Jump to content

I tried having a 'no' list and this is what happened


Recommended Posts

நாங்கள் மற்றவர்கள் வருத்தப்படகூடும் என்பதால்  இல்லை/செய்ய முடியாது”  என்ற சொல்லைபயன்படுத்த யோசிப்போம்.. ஆனால் அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்தில் பயன்படுத்தாவிட்டால் கஷ்டங்களை அனுபவித்த சம்பவங்கள்  அதிகமாக இருக்கலாம்.. 
 
 / By Megan Blandford
A young woman looking out the window, in a story about the benefits of making a 'no list'.
Many of us struggle to say no, but writing a 'no list' could be the answer to setting those boundaries.(: Pexels: Tim Samuel)

 

It's a tiny word, but it can be hard to say.

'No' is a challenge: like many people, I suffer from guilt when I say no, because I feel like I'm letting people down.

In truth, though, saying yes too often has led to me letting myself down. I've taken on too many things simply because I've felt I'm expected to, not because I want or need to do them.

And a life of saying yes meant I had a growing number of responsibilities piling up, and I was exhausted.

So I decided to create a 'no list' and find out what life could be like when it has more of that tiny word in it.

A kitchen bench with a dirty plate next to the sink.
Cleaning around the house? There are just some things I'm saying a big 'no' to.(Unsplash: Anna Syla)

The concept of a 'no list'

While my experiment began with a list that existed only in my mind, I created a more tangible version after coming across the idea of putting a 'no list' into writing.

Saying no more often is an idea that's been around for a long time, but putting your own boundaries in writing felt new and interesting to me.

Bestselling author Sally Hepworth recently shared on Instagram what she calls her 'no list': all the things she won't do.

Her list includes taking part in school fundraisers, entertaining at home, and socialising mid-week. She says this helps her to stay clear on her values, and helps to diffuse the guilt about saying no.

"Do you want to know the best bit?" she writes. "The world doesn't stop turning if you say no."

In the comments, other people share the things they say no to, including camping, socialising with work colleagues, ironing, diets and small talk.

Making a 'no list'

It was only when I started to create my list that I realised I've dabbled in the 'no list' idea for many years.

When my now-husband and I moved in together 20 years ago, our first conversation about housework included the first item of my 'no list'. "I don't clean toilets," I informed him. So he took on this job and we continued to negotiate the domestic tasks that we'd each do.

My 'no list' has expanded since then, especially since having children. The new additions to my list look like this:

  • I will not join committees. This isn't because I don't want to — I actually quite like being on a committee — but because I get too involved, and the voluntary work eats into masses of my time.
  • I don't make coffee at home. My husband has a fancy coffee machine, but as a non-coffee drinker I refuse to learn how to use it. I simply don't want to spend my time making coffees for people.
  • I don't make decisions after dinner time. My days involve a lot of mental stimulation, so my brain is fried by evening. Anyone who wants a decision made has to catch me before I've switched off for the night.
  • I will not give an immediate yes when I'm asked to take something on. I will say, "Let me think about it and get back to you."
  • I don't organise dress-ups for the kids. I find dress-ups irrationally stressful.
  • I don't help with maths or science homework. But I get a bit too involved in English homework. (I've been known to create entire lessons for my kids around correct apostrophe usage.)
  • Pushing through a book I'm not enjoying? It's a no from me. The author has a few pages in which to capture my attention; if not, I'm moving on to the next book in my pile. Life is too short to read books you don't enjoy.

 

 

How a 'no list' works in reality

Having a 'no list' feels fantastic. It's freeing. Sally is right: it makes you much clearer on where your boundaries are.

However, it isn't well received by everyone.

One night, one of the kids asked me to make a decision. I replied, "My brain doesn't make decisions this late, so you'll need to ask me in the morning." My child responded like she was training for an Olympic eye-rolling event.

When we put boundaries in place, it's a frustration to those who have benefited from our habit of saying yes, but they'll soon adjust to the new boundaries.

My 'no list' has also helped others to take on different responsibilities. One win was with my formal refusal to learn to use the coffee machine; my eldest child chose to learn the skill instead.

In the fortnight-long trial period of my 'no list' I was also asked to take on some extra work that I wasn't sure about. Usually, I'd say yes immediately. This time, with the list in mind, I said, "I'll give that some thought and get back to you tomorrow."

When I walked away it became clear that this work wasn't something I was comfortable with, so I sent a brief message that I couldn't take it on this time. No excuses, just no.

It turns out that 'no' is a complete sentence.

Of course, the reality of the list is that it can't always be as rigid as it looks. I have cleaned toilets a few times since making that initial list item. And when I was the only parent at home and my child needed help with maths homework, I helped.

Overall, the 'no list' is a great addition to life. It's here to stay — and it will grow longer. As it turns out, once I started saying no it became just as addictive as saying yes.

Megan Blandford is a freelance writer and author of I'm Fine (and other lies).

https://www.abc.net.au/everyday/i-tried-having-a-no-list-and-this-is-what-happened/100208224

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
இங்கு எழுதப்படும் விடயம் பிரதிசெய்யப்பட்டு (copy)மேலுள்ள கட்டத்தில் ஒட்டப்பட வேண்டும் (paste)

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.