• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

ArumugaNavalar

மனமே! சிந்தனை செய்

Recommended Posts

மனமே! சிந்தனை செய்

1. திருவருட்பா பாடிய இராமலிங்கர் அருளாளரா?

2. அப்பாடல்களை அருட்பா என்று சொல்லலாமா?

3. சொன்னால் பாபமில்லையா?

4. படித்தால், பாடினால் ஆன்மலாபம் கிட்டுமா?

தெளிந்து செயலாற்று

Share this post


Link to post
Share on other sites

இராமலிங்கரின் மறுபக்கம் - அவருடைய பாடல்களில் இருந்தே ஆதாரம்.

1. பிள்ளை பெண்ணோயாற் பீடிக்கப்பட்டார்.

அதற்காகவே இரசஞ் சேர்ந்த மருந்தினைப் பரிகாரி கந்தப்பிள்ளையிடம் வாங்கி யுண்டு அதனாலே இராமலிங்க பிள்ளைக்குப் பற்களும் விழுந்தமை யார்க்குந் தெரிந்ததொன்றே. "என்னைக் கொடுத்தேன் பெண்பேய்கட் கின்ப மென்வே யெனக்கவர் நோய் தன்னைக் கொடுத்தார் நானந்தோ தளர்ந்து நின்றேன்" [2-ம் திருமுறை அவலமதிக்கலைசல்-9]

2. பூப்புப் பெண்களைப் புணர்ந்தார்.

"போகமே விழைந்தேன் புலைமனச் சிறியேன் பூப்பினும் புணர்ந்த வெம்பொறியேன் மோகமே யுடையேனென்னினு மெந்தாய் முனிந்திடல் காத்தருளெனையே"

"பூப்பினும் பலகான் மடந்தையர் தமைப்போய் புணர்ந்தவெம் புலையனேன் விடஞ்சார் பாப்பினுங் கொடியருறவையே விழைந்த பள்ளனேன் கள்ளனேன்"

[6-ம் திருமுறை - ஆத்தும விசாரத்தழுங்கல் 1-2]

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. பகலிலே துறவி, இரவிலே காமுகர்.

(அ) "துனித்த வெம்மடவார் பகல் வந்த போது

துறவியிற் கடுகடுத் திருந்தேன்

தனித்திரவதிலே வந்தபோது ஓடித்தழுவினேன்

தடமுலை விழைந்தே"

(ஆ) தார்த்தட முலையார் பலரொடு நான்சார்

தளத்திலே வந்தபோதவரைப்

பார்த்திலேன் வார்த்தை பகர்ந்திலேன்

தவசுப் பாதகப் பூனைபோ லிருந்தேன்

பேர்த்து நான் றனித்தபோது போய் வலிந்து

பேசினேன் வஞ்சரிற் பெரியேன்.

[6-ம் திருமுறை - அபயத்திறள் 17-18]

(இ) மின்னைப் போலிடை மெல்லிய லாரென்றே

விடத்தைப் போல்வரும் வெம்மனப் பேய்களைப்

பொன்னைப் போல் மிகப்போற்றி யிடை

நடுப்புழையிலே விரல் போதப் புகுத்தி யீத்

தன்னைப் போன் முடை நாற்றச் சலத்தையே

சந்தனச் சலந்தா னெனக் கொள்கின்றே,

னென்னைப் போல்வது நாய்க்குலந்

தன்னிலுமில்லை யல்ல தெவற்றினு மில்லையே.

[2-ம் திருமுறை - தனித்திரு விருத்தம் - 11]

4. பாதார கமனம்

ஒருபெண் பலாற்காரமாக வந்து பற்றியிணைத்துப் புணர்ந்து சென்றாளாம். அப்போது தம் மனம் வருத்தமுற்று என் செய்தோ மென்று இறங்கினாராம். அப்போது சிவபிரான் தோன்றி, பெருமடமுடைப் பிள்ளாய்! என்ன கெட்டுப் போயிற்று; ஒன்றுமில்லை என்று தேற்றினாராம்.

ஒரு மடந்தை வலிந்தணைந்து கலந்தகன்ற பின்னருளம்

வருந்தியென் செய்தோ மென்றயர்ந்த போது,

பெரும்டஞ்சேர் பிள்ளாயென் கெட்ட தொன்றுமிலை நம்

பெருஞ் செயலென்றெனைத் தேற்றிப் பிடித்த பெருந்தகையே

திருமடந்தை மாரிருவரென்னெதிரே நடிக்கச்

செய்தருளிச் சிறுமையெலாந் தீர்த்த சிவமே.

[6-ம் திருமுறை அருள்விளக்கமாலை 47]

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. அடியாரைக் கூடும் அதனை புணர்ச்சியெனக் கொளினும் இராமலிங்கர் கடவுளை அகப்புணர்ச்சி செய்ததன்றிப் புறப்புணர்ச்சியும் செய்தாராம்.

(அ) "வான்பதிக்குங் கிடைப்பரியார் சிற்சபையினடிக்கும்

மணவாள ரெனைப்புணர்ந்த புறப்புணர்ச்சித் தருணம்"

(ஆ) "புறப்புணர்ச்சி யென்கணவர் புரிந்த தருணந்தான்

புத்தமுத நானுண்டு பூரித்த தருணம்"

(இ) என்னையகம் புணர்ந்தார் புறம் புணர்ந்தார்

புறப்புணர்ச்சித் தருணம்.

[6-வது திருமுறை அனுபவமாலை - 94-98]

6. வேதங்களையும் சிவாகமங்களையும் நிந்தனை செய்தார்.

(அ) சதுமறை யாகம சாத்திர மெல்லாஞ்

சந்தைப் படிப்பு நஞ் சொந்தப் படிப்போ

விதுநெறி சுத்தசன்மார்க்கத்திற் சாகா

வித்தையைக் கற்றனன்.

[6-வது திருமுறை ஆனந்த மேலீடு 4]

(ஆ) வேதாக மங்க ளென்று வீண்வாத மாடுகின்றீர்

வேதா கமத்தின் விளைவறீயீர்

சூதாகச் சொன்னவலா லுண்மை வெளிதோன்ற

வுரைத்த லிலை யென்னபயனோ விவை.

[6-ம் திருமுறை - சுத்த சிவ நிலை-30]

(இ) "இவல் வேதாகமங்கள் புராணங்களிதிகாச

முதலா விந்திர சாலங் கடையாவுரைப்பர்"

[6-வது திருமுறை அருள் விளக்கமாலை - 87]

Share this post


Link to post
Share on other sites

7. பொய்ச் சத்தியம் செய்தார், வேளாளர்களைத் தூஷித்தார்

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அவர்கள் கருங்குளியார்க்கும், அவரது பாடல்களுக்குத் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா வெனப் பெயர் வைத்தல் அனுவளவும் ஒவ்வாதெனப் பிரசங்கித்தகாலை அதற்குத்தக்கச் சமாதானஞ் சொல்லத் தெரியாது வயிறெரிந்து மனம் புகைந்து ஒரு பிராமணரையும் தம்முடன் சேர்த்துச் சிதம்பரத்தில் ஒரு பிரசங்கம் வைத்தார். அதில் "நாவலர்" என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொண்டு, நா-அல்லாதவர்; நாவினாலே துன்பப் படுபவர் எனப் பலவாறு தூஷித்தார். அது கேட்ட ஒருவர் சபையிலெழுந்து, குழியாரே! நுமக்கும் அப்பட்டத்திற்கும் வெகு தூரமே திருவாவடுதுறை யாதீன மகாசந்நிதானம் வேறு யாருக்காவது அந்தப் பட்டத்தைக் கொடுத்ததுண்டா? நீவிர் பொறாமைப்பட்டு அநர்த்தங் கொள்ளல் நன்றன்று. உம்மைத்தானா சிவனார் வந்து மாலை யிட்டார். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் நாவலர் என்னும் பெயரிருத்தலால் அதற்கும் இப்படித்தான் அர்த்தம் பண்ணுவீரா? கணக்கராய உமக்கு நல் வேளாள குலத்தார்க்குரிய பிள்ளைப் பட்டத்தை யாவர் கொடுத்தார். அதற்கு மேல், சுவாமிகள் என்ற பட்டத்தைப் பொள்ளற் குடக்கு வள்ளலார் பட்டங் கட்டினாற் போல வைத்துக் கொண்டீரே" எனப் பலவாறு கண்டிக்க இராமலிங்கம் பிள்ளை யெழுந்து போய் விட்டார். மற்றை நாள் இராமலிங்கம் பிள்ளை நாவலர் என்ற சொல்லை எடுத்து இன்ன இன்ன வாறு தூஷித்தார் என்று பத்திரிகை வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அப் பத்திரிகையைக் கொண்டு நீதித்தலத்தில் நாவலர் அவர்கள் இராமலிங்கம் பிள்ளை மீதும், பிராமணர் மீதும் வழக்குத் தொடுத்தனர். மஞ்சக் குப்பம் கோட்டில் இராமலிங்க பிள்ளை வந்து "நான் நாவலரை நிந்திக்கவில்லை, நாவலர் என்ற சொல்லுக்கும் அப்படி யர்த்தம் விரித்தது கிடையாது" என்று பொய்ச் சத்தியஞ் செய்தனர். இவ்வளவு சொன்னதே போதும் என்று நாவலர் அவர்கள் பிள்ளையை நீக்கிவிட்டார். இராமலிங்க பிள்ளைக்குத் துணையாக நின்று தூஷித்த பிராமணர்க்கு 50 ரூ. அபராதம் விதிக்கப்பட்டது யாவரே அறியாதார். அதனைச் சுக்கில வருஷம் அதாவது கி.பி.1871 வருஷத்துக் குறிப்பைப் பார்த்துணர்க. அப்போது பிள்ளை தம் வழக்குச் செலவிற்காகவும் பிராமணர்க்கு விதித்த அபராதத்திற்காகவும் பணம் வேண்டிச் சில சைவவேளாளர்களிடம் போய்க்கேட்டார். அதற்குமுன் இவரிடத்தில் அன்புடைய அவர்கள் இவர் கள்ளச்சத்தியம் நீதித்தலத்திற் செய்தாரென்று கண்டது தொடங்கி, ஐயா கணக்கரே உம்முடைய தயவு எங்கட்கு அவசியமில்லை என்று கூறவே பிள்ளை கோபித்து உங்கள் வேளாள குலமிப்படித்தான் அநியாயஞ் சொல்வோர் என்று, கையறம் பாடுகின்றேனென வேளாரைத் தூஷித்துப் பாட்டுப் பாடினார். அத்தூஷணைப் பாட்டுக்களையுந் திருவருட்பா என்று சேர்த்திருக்கின்றார். அவை வருமாறு:- "குண்டு நீர்க்கடல்சூ ழுலகத்துளோர் குற்றமாயிரங் கோடி செய்தாலு முன் கொண்டு பின் குலம் பேசுவரோ வெனைக்குறிக் கொள்வா யெண் குணந்திகழ் வள்ளலே" [6-வது திருமுறை அபயங் கூறல்]

"மழவுக்கு மொருபிடி சோறளிப்பதன்றி யிருபிடி யூண் வழங்கி லிங்கே யுழவுக்கு முதல் குறையுமென வளர்த் தங்கவற்றை யெலா மோகோ பேயின் விழவுக்கும் புலாலுண்ணும் விருந்துக்கு மருந்துக்கு மெலிந்து மாண்டா ரிழவுக்கு மிடர்க் கொடுங்கோ லிறைவருக்குங் கொடுத் திழப்ப ரென்னே யென்னே"

[6-ம் திருமுறை அபயங் கூறல்]

8. வியாகரணம் - தொல்காப்பியம் - பாணினீயம் முதலியவைகளில் சொல்லியிருக்கிற இலக்கணங்கள் முழுவதும் குற்றமே -

(திருவருட்பா - சமரச சன்மார்க்க சங்க வெளியீடு)

[6-ம் திருமுறை வசனபாகம் பக்கம் 573]

Share this post


Link to post
Share on other sites

9. சிவமாந்தன்மைப் பெருவாழ்வு பெற்ற 63 நாயன் மார்களும் கணபதி சுப்பிரமணிய சுவாமிகளும், உயிரற்ற பொருள்களாகிய தத்துவக்கூட்டங்கள் என்று நிந்தித்தார் - இதன் விபரம் அவர் ஸ்தாபித்த சுத்தசன்மார்க்கத்டில் விளங்கும் என்றார் -

(திருவருட்பா, சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க வெளியீடு)

[6-ம் திருமுறை திருநெறிக்குறிப்புகள் பக்கம் - 65]

10. சாத்திரம் குப்பை என்றார்

சாதி சமயங்களிலே வீதி பலவகுத்த

சாத்திரக் குப்பைகளெல்லாம் பாத்திரமன்று.

[6-ம் திருமுறை அனுபவ மாலை 92]

(a) திருமூலர் திருமந்திரம் சாத்திரங்களிற் சிறந்தது.

(சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க வெளியீடு)

[6-ம் திருமுறை - திருநெறிக் குறிப்புகள் பக்கம் - 68]

குறிப்பு:- அப்படியானால் குப்பைகளில் சிறந்தது திருமந்திரம் என்று தானே அர்த்தம்!

Share this post


Link to post
Share on other sites

11. சமயங்கள் பொய் என்றார்.

(a) எச்சமயங்களும் பொய்ச் சமயம்.

[6-ம் திருமுறை - வர்க்கமாலை என்னும் காலைப்பாட்டு]

குறிப்பு:- ஆரியசமாசம், பிரம்மசமாசம், அருள்நெறித் திருக்கூட்டம் சுத்த சன்மார்க்க சங்கம், தெய்வ நெறிக்கூட்டம் எல்லாம் பொய் என்று தானே பொருள்!

(B) வேதாந்த சித்தாந்தப் பெரியவர்கள் உளர்கிறார்களாம்.

சைவம், வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும், வேதாந்தம் சித்தாந்தம் முதலிய மதங்களிலும், லக்ஷ¢யம் வைக்க வேண்டாம். அவற்றில் தெய்வத்தைப் பற்றி, குழுஉக் குறியாகக் குறித்திருகிறதே யன்றிப் புறங்கவியச் சொல்லவில்லை. அவ்வாறு பயிலுவோமே யானால் நமக்குக் காலமில்லை. ஆதலால் அவற்றில் லக்ஷ¢யம் வைக்க வேண்டாம்..........சமயந் தவிர மதங்களில் உள்ள வேதாந்தி, சித்தாந்தி யென்று பெயரிட்டுக் கொண்ட பெரியவர்களும் உண்மையறியாது, சமயவாதிகளைப் போலவே ஒன்று கிடக்க ஒன்றை உளறுகிறார்கள் ஆனதினால் நீங்கள் அ·து ஒன்றையும் நம்ப வேண்டாம்.

(6-ம் திருமுறை வசன பாகம் 13 உபதேசம்)

[பக்கம் 573, 575 ச.சு, ச.ச. வெளியீடு]

12. அவருடைய சீடர்கள் தீயர் என்று அவரே சொன்னார்.

தீக்குணத்தார் யாவருமென் சீடரெனி லென்னுடைய

தீக்குணத்தினெல்லை யெவர் தேர்கிற்பார்.

(சிவநேச வெண்பா - 73)

Share this post


Link to post
Share on other sites

13. நான்முகன், நாரணர், புத்தர் முதலியோரை சிறுபிள்ளைக் கூட்டம் என்றார்.

நான்முகர் நல்லுருத்திரர் நள் நாரணரிந்திரர்க

நவிலருகர் புத்தர் முதன்மதத் தலைவரெல்லாம்

வான்முகத்திற்றோன்றி யருளொளி சிறிதே யடைந்து

வானகத்தும் வையகத்தும் மனம் போனபடியே

தேன்முகந்துண்ட வரெனவே விளையாடா நின்ற

சிறுபிள்ளைக் கூட்டம்

[6-ம் திருமுறை அருள் விளக்க மாலை 89]

Share this post


Link to post
Share on other sites

14. சிதம்பர தூஷணமுஞ் செய்தனர்.

தில்லைத் தலத்தினும் பார்க்க உயர்ந்த தலங்கள் வேறின்மையால் கோயில் என்ப. அங்கே பிள்ளை தரிசிக்கப் போயகாலை இரகசியலிங்கத்தைக் காட்டுமாறு தீக்ஷ¢தர்களைக் கேட்க, அவர் உட்பிரவேசித்தல் கூடாது, இங்கு நின்று தரிசிக்க என்றனர். பிள்ளை பெருஞ்சினங் கொண்டு இதற்கு எதிராக ஒரு சிதம்பர தலமுண்டாக்கி, நடராசரையும் அங்கே வரவழைத்து நடனஞ் செய்விக்கின்றோம். சிற்றம் பலமுஞ் செய்கின்றாமென்று வடலூரில் உத்தரஞான சிதம்பரமென்று ஒரு கட்டிடங்கட்டி, நடராசர் எல்லாருங்காண இங்கே வந்து நடம் புரிவார் என்று கதையும் கட்டி யிறந்தார். அந்தக் கட்டிடத்தில் இடிவிழுந்து தகர்ந்தது யாவருமறிவர். சிதம்பர வெளியைப் பார்க்கினும் வடலூர் வெளி பெரிதென்றும், சிதம்பர சபை இடுக்கென்றும், நடஞ் செய்தற்கு ஒடுக்க மானதென்றும், தில்லையிலொரு அம்பலம் இருக்கிறதென்றும், வடலூராகிய பார்வதிபுரத்திலே சிற்றம்பலம், பேரம்பலம், பொன்னம்பல முதலிய எட்டு அம்பலங்களிருக்கின்றன வென்றும் சொல்லியழைத்து வாடியென்று அடிதாளத்திற் பாடியுள்ளார்.

வருவாரழைத்து வாடி-வடலூர் வடதிசைக்கே

வந்தாற் பெறலாம் நல்வரமே

இந்த வெளியில் நடமிடத்துணிந்தீரே- யங்கே

யிதைவிடப் பெருவெளி யிருக்கு தென்றாலிங்கே - வரு

இடுக்கிலாமலிருக்க விடமுண்டு நடஞ் செய்ய

விங்கம்பல மென்றங்கே யெட்டம் பல முண்டைய

ஒடுக்கிலிறுப்ப தென்னவள்வு கண்டு கொள்வீரென்னா

லுண்மையிது வஞ்சமல்ல வுன்மேலாணை யென்று சொன்னால் - வரு

[6-ம் திருமுறை - கீர்த்தனைகள்]

(B) வடலூரே 'சிற்சபை' என்று பாடினார்.

[6-ம் திருமுறை சிற்சபை விளக்கம் பத்துப் பாடல்கள்]

© அவ்வடலூர் அம்பலப்பாட்டே அருட்பாட்டு

அல்லாத பாட்டெல்லாம் மருட் பாட்டென்றார்

[6-ம் திருமுறை நாமாவளி- 101]

(d) வடலூர் உத்தரஞான சிதம்பரம் எனவே, தில்லைத்தலமாய் விளங்கும் சிதம்பரம் விசேட மில்லாத பூர்வசிதம்பரம் என்றும் அதனாற் பயனில்லை யென்றும் நிந்தித்தார்.

[6-ம் திருமுறை உத்தரஞான சிதம்பர மான்மியம்]

Share this post


Link to post
Share on other sites

15. ஜீரணமான ஆகாரம் மகாவிஷ்ணு என்றார்.

ஆகாரம் உண்டவுடனே ஜீரணமாய்ப் பால்வண்ணமாக ஆகாரப்பையில் வெண்மை நிறமாக இருப்பது திருப்பாற்கடல் என்றும், அதனடியில் உண்டாம்பசி - தீவிர சக்தியாகிய உஷ்ணம் - வடவாமுகாக்கினி என்றும் இரண்டிற்கும் மத்தியில் உண்டாகிய சீதளம் - விஷ்ணு பள்ளி கொண்டது என்று சொல்வது. திருப்பாற்கடலில் விஷ்ணு பள்ளி கொண்டது இது தான்.

(மதறாஸ் ச.சு.ச.ச. வெளியீடு 6-ம் திருமுறை)

[திருநெறிக் குறிப்புக்கள். 87]

16. தாயுமானவர் முதலானவர்களை இகழ்ந்தார்.

சமயமத சன்மார்க்கிகளில் தாயுமான சுவாமிகளும் இன்னும் அநேக பெரியோர்களும் சுத்தப்பரப் பிரமத்தினிடத்தில் இரண்டறக் கலந்து விட்டதாக முறையிடுவது வாஸ்தவமா? அவாஸ்தவமா? என்றால், அவாஸ்தவம். சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்கே சாத்தியம் கைகூடும். என்றும் சாகாத நிலையைப் பெற்றுச் சர்வசித்தி வல்லபமும் பெறக்கூடும். மற்றச் சமய மத மார்க்கங்களெல்லாம் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குச் செல்லக் கீழ்ப் படிகளாதலால், அவற்றில் ஐக்கிய மென்பதே யில்லை. தாயுமானவர்கள் முதலானவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கிகள் அல்லர்; மத சன்மார்க்கிகள் என்று ஒருவாறு சொல்லலாம். இதில் நித்தியதேகம் கிடையாது. இது சாதக மார்க்கமே அன்றிச் சாத்தியமல்ல. நாளைச் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும் போது, இவர்கள் யாவரும் உயிர்பெற்று மீளவருவார்கள், முன்னிருந்த அளவைக்காட்டிலும் விசேஷ ஞானத்தோடு சுத்த சன்மார்க்கத்துக் குரியவர்களாய் வருவார்கள்; சாத்தியர்களாய் இரண்டறக் கலப்பார்கள்.

[6-ம் திருமுறை திருநெறிக் குறிப்புக்கள் 102]

Share this post


Link to post
Share on other sites

17. இராமலிங்கர் பாடல் அருட்பா அல்ல - கோர்ட்டு தீர்ப்பு

இராமலிங்கர் பாடல்கள் திருவருட்பா ஆகாது என்று அப்பாடல்களிலிருந்தே தக்க சான்றுகள் எடுத்துக்காட்டி "மருட்பா மறுப்பு" என்ற பெயரால் பூ.பாலசுந்தர நாயக்கர் எழுதிய புத்தகத்தின் பேரில் இராமலிங்கம் பிள்ளையின் தமையன் மகனாகிய வடிலேலுப் பிள்ளை என்பவர் 1904-ம் வருஷத்திய 24533 வது காலண்டர் நம்பரில் சென்னை பிரசிடென்சி மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நா. கதிரைவேற் பிள்ளை சு.பாலசுந்தர நாயக்கர் இருவர் பேரில் வழக்குத் தொடுத்தார். மாஜிஸ்ட்ரேட் இராமலிங்கம் பிள்ளை பாடல்களை அருட்பா என்று ஒப்புக் கொள்ள முடியாது என்று கூறி கதிரைவேற் பிள்ளை, பாலசுந்தர நாயக்கர் இருவரையும் விடுதலை செய்தார். இதன் பேரில் ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்பீல் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

அதாவது -

High Court Calender 1905 வருஷத்திய No.143.

சென்னை பிளாக்டவுண் பிரசிடென்ஸி மாஜிஸ்ட்ரேட்டாருடைய 1904-ம் வருஷம் நவம்பர் மாதம் 21உ உத்தரவை கனம் பொருந்திய கோட்டாரவர்கள், அடியிற் கண்ட காரணங்களால் மேல் விசாரணை செய்து ரத்துச் செய்யும்படி மனுதார் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.

பிரதிவாதிகள் தாக்கல் செய்த ரிக்கார்டுகளை மாஜிஸ்ட்ரேட்டார் சாக்ஷ¢யத்துக்கு ஆதரவாகக் கொண்டது பிசகு;

இராமலிங்க சுவாமிகள் பாடல்களுக்கு முழுவதும் தவறான பொருள் கொண்டது பிசகு.

1905 நவம்பர் 21 உ ஹைகோர்ட்டு ஜஸ்டிஸ் மூர்துரை, ஜஸ்டிஸ் பென்ஷன்துரை அவர்களின் தீர்ப்பு

இந்தக் கேசை விசாரிக்கும்படி உத்தரவு செய்வதனால் யேதேனும் பொது நன்மை யுண்டாமென நாங்கள் நினைக்க வில்லை - அதனால் நாங்கள் இதில் பிரவேசிக்க மாட்டோம்.

குறிப்பு:- இந்த வழக்கு விபரங்கள் இராமலிங்கம் பிள்ளையின் பக்தர் டாக்டர் தஞ்சை சண்முகம் பிள்ளை அவர்கள் மாணவகர் தங்கவேலுப் பிள்ளை 20-9-1906ல் வெளியிட்ட "ஈழநாட்டு கதிரைவேற் பிள்ளையைப் பற்றி நடந்த விவகாரம்" என்ற புத்தகத்தின் சாரம்.

(a) அருட்பா ஆகாது என்பதற்கு வழக்கில் தாக்கல் செய்த ரிக்கார்டுகள்.

1. "இராமலிங்கம் பிள்ளை பாடல் ஆபாசதர்ப்பணம்" அல்லது "மருட்பா மறுப்பு" பாலசுந்தர நாயக்கர் எழுதி வெளியிட்டது.

2. 1872 பிரசோற்பத்தி வருஷம் தை மாதத்தில் வேதாரண்யம் உதய மூர்த்தி தேசிக சுவாமிகளால் வெளியிடப்பட்ட "முக்குணவயத்தின் முறை மறைந்தறைதல்" என்னும் பத்திரிகை-

3. இராமலிங்கம் பிள்ளை தமையன் சபாபதிப் பிள்ளையவர்களால் எழுதி வெளியிடப்பட்ட "இராமலிங்கம்பிள்ளை படிற்றொழுக்கம்"

"இராமலிங்கம் பிள்ளை அங்கதப்பாட்டு" என்ற நூல்கள்.

4. தேவாரம் முத்துசாமி முதலியார் வெளியிட்ட "சாதிப் புரட்டர் யாவர்" என்ற பத்திரிகை -

5. தத்துவபோதினி - தினவர்த்தமானி - முதலிய பத்திரிகைகள் - பேரம்பலப் பிரசங்கப் பத்திரிகை - அற்புதப்பத்திரிகை முதலாயின.

(B) "மருட்பா மறுப்பு" என்ற புத்தகத்தை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து "இராமலிங்கர் பாடல் அருட்பா ஆகாது" என்று தீர்ப்புப் பெற்று நா.கதிரைவேற் பிள்ளை வெற்றி பெற்றதற்கு அவர் மாணாக்கர் திரு வி. கலியாண சுந்தர முதலியார் அவர்களே சாட்சி.

'அருட்பா வென்பது ஆறிரு முறையே என்று

அரச மன்ற மேறிப் பசுமரத்தாணிபோல நாட்டி'

'மன்னவர் நீதி மன்றினி லேறிப்

பன்னிரு முறையே உன்னருட் பாவென்

றாணி பசுமரத் தரைந்தா லென்னக்

காட்டிச் சாத்திரம் நாட்டினனெவனோ'

[பெரிய புராணம் - குறிப்புரை. by திரு.வி.க.1910-வது வருடப் பதிப்பு-உரிமையுரை]

குறிப்பு:- இப்புத்தகத்திலுள்ள விஷயங்கள் நீதிமன்றம் சென்று இராமலிங்கர் பாடல்கள் அருட்பா அல்ல என்று நிலைநாட்டி "இராமலிங்க பிள்ளை பாடல் ஆபாச தர்ப்பணம் அல்லது மருட்பா மறுப்பு" என்னும் புத்தகத்திலிருந்தும் சங்கரன்கோவில் சித்தாந்த பண்டித பூஷணம் ஆ.ஈசுரமூர்த்தி பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய "நாடும் நவினரும்" புத்தகத்திலிருந்தும் தொகுக்கப்பட்டன.

Share this post


Link to post
Share on other sites

18. தற்கொலை செய்து மாண்டார்.

செத்தாரை யெழுப்புவே மென்று கதை கட்டி நாளைக் கழித்துவர, ஆங்காங்குள்ளார் நித்தித்துப் பலவாறு கூறினார். அவ்வவமானம் பொறுக்க மாற்றாது தாமே தம்முயிரை மாய்க்கத் தொடங்கி சிவனை நோக்கி முறையிட்டார். அவை வருமாறு:-

'இத்தருணந் தவறுமெனி லென்னுயிர்போய்

விடுமிவ்வெளியேன் மேற் கருணை புரிந்

தெழுந்தருளல் வேண்டும்'

[6-வது திருமுறை திருவருட்பேறு 7]

'இப்பாரிலிது தருண மென்னை யடைந்தருளி

யெண்ணமெலா முடித்தருளி யேன்று கொளா யெனிலே

தப்பாமலுயிர் விடுவேன் சத்தியஞ் சத்தியம்.'

[6-வது திருமுறை பிரியேனென்றல் 1]

என்றிவ்வாறு கூறியுள்ளார். இறுதியில் இராமலிங்கம் பிள்ளை தம்முடைய புளுகுகளெல்லாம் நடக்காமையால் அநேகர் வைதனர். அவ்வவமானம் பொறுக்க முடியாமல் தாமே தம்முயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.

குறிப்பு:- தம்மைச் சிவமென்றும், சிவனது பெரிய பிள்ளை என்றும் சாகாவரம் பெற்றேன் என்றும், செத்தவரை எழுப்புவேன் என்றும் பிரசங்கம் செய்துவந்த இராமலிங்கர் வேறு எப்படி மரண மடைந்திருக்க முடியும்

Share this post


Link to post
Share on other sites

19. இராமலிங்கம்பிள்ளை ஜோதியில் கலக்கவில்லை.

இராமலிங்க வள்ளலார், மிக அண்மையில் மறைந்தவர். அவர் உடலைப் பஞ்சீகரணம் செய்து விட்டு ஜோதியில் கலந்து விட்டார் என்னும் கொள்கை அவருடைய அடியார்களுள் ஒரு சிலர்க்கிடையில் இருக்கிறது. மற்றொரு சிலர் அவர் பூதவுடலை ஜோதியில் கரைத்து விடவில்லை; மற்றவர்கள் போன்று உடலை உகுத்து விட்டுப் பரஞ்சோதியில் கலந்தார் என்று பகர்கின்றனர். இப்பொழுது வடலூரில் கட்டு விக்கப்பட்டிருக்கும் ஞான சபைக்கு அருகிலுள்ள மேடையினுள் அவர் உகுத்த பூதவுடலை இரகசியமாக அடக்கம் செய்து விட்டனர் என்று பலர் பகர்ந்து வருகின்றனர். இதன் மர்மம் எதுவாயினும் நமக்குக் கவலையில்லை. இராமலிங்க வள்ளலார் உலகு அறிய வெளிப்படையாக ஜோதியில் கலக்க வில்லை என்பது உண்மை.

(சுவாமி சித்பவானந்தா அவர்கள், தர்மசக்கரம், மாதசஞ்சிகை, சக்கரம் 8, ஆரம் 12 பக்கம் 465)

மனமே! சிந்தனை செய். தெளிந்து செயலாற்று.

Share this post


Link to post
Share on other sites

வேண்டுகோள்.

இதுகாறும் கூறியவாற்றால் இராமலிங்கம் பிள்ளை அருளாளர் அல்லர் என்றும் அவர் பாடிய பாட்டுகள் அருட்பாக்கள் ஆகா என்றும் ஆரம்ப முதலே மறுப்பு நூல்கள் மூலம் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவு.

தேவாரம் முதல் பெரிய புராணம் இறுதியாகவுள்ள பன்னிரு திருமுறைகளும் அருளாளர்களால் பாடப்பட்டவை என்றும், அவைகளே அருட்பாடல்கள் என்றும், அவைகளே திருமுறைகள் என்றும், இன்று வரை அறிவுடையவர்கள் போற்றி வருவன என்பதும் எல்லோரும் தெரிந்த விஷயம்.

தேவார திருவாசகங்களை விட்டு இராமலிங்கர் பாடல்களைப் போற்றுவது கனியிருப்பக் காய்கவர்ந்தது போலல்லவா!

சிந்தனை செய்து, தெளிந்து, நன்மையைக் கடைப்பிடித்து, ஆன்மலாபம் பெற வேண்டுகிறோம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நமது நெல்லைமா நகரில் சமீபத்தில் நடந்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் 15-வது ஆண்டு விழாவில் (14-4-1960ல்) நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களைச் சைவப் பெருமக்களின் கவனத்துக்குக் கொண்டுவர விரும்புகிறோம். அந்தத் தீர்மானம் சன்மார்க்க சங்கப் பத்திரிகை 'அருள்ஒளி' ஒளி 5. கதிர் 8ல் (1-4-1960 பிரசுரமாயிருக்கிறது.அவை வருமாறு:- 1. இராமலிங்க அடிகளாரின் திருவுருவத்தை, அஞ்சல் வில்லையில் பொறித்துப் பெருமைப் படுத்துமாறு திருநெல்வேலிச் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இந்திய அரசினரையும், சென்னை மாகாண அரசினரையும் மிக்க பணிவோடு வேண்டிக் கொள்கிறது. 2. (a) தமிழ் நாட்டுத் திருக்கோயில்களிலே(சைவ வைணவ இரு மதத்தினர் கோவில்களில் என்று கருதுகிறோம்) இறைவன் அடியார் திருவுருவங்களோடு, இராமலிங்க வள்ளலாரின் திருவுருவத்தை அமைக்குமாறும், (B) அடிகளாரின் திருவருட்பாக்களைத் திருக்கோவில்களில் ஓதப்பெறும் வழிபாட்டுப் பாடல்களோடு சேர்த்துப் பாடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறும், © மக்களை மனப் பண்பாடு அடையச் செய்யும் திருவருட்பாக்களைத் திருக்கோவில்களில் எல்லோரும் காணும் படியான இடங்களில் பொறிக்குமாறும் செய்ய, சென்னை அறநிலையப் பாதுகாப்புத்துரை அமைச்சர் அவர்களையும் ஆணையாளர் அவர்களையும் திருநெல்வேலிச் சமரச சன்மார்க்க சங்கம் பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறது. இந்தத் தீர்மானங்கள் 28-4-1960 தினமணிப் பத்திரிகையிலும் 15-4-1960 மாலை முரசுப் பத்திரிகையிலும் வெளியாகி யிருக்கிறது. மேற்கண்ட தீர்மானங்களைச் சற்று ஆராய்வாம். முதற் பாகத்தில் கண்டபடி தபால் வில்லைகளில் இராமலிங்கர் உருவத்தைப் போடுவதில் நமக்கு அக்கறையில்லை. பிற்பகுதியைப் பற்றித்தான் ஒவ்வொரு சைவரும் சிந்திக்க வேண்டுகிறோம்இராமலிங்கர் இற்றைக்கு சற்றேறக்குறைய 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னையில் வாழ்ந்தவர். ஆயிரக் கணக்கான பாடல்களைப் பாடினார். அவருடைய சீடர்களும் அபிமானிகளும் அவரைப் புகழ்ந்தனர். அதோடு நில்லாமல் அவர் பாடல்களை அருட்பா என்றும், தேவார திருவாசக முதலிய திருமுறைகளுக்குச் சமமானவை யென்றும், அவற்றைக் கோவில்களில் ஓதவேண்டும் என்றும் சொல்லத் தலைப்பட்டனர். உடனே சைவ உலகத்துக்கு வரும் கேட்டை உணர்ந்து அநேக சைவ நூல்களை வெளியிட்டும், சைவநூல்கள் எழுதியும், சைவப் பிரசங்கங்கள் செய்தும், பல நன்மாணாக்கர்களுக்கு உபதேசித்தும் சைவத்தை அரண் செய்தும் பணியாற்றிய சைவ சித்தாந்த சீலராகிய யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரவர்கள் இராமலிங்கர் பாடல்கள் அருட்பா ஆகா எனவும் அவைகளைக் கோவில்களில் ஓதுதல் சிவாபரா தமாகும் விளக்கினார்கள். அது சம்பந்தமான விவகாரங்கள் நியாயஸ்தலத்துக்கும் கொண்டு போகப் பட்டன. இறுதியில் அவை அருட்பாவல்ல என்றும் கோவில்களில் ஓதத்தக்கவையல்லவென்றும், தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பின் சிலர் அவர் சைவ சித்தாந்தியல்ல வென்றும் எல்லாச் சமயங்களும் ஒன்று தான் என்ற கொள்கையை யுடையவரென்றும், அவர் பாடல்களில் பல ஆபாசக்கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன வென்றும், அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்ற பெயர் அவருக்குப் பொருந்தாது என்றும், அவர் பாடல்களுக்கு அருட்பா என்ற பெயர் பொருந்தாதென்றும் சாங்கோபாங்கமாக எழுத 1, இராமலிங்கருடைய உறவினர் வழக்குத் தொடர, அதுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இவையாவும் பழங்கதை. அதற்குப்பின் ஒருவரும் இராமலிங்கருடைய உருவத்தைக் கோவிலில் வைப்பதற்கோ, அவர் பாடல்களை ஓதுவார்களைக் கொண்டு ஓதுவிக்கவோ முயற்சிக்கவில்லை. இப்போது நெல்லை சன் மார்க்க சங்கம் இத்திருப்பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. இராமலிங்கருக்கு இல்லாத பெருமையை கோவில்களின் வைப்பது மூலம் இச்சங்கம் அவருக்கு தேடிக் கொடுக்க முயல்கின்றது போலும். இச்சங்கம் இதற்கு முன் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் சுவாமி நெல்லையப்பர் கோவில் வசந்த மண்டபத்தில் இராமலிங்கர் உருவத்தை வைக்க முயற்சி செய்து அப்போதுள்ள தர்மகர்த்தர்களின் பலத்த ஆ§க்ஷபனையினால் மேற்படி முயற்சி பலிக்காமற் போயிற்று. இப்போது மறுபடியும் முயற்சிக்கிறது. இராமலிங்கர் சைவ சமயி அல்ல என்று அவரே சொல்லியிருக்கிறார்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"சைவம் வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும், வேதாந்தம், சித்தாந்தம் முதலிய மதங்களிலும், லக்ஷ¢யம் வைக்க வேண்டாம். (அவற்றில் தெய்வத்தைப் பற்றி) குழு உக்குறியாகக் குறித்திருக்கிறதேயன்றிப் புறங்கவியச் சொல்லவில்லை. அவ்வாறு பயிலுவோமேயானால் நமக்கு காலமில்லை. ஆதலால் அவற்றி லக்ஷ¢யம் வைக்க வேண்டாம். ஏனெனில், அவைகளில் - அவ்வச்சமய மதங்களிலும் -அற்பப் பிரயோஜனம் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடுமேயல்லாது, ஒப்பற்ற பெரிய வாழ்வாகிய இயற்கையுண்மை என்னும் ஆன்மானுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு முடியாது. ஏனெனில் நமக்குக் காலமில்லை. மேலும், இவைகளுக் கெல்லாம் சாக்ஷ¢, நானே யிருக்கின்றேன். நான் முதலில் சைவ சமயத்தில் லக்ஷ¢யம் வைத்துக்கொண்டிருந்தது இவ்வள வென்று அளவு சொல்ல முடியாது. அது பட்டணத்துச் சுவாமிகளுக்கும் வேலாயுத முதலியாருக்கும் இன்னும் சிலர்க்கும் தெரியும். அந்த லக்ஷ¢யம் இப்போது எப்படிப் போய்விட்டது? பார்த்தீர்களா! அப்படி லக்ஷ¢யம் வைத்ததற்குச் சாக்ஷ¢வேறே வேண்டியதில்லை. நான் பாடியிருக்கிற திருவருட்பாவில் அடங்கியிருக்கின்ற பாடலையும், மற்றவர்கள் பாடலையும், சபைக்குக் கொண்டு வந்தால், அவைகளே சாக்ஷ¢ சொல்லிவிடும். ஏன் அவ்வளவு மிகுந்த அழுத்தம் எனக்கு அப்போதிருந்த தென்றால், அப்போது எனக்கு அவ்வளவு கொஞ்சம் அற்ப அறிவாக இருந்தது.

இப்போது ஆண்டவர் என்னை ஏறாத நிலைமேலேற்றியிருக்கின்றார். இப்போது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டதினால் வந்த லாபம் இது. ஆதலால் நீங்களும் விட்டுவீட்டீர்களானால், என்னைப்போல பெரிய லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். இது வரைக்கும் விடாமல் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஏதாவது லாபத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்களா? பெற்றுக் கொள்ளவில்லை"

- (திருவருட்பா 6-ம் திருமுறை - வசனபாகம் 13-வது அஅத்தியாயம்) மதறாஸ் சமரஸ சுத்த சன்மார்க்க சங்க வெளியீடு.

Share this post


Link to post
Share on other sites

மேற்படி இராமலிங்கருடைய வாக்கு மூலம் "உபதேசம்" என்னும் தலைப்பின் கீழ் பத்தாவது பாராவாகப் பிரசுரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இவ்வுபதேசப்பகுதி ஸ்ரீமுக வருஷம் ஐப்பசி மாதம் 7-ம் தேதி புதவாரம் பகல் 8 மணிக்கு மேட்டுக் குப்பம் என்னும் சித்திவிலாகத் திருமாளிகையில் முதன் முதல் கொடி கட்டினவுடன் நடந்த விவகாரத்தின் குறிப்பு" என்று பதிப்பாளர் குறிப்பொன்று அப்புத்தகம் 569-ஆம் பக்கத்தில் காணப்படுகிறது. இராமலிங்கர் சரித்திரம் எழுதிய தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார், இராமலிங்கர் அதே வருஷம் தை மாசம் 19-ம் தேதி மறைந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார். ஆகவே, தான் இறப்பதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் தான் தனக்கு அறிவு வந்ததாகவும் அதற்கு முன்னெல்லாம் தனக்கிருந்த அறிவு அற்ப அறிவு என்றும் பாடியவரே சொல்லியிருக்க அவ்வற்ப அறிவுடன் பாடிய பாக்களை அருட்பாக்கள் என்று அவருடைய சிஷ்யர்கள் சொல்லுவது பொருத்தமற்றதல்லவா?

இராமலிங்க பக்தர்கள் வடலூர் திருச்செந்தூர் இந்த இடங்களில் உள்ளபடி இராமலிங்கருக்குத் தனிக்கோவில் கட்டி வழிபாடு செய்வதே பொருத்தமாகும். அப்படியல்லாமல் சைவ வைணவக் கோவில்களில் அவர் உருவச்சிலை வைப்பதற்கும், அவர் பாடல்களை ஓதுவதற்கும் முயற்சி செய்வது மிகவும், பொருத்த மற்றதும் வருந்தத்தக்கதுமாகும்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

குருலிங்க சங்கம பக்தி முதிர்ந்து சிவனடியார்களைச் சிவமெனவே வழிபட்டுச் செயற்கருஞ் செய்கை செய்த தீரர்களான அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்கள், பல அற்புதச் செயல்கள் புரிந்து சைவசமய ஸ்தாபனம் செய்த ஆசார்ய மூர்த்திகளாகிய எங்கள் ஸ்ரீ ஞான சம்பந்தமூர்த்தி, ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசர், ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், ஸ்ரீமத் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இதுபோல் வைணவ மதத்தில் உள்ள ஆசாரியர்கள் முதலியவர்களின் நிலை எங்கே, இராமலிங்கரின் நிலை எங்கே? எலும்பைப் பெண்ணாக்கியும், கல்லைத் தோணியாக மிதக்கச் செய்தும், முதலைவாய்ப் பிள்ளையை வரவழைத்தும் ஊமைப் பெண்ணைப் பேசச் செய்தும் இன்னும் பல அற்புதங்கள் செய்த திருமுறைகள் எங்கே? இராமலிங்கர் வெள்ளைப் பாடல்கள் எங்கே? மலைக்கும், மடுவுக்கும், கடலுக்கும் குட்டத்துக்கும், சூரியனுக்கும் மின்மினிக்கும் உள்ள தாரதம்மியமாகும். இராமலிங்கரை மேற் கூறிய நாயன்மார்களுக்கும், ஆசாரிய மூர்த்திகளுக்கும் சமமாக எண்ணிக் கோவில்களில் நுழைக்கவும், அவர் பாடல்களை அருள்வாக்காகிய தெய்வத் திருமுறைகளுடன் சமமாக எண்ணி ஓதுவிக்கவும் முயல்வது சிவத்துரோகமும் சிவாபராதமும் ஆகுமென்பதில் சந்தேகமில்லை. நிற்க.

சிவாலயங்கள் யாவும் சிவாகம விதிப்படியும் வைணவ ஆலயங்கள் பாஞ்சாத்திர ஆகம விதிப்படியும் கட்டப்பட்டு அந்தந்த ஆகம முறைப்படி நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாகமங்களுக்கு முரணாக எந்தக் காரியங்களும் செய்தல் குற்றமாகும். அப்படிச் செய்தால் நாட்டின் நலனும் மக்கள் நலனும் அழியும்.

"ஆற்றரு நோய்மிக் கவனி மழையின்றிப்

போற்றரு மன்னரும் போர்வலி குன்றுவர்

கூற்றுதைத் தாந்திருக் கோயில்க ளெல்லாஞ்

சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடில் தானே"

என்பது திருமூலர் திருவாக்கு. இங்கே சாற்றிய பூசைகள் என்பது சிவாகமங்களில் விதிக்கப்பட்ட முறைகள் என்று பொருள்.

சிவாலயங்களில் சிவபெருமானையும் அவரின் வேறல்லாத உமாதேவி, விநாயகக்கடவுள், முருகக்கடவுள், வீரபத்திரக்கடவுள், பைரவக்கடவுள் இவர்களையும் சிவபெருமானின் மற்ற வடிவங்களான கலியாண சுந்தர வடிவம், நடராச வடிவம், தெக்ஷ¢ணாமூர்த்தி வடிவம், பிக்ஷ¡டன வடிவம், நடராச வடிவம், தெக்ஷ¢ணாமூர்த்தி வடிவம், பிக்ஷ¡டண வடிவம், திரிபுரசம்ஹார வடிவம், காலசம்ஹார வடிவம் முதலிய வடிவங்களையும் சிவபிரான் திருவடியிற் கலந்த சிவப்கதர்களையுமே பிரதிட்டை செய்து வழிபடவேண்டியது சிவாகமவிதி. சிவபக்தர்கள் யார் என்பதைத் திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் கூறுகிறது.

Share this post


Link to post
Share on other sites

மேலும் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் தாம் பெரியவர் என்று கருதுகிறவர்களின் உருவச்சிலைகளை கோவில்களில் வைக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் கோவில் ஒரு பொருட்காட்சி சாலையாக மாறிவிடுமல்லவா?

இராமலிங்க பக்தர்கள் முயற்சிப்பது போல்,

ஸ்ரீ விவேகானந்தரின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ ராதா சுவாமியின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ ரமணரிஷியின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ சின்மயானந்தரின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ ராஜாராம் மோகன் ராயின் (பிரம்மசமாஜம்) சீடர்களும்

ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதியின் (ஆரியசமாஜம்) சீடர்களும்

ஸ்ரீ அபேதானந்தரின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ சிவானந்த சரஸ்வதியின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ சேர்மன் அருணாசல சுவாமிகளின் சீடர்களும்

ஸ்ரீ அனிபெஸண்ட் அம்மையார் (Theosophical Society) சீடர்களும்.

இன்னும் பல கூட்டத்தார்களும் தாங்கள் தெய்வமாக வழிபடுகிற மகா புருஷர்களின் உருவச்சிலைகளை கோவிலில், வைக்க வேண்டுமென்று கருதக்கூடுமல்லவா? சைவ வைணவக் கோவில்களில் அவ்வுருவங்களை வைக்கலாமா? அந்தக் கூட்டத்தார்கள் தங்கள் தலைவர்களுக்குத் தனிமடங்களோ, கோவில்களோ கட்டி வழிபடுவதுதானே நியாயம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

மேலும் சைவ சித்தாந்த சமயத்தின் நெறிநின்றும் பல சித்தாந்த நூல்களையும் அருள்மொழிகளையும் சைவ உலகத்துக்கு உபகரித்தும் சிவசாயுச்யத்தை யடைந்தவர்களுமாகிய பல சிவஞானிகள் சமயாசாரியர்கள் காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் தோன்றியிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக,

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாசாரியசுவாமிகள் - கந்தபுராணம் பாடியவர்

ஸ்ரீ பரஞ்சோதி முனிவர் - திருவிளையாடற் புராணம் பாடியவர்

ஸ்ரீ கச்சியப்ப முனிவர் - தணிகைப்புராணம் முதலிய புராணங்கள் பாடியவர்

ஸ்ரீ அரதத்த சிவாசாரியார் - இருப்பு முக்காலியிலிருந்து சிவபரத்துவம் நிருபணம் செய்தவர்

ஸ்ரீ திருமாளிகைத் தேவர் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ சேந்தனார் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ கண்டராதித்தர் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ வேணாட்டடிகள் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ திருவாலியமுதனார் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ புருடோத்தம நம்பி - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ சேதி ராயர் - திருவிசைப்பா ஆசிரியர்

ஸ்ரீ பட்டினத்தடிகள் - அநேகபிரபந்தங்கள் செய்தவர்

ஸ்ரீ நக்கீர தேவர் - திருமுருகாற்றுப்படை அருளிசெய்தவர்

ஸ்ரீ கபிலதேவ நாயனார் - 11ம் திருமுறைப் பிரபந்தம்

ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகள் - ஆயிரக்கணக்கான சித்தாந்த சைவ சமயப் பாடல்கள் பாடியவர்

ஸ்ரீ மத் சிவஞான சுவாமிகள் - சிவஞான பாஷ்யம், காஞ்சிப் புராணம் முதலிய பல நூல்ல்கள் அருளிச் செய்தவர்.

ஸ்ரீ குமர குருபர சுவாமிகள் - சிதம்பர மும்மணிக்கோவை, திருவாரூர்நான் மணிமாலை முதலிய பல நூல்கள் செய்தவர்.

ஸ்ரீ பாம்பன் சுவாமிகள் என்ற முருகதாஸ் சுவாமிகள் - சைவ சமய சரபம் முதலிய சைவ சமயச் சார்புடைய பல நூல்கள் செய்தவர்.

இன்னோரன்ன சைவ சமயப் பெரியார்களின் திருவுருவங்களையே கோவில்களில் மரபுக்கு மாறாக வைப்பதற்கு இன்னும் சைவ உலகம் முற்படவில்லை.

Share this post


Link to post
Share on other sites

இங்ஙனமிருக்க சைவ சமயத்தையே சாராத, வேதாகம நிந்தனை செய்த, உருவவழி பாட்டை நிந்தனை செய்து ஒளி வழிபாட்டைப் போதித்த இராமலிங்கருடைய உருவத்தை வேதாகம விதிப்படி கட்டப்பட்ட சைவக் கோவில்களில் வைப்பதும், சைவ சித்தாந்தக் கொள்கைக்கு மாறான அவர் பாடல்களை ஓதுவதும், அதுவும் ஓதுவார்களைக் கொண்டே ஓதுவதும் எப்படிப் பொருந்தும்? அதிபாதகம்! அதிபாதகம்!!

களைகளை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டியதவசியம். அற்றேல் அவற்றை கோடரி கொண்டு வெட்டவேண்டிய நிலைமை ஏற்படும்.

இதுகாறும் விளக்கிய வாற்றால் இராமலிங்கர் சித்தாந்த சைவரல்லர் என்பதும் அவர்பாடல்கள் அருட்பாடல்கள் அல்ல என்பதும், அவருடைய உருவச்சிலையைக் கோவில்களில் வைப்பதும், அவர் பாடல்களை ஓதுவிப்பதும், சாஸ்திர விரோதம் என்பதும், சைவமக்கள் அதற்கு இடங்கொடுத்தல் சைவ சமயத்துக்குப் பெருங்கேட்டை விளைவிக்கும் என்பதையும் சாஸ்த்ரோக்தமாக கோவில்களில் வழிபாடு செய்து வரும் சைவ மக்களின் மனதையும் புண்படுத்தும் செயல் என்பதையும் சிந்திக்க வேண்டுகிறோம். அவர் சித்தாந்த சைவரல்லர் என்பதையும் அவர்களின் நூல்களில் உள்ள பிற விஷயங்களையும் விளக்குவதற்கு இந்த பிரசுரத்தில் இடம் போதாததால் விடுத்தாம். சந்தர்ப்பமும் அவசியமும் ஏற்பட்டால் இராமலிங்கர் பாடல்களைப் பற்றித் தனியான ஆராய்ச்சி வெளியிடப்படும்.

வேறு எந்த சமய ஆசாரியர்களுக்கும், சமய நூல் ஆசிரியர்களுக்கும் இல்லாத மறுப்பும் எதிர்ப்பும் இராமலிங்கர் விஷயத்தில் அவர் தோன்றிய நாள் முதல் இன்று வரை இருந்து வருவதே இராமலிங்கரும் அவர் பாடல்களும் சைவர்களுக்கு உடன் பாடல்ல என்பதற்கு சான்றாகுமல்லவா?

எந்தத் தனி மனிதருக்கும் கூட்டத்தாருக்கும் தம்முடைய அறிவுக்கு உண்மையென்று தோன்றுகிறதைக் கடைப்பிடிக்கவும் தாம் நம்புகிற தெய்வத்தை வழிபடவும், தாங்கள் பெரியவர்கள், அல்லது மகான்கள் என்று கருதுகிறவர்களைப் போற்றவும், பாராட்டவும் உரிமையுண்டு. ஆனால் பிற சமயங்களில் தலையிடுவதும், மற்றச் சமயக்கோவில்களிலும் வழிபாடுகளிலும் கொள்கைகளிலும் தம்முடைய விபரீதக் கருத்துக்களை நுழைக்கவும் செயலாற்றவும் முயற்சிப்பதும் வரம்பு மீறிய செயலாகும் என்பதைத் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.

சைவர்களே! உஷார்!!

ஸ்ரீமத் சிவஞான சுவாமிகள் திருவடி வாழ்க.

Share this post


Link to post
Share on other sites

இராமலிங்கம் பிள்ளையையும் அவர் பாட்டுக்களையும் கண்டித்து அவர் காலந்தொடங்கி இதுகாறும் வெளியிடப்பட்ட நூல்களும் பத்திரிகைகளும் வருமாறு.

 1. போலி யருட்பா மறுப்பு
 2. குதர்க்காரணிய நாச மகா பரசு கண்டனம்
 3. திராவிடப் பிரகாசிகை
 4. முக்குணவயத்தின் முறை மறந்தறைதல்
 5. போலி யருட்பா வழுத்திரட்டு
 6. இராமலிங்க பிள்ளை அங்கதப் பாட்டு
 7. திருவருணெறித் தமிழ்வேதப் பிரபாவம்
 8. போலியருட்பாக் கண்டனப் பிரசங்கம்
 9. பசுகரண விபரீதாத்த நிக்கரகமும் போலியருட்பாக் கண்டனப் பரிகார மறுப்பும்
 10. இராமலிங்கர் படிற்றொழுக்கம்
 11. போலிவாதிகளுக்குப் புத்தி புகட்டல்
 12. போலி யருட்பாக் கண்டன மகாவித்வ ஜனசபை
 13. மருட்பா விவாத மத்தியக்ஷப் பத்திரிகை
 14. சிவநிந்தை, குருநிந்தை, திருவருட்பா நிந்தையினார்க்குச் செவியறிவுறுத்தல்
 15. குதர்க்கிகளின் பொய்கோள் விலக்கு
 16. இராமலிங்கர் பாடல் ஆபாசதர்ப்பணம் அல்லது மருட்பா மறுப்பு
 17. தமிழ்ப் பேரகராதி
 18. மருட்பா மறுப்பு அரங்கேற்றம்
 19. மனமே சிந்தனை செய்; தெளிந்து செயலாற்று
 20. கருங்குழிப் பிள்ளை பாடல் ஆராய்ச்சி

Share this post


Link to post
Share on other sites

இராமலிங்கம் பிள்ளை அருளாளர் அல்ல என்றும் அவர் பாடல்கள் அருட்பாடல்கள் அல்ல என்றும் ஆரம்பத்திலிருந்தே எழுதியும் பேசியும் வந்த பெரியார்கள்.

 • ஸ்ரீலஸ்ரீ யாழ்ப்பாணம் ஆறுமுக நாவலர் அவர்கள்
 • திருவாவடுதுறை மகாசந்நிதானம் சுப்பிரமணிய தேசிக சுவாமிகள்
 • வேதாரணிய ஆதீனம் சற்குருநாத சுவாமிகளான உதயமூர்த்தி தேசிக சுவாமிகள்
 • மகாவித்வான் மதுரை இராமசுவாமிப் பிள்ளை அவர்கள்
 • மகாவித்வான் கொ. சாமிநாத தேசிகர் அவர்கள்
 • மகாவித்வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள்
 • திருவண்ணாமலை ஆதீனம் ஆறுமுகத்தம்பிரான் சுவாமிகள்
 • தருமபுர ஆதீனம் சண்முகத் தம்பிரான் சுவாமிகள்
 • திருவாவடுதுறை ஆதீன மகாவித்வான் சபாபதி நாவலர் அவர்கள்
 • ஸ்ரீ நா. கதிரைவேலுப் பிள்ளை அவர்கள்
 • ஸ்ரீ பாலசுந்தர நாயக்கர்
 • ஸ்ரீ மாமண்டூர் தியாகேச முதலியார் அவர்கள்
 • தூத்துக்குடி சிவஞான பிரகாச சபையின் அங்கத்தினரும் சித்தாந்தப் பிரசாரணருமாகிய ஸ்ரீமந் இரா. ம நயினார் செட்டியார் அவர்கள்
 • இராமலிங்க பிள்ளை தமையன் சபாபதிப் பிள்ளை
 • சித்தாந்த பண்டித பூஷணம் ஆ. ஈசுரமூர்த்திப் பிள்ளை
 • சித்தாந்த சைவ செந்நெறிக் கழகம், நெல்லை

Share this post


Link to post
Share on other sites

இராமலிங்கர் திருவருட்பா சாத்திரக் குப்பை தானே?

இராமலிங்கர் சமயங்களைக் கண்டித்துப் பாடினார். பொய்ச் சமயங்களைக் கண்டிப்பது பொருந்தும். ஆனால் இது பொய்ச் சமயம் இது மெய்ச்சமயம் என்ற வியவஸ்தையின்றி எல்லாச் சமயங்களையுமே அவர் நித்தித்தார்.

'எச்சமயங்கலும் பொய்ச்சமய மென்றீ ரிச்சமயமிங்கு வாரீர்

மெய்ச்சமய்ந் தந்தீர் வாரீர்'

[இரமலிங்கர் - திருவருட்பா - 6ம் திருமுறை

வர்க்கமாலை யென்னுங் காலைப்பாட்டு -68]

என்ற அவர் பாட்டுக் காண்க. உலகில் எச்சமயங்களு மிருக்கக் கூடா தென்பதுகான் அவரது விருப்பம். ஆனால் ஆரிய சமாசம், பிரம சமாசம், ஸாயிசமாசம், பிரமஞான சபை, அருள் நெறித் திருக்கூட்டம் முதலியனபோல் அவராலும் ஒரு சங்கம் சிருட்டிக்கப்பட்டது. அதுதான் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் என்பது. அச் சமாசம், சபை, கூட்டம் என்ற சொற்கள் சமயம் என்ற பொருளிற்றா னிருக்கின்றன. ஆகலின் அவையும் வெவ்வேறு சமயங்களே. அதுபோல் அச்சன்மார்க்க சங்கமும் ஒரு சமய்ந்தான். அதை அப்பாட்டில் 'மெய்ச்சமயம்' என அவர் சொல்லிப் புகழ்ந்து கொண்டார். சமயம் என்ற சொல்லில் வெறுப்புக் கொண்ட அவர் தம் சங்கத்தைச் சமய மெனச் சொல்ல வைத்தது அவரது ஊழியோ மென்க. அவர் நிந்தித்த சமயங்களுட் சைவமும் ஒன்றென்பது முன்னர்க் காட்டப்பட்டது. அவரோ, பிறரோ செய்கிற எத்தகைய நிந்தையாலும் எச்சமயத்தையும் அழிக்க முடியாது. அவரெல்லாம் சமரசம் சங்கம் முதலிய பெயர்களைக் கற்பிக்கலாம். புராதன சமயங்களோடு அவையுஞ் சேர்ந்து சமயங்களின் தொகை பெருகும். அதனால் மக்களுக்குள் பிளவுகளும் அதிகமாம்.

இராமலிங்கர் சாத்திரங்களைக் குப்பைக ளென்றனர்.

'சாத்திரம் பல பேசுஞ் சழக்கர்காள்

கோத்திரமுங் குலமுங்கொண் டென் செய்வீர்

பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்

மாத்திரைக்கு ளருளுமாற் பேறரே'

[அப்பரடிகள் 5-ம் திருமுறை, திருமாற்பேறு]

என்றது திருமுறை. சாத்திரத்திற் கோத்திரம் வேண்டும், குலம் வேண்டும், பாத்திரஞ் சிவமென்று பணியுங் கொள்கை வேண்டும் என்பன சொல்லப்பட்டன. சிவபெருமானொருவரே சர்வான்மசேவியரா யுள்ளா ரென்ற பதிவிரதா தர்மபுத்தி யோடு அவரைப் பணியும் பாக்கியம் பரவகாரிகளுக்கிராது. பூர்வ புண்ணிய பயனாகப் பொருள் வளம், கல்விப் பெருக்கம், தேக சுகம் முதலியவற்றைப் பெற்றவருள் சிலர்பலர் அவை பற்றித் தம்மை வியந்து புத்திகெட்டுச் சிவசேவையை மறந்து திரிவர். அப்படியே கோத்திர குலநலன்களைப் பெற்றவருள்ளும் அவை பற்றித் தம்மை வியந்தும், புத்திகெட்டும் பாத்திரஞ் சிவமென்று பணியாமல் திரிவாரு முளர். அவரைச் 'சழக்கர்காள்' என விளித்துக் கோத்திர குலநலன்கள் உள்ளனவேயாயினும் உடலோடு ஒட்டியனவே, உடல்போனால் அவையும் போம், அவை உயிரோடு செல்லா, சிவபெருமானைப் பணிவதே தலையாய கடன், அதனை யாற்றுங்கள், அப்புண்ணியமே உங்களுயிரோடு சென்று அதற்குப் பேரின்பத்தை நல்கும் எனக் கருணை மேலிட்டு அவருக்கு உபதேசிக்கிறார். அத்திருமுறை ஆசிரியர். அது சாத்திர நிந்தை யாகாது, சாத்திரோக்தமான ஆசரணை யில்லாதவரே சழக்க ரெனப்பட்டார். இராமலிங்கரால் அப்பாடலின் உட்கிடையைக் காண முடியவில்லை. அதனால் சாத்திரங்களையே குப்பை யென அவர் பழித்தார். ஆனால் பிறிதோரிடத்தில்

'திருமந்திரமும், திருவாசகமும்: சாத்திரங்களிற் சிறந்தது திருமூலர் திருமந்திரம், இது மொத்தம் எண்ணாயிரம் - தோத்திரங்களிற் சிறந்தது திருவாசகம். இவற்றை ஊன்றிப் பார்க்கவும்.'

திருவருட்பா [சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க வெளியீடு. 6வது திருமுறை - சமரச சுத்த சன்மார்க்கத் திருநெறிக் குறிப்புக்கள் - பக்கம் 68]

என்ற அவர் வாக்கியங் காணப்படுகிறது. குப்பைகளிற் சிறந்தது திருமந்திரம் என்பது அவர் கருத்தா? அன்றாயின் காரணங் கூறுக. இன்னும் அவர் பாடற்றிரட்டுச் சாஸ்திரமா? அசாஸ்திரமா? சாஸ்திரமாயின் அவர் பார்வையிற் குப்பையே. அம்முறையில் நானும் அப்படிக் கொண்டு ஒதுக்கவேண்டியவனே. அசாஸ்திரமாயின், அசாஸ்திரமெல்லாங் குப்பைதான். இன்னும் அவர் போற்றுஞ் சமரசவேத மென்ப தொன்று. அது குப்பையா? அன்றா? அன்றென்றால் ஆதாரம் வேண்டும். சைவசமய ஆலய கிரியைகளுக்குச் சிவாகமங்கள் விதிநூலா யிருந்துவரும் மரபைக் குலைக்கவே அவர் சாத்திர நிந்தையி லிறங்கினார்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

திருவாய்மொழியும் வடலூர் இராமலிங்கர் பாடலும் கொண்டு அர்ச்சனை செய்வது சைவாலயங்களிலா? வைஷ்ணவ ஆலயங்களிலா?

இராமலிங்க ராக்கிய பாடல்களின் திரட்டை அவருள்படச் சிலர் திருவருட்பா வென்பர். அதை யெங்கு ஓத வேண்டும்? வடலூரிலா? அவ் விராமலிங்கரின் உருவம் வைக்கப்பட்டுள்ள பிற விடங்களிலா? ஆமெனின் அது சரி. சைவாலயங்களிலும் அதை யோதலாமெனின் அது தவறே. ஏன்?

1982ல் சென்னை "உமாபதி" அச்சு நிலையத்தில் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க வெளியீடாக வந்த திருவருட்பாப் புத்தகத்தில் பாகம் 2 பக்கம் 573-574-575.

'சைவம், வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும்....லக்ஷ¢யம் வைக்க வேண்டாம். நான் முதலில் சைவ சமயத்தில் லக்ஷ¢யம் வைத்துக் கொண்டிருந்தது இவ்வளவென்று சொல்ல முடியாது. அது பட்டணத்துச் சுவாமிகளிக்கும் வேலாயுத முதலியாருக்கும் இன்னும் சிலருக்குத் தெரியும். அந்த இலக்ஷ¢யம் இப்போது எப்படிப் போய்விட்டது? பார்த்தீர்களா? அப்படி லக்ஷ¢யம் வைத்ததற்குச் சாக்ஷ¢ வேறே வேண்டியதில்லை. நான் பாடியிருக்கிற திருவருட்பாவில் அடங்கியிருக்கின்ற பாடலையும், மற்றவர்கள் பாடலையும் சபைக்குக் கொண்டு வந்தால் அவைகளே சாக்ஷ¢ சொல்லிவிடும். ஏன் அவ்வளவு அழுத்தம் எனக்கு அப்போதிருந்த தென்றல், அப்போது எனக்கு அவ்வளவு கொஞ்சம் அற்ப அறிவாக இருந்தது. இப்போது ஆண்டவர் என்னை ஏறாத நிலைமே லேற்றியிருக்கின்றார். இப்போது எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டதினால் வந்த இலாபம் இது. ஆதலால் நீங்களும் விட்டு விட்டீர்களானால் என்னைப் போல் பெரிய லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். இதுவரைக்கும் விடாமல் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஏதாவது லாபத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்களா? பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. நான் அப்படி அந்தச் சமயத்தில் வைத்திருந்த லக்ஷ¢யமே என்னை இந்த நிலையில் தூக்கிவிட்ட தென்றாலோ அந்த லக்ஷ¢யம் தூக்கி விடவில்லை' என்று அவ் விராமலிங்கரே சொல்லி விட்டார். ஏறாத எந்த நிலையில் அவர் ஏறியிருந்தாலும் இருக்கட்டும். அதற்கு முன்னரே அவர்(வடலூர் இராமலிங்கர்) சைவ சமயத்தை விட்டு விலகிப் போனவர். அது மாத்திரமா? தாம் மதம் மாறியது போல எல்லாருமே சைவ சமயத்தை விட்டு மாறுக என்பதும் அவருபதேசம். அம்மட்டோ? தம்முடைய திருவருட்பாப் பாடல்களும் சிலவோ பலவோ தமக்கிருந்த அற்ப அறிவாற் பாடப்பட்டன என்பதையும் அவர் விளம்பினார். அப்படியிருந்தலால் அவரியற்றிய பாடல்களின் திரட்டுச் சைவ சமயப் பார்வையில் திருவருட்பாவாதல் யாங்ஙனம்?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Topics

 • Posts

  • கணவன், மனைவி, பிள்ளைகளின் அன்பையே விஞ்ஞான ரீதியாக நிருப்பித்தால் தான் நம்புவேன் என்றால், வாழ்கையை என்ன சொல்ல. இது தனிமனித தாக்குதலாக தெரியவில்லை, அப்படியிருந்தால் மன்னித்துவிடுங்கள் கிருபன். 🙏 மற்றவர்களுக்கு விளங்காது என்று சொல்பவர் நன்றாக விளங்கிய அதிமேதாவிதான் - இதில் என்ன தனிமனித தாக்குதல் விளங்கவில்லை.  சபாஷ் சரியாக சொன்னீர்கள்😂😂👍👏  
  • Saravanan A 9 months ago மலையாளத்திலும் "ழ" உள்ளது, மற்ற இரண்டு மொழிகளில் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை கன்னடத்திலும் "ழகரம்" மற்றும் "ற" இருந்தது அப்பொழுது பயன்பாட்டில் இருந்த மொழி "ஹளெ கன்னட" என்று அழைக்க பட்டது மெல்ல மெல்ல காலப்போக்கில் மேற்கத்திய சாளுக்கிய பேரரசு மற்றும் பின் வந்த ஹொய்சள மன்ர்களின் ஆட்சிக்காலங்களில் கன்னட மொழியில் அதிக சமஸ்கிருத மற்றும் பிராகித்ருதம் சொற்கள் புகுந்துவிட்டன காரணம் சமன மதத்தை பின்பற்றியதால் குறிப்பாக பிராகிருத மொழியிலிருந்து. இன்று தமிழில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் கன்னடத்தில்  இல்லை உதாரணத்திற்கு மலர் (flower), திங்கள் (moon), கிண்டல் (kidding), தங்கும் (staying)... மற்றும் இப்படி பல சொற்கள். ஹளெ கன்னடம் மாற்று தமிழ் தொன்னூறு சதவிதம் பேச்சுவழக்கில் ஒத்துப்போனது எழுத்து வடிவத்தில் மற்றும் மாற்றம். ஹளே கன்னடத்தில் இருந்த "ப" (pa) "ஹ" (ha) வாக "வ" (va) "ப" (ba) வாக மாறியதின் விலைவாக இன்று கன்னடம் நமக்கு புரியவில்லை, உதாரணத்திற்க்கு பள்ளி (palli) -> ஹள்ளி (halli),  புலி (puli) -> ஹுலி (huli), பால் (paal) -> ஹாலு (haalu), வா (vaa) -> பா (baa), வேர் (ver) -> பேர் (ber), வேலூர் (velur) -> பேலூர் (belur), வீதி (veedhi) -> பீதி (beedhi), பாதை (padhai) -> ஹாதி (haadhi), வாஹில்/வாகில் (vaahil/door) -> பாகிலு (baagilu).  தெலுங்கு மொழிக்கு பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை எழுத்துவடிவம் இல்லை வெறும் பேசிச்சு வழக்கில் இருந்ததேதவிர.  தெலுங்கு மொழியில் முதன்முறையாக கிழக்கத்திய சாளுக்கிய காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் மகாபாரதம் நனய்யா பட்டர் என்பவரால் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது அதுவும் வெறும் எழுவது சதவிதமே, அவர் அப்பொழுது வழக்கத்தில் உள்ள கன்னட எழுத்துக்களை பயன்படுத்தினார். இன்று தெலுங்கர்களால் இந்த நூலை பொக்கிஷமாக கருதப்படுகிறது. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் வந்த விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழிக்கென சிறப்பு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டது, எல்லா நூல்களும் தெலுங்கு மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்ய பட்டன இதன் விலைவாக இயல் இசை நாடகம் வளர்ச்சி கண்டன. இதிலிந்து தெரிகிறது தெலுங்கு (கர்நாடக இசை)  இசையின் மூலம் தமிழ் இசையே. கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட காப்பியம் சிலப்பதிகாரதில் இளங்கோ அடிகள் ஐந்து இசைக்குரல்கள் ஏழிசையை பற்றி விரிவாக எழுதிவுள்ளார்.  முடிவு அனைத்து தென்னகத்து மொழிகளிலும் "ழ" இருந்தது இதை வைத்து தமிழ் தான் அனைத்து மொழிகளின் மூத்த மொழியென்று நாம் தீர்மானித்துவிடலாம்  
  • உடையார், விவாதிக்க எதுவும் இல்லையென்றால் இப்படித்தான் கலாச்சாரம், பண்பாடு என்று சும்மா எதையாவது இடையில் செருகிவிடுவது இப்போது யாழில் அடிக்கடி பார்ப்பதுதானே.😁 எனது வாழ்க்கை போலி என்று என்னைத் தெரியாமலேயே எழுதுவதும், ஜஸ்ரினை அதிமேதாவி என்று நையாண்டி செய்வதும் தனிமனித தாக்குதல்தான். அதுதான் உங்களின் கலாச்சார நம்பிக்கை என்றால், நீங்கள் அப்படியே தொடருங்கள். டொட்.  
  • வெலிகடை சிறைச்சாலையின் கைதிக்கு கொரோனா தொற்று வெலிகடை  சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதி ஒருவர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து, குறித்த கைதியுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள், ஏனைய கைதிகள் மற்றும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளும் பி.சீ.ஆர் பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்தார். தொற்றுக்கு உள்ளான குறித்த கைதி போதைப் பொருள் புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையமான கந்தாக்காடு புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்தில் இருந்து கடந்த 27ஆம் திகதி வெலிகடை சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து வரப்பட்பட்டிருந்தார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. https://athavannews.com/வெலிகடை-சிறைச்சாலையின்-க/