Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

IMF or not: What other options are available for Sri Lanka?


Recommended Posts

IMF or not: What other options are available for Sri Lanka?

 

 

 

 

image_d47f06c627.jpg

Strangely, the new Finance Minister Basil Rajapaksa has been silent on this issue, perhaps keeping his options open  

 


losing the door to IMF

Central Bank Governor Deshamanya Professor W.D. Lakshman, in an interview on Derana’s Hyde Park last week, reiterated the stand of the present Government that it will not seek any bailout from IMF (available at: https://www.youtube.com/watch?v=uYynqRPGzX4).

This was one day after Sri Lanka kept its unblemished record of meeting all foreign debt obligations on time by paying in full the International Sovereign Bonds or ISBs of $ 1,000 million that matured on 27 July 2021. This was done by using the existing foreign reserves of the country and minimising the dollar outflow by arranging with the local banks to reflow their maturity proceeds to Sri Lanka Development Bonds that are to be issued on a future date. 

State Minister of Finance Ajith Nivard Cabraal, a former Governor of the Bank himself, congratulated the Government on keeping its promise untarnished (available at: https://twitter.com/an_cabraal/status/1419681474526302212). He expressed his sympathy for those who are deemed to have incurred a loss by overreacting to rating agencies and analysts’ reports. He too had previously maintained in an answer to a question raised in Parliament that Sri Lanka could resolve its debt issues without the support of IMF (available at: aszhttps://www.lankabusinessonline.com/sri-lanka-can-manage-current-debt-obligations-without-imf-help-says-cabraal/). 

Recently, in an interview with Sunday Times, the de facto policy chief of the Gotabaya Rajapaksa Administration, President’s Secretary Dr. P.B. Jayasundara too had reiterated that going to IMF was not the solution (available at: https://www.sundaytimes.lk/210725/news/presidential-secretary-says-imf-not-the-answer-450239.html).

Strangely, the new Finance Minister Basil Rajapaksa has been silent on this issue, perhaps keeping his options open. But as it is, the Gotabaya Rajapaksa administration appears to be firm on the stand of not seeking IMF support to rescue Sri Lanka’s economy badly battered by worsening macroeconomic conditions exacerbated by the outbreak of the COVID-19 pandemic. Despite many suggestions by analysts, including this writer, the Government will seek to implement its own home-grown policies to rescue the economy without the support of IMF at this crucial hour.

 

Delaying the move to IMF will be costly

However, the experience in the past has shown that many policymakers and top politicians who had spoken valiantly against any type of IMF support had finally yielded to the pressures of the market and changed their stance. The most recent example was that after the Good Governance government was set up in 2015, its Finance Minister Ravi Karunanayake refused to seek IMF support to resolve the growing balance of payments problem of the country. Instead, he claimed that a Belgian investor had agreed to supply Sri Lanka with a deposit of $ 3 billion. He did not change his stance, nor did his Government, when it was pointed out that such an inflow may be a fake and smelled of an instance of money laundering (available at: https://www.ft.lk/columns/the-illusive-rescue-of-the-rupee-by-an-elusive-belgian-investor-is-the-yahapalana-government-on-the/4-519497).

When the Government decided to go to IMF, it was too late, and the rescue package was delivered only by July 2016. Because of this late adoption, it could not deliver the expected results. As a result, President Gotabaya Rajapaksa inherited a problem economy that demanded tough measures for effective resolution. Hence, when a country is facing an acute balance of payments problem, a delayed decision for a rescue package is extremely costly and the late delivery of support would not bring in the desired results. 

Wittingly or unwittingly, the present Government too has fallen into this trap. If it one day decides to go to IMF, it will be too late. Hence, the present Government does not have a choice but to go along with its own plan of resolving the country’s balance of payments issue. That will involve, as Governor Lakshman had eloquently pronounced all the time, going ahead with the much-publicised alternative policy stance.

 

image_0d2511a5bd.jpgA Finance Minister on a tight rope 

This is the formidable challenge faced by the new Finance Minister Basil Rajapaksa. His choice is like the paradox faced by the proverbial villager who was given an impossible choice: if he stayed in a place on route to house, he would die; if he went home, his wife would die. That was because, unknown to him, a cobra had lodged itself in his travel bag and whatever he did, it was an unbearable cost which either party had to take. Similarly, there is a cobra that had entered the coffers of the Treasury making the choice which finance minister had to make an impossible one. This will make the preparation of the Budget 2022, his maiden budget, a choice involving imposing enormous costs on some section in society. 

 

The impossible three tasks of the new Finance Minister

President’s Secretary Dr. P.B. Jayasundara had given a clue about it in an interview with the website EconomyNext (available at: https://economynext.com/dramatic-change-in-new-sri-lanka-finance-ministers-2022-budget-84313/). Claiming that the new Finance Minister will make a ‘dramatic change’ in his Budget 2022, he had said that the Minister is a practical person plus ‘market-friendly, state-friendly, and business-friendly’ too.

In terms of economics, a person cannot be friendly to these three competing sectors at the same time. For instance, a state-friendly person must expand the state sector at the expense of the market and the business. A market-friendly person can be to some extent business friendly if the business sector follows the market rules. If business is anti-market, both the market and the business clash with each other. Surely a market-friendly person cannot be state-friendly at the same time unless the state is prepared to follow the market rather than lead the market. 

This was how the open economy with a human face preached by Chandrika Bandaranaike or social market economy of Ranil Wickremesinghe failed in attaining their goals. If all the three goals are pursued, it is an iterative process. The algorithmic formula requires the policymaker to follow one ignoring the other two and then return to the ignored goals one after the other. But once they return to the ignored goals, they are no longer in the previous condition. Once they are fixed and the policymaker returns to the original priority, it is also changed beyond redemption.

If a balancing act is required, it is like an acrobat walking on a tight rope holding three burdens at the same time in his two hands. If he tilts to one side, say to the state sector, he will fall. Similarly, if he tilts to the market side, he will also fall. The same is true if he tilts to the business sector. Hence, the Budget 2022, it appears, instead of bringing a dramatic change, will drive the new Finance Minister to an inescapable trap. He should be wary of this pitfall if he is a practical man as claimed. 

 

Singapore story

Can a country rescue itself without an IMF program? It can, provided it will introduce an economy-wide reform and restructuring program on its own. Singapore has set a good example for this. 

Singapore joined both the IMF and the World Bank in 1966 one year after it got separated from Malaysia. Singapore’s Finance Minister at the time, Lim Kim San, while presenting the Bretton Woods Agreement Act in Parliament, justified seeking IMF membership on three grounds (available at: https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/c3b556e3-06b6-4b39-87dc-84f39842faf2 ). They were: boosting Singapore’s capacity to manage its balance of payments, instilling confidence of the global community in its monetary policies, and gaining access to continued IMF technical expertise and advice on Singapore’s economy. 

Further, joining IMF was a prerequisite for joining the World Bank which might extend some development loans to infant Singapore. But apart from the technical advice, Singapore did not go for an IMF program. There was no necessity for such a program either. That was because Singapore continued to implement the needed reform programs on its own. 

 

No free lunches

How Singapore implemented the reform programs has been explained by its first Finance Minister Dr. Goh Keng Swee in an article written for the silver jubilee commemoration publication of its Currency Board. Explaining why Singapore chose to continue with the Currency Board system, though it was a relic of the colonial rule, Goh says that Singapore’s old guard felt the necessity to establish discipline among its ruling politicians. Unlike a central bank, a currency board cannot print money for financing the government expenditure programs because it has to maintain an equivalent amount in foreign exchange when it issues currency. If the country does not earn fresh foreign exchange, it cannot print new money. 

Similarly, if the country loses foreign exchange, an equivalent amount of currency already released will be withdrawn from circulation. Hence, there was an incentive for the ruling politicians to implement schemes to earn fresh foreign exchange. Dismissing the extant popular view that central bank printed money could generate prosperity, Goh says that the old guard did not buy that idea. According to them, the central bank money cannot bring in prosperity. Prosperity is generated by hard work done by all citizens, students in schools, undergraduates in universities and technical colleges, and workers in workplaces. 

By adopting this type of a policy stance, Singapore’s old guard wanted to give messages to three types of people: its future politicians, citizens and people in the rest of the world. The message to its future politicians was that if they needed to have vote catching expenditure programs, they should bring that money from homes and not the money printed by the central bank. The Singaporeans were warned that if they needed better public services, they should be prepared to pay for them and not expect free lunches. 

The message to the people in the rest of the world was the important one. It simply said that they could leave their savings with Singapore and the country would invest them prudently so that they would be paid an attractive rate of return, while ensuring the safe return of the principal. 

 

No alternative for prudence

Accordingly, Singapore adopted a prudent budgetary policy and monetary policy throughout its post-independent history. From 1965 to 1973, the budget was balanced, from 1974 to 1987, a slight deficit, and thereafter, a budget surplus (available at: https://graphics.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/Interactives/2015/02/budget_singapore_2015/index.html). Its monetary policy was so restrictive that its inflation rate was lower than that of its main trading partner, USA. 

Hence, the Singapore dollar which was exchanged for S$ 3.32 per US$ in 1960 continued to appreciate in the market ending at S$ 1.35 per US$ by end-July 2021. In the external sector, Singapore had a slight trade deficit from 1965 to 1982, but a growing trade surplus thereafter (available at: https://www.macrotrends.net/countries/SGP/singapore/trade-balance-deficit). Its current account was in deficit from 1965 to 1987 and was in surplus since then. As Singapore managed its finances well, there was no necessity for seeking IMF funding.

 

Sri Lanka: Cut revenue and then print money

Sri Lanka which shuns IMF now can learn a few lessons from Singapore. Maintaining fiscal and monetary discipline is an important element in these lessons. On the fiscal front, the discipline should come from the elimination of free lunches by getting the users to pay, on one side, and enhancing the Government’s taxation capability, on the other. While the first element is now being tried out, the second has been largely ignored. This is evident from the loss of a massive amount of revenue by offering an unsolicited tax concession to income and value-added tax payers. 

The loss of the Government revenue in 2020 compared to its achievement in 2019 amounted to some Rs. 519 billion or 3.5% of GDP. According to the developments so far, the loss of revenue in 2021 will amount to some Rs. 450 billion or 3% of the estimated GDP. To compensate for the loss in revenue, the Government has resorted to borrowing from the banking sector that is made up of both the central bank and commercial banks. During the period from December 2019 to June 2021, its borrowings from the banking sector had amounted to Rs. 2,854 billion. 

This would have led to a massive increase in the money stock had it not been for the outflow of money from the country by way of a decline in its foreign assets. But the money stock during this period has increased by Rs. 2,541 billion or 33%. Sri Lanka cannot continue with this type of fiscal and monetary indiscipline and think of managing its own affairs without IMF. 

This is the formidable challenge faced by the new Finance Minister when he prepares the Budget for 2020.


(The writer, a former Deputy Governor of the Central Bank of Sri Lanka, can be reached at waw1949@gmail.com.)

https://www.ft.lk/opinion/IMF-or-not-What-other-options-are-available-for-Sri-Lanka/14-721142?fbclid=IwAR28duhXdKi4c6VKsKeGX1A-P7-0ypOclZl7Fu2h1Ixr7HzDlM88n5hK-YQ#.YQeJma-ZKOI.facebook

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

முன்பு இங்கு சொல்லி இருந்தேன்,  balance of payment பிரச்சனை தான் சொறி  லங்காவிற்கு. 

இது cashflow (to financial system is mostly comparable oxygen (flow) to human body, especially to  the cerebrum, the so called first brain) பிரச்னையை ஒத்தது. financial system இல் இந்த cerebrum ஐ ஒத்தது ஏறத்தாழ  banking system.

[குறிப்பு: ஒரு மனித உடம்பில் விஞ்ஞான அடிப்படையில் உயிர் இல்லை என்ற நிலைமை (அதாவது சாதாரண மொழியில் இறப்பு), இந்த cerebrum இல் உயிர் இல்லை என்ற நிலையில் என்று எங்கோ அறிந்த நினைவு.] 
 

4 வேறான நிலை சிங்கபூருடன் (1965 இல் இருந்து) ஒப்பிடும் பொது 

1) நேரம் - சிங்கப்பருக்கு பல ஆண்டுகள், மற்றும் புதிய நாடு  என்ற அவகாசம் இருந்தது.

2) சொறி சிங்களத்தின், ஒரு பகுதி மக்களை இன ஒதுக்கல் செய்வது.

3) முற்றாக வேறுபட்ட அரசியல், பொருளாதார, பூகோள அரசியல் நிலைமைகளுடன்

4) கோவிட பிரசச்னை.

ஆனால், ஆக உடனடியான பிரச்னை, ஆக கூடியது 800 மில்லியன் உச டாலரையே imf கொடுக்கும், அதுவும் பகுதி, பகுதியாக, கடுமையாக ஊடுருவும் கண்காணிப்புடன். சொறி சிங்களத்தை பொறுத்தவரை, உடனடியாக காணாது. இனொரு பிரச்னை, imf வந்தால் வேறு எவரிடமும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கடன் வாங்க முடியாது.    

அனால், சிங்கப்பூர் (லீ குவான் யு) 2009 யிலும் (அப்போது இருந்த  balance of payment)  அதற்கு பின் சிறு காலத்துக்கும் சொறி சிங்களத்துக்கு சொன்னது,, இன முரண்பாட்டை தீர்த்தால் ஒழிய, சொறி லங்கா  balance of payment பிரச்னையை தற்காலிகமாக பிற்போடுகிறது என்றும். (கிந்தியா துணை , பிரணாப் முகர்ஜி imf ஐ மிரட்டி பெற்றது காசை). 

சிங்கப்பூர் (லீ குவான் யு)  சொன்னது, security council இல் சீனாவின்   veto ஆல் , கிந்தியாவின் பினாதரவுடன் தடுத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கும் மேற்கு உடன் உள்ள பிரச்சனை,  unhrc வழியாக இழுத்து மேற்றக்கால் செல்லப்படும் பிரச்சனனை தீர்த்து, சீன veto ஐ கைவிட்டு, வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு திறக்குமாறு. 

இந்த கட்டுரையில் சொல்லப்படுவதை, சிங்கப்பூர்    சொறி சிங்களத்துக்கு சொல்லவில்லை.  கட்டுரை சொல்வது சிங்கப்பூர் செய்ததை, (1965 இல் இருந்து) முற்றாக வேறுபட்ட அரசியல், பொருளாதார, பூகோள அரசியல் நிலைமைகளுடன்.
 

நிலைமை இறுக, தெரிவுகள் குறைவு, மாற்றங்களுக்கு இடம் கொடுத்தாலும் சடுதிதியானதாக இருக்கும்.

எனது சந்தேகம் முழுமையாக கிந்தியா மீதே.  

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

https://www.aljazeera.com/program/counting-the-cost/2021/7/31/its-not-just-the-pandemic-why-sri-lankas-economy-is-in-crisis

 

It’s not just the pandemic: Why Sri Lanka’s economy is in crisis

Colombo avoids a debt default, but it’s fast running out of money to pay for imports. Will the IMF provide a bailout?

Sri Lanka’s finances are in a precarious state, but the economy was already in trouble before the COVID-19 pandemic.

Between 2005 and 2015, Colombo borrowed billions from China, accumulating a mountain of debt. It was forced to hand over a port to a Chinese company after failing to keep up with payments. But Beijing is making more loans. Asia Frontier Capital’s Ruchir Desai explains why China and India are keen to help Colombo out.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
இங்கு எழுதப்படும் விடயம் பிரதிசெய்யப்பட்டு (copy)மேலுள்ள கட்டத்தில் ஒட்டப்பட வேண்டும் (paste)

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.