Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறிஞ்சியியல்(Montology) தொடர்பான கலைச்சொற்கள்


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

main-qimg-88acff1a073f337672313c9618e143af-lq.jpg

 

குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்களில் இவை காணப்படுவதால் புவியியல், வேதியல் என்பன போன்று மலையும் மலை சார்ந்தவற்றையும் குறிஞ்சியியல் (credit: திருவள்ளுவன் இலக்குவனார் ) என்றே நாம் தனியியல் கண்டு பல கலைச்சொற்களைப் புதுப்பிக்க இயலும்.

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மலையியல் தொடர்பான கலைச் சொற்கள் :

 1. அடிவாரம், தாள், வெற்பு - மலையின் அடிப்பகுதி (spur / Foot of a hill/mountain)
 2. அடுக்கம் - பன்மலை வரிசை (a complex mountain range.)
 3. அறைவாய், கணவாய், கண்டி - (mountain pass)
 4. ஆரிப்படுகர் - (very difficult mountain path with ascents and descents) அரிதின் முயன்று ஏறியும் இறங்கியும் செல்லும் கடிய மலை வழி
 5. கது, கிழிப்பு, பிளப்பு, விடர், விடரளை, விடம்பு, விடப்பு, மறுமாடி- mountain cleft
 6. கமர் - chasm
 7. கவான் - கவைந்து கிடக்கும் பக்க மலை
 8. கோடு - இரு குவடுகள் சேருமிடம் (joining place of two summits)
 9. கல்லளை, விடரகம், அளை, குகரம், முடுக்கர், விடப்பு, விடர், முகை, போன், கெவி - mountain caves
 10. கன்முழை, கற்பாழி, காண்டை, முழை - large mountain cave
 11. பொறை அருப்பம், சுவல், பறம்பு, பொற்றை, பொச்சை, அரி - hillock, hummock, knoll
 12. குறும்பொறை - பொறையை விடச் சிறியது; பரந்துபட்ட கற்பாறை எனவும் கொள்ளலாம்.
 13. கொடுமன் - slope & side together
 14. கொடுமுகம் - steep face
 15. கொடுமுனை- precipice
 16. கோடு, முகடு, மோடு - ridge
 17. சமவெளி, தாவு, துறவை - plain
 18. சரி - மலைவழி- mountain way
 19. சரி, சரிவு - declivity
 20. சென்னி, குடுமி, உச்சி, முடி - peak of a mountain/ hill - மலையுச்சி
 21. சிமை, மீமிசை, அறை, கூடம், குவடு - summit of a mountain/ hill - உச்சி மலை
 22. சிமையம், கொடுமுடி - உச்சிச் சிகரவுச்சி (topmost tip of the peak)
 23. சிலம்பு, அரைமலை - ஒரு உயரமான மலைச்சரிவில், இடையே அமைந்த ஒரு சிறிய சமவெளிப்பகுதி.
 24. சிறு மலை, குன்று, அரி, குன்றம், மிசை, ஏந்தல் - hill
 25. சூழி - மலையில் உள்ள குளம்
 26. ledge = ?
 27. படுகுழி, அகத்தியா - abyss
 28. பள்ளத்தாக்கு, கொல்லி, தாவு - valley, vale
 29. பிலம், கெவி- cavern
 30. புறத்தெற்றிடறு - Promontory (புறத்தெற்றிய திடறு)
 31. மணற்குன்று/ தகர் / எக்கர் / எக்கல்/ இடுமணல்/ பதுக்கை- sand hill / dune
 32. மரிசு - edge of ridge
 33. மோடு - eminence
 34. பிட்டி- mound
  1. திட்டு - திட்டாக இருக்கும் நிலம்
  2. திடல் - தரையில் இருந்து மெலிதாக உயர்ந்த நிலம்
  3. திடர் - இப்படி உயர்ந்த நிலம் சற்று பருத்திருந்தால்
  4. திடறு - நன்கு உயர்ந்து பருத்து இருந்தால்
  5. திப்பை - பருத்த மேடு
  6. குவால் - குவிந்தமலை போன்ற தோற்றத்தோடு இருக்கும் பிட்டி
 35. மிசைத்திட்டை - Mesa
  1. சொல் உருவான முறை - மிசை என்றால் தமிழில் உயர்ச்சி, மேலிடம், மேடு என்று பொருள்; திட்டை என்றால் மேடு, திண்ணை என்று பொருள். அதாவது மேடு போன்று உயரத்தில் அமைந்துள்ள சமதரையான(மேலிடம்) திண்ணை போன்ற நிலம். (மெசா உண்மையிலே ஒரு வகையான திண்ணைதான்)
 36. வற்புலம், பீடபுவி - plateau
 37. வரை - மலை முகட்டின் பக்கம் (side of a summit)
 38. வாரம், கடறு, சாரல், கடம், பொருப்பு- மலையின் ஒரு பக்கம் (side/ slope of a mountain)
 39. வட்டமரி - knob (வட்டமான(round) அரி(குன்று, குறும்பொறை))
 40. நெடும்பொறை - butte - இவற்றின் உயரமானது அகலத்தை விடவும் கூடுதலாக இருக்கும். மேலும் பொறை என்றாலே எமக்குள் ஓர் பாறை என்னும் உள்ளுணர்வு தோன்றி விடும். ஆதலால் அதனோடு நெடும் என்னும் உயரத்தைக் குறிக்கும் சொல்லினையும் சேர்த்து நெடும் பொறை என்னும் சொல்லினை உருவாக்கியுள்ளேன்.

 


 • அறை, துறுகல் - சிறுபாறை
 • இகுப்பம், கேளிதம் - சீரான பெரிய பாறை(boulders)
 • உலம் - திரண்ட கல் (round stone rock, large pebble.)
 • கக்கான்கல் - kankar, limestone, an impure concretionary carbonate of lime.
 • கரடு - கற்பாங்கான பெருந்திடல்
 • கல்/கன், அதிரி- stone
 • காழ் - gravel
 • குண்டுக் கல் - (undressed stone, rubble) வேலை செய்து செப்பனிடாத கல்
 • பரல், கூழாங்கல் - small pebbles
 • பருக்கை - சிறு கூழாங்கல்
 • பாறை, பாறாங்கல், முரஞ்சு, பெருங்கல், முரம்பு, கற்பாறை, சிலை, பார் - rock
 • முரம்பு - பருக்கைக் கல்லுள்ள மேட்டு நிலம்;
  mound of gravel or stone.

 


கலாநிதி குணராசா என்பவர் எழுதிய 'இடவிளக்கவியற் படங்கள்' என்னும் புத்தகத்தில் இருந்து…..

 

 • மென்சாய்வு- Gentle slope

main-qimg-418b15b965f45af64d29928f46ede99a.png

 • குத்துச்சாய்வு - Steep slope

main-qimg-667d71db1b763972e368398cf91454a3.png

 • குழிவுச்சாய்வு -Concave slope

main-qimg-da33a8f3b54ccb46475a0ce7fd985a75.png

 • குவிவுச்சாய்வு - Convex slope

main-qimg-bf37c829794ee68af59530b885b705b6.png

 • சமச்சீரான பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-018296faf59d3e2e1822e10892cf338c.png

 • சமச்சரில் பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-8aac8a906ebdde64559b081f03c014a1.png

 • நெடுக்குப் பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-ccf7c809f0c4f1fd2531f569c3523fa3.png

 • குறுக்குப் பள்ளத்தாக்கு - ஒரு பிரதேசத்தின் பாறைப் போக்குகளுக்கு குறுக்காகப் பாறைத் தொடர்களை ஊடறுத்து அமைந்திருப்பவை குறுக்குப் பள்ளத்தாக்குகள் எனப்படும்.

main-qimg-891ab0e26f8ab59414a878f88188e4ce.png

 • மேட்டு நிலம் - உயர் நிலமொன்றின் உச்சியில் அகன்று தட்டையாக அமைந்த ஒரு பரப்பே மேட்டுநிலம் எனப்படும். இதிலி சமவுயரக்கோடுகள் உயர்நிலத்தைக் காட்ட அமைந்திருக்கும். ஆனால் உச்சியில் சமவுயரக்கோடுகள் காணப்படா.

main-qimg-87a307ca6211fe1da53c12df213aac21.png

 


 1. கணவாய் - இரு பாறைத் தொட்களுக்கு இடையே அமைந்த கழுத்துப் போன்ற தாழ்ந்த பகுதியே கணவாய் எனப்படும். இதில் சமவுயரக் கோடுகள் பாறைத் தொடர்களினி அமைப்பைப் பிரதிபலிப்பனவாய் இருக்கும். இருபாறைத் தொடர்களைச் சுற்றி வளைத்து வேறு தாழ் சமவுயரக் கோடுகள் அமைந்திருக்கும். கணவாய்கள் பல்வேறு உயரங்களிற் காணப்படலாம்.
 2. உயர்கணவாய் சேணக்கணவாய் - இரு மலைத்தொடகளுக்கு இடையே அமைந்த இரு பள்ளத்தாக்குகளை இணைக்கும் கழுத்தே உயர் கணவாய் அல்லது சேணக் கணவாய் எனப்படும். கணவாயின் இரு பக்கமும் உயர் நிலம் காணப்பட சேணக்கணவாயின் இரு புறமும் பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படும்.
 3. கடகம்/ மலையிடுக்கு - gorge - ஒரு பள்ளத்தாக் குவழக்கத்தைவிட ஆழமாயும், ஒடுங்கிய தாகவும், ஒருபுறம் கணவாய் அமைப்பிலும், மறுபுறம் படிப்படியாக உயர்ந்தும் சமவுயரக் கோடுகளைக் கொண்டு அமையும்போது அதனை மலையிடுக்கு என்பர். கணவாய் ஒன்றிற்கும் மலையிடுக்கிற்கும் இடையில் வேறுபாடுகளுள்ளன. மலையிடுக்கு, பெயருக்கு ஏற்ப ஒரு பாறைத் தொடரில் ஆழமான, ஒடுங்கிய இடுக்காகக் காணப்படும். இடவிளக்கவியற் படங்கள். கணவாயை ஒரு புறத்தில் இருந்து ஏறிக்கடக்கும் போது முதலில் படிபடியாக ஏற்றம் உயர்ந்து, பின்னர் படிப்படியாக இறங்கிக் காணப்படும். ஆனால் மலையிடுக்கு அவ்வாறன்று. ஒரு புறம் படிப்படியாக உயர்ந்து, மறுபுறம் அந்த உயரம் படிப்படியாக உயர்ந்து செல்லும். படம் 3.18 - இல் சமவுயரக் கோடுகளின் அமைப்பினை அவதானிக்க. கணவாய் போன்று சமவுயரக்கோடுகள் இருபுறமும் உயரத்தை 'நோக்கி V” வளைவாக அமையவில்லை. ஒருபுறம் உயரும் அப்பள்ளத்தாக்கு, மறுபறமும் உயர்ந்து செல்கின்றது. பொதுவாக மலையிடுக்குகள் குத்தான பக்கங்களைக் கொண்டனவாயும், ஒடுங்கியனவாயும், ஆழமானவையாயும் காணப்படும். ஒருவகையில் இவை ஒடுங்கிய குறுக்குப் பள்ளத்தாக்கை ஒத்தன. (படம்: 3.18)

main-qimg-f9e376e7bbce689d06e69eb2ecf85dfc.png

 


 1. சரிவுப்பறை - குத்துச் சாய்வான பாறைச்சாய்வு ஒன்று சுவர் போன்று வெகுதூரம் நீண்டமையும்போது, அதனைச் சரிவுப்பறை என்பர். இவை பொதுவாக மேட்டுநிலங்களை உருவாக்கும் சாய்வுகள் சரிவுப்பாறைகளாகக் காணப்படுகின்றன.
 2. சுவடு -ஒரு உயர் நிலத்தினின்றும் அல்லது ஒரு பாறைத்தொட ரினின்றும் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு காணப்படும் உறுப்பே சுவடு ஆகும். அதாவது பாறைத்தொடர் ஒன்று நெடுக்காக அமைந்திருக்க அப்பாறைத்தொடரில் ஒரு கிளை குறுக்காகச் சற்று நீண்டிருக்கில் அதுவே சுவடு. இதில் சமவுயரக்கோடுகள் தாழ்நிலத்தை நோக்கி வளைந்து சுருண்டு அமைந்திருப்பன. பள்ளத் தாக்கிற்கும் சுவடிற்குமிடையே சமவுயரக்கோடுகளிடையே வேறுபாடு காண்பதில் தவறு நேரலாம்.
 3. வெளிக்கிடை - பாறைகளினால் சூழப்பட்ட பாறைத் திணிவொன்றே வெளிக்கிடை எனப்படும். இது பாறைத் தொடரினின்றும் பிரிவுற்று அமைந்திருக்கும். இதில் சமவுயரக்கோடுகள் அருகமைந்த உயர்நிலத்தோடு இணையாது தனித்து, கூம்பு வடிவிலோ வேறு அத்தகைய சிறு வடிவிலோ அமைந்து காணப்படும். சுவடுகளுக்கு அருகே அமைந்திருக்கும் குன்று வெளிக்கிடையாகும்.
 4. நீர்ப்பிரிமேடு - interfluve
 5. சிறுகுன்று - small hill - சிறுகுன்றுகள், ஏறத்தாழ 500m நீளத்திற்குட்பட்டனவாகக் காணப்படும்.
 6. நீள்குன்று - சிறு குன்றிலும் பார்க்க நீளமானவை நீள் குன்றுகள் எனப்படுகின்றன. அவை ஏறத்தாழ 1 - 2 km நீளமானவையாகக் காணப்படும். ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உச்சிகளைக் கொண்டனவாக இருக்கும்.
 7. கூம்புக் குன்று - கூம்பு வடிவினதாய் அமைந்திருக்கும் ஒரு குன்றே கூம்புக் குன்றம் ஆகும்.
 8. பாறைத் தொடர் - நீள்குன்றிலும் பார்க்க நீளமானவை பாறைத்தொடர்களாகும். இவை 3-8 km வரை நீளமானவையாகக் காணப்படும். 2-3 km அகலமானவையாகவும் காணப்படும். பல சிகரங்களை இப்பறைத் தொடர்கள் கொண்டிருக்கும்.
 9. மீள்நுழை (re-entrant) - இரண்டு வெற்புகளுக்கு(spurs) இடையே உருவாகும் தாழ்நிலம்.
 10. ஓங்கல் - (cliff) அதிக குத்தாக உயர்ந்து அமைந்த பாறை முகமே ஓங்கல் எனப்படும். இது கடற்கரைகளில் அல்லது உள்நாட்டில் காணப்படலாம். இதில் சமவுயரக்கோடுகள் ஓரிடத்தில் வந்து தொடராது ஒரே கோட்டில் நின்று விடும்.
 11. தனியாக்கப்பட்ட குன்று- ஒரு இடத்தில், ஏனைய உயர் நிலத்தோடு இணையாது பிரிந்து அமைந்து நிற்கும் குன்றைத் தனியாக்கப்பட்ட குன்று என்பர்.

main-qimg-df12f29cd41133b39eceab87ff95db50.png

 

 


 • மலையிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் கனமான கருப்பு நிறக் கல்- black rock; granite- கருங்கல் / மலைக்கல்

 

 

மேலும் பார்க்க :

 

என்னும் கேள்விக்காக நானெழுதிய விடையினுள்ளும் கொஞ்ச கலைச்சொற்கள் உள்ளன.... அவற்றினையும் படித்து மகிழ்க !

மேலுள்ள சொல் ஒவ்வொன்றுமே கலைச்சொல் என்பதை உணர்ந்து உரிய துறை ஆசிரியர்கள் இவற்றைப் பயன்படுத்தி நூல்கள் எழுத வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள் _/\_

 

உசாத்துணை:

தொகுப்பு & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

 

 

Edited by நன்னிச் சோழன்
Link to comment
Share on other sites

 • நன்னிச் சோழன் changed the title to சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறிஞ்சியியல்(Montology) தொடர்பான கலைச்சொற்கள்
 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

குழந்தைகளுக்கு இதை படம்போட்டுக் காட்டலாம். இலகுவாக தமிழ் படிப்பினம்

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
இங்கு எழுதப்படும் விடயம் பிரதிசெய்யப்பட்டு (copy)மேலுள்ள கட்டத்தில் ஒட்டப்பட வேண்டும் (paste)

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • மலைநாட்டு திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தை திருத்தம் செய்ய அனுமதி மலைநாட்டு திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தில் முரண்பாடுகளை இரத்து செய்து சட்டமூலத்தை தயாரிப்பதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. 1997 ஆம் ஆண்டு திருமணப் பதிவு செய்தல் கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரகாரம் சிறுவயதுத் திருமணங்களுக்கு பெற்றோரின் ஒப்புதல் தேவை என்ற நிபந்தனை காணப்படுகின்றது. பதிவாளர் நாயகத்திற்கு எதிரான குணரத்தினம் வழக்கின் தீர்ப்பின்படி, 18 வயதுக்குக் குறைவானவர்களுக்கு இலங்கையில் சட்டபூர்வ திருமணத்தைப் பதிவு செய்வதற்கு இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த தீர்ப்புக்கமைவாக அத்தகைய திருமணத்திற்கு பெற்றோரின் அனுமதி அல்லது ஒப்புதல் சட்டத்தின் முன் செல்லுபடியற்றது. அந்த தீர்ப்பின் படி, தகுதி வாய்ந்த அதிகாரம் படைத்தவர் ஒருவருடைய உடன்பாட்டுடன் 18 வயதுக்குக் குறைவானவர்களின் திருமணத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கும் சட்டங்களுக்கு ஏற்புடைய உறுப்புரைகளை இரத்து செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கமைய, தற்போது முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான சட்டமூலத்தை தயாரிப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு இணையாக மலைநாட்டு திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தில் ஏற்புடைய இசைவுகளை நீக்குவதற்கும், அதற்கான சட்டமூலத்தை தயாரிப்பதற்கும் சட்ட வரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் நீதி அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. https://athavannews.com/2021/1245703
  • சீமானே, சீமானே எந்தன் ஆசை சீ மானே கேள்வி ஒன்று கேட்கலாமா - உனைத்தானே? 🤪
  • 13 வது திருத்தம் கடனுக்கான முன்நிபந்தனை அல்ல – அரசாங்கம் அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தம் இந்தியாவிலிருந்து கடன் பெறுவதற்கான முன்நிபந்தனை அல்ல என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. எரிபொருள் வாங்குவதற்காக கடன் பெற இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருப்பதாக அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார். இருப்பினும் இந்த விடயத்திற்கு அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தம் ஒரு முன்நிபந்தனையாக வைக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தத்தை முழுமையாக செயற்படுத்த இலங்கை அரசாங்கத்திடம் இந்தியா தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகின்ற நிலையில் அமைச்சர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். கடுமையான அந்நிய செலாவணி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இலங்கை அரசாங்கம் எரிபொருள் கொள்வனவிற்காக 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் கடனை இந்தியாவிடம் கோரியுள்ளது. நாட்டில் தற்போது உள்ள எரிபொருள் அடுத்த ஜனவரி வரை மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளது என அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்திருந்ததை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. https://athavannews.com/2021/1245706
  • பொது இடத்தில் மோதிக்கொண்ட... விமல் – பசில் ஆதரவாளர்கள்!! ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன மற்றும் விமல் வீரவன்ச தலைமையிலான தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் இரண்டு உறுப்பினர்களுக்கிடையில் மோதல் இடம்பெற்றுள்ளது. தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் உறுப்பினர் நிமல் பியதிஸ்ஸ பொதுஜன பெரமுனவின் சாமர சுபாஷன டி சில்வா ஆகியோரே கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர். நேற்று (திங்கட்கிழமை) நடைபெற்ற கொத்மலை பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டத்தின் போது வாய்த்தர்க்கம் இறுதியில் மோதலில் முடிவடைந்தது. அபிவிருத்தி பிரச்சினையில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு இந்த மோதலுக்கு காரணம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமைச்சர்கள் பசில் ராஜபக்ச மற்றும் விமல் வீரவன்ச இடையேயான வெளிப்படையான மோதல், தற்போது கட்சி உறுப்பினர்களிடையே கூட பரவியிருப்பதாக அரசியல் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. https://athavannews.com/2021/1245721
  • சாணக்கியன்... நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அல்ல – டக்ளஸ் குற்றச்சாட்டு! தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் நம்பிக்கையில்லாத ஒருவர்  என கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார். கிளிநொச்சியில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். இந்தியக் கடற்றொழிலாளர்களினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற எல்லை தாண்டிய அத்துமீறிய சட்ட விரோத தொழில்முறைக்கு எதிராக 2017 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இழுவை வலை தடைச் சட்டம் பயன்படுத்தப்படாமையினாலேயே இந்தியக் கடற்றொழிலாளர் அதிகளவில் எல்லை தாண்டி வருவதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த கடற்றொழில் அமைச்சர், குறித்த சட்டத்தினை உருவாக்கியபோது, மூன்றிலிரண்டு பெரும்பாண்மையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஈ.பி.டி.பி. கடசியும் ஆதரவளித்திருந்தமையை சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், தம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆட்சிக் காலத்தில் குறித்த சட்டம் இயற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் போன்றவர்கள், தமது ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியக் கடற்றொழிலாளர்களுக்கு எதிராக குறித்த சட்டத்தினை பிரயோகிக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்தார். 2017 ஆம் ஆண்டு ஒகஸ்ட் மாதம் இழுவை வலைச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் சுமார் 100 இற்கும் மேற்பட்ட இந்திய மீன்பிடிப் படகுகள் கைப்பற்றப்பட்ட போதிலும், அவைக்கு எதிராக இழுவை வலைத் தடைச் சட்டம் பயன்படுத்தப்படவில்லை எனவும் குற்றஞ்சாட்டினார். எனினும், தற்போது குறித்த சட்டங்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, அண்மையில், தமிழரசுக் கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களும் இணைந்து முல்லைத் தீவில் இருந்து பருத்திதுறை வரை மேற்கொண்ட கடற் பயணம் தொடர்பாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை எனவும் அது தோல்வியில் முடிவடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அந்தோடு தமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் ஒரு நம்பிக்கை அற்றவர் எனவும் அவர் கடந்த காலங்களில் எங்கு இருந்தார், தற்போது எங்கு இருக்கிறார், நாளை எங்கு செல்வார் என்பது  அனைவருக்கும் தெரியும் என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் https://athavannews.com/2021/1245744
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.