமிழீழ சுதந்திர சாசனம், திம்புக் கோட்பாடு, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல் வேலைத் திட்டம் (சோசலிசத் தமிழீழம்) ஆகியவற்றை எழுதியவர் என்ற வகையிலும், 1987ஆம் ஆண்டு தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்ட சுதுமலைப் பிரகடனம் முதல் மகிந்த ராஜபக்சவிற்குத் தலைவர் அவர்கள் காலக்கெடு விதித்த 2005ஆம் ஆண்டுக்கான மாவீரர் நாள் உரை வரையான தலைவரின் கொள்கைப் பிரகடன உரைகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுத்தவர் என்ற வகையிலும், பாலா அண்ணைக்கு தலைவரின் சிந்தனைக்கு செயல்வடிவம் கொடுப்பதற்கும், அவரது உரைகளுக்கு வியாக்கியானம் அளிப்பதற்கும் முழு அதிகாரமும் தலைவரால் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால்தான் 1999ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2005ஆம் ஆண்டு வரை இலண்டனில் நடைபெற்ற ஒவ்வொரு மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளிலும் தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் மாவீரர் நாள் கொள்கைப் பிரகடன உரைகளுக்கு பாலா அண்ணை விளக்கம் அளித்து வந்தார்.     இங்கு நாம் ஒரு விடயத்தையும் குறிப்பிட வேண்டும். ஒஸ்லோ பேச்சுவார்த்தைகளில் சம~;டித் தீர்வை ஆராய்வதற்கு பாலா அண்ணை இணங்கினாரே தவிர, சமஸ்டித் தீர்வை ஏற்பதற்கு இணங்கவில்லை. அதாவது எவ்வாறு தனது மாவீரர் நாள் கொள்கைப் பிரகடன உரையில் பிரதேச சுயாட்சித் திட்டத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கான சமிக்ஞையை தமிழீழ தேசியத் தலைவர் வெளியிட்டாரோ, அதேபோன்றே சம~;டித் தீர்வை ஆராய்வதற்கு ஒஸ்லோவில் பாலா அண்ணை இணங்கினார். ஆனால் ஒரு யோசனையை ஆராய இணங்குவதற்கும், ஒரு யோசனையை ஏற்றுக் கொள்வதற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளாத ‘ஆய்வாளர்கள்’ சிலர், ஏதோ தமிழீழ் தனியரசுக் கோரிக்கையைக் கைவிட்டு சம~;டித் தீர்வுக்கு பாலா அண்ணை இணங்கியது போன்று அன்று பிதற்றிக் கொண்டார்கள். இதைத்தான் இப்பொழுது பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தமிழ்நெற் இணையமும் செய்ய முற்படுகிறது.   தவிர ஒஸ்லோ இணக்கப்பாடு பற்றி ஏறத்தாள ஒரு வாரத்திற்குப் பின்னர் சுவிற்சர்லாந்தில் நடைபெற்ற புலம்பெயர் மக்களைச் சந்திக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் பொழுது கருத்துரைத்த பாலா அண்ணை, ‘நாங்கள் தமிழீழ தனியரசு கோரிப் போராடினோம். இப்பொழுது தமிழீழ சம~;டி அரசை ஆராய்ந்து பார்க்க இணங்கியிருக்கிறோம். அவ்வளவுதான்’ என்று மக்கள் மத்தியில் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுபற்றி பின்னர் 2004ஆம் ஆண்டு தான் வெளியிட்ட போரும் சமாதானமும் நூலில் பாலா அண்ணை மேலும் விபரமாக எழுதியிருந்தார்.     அடுத்தது ‘ஒஸ்லோ பிரகடனத்தில்’ கையொப்பமிட்டதன் விளைவாக தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் பொறுப்பில் இருந்து பாலா அண்ணை நீக்கப்பட்டு, நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 2006ஆம் ஆண்டிலேயே மீண்டும் அப்பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டார் என்று தமிழ்நெற் இணையம் கூறும் புதுக்கதை.   சமஸ்டித் தீர்வை ஆராயும் இணக்கப்பாடு 2002ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் நாளன்று தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கும், சிறீலங்கா அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் ஏற்பட்டது. ஆனால் அதன் பின்னர் 06.01.2003 முதல் 09.01.2003 வரை தாய்லாந்திலும், 07.02.2003 முதல் 08.02.2003 வரை ஜேர்மனியிலும், 18.03.2003 முதல் 21.03.2003 வரை ஜப்பானிலும் நடைபெற்ற நான்காம், ஐந்தாம், ஆறாம் கட்ட சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராக பாலா அண்ணையே கலந்து கொண்டார்.   இதனைத் தொடர்ந்து வோசிங்டன் உதவி வழங்கு மாநாட்டில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் கலந்து கொள்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பொழுது சமாதானப் பேச்சுவார்த்தைகளை இடைநிறுத்தும் முடிவை தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் என்ற வகையில் 21.04.2003 அன்று ரணில் விக்கிரமசிங்கவிற்கு எழுத்து மூலம் பாலா அண்ணையே அறிவித்தார். இதன் பின்னர் 11.05.2003 அன்று உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் வன்னியில் இருந்து பாலா அண்ணை இலண்டன் திரும்பிய பின்னர் 17.05.2003 அன்று அப்போதைய நோர்வீஜிய வெளியுறவுத்துறை துணை அமைச்சர் விதார் கெல்கிசன் அவர்களால் பிரிகேடியர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களிடம் இடைக்கால நிர்வாகத்திற்கான இரண்டு பக்க வரைவு ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதற்கு 23.05.2003 அன்று தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டதற்கு இணங்க தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் என்ற வகையில் அத்திட்டத்தை நிராகரித்து பாலா அண்ணையே இலண்டனில் இருந்து பதில் கடிதம் அனுப்பினார்.   இதேபோன்று 28.05.2003 அன்று ரணில் விக்கிரமசிங்கவால் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்களுக்கு புதிய திட்டம் ஒன்று முன்வைக்கப்பட்ட பொழுது அதனை நிராகரித்து பாலா அண்ணையே பதில் கடிதம் எழுதினார். அதில் பின்வருமாறு பாலா அண்ணை குறிப்பிட்டிருந்தார்:     ‘‘உங்களது யோசனைகளை ஆழமாகப் பரிசீலனை செய்து பார்த்த போது எமக்கு ஒரு புறம் ஏமாற்றமும் மறுபுறம் ஆச்சரியமும் ஏற்பட்டது. விடுதலைப் புலிகளின் தலைமை தெரிவித்த யோசனைக்கு அமைவாக ஒரு இடைக்கால நிர்வாகக் கட்டமைப்புத் திட்டத்தை நீங்கள் முன்வைக்கவில்லை. மாறாக, மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட நிர்வாக அதிகாரங்களைக் கொண்டதாக, அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பையே நீங்கள் சிபாரிசு செய்துள்ளீர்கள். அதிலும் விடுதலைப் புலிகளுக்கான பங்கு தெளிவாக நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. வேண்டுமென்றே, அவ்விடயம் தெளிவற்றதாக விடப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் கோரியதும், நீங்கள் கொடுத்ததும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட யோசனைத் திட்டங்களாகும். அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பை முன்மொழிந்ததன் மூலம் நாம் கோரிய இடைக்கால நிர்வாகக் கட்டமைப்பை நீங்கள் நிராகரித்து விட்டதாகவே நாம் கருதுவோம். உங்களது அரசியலமைப்புக்குள் தஞ்சம் எடுத்துள்ள நீங்கள், தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு இடைக்கால ஒழுங்கைத்தானும் வழங்குவதற்கு மறுக்கின்றீர்கள். நாட்டின் சட்டம், ஒழுங்கிற்கு அமையவே உங்களது அரசாங்கம் செயற்பட முடியுமென நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். பழிவாங்கத் துடிக்கும் ஜனாதிபதியின் பகைமை ஒரு புறமும், நெகிழ்த்த முடியாத இறுக்கமான அரசியல் யாப்பு மறுபுறமுமாக, இரண்டுக்கும் நடுவில் சிக்குண்டு தொங்கும் வலுவிழந்த உங்களது அரசாங்கத்தின் நிலைமையை நாம் நன்கறிவோம். அரசியல் அமைப்பே உறுதி தளர்ந்து ஆட்டம் காணும் நிலையில் இருக்கும் போது, உங்களது நிர்வாகமும் அதிகாரமற்றதாக இயலாத நிலையில் இருக்கும் போது, தமிழரின் இனப்பிரச்சினைக்கு இடைக்காலத் தீர்வோ அன்றி நிரந்தரத் தீர்வோ காண்பது முடியாத காரியம் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள். அரசியலமைப்பு முட்டுக் கட்டைகளைக் காரணமாகக் காட்டி உங்களது அரசாங்கம் எதையுமே செய்ய முடியாதென முடங்கிப் போனால் துன்பங்களைச் சுமந்து நிற்கும் எமது மக்கள் எவ்வளவு காலத்திற்குப் பொறுமை காப்பது? எமது மக்களுக்கு உரித்தான அரசியல் உரிமைகளை மறுப்பதில் சிங்கள ஆளும் வர்க்கங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பொருதி, வெறித்தனமாகப் போராடி வந்த வேளை, எமது மக்கள் அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலாகப் பொறுத்திருக்கவில்லையா?’’     இதனைத் தொடர்ந்து 01.06.2003 அன்று இடைக்கால நிர்வாகம் பற்றி ரணில் விக்கிரமசிங்க எழுதிய பிறிதொரு கடிதத்திற்குத் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் என்ற வகையில் 04.06.2003 அன்று மீண்டும் பாலா அண்ணையே பதிலளித்திருந்தார்.   இதன் பின்னர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பாலா அண்ணை ஓய்வெடுத்துக் கொண்ட பொழுது, இடைக்கால நிர்வாக அதிகார சபைக்கான திட்டத்தை தயாரிக்கும் பொறுப்பை பிரிகேடியர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களிடம் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் ஒப்படைத்தார். ஆனாலும் அப்பொழுதும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராக பாலா அண்ணையே விளங்கினார்.     எனவே ‘ஒஸ்லோ பிரகடனம்’ வெளிவந்ததும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளர் பொறுப்பில் இருந்து பாலா அண்ணை இடைநிறுத்தப்பட்டார் என்று தமிழ்நெற் அவிழ்த்து விட்டிருக்கும் கதை உண்மைக்குப் புறம்பான ஒன்று. அதாவது ஒஸ்லோ இணக்கப்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்ட 02.12.2002 இற்குப் பின்னர் ஏறத்தாள ஆறு மாதங்களுக்கு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராக பல பணிகளை பாலா அண்ணை புரிந்துள்ளார். அத்தோடு 2003ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இலண்டனில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் கொள்கைப் பிரகடன உரைக்கு பாலா அண்ணையே விளக்கவுரை ஆற்றியதோடு, 2004ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியை வீழ்த்தி விட்டு சந்திரிகா குமாரதுங்கவின் தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளராக பாலா அண்ணையே விளங்கினார்.     இதற்காக 07.05.2004 அன்று வன்னிக்குப் பயணம் செய்த பாலா அண்ணை, 11.05.2004 அன்று தமிழீழ தேசியத் தலைவருக்கும், அன்றைய நோர்வீஜிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜான் பீற்றர்சன் அவர்களுக்கும் மத்தியில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் தலைவரோடு உடனிருந்தார்.     இந்த உண்மைகளை எல்லாம் மூடிமறைத்து, உண்மைக்குப் புறம்பான புரளியை இப்பொழுது தமிழ்நெற் கிளப்பியுள்ளது.     இவ்விடத்தில் இன்னுமொரு விடயத்தையும் நாம் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். ஒஸ்லோ இணக்கப்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்குப் பின்னர் சம~;டித் தீர்வு பற்றி ஆராய்வதற்காகத் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்களால் அரசியல் குழு ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டது. இருபத்தொரு பேரைக் கொண்ட இக்குழுவில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல்துறைப் போராளிகளும், புலம்பெயர் தேசங்களில் உள்ள அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் சிலரும் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டனர். 30.03.2003 அன்று வன்னியில் இருந்து புறப்பட்ட இக்குழு, நோர்வே, சுவீடன், பின்லாந்து, டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளில் சுற்றுப் பயணங்களை மேற்கொண்டு சம~;டி, நல்லாட்சி ஆகிய விடயங்கள் பற்றி ஆராய்ந்தது.     இவையெல்லாம் வரலாற்றில் பதிவாகிய விடயங்கள். இவற்றையெல்லாம் மூடிமறைத்து முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றுக்குள் மறைக்கும் செய்கையாக தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் மீது சேறு பூசும் நடவடிக்கையை இப்பொழுது தமிழ்நெற் இணையம் செய்துள்ளது. 2009 மே 18இற்கு முன்னர் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அனுசரணையில் புலம்பெயர் தேசங்களில் உள்ள தமிழ்த் தேசிய உணர்வாளர்களின் நிதியுதவியில் இணங்கிய தமிழ்நெற் இணையம், அப்பொழுது பாலா அண்ணை மீது வசைபாடவில்லை. அதற்கான துணிவும் அன்று தமிழ்நெற் இணையத்திற்கு இருந்ததில்லை.     ஆனால் இப்பொழுது, அதுவும் கேட்பதற்கு எவரும் இல்லை என்ற துணிவில், உண்மைகளை திரிவுபடுத்தி பாலா அண்ணைக்கு துரோகப் பட்டம் கட்டித் தமிழ்நெற் இணையம் வசைபாடியிருப்பதானது தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மீதான சேறு பூசலாகவே கொள்ளப்பட வேண்டும். http://sankathi24.com/news/taecaiyata-talaaivaraaiyauma-maavaiirarakalaaiyauma-nainataikakauma-nanataikakatala  
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.