Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

குறுக்கு வழிகள்


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-22

Drag And Drop

வின்டோஸ், மக்கின்டொஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்களில் உள்ள இழு & போடு வசதி எமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். வழமையாக இது வின்டோஸ் எக்ஸ்புளோரரின் வலது பக்க பாளத்திலிருந்து ஒரு வ்பைலை கொப்பி பண்ணுவதற்காகவோ அல்லது இடமாற்றுவதற்காக இழுத்து இடது பக்கம் உள்ள ஒரு கோப்பில் போடப்படுகிறது. இது ஒரு விதியல்ல: நடைமுறை. வலது பக்க பாளத்திற்குள்ளேயே ஒரு வ்பைலை இழுத்து இன்னொரு வ்போல்டருக்குள் போடலாம்.

ஓரு வ்பைலை ஒரு ட்றைவிலிருந்து இழுத்து இன்னொரு ட்றைவில் உள்ள வ்போல்டருக்குள் போடும்போது அது கொப்பி மாத்திரம் பண்ணப்படும்: ஒறிஜினல் அப்படியே விடப்படும். இக்காரியம் ஒரே ட்றைவினுள் செய்யப்படுமானால் வ்பைல் அகற்றப்பட்டு புதிய இடத்தில் போடப்படுகிறது. ஆனால் கொன்றோல் கீயை அழுத்தி பிடித்துக்கொண்டு இழுத்தால் இங்கும் ஒறிஜினல் அகற்றப்பட்டாது அப்படியே விடப்படும்.

இந்த நடைமுறை வ்பைகளுக்கு மாத்திரம் அல்ல. வேட்டில் உள்ள ஏதாவது ஒரு பந்தியில் ஒரு சொல்லை இழுத்து போடும்போதும் இதே நடைமுறைதான். அதாவது ஒரு சொல்லை இழுத்து போடும்போதும் கொன்றோலை அழுத்தி பிடித்துக்கொண்டு இழுத்தால் அச்சொல்லின் பிரதிதான் புதிய இடத்தில் விழும்; அச்சொல் அங்கேயே விடப்படும்.

பாதியளவு திறந்துள்ள இரண்டு வேட் சட்டங்களுக்கிடையிலும் இதை நடைமுறைப்படுத்தலாம். படங்களையும் இதேபோல் கொன்றோலை அழுத்திபிடித்து இழுத்து பிரதி பண்ணலாம்: டெஸ்க்ரொப்பிற்கும் இழுத்து போடலாம். எக்செல்லிலும் டேட்டா கலத்தை அதன் தலையில் பிடித்து இழுத்து இன்னொரு கலத்தில் பிரதி பண்ணலாம்.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 358
 • Created
 • Last Reply
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

ÌÚìÌÅÆ¢¸û-23

Creating Columns

¾¢ÉºÃ¢ Àò¾¢Ã¢¨¸¸û Å¡º¢ôÀ¾üÌ Åº¾¢Â¡¸ ¸Äõ (column) ¸Ç¡¸ À¢Ã¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ. ´ù¦Å¡Õ ÅâÔõ µÃò¾¢Ä¢ÕóÐ ÁÚ µÃõŨà ´§Ã Å⡸ þÕó¾¡ø ¾¨Ä¨Â þ¼, ÅÄ Àì¸í¸ÙìÌ ¾¢ÕôÀ¢ ¾¢ÕôÀ¢ Å¡º¢ì¸ §ÅñÎÁøÄÅ¡! «ò§¾¡Î źÉò¦¾¡¼Õõ Á¡È¢Å¢¼×õ ÜÎõ. þ¾É¡§Ä§Â Àì¸í¸û ¸Äõ¸Ç¡¸ À¢Ã¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ. ÓØ ¸ðΨ觡 «øÄÐ þ¨¼Â¢ø ´Õ À󾢨§¡ «øÄÐ ´Õ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ÓÊ× Å¨Ã§Â¡ ¸Äõ¸Ç¡¸ À¢Ã¢ì¸Ä¡õ. ±ôÀÊ ±É À¡÷ô§À¡õ.

1. ÓØ ¸ðΨæÂÉ¢ø ÓØŨ¾Ôõ «øÄÐ ´ý§È¡ þÃñ§¼¡ À󾢦ÂÉ¢ø «Åü¨È «øÄÐ ´Õ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ÓÊ× Å¨Ã§Â¡ «¨¾,§¾÷× ¦ºöÂ×õ.

2. ¦ÁÛ À¡Ã¢ø Format, Column ³ ¸¢Ç¢ì Àñ½¢, ÅÕõ ºð¼ò¾¢ø, ±ò¾¨É ¸Äõ¸û §ÅñÎõ ±É ¦¾Ã¢× ¦ºöÂ×õ. Á¡È¡¸ Preset Columns ¸Ç¢ø ²¾¡ÅÐ ´ý¨ÈÔõ ¦¾Ã¢× ¦ºöÂÄ¡õ. ¸Äõ¸Ù츢¨¼Â¢ø §¸¡Î §ÅñÎÁ¡É¡ø Line Between ±ýÀ¾ý Óý ¦ºì §À¡¼×õ. ºÁÁ¡É ¸Äõ¸û §ÅñΦÁÉ¢ø Equal Column Width ±ýÀ¾ý Óý ¦ºì §À¡¼×õ. Width and Spacing ±ýÈ ¸ð¼ò¾¢Ûû ´ù¦Å¡Õ ¸Äò¾¢üÌÁ¡É «¸Äõ, ¸Äõ¸ÙìÌÁ¡É þ¨¼¦ÅÇ¢ ±ýÀ¾¢ø «íÌÄò¾¢ø «Ç׸¨Ç ¦¸¡Îì¸×õ.

3.Apply To ±ýÈ ¦ÀðÊìÌû Whole Document ¬ «øÄÐ Selected Text ¬ «øÄÐ This point Forward ¬ ±ýÀ¨¾ ¦ºÄì Àñ½×õ.

4. ¸¨¼º¢Â¡¸ Ok ³ ¸¢Ç¢ì Àñ½×õ.

þô§À¡Ð ¸ðΨà ¸Äõ¸Ç¡¸ À¢Ã¢ì¸ôÀðÎÅ¢Îõ

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-24

Right Drag

குறுக்குவழிகள்-22 உடன் சேர்த்து வாசிக்கவும்.

எச்சூழ்நிலையிலும் கொன்றோலை அழுத்திபிடித்துக்கொண்டு ஒரு ஃபைலை Left Drag செய்தால் அது பிரதி செய்யப்படும்.

எச்சூழ்நிலையிலும் சிவ்ற் ஐ அழுத்திபிடித்துக்கொண்டு ஒரு ஃபைலை Left Drag செய்தால் அது அகற்றப்பட்டு புதிய இடத்தில் போடப்படும்.

எந்த ஒரு ஃபைலையும் Right Drag செய்து புதிய இடத்தில் போடும்போது ஒரு மெனு தோன்றும். இங்கே கொப்பிபண்ணவா?, இங்கே அகற்றிப்போடவா? அல்லது இங்கே Short Cut உண்டாக்கவா? என கேட்கும். இதில் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம். அல்லது மனம்மாறி இடையில் இச்செயலை கைவிட எண்ணினால் அதே மெனுவில் Cancel என்று ஒரு சப்மெனு உண்டு. அதை கிளிக் பண்ணி இழுத்து போடுவதை இடைநடுவில் கைவிடலாம்.

Word Document ல் கொன்றோலை அழுத்திபிடித்துக்கொண்டு ஒரு வசனத்தை கிளிக் பண்ணினால் அவ்வசனம் தேர்வாகும். ஒரு சொல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணினால், அச்சொல் மட்டும் தேர்வாகும்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

ÌÚìÌÅÆ¢¸û-25

Font Size

·¦À¡ñ𠨺…¢ý «ÄÌ §À¡Â¢ýü ±ýÀ¾¡Ìõ. ´Õ «íÌÄò¨¾ 72 ø ÅÌì¸ ÅÕõ «Ç¨Å§Â ´Õ §À¡Â¢ýü ±ýÀ¡÷¸û. ±ØòÐì¸û §¾¡üÈò¾¢Öõ «Ç׸ǢÖõ Å¢ò¾¢Â¡ºôÀθ¢ýÈÐ. º¢Ä §ÁüÒÈõ ¿£ñÎõ, º¢Ä ¿£ñ¼ Å¡¨Ä즸¡ñÎõ, §ÅÚ º¢Ä Àì¸ôÀ¡ðÊø ¿£ÇÁ¡¸×õ ¸¡½ôÀΞ¡ø ´§Ã «Ç× ¯ÂÃÁ¡ÉÐõ ¦Åù§ÅÚ «¸ÄÁ¡ÉÐÁ¡É ¦Àðʸû ±øÄ¡ ±ØòÐì¸ÙìÌõ ´Ðì¸ÀÀθ¢ýÈÉ. «ó¾ ¦ÀðʸÙìÌû§Ç§Â ±ØòÐì¸û «¼ì¸ôÀθ¢ýÈÉ. ¿¡õ ´Õ ±Øò¾¢üÌ 24 ¨ºŠ ¦¸¡Î츢ý§È¡¦ÁýÈ¡ø «Ð «ó¾ ¦ÀðÊìÌ ¦¸¡ÎìÌõ ¨ºŠ Ìõ.

±ØòÐÕì¸û ÀÄ Å¨¸ôÀÎõ. Sherif Fonts, Sans Sherif Fonts ±É×õ ¯ñÎ. Times New Roman, Bookman Old Style, Georgia ±ýÀÐ Sherif Font Ìõ. þ¾ý ¾¨Ä ¸¡ø Àì¸í¸Ç¢ø ¦¾¡ôÀ¢ ¸Å¢úò¾¡ø §À¡ø «¸ýÈ¢ÕìÌõ. Veradana, Tahoma Å¢ø «ôÀÊ þÕ측Ð. þÐ Sans Sherif Font Ìõ.

ºÃ¢; þó¾ ·¦À¡ñ𠨺¨… ±Ð Ũà ¯Â÷ò¾Ä¡õ. 1638 Ũà ¯Â÷ò¾Ä¡õ. ¿¡õ Formatting Tool Bar ¯ûÇ ·¦À¡ñ𠨺Š ¦Àðʨ ¸¢Ç¢ì Àñ½¢É¡ø ÅÕõ Drop Down Menu Å¢ø 8 Ä¢ÕóÐ 72 Ũþ¡ý ¯ñÎ. «¾üÌ §Áø «øÄÐ ¸£ú ±É¢ø ¦ÀðÊìÌû §ÅñÊ þÄì¸ò¨¾ type ¦ºöÐ Enter ¸£¨Â ¾ðÊÅ¢ðÎ, ±ØòÐì¸¨Ç type ¦ºöÐ À¡Õí¸û. À¢ÃÁ¡ñ¼Á¡É «øÄÐ º¢È¢Â ±ØòÐì¸û ¦¾ýÀÎõ.

Control Panel ìÌ §À¡ö Fonts Icon ³ ¸¢Ç¢ì Àñ½¢ ·¦À¡ñðŠ §¸¡ô¨À ¾¢ÈóÐ À¡Õí¸û. 3 Å¢¾Á¡É Icon ¸¨Ç ¸¡ÉÄ¡õ. T, O, A, ±Øò¾¢ø ²¾¡ÅÐ ´ý¨È ¦¸¡ñ¼¨Å¡ ¸¢¼ìÌõ. True Type, Open Type, A ±ýÈ §¸¡ôÒì¸û Vector, Raster, Type 1 ±ýÈ ±ØòÐì¸¨Ç ¦¸¡ñ¼ ·¨À¸¨Ç Өȧ ¦¸¡ñ¼¨Å¡¸ þÕìÌ. þ¨Å ÀüȢ ŢÀÃõ §ÅñÊý ·¦À¡ñ𠧸¡ôÀ¢ý Help ³ À¡÷ì¸×õ.

±ØòÐì¸Ç¢ý ¯ÂÃò¨¾ Á¡üÚÅЧÀ¡Ä «¾üÌ þ¨¼§Â ¯ûÇ ¦ÅÇ¢¸¨ÇÔõ Á¡üÈÄ¡õ. §À¡í¸û Format-->Fonts-->Character Spacing-->Spacing þô§À¡Ð ãýÚ §¾÷׸û ¯ñÎ. Normal, Condensed, Expanded. Expanded ³ §¾÷× ¦ºö¾¡ø ±ØòÐì¸û Ţĸ¢ Ţĸ¢ ¿¢üÌõ. Condensed ³ §¾÷× ¦ºö¾¡ø ¦¿Õí¸¢ ¿¢üÌõ. ±ØòÐì¸¨Ç Àì¸ôÀ¡ð¼¡ì ¦¸¡Ø츨Åì¸Ä¡õ. þ§¾ ºð¼ò¾¢ø Scale ±ýÈ ¦ÀðÊìÌû ¯ûÇ ±ñ¨½ 100 Ì §Áø ²¾¡ÅÐ þÄì¸ò¾¢üÌ Á¡üÈ¢ôÀ¡Õí¸û. Àì¸ôÀ¡ðÊø ÍÕí¸§Å¡ Ţ⧚ ¦ºöÔõ.

¯í¸û À¡Š§À¡ð À¼ò¨¾ ±ôÀÊ ¦¼Š¦Ã¡ô ³¦¸¡É¢üÌ ÅÃŨÆôÀÐ ±ýÀÐ ±É «Îò¾ §À¡ŠÃ¢í¸¢ø À¡÷ì¸Ä¡õ.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-26

Is your CD burning very slow?--- CD சுடுவதில் வேகமில்லையா?

CD Drive, CPU வின் தலையீடில்லாமல் மெமறியை எழுதவோ வாசிக்கவோ முடிந்தால் CD சுடுவது வேகமாக நடைபெறும். தவிர வேகம் என்பது CD டிறைவின் வேக பெறுமதியையும் பொறுத்தது. இதை Xல் கணக்கிடுவார்கள். X என்பது ஆரம்பத்தில் வெளிவந்த CD Rom டிறைவின் வாசிக்கும் வேகமாகிய 150 கி.பைட்ஸ்/செ. ஆகும். இப்போது வெளிவருகின்ற CD Rom டிறைவுகளின் உச்ச வேகம் 72X கொண்டவைகளாகவுள்ளன. அதாவது 72x150 கி.பை/செ என்பதாகும். சில CD - R டிறைவுகளின் முகப்பில் 48X/24X என காணப்படும். இதில் முதலாவது வாசிக்கும் வேகம். இரண்டாவது எழுதும் வேகமுமாகும். இன்னும் சிலவற்றில் 48X/24X/12X என காணப்படும். இதில் 12X எனப்படுவது சிடியை அழித்து திருப்பி எழுதும் வேகமாகும். இம்மூன்றில் முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டியது என்னவெனில் கூடிய பெறுமதியுடைய எண் வாசிக்கும் வேகத்தையும், அடுத்த பெறுமதியுடைய எண் எழுதும் வேகத்தையும், குறைந்த பெறுமதியுடைய எண் அழித்து எழுதும் வேகத்தையும் காட்டுகின்றது என்பதாகும்.

ஆரம்பத்தில் பாடல்களை பதிவு செய்ய ஓடியோ சீடி (Audio CD-Rom) தொழில்நுட்பம் 1980ல் உருவானது. பின்பு இதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கம்பியூட்டர் உலகில் விலைகூடிய இயந்திரங்களைக்கொண்டு Data வை பதிவு செய்தார்கள். அடுத்து சாதாரண பாவனையாளருக்காக மலிவு விலையில் வாசிக்க மாத்திரம் உதவும் CD-Rom drive உருவானது. பின்பு மென்தட்டு போல எழுதவேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. இதனால் 1990ல் ஏற்பட்டதே CD-R drive. இதை மேலும் மேம்படுத்தி CD-RW drive வை உருவாக்கினார்கள். இந்த drive கள் ஒரு கண்ணாடியையும் லேசர் கதிரையும் பாவித்தே டிஸ்க் ஐ வாசிக்கின்றன.

CD -Compact Disc- 12 cm விட்டமுடையதாகும். 650-700 மில்லியன் பைட்ஸ் வரை கொள்ளக்கூடியது. டிஸ்க் களில் CD-R, CD-RW, Music CD-R என மூன்று வகையுண்டு.

இப்போது CD Drive CPU வின் தலையீடில்லாமல் எழுத, வாசிக்க வேண்டிய செற்றிங் என்னவென பார்ப்போம். இச்செயலை DMA - Direct Memory Access - என்பார்கள். "My Computer" ஐ வலது கிளிக் செய்து பின் Properties, Hardware Tab, Device Manager, இவைகளை கிளிக் செய்து, IDE ATA/ATAPI என்பதன் முன்னுள்ள ப்ளஸ் அடையாளத்தை கிளிக் செய்து, Primery IDE Chl என்பதில் வலது கிளிக் செய்து, Properties என்பதில் கிளிக் செய்து, Advance Settings என்பதை கிளிக்பண்ணி, Transfer Mode என்ற பெட்டியில் "DMA if available" என்றிருந்தால் அப்படியே விட்டுவிடவும். "PIO only" என்றிருந்தால் பெட்டியின் வலபக்க முக்கோணத்தை கிளிக் செய்து "DMA if available" என்பதை தேர்வு செய்யவும். கம்பியூட்டரை reboot பண்ணவும். Pio-Programmable Input/output- என்பது பழைய மிகவும் மெதுவான தரவு பரிமாற்றம் செய்யும் முறையாகும்

CD - Rom என்பது Compact Disc - Read Only Memory

CD - R என்பது Compact Disc - Recordable

CD - RW என்பது Compact Disv - Rewriteable

DVD - என்பது Digital Versatile Disc

CD யில் Data வை பதிவு செய்து (மிக நுண்ணிய குழி 1 எனவும், குழி அல்லாத மேடு 0 என பைனறியில் பதிவு செய்தல்) விட்டு லேசர் கதிரால் சூடேற்றி கடினப்படுத்துவதால் "CD Burning" எனப்படுகின்றது. அழித்து எழுதும்போது இப்பகுதி மீண்டும் மென்மையாக்கப்பட்டு, எழுதப்பட்டு, மீண்டும் சூடேற்றப்படுகிறது.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நன்றி தேவகுரு. பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் நன்றிகள்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-27

Do not Move Files to Recycle Bin

நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ·பைலை அழிக்கும்போதும், அது Recycle Bin க்கு அனுப்பப்படுகிறது. பின்பு

ந்£ங்கள் அங்கே போய் Empty Recycle Bin என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணினால் அல்லது அவ்·பையிலை Right Click செய்து வரும் மெனுவில் உள்ள Delete எனும் கட்டளையை கிளிக் செய்தால்தான் ·பைல் முற்றாக அழிக்கப்படுகிறது. இது நாம் ஏதாவது ஒரு ·பைலை தவறுதலாக அழித்தாலும் அதை மீட்க்கும்பொருட்டு செய்யப்பட்ட நன்மை பயக்கும் ஏற்பாடு. இந்த ஏற்பாடு அடிக்கடி ·பைல்களை அழிக்கும் சிலருக்கு சில வேளைகளில் எரிச்சலை கொடுக்கின்றது.

இந்த ஏற்பாட்டை தவிர்க்க இரு வழிகள் உண்டு. ஒன்று தற்காலிகமானது. மற்றையது நிரந்தரமானது. Shift கீயைஅழித்திப்பிடித்துக்கொண

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-28

Msconfig.exe

குறுக்குவழிகள் 20ல் உள்ள விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக இதை எழுதுகின்றேன். விண்டோஸ் Installation CD க்களில் உள்ள .cab ·பைல்களில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு ·பைலை தேடி பிரதி பண்ணுவதற்குரிய வழியை மைக்றோசொவ்ற் நிறுவனம் தந்துள்ளது. உதாரணமாக விண்டோஸ் 2000 ஐ தனது கணனியில் பாவிப்பவர்கள் விண்டோஸ் 98 சீடியிலிருந்து msconfig.exe என்ற ·பைலை பிரதி பிரதிபண்ணி system 32 என்ற ·பைலில் போட நினைத்தால், விண்டோஸ் சீடியை CD Rom ல் நுழைத்துவிட்டு, Command Prompt ல்

Expand D:win98*.cab -F:msconfig.exe C:system32

என type செய்தல் வேண்டும். Expand கட்டளையானது cab ·பைல் முழுவதிலும் msconfig.exe என்ற ·பைலை தேடி கண்டுபிடித்து அதை பிரதிபண்ணி C: டிறைவிலுள்ள system32 என்ற ·பைலில் போடும். விண்டோஸ் 98 பாவனையாளர்கள் விண்டோஸ் 98 சீடியிலிருந்து இப்படி ஒரு ·பைலை பிரதி பண்ணவேண்டின் Extract என்னும் கட்டளையை பயன்படுத்தவேண்டும்

Also, please see page no. 5

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

குறுக்குவழிகள் பற்றிய தரவுகளுக்கு நன்றி தேவகுரு.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-29

·பிளப்பியில் இருந்து ·பிளப்பிக்கு

ஒரு டிஸ்க்கை டுப்பிளிகேட் செய்தால் டுப்பிளிக்கேட் செய்யப்பட்ட டிஸ்க் ஒறிஜினல் டிஸ்க்கின் கொப்பியாகும். ஒறிஜினல் டிஸ்க்கில் bad sector இருந்தால் அல்லது பழுதடைந்த ·பைல்கள் இருப்பின் அதில் இருப்பதைப்போன்றே இங்கும் கிடைக்கும். Back up என்பதும் Disk Copy என்பதும் வேறு. ஆனாலும் இதுவும் ஒரு வகை பாக்-அப்தான். ஒரு ·பைலை பாக்-அப் செய்தால் அதை நேரடியாக பாவிக்கமுடியாது. அப்படி பாவிக்கவேண்டுமெனில் பாக்-அப் ஐ Restore செய்து பாவிக்கவேண்டும். ஆனால் டிஸ்க்கொப்பி செய்தால் அதை நேரடியாக பாவிக்கமுடியும்.தற்போது பாவனையிலுள்ள விண்டோஸ் ஓப்ப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஒரு ·பிளப்பில் உள்ள தகவல்களை இன்னொன்றுக்கு மாற்றுவது மிக சுலபம்.

1. தகவல் உள்ள ·பிளப்பியை டிறைவினுள் செலுத்தவும்.

2. டெஸ்க்ரொப்பில் உள்ள My Computer ஐகொனை ட்புள் கிளிக் செய்யவும்.

3. வரும் சட்டத்தில் [A:] டிறைவின் ஐகொனை வலது கிளிக் செய்யவும்.

4. வரும் மெனுவில் காணப்படும் Disk Copy என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்யவும்.

5. வரும் சிறிய சட்டத்தில் உள்ள Start என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யவும். இப்போது ·பிளப்பியில் உள்ள தகவல்கள் கணணியின் மெமறிக்கு பிரதிபண்ணப்பட்டுவிடும்.

6. அடுத்து கணணியில் உள்ள டிஸ்க்கை எடுத்துவிட்டு, புதிய தகவல் ஏதுமற்ற டிஸ்க்கை உட்செலுத்துமாறு கேட்கும். அப்படியே செய்து O.K ஐ கிளிக் பண்ணவும்

7. புதிய டிஸ்கில் தகவல் பதியப்பட்டு, Copy Completed Successfully என்ற அறிவிப்பு காணப்படும்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-30

உங்கள் கம்பியூட்டரை வேகப்படுத்துங்கள்

இதற்கு பல காரியங்களை பல டூல்களின் உதவியோடு செய்யவேண்டும். இதோ சில வழிகள்.

1) "Disk Clean-up" Tool ஐ பாவித்து தேவையற்ற ·பைல்களை அழிக்கவேண்டும்.

கிளிக்பண்ணுங்கள் Start->Accessories->System Tools-> Disk Clean-up, எந்த டிறைவை சுத்தம்பண்ணப்போகிறீர்கள் என கேட்கும். வலப்பக்கமுக்கோணத்தை கிளிக் செய்து, வரும் மெனுவில் டிறைவை தெரிவு செய்யுங்கள்.இப்போது இன்னொரு சட்டம் தோன்றி இவைகளில் எவற்றை அழிக்கவேண்டும் எனக்கேட்கும்.

Downloaded Program Files

Temporary Internet Files

Recycle Bin

Temporary Files

Temporary Offline Files

Offline Files

Catalog Files

தேவையானவற்றை அல்லது முழுவதையும் தெரிவுசெய்யுங்கள். இவைகளை அழிப்பதன் மூலம் எவ்வளவு இடம் காலியாகும் என்பதையும் காட்டிநிற்கும். இதில் காட்டப்படும் எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் பயமின்றி அழிக்கலாம்.இந்த இதனால் காலியிடமும் அதிகமாகும் கம்பியூட்டரும் வேகமடையும். Downloaded Program Files என்பது ஏதோ ஒரு புறோகிறாம் டவுண்லோட் ஆகிய பின் கைவிடப்பட்ட தேவையற்ற ·பைல்களாகும். இவ்·பைல்கலை கீழே காணப்படும் View Files என்ற பட்டனை கிளிக்பண்ணி தேவையானால் பார்வையிடலாம்.

தொடரும்-----

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

ம் அருமை நண்பரே !

நன்றி

இன்னும் எதிர்பார்த்து

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-31

உங்கள் கம்பியூட்டரை வேகப்படுத்துங்கள் (தொடர்ச்சி)

2) Disk Defragmenter ஐ பாவித்து சிதறிய ஒவ்வொரு ·பைலின் துண்டங்களையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு ·பைலையும் தொடர் முழு ·பைல் ஆக்குங்கள்.

·பைல்கள் சேமிக்கப்படும்போதும் அழிக்கப்படும்போதும் இடங்கள் விட்டுவிட்டு காலியாகின்றன. திரும்பவும் சேமிக்கப்படும்போது காலியாக உள்ள இடங்களில் தொடர்பற சேமிக்கப்படுகின்றன. இப்படி பல ·பைல்கள் தொடர்பற பதியப்படுவதனால் வாசிக்கப்படும்போது இத்துண்டு ·பைல்களை தேடிகண்டுபிடிப்பதற்கு நேரம் அதிகமாகிறது. இதனால் இவைகளை தொடர்புற திருப்பி எழுதிவைத்தால் தேடும் குறைவடையும். கம்பியூட்டரின் வேகம் அதிகரிக்கும். இந்த வேலைத்தான் Defragmenter என்னும் Tool செய்கிறது. முதலில் உங்கள் கம்பியூட்டரில் screen saver போட்டிருந்தால் அதை disable பண்ணுங்கள்.

இப்போ கிளிக்பண்ணுஙகள் Start-->Programs-->Accessories-->System Tools-->Defragmenter or Start-->Run--> (type) Defrag--> O.K, இப்போது Defragmenter திரையில் காட்சியளிக்கும். அதில் உங்கள் கம்பியூட்டரில் உள்ள எல்லா டிறைவுகளும் காட்சியளிக்கும். எதை Defragment செய்யப்போகிறீகளோ அதை தெரிவு செய்யுங்கள்.

இப்போது Analyze பட்டனை கிளிக்பண்ணுங்கள். உடனே உங்கள் Drive ஆராயப்பட்டு நாலு நிறங்களில் விபரம் காட்டப்பட்டு, defragment செய்யவேண்டுமா? தேவையில்லையா? என கூறும். தேவையெனில் Defragment என்ற பட்டனை கிளிக்பண்ணவும்.

வேலை அதிகமாக இருந்தால் அரை மணித்தியாலங்கள் வரை அல்லது அதற்கும் கூடுதலாகவும் Defragmentation நடக்கலாம். இவ்வேலையை கம்பியூட்டருக்கு வேறு வேலையற்ற போது செய்வதுதான் பொருத்தமானது. சாதாரணமாக மாதமொரு முறையாவது Degragmentation செய்யவேண்டும். கடுமையாக உழைக்கும் கம்பியூட்டர் எனில் வாரமொரு முறையாவது செய்யவேண்டும். Page File, Windows Registry, Master File Table, Hibernate Files போன்ற System Files களை Disk Defragmenter எதுவும் செய்யாது.

Disk Defragmenter ஒரு டிறைவை Defragment செய்வதற்கு அந்த டிறைவின் முழு அளவில் பதினைந்து வீதம் காலியாக இருக்கவேண்டும். அப்படி காலியாக இடம் இல்லையெனில் நீங்கள் Defragment செய்ய முற்படும்போது அது கூறும் "காலியிடம் போதாது, தேவையற்ற ·பைல்களை அழித்து காலிபண்ணு" என்று. அவ்வாறு செய்துகொடுங்கள்.

தொடரும் -------

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்

எனது தகவல்களை வாசிப்பவர்களுக்கும், வாசித்து நன்றி சொல்லி என்னை ஊக்கப்படுத்துபவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.

அடுத்து BBC அவர்கள் இணைத்த லிங் (உங்கள் கம்பியூட்டரை இளமையாக வைத்திருக்க சில ஐடியாக்கள்) போன்ற பிரயோசனமான தகவல்கள் அல்லது கட்டுரைகளை இந்த பகுதியில் போஸ்ற் செய்வது மிகவும் விரும்பத்தக்கது.விடயம் தெரிந்தவர்கள் தங்கள் அறிவை ஏனையவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் போது அவர்களது அறிவும் பெருகுமல்லவா?

தொட்டனைத் தூறம் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்

கற்றனைத் தூறம் அறிவு

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

நன்றி தேவகுரு.. இவ்வளவும் இங்க நடக்குது.. அடுத்த வழிமுறைக்காக காத்திருக்கிறேன்..:)

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

இது நானும் வெப் உலகத்தில படிச்சேன். அத சுட்டு கீழ் போடுறன் try பண்ணி பாருங்க

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

உங்கள் கம்ப்யூட்டரை இளமையாக வைத்திருக்க சில ஐடியாக்கள்

உங்கள் கம்ப்யூட்டர் எருமை மாடு மாதிரி இயங்குகிறதா? டிஸ்க்கில் இடம் இல்லையா? அடிக்கடி புரோகிராம்கள் "hயபே" ஆகிறதா? இந்தச் சிக்கல்களை சமாளிக்க சில யோசனைகள்.

விண்டோஸ் 98-ல் 64 எம்.பி. ராம் போட்டும் சிஸ்டம் ஆமை வேகத்தில் மாத்ரி வேலை செய்வது சகஜம்தான். பலர் கூடுதலாக ராம் சேர்க்கவேண்டுமா என்று யோசிப்பார்கள். சிலருக்கு டிஸ்க்கில் இடம் இருக்காது. உங்கள் கம்ப்யூட்டரை டீசன்ட்டாக செயல்பட வைக்க அதிலேயே பல உபயோகமான புரோகிராம்கள் இருக்கின்றன. அவற்றைப் பயன்படுத்தி, மேற்கொண்டு சில ரிப்பேர் வேலைகளைச் செய்தால் சிஸ்டம் சூப்பராகிவிடும்.

ஐடியா 1 : ஹார்டு டிஸ்க்கை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்

உங்கள் ஹார்டு டிஸ்க்கில் தகவல், துணுக்குகளாக ஒழுங்கில்லாமல் சிதறிக் கிடக்கும். ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம், காலியான இடத்தில் புதிய தகவல்களை சேமிப்பதால் ஃபைல்கள் தாறுமாறாகப் பரவியிருக்கும். இதனால் ஃபைல்களைத் திறக்கத் தாமதமாகிறது. இவற்றை அருகருகே அடுக்கி வைத்தால் பிரச்சனை தீரும். துணுக்குகளாக (fragments) இருக்கும் தகவலை ஒழுங்குபடுத்த அடிக்கடி உங்கள் டிரைவ்களை defragment செய்ய வேண்டும். அதற்கான புரோகிராம்தான் னுளைம Disk Defragmenter. இந்த சாஃட்வேரைப் பயன்படுத்தி னநகசயப செய்வது சுலபம்.

ஸ்டார்ட் மெனுவில் Programs > Accessories > System Tools என்ற ரூட்டில் போனால் Defragementer கண்ணில் படும். அல்லது ஸ்டார்ட் மெனுவில் Run-ஐ க்ளிக் செய்யுங்கள். defrag என்று டைப் செய்து Enter கீயைத் தட்டுங்கள். எந்த டிரைவை சீராக்கவேண்டும் என்று கேட்கும். டிரைவைத் தேர்ந்தெடுத்து OK பட்டனைத் தட்டுங்கள்.

டீஃப்ராக்மென்ட் பணி முடிய சமயத்தில் ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகும். அது வரை மெஷினைத் தொடாமல் இருங்கள். எல்லா புரோகிராம்களையும் அணைத்து வையுங்கள் - குறிப்பாக ஸ்க்ரீன்சேவர்களை.

டீஃப்ராக்மென்ட் பணி ஆரம்பித்து 3 நிமிடம் கழித்து ஸ்க்ரீன்சேவர் வந்தால் வேலை தடைபட்டுவிடும். மீண்டும் முதலிலிருந்து தொடங்க வேண்டியிருக்கும். டெஸ்க்டாப் மேல் ரைட் க்ளிக் செய்யுங்கள். Screensaver என்ற தலைப்பை க்ளிக் செய்யுங்கள். பிறகு ஃஸ்க்ரீன்சேவர்கள் பட்டியலில் None என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து OK-ஐ க்ளிக் செய்யுங்கள்.

மாதம் ஒரு முறையாவது நீங்கள் defragment செய்தால் ஃபைல்கள் வேகமாகத் திறப்பதைப் பார்க்கலாம்.

நான் சுட்ட இடம் வெப் உலகம் (Webulagam). இந்த லின்ங்க கிளிக் பண்ணுங்க

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-32

உங்கள் கம்பியூட்டரை வேகப்படுத்துங்கள் (தொடர்ச்சி)

3) Scandisk and chkdsk

Defragmentation முழுமையாகவும், சிறப்பாகவும், திக்குமுக்காடி நின்றுவிடாது, நடைபெறவேண்டுமானால், அதன் முன்பாக Hard Disk ன் தவறுகளையும் பிழைகளையும் நீக்கி திருத்தம் செய்யும் Scandisk இயக்கப்படவேண்டும். Win 2000 அல்லது Win XP பாவிப்பவர்கள் அதற்கு பதிலாக Chkdsk ஐ இயக்கவேண்டும். Scandisk ல் இரண்டு பதிப்புக்கள் உண்டு. அவையாவன Standard and Thorough என்பனவாகும்.

Scandisk:- Start-->Programs-->Accessories-->System Tools-->Scandisk Or Start-->Run (type) Scandisk. வரும் சட்டத்தில் Standard அல்லது Thorough என இரண்டு விருப்பத்தேர்வு காணப்படும். இரண்டாவதை தேர்வு செய்யவும். அத்தோடு Automatically Fix Errors என்பதனையும் தேர்வு செய்யவும்.

Chkdsk:- டபுள் கிளிக் My Computer-->வலது கிளிக் C டிறைவ் அல்லது விரும்பிய ஏதாவது டிறைவ்-->Properties-->Tools-->Check Now-->Automatically fix file system error , Scan and attempt recovery of bad sectors என்ற இரண்டையும் தேர்வு செய்துவிடவும்-->Start பட்டனை கிளிக்பண்ணவும். வேலை முடிவடைந்தது என்ற செய்தி வரும்.அப்போது O.K ஐ கிளிக்பண்ணவும்.

தொடரும்---

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நன்றி தேவகுரு

பயனுள்ள தகவல்கள் தருகிறீர்கள்.

மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது.

மீண்டும் நன்றி.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-33

Missing or Corrupted File

மின்விநியோகம் சீரின்மை, முறையற்ற கம்பியூட்டர் நிறுத்தம், வைரஸ், ஊறு உள்ள புறோகிறாம்களை நிறுவுதல் போன்ற பல காரணிகளால் உங்கள் ஹாட் டிறைவின் செக்ரர்கள் ஊறு அடைகின்றன. (Getting corrupted). இதனால் நீங்கள் கம்பிட்டரில் வேலை செய்துகொண்டிருக்கும்போதே இப்பிழைகள் இப்படி அறிவிக்கப்படுகின்றன.

1. The following file is missing or corrupted.

2. The download location information is damaged

3. Unable to load file

பூட் ·பைல்கள் ஊறு அடைந்திருந்தால் பிழைச்செய்தி இப்படி வரலாம்.

1. Cannot find Command.com

2. Error loading operating system.

3. Invalid Boot.ini

இப்படி தோன்றும் செய்திகளின் காரணங்களை ஹாட் டிஸ்க்கில் நிவர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் Scan Disk or Check Disk என்னும் செயலியை விண்டோஸ் தன்னுள் வைத்திருக்கின்றது. இவ்விரண்டும் ஒரே வேலைத்தான் செய்கின்றன. அதாவது ·பைல்களின் பெயர்கள் சரியாக இருக்கின்றனவா? ·போல்டர்களுக்குள் தொடர்புகள் சரியான முறையில் இயங்குகின்றனவா?. Bad cluster கள் எவை எவையென File Allocation Table (FAT) ளில் சரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? என தேடி சீர் செய்கின்றது.

புதிதாக ஒரு cluster பழுது என கண்டுபிடித்தால் அதில் உள்ள டேட்டாவை நல்ல ஒரு cluster க்கு மாற்றமுயலும். அதிகமாக இச்செயல் வெற்றிபெற தவறுவதில்லை. அதன்பின்பே அக்கிளஸ்ரர் பழுது, அதில் எந்த டேட்டாவையும் பதிவேண்டாம் என FAT ல் குறித்து வைக்கும். இச்செயலி செய்யும் காரியங்களில் மிகவும் நன்மை பயக்கும் காரியம் இதுவேயாகும். இதனால் தொலைந்து அல்லது அழிந்து போகும் ஒரு ·பைல் காப்பாற்றப்படுகிறது. எமது தவிப்பும் அடங்குகிறது.

எனவே Degragment செய்யுமுன் மாத்திரம்தான் என்றில்லாமல் மேலே கூறப்பட்ட பிழைச்செய்தி வந்தவுடன் இதை நீங்கள் குறுக்குவழிகள்-32 ல் கூறப்பட்டபடி Scan Disk or Check Disk ஐ இயக்கலாம்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுகுவழிகள்-34

IP Address

IP Address என்பது wan நெட்வேர்கில் இணைந்துள்ள ஒவ்வொரு கம்பியூட்டருக்கும் தரப்படும் இலக்கத்திலான விலாசம். இவ்விலாசம் நிரந்தரமானது அல்ல. இணையத்தில் தன்னை பிணைத்துள்ள கம்பியூட்டர் ஒவ்வொருமுறையும் பூட் ஆகும்போது தரப்படுகின்றது. கம்பியூட்டரில் ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்துகொண்டிருக்கும்போது நெட்வேர்க் கேபிலை கழற்றிவிட்டு உடனேயே பொருத்துங்கள், விலாசம் மாறிவிடும். விலாசம் இப்படித்தான் அமைந்திருக்கும். உ-ம்: 24.101 146.302

உங்கள் கம்பியூட்டருக்கு என்ன விலாசம் தரப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அறிய மிகவும் இலேசான வழி உங்கள் உலாவியின் (Browser) அட்றஸ் பாரில் www.whatismyip.com என் ரைப் செய்துவிட்டு Enter ஐ தட்டுங்கள். அல்லது இந்த லிங்கையே கிளிக் பண்ணிப்பாருஙக்ள். உங்கள் விலாசத்தை காணலாம்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

குறுகுவழிகள்-34

IP Address

இணையத்தில் தன்னை பிணைத்துள்ள கம்பியூட்டர் ஒவ்வொருமுறையும் பூட் ஆகும்போது தரப்படுகின்றது. கம்பியூட்டரில் ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்துகொண்டிருக்கும்போது நெட்வேர்க் கேபிலை கழற்றிவிட்டு உடனேயே பொருத்துங்கள், விலாசம் மாறிவிடும்.

இது தவறான தகவல். Modem பாவிப்பவர்களுக்கு மேற்கூறிய விபரங்கள் பொருந்தும். xDSL வகை இணைப்பினை வைத்திருப்பவர்களின் IP அடிக்கடி மாறுவது இல்லை.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

குறுக்குவழிகள்-35

பத்திரத்தை பிரித்து ஒப்புநோக்குதல்

நீங்கள் பல பந்திகளைக் கொண்ட நீண்ட ஒரு Word பத்திரத்தில் வேலை செய்துகொண்டிருக்கிறீர்கள் என வைத்துக்கொள்வோம். முதற்பந்தியையும் கடைசிப்பந்தியையும் ஒப்புநோக்கவேண்டியுள்ளது. இதற்காக முன்னும் பின்னும் பத்திரத்தை நகர்த்தி பார்ப்பது ஒரு சிரமமான வேலை. ஞாபகமறதி உள்ளவர்களுக்கு மேலும் இது கஷ்டமான காரியமாகும். பத்திரத்தின் அப்பந்திகளை அல்லது வேண்டிய ஏதாவது இரு பகுதிகளை ஒரே கண்பார்வைக்குள் வைத்துபார்க்கக்முடிந்தால் நன்றல்லவா? இதற்கு நீங்கள் செய்யவேண்டியது இதுதான்.

பத்திரத்தை திறவுங்கள். மெனு பாரில் உள்ள "Window" என்ற மெனுவை கிளிக்பண்ணவும்.

பின்பு தோன்றும் பட்டியலில் காணப்படும் "split" என்ற கட்டளையை கிளிக்பண்ணவும். இப்போது நகர்த்தக்கூடிய ஒரு Horizontal Bar, pointer ன் நுனியில் ஒட்டிகொண்டிருக்கும். அதை சட்டம் இரு கூறாக பிரியக்கூடியதாக மத்தியில் நிலைநிறுத்தி கிளிக்பண்ணவும்.

இப்போது சட்டம் இருகூறாகி இரண்டிலும் ஒரே பத்திரம் Scroll Bar களுடன் காணப்படும். மேல் சட்டத்தில் பத்திரத்தின் முதல் பந்தியையும் கீழ் சட்டத்தில் பத்திரத்தின் கடைசிப்பந்தியையும் scroll பண்ணி எடுங்கள். ஒப்புநோக்குங்கள். வேலை முடிந்தபின்,

மீண்டும் மெனு பாரில் முன்போல "Window" வை கிளிக்பண்ணவும். பின் "Remove Split" என்பதை கிளிக்பண்ணவும். இப்போது பத்திரம் ஒரே பத்திரமாகிவிடும்.

இரு வெவ்வேறு பத்திரங்களையும் இதேபோல் நிலைப்படுத்தி பார்வையிடலாம்.

இரு பத்திரங்களையும் முழுமையாக திறந்துகொள்ளுங்கள். இரண்டாவதாக திறந்த பத்திரத்தின் மெனு பாரில் உள்ள மெனுவில் "Window" என்ற மெனுவை கிளிக்பண்ணி அதில் காணப்படும் "Arrange all" என்ற கட்டளையை கிளிக்பண்ணவும். பத்திரங்கள் இரண்டும் திரையில் முன்புபோல வெவ்வேறு Scroll Bar களுடன் காணப்படும். வேலைமுடிந்தபின் இரு பத்திரங்களையும் Close Button களை பாவித்து மூடிவிடவும்.

Also, please see page no. 6

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.