அருட்செல்வம் இலகுப்பிள்ளை

பிறப்பு:
இறப்பு:

நேர்மையாய் வாழ்தல் ஒன்றே
பெரு வாழ்வு என
என வாழ்ந்து காட்டி
எமக்கு வழிகாட்டியாக நின்ற
உங்கள் நினைவுகள்
என்றும் எம்முடன்
பயணிக்கும்

 

மனைவி, பிள்ளைகள்,உறவுகள்


தொடர்புகளுக்கு:

Rajeeshun 6474497439

தகவல்:

Rajeeshun