Sign in to follow this  
Danklas

நகைச்சுவை புகைப்படங்கள் 1

Recommended Posts

அப்ப டக் அண்ணாவை நாய் என்றியளா.. சியாம் அண்ணா..?? நல்ல நகைச்சுவையான படம் தான். :wink:

«Á¡ «Å÷ ±ý¨ÉÀ¡÷òÐ ¿¡Â¡õ.. «ÐºÃ¢ ±ñ¼ ¬¨Ç ¸ñ¼×¼É ²§¾¡ ¦ºö¢ȣ§Ã «Ð¾¡ý º¢Â¡§Á¡?? ¿¡Ûõ ²§¾¡ ¿¡ö ±ñ¦¼øÄ ¿¢¨Éîºý.. º¡È£Á¡.. :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

என் சொன்னாலும் நான் பெரிய நாயாக்கும் நீர்பாவம் சின்ன குட்டி :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

என் சொன்னாலும் நான் பெரிய நாயாக்கும் நீர்பாவம் சின்ன குட்டி :lol:

§ƒ¡ùù «ó¾ À¼õ ¿¡º¡ Ţﻡɢ¸û º¡ð¨ÄðÊÄ þÕóÐ ±Îò¾Ð »¡À¸õ ÅÕõ..

«¨¾ Å¢¼ ¿¡ý 10ž¢ø ±Îò¾À¼õ þ§¾¡...

smallfaraway2qa.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danklas

இணைந்தது: 01 மார்கழி 2004

கருத்துக்கள்: 867

வதிவிடம்: SRILANKA

எழுதப்பட்டது: வெள்ளி சித்திரை 01, 2005 1:01 pm Post subject:

±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡??? «¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢..

மதன் மச்சானுக்கு ம....பு உவவை எடுத்தா மகேசு இலவசம் என்டு சொல்லும் மயங்கீடுவான்

( :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: )

Share this post


Link to post
Share on other sites

சந்திரிகா விற்பனைக்கு ....

mjoke.jpg

±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡??? «¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢.. :?

சந்திரிகா வாங்கினால் கதிர்காமர் என்று ஒரு நல்ல விசுவாசமான வேலையாள் இலவசம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

±ýÉ Á¾ý ´Õ ¿¡ö §ÅñÊÉ¡ø ´Õ ¿Ã¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢ ¦Ã¡õÀ º¡¾Ã½Á ¦º¡øÖÃ£í§¸¡??? :oops: :twisted: :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

அது எனக்கு தெரியாது :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

சதாம் இலங்கையில் ஒளித்திருந்த போது ......

mjoke1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Á¾ý «ôÀ þó¾ §À¡ð§¼¡ì¸û ±í¸ ±Îò¾¾¡õ???

saddamweekend0fj.jpg

gulfwarthumb2wc.jpg

saddamchiracdirtyrotten4hs.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

இலங்கைக்கு வந்து சென்ற பின்பு எடுத்த படங்கள் இவை. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

¼ýÉ¢ý Ò¾¢Â Ò¨¸ôÀ¼ò¦¾¡Ì¾¢¸û þí§¸ ¼ýÉ¢ý ¿ñÀ÷¸û «Å÷¸Ç¢ý ţþ£Ã ¦ºÂø¸Ùõ..

osama20bean20laden3ek.jpg

afbraak2ie.jpg

arabiccontrolpanel2fp.jpg

kingkongie3mk.jpg

wtcdeletejpg1go.jpg

screenshot5il.jpg

newyorkoldyorkjpg8yr.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
:lol::lol::lol: :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

எப்படி இருக்கு??

Share this post


Link to post
Share on other sites

வெகு விரைவில் லண்டன் திரையரங்குகளில்

mjoke2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

நம்ம கலைஞர் தமிழ் படிப்பிக்கிறார் படியங்கோாாாாாாாாா

mktamil0rj.jpg

:P :P :P :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

þý¨È ƒ¤ƒ¤À¢ ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ý §¸¡ÊŠÅÃ÷ ¿¢¸ú¢ø ¸ÄóЦ¸¡ûÇ Åó¾¢ÕìÌõ §À¡ðÊ¡Ǩà ¡÷ ±ñÎ À¡÷ô§À¡õ.. ¬Á¡õ ¯Ä¸ò¾¢ý ã¨ÄÓÎ즸íÌõ À¢Ãº¢ò¾¢¦ÀüÈ MR °º¢ §Ä¼ý «Å÷¸û.. ºÃ¢ ¾ü¦À¡ØÐ ¿¢¸úìÌ §¿ÃÊ¡¸ §À¡§Å¡õ,, ¿¡ý ¦ÃðÊ ¿£í¸û ¦ÃðÊ¡...

°º¢ «Å÷¸§Ç þó¾ §À¡ðÊ¢ø ¦Á¡ò¾õ 3 §¸ûÅ¢¸û §¸ð¸ôÀÎõ. 1ÅЧ¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜȢɡø 1Äðºõ åÀ¡, 2ÅЧ¸ûÅ¢ìÌ À¾¢¨Ä ÜȢɡø 10 ÄðºõåÀ¡.. 3ÅÐõ ¸¨¼º¢ §¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨ÄÜȢɡø ¿£í¸û þý¨È §¸¡ÊŠÅÃ÷.. ºÃ¢Â¡..

§¸ûÅ¢1:

fdaf4nn.jpg

«Á¡õ ºÃ¢Â¡É À¾¢ø.. iconclap3kk.gifÅ¡úòÐì¸û °º¢.. ¾ü¦À¡ØÐ ¯í¸Ç¢¼õ 1Äðºõ åÀ¡ ¯ûÇÐ..

§¸ûÅ¢2:

osmabinlul266os7tm.jpg

¬Á¡õ 2ÅÐ §¸ûÅ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜÈ¢ 10Äðºõ åÀ¡¨Å ¯í¸û ¨ÅôÀ¢ø ¨ÅòÐûÇ£÷¸û..

ºÃ¢ °º¢ «Å÷¸§Ç þó¾ ¸¨¼º¢ 3 ÅÐ §¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜȢɣ÷¸û ±ñ¼¡ø ¿£í¸û §¸¡ÊŠÅÃ÷ ¬¸¢Å¢¼Ä¡õ..

§¸ûÅ¢3:

fdaf5jv9oh.jpg

°º¢ «Å÷¸§Ç ¿£í¸û ¿¢îºÂÁ¡¸ò¾¡ý ÜÚ¸¢ýÈ£÷¸Ç¡?? 100% ¿¢îºÂÁ¡¸Å¡? ´§¸ Àð欃 «Áò¾ÄÁ¡?? ¿¢îºÂÁ¡¸? ¦¸¡õÒð¼÷ ƒ£ Å¢¨¼ D.à¡....

Å¢ÚÅ¢ÚôÀ¡¸ ¬Ê ¸¨¼º¢Â¢ø §¸¡ð¨¼ Å¢ð¼ÀÊ¢ɡø ¿£í¸û À¢î¨º ¸¡Ã÷ ¬¸¢ ´Õ À¢î¨ºôÀ¡ò¾¢Ãò¨¾ À⺡¸ ¦ÀÚ¸¢ýÈ£÷ °º¢ §Ä¼ý «Å÷¸§Ç..

Share this post


Link to post
Share on other sites

என்ன டக் அங்கிள் அக்காவை பகிடி பண்ணுறீங்கள் ஆ கவனம் :evil:

மூன்றாவது கேள்வி மாறிட்டுது போல சரியான கேள்வி இலங்கை அரசியலில் கோமாளித்தனமான அறிக்கை விடுபவரும் யாழ் களத்தில் அடிக்கடி கோமாளித்தனம் செய்பவரின் பெயர்

1. கதிர்காமர் 2. டக்கிளசு

3. ஆனந்த சங்கரி 4. சின்னப்புத் தாத்தா

Share this post


Link to post
Share on other sites

உலகம் அதிகம் பேசும் பெண்மணி தமிழினிக்கு

எனது வாழ்துக்கள் :P :lol::lol::lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this