Jump to content

நகைச்சுவை புகைப்படங்கள் 1


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அப்ப டக் அண்ணாவை நாய் என்றியளா.. சியாம் அண்ணா..?? நல்ல நகைச்சுவையான படம் தான். :wink:

«Á¡ «Å÷ ±ý¨ÉÀ¡÷òÐ ¿¡Â¡õ.. «ÐºÃ¢ ±ñ¼ ¬¨Ç ¸ñ¼×¼É ²§¾¡ ¦ºö¢ȣ§Ã «Ð¾¡ý º¢Â¡§Á¡?? ¿¡Ûõ ²§¾¡ ¿¡ö ±ñ¦¼øÄ ¿¢¨Éîºý.. º¡È£Á¡.. :evil:

Link to post
Share on other sites
 • Replies 501
 • Created
 • Last Reply
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

என் சொன்னாலும் நான் பெரிய நாயாக்கும் நீர்பாவம் சின்ன குட்டி :lol:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

என் சொன்னாலும் நான் பெரிய நாயாக்கும் நீர்பாவம் சின்ன குட்டி :lol:

§ƒ¡ùù «ó¾ À¼õ ¿¡º¡ Ţﻡɢ¸û º¡ð¨ÄðÊÄ þÕóÐ ±Îò¾Ð »¡À¸õ ÅÕõ..

«¨¾ Å¢¼ ¿¡ý 10ž¢ø ±Îò¾À¼õ þ§¾¡...

smallfaraway2qa.jpg

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

Danklas

இணைந்தது: 01 மார்கழி 2004

கருத்துக்கள்: 867

வதிவிடம்: SRILANKA

எழுதப்பட்டது: வெள்ளி சித்திரை 01, 2005 1:01 pm Post subject:

±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡??? «¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢..

மதன் மச்சானுக்கு ம....பு உவவை எடுத்தா மகேசு இலவசம் என்டு சொல்லும் மயங்கீடுவான்

( :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: )

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

சந்திரிகா விற்பனைக்கு ....

mjoke.jpg

±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡??? «¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢.. :?

சந்திரிகா வாங்கினால் கதிர்காமர் என்று ஒரு நல்ல விசுவாசமான வேலையாள் இலவசம்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

±ýÉ Á¾ý ´Õ ¿¡ö §ÅñÊÉ¡ø ´Õ ¿Ã¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢ ¦Ã¡õÀ º¡¾Ã½Á ¦º¡øÖÃ£í§¸¡??? :oops: :twisted: :evil:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அது எனக்கு தெரியாது :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

சதாம் இலங்கையில் ஒளித்திருந்த போது ......

mjoke1.jpg

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

Á¾ý «ôÀ þó¾ §À¡ð§¼¡ì¸û ±í¸ ±Îò¾¾¡õ???

saddamweekend0fj.jpg

gulfwarthumb2wc.jpg

saddamchiracdirtyrotten4hs.jpg

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

இலங்கைக்கு வந்து சென்ற பின்பு எடுத்த படங்கள் இவை. :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

¼ýÉ¢ý Ò¾¢Â Ò¨¸ôÀ¼ò¦¾¡Ì¾¢¸û þí§¸ ¼ýÉ¢ý ¿ñÀ÷¸û «Å÷¸Ç¢ý ţþ£Ã ¦ºÂø¸Ùõ..

osama20bean20laden3ek.jpg

afbraak2ie.jpg

arabiccontrolpanel2fp.jpg

kingkongie3mk.jpg

wtcdeletejpg1go.jpg

screenshot5il.jpg

newyorkoldyorkjpg8yr.jpg

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
:lol::lol::lol: :P
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

வெகு விரைவில் லண்டன் திரையரங்குகளில்

mjoke2.jpg

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நம்ம கலைஞர் தமிழ் படிப்பிக்கிறார் படியங்கோாாாாாாாாா

mktamil0rj.jpg

:P :P :P :P :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

þý¨È ƒ¤ƒ¤À¢ ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ý §¸¡ÊŠÅÃ÷ ¿¢¸ú¢ø ¸ÄóЦ¸¡ûÇ Åó¾¢ÕìÌõ §À¡ðÊ¡Ǩà ¡÷ ±ñÎ À¡÷ô§À¡õ.. ¬Á¡õ ¯Ä¸ò¾¢ý ã¨ÄÓÎ즸íÌõ À¢Ãº¢ò¾¢¦ÀüÈ MR °º¢ §Ä¼ý «Å÷¸û.. ºÃ¢ ¾ü¦À¡ØÐ ¿¢¸úìÌ §¿ÃÊ¡¸ §À¡§Å¡õ,, ¿¡ý ¦ÃðÊ ¿£í¸û ¦ÃðÊ¡...

°º¢ «Å÷¸§Ç þó¾ §À¡ðÊ¢ø ¦Á¡ò¾õ 3 §¸ûÅ¢¸û §¸ð¸ôÀÎõ. 1ÅЧ¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜȢɡø 1Äðºõ åÀ¡, 2ÅЧ¸ûÅ¢ìÌ À¾¢¨Ä ÜȢɡø 10 ÄðºõåÀ¡.. 3ÅÐõ ¸¨¼º¢ §¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨ÄÜȢɡø ¿£í¸û þý¨È §¸¡ÊŠÅÃ÷.. ºÃ¢Â¡..

§¸ûÅ¢1:

fdaf4nn.jpg

«Á¡õ ºÃ¢Â¡É À¾¢ø.. iconclap3kk.gifÅ¡úòÐì¸û °º¢.. ¾ü¦À¡ØÐ ¯í¸Ç¢¼õ 1Äðºõ åÀ¡ ¯ûÇÐ..

§¸ûÅ¢2:

osmabinlul266os7tm.jpg

¬Á¡õ 2ÅÐ §¸ûÅ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜÈ¢ 10Äðºõ åÀ¡¨Å ¯í¸û ¨ÅôÀ¢ø ¨ÅòÐûÇ£÷¸û..

ºÃ¢ °º¢ «Å÷¸§Ç þó¾ ¸¨¼º¢ 3 ÅÐ §¸ûÅ¢ìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢¨Ä ÜȢɣ÷¸û ±ñ¼¡ø ¿£í¸û §¸¡ÊŠÅÃ÷ ¬¸¢Å¢¼Ä¡õ..

§¸ûÅ¢3:

fdaf5jv9oh.jpg

°º¢ «Å÷¸§Ç ¿£í¸û ¿¢îºÂÁ¡¸ò¾¡ý ÜÚ¸¢ýÈ£÷¸Ç¡?? 100% ¿¢îºÂÁ¡¸Å¡? ´§¸ Àð欃 «Áò¾ÄÁ¡?? ¿¢îºÂÁ¡¸? ¦¸¡õÒð¼÷ ƒ£ Å¢¨¼ D.à¡....

Å¢ÚÅ¢ÚôÀ¡¸ ¬Ê ¸¨¼º¢Â¢ø §¸¡ð¨¼ Å¢ð¼ÀÊ¢ɡø ¿£í¸û À¢î¨º ¸¡Ã÷ ¬¸¢ ´Õ À¢î¨ºôÀ¡ò¾¢Ãò¨¾ À⺡¸ ¦ÀÚ¸¢ýÈ£÷ °º¢ §Ä¼ý «Å÷¸§Ç..

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

என்ன டக் அங்கிள் அக்காவை பகிடி பண்ணுறீங்கள் ஆ கவனம் :evil:

மூன்றாவது கேள்வி மாறிட்டுது போல சரியான கேள்வி இலங்கை அரசியலில் கோமாளித்தனமான அறிக்கை விடுபவரும் யாழ் களத்தில் அடிக்கடி கோமாளித்தனம் செய்பவரின் பெயர்

1. கதிர்காமர் 2. டக்கிளசு

3. ஆனந்த சங்கரி 4. சின்னப்புத் தாத்தா

Link to post
Share on other sites

உலகம் அதிகம் பேசும் பெண்மணி தமிழினிக்கு

எனது வாழ்துக்கள் :P :lol::lol::lol:

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • ருல்ப்பன்  மலையாள படம் என்றால்.....  "அடல்ற்ஸ்  ஒன்லி" படமாக இருக்கும், என்று சொல்கிறார்களே...  இது... அப்பிடி இல்லையா.... 
  • அன்பிற்கினியாள் கேட்பவர்கள் மனதை கொள்ளை கொள்ளும்  அழகான பெயர். பெயரை போலவே படமும் அருமையாக உள்ளது. மிக சிறந்த கதை. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அருண்பாண்டியன் நடித்திருக்கிறார். மலையாளத்தில் வெளிவந்த ஹெலன் திரைப்படம் "அன்பிற்கினியாள்" என்ற பெயரில் மீள் தயாரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. படத்தின் தயாரிப்பாளரும் அருண் பாண்டியனே. படத்தின் இயக்குனர் கோகுல்.  படத்தின் முன் பகுதி அப்பா, மகளுக்கு இடையே நடைபெறும் பாசத்தையும்  அவர்களின் இனிமையான நாட்களையும் காட்டுகிறது. அப்பா மீது பாசத்தை பொழியும் மகள். அதே வேளை அப்பா மீது  கண்டிப்பு வேறு. அப்பாவின் உடல் நலத்தில் மிகுந்த அக்கறை.  நர்ஸ் வேலை படித்திருந்தாலும் குடும்ப பொறுப்புடன்   சொப்பிங் மாலில் உள்ள Chicken Hub ல் பகுதி நேர வேலை செய்கிறார். அப்பாவினை கடனை அடைக்க கனடா செல்ல ஆசைபடுவதை அப்பா விரும்பவில்லை. இருப்பினும் கனடா செல்லவேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளார்.  இவ்வாறு நகரும் படக்கதையில் சடுதியாக ஏற்பட்ட  திருப்புமுனை   படம் பார்ப்பவர்களை அதிர்ச்சியில் உறையவைக்கிறது. ஒரு பெரிய இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்ட கதையில் நாயகியின் நிலை   பார்ப்பவர் மனதை நெகிழ வைக்கிறது. படத்தை பார்க்கும் பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற அப்பாக்களின் கண்களில் நிச்சயம் கண்ணீரை வரவழைக்கும். அப்பா மகளாக அருண்பாண்டியன் அவரது மகள் கீர்த்தி பாண்டியன் நடித்திருக்கின்றனர். படத்தில் நாயகியான கீர்த்தி பாண்டியனியனின் இயல்பான  நடிப்பு மிக மிக அருமை. கீர்த்தி பாண்டியனின் நடிப்புக்காவே இந்த படத்தை பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு நன்றாக நடித்துள்ளார்.  இவ்வாறான சிறந்த நடிகைகளை திரையுலகம் பயன்படுத்திகொள்ளவேண்டும்.  இந்த படம் அவருக்கு நடிப்பு துறையில்மென்மேலும் பல வாய்ப்புகளை அளிக்கலாம். படம் மலையாள படத்தின் ரீமேக் என்பதலால் ஒப்பீடு (comparison) எழுவது இயல்பு. இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக படமாக்கப்படிருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன். படத்தை பார்ப்பவர்கள் தமது கருத்துகளை எழுதலாம்.  
  • புங்கையூரான்.... இவ்வளவு நாளும், ஆக்கள்  "கப்" என்று சொல்ல... நான்...  "நெஸ்பிறே"  பேணியிலை,  அளந்து போட்டுட்டன்.  🤣
  • சரியாப் போச்சு..! ஏற்கனவே வெள்ளை முருக்கமிலை, கருவேப்பிலை எண்டு ஒண்டையும் வாங்க விடுகுதில்லை! இனி அரிசியும் வாங்கேலாது போல கிடக்குது..!🙃 பகிர்வுக்கு நன்றி  தோழர்...! எனக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு..! ஆனால் நாங்கள் பருப்புக்கறி, கத்தரிக்காய் குழம்பு, பூசணிக்காய்க் கறி, உருளைக்கிழங்குக் கறி என்று எல்லாவற்றையும் கலப்பதுண்டு..! கலியாண வீடுகளில் மிஞ்சிப் போன சாப்பாட்டை அடுத்த நாள் பழஞ்சோறு ஆக, உருண்டையாக்கி எல்லோருக்கும் தருவார்கள்..! சுவை சொல்லி வேலையில்லை..!😄
  • "தீம்கா"  கோஸ்ட்டியும் அமைச்சரவையில் இடம் பிடிக்க, துண்டு போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள்.  🤣 மே, 2 ´ம் திகதி  பயங்கர தமாசு இருக்கு.   இப்பவே... வேலைக்கு  லீவு எடுத்து வைத்திருக்க வேணும்.       
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.