Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

பண்டைய தமிழர்களால் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் - 150+ ஆயுதங்கள் படிமங்களுடன்


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

தமிழரின் சமர் படைக்கலன்கள் :

வீரத்தில் சிறந்து விளங்கிய தமிழர்கள் இத்துணை படைக்கலங்களைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி நமக்கெல்லாம் பெரும் வியப்பை தருவதாக அமைந்துள்ளது.

தமிழரின் ஆய்தங்கள் இருவகைப்படும்.

 • கைக்கொள்படை/ கைப்படை: - (hand hold weapons)
  • கைவிடுபடை:
   • எய்படை - எய்யும் ஆய்தங்கள் - அம்பு, சன்னகம், கவண்டை போன்றவை
   • எறிபடை - எறியும் ஆய்தங்கள் - விட்டேறு, குந்தம், தோமரம் போன்றவை
  • கைவிடாப்படை:
   • குத்துப்படை - குத்தும் ஆய்தங்கள் - வேல், சூலம் போன்றவை
   • வெட்டுப்படை - வெட்டும் ஆய்தங்கள் - வாள், கோடாரி போன்றவை
   • அடுபடை - அடிக்கும் ஆய்தங்கள் - தண்டு, தண்டம், உலக்கை போன்றவை
   • தடுபடை - மேற்வரும் படையை தடுக்கும் ஆய்தங்கள் - கிடுகு, தோல், மாவட்டணம் போன்றவை
 • கைக்கொள்ளாப்படை: - ( siege & defense tools)

 


ஆதிச்ச நல்லூர் ஆய்தங்கள்

main-qimg-0804fc1688e2ad6ec9fbfc83319823c6.jpg

main-qimg-c3d6a27f475b9bcac3f746ba0130ee24.jpg

main-qimg-b715e95ce06d27c61ccd5f599cc93da0.jpg

main-qimg-5713977c70f52b8f4020bd65132151d6.jpg

 

17 ஆம் நூற்றாண்டு ஆய்தங்கள்:

main-qimg-fe425b9e578ae7693954c023d0384fdb.jpg

 

 • தோய்த்தல் - ஆய்தங்களைக் காச்சி நனைத்தல்
 • துவைச்சல் (படைக்கருவி) - tempering (weapons)
 • பணைத்தல் - AIM MISS
 • இலக்கு, மச்சை - target
 • ஆய்தப்பயிற்சி செய்யுமிடம் - சரம்புச்சாலை, பயிற்சிப்பாசறை, கிடை, களரி
  • சரம்பு - ஆயுதப்பயிற்சி
  • பணிக்கன் - படைக்கலம் பயிற்றுவிப்போன்.
  • சலகுபிடித்தல் - படைப் பயிற்சி எடுத்தல் (to practice drill)
 • ஆய்தங்கள் வைத்திருக்குமிடம் - ஆய்தசாலை, படைவீடு, ஆய்தக் களஞ்சியம், தில்லெரி, துப்புளி.

 


 • எஃகம் / துப்பு / படைக்கலம் / ஆய்தம்/ ஏதி/ தானை/ கடுமுள்/ கழுமுள் / படை/ கூர்த்திகை/ கார்த்திகை/ அரி/ பாரசவம்/ மேதி - பண்டையகால ஆய்தப்பொதுவினைக் குறிக்கும் சொற்கள்.
 • மேற்கண்ட ஆய்தங்களிற்கான கீழுள்ள விளக்கம், "போரியல்: அன்றும் இன்றும்" என்னும் நூலில் இருந்து எடுத்துள்ளேன்.
  • ஆய்தம் என்பது தமிழே! இச்சொல்லே பிற்காலத்தில் 'ஆயுதம்' என்று சமற்கிருததில் திரிந்தது (காண்க : செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி )
  • துப்பு - அறிவுடன் பயன்படுத்தத்தகும் வலிமை சான்ற துணைக்கருவிகள்
  • தானை - காக்கும் தலைமை சான்ற ஆய்தங்களின் தொகுதி
  • படை - படுக்கப்(கொலை) பயன்படுத்துவன படை எனப்படும்
  • படைக்கலம் - பல படைகள் சேர்ந்தவை படைக்கலம் எனப்படும்
  • எஃகம் - எஃகில் இருந்து செய்யப்பட்ட அனைத்து ஆய்தங்களும் எஃகம்.
  • ஏதி - கூர்மையும் விரைவும் கொண்ட துண்டாக்கும் ஆய்தங்கள்
  • கார்த்திகை - தீயுமிள் ஆய்தங்கள்
  • கூர்த்திகை- கைக்கொள்ளும் கூரிய ஆய்தங்கள்
 • இவை, நான் எழுதிய விளக்கங்கள்:
  • மேதி - எருமை போன்ற பெரும்பலங் கொண்ட ஆய்தம்
  • பாரசவம் - கடும் கனமான ஆய்தங்கள்
  • அரி - அரிக்கும் ஆய்தங்கள் அரி எனப்படும்
  • கடுமுள் - மிகக் கூர்மையான முள் கொண்ட ஆய்தங்கள்
  • கழுமுள் - கழுவின் முள் போன்ற ஆய்தங்கள்
 • ஆய்தங்களின் கூர்மையின் பெயர் - வல், வள், வசி , வை, அள், பூ, ஆர் (sharpness, pointedness)
 • கூர்வாங்குதல்/ கூர்ப்பிடுதல் - ஆய்தத்தைக் கூராக்குதல்
 • கூர்மை பார்த்தல்- ஆய்தத்தின் கூர்மையைச் சரிபார்த்தல்
 • ஆய்தத்தின் நுனி - முனை (tip of a weapon)
 • அலகு - ஆய்தத்தின் கொல்லும் கூர்மை கொண்ட பகுதி (blade of a weapon or instrument)
 • ஆய்தத்தின் பல்- கரு
 • கழி - ஆய்தப்பிடி
 • ஏறு - வாள், தேள்களின் எறிகை

 


 • ஊறுபாடு - ஆயுதங்களாற் காயமுண்டாக்குகை
 • விழுப்புண் - ஆய்தங்களாற் ஏற்பட்ட காயம்.
 • கீறுதல்- ஆய்தத்தால் அறுத்தல்
 • கத்து - குத்துவெட்டு (இறந்து பட்ட வழக்கு. கிட்டிப்பு: பாவாணர்)

 


 • அடைப்பம்- போர்க் கருவிகள் வைக்கும் பை/ பேழை.
 • ஆய்தவுறை - தடறு/ படையுறை/ புட்டில்/ துதி
  • இது தோலாலும், எஃகாலும் ஆனது ஆகும்
 • காரோடன் - ஆய்தவுறை செய்வோன்.

 


 • வாளுறை - கட்காதாரம்/ வள்/ இடங்கம்/ சொருவு/ திருணகம்‌
  • வாண்முட்டி, ஆசு, பரிஞ்சு - வாளின் பிடி (handle or hilt of a sword)
  • கிண்ணி- வாளின் கைப்பிடி உறை (cover of the hilt of the sword)
  • வாண்முகம் - வாளின் வாய் (edge of the sword)
  • சொருவுவாள் - உறையினுள் வைக்கப்பட்ட வாள்
  • ஆணி, புட்கரம், வாளலகு - வாளின் அலகு (sword blade)
  • சிலுக்கு - வாளின் பல் (tooth of a saw)
  • வெள்வாள் - ஒளியுள்ள கூரிய வாள்;
   sharp shining sword.
  • தாராங்கம் - அரசனால் வீரனுக்கு நெடுமொழி கூறித் தரப்பட்ட வாள்
  • ஒள்வாள்- படைக்கலம் இழந்த எதிரிக்கு சமராட எறியும் வாள்

 


 • கத்திப் பிட்டல் - கத்திக் கூடு

 

 • தாங்கு - வேல் / ஈட்டியின் பிடி (The staff of the spear)
  • பிடங்கு - வேல் / ஈட்டியின் குழைச்சு (The part of a lance to which steel is fixed.)
  • தரங்கு - வேல் / ஈட்டியின் நுனி {The point of in spear (end tip)}
  • இலை - வேல் / ஈட்டியின் அலகு (blade of a spear or lance or javelin)

 


 • தலை - செண்டு கரளாக்கட்டை போன்றவற்றின் தலைப்பகுதி (head part of a mace or club)

 

ஆதிச்சநல்லூரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தமிழர்களால் பண்டைய காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓர் பெயர் தெரியாத ஆய்தங்கள்:

1.

 • தமிழ் அகராதிகளில் முத்தலைச்சூலம்/ முக்குடுமி (பெரியபு. உருத்திர. 10) என்னும் வித்தியாசமான சூலத்தைக் குறிக்கும் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. சூலம் என்றால் நாம் அறிந்தது..
  • இரண்டு பெயர்களும் தலையினையே குறிக்கின்றன. மேலும் இந்த ஆய்தத்தினை தலையில் மணிமுடி போல தாங்கியபடி ஒருவர் அமர்ந்திருப்பது போன்ற ஓர் முத்திரையானது சிந்துசமவெளி ஆய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
  • ஆகவே இவை ஏதேனிலும் ஒன்று அதற்கான பெயராக இருக்கலாம் என்பது என் கருத்து.

main-qimg-64c67dbb7a88409bcaa9f97ca10c9664.png

main-qimg-cf8685b675766136bcbdb2ee0b999c69.png

 • இதனைப் பயன்படுத்தும் விதம்

main-qimg-3759e2eaa028f01380314c1aa8f61002.png

2.

 • இவ்வாய்தத்தின் கூர்மையானது செவ்வக வடிவத்தில் உள்ளது. முன் பகுதியின் ஒரு ஒருபக்கத்தில் மட்டும் சிறிது வளைந்து சத்தாராக உள்ளது.
  • இவ்வாய்தத்தின் பெயர் தெரியவில்லை!
   • இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் இவ்வாய்தமானது யப்பானியர்களின் கிகுசி யாரி என்னும் ஆயுதத்தைப் போல உள்ளது

main-qimg-4cf901cd6bf97b54190eab544dcb3072.jpg

3.

 • நன்கு அகண்ட, ஒரு அடி பத்து அங்குல உயரம் கொண்ட வாள். ஒரு பக்கம் கூரான சிறிது வளைந்த வாள். ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
 • இதன் பெயர் தளிமமாக இருக்கலாம் என்பது என் கருத்து!
  • தளி→ தளிமம் - பரந்த தடிப்பான திண்ணை போன்ற நேர்த்தியான அமைப்பினை உடையது.

main-qimg-ab8fdcf1c9a17b33bca7cdbc7cd6f29c.png

 


 • பெயர் தெரியாத வேறு கைக்கொள் விடாப்படைகள்
  • கீழ்க்கண்ட ஆய்தங்கள் இரண்டில், முதலாவது சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் இருந்தும் இரண்டாவது ஓர் சேகரிப்பாளர் ஒருவரிடம் இருந்தும் எடுக்கப்பட்டவை. ஆகையால் இவை பற்றி அறிந்தவற்றை மக்கள் தெரிவித்துதவுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

main-qimg-da8541a6d988296960853a0667de0e9e.png

'இதே போன்ற படையினைச் சிங்களமும் வைத்திருக்கிறது | திருநள்ளாறு சனீசுவரர் கோவிலில் உள்ள சனியின் சிற்பத்தின் கையில் இவ்வாய்தம் உள்ளது. | சனிசுவரர் படம் காண: Shani Is Depicted As A Male Deity In The Puranas'

main-qimg-1a075c1bec6e1ddc3ecf7f4e3cbb22e1.png

'இதே போன்ற படையினைச் சிங்களமும் வைத்திருக்கிறது | இதே போன்ற வடிவமைப்பை உடைய ஆய்தங்கள் பாரதத்தில் வேறெங்கும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.'

 

 


1)சத்தி/ சூல்/ சூலம் / காளம்/ நல்வசி- இதில் பல வகையுண்டு.

 • எரிமுத்தலை - நெருப்பினைக் கொண்ட சூலம்

"தாமேற் றழுத்திய சத்தி வாங்கி" (பெருங். மகத. 20, 63)

"ஊனக மாமழுச் சூலம் பாடி"(திருவாச. 9:17)

"குலிசங் கதைசூல்" (சேதுபு. தேவிபுர. 27)

"நல்வசி, சூலம்" (பிங்.)

main-qimg-75fe7c225bc1ff446392a7261fc02e1e.png

'நீலகிரியில் கிடைத்த 1500 ஆண்டுகள் பழமையான சூலங்கள்'

main-qimg-fb629fb5fada349a12f431fa4813897a.png

'கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு பாண்டியர் காலக் காசு | படிமப்புரவு : தகவலாற்றுப்படை'

main-qimg-a1886ae75f1c40cb265dd4f87fad3ed0.png

'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | படிமப்புரவு : தகவலாற்றுப்படை'

main-qimg-4e7fdf9f6b6c886c9dd6026f6ddf692e.png

'முற்காலச் சோழர் | கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | படிமப்புரவு : தகவலாற்றுப்படை''

main-qimg-2598ed6c1f347614450d0b641d53522e.png

'சேலம் மாவட்டம் செந்தாரப்பட்டி அருகே செங்கட்டு என்னும் ஊரில், 11ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த திசையாயிரத்து ஐந்நூற்றுவர் வணிகக்குழு" கல்வெட்டு | படிமப்புரவு: தஞ்சை ஆ.மாதவன்'

2)சிறு சூலம்

கொச்சியில்(பழைய சேர நாட்டின் ஒருபகுதி) உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற படை. காம்பு மிக மிகக் குறுகியது. ஒரு பனையோலை விசிறியின் அளவே காம்புஇன் நீளம்.

main-qimg-40d3f2eec93e7a73ae3ce27d5bd33f72.png

3)முக்கவர்தடி / முக்கப்பு / முக்கவர்சூலம்/ முத்தலைக் கழு- இதன் குத்தும் பகுதியானது சூலத்தின் குத்தும் பகுதியைக் காட்டிலும் நீளமாக இருக்கும். இது வேட்டைக்குப் பயன்படும் ஓர் ஆய்தம். தேவைப்பட்டால் களத்திலும் சுழலும்.

→எல்லா ஆய்தங்களும் களத்திலும் சுழன்றவைதான்!

 • முத்தலைக் கழு - கழு போன்ற நீண்ட குத்தும் அலகூகளைக் கொண்ட சூலம்.

"பருமுக் கப்பினரே"(தக்கயாகப். 98)

"முக்கவர் சூலமும் கபாலமும் குன்றில்மிகும் காராரிந்த மேனி"

"கழு முள் மூவிலை வேல் முத்தலை கழு…சூலப் படை என வழங்கும்" (நிக.தி:7:2)

"முத்தலைக் கழுக்கள் வீசுவன" (திருவிளை. திருநகர.24)

main-qimg-55ba93cd0fd8788a9a72247b8b37e043.jpg

4)மூவிலைச்சூலம் / இலைத்தலைச் சூலம்/ முத்தலைவேல் - மூன்று வேலின் இலை போன்ற முனைகளைத் அலகாகக் கொண்ட சூலம்.

''மின்னாரும் மூவிலைச்சூலம் என்மேற் பொறி'' (தி.4. ப.109. பா.1, 10)

"இலைத்தலைச் சூலமும் தண்டும் மழுவும் இவை உடையீர்" (திருநீலகண்ட பதிகம், 3)

"ஒண்கிடந்த முத்தலைவேல் ஒற்றியப்பா நாரணன்தன்" (திருஅருட்பா, திருவொற்றியூர், கொச்சகக் கலிப்பா, 27)

main-qimg-244b6ae6ba07eddda522ee0144258bf2.png

5)சூலவேல் ‍ சூலமும் வேலும் இணைந்ததே சூல வேல் எனப்படும். வடிவம் யாதெனில், சூலத்தின் நடு முள்ளிற்குப் பகரமாக வேலின் இலையும் பக்கவாடுகள் இரண்டிற்கும் இரு சூல முள்ளுமாக இருக்கும்.

"உருகெழு சூலவேல் திரித்து' (சங். அக.).

main-qimg-dea49dd326fd1fd4aff7bbe9cca95fe5.png


6)மூவிலைவேல் - வேல் என்பது ஓரிலை போன்றது. மூவிலை வேல் என்பது மூன்று இலைகளால் ஆனது. இதன் தாங்கானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போலல்லாமல் நல்ல நீளமாக இருக்கும்.

 • முருகனின் கையில் இவ்வாய்தம் உண்டு.

"கழு முள் மூவிலை வேல் முத்தலை கழு…சூலப் படை என வழங்கும்" (நிக.தி:7:2)

main-qimg-840fb90ae89832d82d841a2e74c3b160.jpg

7)வேல்/ உடம்பிடி/ ஞாங்கர்/ சத்தி/ எஃகம்/ குந்தம் : முக்கோண இலைவடிவ கூரிய முனை கொண்ட ஆய்தம். இதனை கையில் வைத்தே சண்டையிடுவர்... கூடியவரை எறிவதில்லை!

 • இவற்றின் இலை வெற்றிலையின் வடிவில் இருப்பதால் வெள்ளிலை என்றும் அழைக்கப்பட்டது...
 • வேலின் முகம் அகன்று விரிந்து இருக்கும்! வேலின் கீழ் நுனி வட்டமாக முடியும்!
 • வடிவேல் - மிகவும் கூர்மையான வேல்

"உடம்பிடி/ ஞாங்கர்"(பிங்.)

"குந்தமலியும் புரவியான்" (பு:வெ4:7);

 • குல் > குன் > குந்து > குந்தம்

main-qimg-158ca58000d3bb1f5ebfe5e8d96f94ca.png

8)சிறியிலை எஃகம் - சிறிய ஒடுங்கிய இலையினைக் கொண்ட வேல். இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும்..

"சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம்" (புற, நாணின மடப்பிடி!, 308)

main-qimg-ab6a1fd3cbbefd608f84006e27e2d530.png

9)ஏந்திலை/ முகட்டுவேல் - இலை நீளமாக இருப்பது போன்ற வடிவினைக் கொண்ட வேல். இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும்.. கூடியவரை எறிவதில்லை!

 • ஏ → ஏந்து, முகட்டு = உயரம்
 • இலை - இலை
 • ஏந்திலை = நெடிய இலை

''ஏந்திலை சுமந்து'' - (பரிபாடல் - 17,2)

"முகட்டுவேல் " - (செ.சொ.பே.மு)

main-qimg-bb35811ce1c2149df4ade0cf78809a34.png

10)தூரியம் - தூரிகை போன்ற ஒரு வகையான வேல் . இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும்.. கூடியவரை எறிவதில்லை!

(பிங்.)

main-qimg-867d1b03633211ddc9527d284efa7ffe.png

11)முத்தகம் - முத்தக இலை போன்ற அமைப்பினை உடைய வேல். இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும். கூடியவரை எறிவதில்லை!

main-qimg-9191f9a9b73efa1c0f0884e486bfb0bd.png

12)அயில்/ அயில்வேல்/ நீள் இலை எஃகம் - கோரைப்புல் போன்று கொஞ்சமாக அகண்டு மிகவும் நீண்டிருக்கும் ஒரு வகையான வேல்.

"அயில்புரை நெடுங்கண்" (ஞானா. 33)

main-qimg-056a86346294285ee13b86ee3d70884e.jpg

 • ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த பலவடிவ அயில்வேல்கள்:

main-qimg-36e5ce8f701c7d33abc71de1aaa1d99d.png

main-qimg-73b018fd3c4dfb9e5aff08691855e046.png

main-qimg-92714f07ea7ab7f1b9391a1d6ef6ca83.png

13)சங்கு / சங்கம்- இலையானது ஒரு பக்கம் வளைந்து இருக்குமான ஆய்தம். கூடியவரை எறிவதில்லை!

சுல்- சல்- சழி - சருக்கு- சக்கு- சங்கு- சங்கம்

"கழுக்கடை சங்கொடு ....விழுப்படையாவும்" (கந்தபுராணம், சகத்திரவாகு,7)

ஆங்கிலேயர் காலத்திலும் இதன் பெயர் சங்கே!

main-qimg-64022187fa44d1add05c4b490c80a64f.png

 • கைபிடியுடன் கூடிய சங்கு:

main-qimg-f4870f914ee69368955f647ff98d2b9c.png

'இப்படம் ஒரு தமிழ் வர்மக்கலை ஆசானிடம் இருந்து கொள்ளப்பட்டது ஆகும். மேலதிக விளக்கத்திற்கு இவ்விடையின் கடைசியில் உள்ள நிகழ்படங்களைக் காணவும்'

14)பூந்தலைக் குந்தம் - பூப்போன்ற இலையினையுடைய குந்தம். இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும்.. கூடியவரை எறிவதில்லை.

"பூந்தலைக் குந்தங் குத்தி"(முல்லைப். 41)

main-qimg-3390c79e04839d579c893fc69b44296a.jpg

 • கீழே உள்ள சிலையானது 10 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது ஆகும். அதில் அதில் நடுவில் உள்ல சிலையின் வலது பக்கத்தில் உள்ள கையில் பூந்தலைக் குந்தத்தை காணலாம்.

main-qimg-5a9fa0a9961ac118efac2154f4634f70.jpg

15)சவளம் - சவண்ட வாள் போன்ற தோற்றம் உடைய ஆய்தம். கூடியவரை எறிவதில்லை! இதில் இரு வகை உண்டு:

  • சுவள்→ சவள் → சவளம்

"அடுசவளத் தெடுத்த பொழுது"(கலிங். 424)

 • சிறுசவளம்/ குந்தம் - சிறிய சவளம்

main-qimg-0265ad6c6f8a0d91ec6bbace2d6557ce.jpg

 • பெருஞ்சவளம்/பீலி - நன்கு சவண்ட பெரிய சவளம்.

"பெருஞ்சவளம்,பீலி ". (பிங்.)

main-qimg-d4431b2d130aeb361894b4ac4ad101b7.jpg

main-qimg-54670b74e956ff5cf5008680a3216d79.png

16) உழவாரம் - அலகானது கொஞ்சம் பார்பதற்கு நேராக்கி நிறுத்திய மண்வெட்டி போல இருக்கும். முன்பக்கம் மட்டுமே சப்பையாக்கப்பட்டு கூராக இருக்கும்!

"கையிற்றிகழுமுழவாரமுடன்" (பெரியபு. திருநாவு. 77)

main-qimg-e71222c4d10e376a7f666a9b034b6c78.jpg

17) சல்லியம்- ஆணி/ முள் போன்ற அலகினை உடைய எறிபடை !

 • சுல் = குத்தற்கருத்து வேர்.
 • சுல் → சல் = கூரிய முனையுள்ளது, குத்தும் கருவி.
 • சல் + இயம் = சல்லியம் → ஆணி/ முள் போன்ற கூரிய முனை
  • கீழ்க்கண்ட சல்லியமானது தென்தமிழ்நாட்டு அரசர் ஒருவரால் பிரித்தானிய பேரரசர் ஒருவருக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுக்கப்பட்டதாகும்

main-qimg-bba3853ad918e1dd4a1a3a1079da19aa.jpg

 • ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த சல்லிய இலை:

main-qimg-321eec45c0fc4e188b481e491034b8e1.png

18)அரணம் - அரணத்தின் வடிவினை ஒத்த இலையினைக் கொண்ட வேல் .

 • இதே பொருள் கொண்ட செருப்பு மற்றும் கருஞ்சீரகம் ஆகியவற்றினதும் வடிவத்தினைக் காண்க. அனைத்தும் ஒரே வடிவமே!

(பிங்.)

main-qimg-106425e725220df0f5682634f3c49ce0.png

19)வல்லயம் / குத்துவல்லயம் - இது அதிநீளமான ஓர் ஆய்தமாகும்; முனையில் கூரிய கூர்மையுள்ள மிகவும் நீளமான கையிற்வைத்து எதிரியை குத்தும் ஒருவகை ஆய்தம். எட்டத்தில் நின்றபடியே எதிரியை குத்தி விடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.. இதனைக் கூடுதலாக யானைமேல் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள்!

"வல்லயத் தனிலுடைவாளில்" (கந்தபு. தருமகோ. 24)

main-qimg-336436b3c51dcbd9b22a5483d6595ec1.jpg

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட படம் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and Dravidian races of southern India ' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுருந்தவை ஆகும். அவ்வாறு கிடைத்த இரு படங்களையும் பிரித்து கொடுத்துள்ளேன்.

20)பண்டி வல்லயம் - பன்றி வேட்டையிற்கு முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படும் வேல்.

 • பன்றி> பண்டி | பண்டி என்பது பன்றி என்னும் சொல்லிற்கான ஈழத்து வழக்காகும்

main-qimg-f34431b309f518a9ce4406dde372a946.png

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட தகவல் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and non-aryan tribes of central India and the andaman islands' என்னும் தலைப்பின் கீழ் எண் 29 இல் கொடுக்கப்பட்டுருந்தவை ஆகும்.

21)கழுக்கடை/ விட்டேறு/ கோல் -குச்சியில் நீளமான கூர்மையான முனையினைக் கொண்ட ஈட்டி. கழுக்கோல் என்பது தான் கழுமரம்.. இதை அதோடு போட்டுக் குழப்ப வேண்டாம்!

"பிண்டி பாலங்கள் கழுக்கடைவாட்படை" (திருவிளை.திருமண.31)

"புயமறவே விட்டேறு" (இரகு. நகர. 28)

main-qimg-10f5dc2a54d83a42e981e2b56722a9f9.jpg

22)நேரிசம்- நீண்ட முள்போன்ற மெல்லிய தலையினைக் கொண்ட ஈட்டி. இது எறிபடை வகையே.

 • நேர்- நேரான
 • இல்>இளி>இசி - முள் / குத்துவது
 • அம் -விகுதி

"மாகடைக்க னேரிசத்தான் மறைக்களிற்றை மதமடக்கி" (குற்றா.தல. தருமசாமி.74)

main-qimg-b12dbbe886c3c4e24fd11fb96848a20f.jpg

 • ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த நேரிசம்

main-qimg-d3dedb36c29f4c77551839b619d014a4.png

23)திருகுதடி- திருகுவது போல இருக்கும் ஈட்டி அலகு. இதன் தாங்கு நீளமாக இருக்கும்.. இது எறிபடை வகையே.

main-qimg-c45817c8e4504548daecde29dac72fb4.png

24)தோமரம்/ கைவேல்/ கப்பம்/ கப்பணம்/ கற்பணம் - சிறிய படை.. இது பார்பதற்கு சிறிய வேல் போன்று இருக்கும்.. இதே போன்ற சிலதினை முதுகில் ஓர் தூணி போன்று ஒன்றினை அமைத்து அதனுள் வைத்து செருக்களம் நோக்கி எடுத்துச் செல்வர். தேவைப்படும் போது எதிரி நோக்கி விட்டெறிவர் இல்லையேல் கையில் வைத்து சண்டையிடுவர். தற்கால கைத்துப்பினை(pistol) இதனுடன் ஒப்பிடுக‌.

 • இப்படை வீரர்களை அக்காலத்தில் தோமரவலத்தார் என்றழைத்தனர்.
 • கை+வேல் = கைவேல் | கை - சிறிய

"தோமரவலத்தர் " (பதிற்றுப். 54, 14)

(பிங்.), கைவேல் களிற்றொடு போக்கி (குறள், 774)

"கப்பனப் படையும் பாசமும்" (இராமா. கரன். 351);

"கப்பணஞ் சிதறினான்" (சீவக. 285).

main-qimg-dfb03de66adfe137680c3ba794518fa2.png

main-qimg-921ea838550a1b360375a491a5cbb2a0.png

main-qimg-9e7647ce7b5aaaf91e49a524611a8001.png

'அருகில் உள்ள சூலம் மற்றும் பொத்திரத்தை விட கைவேலானது சிறியதாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும்| கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு பாண்டியர் காலக் காசு | படிமப்புரவு : தகவலாற்றுப்படை'

25)பொத்திரம் -

 • பொள்- துளையிடுவது போன்ற
 • திரம்- தகரைச்செடியின் கொத்துப் பூப்போல குண்டாக இருக்கும் கூர்மையான அலகு.

"பொத்திரம் பாய்ந்து மாய்ந்தீர் "(சேதுபு. சங்காபாண்டி,41)

main-qimg-1ec6cf4982c5949b7638511c2553859d.png

26)கவர்தடி/ கணையம்- இருபக்கமும் கூரான எறியாய்தம்.

(கருநா.)

"தண்டமாலங் கணையங் குலிசாயுத மாதியாக" (கந்தபு.தாரக.157);

"அம்பொடு கணையம் வித்தி" (சீவக.757)

main-qimg-cbfc582e5815061f9a26808777f5ef2a.jpg

27)இட்டி / ஈட்டி/ எறியீட்டி/ வண்டம்/ தரங்கம் - எறிபடை …

 • ஈட்டியின் முகம் அகலாது குறுகி இருக்கும் ; ஈட்டியோ நேர்க்கோட்டில் முடியும்.
  • இல் > இள் > ஈட்டு > ஈட்டி
  • துளங்கு → தளங்கு → தரங்கு → தரங்கம்
 • வண் - மிகுதி
 • வண்டம் - மிகுதியாக இருக்கும் ஆய்தம்.. (வேலினை விட ஈட்டி / குந்தம் தானே போர்க்களத்தில் அதிகமாக இருக்கும்!)

"வைவ ளிருஞ்சிலை குந்தம்" (சீவக. 1678)

"தரங்கத்தாற் பாம்பைக் குத்தினான்"

"வண்டம்" (சங்.அக.)

"இட்டிவேல் குந்தங் கூர்வாள்"(சீவக.2764); (செ.அக.):

main-qimg-cdf21774281bae491268625def1ab413.png

main-qimg-eab7852b34cc0dce9fe0381063636216.jpg

main-qimg-91740af54698d7623414d71e5f9deb62.png

'ஐந்து தலைமுறைகளாக கிருஸ்ணகிரியில் காக்கப்பட்டுவரும் ஓர் பழங்கால ஈட்டி. இவ்வீட்டியின் தடியில் தேளின் படம் வரையப்பட்டுள்ளதை நோக்குக‌'

main-qimg-f522c3101db7d5cd654e4eb7da0351bf.png

28)இரட்டைக் கருவீட்டி- நீண்ட கைபிடி காணப்படும்.

→செ.சொ.பே.மு

main-qimg-53fa15563e1ba92308f386a503c2dd78.jpg

 • மன்னார், கட்டுக்கரைக் குளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காசில் தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட இரட்டைக் கருவீட்டி கேடகத்துடன்:

main-qimg-9a979c01e2b1fd88fa5fa9caeb81fcba.jpg

main-qimg-5a135e542a121401eaaf7ad8d371b1fc.png

'இரு நடுகற்களின் இடது கீழ்ப் புற மூலையை நோக்கவும். அங்கே இரட்டைக்கருவீட்டி உள்ளதை காணவும்'

29) சுடரிலை வேல்:

இதை நீங்கள் முருகனின் கையில் பார்த்திருப்பீர்கள். அதன் விதப்பான பெயர்தான் இது. வேலின் இலையானது சுடரினைப் போன்ற உருக் கொண்டிருந்தால் அது சுடரிலை வேலாகும்.

main-qimg-054f6bc2d7d3281585e57a4254df4d80.jpg

main-qimg-09a7a3162057785ab7cc14669e59aaf2.png

30)பெயர் என்னவென்று தெரியவில்லை.

ஆனால் பண்டைய தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

main-qimg-a7f4350ad847d1772d6e57e4c910f269.jpg

main-qimg-515734ae4cff8d5d32204c1c51401354.png

'படம் சிங்களவரிடம் இருந்தே எடுத்தேன்'

 • கீழே உள்ள சிலையானது 10 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது ஆகும். அதில் அதில் நடுவில் உள்ள சிலையின் இடது பக்கத்தில் உள்ள கையில் பட்டிசத்தை காணலாம்.

main-qimg-5a9fa0a9961ac118efac2154f4634f70 (1).jpg

31)வகைப் பெயர் அறியில்லா வேல்

main-qimg-ec8bbe4c1f8452da0f205acf5fa851dc.png

' சங்ககால-மலையமான் காசு | காலம் அறியில்லை | காசுப் படிமப்புரவு - தகவலாற்றுப்படை'

 


32)கணுவாளி- முள்கொண்ட முட்டி

main-qimg-2d70c066b79fda1bba224eb1da7b5f26.jpg

main-qimg-9ab8d6de3e1f9e0816b8e1b6c92e4b18.jpg

33) வைர முட்டி - இடிப்பதற்கான முளைகளை உடைய கையில் கொண்டு சண்டையிடும் ஆய்தம்.

main-qimg-afb5b3751ed57d85f29d9651ddc5afa1.jpg

34)இடிக்கட்டை - மாட்டுக்கொம்பால் செய்த கையில் வைத்து சண்டையிடும் ஆய்தம்.

main-qimg-55d72d7778dad88b3da832d4ede73950.png

35)கரசம்- குத்துவதற்கான கூர்களையும் இடிப்பதற்கான முளைகளையும் உடைய கையில் கொண்டு சண்டையிடும் ஆய்தம்.

main-qimg-a8f558d90c8a551a80b710531f6c291d.png

main-qimg-87c91526c6df90d43c20a8f34797fc0b.jpg

 


36)பூங்கருவி / சன்னகம் - வாயில் வைத்து ஊதி கணையினை வெளியில் செலுத்தும் ஆய்தம்.

 • பூ - ஊதுதல்
 • சன்னகம் - சன்னத்தினை தன்னகத்தே கொண்டது.
  • சன்னம் - இதில் இருந்து வெளியேறும் கணையின் பெயர்.

main-qimg-94d94463922606f3b629911703ba76d8.png


37)பண்டைய தமிழர்களால் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட வில்லம்பு:-

 

 •  

 

38) பண்டைய தமிழர்களால் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட கோடாரிகள்:-

 


 

39)பாரை

→ "பாரையின் றலைய" (கம்பரா.நாக.பாச.110.)

main-qimg-f7c5eeaec51b7e6d8b658801e66ad37e.png

40)சங்கிலிக் கட்டை:

main-qimg-64bc3277a4c461e363a093f0dc8356a4.jpg

 • பயன்படுத்தும் விதம்

main-qimg-1ff37d868fe8f9ba792b75d9d333d2f2.png

 


41)கரலாக்கட்டை: சண்டையுமிடலாம்; உடற்பயிற்சியும் செய்யலாம்.

இதில் ஐந்து வகையான கரலாக்கட்டைகள் உள்ளன :

 • புடிக்கரலை/ எழு(எழு - தூண்போல இருக்கும் ஓர் கணையம்)

main-qimg-f6580728f53876d8c29ccd6f476ae4e4.png

 • புயக்கரலை - ‘புயம்’ என்பது தமிழ்ச்சொல்லே!

main-qimg-3f93204fc28be0ba165d3f770970c49e.png

 • கைக்கரலை

main-qimg-ac911a4ceb5557396eecc4c68206f4c5.png

 • குத்திக்கரலை/ பரிகம் (பரிகம் - ஏற்றம் போல இருக்கும் ஓர் கணையம்) - குத்திப் போர்புரிவதே குத்து> குஸ்து> குஸ்தி என்றானது.

main-qimg-0badb524f616d7aa7fdf7f53f3daf83a.png

 • தொப்பைக் கரலை

main-qimg-a3d2de0cddd451637332bd395e54b03d.png

42) குண்டாந்தடி

குண்டர்களிடம் இருக்குந் தடி குண்டாந்தடி எனப்பட்டது. இது திருநெல்வேலி கொள்ளையர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டதாகும்:-

main-qimg-0190d0a05c1d6299c4d40f0850dd5144.png

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட படம் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India - No -65 என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and Dravidian races of southern India ' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுருந்து ஆகும்.

43) மறத்தண்டு/ தண்டு/ தண்டாய்தம்/ தண்டம் :

 • துள் - தள் - தண்டு - தண்டம்

படத்தில் உள்ள வேலிற்கு அருகில் உள்ளது தான் தண்டு.

தண்டு என்றாலே ஓரளவிற்கு மொத்தமான தடி என்றுதான் பொருள். எனவே இங்குள்ளதே சரியென நான் முன்மொழிகிறேன்

main-qimg-9a73c426ad760574dda60dce7aa22278.jpg

'படிமப்புரவு: காசிசீர், முனைவர், நா.ரா.கி. காளைராசன்'

இதில்…. மொத்தத்திலிருந்து போகப்போக ஒடுங்கி மெலிதாகும் வடிவமும் உண்டு:-

main-qimg-9e68b87bb129b8b15969fa2e4ce4169d.png

'இலகுளீசர், அரிட்டாப்பட்டி சிவன் குடைவரை, கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு / முற்காலப் பாண்டியர்'

இவ்விறைவனின் கையில் இருப்பது ஒருவகைத் தண்டே.

main-qimg-0b8845219c61474ce9875316ec30be3b.jpg

'பாண்டியர் குடைவரைக் கோவிலும் அதில் காவலிற்கு நிற்கும் வாயில்காப்போர்'

மேலே உள்ள இருவரின் கைகளிலும் ஒருவித தண்டம் உள்ளதை நோக்குக.

கீழ்க்கண்ட தெய்வம் தண்டத்தை குத்தி நிறுத்தியுள்ளதை நோக்குக:

main-qimg-f57fbcebc5454d981213fc6973ec9890.png

'பஞ்சவன் மாதேவீச்சுவரம், தஞ்சாவூர் AD-11th C'

main-qimg-1604c1871acac3f61d43e91f71426fbe.png

'குன்னாண்டார் கோயில், புதுக்கோட்டை | கி.பி.8-9-ஆம் நூற்றாண்டு/முற்காலப் பாண்டியர்'

44)ஏறுழ்/ வயிரம்/ நிலைச்செண்டு-

"நிலைச் செண்டும் பரிச்செண்டு" , சேக்கிழார்

இங்கு நிலைச் செண்டு என்பது கத(gada) என்றும் பரிச்செண்டு என்பது பரியினை(குதிரை) ஓட்டுவதற்கான செண்டாகவோ (ஐயனாரிற்கான ஊர்தியாக தமிழ்நாட்டின் சிற்றூர்களில் குதிரையும், ஊர்களில் ஆங்காங்கே யானையும் உண்டு.) அல்லது சுழற்றி ஏதேனும் ஒன்றினை ஓட்டுவதற்கான செண்டாகவோ கொள்ளலாம். எது எப்படி இருந்தாலும் நிலைச்செண்டு இதுவெனவும், ப‌ரிச்செண்டு என்பது ஓட்டுவதற்கான செண்டு எனவும் கொள்க.

main-qimg-11ee10d2f86bac7d44dc26cf03e4321b.jpg

main-qimg-f23b3285a5214c82c7be7d40f02f243b.jpg

45) தேவதண்டம் - முனையில் ஆணிகளை உடைய தண்டம்

main-qimg-0ab59a6a21a00eac1e4ea8e0b6ca485c.jpg

'படம் விளங்கிக் கொள்ள மட்டுமே'

46) முசலம்/ முசலி - பலராமனின் கையில் இருக்கும் இந்த அடுபடையே முசலமாகும். இது வடிவில் சிறிய தண்டம் போன்றதாகும்.

main-qimg-db635b71c0a4e1ce4f27b2a45935e8dc.png

'பரசுராமர், மைய அருங்காட்சியகம், சென்னை' - தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை '

47) முளை - தலைப் பகுதியின் கோளகம் சிறியதாக இருக்கும். காம்பு சிறியது!

main-qimg-36b79d792f68b4d851d14fea2b69c4a8.jpg

48)சீர்- ஒரே சீரானா ஆனால் தலைப்பகுதி மட்டும் சிறிது மெல்லிய குண்டான தோற்றத்தினைக் கொண்ட ஆய்தம். காம்பு சிறியது!

main-qimg-91330523e0b54905cb44065f2267e79b.jpg

49)தடி:

main-qimg-b6e551414a321c66e5591518b4f9ca44.jpg

50)உலக்கை/ காண்டம்- கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்றுதான் இருக்கும். நீளமான வலிமையான கருங்காலி மரத்தால் செய்யப்பட்ட உலக்கை.

 • காண்டம்: தண்டு போலத் திரண்ட கோல்

main-qimg-fc9a6ba942e7a9f0881b487db5ae67f6.jpg

51) முசுண்டி / மட்டிப்படை - பெரிய சுத்தியல் போல இருக்கும் ஆய்தம். படத்தைப் பார்த்தவுடனே புரிந்திருக்கும்.

main-qimg-96ff447cb9e97ce8d1555ca3d575f116.jpg

52) முட்கரம்:-

முசுண்டியின் தலையில் முட்கள் இருந்தால் அது முட்கரம் ஆகும்

53)பிண்டி/ வாலம்/ பீலித்தண்டு - மரத்தால் ஆன இவ்வாய்தத்தின் தலைப் பகுதியானது பார்ப்பதற்கு தண்டு போலவும் இதன் பிடங்கு நல்ல வலிமையான தலைமரத்தின் தொடர்ச்சியான தடியையும் கொண்டிருக்கும்..

 • பிள் -> பிண்டு-> பிண்டி = திரளை

main-qimg-8f34e6d4e614a688966997d63d21973e.png


54) அங்குசம்/ தாறு / இருப்புமுள்/ தாற்றுக்கோல்/ தார்க்கோல் / பரிக்கோல்/ தோட்டி/ குத்துக்கோல்/ குத்துக் காம்பு/ முட்கோல்/ சரணம்/ காழெஃகம்/ கொந்துகோல் - இதற்கு மேலும் பல பெயர்கள் உண்டு ! யானை மேல் அமர்ந்து போரில் ஈடுபடும்போது யானையை அடக்கப் பயன்படுத்தபடும் ஆயுதம்.

 • நெடுந்தோட்டி- பெரிய தோட்டி

main-qimg-550f09605eeff1d4af3dde5680bd8f17.jpg

main-qimg-17057ed2f1831c640374370ce6644eb1.jpg

 • அரைமதியிரும்பு - பாதி நிலா போன்ற ஒருவகை யானைத் துறட்டியிரும்பு

main-qimg-0febdd99be11678cb5773faf5b440cde.png

 


55) பண்டைய தமிழர்களால் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட கேடயங்கள்:

 


 

56)வாள்/ ஏதி / சிரி/ நாட்டம் / தூவத்தி/ வஞ்சம்/ மட்டாய்தம்/ உவணி/ உடைவாள் - (இதில் பல வகையுண்டு ) ஒருபக்கம் மட்டுமே வெட்டும் தன்மை கொண்டது. கொஞ்சமாக வளைந்திருக்கும்.

 • கூர்வாள்/ தெளிவாள்/ வடிவாள் - மிகவும் கூரிய வாள்
 • ஊருவாள் - என்னவகையான வாள் என்று தெரியவில்லை

main-qimg-6cd462bf6a43f60ba134fb13c27cdac1.png

main-qimg-230d7f024e1a230cf181294191a852bc.jpg

'மேற்கண்ட படத்தில் இடது பக்கத்தில் இருந்து மூன்றாவதாக இருப்பது கூன்வாளாகும் | இடது ஓரத்தில் இருப்பது கத்திவாளாகும் | இவற்றில் கைடிபிடி இருந்தால் அவை கைபிடி வாள் என்றும் அழைக்கப்படும்'

 • கைபிடிவாள்/ பிடிவாள்/ உடைவாள்- கை பிடியுள்ள வாள். ஒருபக்கம் மட்டுமே வெட்டும் தன்மை கொண்டது. கொஞ்சமாக வளைந்திருக்கும்.
 • படைவாள் - போர் வீரர் பெருமளவில் இவ்வாளையே பயன்படுத்தியதால் இப்பெயர் இதற்கு ஏற்பட்டது
 • குறும்பிடி - இதில் குறுகிய பிடியினை உடையது குறும்பிடி எனப்பட்டது

main-qimg-d7440e8ebad1b610c91f8e2f0d8bbac7.png

57)கூன்/ கூன்வாள்/ தாத்திரம்/ வளை வாள்- நன்கு வளைந்த வாள் (கூனிய வாள்)

மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன்

→ கம்ப., யுத்த காண்டம், 144 (9048 ஆவது பாடல்)

main-qimg-ad5c0c649059f6742fc88277b58adbf9.png

'இது சோழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாளாகும்'

main-qimg-de9c4a432c15436fc51a2310868cd8b3.png

'இது சேரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது | படிமப்புரவு: கேரளாவின் கொச்சி அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து'

மேற்கண்ட அதே வாள் தமிழ்நாட்டிலும் கிடைத்துள்ளது:-

main-qimg-1841da71c7a0761b0dc742ad4cf39d96.png

'ஜமுனா மாத்தூர் நடுகல்'

58)கைவாள்/ கரவாள்/ கரவாளம்/ கரவாபிகை/ முட்டுவாள்/ ஈலி/ சிறுவாள்/ குறுக்கை - (small sword)

main-qimg-a87750a7218a949e32464dea17ce73d9.png

 • கீழ்க்கண்ட சிறுவாளானது ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும். இதற்கு கைபிடி இல்லை என்பதையும் காண்க.

main-qimg-9b0e3a8cd8770b0d0f882d8bb02116e4.jpg

59)நெளிவாள் / கோணம்-நெளிந்த(ஒருவகையில் கூனிய) வாள். சேர அரசர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்..

main-qimg-e6bf6f684c49ba4cb98f0866a42487dd.png

main-qimg-abe0c8ab9563b31f319f5f544d01057a.png

main-qimg-079e0d80c377c2cbaf7fbc7b07179b22.png

60)கடுத்தலை - இவ்வாளானது வீரபத்திரரின் கையில் உண்டு.

main-qimg-85e815060ecc150452d8bee86f6a75f7.jpg

main-qimg-7e4f37d295afa4978a0a35155b8f3068.jpg

'வீரக்கல் கிடைத்த இடம்: செம்ப‌னூர், பெரும்பாலை, தருமபுரி மாவட்டம் | இங்கு கடுத்தலையின் படிமம் உள்ளதைக் காண்க‌'

61)மாவசி/ நெடுவசி - இருகையால் பிடித்துச் சண்டையிடும் ஆளடி உயரமுள்ள வாள்.

 • கீழ்க்கண்ட மாவசி ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும்.

main-qimg-fa044e387cce303b0bf1f55d35d83dc4.png

65)பட்டயம்/ பட்டம்/ பட்டா- பட்டையான பரப்பைக் கொண்ட வாள். இருபக்கமும் வெட்டும் தன்மை கொண்டது.

main-qimg-d93267be3442821ade7e134c3d044064.png

62)பட்டாக்கத்தி- பட்டாவினை விடச்சிறியது

main-qimg-098fb8f1a6211e910ab2631d49c2573d.png

63)கையுறை வாள்/ கைப்பட்டா/ தொடுப்புக் கத்தி -

 • பட்டை -> பட்டா (பட்டையான பரப்பக் கொண்டதால்)

பட்டையான பரப்பைக் கொண்ட கையுறையுள்ள வாள். இருபக்கமும் வெட்டும் தன்மை கொண்டது. மற்ற வாள்களுடன் ஒப்பிடும் போது இது கொஞ்சம் மெல்லியது. இது உண்மையில் முகாலயர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் பயன்பாடு 17 மற்றும் 18 நூற்றண்டுகளில் மட்டுமே ஆகும் என்கிறது விக்கி. இது முகாலயர்களிற்கும் மராத்தியரிற்கும் ஆங்காங்கே எதிர்க் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்ட தமிழர்களால் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கலாம்.

main-qimg-995c5ad30541ccaa2c0c240af7741efd.png

64)கோல்வாள் - மிகவும் நீளமான அலகினை வாள் போல கொண்ட ஓர் ஆய்தம். இதற்கு தாங்கு உண்டு. அதுவும் கொஞ்சம் நீளமாக கோல் போல இருக்கும் .

main-qimg-1f51d465fab12a22db5910bace257cda.jpg

"படம்: ஆதிச்சநல்லூரில் இருந்து"

65)ஈர்வாள்/ அரி / வேதினம் - வாளின் அலகில் சிலும்புகள் இருக்கும். அவை சிலவேளை ஒருபக்கமும் இருக்கலாம் இல்லை இருபக்கமும் இருக்கலாம்

main-qimg-5b60929d3bc49b214e9ccc681da26373.png

'இது வர்மக் கலை ஆசான் அருணாச்சலம் என்பவரிடம் இருந்து கிடைக்கப்பெற்றது ஆகும். '

66)நவிர் / மழுவாள் - முள் போன்று மெலிதாக உள்ள வாள்.

 • முள் - மள் -மழு

main-qimg-6daa4faebcc2ddfaa8c1da51dcbb3478.png

67)இழிகை /குத்தீட்டி - அகண்டு போகப்போக குறுகி(இறங்கி) குத்தும் தன்மையினை முனையில் கொண்டிருக்கும் வாள்.

கிரிஸ்ணகிரியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடுகல் ஒன்றிலும் இவ்வாள் உண்டு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை

main-qimg-a30ed7e6468b5c61f2bd4c8c0c1525ce.jpg

68 ) பெயர் தெரியாத வாள்

இது ராஜா கேசவனாதன் என்பவர் பயன்படுத்திய வாள். இதன் கைபிடியை வைத்துப் பார்க்கும் போது இது தென்னிந்திய வாள் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடிகிறது.

கிடைத்த இடம் : பத்மனாதபுரம் அரண்மனை

main-qimg-72c2040ecc10a098cc497c6278084430.png

69) நாந்தகம்/ தெய்யம் வாள் - சேர அரசர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்.. இது சேரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டதால் 'நாயர் கோவில் வாள்' என்று அவர்களின் குலப்பெயர் இட்டு அழைக்கப்பட்டது. இன்றும் அங்கு புழக்கத்தில் உண்டு!

main-qimg-cb4bd9ea4aef53dfda437414771de026.png

main-qimg-17b5f51a3fb25e255e91f245feecc46b.jpg

main-qimg-92181ea2339137e9d17a8fe6d72b69d5.png

70) சொட்டைவாள் - இந்த வாளும் கிட்டத்தட்ட நாந்தகத்தின் அலகு போன்ற ஆனால் அந்த துருத்திய பாகம் அற்றதான, ஒரு வழுக்கைத்தலையினைப் போன்ற வடிவினை உடைய வாள். இது, இந்த அமைப்பினைத்தான் கொண்டிருந்ததாக 'சொட்டை' என்னுஞ் சொல் மூலமாக அறிய முடிகிறது.

main-qimg-31365cb89adfb1193248cbffa903fef4.jpg

71)சுடர்வாள் - இதன் பக்கங்கள் சுடர் போன்று காட்சி அளிக்கும். சோழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட, அகழ்வாராச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட வாள்.

main-qimg-d99d75c761fc7ab6b866e238252064b8.jpg

72)கட்கம் - தமிழரின் போர்க்கடவுளான கொற்றவையின் (காளி) கையில் உள்ள வாள். சேர அரசர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்..

 • கள்+கு → கட்கு+அம் → கட்கம் → திரட்சி, உருண்டு திரண்டது போன்ற வாள்.

main-qimg-cfa6cf55ad6f628bbb7aad0e30a8fc18.jpg

73) கைச்சுரிகை/ சுரிகை/ கரவாதி - இது ஐயப்பனின் கையில் இருக்கும் ஓர் ஆய்தமாகும். சோழ அரசன் தித்தன் இதைச் சுற்றுவதில் சிறந்து விளங்கினான். இது கண்டத்தைவிடச் சிறியதாகும்.

main-qimg-86277b9c8d7d4aa95c099d2b71a74f20.jpg

74)கண்டம்/கண்டகம் - இது சுரிகையினை விடப் பெரியதாகும்.

 • இது சேரர்களின் கண்டம்:-

main-qimg-f166165cefd060be20c9edcc4db36ac6.png

main-qimg-30b144c2eab278349bb89efafac377b2.png

'இது நீலகிரியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும்'

main-qimg-adb561865cbd4889e415c721402d385a.png

'இது நீலகிரியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும் | இதன் தலைப்பகுதி பெருத்தும் கீழே வரவர நடுப்பகுதி ஒடுங்கியும் பின் மீண்டும் அடிப்பகுதி பெருத்தும் இருக்கிறது. இது அரிய வகைக் கண்டமாகும் '

 • கீழ்க்கண்ட கண்டம் ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும்.

main-qimg-c719f4c850617f3d8f9c10dbc8824861.png

75) பெயர் தெரியாத வாள்

இவை ஒரே வடிவ ஆனால் இருவேறு தோற்றத்தொடு (சோழரிற்கு ஒரு தோற்றம், சேரரிற்கு ஒரு தோற்றம்) கூடிய வாள்கள்.

 • இது சேரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்

main-qimg-5870b002826c3ccb41d1be447b6b8b10.jpg

 • இது பொலன்நறுவையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சோழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்:-

main-qimg-e7875d1741455caeea0a0f00dbf397cc.png

 • புள்ளமங்கை - திருவாலந்துறையார் கோயிலில் உள்ள கொற்றவையின் கையிலும் சோழர்கள் பயன்படுத்திய இதே வாளின் வடிவம் உண்டு.

76) பெயர் தெரியாத வாள்

இவை வடிவில் ஒரே வகையச் சேர்ந்தவையாக இருந்தாலும் தோற்றத்தில் வெறுபடுகின்றன. ஒன்று குள்ளமாகவும், மற்றொன்று நீளமாகவும் உள்ளது. இவற்றின் வகைப் பெயர் தெரியவில்லை. இவை சேரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாட்களாகும்.

main-qimg-74c8e96456ae11e927aeedf2aa036ad8.png

77) பெயர் தெரியாத வாள்

இது சேரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்

main-qimg-e10bfb86e774df06e8357aa86e2887a0.png

78) பெயர் தெரியாத வாள்

இதன் வாளலகு இருபக்கமும் அலைபோல இருக்கிறதுது.

main-qimg-50b1c0c416443534d2463569bc4aa992.png

'சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து கிடைத்தது'

79)கத்திவாள் ‍ - இது நேராகவும் கொஞ்சம் நீளமாகவும் இருக்கும். ஆனால் வாளில் உள்ள வளைவுகள் இருக்காது. அதேபோல வாளைப் போன்ற தடிமனும் மொத்தமும் இல்லாதிருக்கும்.

main-qimg-445f30547346c0e2f159d155c131d5c5.jpg

80)முத்தப்பன் வாள் :

இது சேரர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் வாளாகும். இது முத்தப்பன் சாமியின் கையில் இருக்கும்.

main-qimg-46ac082107db0911559fd3d9563fbc91.png


இடைச்சுரிகை/ குற்றுடைவாள்- இடையில் வைத்திருக்கும் குற்றுடைவாள்கள் அனைத்திற்கும் வழங்கப்படும் பொதுப்பெயர்கள்.

 • கக்கடை, கட்டாரி, கொடுவாய்க்கத்தி, பீச்சுவா, முக்குத்துவாள், இரட்டைக் கத்தி , கைக்கத்தி/ பீச்சாங்கத்தி, சமதாடு , ஈட்டிக்கத்தி, எறிவாள் ஆகியவை எல்லாம் இதன் வகைகளே!

81)குத்துக்கத்தி

main-qimg-fc7aa58f71128e56a61e671334384a9c.png

main-qimg-0a8dc868d2c7d1076aa02794ceeb651c.png

main-qimg-da1a2600a172d3870d4f29d9f2d5eb86.png

main-qimg-0f9336c1af45d6da90b8cee3a83f9028.png

main-qimg-a1c1025c08c127301fa350395cd7bba2.png

main-qimg-9e544167edfe549b9cf5cd53ea1dba5a.png

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும்)

82)கொடுவாய்க்கத்தி -அதாவது முழுதும் வளைந்திருக்காமல் அறுவாளுக்கு இருப்பதுபோல நுனிப்பகுதி மட்டும் வளைந்திருக்கும் கத்தி.

 • கொடுவாய் -வளைந்த வாய்

main-qimg-64e4055105c2d0c9800edc7ff975963e.png

83)கைக்கத்தி/ பீச்சாங்கத்தி - முன் பக்கமும் ஒருபக்கம் மட்டுமே கூராக உள்ள கத்தி.

 • இக்கத்தியானது ஈழத்தமிழர்களாலும் கொடவர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. பீச்சாங்கத்தி என்னும் சொல் வவுனியாவில் வழக்கில் இருந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

main-qimg-9ee8f08a88d35896804069019a783a1a.jpg

84)சமதாடு - மன்னர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தும் வேலைபாடுகள் நிறைந்த ஒரு வகை இடைச்சுரிகை .

main-qimg-54a26de11195d990f7a036a95da8a780.png

main-qimg-9b79a18ff1ddf0140835ba6102f66d49.jpg

main-qimg-080545024a2fb269cdc6536f469ed4b0.jpg

main-qimg-326e9037699238a98bfb916585aed3e1.png

main-qimg-4de7a624fe17f0ded16fe24585cd92b6.jpg

main-qimg-8811a8df6c09898393d271acc86ca119.png

'மேல்காவனூர் வீரக்கல்' - தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை

85) ஈட்டிக்கத்தி -ஈட்டியினைப் போல அலகினைக் கொண்டதால் ஈட்டிக் கத்தி எனப்பட்டது.

main-qimg-7e7d74099a16ca3297e5486cf7bf5d94.png

86)முக்குத்துவாள்

main-qimg-bf324ee717ec40c5288d9e8012a95657.png

main-qimg-aac0626a244829fe40806bdb47aece0a.png

87)இரட்டைக் கத்தி - இரண்டு அலகுள்ள கத்தி

main-qimg-83b2f425236af55e5cced9641c4b82a5.jpg

main-qimg-7158d4ade95643b2514e2e79fdd0e27d.png

88)கக்கடை/ கைக்கடி- படிமத்தில் உள்ளதுபோல சிறியதாக பல வளைவுகள் கொண்ட கத்தி.

 • கை+கடி - கைக்கடி - கைக்கடை - சிறிய குத்தும் வாள்

main-qimg-d6f73c98c992942ebe9cf071f0062c1e.jpg

main-qimg-db7035594bfdfd3da7a9e99d174adb4b.png

89)எறிவாள்- எறியப்பயன்படும் வாள்

main-qimg-867efaa9d5f6e828a13bd2d37b7fbccc.jpg

main-qimg-fbc3da364a739e1e756ce997c81d0192.jpg

main-qimg-f7dcfd5ff0e853fc5644626845f4818d.jpg

main-qimg-8ee9230cd3d28a4541e51d9b576a16ad.png

90)நாட்டான் வெட்டுக்கத்தி

main-qimg-2fa789fe4e670a88e5c4c3c590edf4b5.jpg

main-qimg-c79a19f340cd7ddb0e1a8c8b7ede3a9e.jpg

91)சத்தகம்

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)

main-qimg-f9804d3249b39007c6548248d4f3b9c8.jpg

92) புல்லுச் சத்தகம்

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)

main-qimg-2f798d3ea083a9b42bd8f60af8e1b492.jpg

93)சாக்கத்தி

main-qimg-37478fb1203623720caed0815d5de0c7.jpg

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட படம் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and Dravidian races of southern India ' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுருந்தவை ஆகும்.

94) கொங்கவெள்ளம்

main-qimg-ca5a13a42fcb558ab563cadd0e5f4c63.png

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட படம் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India - No -61 என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and Dravidian races of southern India ' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுருந்து ஆகும்.

95)கள்ளக்கத்தி - கைத்தடியினுள் மறைத்து வைக்கக் கூடிய கத்தி.

main-qimg-3165961466587c9a7661ff7a2e3e502e.jpg

96)மடக்குக்கத்தி/ வில்லுக்கத்தி - ஒரு உறைபோன்ற ஒன்றுக்குள் மடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் கத்தி.

main-qimg-3ee143ed0e7a39b235411e982e387a10.jpg

'படம் விளங்கிக் கொள்ள மட்டுமே'

97)மச்சுக்கத்தி

 • இதனை வீச்சறுவாளுடன் போட்டுக் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம்! அதனைவிட இது சிறியது. மேலும் இதற்கு கொடுவாய் இல்லை.

main-qimg-5fa85df8eb9ba0968061af31968b7194.png

98) குருத்துக் கத்தி

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)

main-qimg-1de32c0919fef0ff2a9b75150e8a8678.png

99) ஓச்சன் கத்தி - சந்திரனின் ஒளியை தெறிக்கவிடும் என்று உவமைப்படுத்தப்பட்ட வாள். கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்றுதான் இருக்கும். இவ்வாளானது பெரும்பாலும் பலியிடப் பயன்படுத்தப்பட்டது. சிலநேரங்களில் போர்க்களத்திலும் சுழன்றது.

main-qimg-e40d030265a391678d973b568ec61cbd.png

main-qimg-cec516e1da4cf34e644bfdd66d3049e9.png

100) கண்டர்கோடாரி / மீன்வெட்டுக் கத்தி

 • பூண் - உலக்கை, கத்தி முதலியவற்றைப் பலப்படுத்த உதவும் உலோக வளையம்.

main-qimg-66b162b259dd0d2cbc790cc32b38d3c5.jpg

101)முட்கத்தி

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)

main-qimg-980259eeef68a2c7656e682ed66bf6b8.jpg

102)சூர்க்கத்தி/ சூரி/ சூரிக்கத்தி/ சூருக்கத்தி - குத்துவதற்கோ அல்லது எறிவதற்கோ உகந்தது. நீள் முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுமே அடியாகக் கொண்டு பிடிபோடப்பட்டிருக்கும்

main-qimg-88233197619b6e58f998fc44a146fcee.png

main-qimg-5fb163d80af938c1a798bcaf024f2faf.jpg

103) பழக்கத்தி - பழம் வெட்டப் பயன்படும்.

(சேலத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்)

main-qimg-60eb52fa1c0873ca1e444fc498593a20.png

104) அமுக்கொத்தி/ பாசவன் கத்தி - Tamil butchers knife

main-qimg-fce480e04e39a29b3a6d9fa00fbfc831.png

105)அரிவாள்/ குயம்/ கரவாதி- இது பொதுப்பெயராகும்

 • மெலிதாய் அறுப்பது - அரிவாள்

அரிவாள் என்பது மருவி, அருவா என வழங்கப்படலாயிற்று

→ தொழிலின் அல்லது வினையின் மென்மையைக் குறிக்க இடையின ரகரமும், வன்மையைக் குறிக்க வல்லின றகரமும், ஆளப்பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

main-qimg-f9ba021b3170bb764c742e53797fd64c.jpg

main-qimg-2bc719f478828f92d2e99f1d8a178260.jpg

106)மட்டையரிவாள்

main-qimg-5de95081cfa54f0377fc5f94e9a0c653

107) கொந்தரிவாள் - நீளமான பிடி கொண்ட கத்தி.

main-qimg-5863d131564104dc2da51aca18510946

108)தேய்பிறையிரும்பு/ பிறையிரும்பு - தேய்பிறை போன்றதென்று உருவம் உருவகப்படுத்தப்பட்ட அரிவாள். முழு இரும்பால் ஆனது.

main-qimg-ff1c6118a7de74d992f132fc6ce5f3f6

109)கருக்கரிவாள் / பன்னரிவாள் / கதிரரிவாள்/ கையரிவாள் - பற்கள் உள்ள அரிவாள்

main-qimg-edc6c2e4250fe1c5fd17687c4c682a27

110) புல்லரிவாள் / தாக்கத்தி/ கொய்த்தரிவாள் - மெல்லிய பற்கள் அற்ற அரிவாள். வயலில் வேலை செய்வோரால் புற்கள் வெட்டப்பயன்படும் அரிவாள்.

 • தாக்கத்தி என்றால் அரிவாள் அன்று.. புல்லரிவாளே தாக்கத்தி எனப்படும்

main-qimg-f583f803bb8e2ffd97b175fac30dab09

111)கிளிக்கத்தி- கிளிமூக்கு போன்று நுனி வளைந்த கத்தி ; நுனியில் வளைந்திருக்கும் கத்தி.

main-qimg-9b07c9b70e4cf9fc8284ad069be8307f.png

112) கும்மல் / குமல்- அகண்ட வாய் கொண்ட அரிவாள்

main-qimg-6486b91015c52208a95657e133fcc8dc.jpg

113) சிற்றரிவாள் - சிறிய அரிவாள். அலகானது அரிவாளுக்கு ஏற்றாற் போல் கொஞ்சம் வளைந்திருக்கும்.

main-qimg-1305b690e08eca1f5b3cd1a67ab1cc79.jpg

Metropolitan Museum of Art

114)அறுவாள்/ புள்ளம் -

 • வலிதாய் அறுப்பது - அறுவாள்

→ தொழிலின் அல்லது வினையின் மென்மையைக் குறிக்க இடையின ரகரமும், வன்மையைக் குறிக்க வல்லின றகரமும், ஆளப்பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

main-qimg-0e225757be8413123861d675cc36465c.jpg

115) கொடுவாள்/ கொடுக்கறுவாள்

கொடு- கொடுக்கு = தலை வளைவு

அலகின் தலைப்பகுதியில் வளைந்திருந்தால் அது கொடுக்கறுவாளாகும். இதைப் பேச்சுவழக்கில் அறுவாள் (பெரும்பாலும் எழுத்துப் பிழையால் அருவாள் எனப்படுகிறது) என்றே அழைக்கின்றனர்.

main-qimg-6ed755d304fd666132b7b9a3ff5d0cc8-c.jpg

116) தெய்வ அறுவாள்

அழகர் கோவில் தெய்வ அறுவாள்:-

main-qimg-f1abb3e9990bf00baa9bcfe798deb21c.jpg

காவல் தெய்வம் ஒன்றினது தெய்வ அறுவாள்:-

main-qimg-fb08e46eaf67658f9beeafc7be0fb8e2.jpg

117) இளநீர் அறுவாள் - மெல்லியதான நேராக வந்து அலகு கொஞ்சம் பெருத்து கிளிமூக்குப்போல மெதுவாக வளைந்திருக்கும். தேவைப்பட்டால் கழுத்தையும் அறுக்கும்.

main-qimg-d82d5acf9b1a4f11725a373eff5eab56.jpg

118)வெட்டறுவாள் / வெட்டுவாள்/ கடாவெட்டி- அலகானது சதுரமாக வளைந்து நீண்டிருக்கும். ஆடு, கடா முதலியன வெட்டப்பயன்படும் வாள்.

main-qimg-0076f3098ffdbf4b743059d6eb2d90ce.png

main-qimg-611dedd23ac3dd05d9c4bede0314e2af.png

119)கொத்தறுவாள் - ஆடு, கடா முதலியனவற்றின் இறைச்சி வெட்டப் பயன்படும் அறுவாள்.

main-qimg-26bfd7b78c581c8a04d49ae594d0a686.png

120) வீச்சறுவாள்

main-qimg-4543cf9dcec7faf1de2e9af58fbe573a.png

main-qimg-9fff088c9170acaf087e52d3df2e6868.jpg

 • குறிப்பு : மேற்கண்ட படம் வெள்ளையரால் எழுதப்பட்ட Arms of the Aboriginal and Dravidian races of Southern India என்னும் புத்தகத்தில் 'aboriginal and dravidian races of southern India ' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுருந்தவை ஆகும்.

121)பாளையறுவாள் / பாளைக்கத்தி/ சாணாரக்கத்தி/ ஈழவக்கத்தி

 • இதனை சந்திரவாய்தம் என்றும் அழைப்பர்!

main-qimg-126d8e7bcc17a45720a908d1b12b9dff.jpg

main-qimg-e1578d91a5e4a1c7f3dbb96a3a5da91c.jpg

122)ஆக்கறுவாள்/ அக்கறுவாள்/ பாசறுவாள்/ பாசுகராக் கத்தி/ அக்கரிவாள்

 • ஆக்கறுவாள் → அக்கறுவாள் → அக்கரிவாள்

செ.சொ.பே.மு. இருந்து…….

→அரிதல் = சிறு கத்தியால் அல்லது அரிவாள் மணையலகால், காய்கறி முதலிய மெல்லியவற்றைச் சிறுசிறு துண்டுகளாக மென்மையாய் நறுக்குதல்.

→அறுத்தல் = பெரியவற்றையும் வன்மையானவற்றையும், இரண்டாகவோ பல பெருந்துண்டுகளாகவோ, சிறு கத்தியாலும் பெருவாளாலும் முன்னும் பின்னும் வன்மையாய் இழுத்தராலியும் கத்தரித்தும் வெட்டியும் துணித்தல்.

ஆதலால், அரிவாள் வேறு ; அறுவாள் வேறு. ஆகவே, அக்கறுவாளை அக்கரிவாள் என்பது தவறாம்!

main-qimg-9c8353b3016bf6c07e2a5f3617923ea2.jpg

123)காட்டுக் கத்தி

(இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)

main-qimg-f019d38c2d7cd73edb320e6912d3e566.jpg

124)கொக்கைச் சத்தகம்/ வாங்கரிவாள்/ வாங்கு/ அலக்கு/ சள்ளை/ துரட்டி - நீளமான கழியில் கட்டப்பட்டிருக்கும் சத்தகம்.

 • சுறட்டுக்கோல், கொக்கத்தடி- இழுத்து விழுத்தும் கோல். இதன் முனையில் சத்தகம் இருக்காது. மாற்றாக ஒரு 'சிறுதடி' இருக்கும். அச்சிறு தடியின் நடுப்பகுதி கொக்கத்தடியோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

main-qimg-4f254fdde7928e8fb3834392c8df88d6.png

125)கம்பறாக்கத்தி - கம்பு அறுக்கும் கத்தி

main-qimg-533e5f7f680caa0c4294a68a8e77f244.jpg

126)பாசக் கயிறு/ பாசாங்கச்சை / நாண்வடம் / பழுதை/ தாமம்/ இரச்சு / தாம்பு/ தாமணி- குதிரை அல்லது யானையின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் வீரரை கீழே இழுத்து விழுத்த பயன்படுவதோ அல்லது குதிரை அல்லது யானையின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் வீரரைர் கீழே நிற்கும் வீரரை கொழுவி இழுத்துச் செல்லப் பயன்படும் கயிறு

→ நுனியில் கூர்மையுடையதும், வீசும்போது ஒலி எழுப்புவதுமான தர்ப்பைப் புல் போல அறுக்க வல்லதுமான கயிற்று வடிவிலுள்ள பாசக்கயிறு.

127)துண்டு/ கற்துணி/ வாலம் : வெறும் துணிதான்.. ஆனால் பலமான ஆயுதம். துணியின் இருபக்கமும் கல்வைத்து கட்டப்பட்டிருக்கும்.

 • கற்துணி ஓர் வாளினை வீழ்த்தும் விதம்:

main-qimg-1e85f232b8b6ea2d1c46af044118ada2.png

 • கற்துணி கொண்டு ஓராளை வீழ்தும் விதம்:

main-qimg-d2ef6e3660015ebfa790597a1e46c1ad.jpg

128)வளரி/ துட்டுத்தடி/ வளைதடி/ எறிவல்லையம் :

main-qimg-b5d40978cff4a650446d835f998d7348.jpg

main-qimg-daed4a70f8d0b1445c2403ceb1306ecb.png

129)சக்கரம்/ திகிரி/ வளையம்/ எறிவளையம்/ வளை/ பாறாவளை/ நேமி / பரிதி/ வலயம்/ ஆழி/ ஒளிவட்டம் / படைவட்டம்/ சுழல்படை :

main-qimg-46683875e95b4360e5229a59beb7c1c2.jpg

130)ஓகதண்டம் - இவ்வாய்தமானது எதிரியினைப் பிடித்து அடக்கி அமுக்குவதற்கு பயன்படுத்தபட்டது.

 • துள் -> தள் -> தண்டி -> தண்டம்

main-qimg-8c824f6e761b4f5e8b9c61f0758b4ea0.png

 • பண்ருட்டி திருவதிகை வீரட்டானேசுவரர் கோயிலின் பின்புறம் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஓகதண்டம்.

main-qimg-d615a78fdf74cbb6a53df1b9a7a66022.png

131)ஆலாய்தம் - கலப்பை வடிவில் உள்ள ஆய்தம்.

main-qimg-645df1357d8b28d2f729db8968e9fd97.png

132)வகைபெயர், படைபெயர் அறியா ஒரு ஆய்தம்.

இது சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்றதாகும். இந்திய துணைக்கண்டத்திலே இது போல் எங்கும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

main-qimg-96e420de2daf9012e48005ede14a9d1b.png

133) கவண்/ கவணை/ கவண்டு/ கவண்டி/ கவண்டை/ ஒடிசில்/ கோபனை/ தழல்/ குளிர்/ சுண்டுவில்/ தெறிவில்/ உண்டைவில்(உண்டி வில்)/ க‌வ‌ட்டி வில் -

main-qimg-3f4efbfcb38bab448cb6573af19e2b5b.png

134)வீசு வில்/வ‌ள்ளி வில்/ சிங்காணி/ சிங்காடி -

 • சிங்காணி/ சிங்காடி யைப் படையாகக் கொண்டிருப்போர் சிங்காணிக்காரர் என்றும் 'குத்திக் கொல்லர்' என்றும் அழைக்கப்படுவர்.

main-qimg-88ff1a82e6f1e85c5ba5a1d17f680175.jpg

135)சவுக்கு/ சவுகு / சாட்டை:

main-qimg-bccffee4ff34db4f77fd03afd6cb67d2.jpg

136) திருக்கைவால்- திருக்கையின் வால் போல இதன் கயிற்றில் முள்ளிருக்கும்

137)உருண்டை/ நாட்டு வெடிகுண்டு - உருண்டை என்றால் உருண்டை வடிவத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் வெடிமருந்து.. அதான் நாட்டு வெடிக்குண்டென்போமே அதுதான் இது.

 • 15 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னாரான காலப்பகுதியில் தமிழரால் பயன்படுத்தப்பட்டது.

main-qimg-1a8c118130b114dda149bb9d325e8eda.jpg

138)வில்லுருண்டை- வெடிமருந்து கொண்ட அம்பினை செலுத்தும் வில்லுக்கு வில்லுருண்டை என்று பெயர். ‘உருண்டை என்றால் உருண்டை வடிவத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் வெடிமருந்து..

 • 15 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னாரான காலப்பகுதியில் தமிழரால் பயன்படுத்தப்பட்டது.

main-qimg-714d108458b8fb2edcd71ad62ed8e6e3.jpg

 


குலிசம் / உருண்டை/ உண்டை/ சம்பம் / நூறுகோடி/ வைரவாள்/ அரி - எந்தவொரு வலிமையான பொருளையும் உடைத்து விடும். இவ்வாய்தமானது பழங்கதைகளில் வரும் என்று கூறப்படுகீறது.. சிலப்பதிகாரத்தில் இது பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு.. ஆனால் இவ்வாய்தம் போரில் சுழன்றதைப் பற்றி எந்தவொரு குறிப்பும் இல்லை.

main-qimg-852c37e2a0c46e6a28c96e59533fd5be.jpg

 


 • வர்ம / வளரி ஆய்தங்கள் :

வர்மக்கலையில்/களரியில் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்


 

 • நிலக்கிழார்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆய்தங்களின் ஒரு தொகுதி:-

main-qimg-3616c6be887f9a7bc00ba7af3ee917c6.jpg

main-qimg-fe6849821bec67fd158e8b89aba55c06.jpg

 


அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது:

main-qimg-101f163a2924ab29214673c32ff05048.png

 


 • கேரளாவில் உள்ள ஒரு ஆய்தக்கொட்டிலினுள்ளே சேரர்களின் பல்வேறுபட்ட வாள்கள்

main-qimg-279437056e8ffa3a2354ebff9c0494ad.jpg

 


 • எட்டயபுரம் அரண்மனை

main-qimg-1e1ff39effe8865d14349417245b4ca1.jpg

 


 • இவரது விடையில் தமிழரின் பல்வேறு தோலியல் எச்சங்கள் பற்றிய படங்கள் உண்டு.. அவற்றினைக் காண்க:

* பெரியசாமி ஆறுமுகம் - Helo

 


 • ஆய்தங்கள் பற்றிய சில நிகழ்படத்(video) தொகுப்புகள் :

 

 1. https://youtu.be/aWZ1OJRPnBw?list=LLhxWzcQVce-7x8bST_nSJ2w
 2. https://youtu.be/-caTwm-qEWs?list=LLhxWzcQVce-7x8bST_nSJ2w
 3. https://youtu.be/vGCJdVA1M-4

 

 • மேலும் பார்க்க :-

 


உசாத்துணைகள்:

நிகழ்படங்கள்

 • அருணாச்சலம் மணி - யூடியூப்

படிமப்புரவு-

 

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

 

 

 

Edited by நன்னிச் சோழன்
 • Like 3
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பிரமிக்க தக்க உழைப்பு நன்னி👏🏾.

இப்போதைக்கு லைக் போட்டு போகிறேன். ஆறுதலாக வாசித்து கருத்திடுகிறேன்.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+
43 minutes ago, goshan_che said:

பிரமிக்க தக்க உழைப்பு நன்னி👏🏾.

இப்போதைக்கு லைக் போட்டு போகிறேன். ஆறுதலாக வாசித்து கருத்திடுகிறேன்.

அப்படியே ஆகட்டும் அண்ணை

Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

தாயகத்தில் இருந்து விருப்பக்குறி போடக்கூடிய பதிவு இது ஒன்று தான் நன்னி. புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+
1 hour ago, ஏராளன் said:

தாயகத்தில் இருந்து விருப்பக்குறி போடக்கூடிய பதிவு இது ஒன்று தான் நன்னி. புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

விளங்கியது...😥😥
 
நீங்கள் யாழில் இருக்கின்றீர்கள் என்று இப்போதுதான் தெரியும் அண்ணை... காலம் மாறும் என்று நம்புவோம். 

Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

வியக்கதக்க ஆயுதங்கள்.. சரித்திர நாவல்களை வாசிக்கும் பொழுது, கற்பனை செய்து பார்ப்பதுண்டு.. இப்பொழுது உங்களது இணைப்பை பார்க்கும் பொழுது திகைப்பாக உள்ளது.. 

நன்றி.. 

ஆனாலும் கஜேந்திர வாளைத்தான் காணவில்லை

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இவ்வளவு ஆயுதங்களை.... பழந் தமிழர் கையாண்டும், 
ஒரு  சொந்த நாடு கூட  இல்லாமல் இருப்பதும், இனத்தின் சாபக் கேடு போலுள்ளது.

இணைப்புகளுக்கு நன்றி...  நன்னிச் சோழன்.

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

நன்னிச் சோழனின் அரிய தகவல்களை தமிழ் கோறாவிலும் வாசித்துள்ளேன்.  இவ்வளவு தகவல்களைச் சேமித்து அதனை எமது சந்ததிக்குக் கடத்தும் அவர் தொண்டும் முயற்சியும் அளப்பரியது.  அவருக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கிறேன்.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இதில் தொழில்நுட்பத்தையும் இணைத்து விடுங்கள் இயலுமாயின்.

இன்று, damascus steel எனப்படும் உலோகத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் சோழர்கள் என்று நான் அறிந்தது.

wootz steel என்றே முதலில் ஐரோப்பியர் அழைத்தனர்.

சோழரின் ஆயுத பலத்தின் இரகசியம், wootz steel ஐ மேலும் வலுப்படுத்தியது என்பதை  புறக்கணிக்க முடியாதுள்ளது.

Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+
Posted (edited)
9 hours ago, பிரபா சிதம்பரநாதன் said:

வியக்கதக்க ஆயுதங்கள்.. சரித்திர நாவல்களை வாசிக்கும் பொழுது, கற்பனை செய்து பார்ப்பதுண்டு.. இப்பொழுது உங்களது இணைப்பை பார்க்கும் பொழுது திகைப்பாக உள்ளது.. 

நன்றி.. 

ஆனாலும் கஜேந்திர வாளைத்தான் காணவில்லை

சரியாகச் சொன்னீர்கள் பிரபா அவர்களே, 
எனக்கும் புதினங்களை வாசிக்கும் போது இந்த அயுதங்களை கற்பனையில் பார்க்கும் பழக்கமுண்டு... குறிப்பாக சீனர்களின் திரைப்படங்களை பார்க்கும்போது எம்மிடமும் இதுபோன்று வகைவகையாக இல்லையே என்று கவலைப்பட்டதுண்டு. அதை துடைக்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த முயற்சி எடுத்தேன், என்னால் முடிந்தளவு செய்தும் முடித்தேன்.

 

 

Quote

ஆனாலும் கஜேந்திர வாளைத்தான் காணவில்லை

பிரபா அவர்களே, 
எனக்கு இந்த வாள் பற்றி ஏதும் தெரியாது... இன்றுதான் முதல்தடவையாக இப்படி ஒரு பெயரையே கேள்விப்பட்டேன். இது பற்றி இணையத்தளங்களில் தேடிப் பார்த்தபோது கீழ்க்கண்ட படிமம்(image) 'கஜேந்திர வாள்' என்ற பெயருடன் கிடைக்கப்பெற்றது... இது சரிதானே என்று பார்த்துச் சொல்ல முடியுமா?

அப்படியே இலக்கியங்களில் இதன் பெயர் எங்கேனும் இருக்கிறதா எனபதையும் தெரிவிக்க முடியுமா(அறிந்தால்)?

 

MultiImage3180Manipay%20police%20fire%20at%20the%20gang%20that%20went%20with%20swords-One%20killed%20and%20another%20injured%204.jpg

 

Edited by நன்னிச் சோழன்
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+
Posted (edited)
9 hours ago, தமிழ் சிறி said:

இவ்வளவு ஆயுதங்களை.... பழந் தமிழர் கையாண்டும், 
ஒரு  சொந்த நாடு கூட  இல்லாமல் இருப்பதும், இனத்தின் சாபக் கேடு போலுள்ளது.

இணைப்புகளுக்கு நன்றி...  நன்னிச் சோழன்.

 

காலம் மாறும் என்ற நம்பிக்கை காசி ஆனந்தன் அவர்களின் புத்தகத்தின் பின் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அண்ணை,

 

 

 

9 hours ago, karu said:

நன்னிச் சோழனின் அரிய தகவல்களை தமிழ் கோறாவிலும் வாசித்துள்ளேன்.  இவ்வளவு தகவல்களைச் சேமித்து அதனை எமது சந்ததிக்குக் கடத்தும் அவர் தொண்டும் முயற்சியும் அளப்பரியது.  அவருக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கிறேன்.

மிக்க நன்றி கரு அவர்களே

 

8 hours ago, Kadancha said:

இதில் தொழில்நுட்பத்தையும் இணைத்து விடுங்கள் இயலுமாயின்.

இன்று, damascus steel எனப்படும் உலோகத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் சோழர்கள் என்று நான் அறிந்தது.

wootz steel என்றே முதலில் ஐரோப்பியர் அழைத்தனர்.

சோழரின் ஆயுத பலத்தின் இரகசியம், wootz steel ஐ மேலும் வலுப்படுத்தியது என்பதை  புறக்கணிக்க முடியாதுள்ளது.

 

இது தொடர்பான கட்டுரை ஒன்று கோராவில் நான் இதை எழுதிய சமகாலத்தில்(2019 மே) வெளிவந்திருந்தது, கடைஞ்ச அவர்களே...

அதற்கான கொழுவி(Link):  https://qr.ae/pG4oLy

மேலும், அந்த உலோகத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் சேரர்கள், சோழர்கள் அன்று...

Edited by நன்னிச் சோழன்
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
இங்கு எழுதப்படும் விடயம் பிரதிசெய்யப்பட்டு (copy)மேலுள்ள கட்டத்தில் ஒட்டப்பட வேண்டும் (paste)

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Similar Content

  • By நன்னிச் சோழன்
   "தோற்றிடேல், மீறி 
   தோற்றிடினும் வரலாறின்றி சாகேல்!"
   -நன்னிச் சோழன்
    
   எழுதருகை(warning): இங்குள்ள செய்திகள் எவர் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.. இவை தமிழினத்தின் வரலற்றை ஆவணப்படுத்தும் முகமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்….!  
   எல்லா(Hello)…..
   வணக்கம் தோழர்களே..
   இன்று நாம் பார்க்கப்போவது ஈழத்தமிழர்களால் போரின் போது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆய்தங்களே பற்றியே... நீங்கள் எல்லோரும் இதற்கு முதலில் என்னால் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட விடுதலைப்புலிகளின் கடற்படையான கடற்புலிகளால் உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு போரின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட தரைப் கவசவூர்திகள், கடற்கலங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கிகள் பற்றி வாசிக்கவில்லையெனில் அவற்றை வாசித்து விடுங்கள்..
   கொழுவிகள்: கவசவூர்திகள், கடற்கலங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கிகள்
   இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல் எல்லாம் மிகச் சொற்பமானவையே. அவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆய்தங்களைப் பற்றிய தகவல் எனக்கு பெரும்பாலும் கிடக்கவில்லை. அவற்றின் படங்கள் மட்டுமே எனக்கு கிடைத்துள்ளன.. கிடைத்த தகவல் எல்லாம் பல்வேறு இணையத்தளங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும். ஒருசிலது மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டவையாகும். இயன்றளவு முயன்றும் திரட்டியிருக்கிறேன். வாசித்துப் பார்த்து கருத்துக் கூறுங்கள்.
   சரி, வாருங்கள் கட்டுரைக்குள் போவோம்……..
    
   கூடுதல் தகவல்கள்: https://yarl.com/forum3/topic/258290-புலிகளின்-உள்நாட்டு-உற்பத்தி-சேணேவிகள்artillery-மற்றும்-உந்துகணைகள்-ஆவணம்/  
   நான்காம் கட்ட ஈழப்போர் தொடங்கிய காலகட்டம் அது. புலிகளிடம் ஏராளமான ஆய்த மானுறுத்தம்(manufacture) தொழிற்சாலைகளும் உலகளாவிய நாடுகளிடம் இருந்து ஆய்தங்களை கொள்வனவு செய்து படித்தறிந்து நிறைந்த அனுபவங்களை பெற்றிருந்த காலம். ஏற்கனவே 80 களின் இறுதியில் புலிகள் பசீலன் ஏன்னும் ஓர் ஆய்தத்தையும் விளைவித்திருந்தனர். எனவே தாயகத்திலையே பெரும்பாலான கருவிகளை விளைவிக்கும் பொருட்டு தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கினர். 4ஆம் கட்ட போரில் புலிகளின் பெரும்பாலான கப்பல்கள் ஆய்தங்களை தரையிறக்குவதற்கு முன்னரே கடலில் வைத்து அழிக்கப்பட்டன. இவ்வளவு ஏன் தமிழீழக் கடல் எல்லை மட்டுமல்ல யார் வேண்டுமானாலும் நடமாடக்கூடிய உலகளாவிய கடற்பரப்பில் வைத்தே ஐநா விதிமுறைகளுக்கு எதிராக இந்திய அமெரிக்க வல்லரசுகளின் உதவியுடன் புலிகளின் பல கப்பல்கள் அழிக்கப்பட்டன..
   இதனால் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆய்த வெடிபொருள் பற்றாக்குறையைப் போக்க புலிகள் உள்நாட்டு ஆய்த மானுறுத்தத்தைப் பெருக்கினர். அதற்காக சிங்களம் தமிழரை அழிக்க வீசிய குண்டை சிங்களத்திற்கே வீச முடிவெடுத்தனர் புலிகள்.
   மாவிலாற்றில் இருந்து முள்ளிவாய்கால் வரை நடந்த கால்கள் என்னும் தொடர் கட்டுரையிலிருந்து…
   ' வன்னி பிரதேசங்கள் எங்கும் சிறிலங்கா படையினரின் கிபீர், மிக் வானூர்திகள் நாளும் பல தடவைகள் வந்து குண்டுகளை வீசி செல்லும். சுமார் இரண்டு கிபீர் வானூர்திகள் ஒரு தடவை தாக்குதல் நடத்த வந்தால் சுமார் 250 கிலோ நிறையுடைய 8 குண்டுகளை எடுத்துவந்து வீசும், அல்லது பெரும் அழிவை ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டுமாயின் 500 கிலோ நிறையுடைய 4 குண்டுகளை எடுத்துவந்து வீசும் .இவ்வாறு வீசும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் குறைந்தது ஒரு குண்டாவது வெடிக்காமல் போகும் சாத்தியம் இருந்தது . அதன் பயன்பாட்டுக் காலம் முடிவடைந்தோ அல்லது அதன் முனை சரியாக விழுந்து மோதாமை போன்ற சில காரணங்களால் குண்டுகள் வெடிக்காமல் போவதுண்டு..
   இவ்வாறு குண்டுகள் வீசும்போது வீசிய குண்டுகளையும் வீசிய இடங்களையும் கணக்கு வைக்கும் விடுதலைப்புலிகளின் வெடிமருந்து பிரிவினர் வெடிக்காத குண்டுகள் அறிந்து வீசப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று அவற்றை எடுத்துவந்து அவற்றில் இருக்கும் வெடிமருந்துகளையும் உலோகங்களையும் பிரித்தெடுத்து பட்டறைகளுக்கு அனுப்புவார்கள். சுமார் 500 கிலோ குண்டு வெடிக்காத பட்சத்தில் அதிலிருந்து பல இலக்கம் பெறுமதி வாய்ந்த வெடிமருந்தையும் உலோகங்களையும் எடுக்க முடியும்.இந்த மருந்துகள் உடனடியாக பட்டறைகளுக்கு எடுத்துசெல்லபட்டு எறிஅகணைகளாகவும் கைக்குண்டுகலாகவும் பல்வேறு வெடிபொருட்களாகவும் உருவாக்கப்படும். எனவே இவ்வாறு சிறிலங்கா வான்படை வீசுகின்ற குண்டுகளை கண்டெடுத்து அவற்றின் மருந்துகளை பிரித்தெடுத்து அவற்றை தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பிவைக்கும் படைபிரிவோன்று இதற்கென இயங்கிகொண்டு இருந்தது. இவ்வாறு வெடிக்காத குண்டுகள் முலம் அதிகளவில் அணியமாக்கப்பட்டது கைகுண்டுகள்தான். '
   கைக்குண்டுகளோடு புலிகள் மேலும் பல வகைவகையான விதம்விதமான ஆய்தங்களையும் விளைவித்திருந்தனர். அவற்றைப் பற்றி இங்கு பார்க்கப்போகிறோம்.
   வெடியுடை 🔥(Sucide vest)🔥 20 ஆம் நுற்றாண்டில் தமிழனின் புதுப்புனைவு(invention) இந்த உலகிலே முதன்முதலில் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வெடியுடையினை புதுப்புனைந்தவர்கள் விடுதலைப் புலிகளே.. அவர்கள் இதனை தங்கள் விடுதலைப் போராட்டத்திற்காத்தான் மானுறுத்தியிருந்தார்கள்(manufacture). அவர்களிடம் இருந்துதான் உலகம் இதனைக் கற்றுகொண்டது. ஆனால் உலகின் ஏனைய இயக்கங்கள் இதனை அழிவிக்குப் பயன்படுத்தின! இது புலிகளின் தவறல்ல.
   அவற்றினை புதுப்புனைந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதில் பல்வேறு வகைகளை விளைவித்து(produce) தங்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் முடிசூடா மன்னர்களாய்த் திகழ்ந்தவர்களும் விடுதலைப் புலிகளே என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.
   தாங்கள் விளைவித்த இந்த ஆய்ததிற்கு அவர்கள் சூட்டிய பெயர் 'Charger - சாச்சர்' என்பதாகும். இதைக் கொண்ட உடையின் பெயர் 'வெடியுடை ' என்பதாகும். இவற்றை 'ரங்கன் ஜக்கட்' என்றும் அழைப்பர் (புலன கிட்டிப்பு:புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan) ). (ஏன் என்பதற்கான விளக்கம் 'ரங்கன் தடைவெடி' பகுதியில் உண்டு)
   சரி, இனி இவ்வெடியுடையின் பல்வேறு வடிவங்களைக் காண்போம்:
   முதலில், புலிகளின் வெடியுடையினை உடலில் எங்கெலாம் அணியலாம்?
   பெண்கள்: மார்பகம் இடை மரும பகுதி ஆண்கள்: நெஞ்சு இடை இவற்றில் இரு வகையுண்டு..
   இலக்கினை அழிப்பதற்காக காவிச்செல்லும் சார்ச்சர் கொண்ட வெடியுடை. அடுத்து தங்களை அழிப்பதற்காகக் கொண்டு செல்லும் ஒருவகை கிளைமோர் வடிவிலான சாச்சர். இது சதுர வடிவில் இருக்கும். ஆதாரம்: 'என் மகள் ஒரு பயங்கரவாதி(My daughter is a terrorist)'

   'தங்களை அழிப்பதற்காகக் கொண்டு செல்லும் ஒருவகை கிளைமோர் வடிவிலான சாச்சர்'
   கரும்புலிகள்/அதிரடிப்படைஞர் எதிரியின் படைத்தாவளத்தை தாக்க செல்லும்போது இதை 2 விதமாய் இயக்கி வெடிக்க வைப்பர்.
   மாந்தனால் இயக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட நொடிகளில்(இடத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நேரம் வேறுபடும்) வெடிக்குமாறு செய்யப்பட்டவை. அவை இயக்கப்பட்டதும் (இழுத்துவிடப்பட்டதும்), நேரக்கணிப்பி குறித்த நொடிகளுக்கு பின்னோக்கி ஓடும்; அப்போது அதன் எண்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். '00' வந்ததும் ஒரு நீல நிற ஒளி ஒன்று இந்த சாச்சர் இழுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஒளிரும். மறுகணமே வெடித்துவிடும்.
   'கருவேங்கை உடலில் நீல நிற ஒளியோடு '00' என்று தெரிவதை நோக்குக | படம்: எல்லாளன் திரைபப்டத்திலிருந்து'

   'கரும்புலியின் நெஞ்சில் நேரக் கணிப்பியை காணவும்'
   ஓடி வெடிக்கும் சமநேரத்தில் அதை உடனடியாக வெடிக்க வைப்பதற்காக(இது ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் எதிரி வந்தால் என்ன செய்ய?) மற்றொரு கட்டுப்படுத்தியும் இருக்கும். அது கையால் இயக்குவது. அண்ணளவாக ஒரு சாண் உயரத்தில் உருளை வடிவினதாக இருக்கும். அது சாச்சரோடு கம்பி மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் மேற்பக்கத்தில் ஒரு ஆளி(switch) போன்ற 'அழுத்தி' இருக்கும். அது 'சொட்டுக்கோல்' போன்ற வடிவத்தில் இருக்கும். அதை பெருவிரலால்தான் அழுத்துவார்கள் - நான்கு விரலாள் அந்த உருளையை பற்றியபடி பெருவிரலால் அழுத்தியை அழுத்துவார்கள். அழுத்தினால் நேரம் முடியும் முன்னே சாச்சர் வெடித்துவிடும். இவர்களும் காற்றோடு கலந்துவிடுவர்!
   'இதுதான் நான் மேற்கூறிய அழுத்தி'

   பல்வேறு வகையான வெடியுடைகள்:   இந்தப் பெண் கை பிடித்திருக்கும் பகிதியில் தான் இவ்வெடியுடைக்கான விசைவில் உள்ளது. அதை பிடித்து இழுத்தால் டமார்!🌟

   கரும்புலிகளின் பல்வேறு வகையான வெடியுடைகள்:

   'படிமப்புரவு: Where global solutions are shaped for you'

    

    

    
   மேற்கண்ட படிமத்திற்கான விளக்கம்: இதிலந்த கறுப்பு, சிவப்பு நிறங்களில்(ஒவ்வொரு வெடியுடையிலும் இரு பக்கவோரங்களிலும் இருப்பவை) தெரியும் 'இழுவி' இனைப் பிடித்து இழுத்தால் போதும். எதிரியின் பக்கத்தினை நோக்கி கட்டப்பட்டிருக்கும் வெடிமருந்து கொண்ட பொதி வெடித்து விடும். எதிரியின் பக்கத்திற்கு எதிர்ப் பக்கத்தில்(புறப்பக்கம்) வருபவர்களுகு சிறியளவு பாதிப்பே ஏற்படும்.   
    

   'படிமப்புரவு: indi samarajiiva - http://flickr.com'
   இந்த வெடியுடையானது ஒருவரின் இடையினைச் சுற்றிக் கட்டும் வகையில் விளைவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது 360 பாகையிலும் சிதறல்களை தெறிக்கவிடக் கூடியது. இது போன்ற வெடியுடைகள் அரிதானகவே பயன்படுத்தப்படுபவை :-


   'இந்த நீல நிற பெட்டிதான் வெடிமருந்து கொண்ட பொதி.'

    
   பெண்களுக்கான 'pantie வெடியுடை:-

   தலைச்சீராவில் பொருத்தப்பட்டுள்ள விசைவில்:    
   மாற்றியமைக்கபட்ட தாக்குதல் துமுக்கிகள் (modified assault rifles) 1) மாற்றியமைக்கபட்ட T-56 தாக்குதல் துமுக்கி:

   2)மாற்றியமைக்கபட்ட பெயர் தெரியாத தாக்குதல் துமுக்கி:
   இதைப் பார்ப்பதற்கு Sterling L2A3 போன்று உள்ளது


    
    
   செம்மைப்படுத்தப்பட்ட துமுக்கி (Improvised Rifle) 1) செண்பகம் குறிசூட்டு துமுக்கி (seNpakam sniper rifle)
   அன்றைய காலக்கட்டங்களில்(2006s) விடுதலை புலிகளிடம் குறிசூட்டு துமுக்கிகள் (sniper rifles) பெருமளவில் இருக்கவில்லை . இதனால் அந்த தேவையை ஈடுசெய்ய AK-47 துப்பாக்கிகளுக்கு தொலை நோக்கிகளை பொருத்தி புதிய முறையிலான குறிசூட்டு துமுக்கிகள் உருவாக்கப்பட்டன. ஆதாவது குறுகிய துரத்தில் நின்றுகொண்டு எதிரியை குறிபார்த்து சுடும் வகையிலும் இலகுவாக கொண்டுசெல்ல கூடிய வகையிலும் AK-47 துமுக்கிகள் விடுதலை புலிகளால் வடிவமைக்கபட்டன.
   இந்த AK-47 இற்கு விடுதலை புலிகள் செண்பகம் என பெயரிட்டிருந்தனர். இதற்கான சன்னங்களாக கூட சாதாரண AK-47 இல் பயன்படுத்தப்படும் சன்னங்கள் இல்லாமல் கவசதுளைப்பி (Armour piercing) சன்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதன் பிடங்கு(butt) கூட விடுதலைப்புலிகளால் உள்நாட்டில்தான் விளைவிக்கப்பட்டது - திராகுனோவு குறிசூட்டு துமுக்கியின் தோற்றத்தில்.
   செண்பகம் குறிசூட்டு துமுக்கி:

   செண்பகத்தின் அண்மையாக்கப்பட்ட(zoom in) நடுப்பகுதி:


   'கிளிநொச்சி தருமபுரப் பகுதியில் முன்னேறிவரும் சிறீலங்காப் படைகளை நோக்கி செண்பகம் குறிசூட்டு துமுக்கியால் குறிவைக்கும் செண்பகம் குறிசூட்டுப் பிரிவு புலிவீரன் ஒருவன்'
    
   ஒரு விதமான சுடுகலன் எந்த வகையைச் சேர்த சுடுகலன் என்பதைக் கண்டறிய முடியவில்லை. ஆனால் இதன் தோற்றத்தையும் வடிவத்தையும் வைத்துப் பார்க்கும் போது இது ஒரு பெரிய குழல்விட்டம்(கலிபர்) கொண்ட உள்நாட்டில் விளைவிக்கப்பட்ட குறிசூட்டுச் சுடுகலன்(Sniper 'Gun') என்பது புலப்படுகிறது. சில வேளை பொருண்ம எதிர்ப்புச் சுடுகலனாகவும்(AMG) இருந்திருக்கலாம். இதன் குழல்விட்டத்தை நோக்கும்போது 12.7மிமீ மேலான சன்னத்தினை கணையமாக கொண்டது என்பதை அறியமுடிகிறது.

    
   உள்நாட்டில் உண்டாக்கப்பட்ட பின்னுதைப்பற்ற சுடுகலன்(RL) - 1 (ஆதாரம்) (படிமம் கிடைக்கப்பெறவில்லை)
    
   துமுக்கி எறிகுண்டு (rifle grenade) 1) அருள்-89 துமுக்கி எறிகுண்டு (AruL -89 rifle grenade)
   வெடிமருந்து : TNT
   வெடிமருந்து நிறை: 100g
   உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு: 1987 விருத்து 1
   நெடுக்கம் : 100 மீ அருள் என்ற பெயர் சூட்டப்பெற்ற ஆண்டு: 1988
   மேம்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு: 1989 விருத்து 2
   தாக்கமான சூட்டு நெடுக்கம்: 150 மீ பெரும சூட்டு நெடுக்கம்: 300 மீ உண்டாக்கியவர்: கொச்சரையர்(கப்டன்) அருள் மாஸ்டர்
   இது T-56, T-81 ஆகிய துமுக்கிகளில் பயன்படுத்தத்தக்கது. இக்குண்டானது 1989 ஆம் ஆண்டு மேம்படுத்தப்பட்ட பின்னர் ஏற்கனவே இருந்த அருள் என்ற பெயருடன் '89' (மேம்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு) என்ற எண்ணும் சேர்க்கப்பட்டு 'அருள் 89' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.


   அருள்-89 விதம்-II

   அருள்-89 விதம்-III


    
   கைக்குண்டு (hand grenade) 1) குணா கைக்குண்டு (Kuna hand grenade)
   இது 1990 களின் இடைப்பகுதியில் பெருமளவில் புலிகளால் பயன்படுத்தப்படது. இது பயன்படுத்தப்பட்ட மீன் டின், பால் டின்னில் செய்யப்பட்டது ஆகும்.

   2) தமிழன் கைக்குண்டு (thamizan hand grenade)
   புதுப்புனைந்தவர்: கேணல் சார்ளஸ் அன்ரனி (மாவீரர்)
   வெடிமருந்து: TNT
   வெடிமருந்து நிறை: 50–100g
   நிறம்: பச்சை & நீலம்
   இது தமிழரைக் கொன்று குவித்த சிங்களத்தை அழிக்க அதே தமிழினத்தின் பெயரால் சூட்டப்பெற்றது ஆகும். மற்றைய கைக்குண்டுகளைப்போல இழுவூசி(clip) பயன்படுத்தப்படவில்லை ஏனெனில் யுத்தகளத்தில் சிலசமயம் தானாகவே ஊசிகள் இழுபட்டு குண்டு தவறுதலாக வெடிக்கும் ஆபத்து இருந்தது அதனை தவிர்க்கவே இவ்வாறு விளைவிக்கப்பட்டது. தமிழன் கைக்குண்டில் முன்பகுதியில் இருக்கும் மூடி போன்ற அமைப்பை கைகளால் அழுத்தமாக அடித்துவிட்டு (குத்திவிட்டு) எறிந்தால் போதும் ; வெடித்து சிதறும்.    
   Can Charge - கான் சார்ச் தமிழில் கலன் வெடிகுண்டு எனலாம்.
   இது விடுதலைப் புலிகளின் உள்நாட்டு மானுறுத்தம்(manufacture) ஆகும். இதற்கு விடுதலைப் புலிகள் சூட்டிய பெயர் 'Can Charge' என்பதாகும். இதை விடுதலைப் புலிகளின் அதிரடிப் படைஞர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்துவர். இது குளிர்பான கலனின் தோற்றத்தில் இருக்கும். இதை எப்படி இயக்குவது என்று கீழே படங்களில் காட்டியிருக்கிறேன்.

   'கொச்சரையர்(கப்டன்) கருவேந்தன் வேடமேற்று நடித்த போராளியொருவர் Hanger-இன் உள்ளே 'கான் சார்ச்'-ஐ இயக்குகிறார் | படம்: எல்லாளன் திரைப்படத்திலிருந்து'
   இதன் மூடியைத் திறந்து விட்டு அந்த சிவப்பு நிற 'விசை' அழுத்தினால் மஞ்சள் நிற ஒளி எரிவதோடு 'நீக்' என்றொரு ஒலி வரும். அதன் பொருள் வெடிகுண்டு எழிவு(on) ஆகிவிட்டதென்று! பின்னர் இதை தூக்கி எறிந்தால் 10 நொடிகளுக்குள் வெடித்து விடும். (ஈரத்தீ, எல்லாளன் போன்ற படங்களில் கரும்புலிகள் இவற்றைப் பயன்படுதுவதை காணலாம்)
    
   உள்நாட்டு முச்சுடுகலன் (indigenous triple gun) 1) இது ஒரு விதமான மூன்று AK-வகை துமுக்கிகளை(rifle) ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வடிவம் இரண்டாம் உலகப்போர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சப்பானியர்களின் T-96 25mm முச்சுடுகலன் போன்று உள்ளது.
   முன்பக்கம்:

   பின்பக்கம்:

   2. இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள துமுக்கி என்னவென்று என்னால் அடையாளம் காண முடியவில்லை.

   சமர்க்களத்தில் சன்னக்கூடு (mag) பொருத்தப்பட்ட நிலையில் கைப்பற்றப்பட்ட போது…

    
   உள்நாட்டு 30 மி.மீ சுடுகலன் (indigenous 30 mm gun) புலன கிட்டிப்பு(credit): புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   இந்த சுடுகலங்களை விடுதலைப்புலிகளின் ஆயுத ஆராச்சி & உருவாக்குதல் பிரிவால் முற்றிலும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சுடுகலானாகும்.. இது 30 மிமீ கலீபர் சன்னங்களை எறியங்களாக(projectile) கொண்டது.. இதற்கான காவுவண்டிகளையும் புலிகள் உள்நாட்டிலேயே அணியமாக்கியுள்ளனர்..
   இவை மூன்றையும் சீராக பயன்படுத்த முடியவில்லை, தொடர்ந்து பயன்படுத்தும்போது பல்வேறு சிக்கல்களை இடர்களை தொடர்ந்து விளைவித்து வந்தது. அதனால் இவை பின்னர் பயன்பட்டில் இருந்து நீக்கப்பட்டது.
   புலிக்குட்டி 30 மி.மீ சுடுகலன் விதம்-I (Pulikkutti 30mm gun Mk-I) இதுதான் முதலில் மானுறுத்தப்பட்டது(manufacture).. இது கொடுத்த சிக்கல் என்னவெனில் அதிக சூடாகி இயங்குபொறி தடைப்பட்டது. எனவே இதன் பயன்பாடு நிறுத்தப்பட்டு இதைக் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி அடுத்த சுடுகலன் உருவாக்கப்பட்டது.

   பக்கவாட்டுத் தோற்றம்:   'இதுதான் இதற்கான சன்னக்கூட்டினை வைக்கும் பெட்டி'
   2) புலிக்குட்டி 30 மி.மீ சுடுகலன் விதம்-II (Pulikkutti 30mm gun Mk - II)
   இதுதான் இரண்டாவதாக் மானுறுத்தப்பட்டது.. இதற்குச் சிக்கல் வந்தது சன்னங்களை தாணிக்கும்(load) உருவத்தில். எனவே இதன் பயன்பாடு நிறுத்தப்பட்டு இதைக் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி மூன்றாவது முறையாக ஒரு சுடுகலன் உருவாக்கப்பட்டது.


   3) புலிக்குட்டி 30 மி.மீ சுடுகலன் விதம்- III (Pulikkutti 30mm gun Mk-III)
   இதுதான் மூன்றாவதாக மானுறுத்தப்பட்டது. இது மேற்கண்ட இரண்டு சிக்கல்களையும் சரி செய்து வெற்றி கண்டாலும் குறிசூட்டைத் தருவதில் வழுவானது. மேலும் இறுதிப் போரும் மிகவும் நெருங்கிவிட்டதால் இதன் மானுறுத்திகளும் மேம்படுத்தல்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது... அத்துடன் போரும் முடிந்து த.வி.பு உம் ஆயுத மௌனிப்பினைச் செய்தனர்.

    
   ஏவரி(torpedo) புலிகளிடம் ஒரு செலுத்தியும் அதற்கான 2 ஏவரிகளும் இருந்தன. இவற்றினை புலிகள் தாமே வடிவமைத்துள்ளனர். உலகின் பெரும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளே கடலின் அடியில் சென்று, எதிரியின் கப்பல்களைத் தாக்கக்கூடிய ஏவரிகளை உருவாக்குவதில் வல்லவர்கள். தொழில் நுட்பத்தில் பன்மடங்கு வளர்சியடைந்திருக்கும் இந்நாடுகளுக்கு இணையாக விடுதலைப் புலிகள் உள்ளூர் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி இவ்வகையான ஏவரிகளை விளைவித்துள்ளனர் என்பது பெரும் வியப்பான விடையமாகும்.
   குறிப்பாகச் சொல்லப்போனால், இவ்வகையான ஏவரியின் தாக்குதலில் சிக்கும் எந்தக் கப்பலும் சுக்கு நூறாகிவிடும். விடுதலைப் புலிகள், ஆரம்ப காலத்தில் கரும்புலிப்படகுகள் மூலமே இலங்கை கடற்படையினரைத் தாக்கி வந்தனர். 2002ம் ஆண்டுக்குப் பின்னரே இவர்கள் ஏவரிகளைச் செய்ய கற்றுகொண்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேற்குலக நாடுகள் மானுறுத்தும் ஏவரிகள், தமது இலக்கை அறிந்து, அதனை துரத்திச் சென்று தாக்க வல்லது. அதுபோல இல்லை என்றாலும், எதிரியின் கப்பலை நோக்கி ஏவரியை ஏவி அதன் பாதையை தரையில் இருந்தே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தொழில் நுட்பத்தை விடுதலைப் புலிகள் கொண்டிருந்தனர் எனவும் அறியப்படுகிறது.
   தமது வசதிகளுக்கு ஏற்ப, தொலையியக்கி (remote control) மூலம் இயக்கக்கூடிய ஏவரிகளை புலிகள் துல்லியமாக விளைவித்து வைத்திருந்துள்ளனர். இலங்கை இராணும் புலிகளின் கடற்படை முகாம் ஒன்றை 2009ம் ஆண்டு நடவடிக்கை ஒன்றின் மூலம் கைப்பற்றியது. அங்கே காணப்பட்ட, ஏவரியைப் பார்த்து இராணுவம் அதிர்ந்துபோயுனது. 2009 ஆம் ஆண்டு புலிகள் அழியும் வரை உலகிலே இவ்வகையான பாரிய வலிமையான ஏவரிகளை உடைய ஒரே இயக்கம், புலிகள் மட்டுமே . அதுமட்டுமல்லாது இலங்கை அரசானது, தனக்குத் தேவையான சுடுகல சன்னங்களைக்கூட பிற நாடுகளிடம் இருந்தே தருவித்துவரும் நிலையில், விடுதலைப் புலிகள் இதுபோன்ற பாரிய ஆய்தங்களை மிக இலகுவாக மானுறுத்தக் கற்றுக்கொண்டனர் மலைப்பான குறிப்பிடத்தக்க விடையமாகும். இது சிங்கள தேசத்திற்கு வெட்கக்கேடான ஒரு செய்தியாகும்.
   ஏவரி நீளம் : 26' அகலம் : 5.7' செலுத்தி நீளம் : 28' அகலம் : 5.10' செலுத்தி வகை: 533mm தூம்பு(tube) ஏவரி வகை: T-53 / T-56 செலுத்தி(launcher):→
   இந்த செலுத்தியானது உருசியவின் செர்சன் வகுப்பு (shershan classs) Torpedo படகில் இருந்து கழற்றி எடுக்கப்பட்டதாகும்.


   செலுத்தியின் மேற்பக்கம்:

   செலுத்தியின் உட்புறம்:


   செலுத்தியின் மின்சார கட்டுப்பாட்டுப் பெட்டி:

   ஏவரிகள் (torpedo):→
   புலிகளிடம் 2 ஏவரிகள் இருந்தன.
   1)

   பின்பகுதி:

   2)

   பின்பகுதி:

   மேற்கண்ட இரண்டாவது ஏவரிக்கான வெடியுளை(warhead):   செலுத்தியுடன் அதன் இரு ஏவரிகளும்:


   'இரண்டு ஏவரிகளுக்கும் நடுவில் இருப்பது வெடியுளை'

   'ஏவரி, அதன் தூம்பு, மற்றும் வெடியுளையின் பின்பக்கம்.. நின்று பார்ப்பவர்கள் சிங்களப் படைகள் ஆவர்'
   4) இது என்னவென்று தெரியவில்லை. ஆனால் பார்ப்பதற்கு மனித சத்தி(powered) மூலம் இயங்கும் ஒரு ஏவரி போல உள்ளது.

    
   1) என்னவென்று தெரியவில்லை... இது கடலில் மிதந்து வெடிக்கும் வகையில் அணியமாக்கப்பட்டுள்ளது(ready). இதன் இயக்கத்தைப் பற்றிய புலனங்கள் ஏதும் இல்லை.


    
   கண்ணிவெடி (Mine): இவையெல்லம் புலிகளால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும்!
   கடற் கண்ணிவெடி (naval mine) 1)நங்கூரமிடப்பட்ட தொடுகை கடற் கண்ணிவெடி ( moored contact sea mine)
   அ. பெயர்: கிட்டு 93
   மொத்த எடை: 65.5kg

   ஆ.

   கீழ்வரும் கண்ணிவெடிகளில் ஒன்றனது பெயர் கொலின் கடற் கண்ணிவெடி என்பதாகும். அது கொச்சரையர்(கப்டன்) கொலின் அவர்களின் நினைவாக விடுதலைப் புலிகளால் சூட்டப்பட்டது ஆகும். இது 24.71992 இற்கு முன்னரே விடுதலைப் புலிகளிடம் பயன்பாட்டில் இருந்தது.
   2)

   3)

   4) Limpet கடற் கண்ணிவெடி

   5) நங்கூரமிடப்பட்ட தாக்க கடற் கண்ணிவெடி ( moored impact sea mine)
   கயிறு கட்டியுள்ள பக்கமே நங்கூரம் கட்டுப்பட்டிருக்கும். எதிர்ப்பக்கம் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் .


   6) மிதக்கும் தாக்க கடற் கண்ணிவெடி ( floating impact sea mine)


   7)இது ஒரு வகையான கடற் கண்ணிவெடி

   இதன் பின்பகுதி:

    
   ஆளெதிர்ப்பு கண்ணிவெடி(anti-personal mine) :
   புலிகளின் இந்த மிதிவெடிகளில் எதிரி நோக்கி வெடிக்க வேண்டிய பகுதியில் எதிரியின் பக்கம் என்றும் வெடிக்க வைப்பவர் பக்கம் 'கொல்பவன் வெல்வான்' என்று மதிவெடியின் மேற்பகுதியிலும் 'தயாரிப்பு தமிழீழம்' என்று கீழ்ப்பகுதியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கும்.
   ஆளெதிர்ப்பு வெடிப்பு கண்ணிவெடி/ மிதிவெடி (anti-personal blast mine) 1) ஜொனி 95 (johny 95)
   புதுப்புனையபட்ட ஆண்டு: ஜூன் 1988 , இந்தியப் படைகளுக்கு எதிராக
   புதுப்புனைந்தவர்: மேதகு வே.பிரபாகரன்
   மொத்த நிறை : 250g
   வெடிமருந்து : TNT
   வெடிமருந்து நிறை : 30 g

   'தாட்டும் போது இருக்கும் நிலை'

   'வெடிக்கும் போது இருக்கும் நிலை'

   'முன்பக்கத் தோற்றம்'

   'பக்கவாட்டுத் தோற்றம்' இந்த ஓட்டைக்குள்தான் 2x 1.5V மின்கலங்கள் வைக்கப்படும்.
   ஜொனி தகட்டில் எழுதபட்டு இருக்கும் வாசகம்: நீ ஒரு முட்டாள் .
   ஜொனி 95 மிதிவெடி இலங்கையில் விடுதலைப் புலிகளால் உருவாக்கபட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது மரப்பலகையில் மின்கலத்தை இணைப்பதன் மூலம் மிதிக்கும் போது மின் இணைப்பு குறுஞ்சுற்றாக்கப்படுவதன் மூலம் வெடித்தல் நிகழ்கிறது. இதில் மின்கலம் செயலிழந்தால் வெடித்தல் நிகழாது எனினும் வளவுகளைத் துப்பரவு செய்யும் போது எரித்தால் வெடித்தல் நிகழலாம், இதனாலே சேதனப் பசளையாக்குவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது சுமாராக 50 கிராம் அளவிலான வெடிபொருளைக் கொண்டிருக்கும்.
   இது அண்ணளவாக 8 cm நீளமும், 7 cm அகலமும் 5.5 - 6 cm உயரமும் உடையது. கூடுதலான உலோகத்தை உள்ளடக்கியபடியால் இலகுவாக மிதிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் கருவிகள் மூலம் கண்டுபிடிக்க இயலும்.
   செய்முறை:
   துருவி இணையத்தளத்தில் இருந்து….
   'பலகையில் முன்பகுதியில் 2இஞ்சி அகலத்தில் வட்டமாக ஒன்றரை இஞ்சி ஆழத்துக்கு துளையை ஒன்றை போட்டு அதனுள் வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்டது.
   பின் அதன் அடியில் சிறு துவாரமிட்டு வெடிப்பி(டிக்நேற்றர்) பொருத்தப்பட்டது. வெடிப்பியின் வயரை இரண்டு பேன்ரோச் பற்றரியில் பொருத்தி, மிதிவெடியின் பின்பகுதியில் மேலும் கீழுமாக ஓட்டை ஒன்றை போட்டு அதனுள் பற்றரியை பாதுகாப்பாக நீர் புகாதவாறு செய்யப்பட்டது.
   இப்போது இரண்டு வயர் வெளியில் நிக்கும் அது இரண்டும் தொட்டால் குண்டு வெடிக்கும். இப்போது கால் இஞ்சி தடுப்பில் பலகை ஒன்றை வெட்டி, பின் பக்கத்தை சாய்வாக சீவியபின், முன் பகுதியின் கீழ்ப்பாக்கத்தில் வெற்று பால் ரின்னை கால் இஞ்சி அகலத்தில் நீளமாக வெட்டி ஒரு வயரை ஒட்டி ஆணி கொண்டு தறையப்பட்டது.
   அதன் பின் ஒரு “கெற்ரபுள்” எப்படி கட்டுவமோ அதே முறையில் ரப்பர் பாண்ட் கொண்டு நிப்பாட்டப் பட்டது. இந்த வேலைகள் அனைத்தும் முடிவு பெற்றபின் தான் பற்றரிகள் பொருத்தப்படும்.
   மிதிவெடி V இருப்பதினால்,மண்ணில் புதைக்கும் போது அந்த இடையினுள் மண் புகுர்வதனால் எதிரி கால் வைக்கும் போது மேல் பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் ஒன்றாவது தடைப்படும். அப்படித்தடைப்படும் போது மின்னோட்டம் தடைப்படும். இதனால் மிதிவெடி வெடிக்காது போகும். இதைச் சரி செய்ய மிதிவெடியை மண்ணில் புதைக்கும் போது, ஒரு பொலித்தீன் பாக்கினுள் வைத்து,காற்றினால் உப்பியிருக்கும் பாக்கை, காற்றை வாயில் வைத்து மெதுவாக உறிஞ்சி இழுத்தபின் அதற்கு ஒரு முடிச்சை போட்டு பின் மண்ணில் புதைத்தனர்.'
   2) ஜொனி 99 (Johny 99) / ரங்கன் 99 (Rangkan 99)
   புதுப்புனையபட்ட ஆண்டு: 1999
   வெடிமருந்து : 150g TNT
   உயரம்: 9cm
   அமுக்க நிறை (pressure weight): 6kg
   கொளுத்து அமைப்பு: விற்சுருள் மூலம் இயக்கப்பட்டு பந்துமூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது (spring operated ball controled).
   இது பாக்கிஸ்தானிய P4 MK-1 மிதிவெடியைப் படி-எடுப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டதாகக் சிலராற் கருதப்பட்டாலும் இது அதைவிட அளவிற் பெரியதுடன் பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். கையாள முயற்சிக்கும்போது வெடிக்க ஒரு ஊசல்(pendulum) உள்ளது. பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் கதிரைகள், ஏனைய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை உருக்கியே இதன் வெளிப்பாகம் மானுறுத்தப்படுகிறது(manufactured).. இது பொதுவாக பிரவுன் மற்றும் பச்சை நிறத்தில் காட்சியளிக்கும். குறைவான உலோகத்தை உள்ளடக்கியபடியால் மிதிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் கருவிகள் மூலம் கண்டுபிடிப்பது சிரமாக இருக்கலாம்.   அடிப்பக்கமும் மேற்பக்கமும் தெரிகிறது:

   இதன் உட்பாகங்கள்:

   இதன் உட்பாகங்கள்:

   இதன் உட்பாகங்கள்:
   இதன் உட்பாகங்களில் ஒன்று. இப்பாகத்தைக் கழற்ற முயன்றால் இது வெடித்து அந்த மணிகள் உங்களைக் கொன்று விடும்.


   3)ஜொனி மின்சார மிதிவெடி (johny electric APA)


   இறுதிப்போரின் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் வைப்பவர்களுக்கே காயத்தை உண்டுபண்ணியமையால் பின்னர் கைவிடப்பட்டது. இதைக் கையாள முயன்றால் வெடிக்கும், எனவே ஜொனி மின்சார மிதிவெடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அந்த இடத்திலேயே வைத்து அழிக்கப்படும். இது அம்மா 2000 ஊர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடியில் வெடித்தலை ஆரம்பித்துவைப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

   'ஜொனி 99 மிதிவெடியின் வெடித்தலை ஆரம்பித்து வைக்கும் detonator'
   .
   → கீழ்க்கண்ட செய்திகள் அனைத்தையும் எனக்கு வழங்கியவர்: புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   4)தாட்சாயினி மிதிவெடி (Thaatchaayini APM)
   இதற்குள் உலோகச்சன்னங்கள் மிகவும் குறைவு. இதன் தாக்கத்தால் எதிரியின் கால்களை சேதமடையும் உயிர்போகும் வாய்ப்பு குறைவு.

   5) வான்நிலா மிதிவெடி (Vaannilaa APM)

   6)தமிழன் மிதிவெடி (Thamizhan APM)
   புதுப்புனைந்தவர்: கேணல் சார்ளஸ் அன்ரனி (மாவீரர்)
   இதைத் தவிர வேறு படிமங்கள்(images) என்னிடம் இல்லை!
   'படிமப்புரவு: எதிரி இணையம்'
   7)டப்பி மிதிவெடி (Dappi APM)
   இது வெளிநாட்டில் உள்ள வகை-72 மிதிவெடிகளை போன்று தமிழீழத்தில் விடுதலைப் புலிகளால் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இதை டப்பி மைன்ஸ் என்றும் அழைப்பர்.
   வகை - 1:-

   வகை - 2:-

    
   திசைசார் துணுக்க கண்ணிவெடி( directional fragmentation mine)
   அமுக்கவெடி (claymore) 1) செந்தூரன் 96 (senthuran 96)
   தாக்கும் ஆரை: 80 பாகை
   மொத்த நிறை : 10kg
   வெடிமருந்து : c4
   இதுவே புலிகளால் விளைவிக்கப்பட்ட முதலாவது உயர்நுட்பக் அமுக்கவெடி. புலிகளால் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்ட அமுக்கவெடி இதுவே. பிற்பட்ட காலத்தில் தமது சிறப்புத் தேவைகளுக்காக உருவம், நிறை, தாக்கம், வெடிமருந்து என்பவற்றை மாற்றி மாற்றி பலவிதமான அமுக்கவெடிகளை பலபெயர்களில் புலிகள் விளைவித்துப் பயன்படுத்தினர்.


   2) பகலவன் (Pakalavan)
   புலன கிட்டிப்பு: புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   மொத்த நிறை : 2.5 kg
   விடுதலைப்புலிகளின் கப்டன் முகிலன் நீண்டதூர விசேட வேவு அணியினர் காவிச் சென்று தாக்குதல் நடத்துவது. இதில் இரண்டுவகையும் உள்ளது. அதாவது, தொலையியக்கி மூலம் இயக்குவது; மின்கம்பி மூலம் இயக்குவது.


   இதற்கான தொலையியக்கிகள்:

   3)இராகவன் (Irakavan)
   உயரம் : 100cm
   விட்டம் : 75cm
   மொத்த நிறை : 54kg
   தாக்கும் ஆரை: 360 பாகை
   வெடிமருந்து நிறை : 44kg (TNT)
   ஒரு வளையத்தின் நிறை : 6kg (மொத்தமாக 7 வளையங்கள் உண்டு)
   வெடிக்கவைக்கும் முறை : கட்டளைக் கம்பி (command wire)/ தொலையியக்கி (remote control)
   இது ஆடியிழையால்(Fiber glass) ஆனது ஆகும். இவ்வமுக்கவெடி ஐம்பதாயிரம் சிதறு துண்டுகளைக் கொண்டது. இது வழமையான அமுக்கவெடிகள் போன்று குறிப்பிட்ட பாகையில் மட்டும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை. மாறாக 360 பாகையுமே சிதறுதுண்டுகளைப் பாய்ச்சக்கூடியவாறு மானுறுத்தப்பட்டது ஆகும்.
   இதைக் காவிக்கொண்டு எதிரியின் பகுதிக்குள் ஊடுருவதும், நகர்வதும் இயலுமான காரியமன்று. உண்மையில் இது பதுங்கித்தாக்குதலுக்கான கண்ணிவெடியன்று!

   4)பெயர் அறியா அமுக்கவெடி (Name unknown claymore)
   மொத்த நிறை: 25kg


   5)தோழநம்பி 2000 (Thozanampi 2000)
   மொத்த நிறை: 15kg
   தொண்ணூறுகளின் தொடக்கத்தில் விளைவிக்கப்பட்ட அமுக்கவெடி. உருக்கு உருளைகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இலக்கின் பக்கமாக இருக்கும் தடித்த உருக்குத் தகடு சிதறி இலக்கைத் தாக்கும். (100 ) மீற்றர் (200 ) மீற்றர் துரத்தில் இருந்துகொண்டே இயக்கி வெடிக்க வைக்கும் தொழில்நுட்பம் இவற்றில் பயன்படுத்த படுகிறது .

   6) பவான் 99 (Pavaan 99 )
   மொத்த நிறை: 15.5 kg
   இது கப்டன் பவான் அ ஐயா என்னும் போராளியின் நினைவாக பெயர் சூட்டப்பெற்ற அமுக்கவெடி ஆகும்.

    
   மின்சார துள்ளல் கண்ணிவெடி(Electronic Tilt Mine) 1)இளவழுதி (Ilavazuthi)
   மொத்த நிறை : 5kg
   தமிழீழ மானுறுத்தமான இது மின்சார துள்ளல் கண்ணிவெடி எனப்பொருள்படும் Electronic Tilt Mine இன் முதலெழுத்துக்களைக் கொண்டு ETM மதிவெடி என அழைக்கப்படுகிறது. இது விடுதலைப் புலிகளால் இளவழுதி என அழைக்கப்பட்டு அவ்வாறே மதிடிகளிற் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் கண்ணிவெடி அகற்றுபவர்களாலும் கண்ணிவெடி அபாயக் கல்வி வழங்குபவர்களாலும் ETM என்றே அழைக்கப்படுகிறது. இவற்றில் உலோகப்பொருட்கள் கூடுதலாக இருப்பதால் கண்ணிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் கருவி மூலம் அகற்றுவது இலகுவானதாகும்.
   'மேயர்(Major) இளவழுதி' என்பவர் மன்னாரில் வீரச்சாவடைந்த வேவுத்தாக்குதலணி மாவீரன். அவரது நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது
   இதில் இரு விதம் இருந்தது:
   இளவழுதி 1 (ETM 01) இளவழுதி 2 (ETM 02)  
   பாயும் துணுக்க கண்ணிவெடி (Bounding fragmentation mines) 1) கீர்த்தன் (kiirththan)
   இது புலிகளால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும்.

    
   1)சலாகை அமுக்கவெடி (salakai)
   புலன கிட்டிப்பு: புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   காவலரண்களை தகர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. காவலரணின் வடிவமைப்பு, எதிரிகளின் எண்ணிக்கை போன்றவற்றிற்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படும்.

    
   கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி(anti tank mine) 1) அம்மா 2000 கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி (Ammaa 2000 anti-tank mine)
   மொத்த நிறை: 11 +/- 2.2
   வெடிமருந்து : TNT(45%), RDX(55%)
   உயரம்: 13 cm
   அம்மா 2000 விடுதலைப் புலிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கவசவூர்தி எதிர்ப்பு மதிவெடியாகும். இதில் வெடித்தலை ஆரம்பித்து வைப்பது மனிதர்களுக்கு எதிரான ஜொனி 99 மதிவெடி என்பதால் கவசவூர்திகள் மாத்திரம் இன்றி ஊர்தியோ, மனிதர்களோ அல்லது பசு போனால் கூட வெடிக்கக்கூடியது. இது பொதுவாக மண்ணிறத்தில் காணப்படும்.
   இது லெப்.கேணல் அம்மா (அன்பு) என்னும் போராளியின் நினைவாக சூட்டப்பெற்றது ஆகும்.

   அம்மா 2000 இன் பக்கவாட்டுத் தோற்றம்:

   .
   → கீழ்க்கண்ட செய்திகள் அனைத்தையும் எனக்கு வழங்கியவர்: புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   இதை புதைக்கும்போது இதன் மேற்பகுதியை மூடி போட்டு மூடிவிடுவர். மேற்பரப்பு பார்ப்பதற்கு தட்டையாக இருக்கும். எப்பகுதியை அமுக்கினாலும் வெடிக்கும்.
    
   இதன் மூடியுடனான படிமத்தினை நான் ஒரு வழியாக இணையத்தளத்தில் தேடி கண்டுபிடித்து விட்டேன். கீழே இருக்கும் படிமத்தில் இரண்டாவதுதான் இதன் மூடி போட்டது ஆகும். மூன்றாவது மூடி போடாதது. முதலாவது(பச்சை) உள்ளூர் விளைவிப்புத்தான், ஆனால் என்னவென்று தெரியவில்லை.

   2) பொன்னம்மான் 23 கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி (Ponnammaan 23 anti tank mine).
   லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் நினைவாக பொன்னம்மான் கண்ணிவெடி பிரிவினரால் உருவாக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஊர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி இதுவாகும்.
   இதுவே அம்மான் என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்டது. (It is also called as 'Ammaan')
   இதை புதைக்கும்போது இதன் மேற்பகுதியை மூடி போட்டு மூடிவிடுவர். மேற்பரப்பு பார்ப்பதற்கு தட்டையாக இருக்கும். எப்பகுதியை அமுக்கினாலும் வெடிக்கும்.

   3)பொன்னம்மான் 100 கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி (Ponnammaan 100 anti tank mine).

   4) சங்கிலியன் கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி (Sangkiliyan anti tank mine).


   5) தாரகை கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி (Thaarakai anti tank mine).
   சிறியவகை ஊர்திகளுக்கான மதிவெடி.


   6) சிறுத்தை கவசவூர்தி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடி(Siruththai anti tank mine)
   சிறுத்தை என்று அழைக்கப்பட்ட இது கனவகை ஊர்திகளை அழிக்க பயன்படுத்திய மதிவெடி ஆகும். நீள வடிவமானது.

   7)பெயர் தெரியவில்லை!

   8)செந்தூரன் 2000 (Senthuuran 2000)
   ஒருமுனை கொண்ட ஊர்தி எதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி... பார்ப்பதற்கு அம்மானின் வடிவம் கொண்டதாக இருக்கும்.
    
   தடைவெடி('Bangalore torpedo 'like torpedos' ) புலன கிட்டிப்பு: புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (Pushpakumar Satkunanathan)
   புலிகளால் உள்ளூரில் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட தடைவெடிகள். இவை காவலரண் பாதுகாப்பு வேலிகளை தகர்த்து படையணி உள்நுழைய வழிசெய்யும். மின்கலங்கள் பொருத்தப்பட்டு ஆளிகளை (switch) முடுக்கிவிட்டு வெடிக்க வைக்கப்படும் வகைகள், தொலைதூர கட்டுப்படுத்திகள் மூலம் மின்கம்பி இணைப்புக்களால் வெடிக்க வைக்கப்படும் வகைகள் என்று களமுனையின் சூழலுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படும்.
   தென்னவன் தடைவெடி(Thennavan torpedo)

   2. தென்னவன் சப்பட்டை தடைவெடி (Thennavan sappattai torpedo)

   3)குருவி தடைவெடி(Kuruvi torpedo)
   இதில் அதிக உலோக சன்னங்கள் இருக்கும், சுருள்வடிவ சிறிய கம்பிகளால்(barbed wires) ஆன பாதுகாப்பு வேலிகளை தகர்க்க பயன்படுத்தப்பட்டது.

   4) மாயவன் தடைவெடி(Maayavan torpedo)
   சமாதனத்தின் பின்னர் 2006.08 மீண்டும் யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் காலத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இராணுவம் தமது காவலரண்களை இரும்பு கம்பிகள் L வடிவ இரும்பு சட்டங்கள் மற்றும் சீமெந்து கொண்டு அமைத்து எதிர் தாக்குதல் நடத்தியது. அதனை வேவு புலிகள் கண்டறிந்து சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் பின்னர் அவற்றை தகர்ப்பதற்கு ஏதுவான முறையில் வடிவமைக்கப்படவை இந்த வகையான தடைவெடிகள்.

   5)சாந்தகுமாரி தடைவெடி(Saanthakumaari torpedo)
   விடுதலைப்புலிகளின் பொன்னம்மான் கண்ணிவெடிப்பிரிவில் மகளிர் அணியின் தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்து களத்தில் வீரச்சாவடைந்த லெப்.கேணல் சாந்த குமாரி நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது.. இது அதிக உலோகச்சன்னங்களை கொண்டிருக்காது பதிலாக தீப்பற்றி எரியும் தன்மை கொண்டது. எரியக்கூடிய பொருட்களால் (காய்ந்த மரங்கள், பலகைகள், கடின இறப்பர் தகடுகள்) ஆனது. காவலரண்கள், பாதுகாப்பு வேலிகள் போன்றவற்றைத் தகர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.

   6) ரங்கன் தடைவெடி(Rangkan torpedo)
   ரங்கன் என்று மிதிவெடிகள் உருவாக்கப்படவில்லை. ரங்கன் தடைவெடிஆரம்பத்தில் இருந்தது பின்பு அது பயன்பாட்டில் இல்லை. 1995ல்கரும்புலி தாக்குதலின் போது இராணுவ முகாமின் பாதுகாப்பு தடையை உடைக்க முடியாமல் இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னையே தடைவெடியாக்கி வெடித்து தடையுடைத்த மேஜர் ரங்கன் நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது. அதன்பின்பு கரும்புலிகளுக்கான தற்காப்பு அங்கிகளுக்கு ரங்கன் ஜக்கட் என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கப்பட்டது.
    
   புலிகளால் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட எனக்குப் பெயர் தெரியாத கண்ணிவெடிகள்: இவற்றைப் பற்றிய பெயர்க் குறிப்புகள் யாருக்கேனும் தெரிந்தால் தந்துதவி எம் வரலாற்றை எழுத உதவி புரியுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்!

   முன்பகுதி:

   பின்பகுதி:

   2)நீள் உருள்கலன் வடிவத்தில் இருப்பது

   3) & 4)

   5)

   6) காந்தக் குண்டு (magnet bomb)
   இது புலிகளால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். இதற்கு சூடப்பட்ட பெயர் எனக்குத் தெரியாது.

   செம்மைப்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருள் கரணம் (Improvised Explosive Device) 1) பந்து வடிவ செ.வெ.வ. (ball shaped IED )
   இதற்குப் புலிகள் வைத்த பெயர் தெரியவில்லை!

   2) உருள்கலன் செ.வெ.வ. (barrel IED)
   வெடிமருந்து: TNT


   3)

   4)

   5)

   6)

   7)

   😎

   9)கைப்பெட்டி வெடிபொருள்(suitcase explosive)

   10)152மி.மீ தெறோச்சி எறிகணை செ.வெ.வ. (152 mm artillery shell IED)

   11)
   அநுராதபுரத்தில் வானூர்திகளை தகர்க்க கரும்புலிகள் கொண்டு சென்ற செம்மைப்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருள் கரணம்.

   வெடிக்க வைக்கப் பயன்படும் தொழில்நுட்பம்: இது பற்றி மேலும் அறிய: https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/19F3DA0F78C6EDE8C1257B58007ECAE8/$file/Sri+Lanka_IEDs+2013.pdf


   சூழ்ச்சிப் பொறி (booby traps) 1) இது கைப்பற்றப்பட்டபோது தரையில் இருந்து ஒரு ஆளின் நெஞ்சளவு உயரதில் ஒரு மரத்தோடு சேர்ந்து பிணைக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் தலைப்பகுதியில் தான் இழுவூசி உள்ளது. அதில் கொழுவப்பட்டிருந்த மெல்லிய கம்பியானது அருகில் உள்ள ஓர் மரத்தோடு சேர்த்து கட்டப்பட்டிருந்தது.
   (நன்றாக் உத்துப் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெள்ளி நிற இழுவூசி தெரியும்)

   2) 81mm கணையெக்கி சூழ்ச்சிப் பொறி (81 mm mortar booby trap)


   'பெருந்தொகையான 81mm கணையெக்கி சூழ்ச்சிப் பொறிகள்'

   'ஆயத்தநிலையில் உள்ள சூழ்ச்சிப் பொறி'
   3) HG-84 கைக்குண்டு சூழ்ச்சிப்பொறி (HG-84 hand grenade booby trap)

   4) குணா குண்டு சூழ்ச்சிப்பொறி (Kunaa hand grenade booby trap)
   புதர்கள் மற்றும் புல்லுகள் நிறைந்த வெளிப்பிரதேசங்களில் நகரும் இராணுவத்தினரை தடுக்க பயன்படும் பொறிவெடி. எல்லாப்பக்கமும் சிதறும் வகையில் ஈயம், சிறு இரும்பு துண்டுகள், துவிச்சக்கரவண்டிகளின் சங்கரங்களின் சுழல்பொறி உராய்வுநீக்கி உருண்டைகள் (சைக்கிள் போல்ஸ் என்று ஊர் பேச்சுவழக்கில் சொல்லுவோம்) போன்றவற்றையும்TNT வெடிமருந்து, ஆரம்பவெடிப்பி (ரிக்னேட்டர்) ஆகியனவோடு செய்யும் ஒரு பொறிவெடி. உருமறைக்கப்பட்ட நூல்கள் கம்பிகளை தாண்டும் போது இழுவிசை உந்தப்பட்டு வெடிக்கும்.

   5) கைக்குண்டு சூழ்ச்சிப்பொறி (unknown hand grenade booby trap)

   6) பன்றிக்கை - ஒரு வகையான சூழ்ச்சிப்பொறி. இது கறள் பிடித்த இரும்பால் ஆனது. இது தாக்கினால் சிங்களவன் உடனடியாகச் சாகாவிட்டாலும் பின்னாளில் ஏற்பாக்கி துன்பப்பட்டு இறப்பான்.
   7)பண்டிச்சக்கை - இது இந்திய அமைதிப்படைக் காலத்தில் அவர்களை அவர்களை விரட்டி அடிக்க பயன்படுத்தப்பட்டதாகும். தமது விளைவிப்பில் உருவாப கண்ணிவெடிகளை அதிகளவு வெடிமருந்தால் நிரப்பி தகரி எதிர்ப்பு கண்ணிவெடியாக மாற்றியிருந்தார்கள். இந்த கண்ணிவெடிகளில் சிக்கி இந்தியப்படையின் அன்றைய களமுன்னனி தகரியாக விளங்கிய T - 72 வகை தகரிகள் பல அழிந்துபோயின. வலிகாமம் மேற்கு சங்கானை சந்திக்கு அண்மையில் 1987 இல் நடைபெற்ற தாக்குதலில் T- 72 வகை தகரி 10 அடி துரத்திற்கு கூட தூக்கி வீசப்பட்ட்டது குறிப்பிடத் தக்கது.
   சரி, கடைசியாக உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு துணுக்குச்செய்தி ஒன்றினைக் கூறிச்செல்ல விரும்புகிறேன். புலிகள் தங்களின் ஆய்தங்களுக்கு அவற்றிற்குரிய பெயர்களை பயன்படுத்துவதை விட தாங்களாகவே ஒரு குறியீட்டுப் பெயரினைச் சூட்டிப் பயன்படுத்துவது வழக்கம்.. இது அந்த ஆய்தங்களைக் குறிக்கும் சங்கீத சொல்லாக இருந்தது. அவ்வாறு புலிகளால் எந்தெந்த ஆய்தங்களுக்கு என்னென்ன பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன என்பதைப் பற்றி இங்கு கூறி கட்டுரையினை முடித்துக்கொள்கிறேன்..
   (இவை பல்வேறு இடங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டவையே)
   வில்லுகள் - படைக்கலங்கள்(Munition) தம்பிமுத்து - தரை-வான் ஏவுகணை-14 (SAM-14) அஞ்சிஞ்சி - 120mm கணையெக்கி (mortar) சாரை - KPV அப்பாச்சி - 14.5mm ZPU-1 பூமா - 14.5mm ZPU-2 ஆலை - 37mm T- 65/74 (M1939) டொங்கான் - கைகுண்டு செலுத்தி (GL) மொங்கான் - பல்குழல் உந்துகணை செலுத்தி (MBRL) பப்பாகிலோ - என்னவென்று தெரியவில்லை கிபிர் - தரைக்கரும்புலியின் ஊர்தி ஆட்டுக்குட்டி - தகரி(Tank) (ஜெயசிக்குறு சண்டை நிகழ்படக் காட்சியொன்றில் கண்டுள்ளேன் ) 97 - M16 ஒலிகன் - Oerlikon 20mm Cannon வாழைப்பொத்திகள் - RPG உந்துகணை → இனி வருபவை அனைத்தும் புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் அவர்கள் அளித்த தகவல்கள்:
   XR2 - RPG 29 நாயகன் - M141 BDM 17 - FGM 172 Javelin & FGM 172B உசாத்துணை
   dossier on ltte weapons - pdf மாவிலாற்றில் இருந்து முள்ளிவாய்கால் வரை நடந்த கால்கள்…! - தொடர் கட்டுரை மாவீரர் பொது அறிவுப் போட்டி - யாழ் களம் 2013 The story of Thambimuththus (SAMs) (The story of Thambimuththus (SAMs)) (https://www.army.lk/news/troops-led-unearth-two-more-ltte-torpedoes-0) (தென்னாசியாவே பார்த்து நடுங்கிய விடுதலை புலிகளின் நீர்மூழ்கி ஏவுகணை!!) https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/19F3DA0F78C6EDE8C1257B58007ECAE8/$file/Sri+Lanka_IEDs+2013.pdf இந்திய இராணுவத்தை தடுத்து நிறுத்திய ஜொனி - துருவி Type 53 torpedo - Wikipedia Shershen-class torpedo boat - Wikipedia Torpedo tube - Wikipedia கிளைமோர் - தமிழ் விக்கிப்பீடியா ரங்கன் 99 - தமிழ் விக்கிப்பீடியா அம்மான் 2000 - தமிழ் விக்கிப்பீடியா SLAF Recoveries in the Pudukuduirippu area yarl Tamileela seithikal. No . 40_0- August 1990 படிமப்புரவு
   * dossier on ltte weapons - pdf ruupabahini * https://www.cartagenasummit.org/fileadmin/APMBC-RC2/regional-conference/Bangkok_WS/Bangkok-ClearingMine-2April2009-SriLanka-SL.pdf கரிகாலன் garikaalan) Banner | National Mine Action Center, Sri Lanka) * Mapio.net (Mapio.net) * http://youtube.com/watch?v=2kKYXvVBG_Y * YouTube (YouTube) * CAT-UXO - Rangan 99 landmine (CAT-UXO - Rangan 99 landmine) * Asiri (Asiri (@AsiriFernandoLK) | Twitter) * Weapons, Ammo, Diesel & other LTTE Warlike Items Found * https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/2018-SriLanka-InitialArt7Report.pdf * Ceylon Today (Sri Lanka: Anti-personnel mine found ) * kumaran satha (kumaran satha) WordPress.com: Create a Free Website or Blog * LiveJournal (Простая тамильская баба.) * http://Flickr.com (http://Flickr.com) * Latest Sri Lankan News Updates (http://lankadailynews.com/) * Sri Lanka Army (Sri Lanka Army) * The Hindu Images * CAT-UXO * Sri Lankan Security Forces (Sri Lankan Security Forces) தமிழில் இராணுவக் கல்வி… சாதித்துக் காட்டி உலகையே அதிசயிக்க வைத்த எங்கள் தலைவர் * https://alt.army.lk/slsr/11slsr_2 (Sri Lanka Sinha Regiment) * https://steemit.com/photography/ (https://steemit.com/photography/) Troops Led to Unearth Two more LTTE Torpedoes * stuartddaniel (stuartddaniel) * Experiments with weapons- Part I (http://www.srilankaguardian.org/2008/04/experiments-with-weapons-part-i.html) * IBC Tamil * Jaffna News 15kg bomb found buried in Ukkulan Kulam Vavuniya. - Srilanka News | DSRmedias.com * Vanakkam London Emerging Out Of The Shadows Does recovery of arms from former LTTE cadres indicate revival of Tamil insurgency in Sri Lanka? Landmines, unexploded ordnance a barrier to return SLAF Trikonamadu recovers cache of weapons in Pudukuduirippu Alibaba தொகுப்பு & வெளியீடு
   நன்னிச் சோழன்r
  • By நன்னிச் சோழன்
   "தோற்றிடேல், மீறி 
   தோற்றிடினும் வரலாறின்றி சாகேல்!"
   -நன்னிச் சோழன்
    
   எழுதருகை(warning): இங்குள்ள செய்திகள் எவர் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.. இவை தமிழினத்தின் வரலற்றை ஆவணப்படுத்தும் முகமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்….!
   எல்லா(hello),
   வணக்கம் மக்களே!
   உங்கள் எல்லோரையும் மற்றொரு ஆய்வுக்கட்டுரையில் சந்திப்பதில் மகிழ்சியடைகிறேன். இன்று நாம் பார்க்கப்போவது தமிழீழ வான்படையான வான்புலிகளிடம் இருந்த வானூர்திகளைப் பற்றியே... சரி அதற்கு முன்னால் புலிகளிடம் எத்தனை வானூர்திகள் இருந்தன என்பதைப் பற்றி ஏதேனும் ஊகம்?...ம்ம்..
   2...இல்லை..
   5.. இல்லை....
   7.. இல்லை…
   உங்கள் ஊகம் காணும், நிறுத்துங்கள்! நானே சொல்கிறேன்.
   சான்றோடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வானூர்திகள் மொத்தம் 11 (87 நடு - 2009 பெப்ரவரி 21) ஆகும்..
   சரி , எனக்கு ஆலாவட்டம் போடத் தெரியாது… வாருங்கள் நேரடியாக கட்டுரைக்குள் தாவுவோம்!
   இங்கு நான் எழுதும் அனைத்தும் இறுதிப்போரில் சிங்களப்படைகள் வெளியிட்ட படங்கள், மற்றும் ஓர் நெடும்தொடராக வெளிவந்த ஆராச்சிக் கட்டுரை ஆகியவற்றில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே எழுதுகிறேன். இற்றைய தேதிவரை உலகில் இருந்த எ இருந்துள்ள அனைத்து அமைப்புகளிலும் எ நடைமுறையரசுகளிலும் தமிழீழ நிழலரசை நடாத்திய த.வி.பு. மட்டுமே சொந்தமாக வானூர்தி கட்டுமான திறனை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்தவர்கள், அதுவும் அந்தக்காலத்திலேயே!
   .
   புலிகளிடம் பறக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த மொத்த வானூர்திகள் (சான்றோடு உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை): 11 கொச்சு இலகு கீழிதைகள் (micro light gliders) - 2 தற்சுழல் பறனை(Gyroplane) - 1 இரொபின்சன் R-44 இலகு உலங்கு வானூர்தி(Robinson R-44 light helicopter) - 1 செம்மைப்படுத்திய சிலின் Z 143 குண்டுதாரிகள் (improvised Zlin Z 143 bombers) - 5 (3+2) வானலை கட்டுப்பாட்டு மாதிரி வானூர்தி (radio controlled model aircraft)- 2 .
   கடலில் வைத்து அழிக்கப்பட்ட புலிகளின் அறியில்லா வானூர்திகள் - 3 நான்காம் ஈழப்போரில், 7 ஒக்டோபர் 2007 அன்று சிங்கள சிறீலங்காக் கடற்படையால் தாட்டப்பட்ட(sunk) விடுதலைப் புலிகளின் கப்பல் பிரிவிற்குச் சொந்தமான படையேற்பாடு(logistics) கப்பலான எம்.வி.மற்சுசிமா இல் இலகு வானூர்திகள் இருந்த உளவுத் தகவல்கள் தமக்கு கிடைத்திருந்ததாக சிறீலங்கா கடற்படையின் முன்னாள் சேர்ப்பன்(Admiral) 'சயந்த கொலம்பக' செவ்வி ஒன்றின் போது தெரிவித்துள்ளார். அந்த வானூர்திகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் மூன்று என்று சிங்கள புலனாய்வாளர் 'ரொகான் குணரத்ன' தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ளார். →ஆதாரம்:Rohan_Gunarathne.pd
   (கப்பலுக்குள் இருந்ததோ இல்லையோ... எது எப்படி பார்த்தாலும் வான்கரும்புலி வானூர்தியாக போனவற்றைத் தவிர மேலும் மூன்று இருந்துள்ளது.)
   .
   புலிகளிடம் பறக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த மொத்த வானூர்திகள் (ஐயமிருந்தும் உறுதிப்படுத்தப்பட முடியாதவை): செம்மைப்படுத்தப்பட்ட சிலின் Z 143 குண்டுதாரி (improvised Zlin Z 143 bomber) - 1 செசுனா வித வானூர்தி - 1 .
   புலிகளால் கட்டி முடிக்கப்படாத வானூர்தி விதமறியா கொச்சு இலகு வானூர்தி (unknown type micro light aircraft )- 1 .
   87 களில் வெள்ளோட்டம் விடப்பட்ட வானூர்தி (தோல்வி) உலகப்போர்-II வானூர்தி வடிவ வானூர்திகள் - 2
   'புலிகளின் வான்படையின் இலச்சினை | படிமப்புரவு: EelamView '
   ஈழத்தமிழரின் வான்படைப் பிரிவினர் வான்புலிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் இளநீல வண்ணத்திலான வரிப்புலிச் சீருடையை அணிந்திருந்தனர். இவர்களின் வானோடிகள் வலது பக்க மார்பில் வானோடி என்னும் வாசகம் கொண்ட வில்லையினையும் இடது பக்கத்தில் பறப்பர் வில்லையினையும் (aviator badge) குத்தியிருப்பர்.

   'வானோடி என்னும் வாசகம் கொண்ட வில்லை(badge) (வலது மார்பு)'

   'பறப்பர் வில்லை(Aviation badge)-இடது மார்பு'

   'நீலப்புலி பதக்கம்'
   இது ஐந்து தடவை தொடர்ந்து வானேறி வெற்றிகர வான்தாக்குதல் மேற்கொண்ட வானோடிகளிற்கு வழங்கப்படும் விருதாகும். இதன் பெயர் "நீலப்புலி" என்பதாகும். இது வான்புலிகளில்,
   வான்கரும்புலி வானோடி பேரரையர்(கேணல்) ரூபன்(மாவீரர்) வான்கரும்புலி வானோடி இள பேரரையர் (லெப்.கேணல்) சிரித்திரன்(மாவீரர்) வானோடி (நிலை இல்லை) தெய்வீகன்/தேவியன் (மாவீரர்) ஆகியோரிற்கு வழங்கப்பட்ட நிழற்படங்கள் இணையத்தளங்களில் உள்ளன.
   (கீழே உள்ள 4 படத்திலும் வெவ்வேறு தமிழீழ வானோடிகள் , துணை வானோடிகள் மற்றும் வான்கலவர்(airmen) உள்ளனர்... இப்படங்களில் உள்ள வானோடிகளில் ஒருவரைத் தவிர்த்து ஏனைய 3 வானோடிகளும் வீரச்சாவடைந்து விட்டனர்)
    
    
   புலிகளின் வானூர்தி கட்டுப்பாட்டு அறை:

    
    
   87 இருந்தே நான் கணக்கைத் தொடங்குகிறேன்..
    
   1) உலகப்போர்-II வானூர்தி வடிவ வானூர்தி
   உருவாக்கியவர்: இள பேரரையன்(லெப்.கேணல்). அப்பையா இருப்பு எண்ணிகை - 2 → புலிகளின் முதல் விமானம் -(இக்கட்டுரையானது புலிகள் காலத்தில் எழுதப்பட்டமையால் நம்பத் தகுந்தது . எனவே வாசித்துப் பாருங்கள்.. )
   இவ்வானூர்தியானது 1987 'லிபரேசன் நடவடிக்கை'யின் போது வல்வெட்டித்துறையில் இருந்த புலிகளின் படைத்தளத்தில் வைத்து கைப்பற்றப்பட்டதாக சிறீலங்கா இராணுவம் அறிவித்திருந்தது. இதுவே அக்காலத்தில் ஆதாரத்தோடு வெளிவந்த புலிகளின் முதல் வானூர்தி. இதே போன்று மற்றுமொரு வானூர்தியும் அங்கிருந்ததாகவும் மேற்சுட்டியுள்ள கொழுவியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

   'படிமப்புரவு:கோபால் R'
   இந்த வானூர்தியின் தோற்றமானது பார்ப்பதற்கு இரண்டாம் உலகப்போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட வானூர்தி போன்றுள்ளது. இது புலிகளின் உள்நாட்டு மானுறுத்தமாகவும்(indigenous manufacture) அறியப்படுகிறது. படத்தின் பின்னணியில் தெரிவது அழிந்துபோன ஓர் கட்டடம். அவ்வலைத்தளத்திலும் ஓர் தொழிற்சாலையில் வானூர்திகள் தரித்து நின்றபோதுதான் அழிந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.. இது கொழுவியின் தகவல்களை உறுதிப்படுத்துவதுடன் இரண்டும் ஒரேலுகிறதல்லவா? (synchronize). இது என் துணிபு!
   2) கொச்சு இலகு கீழிதை (micro light glider) :
   →கொச்சு- சேர நாட்டு வழக்கு (எ.கா: கொச்சு வள்ளம்.. இருப்பதிலேயே சிறிய வள்ளம்)
   இதே போல் புலிகளிடம் மொத்தம் இரண்டு வானூர்திகள் இருந்ததாக செய்திகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.
   இருப்பு எண்ணிகை - 2 → கீழிதை - 1

   'இடது புறத்தில் நிற்பவர் பேரரையன் (கேணல்) சங்கர் ஆவார். இவர்தான் வரலாற்றுக் காலத்தில் தமிழர் வான்படையின் முதல் கட்டளையாளர்(Commander) என அறியப்படுபவர் ஆவார்..'

   'கீழிதையின் உடல்'

   'கீழிதையின் பின்பக்கம். வெள்ளை நிறத்தில் தெரிவதுதான் அதன் சுழலி'

   'கீழிதையின் பக்கவாடு. '
   → கீழிதை - 2
   இரண்டாவது கீழிதை ஒன்று புலிகளிடம் இருந்ததாக சிங்களம் தான் கூறுகிறது.. ஆனால் இருந்தமைக்கான பூதியல் ஆதாரம் எதையும் இன்று வரை சிங்களம் காட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
    
    
   3) தற்சுழல் உலங்கூர்தி/தற்சுழல் பறனை (Gyrocopter/Gyroplane)
   இருப்பு எண்ணிகை - 1
   'தற்சுழல் பறனையின் உடல் மேல் சுழலியைப் பொருந்துவதைக் காட்டும் படம்'

   'மூலைப் பார்வை'

   'முன்பக்க பார்வை'

   'தோழர்கள் புடைசூழ கொடிஞ்சியில்(cockpit) 2 வானோடிகள் அமர்ந்திருக்கின்றனர்.'
   மேற்கண்ட திரைப்பிடிப்பில் நெகிழ்வான மகுடக்கவி(Floppy hat) அணிந்திருப்பவர் ஒரு வானோடியே. அவர்தான் பின்னாளில் வான்புலிகளின் துணைத் கட்டளையாளராய் ஆகியவர். அவருடைய இயக்கப்பெயர் இள பேரரையன் (லெப்.கேணல்) முல்லைச்செல்வன்(குசந்தன் என்று பொதுவாக அறியப்படுபவர்) என்பதாகும்.  அந்தக் கறுப்புக் கண்ணாடி போட்டிருப்பவர் அச்சுதன் எ சுரேஸ் ஆவார். எனக்கு இவரைப் பற்றி ஏதும் தெரியாது. சிங்கள புலனாய்வுத் துறையின் அறிக்கைகள் மூலம்தான் இவரும் ஒரு வானோடி என்று அறிந்தேன். இவர்தான் பின்னாளில் வான்புலிகளின் கட்டளையாளராய் செயற்பட்டவர் என்று சிங்கள புலனாய்வுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

   'தற்சுழல் பறனையின் வால்பகுதி'

   'தற்சுழல் பறனையின் பின்பக்கச் சுழலி'
    
   4) இரொபின்சன் R-44 இலகு உலங்கு வானூர்தி(Robinson R-44 light helicopter)
   இது புலிகளிடம் இருந்ததாகவும் தொண்ணூரகளின் பிற்பகுதியில் வீழ்ந்து நொறுங்கிவிட்டதாகவும் சிறீலங்கா அரசாங்கம் (புலிப்பகைவர்) சொல்கிறது.. படம் ஏதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெறவில்லை. ஆனாலும் சிங்களமே அத்தகவலை வெளியிட்டுள்ளதால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலாக இங்கு இணைக்கின்றேன்.
   ஆதாரம்: dossier on LTTE → பக்- 80, பத்தி -2.
    
   4) புலிகளின் வான்படை வானூர்தியொன்றின் பொறி.. எதனது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் மேலுள்ளவற்றினது மட்டும் இல்லை என்று உறுதியாத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இது சிறிய வகை இலகு வானூர்திகளிற்கான பொறியாக இருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன்.
   பொறி: 80 குதிரைவலு எஃவ்-30 காற்றால் குளிராகும் பொறி (80 HP F-30 air cooled engine)

   'பின்பக்கத் தோற்றம்'

   'பக்க வாட்டுத் தோற்றம்'
    
   5) செம்மைப்படுத்திய சிலின் Z 143 குண்டுதாரி ( Improvised Zlin Z 143 bomber)
   இருப்பு எண்ணிக்கை - 5 இதுதான் புலிகளின் குண்டுதாரி வானூர்தி. இது செக் குடியரசின் உண்டாக்கல்(made) ஆகும். இவற்றில் களத்தில் 2 உம், தருவிக்கப்பட்டு புலத்தில் (ஓர் ஐரோப்பிய நாட்டில்) தரித்த நிலையில் மூன்றும் இருந்தன. இந்த ஐந்து வானூர்திகளும் புலிகளிடம் இருந்தமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . இதைப் புலிகளே உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வான்கரும்புலித் தாக்குதல் முடிந்த பின்னர் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில் தம்மிடம் மேலும் மூன்று வானூர்திகள் இருப்பதாக கூறியிருந்தனர் என்பது இங்கு நினைவுகூறத் தக்கது.
   வான்கரும்புலி வானூர்தியாக(kamikaze aircraft) மாறிய புலிகளின் வானூர்திகளின் செங்குத்து நிலைப்படுத்திகளில்(vertical stabilizer) இரண்டு தொடரிலக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. முறையே: 905, 906

   'தாக்குதல் வானூர்தியாய் மாற்றும் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட நிழற்படம்'

   'தாக்குதல் வானூர்தியாய் மாற்றிய பின்னர் எடுக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்ட(edited) நிழற்படம்'

   (விதப்பங்கள்- specifications, பெருமம்- maximum, சில்லுத் தடம் - wheel track, நெடுக்கம் - range, ஏறோட்டம்- Take-off run, இறங்கோட்டம்- Landing run)
    

   'சிலின் 143-இன் கொடிஞ்சி (cockpit)'
    

   (மானுறுத்தம் - manufacture)

   'வான்புலிகளின் வானூர்தித் தீக்குடுக்கை'
   இது போன்ற குண்டுகளை அந்தக் காலத்தில் தீக்குடுக்கை என்று சொல்வார்கள். இதுவே மிகவும் பொருத்தமானச் சொல். ஆனால் இது இன்று வழக்கொழிந்துவிட்டது.
   குண்டின் நீளம் : 114cm-127cm குண்டின் விட்டம்: 10-12" குண்டின் மொத்த எடை : 66 கி.கி. வெடிபொருள் நிறை : 55 கி.கி, வெடிபொருள் வகை : C-4 குண்டுச்(ball) சிதறல்களுடன் .
   'குண்டுச்(ball) சிதறல்கள் கோர்வையாய்  | தீக்குடுக்கையின் முன்பகுதி '
    

   'குண்டுச்(ball) சிதறல்கள் ஒற்றையாய்'
    

   'வான்புலிகளின் வான்கலவர்களால்(airmen) சிலின் 143-இன் மின்சாரக் குண்டு அடுக்கத்தில்(electric bomb track) ஆற்றப்படாத குண்டுகள் (unguided bombs) பொருத்தப்படுகின்றன.'
    


   'சிலின் 143-இன் மின்சாரக் குண்டு அடுக்கத்தில்(electric bomb rack) ஆற்றப்படாத குண்டுகள் (unguided bombs) பொருத்தப்பட்டுள்ளன.'
    

   'சிலின் குண்டுதாரியின் அடிப்பக்கம்'
    

   "வன்னியில் இருந்த ஓர் வான்பொல்லத்தில் (air strip) இருந்து சிலின் மேலெழும்புவதற்காக இரவு நேரத்தில் ஓடுதளத்தில் ஓடியபோது"
   → கடைசியாய் வான்கரும்புலித் தாக்குதலிற்குச் சென்ற வான்கரும்புலி வானோடி இள பேரரையர் (லெப்.கேணல்) சிரித்தரன் அண்ணாவிற்கு கையிலும் நெஞ்சிலும் வெடி விழுந்ததாகவும், அதனால்தான் இவரால் மேற்கொண்டு ஓட்ட முடியாமல்போய் விழுந்தார் என்றும், நான் இரணப்பாலையில் இருந்தபோது (தாக்குதல் நடந்த 2 ஆம் நாள் - அப்போது எனக்கு 9 வயது) எனக்கு ஒருவர்(அவரது பெயரை வெளியிட விரும்பவில்லை) தெரிவித்தார்.
   → அறியில்லா இரண்டு வான்புலிகளின் துணைவி/மனைவி-களின் மனை திருவையாறு(கிளி.) SSLR மிதிவண்டி கடைக்கு('SSLR சைக்கிள் கடை' என்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும்) இடது பக்கமாக போகும் ஒழுங்கையில் 2008 வரை இருந்தது. இருவரும் சிங்களத்திதான். அந்த வீடு ஒருமாடி கட்டடம் ஆகும்.
    
    
   6) ஆறாவது வானூர்தியொன்று புலிகளிடம் இருந்தது என்று நாந்தான் சொல்கிறேன். ஆனால் அதற்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்குத் தெரியாது. எதனால் அப்படிச் சொல்கிறேன் என்றால் புலிகளின் ஓர் பரப்புரை நிகழ்படத்தில் தமிழீழ வான்பரப்பில் மூன்று வானூர்திகள் பறப்பில் ஈடுபட்டிருப்பது போலக் காட்டியிருந்தார்கள். அந்த நிகழ்படம்(video) இதோ.
   https://eelam.tv/watch/க-த-த-ட-டம-ப-ட-ட-kuththattam-pooduda-ltte-aircrafts-வ-ன-ப-ல-கள-வ-ன-ர-த-கள-zlin-143-cessna_h61ppM57pLJjoNG.html
   'பரப்புரை நிகழ்படம்'
    

   'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் 3 வானூர்திகள்'
    

   'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'
    

   'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள். இந்த வானூர்திகளின் இறக்கைகளைப் பாருங்கள், ஒரே மாதிரியாக உள்ளது'
    

   'மேலே காட்டப்பட்டுள்ள அதே வானூர்திகள், முகிலின் கீழே பறக்கும் போது'
   மேலே மூன்று சிலின்கள் பறப்பில் ஈடு்பட்டுளதை நீங்கள் காணலாம். இதில் இரண்டு சிலின்கள் வான்கரும்புலி வானூர்தியாக மாறி அழிந்துபோய் விட்டன. அந்த மூன்றாவது சிலினிற்கு என்ன நடந்தது என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் அந்த மூன்றாவது சிலினிற்கான பிலிறுந்தி(Propeller) மட்டும் சிங்களப் படைகளால் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
   இதோ உங்களின் பார்வைக்காக…

   'புதைகுழியில் இருந்து பிலிறுந்தி வெளியில் கொண்டுவரப்படுகிறது'
    

   'இரண்டு படத்திலும் உள்ள பிலிறுந்தியும் ஒன்றே. இரண்டாவது படத்தில் பிலிறுந்தியின் நடு மூடி திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது'
    
    
   இனிவரும் படங்களில்தான் ஒரு விதப்பான விதயம் (specific info/matter) உண்டு; படங்களை உத்துப் பாருங்கள். இந்தப் படங்கள் மேற்கண்ட நிகழ்படத்தில் செசுனா வித வானூர்திகள் குண்டுவீசுவது போல ஓர் படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் வருகிறது.

   'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'
    

   'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'
   பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள். இந்த வானூர்திகளின் இறக்கைகளைப் பாருங்கள், நடுவில் உள்ளதன் இறக்கையானது ஏனைய இரண்டினதுமுடனிருந்து வேறுபடுகிறது; வால்பகுதியும் அருகில் பறக்கும் வானூர்திகளிடம் இருந்து வேறுபடும் விதமாக ஒல்லியாக சற்று நீளமாக உள்ளது.

   நடுவில் பறக்கும் வானூர்தியினின் இறக்கை வேறுபாடு நன்கு தெரிகிறது பாருங்கள். இவ்வானூர்தியின் இறக்கையானது வானூர்தியின் கொடிஞ்சியின் (cockpit) மேற்புறத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இது செசுனா (Cessna) வித வானூர்தியாக இருக்கலாம் என்பது என் துணிபு. இருந்தால் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்.

   அந்த நடுவில் உள்ள வானூர்தி செசுனா என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஏனெனில் செசுனாவிற்கான சாளர அமைப்பு இதில் உண்டு. அதாவது வானோடி இருக்கைக்கு அருகில் உள்ள சாளரம் மற்றும் பின்னால் உள்ள பாந்தர்(passenger) சாளரம்(window) ஆகிய இரண்டும் இரண்டு கறுப்புச் சதுரப் புள்ளிகளாகத் தனித்தனியாகத் தெரிகின்றன. நன்கு அண்மையாக்கிப் பார்த்தீர்களென்றால் இது தெளிவாகத் தெரியும். மேலும், இறக்கையானது கொடிஞ்சியின் மேற்புறத்தில் இருந்தே வானூர்தியுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது நன்கு தெரிகிறது.

   'செசுனா வானூர்தியின் தோற்றம் | படிமப்புரவு: Hobby World'

   மேற்கண்ட படத்தில் வானூர்தியின் இறக்கை உடலோடு பொருந்தும் குழைச்சில் இறக்கையின் நிழலானது கொடிஞ்சி மீது விழுவது கறுப்பாகத் தெரிகிறது பாருங்கள். ஆனால் மற்றைய இரண்டிலும் அவ்வாறு நிகழவில்லை.

   'அதே அந்த நடுவில் பறப்பில் உள்ள வானுர்திக்கு மட்டும் உருமறைப்பு வண்ணம் பூசப்படவில்லை. வெண்மையாய்த் தெரிகிறது பாருங்கள்; அதேநேரம் அருகில் பறக்கும் இரண்டிலும் உருமறைப்பு வண்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.'
   மேலே நான் கொடுத்திருக்கின்ற படங்களையும் ஏரண விளக்கங்களையும் வைத்துப் பார்க்கும் போது புலிகளிடம் செசுனா வகை வானூர்தியுடன் மேலும் ஒரு வானூர்தியும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது என் முடிவு!
   இதை மற்றொரு வகையில் பொருள் கொண்டால், புலிகளின் சிங்களத்திற்குத் தண்ணி காட்டுமோர் வழக்கமான செயல்பாட்டாகவும் இதைக் கொள்ளலாம். அதாவது வெளிநாட்டில் மூன்று வானூர்திகளின் பறப்பை நிழற்படமாக்கி அதை தமிழீழத்தில் வெளியிட்டிருக்கக்கூடும் என்பது என் துணிபு. மேலும் புலிகள் இரண்டையும் செய்வதில் வல்லவர்கள்; பன்முறை செய்துள்ளனர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்க விதயமாகும். ஆகவே என்னால் ஒன்றை மட்டும் அறுதிப்படுத்திய உறுதியான கூற்றாக கூற முடியவில்லை.
    
   குறிப்பு: எழிலன்புரம், புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் முருகண்டியில் உள்ள நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, விடுதலைப்புலிகளிடம் செசுனா இசுகை மாசுரர் விதத்தைச் சேர்ந்த வானூர்தி ஒன்று இருப்பதாகவும் அது அடிக்கடி வானில் பறப்பதை சாட்சி நேரில் கண்டதாகவும் ஜூலை 28, 2006 அன்று சுவீடனை தற்போதைய தளமாகக் கொண்ட ஆசிய ட்ரிப்யூன்(Asian Tribune) என்ற மின்-செய்தித்தாளானது செய்தி வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.  
   7) வானலை கட்டுப்பாட்டு மாதிரி வானூர்தி (radio controlled model aircraft )
   இவ்வானூர்திகளைப் புலிகள், தமது உளவு சேவைக்காகவோ அல்லது புலிகளின் வலவனில்லா வானூர்திகளின் முன்மாதிரி வானூர்தியாகவோ இருப்பதற்கு தருவித்திருக்கலாம் என்பது என் துணிபு.
   → (1) இந்த வண்டு கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு சிங்களப் படைகளால் கடற்புலிகளின் வழங்கல் அணியிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது ஆகும்.
   உடல் நீளம்: 5.5அடி இறக்கை நீட்டம்(wing span): 13 அடி (தோராயமாக)
   அதற்கான வானலை கட்டுப்படுத்தி(radio controller)

   செசுனா N739RF (Cessna N739RF) இது சீகல் மாதிரியைச்(seagull model) சேர்ந்த KIT விதமான வானூர்தியாகும்.
   உடல் பகுதிகள் உதிரிகளாக:

    

    
   அதற்கான வானலை கட்டுப்படுத்தி (radio controller):-

    
   அதை ஒன்று சேர்ப்பதற்கான கையேடு:

    
   கொச்சு இலகுவானூர்தி (micro light aircraft) இவ்வானூர்தி கைப்பற்றப்பட்ட இடம் பார்ப்பதற்கு வானூர்தி பழுதுபார்க்கும் பட்டறை போன்று இருந்தது என்கிறது சிங்களம். அது தொடக்கநிலையிடமாக இருந்தாலும், அங்குள்ள கட்டுமானங்களானவை புலிகள் தமது சொந்த சரக்குகளை உருவாக்க, பராமரிக்க மற்றும் செயல்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தினர் என்பதைக் குறிக்கிறது. கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களினுள் பரவலான அறிவியல் இதழ் மற்றும் பல வானூர்தியியல் பொறியியல் புத்தகங்கள் இருந்தன. இவற்றுடன் அங்கு எளிய ‘நீரே செய்யும் (do it yourself)’ புத்தகங்கமும் இருந்துள்ளது. இப்புத்தகத்தில் உள்ள வழிகாட்டலின்படி பெருவங்க விங்களம் (aluminum alloy) / உலோகத் தாள்களைக் (metal sheet) கோத்திணைக்க(fabricate) கடைசல் எந்திரம்(lathe) உட்பட பல எந்திரங்கள் அங்கிருந்தன.

   'எதிரி கையில் கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் எச்சம்'
    

   'எதிரி கையில் கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் எச்சம்'

   'எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் மையப்பகுதி'
    

   'வானூர்தி மாதிரிப்படம்'
    

   'வானூர்தி மாதிரிப்படம்'
   மேற்கண்ட வானூர்தி பற்றிய செய்திகள் இந்நிகழ்படத்தில்(video) உண்டு. மேலும் நான் மேற்கூறியிருந்த அந்த வானூர்திப் பட்டறையையும் புத்தகங்களையையும் இதில் காணலாம்.
    
    
    
   புலிகளின் வான்படை அணியங்கள்(accessories) சிங்களப் படைகளால் கைப்பற்றப்பட்ட புலிகளின் வான்படை அணியங்கள்(accessories):-

   'பயிற்சி பாவனையாக்கி (training simulator)'

   'பறப்பு பாவனையாக்கி (flying simulator)'

   'மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பது மின்சூழ் (electric torch light) என்று நினைக்கின்றேன். புலிகள் இரவு நேரத்தில் வானோடிகளுக்கு ஓடுபாதையைக் காட்ட மின்சூழ்களையே பயன்படுத்தினர் என்பதை இங்கு நினைவுபடுத்திக்கொள்ள விரும்புகிறேன். '

   'நீல நிறத்தில் தெரிவது  பறனை உடுப்பு ஆகும்'

    

   'வட்டைகள்(tires) மற்றும் ஒருசில கோப்புகள்'

   'ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக உள்ளது தொடர்பாடல் கரணங்கள் (communication device) என்று நினைக்கின்றேன். மற்றையது கதிவீ காட்சியக கரணமாக (RADAR display device) இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன், சரியாகத் தெரியவில்லை.'    
   பிற்சேர்க்கை (14/10/2020)
   'வான்கரும்புலி வானோடி பேரரையர்(கேணல்) ரூபன் அவர்கள் பரக்குடையில்(parachute) குதித்து எழுந்தபோது.' | படிமப்புரவு: Rajarata, Flickr
    
   பிற்சேர்க்கை (2/6/2021):  
   உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உயிரோடு உள்ள தமிழீழ வானோடிகள்:
   'இள பேரரையர்(லெப். கேணல்) முல்லைச்செல்வன் (குசந்தன் என்றால் பலருக்கும் தெரியும்)'

   '(நிலை தெரியாது) சுரேஸ் எ அச்சுதன்'
    
   உசாத்துணை:
   Air Tigers of LTTE Full Documentary with Video (Air Tigers of LTTE Full Documentary with Video) Dossier on ltte- pdf (read airforce section) YouTube /watch?v=PRecveMQQpc&list=LLhxWzcQVce-7x8bST_nSJ2w&index=12 http://dailymotion.om (http://dailymotion.om) (/video/x6x8v3z) (ஒப்ரேசன் டபிள் எட்ஜ்: மடையுடைக்கும் இரகசியங்கள் - 19) (ஒப்ரேசன் டபிள் எட்ஜ்: மடையுடைக்கும் இரகசியங்கள் - 14) Tiger aircraft rockets Palaly base, curfew in Jaffna Sri Lanka rebels say suicide air raids successful) Zlín Z-143 – Wikipedia (Zlín Z-143 – Wikipedia) (Navy Recovered a remote controlled air craft from Sea Tiger Boat (Update)) (Partially burnt 2 LTTE aircraft found in Puthukkudiyirippu- Mullaittivu) Hamilton, Dwight. "Terror Threat: International and Homegrown terrorists and their threat to Canada", 2007 ARF, PNP, RTF, RTR - What Does It All Mean? Seagull Cessna - Kits Ex-Sri Lankan navy chief describes how US helped destroy LTTE floating armories - NewsIn.Asia http://galledialogue.lk/assets/template/research_papers/2010/Prof_Rohan_Gunarathne.pdf வான் புலிகளின் சூரரைப் போற்று - ஜூட் பிரகாஷ் http://eelabarathi.blogspot.com/2006/07/blog-post_115435098311053391.html படிமப்புரவு:
   Double vie de Prabhakaran Album n°5 EelamView Dossier on ltte- pdf ruupabaahini TV YouTube /watch?v=PRecveMQQpc&list=LLhxWzcQVce-7x8bST_nSJ2w&index=12) http://dailymotion.om (/video/x6x8v3z) Sri Lanka Guardian eelamtv.com தொகுப்பு & வெளியீடு
   நன்னிச்சோழன்
  • By நன்னிச் சோழன்
   தமிழரின் மதிற்போர் இயந்திரங்கள்:
   வீரத்தில் சிறந்து விளங்கிய தமிழர்கள் கோட்டை மதிலினை பாதுகாக்க இத்துணை போர்க்கருவிகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி நமக்கெல்லாம் பெரும் வியப்பை தருவதாக அமைந்துள்ளது.
    
   தமிழரின் ஆய்தங்கள் இருவகைப்படும்.
   கைக்கொள்படை/ கைப்படை : - (hand hold weapons) கைவிடுபடை கைவிடாப்படை கைக்கொள்ளாப்படை: - ( siege & defense tools)  
   ~ கோட்டை(Fort)- கவை, அலக்கு, ஆவரணம்

    
   பெருவிடை….பொறுமையுடன் வாசிக்கவும் ….
    
   இலக்கிய ஆதாரங்கள் : "… மிளையும் கிடங்கும் வளைவிற் பொறியும்
   கருவிர லூகமும்கல்லிமிழ் கவணும்
   பரிவுறு வெந்நெயும்பாகடு குநிசியும்,
   காய்பொன் னுலையும் கல்லிடு கூடையும்
   தூண்டிலும் தொடக்கும் ஆண்டலை யடுப்பும்
   கவையும் கழுவும் புதையும் புழையும்
   ஐயவித் துலாமும் கைபெய ருசியும்
   சென்றெறி சிரலும் பன்றியும் பணையும்
   எழுவும் சீப்பும் முழுவிறற் கணையமும்
   கோலும் குந்தமும் வேலும் பிறவும்...”
   —ஆதிகால காதை - மதுரைக் காண்டம்
   —சிலப்பதிகாரம் (வரி 207- 217)
    
   101 - மாற்றவர் மறப்படை மலைந்துமதில் பற்றின்
   நூற்றுவரைக் கொல்லியொடு நூக்கியெறி பொறியுந்
   தோற்றமுறு பேய்களிறு துற்றுபெரும் பாம்புங்
   கூற்றமன கழுகுதொடர் குந்தமொடு கோண்மா.
   102 - விற்பொறிகள் வெய்யவிடு குதிரைதொட ரயில்வாள்
   கற்பொறிகள் பாவையனம் மாடமடு செந்தீக்
   கொற்புனைசெய் கொள்ளிபெருங் கொக்கெழில்செய்கூகை
   நற்றலைக டிருக்கும்வலி நெருக்குமர நிலையே.
   103 - செம்புருகு வெங்களிக ளுமிழ்வதிரிந் தெங்கும்
   வெம்புருகு வட்டுமிழ்வ வெந்நெய்முகந் துமிழ்வ
   வம்புமிழ்வ வேலுமிழ்வ கல்லுமிழ்வ வாகித்
   தம்புலங்க ளால்யவனர் தாட்படுத்த பொறியே.
   104 - கரும்பொனியல் பன்றிகத நாகம்விடு சகடங்
   குரங்குபொரு தகரினொடு கூர்ந்தரிவ நுண்ணூல்
   பரந்தபசும் பொற்கொடிப தாகையொடு கொழிக்குந்
   திருந்துமதி றெவ்வர்தலை பனிப்பத்திருந் தின்றே.
   — — → (சீவக சிந்தாமணி - நாமகள் இலம்பகம் - 101- 104)
    
   மதுரைக்கோட்டை மதில் மீது கீழ்வரும் போர்க்கருவிகள் & இயந்திரங்கள் இருந்தன:-
    
   1)ஆண்டலையடுப்பு - கீழே உள்ள மூன்றும் இதனுள்தான் வைக்கப்பட்டிருக்கும்... இது ஆந்தையின் தலை போன்ற அமைப்புள்ள பாத்திரமாகும்.

   → காய்பொன் உலை- உருக்கப்பட்ட இரும்புக் குழம்பு, செப்புக் குழம்பு
   → பாகடு குழிசி- சூடான தேன் கொண்ட பாத்திரம்.
   → பரிவுறு வெந்நெய்- சூடான எண்ணெய் கொண்ட பாத்திரம்.
   → காடி/ மிடா - கீழே உள்ளதைப் போன்ற ஓர் பெரிய அடுப்பில்தான் மேலேயுள்ள மூன்றும் காச்சப்படும்.

    
   2)விதப்பு- இதிலிருந்துதான் எதிரி மீது எண்ணெய் போன்றவை ஊறப்படும்.

    
   3)கவண்/ இடங்கணிப்பொறி (இடம் + கணி + பொறி ) :

    
   4)கல்லிடுகூடை- எதிரிகள் மீது வீசுவதற்கு கோட்டை மதில் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எறிகற்கள் கொண்ட கூடை.
   உலக்கல் - எறிவதற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் உருண்டு திரண்ட பெரிய கல்.
    
   5)தூண்டில்/ பெருங்கொக்கு- கொக்கு போன்று இதன் நுனியில் ஒரு கொளுக்கி இருக்கும். இதன் மூலம் அகழியினுள் உள்ள எந்த பொருளையும் இலகுவாக வெளியில் தூக்கி வீசி விடலாம்.

    
   6)தொடக்கு/ நூக்கியெறி பொறி - இதன் நுனியில் ஒரு கயிறு/ சங்கிலி இருக்கும்.இதன் மூலம் எதிரி வீரனின் கழுத்தினுட் செருகி அவனைப் பிடித்து கழுத்தில் பிடித்து தூக்கி கொன்று வீசி விடலாம்.

    
   7)கவை/ நெருக்குமர நிலை- மதில் மீது ஏறுவோரை மறித்துத் தள்ளும் ஆயுதமிது. மிக நீண்ட கைப்பிடி கொண்டது.

    
   8)புதை- அம்புக்கட்டு

    
   9)ஏப்புழை/ சூட்டிஞ்சி - சிறுசிறு துளைப் பொந்துகள் போலிருக்கும் இவற்றிலிருந்து எதிரி நோக்கி அம்பு எய்யப்படும்.
   வில்லியர் மேல்நின்று மறைந்து அம் பெய்தற்குரிய புழைகளையுடையது எயில்
    
   10)ஆரல்/ குருவித்தலை - மதிற்சுவரின் மேல் மறைப்பு

    
   11) ஞாயில்/ நாயில் - கோட்டை சுவரில் உள்ள குருவித்தலைகள். இங்கிருந்து எதிரி மீது தாக்குதல் தொடுப்பார்கள்.
   இங்கு தெரியும் அந்த இரு குருவித்தலைகளுக்கு இடையில் உள்ள வெளி - குடிஞை/ஏவறை
   12)கைப்பெயர் ஊசி- எந்தப்பக்கம் குத்தினாலும் சங்குதான். கோட்டை மதிலின் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது மதிலில் இருந்து எறியப்படும்…..ஒருவேளை எதிரிகள் மதில் மேல் எறி மதிலின் உச்சியைப்பிடிப்பவர் இதன் மேல் கை வைத்தால் இது அவர்களின் கையினைக் கிழித்துவிடும்.

   13)சென்றெறி சிரல்/ கையம்பு - இது dart போன்ற கையால் எறியும் ஆயுதம்தான்.

   14)பணை- பருமையான மூங்கில்

   15) சீப்பு - கதவுக்கு வலியாக உள்வாயிற்படியில் நிலத்தே வீழ விடும் தாழ்மரம்

   16) கவர்தடி- இரு பக்கமும் கூரான எறிபடை… எறியவும் செய்யலாம்; குத்தவும் செய்யலாம்.

   17)கழு/ கழுக்கோல்/ யானைத்தடை -கோட்டைக்கு முன்னால் எதிரிப் படைகளின் மதிற்போர்க்கருவிகள், போரானைகள் உள்நுழையாமல் இருக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும்.


   18)எந்திரவில்/ வளைவிற்பொறி/ வேலுமிழ்ப் பொறி/ அம்புமிழ்ப் பொறி :

    
   இதில் வைத்து எதிரி நோக்கி எய்யப்படும் எறிபடையின் பெயர் நாளிகம் கீழ்க்கண்ட நாளிக இலைகள் (அலகு.. ஆய்தவியலில் பண்டைத்தமிழர் இதனை இலை என்றனர்) நீலகிரியில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டவை ஆகும்.   அன்பார்ந்த மக்களே, மேலே உள்ளது போன்ற இலைகள் பண்டைய உரோமபுரிக்கு உட்பட்டிருந்த ஓர் போர்களத்தில் இருந்து கண்டெடுக்கபட்டுள்ளன.. மேற்கண்டவற்றை ஆங்கிலத்தில் cross iron bolts என்பார்கள்.
   கொழுவி: What exactly did Jack and Gary unearth? ஆக, தமிழ் நாட்டிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டவையும் நாளிகக் இலைகளே என்ற முடிவுக்கு வருகிறேன்!
    
   19)ஐயவித்துலாம் /ஐயவி/ நாஞ்சில்/ ஞாஞ்சில்- கோட்டை வாயிலையும் அகழி தொடக்கத்தையும் இணைக்கும் ஓர் தூக்கு பாலம்.
   நா- துலை

    
   20)குடப்பாம்பு/ கத நாகம்- எதிரி வீரர்கள் மீது எறிய குடத்தினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பாம்புகள்.
   21)பாவை- உண்மையான வீரர்கள் போன்று செய்யப்பட்ட பொம்மை பொய் வீரர்.

   22)தீயம்பு

    
   23) வல்லயம் - கோட்டையின் மதிலில் இருந்துகொண்டு கீழே உள்ள வீரரை குத்த பயன்படும் ஈட்டி. முனையில் கூரிய இரும்புள்ள மிகவும் நீளமான கையிற்வைத்து எதிரியை குத்தும் ஒருவகை ஈட்டி ஆய்தம்.

   24)தாமணி-பொருட்களைக்கட்டி வைக்க உதவும் கயிறு.

   25)நாராசம் -இது ஒரு இரும்பால் ஆன அம்பு.
   சலாகை - இது ஒரு இரும்பால் ஆன சிறு அம்பு.
    
   26)கழுகு -போர்க்களத்தில் எதிரிகளைக் கொல்ல கழுகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

    
   27)மிளை/ காவற்காடு/ கணையம் - கோட்டை அகழிக்கு முன்னுள்ள செயற்கைக் காடு.
   இங்கு தோட்டி எனப்படும் இரும்பு முட்கள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். காவல்காட்டினுள் வேலியாக நொச்சிமரங்களும் முள்வேலிகளும் அமைந்திருந்தன. இதனை வாழ்முள்வேலி,இடுமுள்வேலி எனப் பகுத்து காட்டரணைப் பலப்படுத்தியுள்ளனர்.
   வாழ்முள்வேலி - என்பது முள் செடிகளையும் மரங்களையும் வளர்த்து அவற்றால் ஆக்கிய வேலியைக் குறிப்பது. இத்தகைய வாழ்முள்வேலியைப் பெரும்பாணாற்றுப்படையின் (பா.வரி.125-126) புலப்படுத்துகிறது. இடுமுள்வேலி - முள்ளை வெட்டிக்கொண்டு வந்து பிற இடத்தில் இடப்படும் வேலி எனப்படும். காட்டரணை முற்றுகையிடும் பகைவர்களின் உயிரைக் கவரும் வகையில் பல நிறம் கொண்ட தவளை, பூராண், நண்டு, கம்பளிப்புழு, பல்லி, பூதிப்புழு, கவுதாரி ஆகியவற்றுடன் கீழாநெல்லியின் பட்டை, இலை, மலர், கனி, வேர், தண்ணீர்முட்டான் கிழங்கு, சேங்கொட்டை மரம், எருமையாட்டம் கொடிகளின் சாற்றுடன் சோர்த்துப் புகையை உருவாக்கினால் அப்புகை பகைவர்களின் திறனை அழித்து அவர்களின் கண்களைக் குரடாக்குவதுடன் பகைவர்களைக் கொல்லும் திறன் உள்ளது.—(அ.மாணிக்கம் -அர்த்த சாஸ்திரம் பொருள் நூல் - ப-777)

    
   28)அகழி/ உடுவை/ கயம்/ காடி/ ஓடை/ நீரரண் - (moat) கோட்டையைச் சுற்றியுள்ள நீரரண்.
   Ditch - கிடங்கு/ உடு எதிரிகள் அகழியில் உள்ள நீரை அருந்தும் பொழுது அவர்களை அழிக்கும் வகையில் அவர்கள் அறியாவண்ணம் சேங்கொட்டை, அரங்கன்,நாயுருவி,மருதமரம் ஆகியவற்றின் மலர்களுடன் ஏலமரம், தானிமரம், குங்கிலியம், ஆலாலம் ஆகியவற்றின் சாறும் செம்மறியாட்டின் குருதியுடன் மக்களின் குருதியையும் சேர்த்து நன்கு அரைத்து அதனைப் பிண்ணாக்குடன் நீரில் கலந்து விட்டால் இந்நிரை அருந்துபவனும் தொடுபவனும் உடனே இறந்துவிடுவான். மேலும் கிடங்கினுள் உடைந்த கண்ணாடிக் குவளைகளும் இருந்தன.- அ.மாணிக்கம் - அர்த்தசாஸ்திரப் பொருள் நூல் -ப-778

    
   29)செய்கொள்ளி - நெருப்பு வைக்கப்பயன்படும் கொள்ளி. இதன் மூலம் தரையில் இருந்தபடி அடட்டாலைகளையோ இல்லை கோட்டை மதிலில் இருந்தபடி படையெடுத்து வந்த வீரர்களையோ கொழுத்தலாம்.

    
   30)பரிசை/ தட்டி - இடைவெளி இல்லாமல் வைரம் ஏறிய மரங்களால் அமைக்கப்பட்டு கோட்டை மதிலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். பகைவர் எய்யும் அம்புகளை இது தாங்கும்.

    
   31)கோண்மா - புலி , சிங்கம் முதலிய கொடிய வன விலங்குகள் கோட்டை மதிலில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன. மதிலை தொடுவோரை இவை கவனித்துக்கொள்ளும்.
   32)சுண்டுவில்

    
   33)கூர்ந்தரி நுண்ணூல்- தொட்ட கையை அறுக்கும் நுண்ணூல்= மாஞ்சா நூல்

    
   34)கற்பொறி - அவிழ்த்துவிட்டால் கீழே வந்து வீழ்ந்து எதிரியைத் தாக்கும்.. மீண்டும் இதனை சுழற்றி எடுத்துப் பயன்படுத்தலாம்.

    
   35) அடிப்பனை- கோட்டை மதிலில் இருந்து எதிரிகள் மீது இதனை எறிவார்கள்.

    
   36)விடு சகடம்- உருட்டி விடப் படும் தீச்சக்கரம்
   விடு - விடுதல்
    
   37)முட்செடி- இக்கொடி கோட்டை மதில் மீது படரவிடப்பட்டிருக்கும்.

    
   38)நச்சுக்கொடி- இக்கொடி கோட்டை மதில் மீது படரவிடப்பட்டிருக்கும்.

    
   39)மதிலுண் மேடை/ அகப்பா/ பரிகை - கோட்டை மதிலில் நடக்கும்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட மேடு.. இங்கு நிண்டபடி எதிரி மீது போர்புரிவார்கள்

    
   40)நூற்றுவரைக் கொல்லி - ஒரே நேரத்தில் பல பேரை கைலாயம் காண வைக்கலாம்.

    
   41)நிலவரண்
   காட்டரணையும் நீரரணையும் கடந்து வெற்றி பெற்ற மன்னர்கள் அதனை அடுத்து தண்டை நிலப்பகுதியில் அமைந்துள்;ள நிலவரணை முற்றுகையிடுகின்றான். “நிலவரண் இருநிலைகளில் அமைந்திருக்கும். பகைவர்கள் புறமதிலைப் பற்றாமை பொருட்டு அதன் புறத்தேயுள்;ள வெள்ளிடை நிலமும் பகைவர் முற்றுகை நீடித்திருக்கும் போது அகத்தாருக்கு வேண்டும் உணவுப்பொருள்களைப் பயிர் செய்யும் வகையில் மதிலின் உட்புறமாக விடப்படும் தண்டை நிலம் நிலவரணாகும் எனத் தேவநேயப்பாவாணர்( தேவநேயன்- பழந்தமிழாட்சி-பக்-64) நிலவரணிற்கு விளக்கம் கூறியுள்ளார்.
   அகழிக்கும் மதிலுக்கும் இடைப்பட்ட இடமான புறநகரினை நிலவரண் என்பர். இங்கு காவல் வீரர்கள் தம் பாசறையை அமைத்துக் காவல் காட்டினையும் அகழியையும் அழித்துக்கொண்டு வரும் பகைவர்களின் படைகளை எதிர்த்துத் தடுத்து நிறுத்துவர். கோட்டைக்குள் வசிக்கும் மக்கள் தத்தம் வீடுகளில் பயன்படுத்தி வெளியேற்றும் கழிவுநீரும், மழைக்காலத்தில் கோட்டையில் இருந்து வெளியேறும் நீரும் அகழியைச் சென்று அடைவதற்கு முன்பாக இந்நிலவரணைக் கடந்து செல்கிறது. கோட்டைக்குள் வசிக்கும் மக்கள் இந்நீரை பயிர்செய்வதற்குப் பயன்படுத்திக் கொள்வர். இதனால் பகைவர்களின் நீண்ட நாள் முற்றுகையைச் சமாளிக்க இயலும். இத்தகைய சிறப்பிற்குரிய இவ்வரணைப் பாதுகாக்காவிடில் மக்கள் முற்றுகைக்காலங்களில் துயர்பட நேரிடும். இதனைப் புறநானூற்றுப்பாடல் (பா.எ.44) படம்பிடித்துக்காட்டியுள்ளது.
    
   42)முடக்கறை- உட்பகுதியில் வாயிலுக்கு மேலுள்ள அம்பு வரும் துளைகள் .

    
   43)அட்டாணி - கோட்டை மதில் மேல் உள்ள மண்டபம்
   44)நீர்வாளி- ஏற்பட்ட நெருப்பினை அணைக்க உதவும் நீர் கொண்ட வாளி.

   45) அட்டாலகம் / அட்டாலை/ மேவறை - கோட்டை மதிலுக்கு மேலே ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் காவலரண். உள்ளே இருப்பவருக்கு வெளியே உள்ளவர்கள் தெரியக்கூடியவகையிலும் சிறு துளைகள் கொண்டு இருக்கும் போர்க் காலங்களில் இதன்மூலம் ஈட்டி, வில்லம்பு கொண்டு வெளியே உள்ளவர்களை தாக்க வசதியாக இருக்கும். வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு உள்ளே இருப்பவர்களைக் காண இயலாது என்ன செய்கிறார்கள் என்றும் அறிய இயலாது.

    
   46)வாயில் / கௌனி/ ஆத்தானம்/ அரிகூடம்/ கோட்டி- இது கோட்டைக்கான போக்குவரத்து வாசல்.
   ஒலிமுகவாயில்/ ஆசாரவாயில்/ தலைவாயில் - கோட்டையின் முக்கிய வாயில். நகரவாயிற்றிணையின் பெயர்- அளிந்தம் நகரவாயிற் படிச்சுறுள்- அத்திகை கவாடம் - கதவு
    
   47)சுருங்கை/ கற்புழை/ மூடுவழி- கோட்டையிலிருந்து வெளியேறும் இரகசிய வழி.

    
   48)சிகரி / துருக்கம்/ துருவம்/ அருப்பம்/ அழுவம் - மலைமேலுள்ள கோட்டை.

    
   49) கணையமரம் /துஞ்சுமரம் - மதிற்கதவுக்கு வலிமையாக உள்வாயிற்படியில் குறுக்கேயிடும் மரம்.

    
   50) புழை - புழை என்பது ஒரு கோட்டைக்கு பாதுகாப்பான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நுழைவு வழியாகும். இது முக்கிய நுழைவுவாயிலில் இருந்து வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்கும்.

    
   51) எழு - மதிலின் உள்வாயிற் புறத்தே நிலத்தில் இருந்து கஓட்டைக் கதவின் நடுப்பகுதிவரை உயர்ந்து எழுந்து நிற்கும் வலுவான மரம்.

    
   52)சாலம்- தொடக்ககாலத்தில் கோட்டைகளை வெறுங்கல்லால் அன்றி, மரமுஞ் சேர்ந்தே கட்டினர்.

    
   53) அரணி/ கடகம்/ பீலி/ புறம்/ வாடம்/ வேதி / அல்/ ஓதை/ நொச்சி/ வரைப்பு/ ஆரை/ உல்லி/ ஆர்மை/ பரிகம்/ புரிசை/ தொடை, தகைப்பு, வரணம், வேணகை, மதிற்சுற்று - மதில்(wall)
   கடிமதில் - காவல் மிகுந்திருந்த மதில் இறைப்புரிசை, நெடுமதில் - மிகவும் உயர்ந்த மதில் பதணம் - Rampart குமரி மதில்- அழியா மதில் மதிலரண் வகைகள்-
   மதிலரண் மதில், எயில், இஞ்சி, சோ என நால்வகைப்படும்.
   உயரமொன்றேயுடையது மதில்/ அகமதில் உயரத்தொடு அகலமுமுடையது எயில் அவற்றொடு திண்மையு முடையது இஞ்சி/ புறமதில் . புறமதிலில்தான் மேற்கூறிய பலவகைப் பொறிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பெரும்பாலும் செம்பு புனைந்தியற்றியதாகவும் சிறுபான்மை அரைத்த சாந்திட்டமைத்ததாகவும் பகைவரால் எளிதில் தாக்க முடியாதவாறு திண்ணிதாகக் கட்டப்பட்ட மதில் ஏனை வகை மதில்களிலும் மிக இறுகியிருத்தல் பற்றி இஞ்சி எனப்பட்டது. அம் மூன்றொடு அருமையுமுடையது சோ இடைமதில் - Curtain wall வண்சிறை- zwinger ஒவ்வொரு மதிலுக்கும் காவலரும், மதில நாயன் என்னும் காவல் தலைவனும் இருப்பர்.
   கோட்டைக்குள் நகர்- அகநகர் மதிலுக்குள் உள்ள நிலம்- காப்பு கற்பா, கற்பு - உண்மதிலின் வாரியுள் உயர்ந்தநிலம் உவளகம்- கோட்டையின் உட்பக்கம். செப்புப்புரிசையிருந்த நகர் துவரையெனப் பெயர்பெற்றது கோசம் - கோட்டை மதிலில் நன்கு உறையிடப்பட்ட இடம்.. விதப்பாக என்னவென்று தெரியவில்லை! அரசர் வீதி- பூரியம் அரசிருக்கை- அரியாசனம், அத்தாணி, வேந்தவை அரசரில்லம்- சாலை, மாளிகை, குலம், அரண்மனை, பவனம், கோவில். ஓதை/ ஆள்வாரி நிலம்- மதிலைக் காப்பாற்றும் படையினருக்கு மதிலையொட்டினாற் போல் உதவுஞ் சாலை இதுவாகும். (paved passage along the walls within a fortification) பெருகாரம்- இது கோட்டையினுள்ளே சுற்றிவரும் பெரியபாதை. பதப்பாடு - வீரர்களீற்கு தேவையா உணவுகள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதி
    
   54)எதிர்க்கொத்தளம் - கோட்டையரணுக்கு பாதுக்காப்பாக வெளியே கட்டப்பட்டிருக்கும் மற்றோர் கொத்தளம்.

    
   55) கொத்தளம்/ தோணி/ கொம்மை - கொத்தளம் என்பது, கோட்டை மதில்களில் இருந்து வெளித் துருந்திக் கொண்டிருக்கும் ஓர் அமைப்பு ஆகும்.


    
   56)கருவிரலூகம்/ குரங்கு- கோடை மதிலில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் . பெரும்பாலும் தாட்டான் வகை குரங்குளே அங்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை மேலே வரும் எதிரியினைக் கடித்துக் குதறும்.

    
   57) முதலை, காராம், விடங்கர்- இவை எல்லாம் அகழிக்குள் இருந்தன.
   இலக்கிய ஆதாரம் :- ''யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம்
   கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி,
   செம்பு உறழ் புரிசை, செம்மல் மூதூர்,''
   -புறநானூறு - 37. புறவும் போரும்!
   ( புலன கிட்டிப்பு(credit): User-10516302009741184618)

    
   58)கோட்டைப்படி- சோபானம்

    
   59)கரும்பொன்னியல் பன்றி: - இரும்பு நிறம் கொண்ட பன்றி- காட்டுப்பன்றி.
   இவற்றினை கோட்டைக் கொத்தளங்களில் கட்டி வைத்திருப்பதால் இவை எழுப்பும் ஒலியினைக் கேட்டு எதிரியின் யானைப் படை திணறி ஓடும்.. மேலும் இவற்றிற்கு மேலே எண்ணெய் பூசி நெருப்பினை வைத்து எதிரியினை நோக்கி ஓட விடுவதால் அவை எதிரியினைக் குழப்புவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனின் யானைப்படையினை மிரள வைக்கும். இவ்வாறு பல போர்கள் வரலாற்றில் நடைபெற்றுள்ளன.

    
   60)தோற்றமுறு பேய்களிறு - அச்சுறுத்தும் தோற்றம் கொண்ட யானை -
   இவ்யானைகளானது மதிலின் பின் புறம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை மதிலை கடந்து வருபவர்களை சிதறடிக்கும்.


    
   61)நரலை- ஒலியெழுப்பும் ஓர் மதிலுறுப்பு. ஆனால் என்னவென்று தெரியவில்லை
   62)துற்றுபெரும் பாம்பு - மலைப்பாம்பு
   இது எதிரிகளை அச்சமுறுத்தவும் சில வேளைகளில் அவர்களை விழுங்கவும் செய்திருக்கும்.
   63)பொருதகரி-
   64)எழில்செய் கூகை-
   65)வெய்யவிடு குதிரை
   66)பொற்கொடி - Flags
   67)பதாகை - Banners
   68) அலங்கம்/அலங்கன் - Bartizan

    
   69)வகுமுகம் - ஒரு அட்டாலகத்தின் மேற்பக்கம் மூடி அதற்கு பல முகங்கள்(வெளிப் பார்க்கக்கூடிய துளைகள்) இருந்தால் அது வகுமுகம் எனப்படும்(வகுக்கப்பட்ட முகங்கள்)
    
   மேலும் பார்க்க :- கோட்டைக்கு வெளியே களமுனையில் நடைபெற்ற போரின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள்
   தமிழர்களால் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் எவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்
    
   உசாத்துணைகள்:
   MASTERMIND'S Home | Arena Music கழகத் தமிழ் அகராதி விக்சனரி செந்தமிழ் சொற்பிற்பியல் அகரமுதலி https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/105963/24/24_appendix%208.pdf Aran International e-Journal of Tamil Research - READ THIS :: TVU :: சீவக சிந்தாமணி - நாமகள் இலம்பகம் சிலப்பதிகாரம் http://www.tamilvu.org/slet/l3100/l3100uri.jsp?slno=1700&subid=1700029 தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் போரியல்_அன்றும்_இன்றும் - book படிமப்புரவு
   http://shutterstock.com Stock Photos, Royalty Free Images, Vectors, Footage | Depositphotos கூகிள் விக்சனரி Stock Photos, Stock Images & Vectors MASTERMIND'S Home | Arena Music YouTube The Elder Scrolls Wiki - Fandom TurboSquid Vecteezy Alamy Pinterest Shutterstock Flickr Breaking News Headlines, Latest Tamil News, India News, World News,tamil news paper - Dinakaran The Home Depot Ancient Indian Empires and Weapons  
   தொகுப்பு & வெளியீடு :
   நன்னிச் சோழன்
    
  • By நன்னிச் சோழன்
   இன்று நாம் பார்க்கப்போவது பண்டைய தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வெட்டுப்படையான கோடாரி பற்றியே. நான் இங்கு தமிழர்களின் கோடாரிகள் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை ஆய்வுசெய்திருப்பதோடு அவற்றின் வடிவங்களையும் கண்டறிந்து உங்களின் கனிவான வாசிப்பிற்காக தந்திருகிறேன்.
    
   1)கைக்கோடாரி - சிறிய கோடாரி

   'இது எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற படமாகும்'

   'இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் . | படிமப்புரவு: Blogger.com - Create a unique and beautiful blog. It’s easy and free. ''
   சப்பைக் கோடாரி- தட்டையாய் அமைந்திருக்கும் ஒருவகை கைக்கோடாரி.
   2) கோடாரி/ தாத்திரம் / தறிகை- ஒருகையாலே பயன்படுத்தலாம். வடிவம் படிமத்தில் இருப்பதுதான் !
   இது ஒரு பொது படைக்கலம் தான். இது கமத்திற்கும் சமருக்குமென பயன்படுத்தப்பட்டது.

   'படிமப்புரவு: Home'

   'படிமப்புரவு: fb'
   3)கொண்டைக் கோடாரி- அலகில் கொண்டை போல இருக்கும் கோடாரி. ஒரு கையாலே பயன்படுத்தும் சிறிய கோடாரி. இதுவும் ஒரு வகையான கைக்கோடாரியே.

   'படிமப்புரவு: கூகிள் | கோடாரி அமெரிக்க ஆதிவாசிகளினுடையது ஆகும். வடிவத்திற்கு மட்டும் கண்டுகொள்க. இவ்வடிவமானது செ.சொ.பே.மு. படத்துடன் உள்ளது.'
   4)குடாரம்/ குடாரி - வீரபத்திரரின் கையில் இவ்வாய்தம் உள்ளது. குடத்தின் வடிவம் போலமைந்த அலகினைக் கொண்ட கோடாரி; நீண்ட கைபிடி காணப்படும்.
   குட> குடா> குடாரம்
   கீழ்க்கண்ட படத்தில் ஒரு வகைக் குடாரி தெரிகிறது பாருங்கள். இது ஓர் சிலையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகு. ஓர் இடத்தில் ஒரு படையின் படம் இருக்கிறது என்றால், அஃது அவ்விடத்தில் வாழ்ந்த மக்களால் பயன்படுத்தப் பட்டதாக இருக்குமேயன்றி வேறொன்றில.

   'திரிபுராந்தகர், காஞ்சி கைலாசநாதர் | கி.பி.8-ஆம் நூற்றாண்டு/இராஜசிம்மவர்மப் பல்லவன்' | படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை '

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.2-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   5) நவியம்/ தலைக்கனக் கோடாரி - அலகில் கனம் கொண்ட நசித்து அழிக்கும் கோடாரி. படதில் காட்டப்பட்டுள்ளது போலல்லாமல் இதன் பிடி ஆனது நல்ல நீளமாக இருக்கும்.
   "நெடுங்கை நவியம் பாய்தலின் நிலையழிந்து" (புறநா. 36)
   நசி → நவி → நவியம்

   'பன்றிக்குத்திப் பட்டான் கல் (சதிக்கல்) | பாகலஹள்ளி சென்றாய பெருமாள் கோயில், தருமபுரி | கி.பி.16-17 - ஆம் நூற்றாண்டு| படிமப்புரவு: தமிழ் இணைய நூலகம்'
   6) உல் - கற்கோடாலி -இதன் அலகு மட்டும் கல்லால் செய்யப்பட்டிருக்கும். பிடியானது எஃகாலோ அல்லது மரத்தாலோ செய்யப்பட்டிருகும். அலகின் கனத்திற்கு ஏற்ப கைபிடி குறுகியோ நீண்டோ காணப்படும்.

   7)குந்தாலி/ குந்தாலம்
   குத்து → குந்து → குந்தாலி
   8)சிறுகாம்புக் கோடாரி - மெல்லிய காம்பினைக் கொண்ட கோடாரி.. ஒரு கையாலே பயன்படுத்தலாம்.
   (இது ஈழத்திற்கே உரித்தான ஆய்தம் ஆகும் .)
   இதில் தடித்த காம்பு இருந்தால் அது பெருங்காம்புக் கோடாரி என்று அழைக்கப்படும்.
   'படிமபுரவு: கண்டி அருங்காட்சியகம்'
   9)சூர்க்கோடாரி (Tamil’s pole-axe) - கைபிடி நீளமான மழு/ தடித்த குடாரத்தினை பக்க வாட்டிலும் கூரான ஆணி அல்லது சங்கினை முனையிலும் கொண்ட கோடாரியாகும்..
   இதில் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதில், முதலாவது படம் எட்டையபுரம் அரசவையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது, இரண்டாவது படம் பாரத துணைக் கண்டம் முழுவதிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

   'படிமப்புரவு: google'
   10)அங்குசக் கோடாரி - அங்குசமும் மழுவும் ஒருங்கே அமைந்த கோடாரி.

   11)பெயர் தெரியாக் கோடாரி

   'உமையொருபாகர், தஞ்சாவூர் திருக்கோழம்பியம் | படிமப்புரவு: தகவலாற்றுப்படை'
   12)பெயர் தெரியாக் கோடாரி
   இது வழக்கத்திற்கு மாறான ஓர் வடிவினைக் கொண்டுள்ளது. இது போன்ற வகையைச் சேர்ந்த கோடாரி உலகில் எங்கும் இல்லை.

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.2-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு : தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   13) பிறைமுகக் கோடாரி/ மழு/ தண்ணம்- கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்றுதான் இருக்கும். மேற்புறம் பிறைநிலவு போன்ற வடிவமும் கொண்ட கோடாரி. ஒருகை அல்லது இருகையால் பயன்படுத்தலாம். இது பண்டைய பாரத துணைக்கண்டம் & ஈழத்தீவு முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்ட கோடாரியாகும்.


   'இத்தெய்வத்தின் கையில் இருக்கும் தலைக்கனமான மழுவினை நோக்கவும்'
   மழுவின் ஒரு விதம்:-
   இது நவியம் போன்று பெரும் பிடி அல்லாமல் கைக்கோடாரியை விடப் பெரியதான பிடி கொண்டதே. இவ்வடிவம் தமிழர்க்கே உரித்தானதாகும்.

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.2-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு : தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை '
   மழுவின் ஒரு விதம்:-
   இது நவியம் போன்று பெரும் பிடி அல்லாமல் கைக்கோடாரியை விடப் பெரியதான பிடி கொண்டதே. இவ்வடிவம் தமிழர்க்கே உரித்தானதாகும்

   'பிற்காலச் சேரர் (கொங்கு நாடு)| கி.பி.15-16 ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - பாலக்காடு | காசுப் படிமப்புரவு :தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
    
   உசாத்துணை:
   செ.சொ.பே.மு. கிடைத்த படங்களை வைத்து சொற்களின் பொருளோடு வைத்துப்பார்த்து எழுதினேன் ஆக்கம் & வெளியீடு
   நன்னிச் சோழன்
  • By நன்னிச் சோழன்
   இன்று நாம் பார்க்கப்போவது பண்டைய தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட எய்படையான வில் பற்றியே. நான் இங்கு தமிழர்களின் வில்கள் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை ஆய்வுசெய்திருப்பதோடு அவற்றின் வடிவங்களையும் கண்டறிந்து உங்களின் கனிவான வாசிப்பிற்காக தந்திருகிறேன்.
    
   வில்லம்பு - வில்லையும் அம்பையும் சேர்த்து வழங்கும் போது வில்லம்பு என்படும் வில்வித்தை பயிற்றுவிக்குமிடம்: கொட்டில்
    
   வில்- அம்பு எய்யும் அனைத்தையும் குறிக்கும் பொதுச் சொல் குணி(Skt) - நல்ல தரமான வில் வில்லை விளைவிப்பவர்- வில்செய்வோன் வில்வட்டம் - archery வில்லில் நாண் பூட்டப்பட்டிருக்கும் நிலையில் உள்ள வில் - குலைவில் வில்லின் நாணோசை - இடங்காரம் வில்லின் குதை (notch at the end of a bow to secure the loop of a bow strong.) - குலை வில்லில் நாண் பூட்டல் - குதைத்தல் → நாண் என்னும் சொல்லுகான ஒத்த சொற்கள் - பூரி , தொடை, ஆவம், பூட்டு, நரம்பு, நாரி, வடம், குணம், கப்பம்.
   இந்நாண்கள் மருள், எருக்கு, கஞ்சா செடி, சணல், சணப்பை, புளிச்சை, மூங்கில் ஆகியவற்றினால் ஆனவை என்று கௌடில்யம்(அர்த்தசாஸ்திரம்) குறிக்கிறது. (கிட்டிப்பு(credit): போரியல்: அன்றும் இன்றும் - 4.1.5)
   வில்லின் வகைகள் :-
   சிலை, தனு, வேணு, கார்முகம், சாபம், சிந்துவாரம், முனி, சார்ங்கம்(skt), சராசனம் (skt), பினாகம்(skt), கோதண்டம் , தவர், கொடுமரம், துரோணம்(skt) → பிங்கல நிகண்டு சானகம், காண்டீவம்/காண்டீபம், குடுமி, தடி, தண்டாரம், கேகயம், வாங்குவில், வல்வில், → இவையெல்லாம் இலக்கியங்களில் இருந்து பொறுக்கப்பட்டவை!  
   இனி, இவை ஒவ்வொன்றினது விளக்கங்களைக் காண்போம்:-
   1) சிலை = சில்+ ஐ
   சில் - உருளை சில்லென்றால் தமிழில் சக்கரம் என்று பொருள். எனவே இவை சக்கர வடிவில் இருந்திருக்கலாம் என நினைக்கிறேன். மேலும் சிலை என்னும் பெயரிற்கு வானவில்(அரை நிலவு வடிவம், இவ்வில்லும் அதே வடிவுடையதே), முழங்கு என்னும் பொருள்களும் உள்ளதால் அம்புவிடும் போது இச்சிலையானது முழங்கும் என்பதையும் ஊகிக்கலாம். இது பலதடிகளாலோ இல்லை மூங்கிலாலோ இல்லை தண்டாலோ ஆனது ஆகும்

   'சங்ககாலச் சேரர்/ கி.மு.2-ஆம் நூற்றாண்டு/ கிடைத்த இடம்: கரூர் / காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   * தண்டாரம் சொல் விளக்கம் எண் 19 இல் காண்க.
    
   2) சாபம் = சா+ அம்
   இங்கு சா என்றால் வட்டக்கோட்டின் ஒரு பகுதியின் இரு முனைகளையும் சேர்க்கும் கோடு ; அம் என்றால் அழகு எனப் பொருள்படும். இன்னொரு கோணத்திலிருந்து பார்த்தால்
   → "ஆவம் → சாவம் = வில்; சாவம் → சாபம்" என்கிறது என்கிறது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி (பாகம்: ச - சா)
   இங்கு ஆவம் = மூங்கில். எனவே, இவ்வில்லானது மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட அழகிய வளைந்த வில் என கொள்ளலாம். அத்துடன் சமற்கிருதத்தில் சாபா என்றாலும் மூங்கில் என்றே பொருள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
   என் அனுமானம்: மேலும் சாபம் என்னும் சொல்லிற்கு வானவில் என்னும் பொருளும் இருப்பதால் இது அரைவட்ட வடிவ வில் என்பது மேலும் உறுதியாகிறது. மொத்தத்தில் சாபம் என்றால் வட்டத்தை துண்டாக வெட்டிய வடிவிலான அழகிய வில் என அறிய முடிகிறது. இதன் இலக்கிய பயன்பாடுகள் பற்றி அறிய போரியல்: அன்றும் இன்றும் என்னும் நூலின் புத்தகத்தின் பக்கம் 151 ஐக் காணவும்.
   இதன் மறுபெயர் சாகம் ஆகும்.
   சாபம் → சாவம் → சாகம் என்கிறது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி. இது சிலையிடம் இருந்து வடிவத்தில் ஓரளவிற்கு வேறுபட்டிருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது விரி கோண மட்டளவில் வேறுபட்டிருக்கலாம். எப்படியென்றால் அது நன்கு சுருங்கியதாகவும், இது விரிந்ததாகவும்(இரு படிமத்தையும் நோக்குக) இருக்கும். ஏனெனில் அது உருளை வடிவானது என்றும் இது பொத்தாம் பொதுவாக வட்டத்தின் துண்டு எனவும் வருவதால் , இவ்வாறு நான் துணிகிறேன்.

   "நடுகல் வீரன் | மைய-அருங்காட்சியகம் சென்னை | கிடைத்த இடம்: விருத்தாசலம் | காலம் அறியில்லை | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை '"
    
   3)தனு (தனுசு(Dhanus) வேறு; இது வேறு)
   தன் + உ => உடல் தனு என்றால் உடல், சிறுமை, நான்கு சாண் கொண்ட நீட்டலளவை என்கிறது செ.சொ.பே.மு.. எனவே தனு என்பது உடல்கூறுகள்(எலும்பு) ஆல் ஆனவை என்று கொள்ளலாம். இது போன்ற உடல் கூற்களால் ஆன வில்கள் 'இனுவிட்டு '(Inuit) இன மக்களாலும் தற்போதுவரை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

   'இனுவிட்டு இனத்தவரின் துருவ மான் அ கரடி எலும்பால் ஆன வில் | இது பல வடிவங்களில் உள்ளது | படிமப்புரவு:: Inuit Bows '
   இது போன்ற ஒரு வில்லைத்தான் பண்டு மக்களும் பயன்படுத்தியிருப்பர். எப்பொழுதும் தனு ஆல் ஆன வில் கிடைக்காது என்பதால் இது மிகக் குறைந்த அளவே மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். அதிலும் குறிப்பாக இது வேடர்களால் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்பது என் துணிபு. இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
    
   4)வேணு
   வேணு = உட்டுளையுள்ள குழல், மூங்கில் என்கிறது பிங்கலம் எனவே வேணு என்பது மூங்கில் தடியால் நேரடியாக ஆக்கப்பட்ட வில் எனக் கொள்ளலாம். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   5)கார்முகம்
   கார்முகம் = வில், மூங்கில் என பொருள் உரைக்கிறது செ.சொ.பே.மு. அதுவே கௌடில்யியத்தில் கார்முகம் என்பது பனை மரத்தால் ஆன வில் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (கிட்டிப்பு(credit): போரியல்: அன்றும் இன்றும் - 4.1.5.1) (கார் என்றால் தமிழில் கருமை ; பனை மரமும் ஒருவகை சாம்பல் கலந்த கறுப்புத் தானே? எனவே பனை மரத்தால் ஆன கருமை நிறங் கொண்ட வில்லாக இது இருந்திருக்கலாம் என்று நான் துணிகிறேன்) இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   6)சிந்துவாரம்
   சிந்துவாரம் - கருநொச்சி, நொச்சி எனவே சிந்துவாரம் என்பது கருநொச்சி மரக் கிளையால் ஆனது எனலாம். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை. (கிட்டிப்பு(credit): போரியல்: அன்றும் இன்றும் - 4.1.5.1)
   இது கொஞ்சம் முக்கியம்... கவனமாக வாசிக்கவும்:-
   மேற்கண்டதில் இருந்து நாம் அறிவது யாதெனில் 'சார்ங்கம், சராசனம், பினாகம், கோதண்டம், தவர், கொடுமரம், துரோணம்' ஆகிய ஏழும் முனியாகுமாம். நிற்க, முனியென்றால் என்ன? முனி யாதெனில்
   7)முனி
   முனி - தெய்வம் , அகத்தி எனவே அகத்தி மரத்தால் ஆன வில் முனி ஆகும் எனக் கொள்ளலாம். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை. மேலும், இங்கு தெய்வம் என்னும் பொருளும் உள்ளதால் முனியானது தெய்வங்களால் பயன்படுத்தப்படும் வில் என்று பொருள்படும். ஆக சார்ங்கம், சராசனம், பினாகம், கோதண்டம், தவர், கொடுமரம், துரோணம் ஆகியவை தெய்வங்களால் பயன்படுத்தப்படுபவை என்றும், இவையனைத்தும் ஒருசேர/பொதுச்சொல்லால் முனி என அழைக்கப்பட்டன என்பதும் அறிய முடிகிறது.
   ஆனால் இவற்றில் கோதண்டம் என்னும் வில்லின் வடிவம் சேரர்களின் காசிலும், கொடுமரம் என்னுஞ் சொல் இலக்கியங்களில் வீரர்களின் கைகளில் சுழன்றதாக உள்ளதால், இவையிரண்டும் மாந்தர்களாலும் பயன்படுத்தப் பட்டது என்ற முடிவிற்கு வருகிறேன்.
   இனி, இவ்வொவ்வொரு வில்லைப் பற்றியும், அதன் வடிவம் பற்றியும் விரிவாகக் காண்போம்.
    
   8)பினாகம்(Skt) - சிவனின் வில். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   9)சார்ங்கம்(Skt) - திருமாலின் வில். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   10)சராசனம்(Skt) - இராமனின் வில். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   11)கோதண்டம் = கோ+தண்டம் - இராமனின் வில்
   அதாவது மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் இது அரசருக்கு உரியவில் என்னும் வகையில் பொருள் உள்ளது.
   இவ்வகை வில்லினை இராமர் கொண்டதால் அவரிற்கு கோதண்ட இராமன் என்னும் பெயரும் ஏற்பட்டதாக பழங்கதைகளில் உள்ளது.
   இதை மற்றொரு கோணத்தில் இருந்து பார்த்தால் கோதண்டம் என்னும் முழுச் சொல்லிற்கும் 'புருவ நடுவம்' என்னும் பொருள் உண்டு. அதாவது இப்படி:-

   மேலும் இதே வடிவ வில்களானவை சேரர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் காசுகளில் இவ்வகை வில்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

   'சங்ககாலச்-சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு| கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   இந்த வில்லின் வடிவத்தினை வைத்து நோக்கும் போது இவ்வகை வில்கள் விளைவிப்பது மிகக் கடினமாக இருந்திருக்கும் என்று கருத இடமுண்டு. ஆகையால் மாந்தர்களில், இவ்வகை வில்களெல்லாம் அரசர்களாலும் அவர்தம் சேனைமுதலிகளால் மட்டுமே பயன்பட்டிருக்கலாம் என்று துணிகிறேன்.
    
   12)கொடுமரம் - கொடு+மரம்
   கொள் → (கொண்) → கொடு = வளைந்த ஒ.நோ: கொடுக்கறுவாள் (முனை வளைந்த அறுவாள்) கொடுங்கை (வளைந்த கை) மரம் - தண்டு எனவே இவ்வில்லானது முனைப் பகுதிகள் வளைந்த வில்லாக இருந்திருக்க வேண்டும். மேலும் இவ்வாறு முனை வளைந்த வில்களின் சிலைகள் தமிழகத்தில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. முடிவாக வில்லின் இருமுனைகளும் வளைந்திருக்குமாயின் அது கொடுமரம் எனப்படும். இந்தக் கொடுமரமானது மிகவும் நீளமானது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. தன் உயரம் ஒரு சராசரி மாந்தனின் கமக்கட்டில் இருந்து கணுக்கால் வரையிலான உயரமாகும்.
   இதன் மறுபெயர் குடுமி ஆகும்.
   கொடு → குடு → குடுமி என்கிறது செ.சொ.பே.மு. இவ்வித வில்லனது கண்ணப்பரின் கையிலும் உண்டு. இவர்தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தின் கையிலும் இது காணப்படவில்லை. இ

   'கண்ணப்பர், தாராசுரம் ஐராவதேஸ்வரர் கோயில், தஞ்சாவூர் | கி.பி.12-ஆம் நூற்றாண்டு/ இரண்டாம் இராஜராஜன் | சிற்ப படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   இது கொடுமர வகையைச் சேர்ந்த ஒரு நெடுவில்லாகும். கொடுமரமே நெடியது. அந்த வகையின் மிகவும் உயரமான வில் இதுவாகும். மேற்கண்ட கொடுமரத்தின் நடுப்பகுதியானது வளையாமல் நேராக உள்ளது. ஆனால் கீழுள்ள கொடுமரத்தின் நடுப்பகுதி வளைந்திருப்பதோடு இது மிகவும் உயரமாக உள்ளது.

   'ஜவ்வாதுமலை சோழா் காலத்து அரியவகை நாய் நடுகல் | படிமப்புரவு: தினமணி'
   13)தவர் -
   தவர் = துளை, வில் எனவே தவர் என்பது துளை உள்ள தண்டால் ஆன வில் எனக் கொள்ளலாம். (கிட்டிப்பு(credit): போரியல்: அன்றும் இன்றும் - 4.1.5.1)
    
   14)துரோணம்(Skt) - குருகுல ஆசிரியரின்(?) கையில் உள்ள வில்/ துரோணாச்சாரியாரின் கையில் உள்ள வில். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
    
   15)சானகம் - என்னவென்று அறியமுடியவில்லை. ஆனல் சிந்தாமணி நிகண்டில் இக்குறிப்பு உள்ளது.
   எனவே துரோணம் என்னுஞ் சொல்லிற்கு சானகம் மறுபெயர் என்பது புலப்படுகிறது. இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல் என்னால் அறியமுடியவில்லை. இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
   குறிப்பு: சன்னகம்(Blowgun) என்னுஞ் சொல்லை இதனோடு போட்டுக் குழப்பியடிக்க வேண்டாம். அது வேறுவாய்; இது வேறுவாய்😜  
   16)காண்டீபம்/ காண்டீவம்/ காண்டிபம்/ காண்டிவம்/ காண்டியம்- அருச்சுனனின் வில். இதன் வடிவம் பற்றி அறிய முடியவில்லை.
    
   17)கேகயம்
   இதன் சொற்பிறப்பாவது,
   கவை - கேவு - கேகம் - கேகயம் என்கிறது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி (பாகம்: கெ- ஙௌ) . கேகயம் என்றால் வளைவு என்றும் பொருளுள்ளது என்கிறது செ.சொ.பே.மு.. எனவே நாம் கேகயம் என்பதும் வளைந்த வில் என்றே கொள்ள முடிகிறது. இதுவும் சாபத்தின் வடிவினை ஒத்ததே.
    
   18)தடி -
   தடி என்பது தடியால் ஆன வில்லாகும். அதாவது சாதாரண ஏதாவது ஒரு மரத்தில்/செடியில் இருந்து கிடைத்த தடியால் ஆன வில். இது வளைந்த வடிவினதாய் இருக்கும்.

   'கருவேலந் தடியில் இருந்து ஆன வில் | படிமப்புரவு: யூடியூப்'
    
   19)தண்டாரம்
   தண்டு → தண்டம்+ஆயம் → ஆரம் → தண்டாரம் என்கிறது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி தண்டு - திரண்ட தடி ஆரம் - வட்ட வடிவம் தண்டால் ஆன வில் தண்டாரம் ஆகு. இது தடியினை விடக் கொஞ்சம் தடிமனானது ஆகும். அதாவது ஒரு மரத்தின் தண்டில் இருந்து நேரத்தியாகச் செய்யப்பட்ட வட்டவடிவ வில். அதாவது சிலை போன்றது; இன்னும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்போனல் சிலையின் ஒத்தசொல்லே தண்டாரம் ஆகும்.
    
   20)வாங்குவில் -
   இது வாங்கிய வில் எனப்பொருள்படும். வாங்குதல் என்றால் உள்நோக்கி வளைதல் என்று பொருள் (அவனுக்கு கை ஒருபக்கம் அப்பிடியே வாங்கிற்று - பேச்சு வழக்கு) . எனவே நடுவில் நன்கு வளைந்திருக்கும் வில் எனப் பொருள்படும். இவ்வகை வில்லை சேரர்கள் வாங்குவில் என்றே அழைத்தனர்.
   எம்மிடம் மொத்தம் 6 வகையான வாங்கு வில்கள் புழக்கத்தில் இருந்துள்ளன. அவையாவன:-

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.2-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு:தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை '

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
   மேற்கண்ட வடிவ வாங்குவில்லானது உலகிலேயே சேரர்களிடம் மட்டுமே உள்ளதென்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

   'சங்ககாலச் சேரர் | கி.மு.1-ஆம் நூற்றாண்டு | கண்டெடுத்த இடம் - கரூர் | காசுப் படிமப்புரவு: தமிழிணையம் - தகவலாற்றுப்படை'
    
   → கீழ்க்கண்ட தகவலானது போரியல்: அன்றும் இன்றும் என்னும் நூலின் 4.1.4 இல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆகும்:
   21)வல்வில்
   என வல்வில் பல்வேறு அடைமொழிகளுடன் குறிப்பிடப்படுகிறது. அம்மொழிகளின் விளக்கங்கள் முறையே,
   ' வேலைப்பாடு நிறைந்தது(கை புனை, வரி புனை), அழகு மிக்கது, வளைந்து அமைந்திருந்த வில், பொன்னினை அணிந்த வில், நல் உரு உடையது, வாளைக்கூட பிளக்கும் தன்மையுடையது, அம்புகளை உறுதியான மிகுந்த விசையோடு செலுத்தும் இயல்பினது'
   என விளங்க முடிகிறது. மேலும், இவ்வில்லில் இருந்து செல்லும் கணையானது,
   'வேழம் வீழ்த்தி, புலி பிளந்து, கலைமான் உருட்டி, ஆண் பன்றி வீழ்த்தி, புற்றின் கண் உள்ள உடும்பினைச் சென்று தைத்தது' என வல்வில் வேட்டத்தைப் வன்பரணர் குறித்துள்ளதால், ஒரே எய்வில் பன்னிலக்குகளை துளைக்கும் ஆற்றல் பெற்ற ஒருவனின் வில், வல்வில் எனப்பட்டது என்பது புலனாகிறது.
   இவற்றுடன் இதற்கொரு கூடுதல் ஆதாரம் சேர்க்கும் பொருட்டு மற்றொரு மேற்கோளையும் சுட்டிக் காட்ட விரும்புகிறேன்.
   (திவ். பெரியதி. 5, 1, 4); (புறநா. 152, 6 அடிக்குறிப்பு).
   சாதாரண வில் கொண்டிருந்த இறை சத்து மிக்க இராமனும் பல பொருண்மைகளை ஊடுருவிச் செல்லும் வகையில் அம்புவிடும் வல்வில்லினை உடையவனாம் !
    
   இவையே பண்டைய தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வில்களாகும்!
   கூடுதல் தகவல்கள்:- செலுத்துவதை மட்டும் பார்த்தால் எப்படி.. செலுத்தப்படுவதையும் பார்க்க வேண்டாமா?
    
    
   உசாத்துணை:
   செ.சொ.பே.மு. போரியல்: அன்றும் இன்றும் - 4.0. கறுப்பு நிற வில்களிற்கான படிமப்புரவு
   Dremstime.com தொகுப்பு & வெளியீடு
   நன்னிச் சோழன்
 • Topics

 • Posts

  • மனோகரா தியேட்டருக்கு முன்னால் புல்லுக்கட்டு விக்கிற ஆச்சியை மறந்ததை மனவருத்தத்துடன் நினைவு கூறுகின்றேன்......நான் இருநாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு கட்டு புல்லு ஆட்டுக்கு வாங்குவது வழக்கம்......(ஒரு கட்டு 10 சதம்).......!  👌 நன்றி நிழலி .....! 
  • இப்போ யாரும் பெரிய முதலீட்டில் ஈடுபடவேண்டாம் எவர்கிராண்ட் வீழ்ச்சி கிரிப்டோ மந்தகதியில் போகும். வாரண்ட் பப்பட் கூறியதுபோல் மாதம் குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு தொகைய இன்டெக்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம் ஒருவருடத்கிற்கு குறிப்பிட்ட ஒரு சில விகிதம் இலாபம் சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் எல்லாமே ரிஸ்க்தான்
  • இலங்கை என்றென்றும் மீள முடியாத கடன் சுமைக்குள், அரசு மக்கள் சொத்துக்களை ஏலம் போடுகின்றது!   இலங்கை அரசாங்கம் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக மீள முடியாத வெளிநாட்டு கடன் சுமையில் சிக்கி கொண்டு இருக்கின்றது .   குறிப்பாக இலங்கையின் வெளிநாட்டு கடன் மட்டும் $70 billion என்கிற நிலையை எட்டி விட்டது. அதே போல சர்வதேச கடன் மதிப்பிட்டு நிறுவனங்கள் கடன்களை மீள செலுத்தும் ஆற்றலை இழக்கும் அபாயத்தை எதிர்கொள்ளும் நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கையை மதிப்பீடு செய்து இருப்பதால் மேலதிக கடன்களை பெற்றுக்கொள்ளுவதிலும் நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. இது தவிர, மத்திய வங்கி மோசடியில் இழக்கப்பட்ட $ 268 million , Greek junk bonds முதலீடுகளில் ஏற்பட்ட $6.6 million நட்டம், MIG மிகையொலி விமான கொள்வனவு ஊழல் $6 million, சீனி கொள்வனவு மோசடியால் ஏற்பட்ட இழப்பு $ 83 million, BMW கார் இறக்குமதி வரி மோசடி $ 84 million என வரையற்ற ஊழல் மோசடிகளால் இலங்கையின் நிதி நிலவரம் ஆபத்தான கட்டத்தை நெருங்கி இருக்கின்றது இதுமட்டுமில்லாது அரசியல் நோக்கங்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் , சர்வதேச விமான நிலையம் போன்ற பாரிய முதலீடுகள் தோல்வியடைந்த நிலையில் இலங்கை அரசாங்கம் தனது வருமானத்தை விட ஆண்டு தோறும் மீள செலுத்த வேண்டிய கடன் அதிகரித்து இருக்கின்றது இதன் பிண்ணனியில் Private Public Partnership (PPP) என்கிற திட்டத்தின் கீழ் அரச நிறுவனங்கள் , கட்டடங்கள் மற்றும் காணிகளை தனியாருக்கு விற்கும் நிலைப்பாட்டை கோட்டாபயா ராஜபக்சே நிருவாகம் எடுத்து இருக்கின்றது . மேற்குறித்த கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கைகளுக்காக Selendiva Investments Limited என்கிற நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ள கோட்டாபய ராஜபக்சே நிருவாகம் மூன்று கட்டத்தின் கீழ் கொழும்பின் பெருமளவான பிரதேசத்தை விற்கும் தீர்மானத்தை எடுத்து இருக்கின்றது அந்த வகையில் Colombo Fort Heritage Square என்கிற முதல் கட்டத்தின் கீழ், 1. இலங்கை விமானப் படை தலைமையகம் 2. கொம்பனித் தெரு பொலிஸ், கொம்பனித் தெரு பொலிஸ் விளையாட்டு மைதானம், கொம்பனித் தெரு பொலிஸ் விடுதித் தொகுதி. 3. கொழும்பு விமானப் படை முகாம் 4. கொழும்பு விமானப் படை விளையாட்டு மைதானம் (Rifle Green Ground) 5. கொழும்பு சினமன் லேக் சைட் 6. கொழும்பு M.O.D. Cyber Operation Centre 7. இராணுவ தொலைத் தொடர்புகள் மற்றும் உபகரணங்கள் பொறியியல் ரெஜிமென்ட் தலைமையகம் ஆகிய பிரதேசங்கள் தனியார் மயப்படுத்த பட உள்ளன அதே போல Immovable Property Development, என்கிற இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், 1. கிரேன்ட் ஒரியன்டல் கட்டிடம் 2. கபூர் கட்டிடம் 3. யோர்க் வீதியில் அரசுக்கு சொந்தமான கட்டிடங்கள் 4. வௌிவிவகார அமைச்சு கட்டிடம் 5. தபால் திணைக்கள தலைமையகம் 6. பொலிஸ் தலைமையகம் 7. செத்தம் வீதியில் அமைந்துள்ள FICD தலைமையக கட்டிடம் (தற்போது CHEC Port City (Pvt) Ltd என்ற சீன நிறுவனத்தின் பாவனையில் உள்ளது ) 8. ஹில்டன் ஹோட்டல் மற்றும் வீடுகள் 9. ஹயாத் ஹோட்டல் மற்றும் வீடுகள் 10. வோட்டர்ஸ் எட்ஜ் ஹோட்டல் மற்றும் அதற்கு அருகில் உள்ள 200 ஏக்கர் காணி உட்பட்ட நிலப்பரப்பு தனியார் மயப்படுத்த அமைச்சரவை தீர்மானித்து இருக்கின்றது அரசாங்கம் மேற்கூறிய இடங்களை தனியார்மயப்படுத்த தீர்மானித்து உள்ள நிலையில் பெருமளவான இடங்களை China Communications Construction Company (CCCC) என்கிற சீனா நிறுவனம் வாங்குவதற்கு முன்வந்து இருக்கின்றது . ஆனால் இந்த நிறுவனம் அமெரிக்கா அரசாங்கத்தினால் தடை செய்யப்பட்டு இருப்பதால் அவர்களது துணை நிறுவனமான CHEC Port City Colombo (PVT) LTD என்ற சீன நிறுவனத்தின் ஊடாக கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்ய முயற்சித்து வருகின்றார்கள் இது தவிர , சீனா அரசின் உதவியுடன் கட்டப்பட்ட தாமரை கோபுரம நட்டம் அடைந்துள்ள நிலையில் மீண்டும் சீனா நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க தீர்மானிக்க பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொழும்பின் பெரும்பகுதி குறிப்பாக Colombo 1 and Colombo 2 ஆகியன சீனா நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றால் இலங்கையின் அரசியலை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக சீனா எதிர்வரும் காலத்தில் உருவாகும்   http://poovaraasu.blogspot.com  
  • அல்ஜீரியன்ஸ் காரரை பிரான்ஸ் தமிழர், அடையார் என்பார்கள். சீனாக்காரரை கனடா தமிழர் சப்பட்டை என்பார்கள். பிரிட்டனில், ஜயாத்துரை என்றால், அயர்லாந்துக்காரர். கனடாவில் அனேகமாக வெள்ளையளை குறிக்கலாம். ஆபிரிக்கர்களை, கறுவல் என்று சொல்வார்கள்.  
  • ஆப்கன் ஹெராயின்: 3,000 கிலோ சரக்குகளை இறக்குமதி செய்த தம்பதி சென்னையில் கைது - முழு விவரம் 2 மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் பட மூலாதாரம்,GETTY IMAGES   படக்குறிப்பு, குஜராத்தின் முந்த்ரா துறைமுகத்தில் கப்பல்களில் இருந்து இறக்கி வைக்கப்படும் சரக்குகளை கையாளும் முனையம் இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள முந்த்ரா துறைமுகத்தில் 3,000 கிலோ எடையுள்ள சுமார் 15,000 கோடி மதிப்பிலான ஆப்கன் ஹெராயின் போதைப்பொருளை வருவாய் புலனாய்வு (டிஆர்ஐ) அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக சென்னையில் வைத்து ஒரு தம்பதியை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். இரானின் பண்டார் அப்பாஸ் துறைமுகத்தில் இருந்து குஜராத்தின் முந்த்ரா துறைமுகத்துக்கு வந்த மொத்தம் 40 டன் எடையுள்ள கன்டெய்னர்களை வழக்கமான சோதனை நடைமுறைகளின்படி போதைப்பொருள் பரிசோதனைக்ககு அதிகாரிகள் உட்படுத்தினர். அந்த கன்டெய்னர்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்டதாக பகுதியளவு சோப்புக்கல் இருப்பதாக ஆவணங்கள் கூறின. அந்த சரக்குகளின் எடை ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பதால் அவற்றின் மீது சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள், அதன் தயாரிப்பு உள்ளடக்கம் குறித்து மேலதிக பரிசோதனைக்கு நடவடிக்கை எடுத்தனர். அந்த கற்கள் இடம்பெற்ற கன்டெய்னர்கள், குஜராத்தின் காந்தி நகரில் உள்ள தடயவியல் பரிசோதனை கூடத்தில் ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. அதில் ஒரு கன்டெய்னரில் 1999.579 கிலோ எடையுள்ள ஹெராயின், இரண்டாவது கன்டெய்னரில் 988.64 கிலோ எடையுள்ள ஹெராயின் என மொத்தம் 2,988.219 எடையுள்ள ஹெராயின் போதைப்பொருள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அந்த போதைப்பொருள் ஆப்கானிஸ்தானில் விளைவிக்கப்பட்ட போதைச்செடிகளில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டவை என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர். அவற்றின் சர்வதே மதிப்பு இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 15 ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல் இருக்கும் என்று கூறிய அதிகாரிகள், தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின்படி அந்த சரக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர். தாலிபன்களுக்கு எங்கிருந்து பணம் வருகிறது? இலங்கையில் ஹெராயின் பயன்பாட்டால் 17000க்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு   இதைத்தொடர்ந்து ஆமதாபாத், டெல்லி, சென்னை, காந்திதாம், மாண்டவி உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். ஹெராயின் போதைப்பவுடர்கள் சோப்புக்கற்களுக்குள் மறைந்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை அவை இடம்பெற்ற கன்டெய்னர்கள் இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்ய ஏற்பாடு செய்த விஜயவாடாவைச் சேர்ந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் தம்பதி சுதாகர் மற்றும் துர்கா வைஷாலி சென்னையில் இருப்பதை அறிந்து அவர்களை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இந்த கைது நடவடிக்கை இரு தினங்களுக்கு முன்பே ரகசியமாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பின்னர் அந்த தம்பதி கடந்த திங்கட்கிழமை குஜராத்தின் புஜ் நகரில் உள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை பத்து நாட்களுக்கு காவலில் வைத்து விசாரிக்க சிறப்பு நீதிபதி சி.எம். பவார் அனுமதி அளித்துள்ளார். இதன் பிறகே இந்த கைது விவகாரம் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் தகவலின் முழு விவரமும் தெரிய வந்துள்ளது. வெளிநாட்டில் இருந்து இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கை மற்றும் மதிப்பில் கடத்தப்பட்ட போதைப்பொருளை இந்திய அதிகாரிகள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பறிமுதல் செய்திருக்கவில்லை. ஆப்கானிஸ்தானில் ஆளும் அதிகாரத்தை தாலிபன் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கைப்பற்றிய பிறகு அந்த நாட்டில் இருந்து இந்த போதைப்பொருட்கள் இரானுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு கடத்தி வரப்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. இந்த போதைப்பொருட்களை இந்தியாவில் அதுவும் விஜயவாடாவில் உள்ள ஒரு டிரேடிங் நிறுவனம் எந்த பின்புலத்தில் இறக்குமதி செய்தது, இதன் பின்னணியில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ள என்ற கோணத்தில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகம் விளையும் போதைப்பொருள் ஆப்கானிஸ்தானில் கடைசியாக ஆட்சியில் இருந்தபோது அபின் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான பாப்பிச் செடிகளின் சாகுபடி நிறுத்தப்பட்டு விட்டதாகவும் சட்டவிரோத போதை மருந்துகளின் விற்பனை தடுக்கப்பட்டதாகவும் தாலிபன் கூறுகிறது. ஆனால் தாலிபன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில் 2001 -ல் அபின் பாப்பிச் செடிகளின் சாகுபடியில் கடுமையான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தாலும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் எவ்வளவு அபின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது? அபின் பாப்பி செடிகளைப் பதப்படுத்தி ஹெராயின் உட்பட பல போதை மருந்துகளுக்கு மூலப் பொருளாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள். போதை மற்றும் அது தொடர்பான குற்றத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகள் அலுவல் அமைப்பின்படி (UNODC), உலகிலேயே அதிக அளவு அபின் உற்பத்தி செய்யப்படும் நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளது. அபின் பற்றி தாலிபன் கூறியிருப்பது என்ன? "நாங்கள் ஆட்சியில்இருந்தபோது எந்தவிதமான போதைமருந்தும் தயாரிக்கப்படவில்லை" என்று காபூலை தாலிபன்களை கைப்பற்றிய பிறகு அதன் செய்தித் தொடர்பாளர் ஸபியுல்லா முஜாஹித் கூறினார். "அபின் சாகுபடியை மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திற்கு கொண்டு வருவோம்" என்றும் இனி போதைப்பொருள் கடத்தல் இருக்காது என்றும் அவர் கூறினார். தாலிபன்களின் ஆட்சியில் போதைப் பொருள் நிலை என்ன? பட மூலாதாரம்,GETTY IMAGES   படக்குறிப்பு, ஒபியம் சாகுபடி ஆஃப்கனில் 1.2 லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கிறது முதலில், தாலிபன் ஆட்சியில் அபின் பாப்பிச் செடிகளின் சாகுபடி கணிசமாக உயர்ந்தது. 1998-ஆம் ஆண்டில் சுமார் 41,000 ஹெக்டேர் இருந்து, 2000-ஆவது ஆண்டில் 64,000 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமான பரப்பில் அபின் பாப்பிச் செடிகள் சாகுபடி செய்யப்பட்டதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை தெரிவிக்கிறது. இது பெரும்பாலும் தாலிபன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஹெல்மாண்ட் மாகாணத்தில் பயிரிடப்பட்டது. இந்தப் பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது மட்டும் உலகின் சட்டவிரோத அபினின் 39% ஆகும். ஆனால் 2000-ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் தாலிபன்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதியில் அபின் பாப்பி சாகுபடியைத் தடை செய்தனர். தாலிபன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் பாப்பி சாகுபடி முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படுவதில் முழு வெற்றி கிடைத்ததாக ஐக்கிய நாடுகள் அவை 2001-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில் கூறியிருக்கிறது. தாலிபன்கள் அபின் பாப்பி விவசாயத்திற்கு தடை விதித்ததைத் தொடர்ந்து, உலகளவில் 2001 மற்றும் 2002ல் அபின் மற்றும் ஹெராயின் பிடிபடுவது கணிசமாகக் குறைந்தது. ஆயினும், அதன் பிறகு நிலைமை மாறிவிட்டது. இதற்கு முன் இருந்த அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில் அபின் பாப்பிச் செடிகளின் சாகுபடி கணிசமாக இருந்தது. ஆனால் தாலிபன்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில்தான் இது அதிகம். உதாரணமாக, தெற்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஹெல்மாண்ட் மற்றும் கந்தஹார் மாகாணங்கள் தாலிபன்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த பிறகு, 2018ஆம் ஆண்டில் பாப்பி சாகுபடிக்கு அதிக அளவிலான நிலம் பயன்படுத்தப்பட்டது. https://www.bbc.com/tamil/india-58639318
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.