வணக்கம்,

அப்பாவின் நினைவு தினம் 16/09/20,

இந்த மக்களையும் முன்னேற்றிவிடுங்கள் முடிந்தால் , இச் சிறு தொகையுடன்

நன்றி
அன்புடன் உடையார்

https://yarl.com/forum3/topic/247529-%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%88-%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *