Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Recommended Posts

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

எங்கிருந்து நலன்கள்  உருவாகின்றன என்பதற்கும் அது எவ்வாறு நடைமுறையில் கட்டமைக்கப்படுகிறது என்பதற்குமான சமகால அரசியல் வரலாறு. 

https://theconversation.com/us-china-fight-over-fishing-is-really-about-world-domination-145977

Author

  1. image-20200706-3967-1g884ev.jpgBlake Earle
  2. Assistant Professor of History, Texas A&M University

Disclosure statement

Blake Earle does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

 

China’s aggressive, sometimes illegal fishing practices are the latest source of conflict with the United States.

China has the world’s largest fishing fleet. Beijing claims to send around 2,600 vessels out to fish across the globe, but some maritime experts say this distant-water fishing fleet may number nearly 17,000. The United States has fewer than 300 distant-water ships.

According to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, nations control marine resources within a 200-mile “exclusive economic zone”; beyond that are international waters. While the U.S. never signed the treaty, it has declared a 200-mile offshore exclusive economic zone.

Bolstered by generous subsidies and at times protected by armed coast guard cutters, Chinese fishermen have been illegally fishing near the Korean Peninsula and in the South China Sea, a hotly contested area claimed by six countries. By exploiting these waters China has come to dominate the international squid market. Nearly half of this catch is exported to other Asian nations, Europe and the United States.

Chinese ships have even pushed as far as Africa and South America, where fishermen have been known to remove their identifying flags to avoid detection. In 2017 Ecuador caught 20 Chinese fishermen in the environmentally protected Galapagos Marine Reserve and sentenced them to four years in prison for capturing thousands of sharks, the primary ingredient in a Chinese delicacy, shark fin soup.

In August, U.S. Secretary of State Mike Pompeo criticized China for “predatory fishing practices” that violate “the sovereign rights and jurisdiction of coastal states.”

Police escort a man off a bus
 
A crew member of the Chinese-flagged ship confiscated by the Ecuadorean navy arrives for a court hearing in the Galápagos Islands on Aug. 25, 2017. Juan Cevallos/AFP via Getty Images

China’s Foreign Ministry said Pompeo was just trying “stir up trouble for other countries.”

But Pompeo’s rebuke is about more than fish. Governments often use the fishing industry to advance their diplomatic agenda, as my work as a historian of fishing and American foreign relations shows. The United States used fishing, directly and indirectly, to build its international empire from its founding through the 20th century. Now China’s doing it, too.

Fishing its way from independence to imperialism

Before the 1800s, when international law began to define maritime rights, restrictions on fishing depended wholly on what a given nation could enforce.

That’s why, at the Paris negotiation to end the Revolutionary War in 1783, future president John Adams insisted that Great Britain recognize the right of Americans to fish the North Atlantic. Its rich waters were full of cod and mackerel, but that’s not all: The fishing rights Adams won in 1783 extended the young country’s presence well into the sea.

Because American fishing rights were recognized alongside American statehood, my research shows, generations of U.S. diplomats associated the two. In 1797, Secretary of State Timothy Pickering called American fisheries “the fairest fruits of independence.”

Even so, for decades after independence, the U.S. and Great Britain quarreled over international fishing, leading to many new and renegotiated treaties. At each turn, the Americans uniformly defended their right to fish the North Atlantic, even threatening war to do so.

Black and white drawing of a ship at seaNorth Atlantic fisheries were closely tied to American independence. George Brown Goode, The Fisheries and Fishery Industry of the United States

By the 1860s, international fishing had become a key component of America’s newly expansionist foreign policy. Between 1850 and 1898, the U.S. annexed numerous overseas territories, among them Alaska, Puerto Rico, Hawaii, Guam and the Philippines. Today this empire gives both American fishing vessels and the U.S. military a global reach.

Secretary of State William Henry Seward, who purchased Alaska and its rich North Pacific waters under Andrew Johnson in 1867, also tried unsuccessfully to buy Greenland and Iceland, hoping to further extend American fishing claims across the North Atlantic. During archival research I learned that Seward’s like-minded successor, Hamilton Fish, toyed with the idea of purchasing the Canary Islands, near northwest Africa, as a naval depot and a base for American fishermen.

Cold War fish

For a time around the turn of the 20th century, fishing took a back seat to military might in the U.S.‘s international power plays.

After World War II, though, Washington again turned to marine resources to serve its foreign policy agenda. This time the government used what I call “fish diplomacy” to help build a more America-friendly world order.

American diplomats of the 1940s used the notion of “maximum sustainable yield” – that is, the idea that there is a level of fishing that maximizes the number of fish caught without damaging the long-term health of fisheries – to expand American maritime influence.

The idea was more political tool than scientific discovery, as historian Carmel Finley has thoroughly explored. But the U.S. used this faux sustainability argument to pass laws and agreements that limited foreign incursions into American waters while giving American fishermen freer reign over the world’s oceans.

Citing maximum sustainable yield, the Truman administration declared conservation zones to protect certain fisheries in 1945. This move essentially barred Japanese salmon fishermen from Alaska’s Bristol Bay. Just a few years later the State Department cited maximum sustainable yield to argue against restricting U.S. tuna fishing in Latin American waters.

Black and white image of a fishing boat
 
A fishing boat moored in San Juan, Puerto Rico, in 1947. Rotkin/Three Lions/Getty Images

As the Cold War developed in the 1950s, fish diplomacy helped the U.S. shore up allies to counter the Soviet Union.

Washington gave generous subsidies to expand the fishing fleets of various countries – most notably Japan, whose war-ravaged economy was revived in part by the U.S. boat-building subsidies that resurrected its own once vital empire-building fishing industry. The U.S. also lowered tariffs for strategically located fishing nations like Iceland, making their main export, cod, cheaper for Americans to buy.

[The Conversation’s science, health and technology editors pick their favorite stories. Weekly on Wednesdays.]

Of course, the U.S. also fought communism with mutual defense alliances, arms sales to friendly nations and direct military interventions. But fishery politics was part of its Cold War plan.

This history helps explain why the U.S. now sees China’s enormous fishing fleet and international trawling as threat. In sending its fishermen far and wide, Beijing has, wittingly or not, followed America’s lead.

Before you go...

From coronavirus to climate change, science is at the heart of our changing society. We seek to help people understand that science is vital to the health of our planet and ourselves. A donation to The Conversation will help ensure that scientists’ knowledge reaches as many people as possible.

Donate now

Stephen Harris
Commissioning Editor, Science + Technology
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.