Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

¯È¨Åò§¾Ê...


Recommended Posts

¯È¨Å§¾Ê...

±í¸¼ ¿¢Äò¾¢Ä¢ÕóÐ þí¸ ÒÄòÐìÌ ÅóÐ ¾¢ìÌì¾¢¨º¦ÂøÄ¡õ ±í¸¼ ¯È׸û À¢Ã¢ïÍ §À¡ö þÕìÌ. ´ù¦Å¡Õ ÌÎõÀ ¯ÚôÀ¢É÷¸Ùõ ´ù¦Å¡Õ ¿¡ðÊÄ þÕ츢Éõ. «Ð¸ÙìÌ À¢Èì¸¢È À¢û¨Ç¸ÙìÌ ¾ý ¯È׸û ¡¦Ãý§È ¦¾Ã¢Â¡Ð §À¡öŢθ¢ÈÐ.

±í¸¼ º¢ÚÅÂÐ ¿ñÀ÷¸û ±ò¾¨É§Â¡ §À÷ ¦¾¡¨ÄóÐ §À¡öÅ¢ð¼¡÷¸û.. ¯È׸û ÀÄ ¦¾¡¼÷ÀüÚô§À¡Â¢É..

þÐ «Å÷¸¨Ç §¾Îõ ÓÂüº¢.

þí¸ ¿£í¸û ¯í¸Ç¢ý ¦¾¡¼÷ÀÚóÐ §À¡É ¿ñÀ¨É§Â¡, ¯ÈŢɨç¡ °÷, ¦ÀÂ÷, À¡¼º¡¨Ä ¾¸Åø¸§Ç¡Î þí§¸ §¾¼Ä¡õ.

Àø§ÅÚ ¿¡Î¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÀÄ ¯È׸û ´ýÈ¡¸ þ¨½Ôõ ¡ú ¸Çò¾¢ø «Å§Ã¡ þø¨Ä «ÅÕìÌ ¦¾Ã¢ó¾ þý¦É¡Õŧá þ¨¾ Å¡º¢òÐ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

¯í¸û ´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ ´Õ "¦¾¡¼÷ÀüÈ" ¿ñÀý ¿¢îºÂÁ¡¸ þÕôÀ¡ý. ²ý «Å¨É þí§¸ §¾¼ìܼ¡Ð?

¾Â× ¦ºöÐ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð ¾É¢Á¼¨Ä§Â ¯À§Â¡¸¢Ôí¸û.

¡Õõ ¯í¸¨Ç þÉí¸ñÎ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼¡ø þí§¸ ¸Çò¾¢ø «¨¾ ÌÈ¢ô¦Àؾ ÁÈ측¾£í§¸¡!!!

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

Good Idea ¦ÀâÂôÀ¡.

°¦ÃØÅ¢Ä ±ÉìÌ ´Õ ¿ñÀý þÕó¾¡ý. ¦ÀÂ÷ ¾£Àý. ¾¢Â¡¸¢ ¾¢Ä£Àý «ñ½¡Å¢ý º¢ýÉõÁ¡Å¢ý Á¸ý. º¢Úž¢ø ´ýÈ¡¸ôÀÊò§¾¡õ. þô§À¡ Äñ¼É¢ø þÕ츢ȡ÷ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷¸û. ¡áÅÐ ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û þÕó¾¡ø ¦¾¡¼÷Ò ¸¢¨¼ìÌõ ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý.

Link to post
Share on other sites

þÐ ¿¡ý §¾Îõ ¯È×..

¸½À¾¢ôÀ¢û¨Ç ¿¢Èïºý

À¢Èó¾ ¬ñÎ 1980

°÷: ÐýÉ¡¨Ä

¦¸¡ØõÀ¢ø ¸øÅ¢ ¸üÈÅ÷.

¦ÁøĢ§¾¸õ. ºüÚ ¯ÂÃõ. ¸ñ½¡Ê «½¢ó¾¢ÕôÀ¡÷.

«¦Áâ측Ţø þÕôÀ¾¡¸ §¸ûÅ¢..

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

±ýÉ ¦ÀâÂôÒ ¿¡Ûõ ¿£í¸Ùõ¾¡ý §¾ÎÈõ §À¡Ä þÕìÌÐ. ÁüȨÅÂû ¸Õò¦¾Ø¾ì ¸¡§½øÄ. :):):D

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

எனக்கு துன்னாலபெடியன் பாலுவைத்தான் தெரியும் கனடாவில் இருக்கிறான், இங்கு அவன் அண்ணா பாஸ்கரன் இருக்கிறார்.

Link to post
Share on other sites

எனக்கு துன்னாலபெடியன் பாலுவைத்தான் தெரியும்.

þø¨Ä «ôÒ À¢Õó¾¡ þÅ÷¸¨Ç ±ÉìÌò¦¾Ã¢Â¡Ð. ÓÂüº¢ìÌ ¿ýÈ¢.

¿¡ý §¾Îõ þý¦É¡Õ ¿ñÀý

¿¼Ã¡ƒ¡ þÇíÌÁÃý. ÅÂÍ 24

¯ÎôÀ¢ðÊ AMC «¾¢Àâý Á¸ý.

þÄñ¼É¢ø Å¡úž¡¸ «È¢ïºý.

¦¾¡¼÷Ò측¸ ÓÂüº¢ì¸¢§Èý.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

திலீபனின் அம்மாவிற்கு இரண்டு தங்கைகள். கடைசி தங்கை தற்போது கனடாவில் வாழ்கிறார். தீபன் தாய்வழி உறவா அல்லது தந்தைவழி உறவா? தாய்வழி உறவென்றால் தீபனைக் கண்டுபிடிப்பது சுலபம் என்று எண்ணுகிறேன்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

நல்ல விடயம் தான் தொடக்கியிருக்கிறியள் பெரியப்பு நன்றி!

எனக்கு சிறுவயதில் விஞ்ஞான பாடம் (கிளி இந்துக்கல்லூரியில்)எடுத்த ஆசிரியர் பிரபாகரன் லண்டனில் இருப்பதாக அறிந்தேன் தெரிந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறியளா? கொலசிப் கிடைத்துத் தான் லண்டனுக்கு வந்தவர்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

தீபன் தாய்வழி உறவா அல்லது தந்தைவழி உறவா?

¾£Àý ¾¡ö ÅÆ¢ ¯È¦ÅýÚ ¿¢¨É츢§Èý. ´Õ º§¸¡¾Ã¢ ÍÅ¢º¢Öõ º§¸¡¾Ãý ¦†¡Äñð «øÄÐ §ƒ÷Áɢ¢Öõ þÕ츢ȡ÷¸û.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

பெரியப்பு உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள்

Link to post
Share on other sites

Äñ¼É¢ø ¡Õ측ÅÐ ¸ÁÄý ±ýÀŨÃò ¦¾Ã¢ÔÁ¡? żÁá𺢠¦¸¡üÈ¡Åò¨¾¨Â §º÷ó¾Å÷. ¿¢Èõ ¸ÚôÒ. 25ÅÂÐ þÕìÌõ.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

Äñ¼É¢ø ¡Õ측ÅÐ ¸ÁÄý ±ýÀŨÃò ¦¾Ã¢ÔÁ¡? żÁá𺢠¦¸¡üÈ¡Åò¨¾¨Â §º÷ó¾Å÷. ¿¢Èõ ¸ÚôÒ. 25ÅÂÐ þÕìÌõ.

ஓய்ய் பெரியப்பு என்ன லொள்ளா? இப்படி கமலன் எண்டு கேட்டால் கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கமாட்டிங்கள்.. கொஞ்சம் உச்சரிப்புகளை மாத்தி சொல்லிப்பாருங்க,, இப்படி சொல்லிப்பாருங்க

லண்டனில வசிக்கிற மிஸ்ரர் கேமலன், என்பவர் வயசு ஒரு 20 (அட நிஜயவயசு 25 எண்டாலும் லண்டனில வயசு அப்படித்தான் இருக்கும்) நிறம் கறுப்பு, 2 வேலை, 1 கார், 25 பேர்கள் சேர்ந்து இருக்கும் வீடு, எண்டு கேட்டுப்பாருங்க, லண்டன் பாய்ஸ், அண்ட் கேர்ள்ஸ் உடன சொல்லுவினம் எங்க இருக்கிறார் எண்டு,,,, :idea: :wink: :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

எனக்கு கொற்றாவத்தையும் தெரியும் டன், கமலனையும் தெரியும் , ஆனால் கொற்றாவத்தை கமலனை தெரியாது.

:lol: மன்னிக்கவேண்டும் பெரியப்பு. :lol:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

எனக்கு கொற்றாவத்தையும் தெரியும் டன், கமலனையும் தெரியும் , ஆனால் கொற்றாவத்தை கமலனை தெரியாது.

:lol: மன்னிக்கவேண்டும் பெரியப்பு. :lol:

ஆஹா,, மிகபெரிய துப்பு ஒன்றை பெரியப்புவுக்கு குடுத்து இருக்கின்றீர்கள், ஆமா, இதையல்ல கூகுள் இனையத்தளத்திலா தேடிப்பிடிச்சியள்... :roll: :evil: :evil:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஆஹா,, மிகபெரிய துப்பு ஒன்றை பெரியப்புவுக்கு குடுத்து இருக்கின்றீர்கள், ஆமா, இதையல்ல கூகுள் இனையத்தளத்திலா தேடிப்பிடிச்சியள்... :roll: :evil: :evil:

டன் உங்களுக்கு ஏதாவது துப்பு வேணுமெண்றால் சொல்லுங்க என்னிடம் நிறைய இருக்கு, துப்பு.:P

Link to post
Share on other sites

என்னிடம் நிறைய இருக்கு, துப்பு.:P

Ðô¨À ÐôÒ ÐôÒñÎ ÐôÀ¢ ÐôÒÃÅ¡ þÕì¸¢È ¸Çò¨¾ ¿¡ÈÊ측¾ «ôÒ!

¼ñ ¦º¡ýÉ ÌÈ¢ôÒ¸û ¸ÁÄÛìÌ «ôÀ¢Ê§Â ¦À¡ÕóÐÐ. :shock: ÒÄÉ¡ö× «ó¾Á¡¾¢Ã¢...

¬¨Çò¦¾Ã¢Ô§Á¡ «ôÒ?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அட.. எங்கட கணபதி.. ம்.. ஆள் அமெரிக்காவில தான் இருக்கிறார்.. ஆனாலும் வருசத்தில 3 மாசம் கொழும்பில தான் நிப்பார். இந்த வருசம் ஆடியில கொழும்பு வந்திருந்தார். நான் அவரோடை படிச்சனான். பெரியப்பு அவரின்ர விபரம் தனிமடலில அனுப்புறன்.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

கருகம்பனை (அம்பனை, அளவெட்டி அருகில் உள்ள கிராமம்) சேர்ந்த விஜிதரன் என்பவரினைத்தேடுகிறேன். இவருடைய தகப்பன் இறந்து விட்டார். 89,90 கடைசியாகப் பார்த்தனான். பிறகு பிரான்சில் வசிப்பதாகக் கேள்விப்பட்டேன். தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரியில் க.பொ.த உயர்தரம் 89 ல் கணிதபிரிவில் படித்தவர். சுண்ணாகம் வினாயன்ஸ் , வாணி டியூட்டரிலும் படித்தவர். யாருக்கும் தெரிந்தால் அவரினைப்பற்றி எனக்குத்தனிமடல் அனுப்புங்கோ.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

யதுகரன், பார்த்திபன், குமரன் என்று சாவகச்சேரியைச் சேர்ந்த பொடியங்களை யாருக்குமாவது தெரியுமா? மூன்று பேரும் உறவினர்கள். வயது 20-25க்குள் இருக்கும். எங்கோ ஒரு புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் இருப்பார்கள். தொடர்புகொள்ள முயற்சிக்கிறேன்.

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • வசதியாக குந்தியிருந்து இரைமீட்பதை போன்ற சுகமான அனுபவம் உண்டா?  
  • நேற்று இந்தக் காணொளியை பார்க்க நேர்ந்தது.. இவர் கூறும் கூற்றில் மெய், பொய் தெரியாது, பார்வையளர்களின் முடிவுக்கு விட்டுவிடலாம்..! 🤔  காலத்திற்குள் செய்யாத உதவியும், எல்லாம் முடிந்த பின் மக்களின் மனநிலைக்கு ஏற்ப புகழ்ந்து தள்ளுவதும் குப்பைக்கு சமம் என்ற உண்ர்வே மேலிட்டது.    
  • 1) திருமணம் சுபமுகூர்த்தத்தில் நிறைவேறியது.  காதல் கரிநாள் ஆனது  ..... 2) உறவுகள் பறிபோனது.  காதல் வந்தது.  .... 3) நொடி மூச்சு நிலையில்லை.  காதல் நிலையானது.  ... 4) கண்ணால் காதல் வந்தது.  இதயம் நொறுங்கிப்போனது.  ... 5) நித்திரையில் சிரித்தேன்.  திட்டி எழுப்பினார் அம்மா  @ கவிப்புயல் இனியவன் 
  • பூமியில் விதைக்கப்பட்ட விதை கூட எதிர்ப்பைச் சமாளித்து முளைத்துக் காட்டுகிறது! . ஒவ்வொரு நாளும் காட்டில் சிங்கத்தால் கொல்லப்படுகின்ற நிலையில் உயிர் வாழும் மான் கூட பிரச்சனைகளை சமாளிக்கின்றது ! பெரிய மீன்களால் ஆகாரத்திற்காக விழுங்கப்படும் நிலையிலிருக்கும் சிறிய மீன்களும் கடலில் புலம்பாமல் வாழ்கின்றன ! மனிதர்களால் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வெட்டப்படுகின்ற வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்ற மரங்களும் நிமிர்ந்து நிற்கின்றன ! ஒவ்வொரு நாளும் ஆகாரத்திற்காக பல மைல்கள் தூரம் பறந்தாக வேண்டிய பறவைகளும் மனம் சலிப்படையாமல் முயற்சி செய்கின்றன ! சிறியதான உடலையும், பல கஷ்டங்களையும் சமாளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலிருக்கும் எறும்புகள் கூட துவண்டு போகாமல் வாழ்ந்து காட்டுகின்றன ! தண்ணீரே இல்லாத பாலைவனத்தில் உயிர் தரிக்க வேண்டிய நிலையிலிருக்கும் ஒட்டகங்களும், எங்கும் ஓடிப்போகாமல் அதில் வாழ்ந்து காட்டுகின்றன ! ஒரு நாள் மட்டுமே வாழ்க்கை என்ற நிலையிலிருக்கும் பலவகை பூச்சிகளும், அந்த ஒரு நாளில் உருப்படியாக வாழ்கின்றன ! இப்படி பலகோடி உயிரினங்கள் உலகில் வாழ முடியுமென்றால் உன்னால் வாழ முடியாதோ? அதை ஏன் புலம்பிக்கொண்டு வாழ்கின்றாய் ! அதை ஏன் நொந்துபோய் வாழ்கின்றாய் ! அதை ஏன் வெறுத்துக்கொண்டு வாழ்கின்றாய் ! அதை ஏன் அழுதுகொண்டு வாழ்கின்றாய் ! வாழ்க்கையைக் கவனிக்கவே நேரம் இல்லாமல், எதையோ தேடி ஓடிக்கொண்டே இருந்துவிட்டு, ஒருநாள் புஸ் என்று போய்விடுவது சாதனை இல்லை, வேதனை. . சந்தோஷமாகத்தான் வாழ்ந்து பாரேன் ! இது உன் வாழ்க்கை... அதை ஆனந்தமாக வாழ். . . https://www.facebook.com/நல்லதே-நினைப்போம்-நல்லதே-நடக்கட்டும்-1639711246245226/photos/சிந்தனைசெய்-மனமேநன்றி-தே-சௌந்தர்ராஜன்அவன்-சொன்னான்-இவன்-சொன்னான்-என்று-எதையும்-ந/1752318084984541 திருவாசகத்தில் ஒரு வாசகம் -39    
  • பழைய காலத்தில் தான் பாம்பை முடிந்தால் அடித்து கடி வாங்கியவருடன் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தது. இப்போது polyvalent antivenom என்று நாகம், புடையன், கண்டங்கருவளை என பல பாம்புகளின் விஷத்தை முறிக்கும் மருந்து ஒன்றாகவே பாவனையில் இருக்கிறது.  இந்த மருந்துகளை பாம்புக் கடி வாங்கிய நாய்களுக்கு ஏற்றிய அனுபவம் இருக்கிறது. 
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.