தமிழும் நயமும்

பண்டைய கால தெறுவேயத்தின்(பீரங்கி) பாகங்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்களும் அவற்றின் பயன்பாடும்

2 weeks 2 days ago

இவ்விடுகை ஆய்தவியலில்(hopology) விருப்பம்/நாட்டம் உள்ளோரிற்கு நல்ல விருந்தாக அமையும். இங்கே தெறுவேயங்களில் இருக்கும் உறுப்புகளை பட்டியலிட்டு அவற்றின் செயல்களையும் விளக்கியுள்ளேன். குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினையும் கீழே உள்ள படிமத்தில் கண்டுகொள்ளவும்.

 

பீரங்கி என்பது தமிழல்ல. சரியான தமிழ்ச் சொல் தெறுவேயம் என்பதாகும்.

தெறுவேயம் - Cannon

 

எதிர்மறை வெளி(Negative space):-

 • துளை(Bore): மூட்டுப்படை(Ordance) (நொய்யகோ(wad), குளிகை(pellets) போன்றவை) நிரப்பப்படும் துளையின் தளம் அல்லது துளையின் அடி எனப்படும் துளைக்கு அருகிலுள்ள முடிவு உட்பட அனைத்தும் உள்ளீடற்ற உருளை போன்று தெறுவேயத்தின் மையத்தின் கீழ் வரை துளைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தெரியும் துளை விட்டமானது தெறுவேயத்தின் குழல்விட்டத்தைக்(கலிபர்) குறிக்கிறது.
 • புழை(Vent): தெறுவேயத்தின் முடிவிற்கு அருகில் உள்ள மெல்லிய குழாயானது, வெடிக்கும் பொருளை உள்ளே ஒரு பற்றவைப்பு மூலத்துடன் இணைப்பதோடு பெரும்பாலும் உருகி(fuse) அளவு நீளம் கொண்ட திரியால் நிரப்பப்படுகிறது; எப்போதும் வெநின்(breech) அருகேதான் அமைந்திருக்கும். இது, சில சமயங்களில் 'உருகி துளை(fuse bore)' அல்லது 'தொடு துளை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தெறுவேயத்தின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள புழையின் மேற்புறத்தில் 'புழை புலம்' என்று அழைக்கப்படும் ஒரு தட்டையான வட்ட இடம் உள்ளது, அங்கு அந்த வெடிக்கும் பொருளானது தீக்கோலால் பற்றவைக்கப்படும். தெறுவேயம் வெண்கலமாக இருந்தால், பெரும்பாலும் செம்பால் செய்யப்பட்ட புழையின் நீளத்திற்கு திருகப்பட்ட 'புழை துண்டு' இருக்கும்.
 • குவியறை(Chamber): வெடிமருந்து/கரிமருந்து நிரப்பப்படும் துளையின் அடிப்பகுதிக்கு மிக அருகில் உள்ள உருளை, கூம்பு அல்லது கோள ஒடுக்கிடம்(recess).

 

parts of the cannon in tamil.jpg

'படிமப்புரவு: விக்கிப்பீடியா | தமிழில்: நன்னிச் சோழன் '

திண்ம வெளி(Solid space):-

ஒரு தெறுவேயத்தின் முக்கிய உடல் மூன்று அடிப்படை நீட்டிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது:

→முன்னணி மற்றும் நீளமானது பொளிவாய் என்றும்,

→நடுத்தர பகுதி கெட்டி என்றும்,

→மற்றும், மிக நெருக்கமான மற்றும் சுருக்கமான பகுதி கொண்டை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

 • பொளிவாய்(Chase): இது கெட்டிக்கு(reinforce) முன்னால் உள்ள தெறுவேயத்தின் முழு கூம்பு பகுதியையும் குறிக்கும் சொல். தெறுவேயத்தின் மிக நீளமான பகுதியான இது, பின்வரும் கூறுகளையும் உள்ளடக்கியது:
  • கழுத்து(Neck): பொளிவாயின் குறுகலான பகுதியான இது தெறுவேயத்தின் முன்னணி முனைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
  • முகவாய்(Muzzle): கழுத்தின் முன்னோக்கி உள்ள பொளிவாயின் பகுதி. இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:
   • முகவாய் வீக்கம்(Swell of Muzzle ) என்பது பொளிவாயின் முன் முடிவில் உள்ள துண்டு விட்டத்தின் இலேசான வீக்கத்தைக் குறிக்கிறது. தெறுவேய தாணிப்பை(load) எளிதாக்குவதற்காக, இது பெரும்பாலும் உட்புறத்தில் முனைமழுக்கப்படுகிறது (chamfered ). சில சுடுகலங்களில், இந்த கூறு ஒரு பரந்த வளையத்தால் மாற்றப்பட்டு 'முகவாய் பட்டை' (Muzzle band) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
   • முகம்(face) என்பது முகவாய் (மற்றும் முழு துண்டின்) முன்னணியில் இருக்கும் தட்டையான செங்குத்து சமதளம் ஆகும்.
   • முகவாய் வர்ப்புகள்(Muzzle mouldings) என்பவை அடுக்கிய(tiered) வளையங்கள் ஆகும், அவை முகத்தை மீதமுள்ள முகவாய்களுடன் இணைக்கின்றன, அவற்றில் முதலாவது 'உதடு'(lip) என்றும் இரண்டாவது 'கக்கப்பட்டி'(fillet) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
   • முகவாய் கவோதம்(Chase astragal) மற்றும் கக்கப்பட்டிகள் என்பவை கழுத்தின் பின்னால் பொளிவாய்க்கு வெளிப்புறத்தில் சுற்றியுள்ள மூன்று குறுகிய வளையங்களின் வரிசையாகும். இவை, சில நேரங்களில் கூட்டாக 'பொளிவாய் வளையம்'(chase ring) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
  • பொளிவாய் கவோதம்(chase astragal) மற்றும் கக்கப்பட்டிகள்: பொளிவாயின் அருகில் அமைந்துள்ள அத்தகைய வளையங்களின் இரண்டாவது தொடர் இவையாகும்.
  • பொளிவாய் கச்சு(Chase girdle😞 இது பொளிவாய் கவோதம், கக்கப்பட்டிகள் மற்றும் கெட்டி ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான பொளிவாயின் சுருக்கமான நீளமாகும்.
 • கெட்டி(reinforce): துண்டின் இந்த பகுதி அடிக்கடி முதல் கெட்டி & இரண்டாம் கெட்டி எனப் பிரிக்கப்படுகிறது, ஆனால் எந்தவொரு சமயத்திலும் அதன் முன்னணி முடிவில் ஒரு குறுகிய வட்ட கெட்டி வளையம் அல்லது பட்டை இருப்பதால் பொளிவாயில் இருந்து தனித்தனியாக குறிக்கப்படுகிறது. கெட்டியின் சாணானது(span) பின்வருவனவற்றையும் உள்ளடக்கியது.
  • தாங்குருளையானது(trinnion) கெட்டி-வளையத்தின் பின்னால் உள்ள கெட்டியின் முன்னணி முடிவில் அமைந்துள்ளது. அவை துளைக்கு செங்குத்தாக, அதற்குக் கீழே, இரண்டு உருளைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த உருளைகள் தெறுவேயத்தை அதன் வண்டியில் மூட்ட(mount) பயன்படுகின்றன.
  • விளிம்புத்தளம்(rim base) என்பது தாங்குருளையின் ஒன்றியத்தில் அமைந்துள்ள குறுகிய அகல வளையங்கள் ஆகும். இது தெறுவேயத்தின் வண்டி பற்றுயத்திற்கு(attachment) ஆதரவை வழங்குகிறது.
  • தெறுவேயத்திற்கு இரண்டு கெட்டிகள் இருந்தால் மட்டுமே 'கெட்டி பட்டை' (reinforce band) என்பது இருக்கும். மேலும், இது முதல் கெட்டியை இரண்டாவதிலிருந்து பிரிக்கிறது.
  • வெந்(breech) என்பது துளைகளின் அடிப்பகுதிக்கு பின்னால் உள்ள திட உலோகத்தின் திணிவை குறிக்கிறது. இது பொதுவாக முகவாய்க்கு நேரெதிரே உள்ள தெறுவேயத்தின் முடிவைக் குறித்து, அடி வளையம் உட்பட வெநின் அடிப்பகுதி வரை நீள்கிறது. அதாவது, வெடிமருந்தின் வெடிப்புத் தொடங்கும் இடத்திலிருந்து அதற்கு மாறாக உள்ள அழுத்தப்பட்ட வளி தப்பிக்கும் திறவு(opening) வரை. (வெந் என்றால் தமிழில் முதுகு(பின்பக்கம்) என்று பொருள்)
  • அடி வளையமானது(base ring) கெட்டிக்கு அருகில் உள்ள முடிவில் கொண்டைக்கு சற்று முன்னர் முழுத் தெறுவேயத்தின் பரந்த பகுதியில் ஒரு வளையத்தை உருவாக்குகிறது
 • கொண்டை(cascable): இது தெறுவேயத்தின் ஒரு பகுதி கெட்டி(கள்) மற்றும் அடி வளையத்தின் பின்னால் உள்ளது. இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:
  • துண்டின் சிறிய கோள முனையமாக இருக்கும் குமிழ்(knob);
  • கழுத்து(neck) என்பது குமிழியை வெளியே வைத்திருக்கும் ஒரு குறுகிய, ஒடுங்கிய உலோகத் துண்டு ஆகும்
  • கக்கப்பட்டி என்பது கொண்டையின் கழுத்தை வெநின் அடித்தளத்துடன் இணைக்கும் அடுக்கு வட்டு ஆகும்
  • வெநின் அடியானது(base of the breech) உலோக வட்டு ஆகும், இது கொண்டையின் மிக முன்னோக்கிய பகுதியை உருவாக்கி, அடி வளையத்திற்கு அடுத்ததாக உள்ள வெநினிற்கு எதிராக நிற்கிறது.

 

புதிய சொற்களிற்கான விளக்கம்:-

 • பொளிவாய் - பொளியப்பட்டதன் வாயினை உள்ளடக்கிய பகுதியாதலால் இதற்க்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டலாயினேன்.
 • கெட்டி - இதற்கான ஆங்கிலச்சொல்லான என்பதை ஆங்கிலேயர் குண்டினை தாணித்தல்(load) என்னும் மேற்பொருள் வரும்படியாக என்று வழங்கியிருக்கின்றனர். ஆகவே அதே பொருளில் எம்தமிழிலும் வழங்கும் கெட்டி என்னும் சொல்லினை இங்கு கையாண்டிருக்கிறேன்.
 • கக்கபட்டி - ஈழத் தமிழ்
 • கவோதம் - கிட்டிப்பு: இராமகி ஐயா
 • கச்சு - girdle(இடையில் இருக்கும் கச்சுப்பட்டை போன்று இங்கும் இருக்கிறது. )
 • வெந் என்றால் தமிழில் பின்பக்க முதுகு என்று பொருள். . இங்கு இது பின்பக்கம் என்னும் பொருளில் ஆளப்பட்டுள்ளது
 • கொண்டை: இந்த கொண்டை என்னும் சொல்லினை இந்திய துணைக்கண்ட தெறுவேயங்களை(cannon) அடிப்படையாக வைத்தே உருவாக்கினேன். வெள்ளையர்களினது அன்று.

 

உசாத்துணை:

 • செ.சொ.பே.மு.
 • கட்டட அமைப்புக்கலை சொற்றொகுதி

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannon

தமிழாக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

பூவின் ஏழு பருவப் பெயர்கள்

2 weeks 2 days ago

 

பூவின் ஏழு பருவப் பெயர்கள்
                        பூவின்  பெயர்கள்
1595842345422772-0.png
        
 
பூவினை மலர் என்று சொல்வது
மட்டுமே நம்மில் பலருக்குத் தெரிந்திருக்கும்.
 
ஒரு பூவானது அரும்பி ,மலராகி, மணம்
பரப்பி மனங்களைக் கொள்ளை கொள்ளும்வரை
எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.
மாற்றங்கள் மட்டுமா நிகழ்கின்றன?
 
மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப பெயரையும்
அல்லவா மாற்றிக் கொள்கிறது.
 
பருவத்துக்கு ஒரு  பெயர் தாங்கி
ஒவ்வொரு பருவத்தையும் என்னைப் பார்
என்று உற்று நோக்க வைத்து
உவகை கொள்ள வைக்கிறது.
 
கண்களுக்கு விருந்து படைக்கும் மலருக்கு
இத்தனை பெயர்களா?
வியக்க வைக்கிறது அல்லவா?
 எந்த மொழியிலும் இல்லாத 
சொல்லாளுமை தமிழுக்கு உண்டு 
 என்பதற்கு இந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு
மட்டுமே போதும்.
 
அரும்பு , நனை ,முகை   ,மொக்குள்  ,
முகிழ்   ,மொட்டு.  , போது, மலர் ,  
வீ.   , பொதும்பர்   ,பொம்மல் ,செம்மல் .
என மலர் தன் மாற்றங்களுக்கு
ஏற்ப கொடுத்து வைத்திருக்கும்
பெயர்கள்தான் எத்தனை !எத்தனை!
 
அத்தனையையும் சொல்லும் போதெல்லாம்
 பூவின் அந்தந்தத்  தோற்ற மாற்றம் 
நம் கண்முன் வந்து விரியும்.
இனி இதனை இப்படித்தான் சொல் வேண்டும்.
இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் என்ற
ஆர்வத்தைத் தூண்டும்.
 
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப்
 புரட்டிப் பார்ப்போமானால் 
 மலரை ஒவ்வொரு புலவரும்
எவ்வாறெல்லாம் பெயர் கொடுத்து 
கொண்டாடி வந்துள்ளனர் என்ற
உண்மை புரியும்.
 
பருவத்திற்கு ஒரு பெயர் கொண்ட
தனித்தன்மையால்தான் தமிழுக்கு
கன்னித்தமிழ் என்ற பெயர் வந்ததோ?
 
அரும்பு என்பது நமக்குத் தெரியும்.
இதழ் விரிப்பதற்கு முந்தைய பருவம் அரும்பு.
 
அரும்பு தெரியாதவர் ஒருவரும்
இருக்க முடியாது.
பூக்கடைக்குப் போனால் அரும்பாகக்
கொடுங்க என்று கேட்டு வாங்கியிருப்போம்.
1611114416811003-0.png
இந்த அரும்பிலும் மூன்று உட்பிரிவுகள் உண்டாம்.
        
 நனை , முகை   ,மொக்குள் 
என்பன அரும்பின் மூன்று  நிலைகளாம்.
 
அவற்றை எப்படி கண்டறிவது என்ற 
கேள்வி எழலாம்.
 
நனை  என்பது  உள்ளும் புறமும் 
ஒருவித ஈர நைப்புள்ள  தேன் 
 நனைப்புடன்  காணப்படம்
நிலை   நனை எனப்படும்.
 
முகை என்பது முகிழ்த்தல் அதாவது
சற்று புடைத்தல்.
 
மொக்குள் என்பது  மணம் பெறும் நிலை.
               
இவை எந்த மொழியிலும் இல்லாத சிறப்பு!
நினைக்கும்தோறும் உள்ளத்தில் 
மேலிடும் உவப்பு!
 
அரும்புக்கு துளிர்த்தல், முளைத்தல்,
தோன்றுதல் என்ற மூன்று பொருள் உண்டு.
         .
இப்போது பூவின் ஏழுநிலைகள் மற்றும் அவற்றின்
பெயர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
     
         
                           பூவின் ஏழு நிலைகள்
                           
பூக்கும் பருவத்தின் 
முதல் நிலை                  _அரும்பு
    
மொக்குவிடும் நிலை   _மொட்டு 
    
 முகிழ்க்கும் நிலை        _ முகை 
    
   பூவாகும்  நிலை              _ மலர் 
    
 மலர்ந்த 
இதழ் விரிந்த நிலை        _      அலர்
    
வாடும் நிலை                   _          வீ
   
வதங்கிக் 
கிடக்கும் நிலை             _       செம்மல்
 
இவை பூவின் ஏழு நிலைகளுக்குமான 
ஏழு பெயர்களாகும்.
 
 
பூவின் பருவநிலையை நுட்பமாக
உற்று நோக்கி 
மேலும் சில பெயர்கள் கொடுத்திருக்கும்
தகவல்களையும் சங்க 
இலக்கிய பாடல்கள்
மூலமாக நம்மால் அறிய முடிகிறது.
அவ்வாறு பெறப்பட்ட தகவல்கள்மூலம்
பூவிற்கு பதின்மூன்று பெயர்கள்
தந்துள்ளமையை அறிய முடிகிறது.
அவற்றிற்கான விளக்கங்கள் இதோ:
 
                   
அரும்பு   _   அரும்பும் நிலை
 
நனை   _ அரும்பு வெளியில்
                    தலை காட்டும் நிலை 
முகை      _   தலைகாட்டிய நனை 
                      முத்தாக மாறும் நில
மொக்குள்  _  பூவுக்குள் பருவமாற்றமான 
                           நாற்றம்   அதாவது
                           மணம் பெறும் நிலை.
 
மொக்குள் பருவத்தில்தான் பூவில்
மணத்தைக் கொடுக்கும்
மாற்றங்கள் நடைபெறும்.
       
முகிழ்      _   மணம் கொண்டு 
                       முகிழ்தல்
 
அதாவது விரிந்தும் விரியாமலும்
இருக்கும் நிலை முகிழ்.
 
போது  _          மொட்டு மலரும்போது 
                             ஏற்படும் புடைப்பு நிலை
 
 மலர்   _          மலரும்  பூ 
                           அதாவது மலர்ந்த நிலை
 
 பூ             _    முழு இதழ்களும் 
                        விரிந்த நிலையில்
                         பூத்திருக்கும் மலர்
 
வீ           _         உதிரும்  நிலையில் 
                          இருக்கும் பூ
 
பொதும்பர் _   பூக்கள்  பூத்துக் 
                             குலுங்கி நிற்கும்  நிலை 
                              பொதும்பர் 
பொம்மல்  _    உதிர்ந்து கிடக்கும் பூ
 
செம்மல்  _      உதிர்ந்த பழம் பூ
 
செந்நிற மாற்றம் பெற்று 
அழுகும்   நிலைதான்
செம்மல்.
 
அரும்பு ,நனை ,முகை, மொக்குள், 
முகில், மொட்டு,
 போது, மலர் , பூ  , வீ ,  
பொதும்பர் , பொம்மல் ,
செம்மல் என்று பதின்மூன்று 
பெயர்கள் .
 
அப்பப்பா ....இத்தனை பெயர்களா?
இதற்கே வியந்து போனால் எப்படி....
புலவர்கள் அவற்றைக் கையாண்ட விதத்தை
வாசிக்கும் தோறும் நமக்குள் ஒரு
பெருமிதம் ஏற்படுகிறது.
 
 "காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
  மாலை மலரும் இந் நோய் "
     
 என்ற திருக்குறளில்  ,
 காதல் காலையில் அரும்பும்.
பகல் ஆக ஆக  அரும்பு மலர்ந்து போது
என்ற நிலையில்
ஏற்படும் புடைப்பு நிலையைப்போல 
சற்று அதிகரிக்கும்.
மாலை ஆகியதும் முழு மலராக
மலர்ந்து  மகிழ்ச்சி தருவதுபோல
இன்பம் தரும் என்கிறார் வள்ளுவர்.
எப்படி ஒரு கற்பனை பாருங்கள்.!
 
அரும்பு  ,  போது  ,  மலர்  என்ற பூவின் 
 மூன்று நிலைகளையும் ஒரே பாடலில்  கூறி
அவற்றின் சிறுசிறு வேறுபாடுகளைக்
காதலோடு கவினாக பிணைத்து
அறிய வைத்துள்ள பாங்கு திருவள்ளுவரைத்
தவிர வேறு யாரால் கூடும்?
திருவள்ளுவர் இயற்கை ஆர்வலராக
இருப்பாரோ?
 
 " முகைமொக்குள் உள்ள  நாற்றம்போல் பேதை 
  நகைமொக்குள் உள்ளதொன்று உண்டு "
 
                                                 திருக்குறள்  _1274
             
 பூ பருவ மாற்றம் அடைந்து சற்று 
புடைத்துக்கொண்டு வரும்போது அதற்குள்
 மணம் உருவாதல் போல
 காதலியின் புன்முறுவல் தோற்றத்தில்
காதல் மிகும் என்ற ஒரு குறிப்பு உண்டு 
என்கிறார் வள்ளுவர்.
இங்கே காதலியின் 
புன்முறுவலுக்கு முகைமொக்குள்
பருவத்தை உவமையாகக் கூறியுள்ளது
நோக்கத்தக்கது.
 
 
முகை, மொக்குள்  என்ற பூவின்
 பருவநிலைகள் மணத்திற்கானது 
என்பதை இந்தக் குறள் மூலம்
திருவள்ளுவரும் உறுதி செய்துள்ளார்.
 
 பூவின் ஒவ்வொரு நிலையையும்
உற்று நோக்கி எழுதியுள்ளமையால்
திருவள்ளுவர் தான் ஓர்
இயற்கை ஆர்வலர் என்பதை
மெய்ப்பித்துள்ளார்.
 
பூவின் இந்த ஏழு படிநிலையை 
உற்று நோக்கிய தமிழர்கள் 
மனிதர்களின் வளர்ச்சி பருவத்தையும்  
இதனை ஒட்டியே ஏழு பருவங்களாக 
அமைத்தனர் எனக் கொள்ளலாம்.
 
பெண்களுக்கு பேதை பெதும்பை, மங்கை,
 மடந்தை  ,  அரிவை ,தெரிவை ,
பேரிளம் பெண் என்ற
 ஏழு பருவப் பெயர்கள் உள்ளன.
 
ஆண்களுக்கு அதற்கு இணையாக   
பாலன்  , மீளி.,  மறலோன் ,
திறலோன், காளை  ,விடலை ,
முதுமகன் என்று வயதின் அடிப்படையில்
ஏழு பருவப்பெயர்கள் கொடுக்கப்
பட்டுள்ளன.
         
     
பூக்கள் பற்றிய மேலும்  சில தகவல்கள்
இதோ:
 
சில மலர்கள் இரவில் மலரும்.
சில பகலில் மலரும்.
 இரவில் மலரும் மலர்கள்  
பெரும்பாலும் வெண்மை நிறமும்
மணம் மிகுந்தவையாகவும் இருக்கும். 
 
அவ்வாறு இருப்பதால்தான் 
வண்டுகளால் எளிதாக பூவின்
இருப்பிடத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியுமாம்.
 
மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற 
இது உதவியாக இருக்குமாம்.
 
கள்ளிப்பூக்கள் இரவில்தான் மலருமாம்.
      
1595842332087232-3.png
 
  இருள்நாறிப் பூ.
 
 இது நள்ளிருள் நாறி
  எனப்படுகிறது.
 இருவாச்சிப்பூ என்று நம்மால் 
அறியப்பட்ட பூ இந்த இருள்நாறிப் பூ.
 
சில ஊர்களில் இதனை இருவாட்சிப் பூ 
என்றும் சொல்லுவர்.
 
ஆவிரைப்பூ  என்று ஒரு பூ உண்டாம்.
நாம் அறிந்த ஆவாரம் பூ என்பதுதான்
ஆவிரைப் பூ என்றும் அறியப்படுகிறது.
 
இதற்கு  மேகாரி என்று
மற்றுமொரு பெயரும் உண்டாம். 
         
        
      
1595842327732984-4.png
 
 மொழியின் உயர்வு மக்கள் அதனை எவ்வாறு
 பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருகின்றனர்
 என்பதில்தான்  உள்ளது.
பூவுக்கு இத்தனை பெயர்கள் இருந்தும்
நாம் அதனைப் பயன்படுத்துகிறோமா....?
              
வேறு எந்த மொழியிலாவது
பூவாக மலரும் பருவத்திற்கு இத்தனை
பெயர்கள் இருக்க முடியுமா?
 
எவ்வளவு வளமான சொற்களைக்
கொண்ட மொழி நம் தமிழ் மொழி!
 
அதனை நாமும் பயன்படுத்தித்தான் 
பார்ப்போமே!

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறிஞ்சியியல்(Montology) தொடர்பான கலைச்சொற்கள்

1 month 2 weeks ago

main-qimg-88acff1a073f337672313c9618e143af-lq.jpg

 

குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்களில் இவை காணப்படுவதால் புவியியல், வேதியல் என்பன போன்று மலையும் மலை சார்ந்தவற்றையும் குறிஞ்சியியல் (credit: திருவள்ளுவன் இலக்குவனார் ) என்றே நாம் தனியியல் கண்டு பல கலைச்சொற்களைப் புதுப்பிக்க இயலும்.

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மலையியல் தொடர்பான கலைச் சொற்கள் :

 1. அடிவாரம், தாள், வெற்பு - மலையின் அடிப்பகுதி (spur / Foot of a hill/mountain)
 2. அடுக்கம் - பன்மலை வரிசை (a complex mountain range.)
 3. அறைவாய், கணவாய், கண்டி - (mountain pass)
 4. ஆரிப்படுகர் - (very difficult mountain path with ascents and descents) அரிதின் முயன்று ஏறியும் இறங்கியும் செல்லும் கடிய மலை வழி
 5. கது, கிழிப்பு, பிளப்பு, விடர், விடரளை, விடம்பு, விடப்பு, மறுமாடி- mountain cleft
 6. கமர் - chasm
 7. கவான் - கவைந்து கிடக்கும் பக்க மலை
 8. கோடு - இரு குவடுகள் சேருமிடம் (joining place of two summits)
 9. கல்லளை, விடரகம், அளை, குகரம், முடுக்கர், விடப்பு, விடர், முகை, போன், கெவி - mountain caves
 10. கன்முழை, கற்பாழி, காண்டை, முழை - large mountain cave
 11. பொறை அருப்பம், சுவல், பறம்பு, பொற்றை, பொச்சை, அரி - hillock, hummock, knoll
 12. குறும்பொறை - பொறையை விடச் சிறியது; பரந்துபட்ட கற்பாறை எனவும் கொள்ளலாம்.
 13. கொடுமன் - slope & side together
 14. கொடுமுகம் - steep face
 15. கொடுமுனை- precipice
 16. கோடு, முகடு, மோடு - ridge
 17. சமவெளி, தாவு, துறவை - plain
 18. சரி - மலைவழி- mountain way
 19. சரி, சரிவு - declivity
 20. சென்னி, குடுமி, உச்சி, முடி - peak of a mountain/ hill - மலையுச்சி
 21. சிமை, மீமிசை, அறை, கூடம், குவடு - summit of a mountain/ hill - உச்சி மலை
 22. சிமையம், கொடுமுடி - உச்சிச் சிகரவுச்சி (topmost tip of the peak)
 23. சிலம்பு, அரைமலை - ஒரு உயரமான மலைச்சரிவில், இடையே அமைந்த ஒரு சிறிய சமவெளிப்பகுதி.
 24. சிறு மலை, குன்று, அரி, குன்றம், மிசை, ஏந்தல் - hill
 25. சூழி - மலையில் உள்ள குளம்
 26. ledge = ?
 27. படுகுழி, அகத்தியா - abyss
 28. பள்ளத்தாக்கு, கொல்லி, தாவு - valley, vale
 29. பிலம், கெவி- cavern
 30. புறத்தெற்றிடறு - Promontory (புறத்தெற்றிய திடறு)
 31. மணற்குன்று/ தகர் / எக்கர் / எக்கல்/ இடுமணல்/ பதுக்கை- sand hill / dune
 32. மரிசு - edge of ridge
 33. மோடு - eminence
 34. பிட்டி- mound
  1. திட்டு - திட்டாக இருக்கும் நிலம்
  2. திடல் - தரையில் இருந்து மெலிதாக உயர்ந்த நிலம்
  3. திடர் - இப்படி உயர்ந்த நிலம் சற்று பருத்திருந்தால்
  4. திடறு - நன்கு உயர்ந்து பருத்து இருந்தால்
  5. திப்பை - பருத்த மேடு
  6. குவால் - குவிந்தமலை போன்ற தோற்றத்தோடு இருக்கும் பிட்டி
 35. மிசைத்திட்டை - Mesa
  1. சொல் உருவான முறை - மிசை என்றால் தமிழில் உயர்ச்சி, மேலிடம், மேடு என்று பொருள்; திட்டை என்றால் மேடு, திண்ணை என்று பொருள். அதாவது மேடு போன்று உயரத்தில் அமைந்துள்ள சமதரையான(மேலிடம்) திண்ணை போன்ற நிலம். (மெசா உண்மையிலே ஒரு வகையான திண்ணைதான்)
 36. வற்புலம், பீடபுவி - plateau
 37. வரை - மலை முகட்டின் பக்கம் (side of a summit)
 38. வாரம், கடறு, சாரல், கடம், பொருப்பு- மலையின் ஒரு பக்கம் (side/ slope of a mountain)
 39. வட்டமரி - knob (வட்டமான(round) அரி(குன்று, குறும்பொறை))
 40. நெடும்பொறை - butte - இவற்றின் உயரமானது அகலத்தை விடவும் கூடுதலாக இருக்கும். மேலும் பொறை என்றாலே எமக்குள் ஓர் பாறை என்னும் உள்ளுணர்வு தோன்றி விடும். ஆதலால் அதனோடு நெடும் என்னும் உயரத்தைக் குறிக்கும் சொல்லினையும் சேர்த்து நெடும் பொறை என்னும் சொல்லினை உருவாக்கியுள்ளேன்.

 

 • அறை, துறுகல் - சிறுபாறை
 • இகுப்பம், கேளிதம் - சீரான பெரிய பாறை(boulders)
 • உலம் - திரண்ட கல் (round stone rock, large pebble.)
 • கக்கான்கல் - kankar, limestone, an impure concretionary carbonate of lime.
 • கரடு - கற்பாங்கான பெருந்திடல்
 • கல்/கன், அதிரி- stone
 • காழ் - gravel
 • குண்டுக் கல் - (undressed stone, rubble) வேலை செய்து செப்பனிடாத கல்
 • பரல், கூழாங்கல் - small pebbles
 • பருக்கை - சிறு கூழாங்கல்
 • பாறை, பாறாங்கல், முரஞ்சு, பெருங்கல், முரம்பு, கற்பாறை, சிலை, பார் - rock
 • முரம்பு - பருக்கைக் கல்லுள்ள மேட்டு நிலம்;
  mound of gravel or stone.

 

கலாநிதி குணராசா என்பவர் எழுதிய 'இடவிளக்கவியற் படங்கள்' என்னும் புத்தகத்தில் இருந்து…..

 

 • மென்சாய்வு- Gentle slope

main-qimg-418b15b965f45af64d29928f46ede99a.png

 • குத்துச்சாய்வு - Steep slope

main-qimg-667d71db1b763972e368398cf91454a3.png

 • குழிவுச்சாய்வு -Concave slope

main-qimg-da33a8f3b54ccb46475a0ce7fd985a75.png

 • குவிவுச்சாய்வு - Convex slope

main-qimg-bf37c829794ee68af59530b885b705b6.png

 • சமச்சீரான பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-018296faf59d3e2e1822e10892cf338c.png

 • சமச்சரில் பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-8aac8a906ebdde64559b081f03c014a1.png

 • நெடுக்குப் பள்ளத்தாக்கு -

main-qimg-ccf7c809f0c4f1fd2531f569c3523fa3.png

 • குறுக்குப் பள்ளத்தாக்கு - ஒரு பிரதேசத்தின் பாறைப் போக்குகளுக்கு குறுக்காகப் பாறைத் தொடர்களை ஊடறுத்து அமைந்திருப்பவை குறுக்குப் பள்ளத்தாக்குகள் எனப்படும்.

main-qimg-891ab0e26f8ab59414a878f88188e4ce.png

 • மேட்டு நிலம் - உயர் நிலமொன்றின் உச்சியில் அகன்று தட்டையாக அமைந்த ஒரு பரப்பே மேட்டுநிலம் எனப்படும். இதிலி சமவுயரக்கோடுகள் உயர்நிலத்தைக் காட்ட அமைந்திருக்கும். ஆனால் உச்சியில் சமவுயரக்கோடுகள் காணப்படா.

main-qimg-87a307ca6211fe1da53c12df213aac21.png

 

 1. கணவாய் - இரு பாறைத் தொட்களுக்கு இடையே அமைந்த கழுத்துப் போன்ற தாழ்ந்த பகுதியே கணவாய் எனப்படும். இதில் சமவுயரக் கோடுகள் பாறைத் தொடர்களினி அமைப்பைப் பிரதிபலிப்பனவாய் இருக்கும். இருபாறைத் தொடர்களைச் சுற்றி வளைத்து வேறு தாழ் சமவுயரக் கோடுகள் அமைந்திருக்கும். கணவாய்கள் பல்வேறு உயரங்களிற் காணப்படலாம்.
 2. உயர்கணவாய் சேணக்கணவாய் - இரு மலைத்தொடகளுக்கு இடையே அமைந்த இரு பள்ளத்தாக்குகளை இணைக்கும் கழுத்தே உயர் கணவாய் அல்லது சேணக் கணவாய் எனப்படும். கணவாயின் இரு பக்கமும் உயர் நிலம் காணப்பட சேணக்கணவாயின் இரு புறமும் பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படும்.
 3. கடகம்/ மலையிடுக்கு - gorge - ஒரு பள்ளத்தாக் குவழக்கத்தைவிட ஆழமாயும், ஒடுங்கிய தாகவும், ஒருபுறம் கணவாய் அமைப்பிலும், மறுபுறம் படிப்படியாக உயர்ந்தும் சமவுயரக் கோடுகளைக் கொண்டு அமையும்போது அதனை மலையிடுக்கு என்பர். கணவாய் ஒன்றிற்கும் மலையிடுக்கிற்கும் இடையில் வேறுபாடுகளுள்ளன. மலையிடுக்கு, பெயருக்கு ஏற்ப ஒரு பாறைத் தொடரில் ஆழமான, ஒடுங்கிய இடுக்காகக் காணப்படும். இடவிளக்கவியற் படங்கள். கணவாயை ஒரு புறத்தில் இருந்து ஏறிக்கடக்கும் போது முதலில் படிபடியாக ஏற்றம் உயர்ந்து, பின்னர் படிப்படியாக இறங்கிக் காணப்படும். ஆனால் மலையிடுக்கு அவ்வாறன்று. ஒரு புறம் படிப்படியாக உயர்ந்து, மறுபுறம் அந்த உயரம் படிப்படியாக உயர்ந்து செல்லும். படம் 3.18 - இல் சமவுயரக் கோடுகளின் அமைப்பினை அவதானிக்க. கணவாய் போன்று சமவுயரக்கோடுகள் இருபுறமும் உயரத்தை 'நோக்கி V” வளைவாக அமையவில்லை. ஒருபுறம் உயரும் அப்பள்ளத்தாக்கு, மறுபறமும் உயர்ந்து செல்கின்றது. பொதுவாக மலையிடுக்குகள் குத்தான பக்கங்களைக் கொண்டனவாயும், ஒடுங்கியனவாயும், ஆழமானவையாயும் காணப்படும். ஒருவகையில் இவை ஒடுங்கிய குறுக்குப் பள்ளத்தாக்கை ஒத்தன. (படம்: 3.18)

main-qimg-f9e376e7bbce689d06e69eb2ecf85dfc.png

 

 1. சரிவுப்பறை - குத்துச் சாய்வான பாறைச்சாய்வு ஒன்று சுவர் போன்று வெகுதூரம் நீண்டமையும்போது, அதனைச் சரிவுப்பறை என்பர். இவை பொதுவாக மேட்டுநிலங்களை உருவாக்கும் சாய்வுகள் சரிவுப்பாறைகளாகக் காணப்படுகின்றன.
 2. சுவடு -ஒரு உயர் நிலத்தினின்றும் அல்லது ஒரு பாறைத்தொட ரினின்றும் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு காணப்படும் உறுப்பே சுவடு ஆகும். அதாவது பாறைத்தொடர் ஒன்று நெடுக்காக அமைந்திருக்க அப்பாறைத்தொடரில் ஒரு கிளை குறுக்காகச் சற்று நீண்டிருக்கில் அதுவே சுவடு. இதில் சமவுயரக்கோடுகள் தாழ்நிலத்தை நோக்கி வளைந்து சுருண்டு அமைந்திருப்பன. பள்ளத் தாக்கிற்கும் சுவடிற்குமிடையே சமவுயரக்கோடுகளிடையே வேறுபாடு காண்பதில் தவறு நேரலாம்.
 3. வெளிக்கிடை - பாறைகளினால் சூழப்பட்ட பாறைத் திணிவொன்றே வெளிக்கிடை எனப்படும். இது பாறைத் தொடரினின்றும் பிரிவுற்று அமைந்திருக்கும். இதில் சமவுயரக்கோடுகள் அருகமைந்த உயர்நிலத்தோடு இணையாது தனித்து, கூம்பு வடிவிலோ வேறு அத்தகைய சிறு வடிவிலோ அமைந்து காணப்படும். சுவடுகளுக்கு அருகே அமைந்திருக்கும் குன்று வெளிக்கிடையாகும்.
 4. நீர்ப்பிரிமேடு - interfluve
 5. சிறுகுன்று - small hill - சிறுகுன்றுகள், ஏறத்தாழ 500m நீளத்திற்குட்பட்டனவாகக் காணப்படும்.
 6. நீள்குன்று - சிறு குன்றிலும் பார்க்க நீளமானவை நீள் குன்றுகள் எனப்படுகின்றன. அவை ஏறத்தாழ 1 - 2 km நீளமானவையாகக் காணப்படும். ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உச்சிகளைக் கொண்டனவாக இருக்கும்.
 7. கூம்புக் குன்று - கூம்பு வடிவினதாய் அமைந்திருக்கும் ஒரு குன்றே கூம்புக் குன்றம் ஆகும்.
 8. பாறைத் தொடர் - நீள்குன்றிலும் பார்க்க நீளமானவை பாறைத்தொடர்களாகும். இவை 3-8 km வரை நீளமானவையாகக் காணப்படும். 2-3 km அகலமானவையாகவும் காணப்படும். பல சிகரங்களை இப்பறைத் தொடர்கள் கொண்டிருக்கும்.
 9. மீள்நுழை (re-entrant) - இரண்டு வெற்புகளுக்கு(spurs) இடையே உருவாகும் தாழ்நிலம்.
 10. ஓங்கல் - (cliff) அதிக குத்தாக உயர்ந்து அமைந்த பாறை முகமே ஓங்கல் எனப்படும். இது கடற்கரைகளில் அல்லது உள்நாட்டில் காணப்படலாம். இதில் சமவுயரக்கோடுகள் ஓரிடத்தில் வந்து தொடராது ஒரே கோட்டில் நின்று விடும்.
 11. தனியாக்கப்பட்ட குன்று- ஒரு இடத்தில், ஏனைய உயர் நிலத்தோடு இணையாது பிரிந்து அமைந்து நிற்கும் குன்றைத் தனியாக்கப்பட்ட குன்று என்பர்.

main-qimg-df12f29cd41133b39eceab87ff95db50.png

 

 

 • மலையிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் கனமான கருப்பு நிறக் கல்- black rock; granite- கருங்கல் / மலைக்கல்

 

 

மேலும் பார்க்க :

 

என்னும் கேள்விக்காக நானெழுதிய விடையினுள்ளும் கொஞ்ச கலைச்சொற்கள் உள்ளன.... அவற்றினையும் படித்து மகிழ்க !

மேலுள்ள சொல் ஒவ்வொன்றுமே கலைச்சொல் என்பதை உணர்ந்து உரிய துறை ஆசிரியர்கள் இவற்றைப் பயன்படுத்தி நூல்கள் எழுத வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள் _/\_

 

உசாத்துணை:

தொகுப்பு & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

 

 

மலை என்ற சொல்லுக்கு சரியான ஒத்தசொற்கள்

1 month 2 weeks ago

main-qimg-5b04e6027e6548a1e4a78be801b33502

 

'மல்’ என்றால் வலிமை எனப்பொருள். வலிமையான கருங்கற்களால் ஆன நிலப்பகுதி மலை எனப்பட்டது.

 

 • மலையையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் குறிக்குங் திணை-குறிஞ்சித் திணை
 1. மிக உயர்ந்த மலை - மிசை/ விண்டு - very high mountain
  1. விண்டு - விண்ணளாவிய மலை
 2. நாட்டின் குறுக்காக உள்ள மலை - விலங்கல் - blocking mountain
 3. ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கடுக்காகப் பாறைகள் அமைந்திருக்கும் மலை - அடுக்கல்- mountain as stratified.
 4. மூங்கிற்காடுகள் உள்ள மலை -வரை
 5. மிக நீண்ட மலைத்தொடர் - நெடுவரை (இங்கு வரை என்றால் பொதுமலை)
 6. காடுகள் அடர்ந்த மலை - இறும்பு - foothill
 7. மரங்கள் அற்ற, ஓரளவு சிறிய புதர்களைக் கொண்ட மலை - பிறங்கல்
 8. பனியால்(dew) மூடப்பட்டிருக்கும் மலை- பனிமலை
 9. சிந்துவால(snow) உறைந்து மூடப்பட்டிருக்கும் மலை - சிந்துமலை , இமமலை.
 10. நீரிடைப்பட்ட மலை - கூபிகை
 11. மணல் குன்று - தேரி
 12. நெருப்பைக் கக்கும் மலை- எரிமலை -volcano
 13. கதிரவன் உதிக்கும் திசையில் உள்ள மலை- உதயகிரி
 14. பெரும் பாறைகளாலான மலை - கன்மலை - rocky mountain
 15. காரீயம் நிறைந்த மலை - கடுமலை -graphite mountain
 16. zinc ஐக் கொண்ட மலை - மாசற்றமலை/ நாகமலை

என மலைகளை வகைப்படுத்திய அறிவியல் சிறப்பு, உலகில் இன்று கூட வேறு எங்கும் இல்லை என நாம் பெருமையாகக் கூறலாம்.

மலை என்ற சொல்லுக்கான ஒத்தசொற்கள் : →

 1. அகமம்
 2. அத்தி
 3. அரி
 4. இரவி
 5. இலும்பு
 6. இறும்பூது
 7. ஓதி
 8. கந்தரம்
 9. கல்லகம்
 10. கவடு
 11. காண்டம்
 12. கிரி
 13. குதரம்
 14. குத்திரம்
 15. குறிஞ்சி
 16. கோ
 17. கோட்டை
 18. கோத்திரை
 19. சக்கரம்
 20. சிகி
 21. சிலை
 22. சேலம்
 23. தடம்
 24. தணி
 25. தரணி
 26. தாரணி
 27. தரம்
 28. தராதரம்
 29. தானி
 30. துங்கம்
 31. துடரி
 32. திகிரி
 33. நகம்
 34. நவிரம்
 35. நாகம்
 36. பதலை
 37. பளகம்
 38. பாதவம்
 39. பீலி
 40. புறவிடன்
 41. பொகுட்டு
 42. பொங்கர்
 43. போதி
 44. மன்
 45. மாதிரம்
 46. மேகலை
 47. மேதரம்
 48. வல்லரண்
 49. வாரி
 50. விடம்
 51. விடரகம்
 52. விடரி
 53. வீரம்/வேரம்

 

 • மலை செறிந்தவூர் - கேடம், கேடகம்
  • மலையும் ஆறும் சூழ்ந்தவூர் - கருவடம்

 

 

மேலும் பார்க்க :

உசாத்துணை:

தொகுப்பு & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

செய்மதி எதிர் செயற்கைக்கோள்

1 month 3 weeks ago

விண்வெளியில் உள்ள ஒரு நிலவினையோ அ ஒரு கோளினையோ சுற்றி தகவல் சேகரிப்பதற்காக மனிதனால் ஏவப்பட்ட இயந்திரமே இந்த செய்மதி அ செயற்கைக்கோள் ஆகும். ஆனால் இதைக் குறிப்பதற்கான சொல்லாக நமது தமிழ் மொழியில் நில அடிப்படியிலான இரு பெரும் எழுத்து வழக்குகளில் இரு வேறு சொற்கள் கையாளப்படுகின்றன. அவற்றுள் எது பொருள் அடிப்படியில் சரியானது என தற்போது பார்ப்போம்.

(எனக்குப் பட்டதை நான் எழுதிவைக்கிறேன்.)

 

 • செய்மதி = செயற்கை நிலவு → ஈழம்
 • செயற்கைக்கோள் = செயற்கை கோள்மீன் → இந்தியா

 

—————————————————

முதலில் ஈழத் தமிழின் செய்மதி விளக்கத்தினை பார்ப்போம்.

விண்ணில் உள்ள செயற்கைக்கோளானது மனிதர்களால் செய்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு செயற்கையான புவியை மையமாகக் கொண்டு சுழலும் ஒரு பொருள்(விளக்கத்திற்காக புவியை எடுத்தேன்). இவ்வாறு ஒரு பெரிய பொருளை அதன் ஆயுட்காலம் வரை நிலையாக சுற்றுவதை 'நிலவு' எனச் சுட்டுகிறோம்; கோள் எனமாட்டோம். ஆகவே புவி போன்ற பெரும் பொருளை சுற்று வதற்காக தரையில் இருந்து செயற்கையாக செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட ஒன்றினை ஈழத் தமிழில் 'செய்மதி' (செய்யப்பட்ட நிலவு) என அழைக்கலாயினர், விதப்பானதாக பெயர் சூட்டி. முற்றிலும் சரியான மொழிபெயர்ப்பு.

—————————————————————

அடுத்து இந்தியத் தமிழின் செயற்கைக்கோள் பற்றிப் பார்ப்போம்.

செயற்கையாக செய்யப்பட்ட கோள் என்று பொருள்படும் வகையில் இச்சொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நான் மேற்கூறியபடி பார்த்தால் இச்சொல் முற்றிலும் பொருள் பிழையான ஒரு சொல்லே. இது ஒன்றும் கோளில்லையே! இது ஒருவகையான செயற்கை நிலவு. ஒரு கோளைச் சுற்றும் ஒன்றினை இன்னொரு கோளென அழைக்க இயலாது, தொழில்நுட்பசார்படி பார்த்தால் முற்றிலும் பிழையான மொழிபெயர்ப்பு, இது.

ஒரு வேளை எதிர்காலத்தில், இன்னும் ஒரு 300 ஆண்டுகள் கழித்து, தமிழ் வழக்கில் இருந்து, அப்போது செயற்கையாக விண்ணில் கோள் உருவாகும் அளவிற்கும் மனிதன் வளர்ந்து கோள் உருவாக்கினால் எல்லோரும் அதை செயற்கைக்க்கோள் எனும்போது இந்தியத் தமிழர்கள் எப்படி அழைப்பர்? வழக்கமான போக்கில் இச்சொல்லையே அதற்கும் வழங்கி செய்மதிக்கும் செயற்கைக்கோளுக்கும் இடையில் பொருளினை குழப்புவர் (ஈழம் என்ன செய்யும் என்று கேட்டு விடாதீர்கள், அங்கு 50 ஆண்டு கழித்து தமிழன் இருப்பானா என்பதே ஐயம்).

எப்படி எவர் தலைகீழாக நின்றாலும் செயற்கைக் கோளுக்கு இது தவிர்த்து சரிப்படும் விதமான விளக்கம் கொடுக்க இயலாது அண்ணா. ஆனால் ஒரு சிலர் இவ்வாறு குட்டிக்கரணம் போடக்கூடும். அதாவது,

செயற்கையாக செய்யப்பட்ட கோள் என இதை உருவகப்படுத்தியுள்ளோம்!

என்று.. அப்படிப் பார்த்தால் எதற்கு ஒரு சொல்லுக்கு விளக்கம்? எல்லாச் சொல்லையும் உருவகப் படுத்திவிட்டு போய்விடலாம், தமிழ் அறிவியலில்!

———————————————

மேற்கண்ட இருசொற்களில் நீங்கள் எதையும் பயன்படுத்தலாம் !

அது உங்கள் இட்டிகை(இஸ்டம்)

 

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

விண்வெளி தொடர்பான சில அடிப்படை கலைச்சொற்கள்

1 month 3 weeks ago

மக்களே.... எழுத்துலகில் விண்வெளி தொடர்பான கட்டுரைகளில் ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச்சொல் அறியாமல் பல பேரும் பலவிதமான சொற்களை கையாண்டு வருகின்றனர் என்பது வருத்தமளிக்கும் விதயமாக உள்ளது. இது செந்தரப்படுத்தாமையால வந்த விளைவு. இது தொடர்ந்தால் மொழிச் சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; இதனால் பொருள் பிரளும். ஆகவே அதைப் போக்கும் விதமாக இதை எழுதுகிறேன்.

 

 1. Rocket(Space) - ஏவூர்தி
 2. Rocket(Weapon)- உந்துகணை/ தெறிப்பு
  1. தெறிப்பு - பழைய ஈழப் புத்தகம் ஒன்றில் இச்சொல் இப்பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 3. Missile - ஏவுகணை
 4. Satellite - செய்மதி(ஈழ.வழ.), செயற்கைக்கோள் (தமி.வழ)
  1. இதில் நான் செய்மதி என்பதையே என்னுடைய விடைகளில் கையாள்கிறேன். என்னைப் பொறுத்தவரை செய்மதியே மிகவும் பொருத்தமான சொல்.
 5. Galaxy - பேரடை
 6. Universe - புடவி/ அண்டம்
 7. Constellation - விண்மீன் குழாம்/ தாராகணம்
  1. தாராகணம் - பண்டைய தமிழ்ச்சொல்
   1. "தரித்திருந்தேனாகவே தாராகணப்போர்‌”(திவ இயற்‌, சான்று: 63)
 8. Cluster - கொத்தணி
 9. Warm hole - சுரைவழி
 10. System - மண்டலம்/ குடும்பம்
 11. space shuttle - விண்ணோடம்
 12. spacecraft - விண்கலம்
 13. spaceplane - விண்ணூர்தி
 14. spaceship - விண்கப்பல்
 15. space probe - விண் துருந்தி
  1. துருந்துதல் என்றால் தமிழில் துளையிட்டு தேடுதல், புத்தாய்வு(explore) என்று பொருள். எனவே இதை நாம் Probe-க்கு துருந்தி என்று வழங்கலாம்
 16. விண்வெளியில் உளவு பார்க்கும் கலன் - விண்ணுளவி
 17. Rover - திரிசாரணம்
 18. Jet - தாரை
 19. Exoplanet - புறக்கோள்
 20. Earth-like planet - கோள்மீன் / கோள்
 21. Dawrf planet- குறுங்கோள்
 22. All-stars - விண்மீன்/ வான்மீன்/ வெள்ளி/ நாள்மீன்/ உடு/ சிதம்/ சுதை/ தாரா/ தாரை/ தாரம் / தாரகம்/ தாரகை
 23. Comet - புகைக்கொடி/ எரி/ வால்மீன்
  1. இந்த வால்மீன் என்பது தற்காலத்திய சொல். புகைக்கொடி தான் பண்டைய சொல்
 24. Asteroid - சிறுகோள்
 25. Meteoroid -விண்கல் (விண்வெளியில் சுற்றித் திரிவது)
 26. Meteor - உற்கை/ சுக்கை/ எரிகல்/ எரிமீன்(வானிலேயே எரிந்து போவது)
 27. Meteorite - விண்வீழ்கொள்ளி/ கொள்ளிமீன்/ வீழ்மீன் (புவியினுள் நுழைந்து எரிந்தாலும் கெத்தா தரையைத் தொடுவது)

 

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

உலகில் இருக்கும் மிக முக்கியமான புவியியல் இடங்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்கள்

2 months ago

none.jpg

'படிமப்புரவு: அமசொன் | தமிழில்: நன்னிச் சோழன் | பரிமானம்- 1238 x 1604'

Geological words in tamil

இதனை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அமசொனில் இந்த நோக்கத்திற்காகவே இப்படம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது (புவியியல் சொற்கள் விளக்கப்படமாக (geological words chart))

மேலே உள்ளவற்றில் நான் புதிதாக உருவாக்கிய சொற்கள்:

 1. அயம் - அருவி கொட்டும் இடத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் நீர்.
 2. நெடும்பொறை/ தனியோங்கல் - butte -
  1. நெடுத்த பொறை(hillock, hummock, knoll) - இவற்றின் உயரமானது அகலத்தை விடவும் கூடுதலாக இருக்கும். மேலும் பொறை என்றாலே எமக்குள் ஓர் பாறை என்னும் உள்ளுணர்வு தோன்றி விடும். ஆதலால் அதனோடு நெடும் என்னும் உயரத்தைக் குறிக்கும் சொல்லினையும் சேர்த்து நெடும் பொறை என்னும் சொல்லினை உருவாக்கியுள்ளேன்.
 3. தடத்தொண்டி - sound- தட+ தொண்டி = பெரிய கடற்கழி
  1. தட - large, broad, full, bent curved
  2. தொண்டி- கடற்கழி
 4. மிசைத்திட்டை - Mesa
  1. மிசை என்றால் தமிழில் உயர்ச்சி, மேலிடம், மேடு என்று பொருள்; திட்டை என்றால் மேடு, திண்ணை என்று பொருள். அதாவது மேடு போன்று உயரத்தில் அமைந்துள்ள சமதரையான(மேலிடம்) திண்ணை போன்ற நிலம். (மெசா உண்மையிலே ஒரு வகையான திண்ணைதான்)
 5. சாட்டுத்தேம் - prairie - சாட்டு + தேம்
  1. சாட்டு - புற்றரை (முழுவதும் புற்றரையே)
  2. தேம் - மணம், தேன், தேனீ, கள், இடம் , நாடு, ஈரம்
  3. மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பான அவ்விடத்தில் உள்ள புற்றரையில் மலரும் பூக்களில் தேனீக்கள் தேன்பருகும்; மேலும் அவ்விடத்தில் ஏராளமான பூக்களுள்ளதால் நல்ல நறுமணம் வரும். புற்றரையாதலால் எப்பொழுதும் ஈரப்பதம் காணப்படும்(மொத்தப் பொருளையும் அடக்கி விட்டேன்!)
 6. கடகம்/ஆற்றுக்குடைவு - george/canyon மலை, மலைப்பக்கம், ஆறு, பள்ளத்தாக்கு
  1. மலைப்பாங்கான ஆறுகொண்ட இடத்தில் உள்ள பள்ளத்தாக்கு!
 7. கொதியஃகி = geyser - கொதி + அஃகி - கொதியான சூடான மேல் நோக்கி பொங்கும் நீரூற்று
  1. கொதி - கொதியான, சூடான
  2. அஃகி - நீரூற்று
 8. சிந்து - snow | நன்றி: இராமகி - குளிர்ச் சொற்கள்
 9. சிந்தெடார் - tundra - சிந்து+எடார்
  1. சிந்து - snow
  2. எடார் - பரந்தவெளி, சமவெளி
 10. ஆலிப்பாளம் - iceberg - ஆலி + பாளம்
  1. ஆலி - ice
  2. ஆலியாறு - ஆலி + ஆறு - glacier - ஆலி நிறைந்த ஆறு
 11. கழியிடுக்கு/ நுழைகழி - fjord- கழி + இடுக்கு (கழி ஓடும் இடுக்கு)
  1. இடுக்கு - மலையிடுக்கு என்பதன் சுருக்கம் | பொருள்:கடகம்(gorge)
  2. கழி - கடற்கழி என்பதன் சுருக்கம்
  3. பொருள்: கடகத்தில்/மலையிடுக்கில் ஓடும் நீண்ட தொண்டி [கடற்கழி(inlet)]
 12. தீவக்குறை - peninsula
 13. அறைபாறை / இகுப்பம் - Boulder

 

உசாத்துணை:

 • செ.சொ.பே.மு.

படிமப்புரவு

தமிழாக்கம் & தொகுப்பு(editting) & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

தமிழுக்கு...தேன்  என்றொரு பெயர் உண்டு. காரணம் ஏன் தெரியுமா?

2 months 1 week ago

May be an image of nature

*தேன்*
கொண்டு வந்தவரைப் பார்த்து,
நேற்று ஏன்
 *தேன்* கொண்டுவரவில்லை என்று ஒருவர் கேட்கிறார். 
அதற்கு அவர் கூறிய 
*இனிமை பொருந்திய விடை...*  

ஐயா நீங்கள் 
கூறியதை நினைத் *தேன்* !
கொல்லிமலைக்கு  நடந் *தேன்*!
பல இடங்களில் அலைந் *தேன்*!      
ஓரிடத்தில் பார்த் *தேன்*!
உயரத்தில் பாறைத் *தேன்*!
எப்படி எடுப்பதென்று மலைத்  *தேன்*!
கொம் பொன்று ஒடித் *தேன்*! 
ஒரு கொடியைப் பிடித் *தேன்* !
ஏறிச்சென்று கலைத் *தேன்*!  
பாத்திரத்தில் பிழிந் *தேன்*!
வீட்டுக்கு வந் *தேன்*! 
கொண்டு வந்ததை வடித் *தேன்*!
கண்டு நான் மகிழ்ந் *தேன்*!
ஆசையால் சிறிது குடித் *தேன்* !
மீண்டும் சுவைத் *தேன்* !
உள்ளம் களித் *தேன்*! 
உடல் களைத் *தேன்* !
உடனே படுத் *தேன்*!
கண் அயர்ந் *தேன்*!
அதனால் மறந் *தேன்*!
காலையில் கண்விழித் *தேன்*!
அப்படியே எழுந் *தேன்*!
உங்களை நினைத் *தேன்*! 
தேனை எடுத் *தேன்*!
அங்கிருந்து விரைந் *தேன்*!
வேகமாக நடந் *தேன்*! 
இவ்விடம் சேர்ந் *தேன்*! 
தங்கள் வீட்டை அடைந் *தேன்*!
உங்களிடம் கொடுத் *தேன்*!
என் பணியை முடித் *தேன்*! என்றார்..

அதற்கு ...
*தேன்* பெற்றவர்
தேனினும் 
இனிமையாக உள்ளது 
உமது விடை !
இதனால் தான் 
நம் முன்னோர்கள் தமிழை
 தமிழ்த் *தேன்* 
 என்று உரைத்தரோ... 
எனக் கூறி
மகிழ்ந் *தேன்*. என்றார்.
💐
படித் *தேன்..*
படித்ததில் 
சுவைத் *தேன்*...!
உடனே
பகிர்ந் *தேன்* !
இப்படி வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத சிறப்பு எம் தாய் மொழி தமிழுக்கு இருக்கிறது...

-தமிழகரம்-

திருக்குறளின் படைமாட்சி அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் '7 படையுறுப்புகள்'

2 months 1 week ago

நாம் சிறுவயதில் திருக்குறள் படிக்கும் போது அதில் ஓரிடத்தில் பொருட்பால் பற்றி படித்திருப்போம். அந்த பொருட்பாலில் உள்ள படைமாட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள 767 ஆவது குறள் இவ்வாறாக வரும்.

"தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த

போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து."

இதற்கு பரிமேலழகர் இவ்வாறாக ஓர் உரை எழுதியிருக்கின்றார்:-

தலை வந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து - மாற்றாரால் வகுக்கப்பட்டுத் தன்மேல் வந்த படையின் போரைவிலக்கும் வகுப்பு அறிந்து வகுத்துக் கொண்டு; தார் தாங்கிச் செல்வது தானை - அவர் தூசியைத் தன்மேல் வாராமல் தடுத்துத்தான் அதன் மேற்செல்வதே படையாவது.

(படை வகுப்பாவது: வியூகம். அஃது எழுவகை உறுப்பிற்றாய், வகையான் நான்காய், விரியான் முப்பதாம். உறுப்பு ஏழாவன: உரம் முதல் கோடி ஈறாயின.வகை நான்காவன: தண்டம், மண்டலம், அசங்கதம், போகம் என இவை. விரி முப்பதாவன: தண்டவிரி பதினேழும், மண்டலவிரி இரண்டும், அசங்கத விரி ஆறும், போக விரி ஐந்தும் என இவை. இவற்றின் பெயர்களும் இலக்கணமும் ஈண்டு உரைப்பின் பெருகும், அவை எல்லாம் வடநூல்களுள் கண்டுகொள்க, இவை நான்கு பாட்டானும் படையினது இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)

இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ''உரம் முதல் கோடி ஈறாயின'' என்பதை அறிய பல வருடங்களாக நான் மிகவும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். ஆனால் என்னால் அறிய முடியவில்லை. பின்னர், கடந்த சில நாட்களிற்கு முன்னர்(கோராவில்தான் முதன்முதலில் எழுதினேன்) நான் செ.சொ.பே.மு. மற்றும் 'போரியல், அன்றும் இன்றும்' என்னும் நூல்களை வாசித்த போதுதான் இதற்கான விடையினை என்னால் முற்று முழுதாக அறிய முடிந்தது. நான் கண்டறிந்ததை உங்களோடு இங்கே பகிர்ந்துகொள்கிறேன். இவை பற்றி மேலும் அறிய:போரியல் அன்றும் இன்றும் என்னும் புத்தகத்தின் 5.2.6 ஐக் காணவும் .

இவை தான் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 7 படையுறுப்புகள்.

 1. தூசி, உரம், ஆக்கம், தலைத்தார், தார் & கொடிப்படை - முன்னணி
  1. தூசி (Mobile troops) - இவர்கள் எல்லா உறுப்புகளிற்கும் முன்செல்வர். இவர் எதிரிப்படைகள் பற்றிய முக்கிய செய்திகளை அறிந்து அவர்தம் தந்திரவழிவகை இடங்களை, ஆநிரைகளைக் கைப்பற்றி பின்வரும் படைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வர். இவர் ஏனைய படைகளினின்று பல கல் முன்னிருப்பர்.
  2. உரம்/ ஆக்கம்(Point section) -
   1. உரம் - சமர்க்களத்தில் முதற்றாராய்(முதல்+தார்) நின்று ஆடி வீழ்ந்து வெற்றிக்கு உரமாவதால் வழங்கப்பட்ட பெயர் (முன்வரிசையில் நிற்பவர்கள் வீடு திரும்புதல் அரிது என்பது உலக வழக்கு)
   2. ஆக்கம் - போரை ஆக்கிவைப்பதால் எழுந்த பெயர்
  3. நெற்றி(Leading Platoon) - தார்ப்பகுதியின் முற்படையாம் தலைத் தாரின் முன்னுறுப்பு
  4. தலைத்தார்(Van guard) - தாரிற்கு முன்னே செல்வதும் தாரின் முற்பகுதியுமாகியது தலைத்தார் ஆகும்
  5. தார்(Advance guard) - தூசி முன்னே இருப்பினும் இல்லாதிருப்பினும் பேரணிக்கு முன்னே சென்று பெரும் காவலாக விளங்குபவை.
  6. கொடிப்படை(Main guard) - மேற்கண்ட அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டவை கொடிப்படை எனப்படும்
 2. நிரை(திவா.) - சமர்க்களத்தில் அடுத்தடுத்து வரிசையாக நிற்பவர்களைக் குறித்த சொல் .
 3. பேரணி (main body or centre of an army) - படையின் நடுவணி
  1. "பேரணியி னின்ற பெருங்களிறுகள் " (சீவக.277, உரை);
  2. அணி - பேரணி பலவாக பிரிக்கப்பட்டால் ஆகும் சிற்றணிகள்
 4. கை(Flank) - பேரணியின் இருபக்கவாட்டிலும் செல்லும் படைகள்.
 5. கோடி/ கூழை (Rearguard) - பின்னணி
  1. கோடி - இன்றளவும் ஈழத்தில் வீடுள்ள காணியின் கடைப்பகுதியை குறிக்கும் சொல்லாக வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இது தனிச்சொல்லாக வழக்கில் இல்லை. கூட்டுச்சொல்லாகவே பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதுவும் மிக அரிதாகவே. தமிழ்நாட்டில் எங்கேனும் சிற்றுர்களில் வழக்கில் இருக்கிறதா என்பது அறியில்லை(Unknown).
   1. த.நா. வழக்கில் உள்ள கூட்டுச்சொற்கள் - தெருக்கோடி, கோடி வீட்டுப் பெண் | புலன கிட்டிப்பு(credit): Devasena
 6. கடைக்கூழை - கூழையினும் கடைநிலை அணி
 7. சிறகு(Wing) - முழுப் படையினையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பின்னமாகப்(fraction) பிரிக்கப்பட்டதால் வரும் ஒரு வித மாச்சதளம்(Big squad) போன்றது.

 

இது தொடர்பாக நான் உருவாக்கிய ஒரு விளக்கப்படம்.

main-qimg-9bd13b7ae64e4e1bb84e75d3b86c3047.png

 

main-qimg-eb00b93751f870b890e87f74f80cbc72.png

 

உசாத்துணை:

 • குறள் 0767 - திறன்
 • Wing vs Flank - What's the difference?
 • செ.சொ.பே.மு.
 • சூடாமணி - 184 வது பாடல்
 • சூடாமணி நிகண்டு, சரஸ்வதி மகால், பக்கம் 590- 594
 • "தூசியுங் கூழையு நெற்றியுங் கையும் அணியு மென்ப தப்படைக் குறுப்பே. கூழை யென்பது பேரணி யாகும். தாரே முன்செல் கொடிப்படை யாகும்." (402-405) -பிங்கலம்
 • "போரியல் அன்றும் இன்றும்" நூல்

படிமப்புரவு:-

 • நானே கணினியில் உருவாக்கியது

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

தமிழ் வளர்த்த ஐரோப்பியர்கள்

2 months 3 weeks ago

கிறிஸ்தவம் வளர்க்க வந்து தமிழ் வளர்த்து தந்த ஐரோப்பியர்கள்.

திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில், மொழி பெயர்த்து தந்த ஐரிஸ் காரரான ஜார்ஜ் பாப், வீரமாமுனிவர் என்ற ஜோசெப் பெஸ்கி என்ற இத்தாலியரும் நாம் மறக்க முடியாது.

வீரமாமுனிவரின், பரமார்த்த குருவும் சீடர்களும் தமிழில் வந்த முதல் நகைச்சுவை படைப்பு. 

கோடுகளுக்கு பதிலாக குத்து இடும் தமிழ் எழுத்து சீர்த்திருத்தம் போன்ற பல விடயங்களை செய்தவர் வீரமாமுனிவர். அவனை, அவளை என்று இருந்ததை, அவன், அவள் என்று சீர்திருத்தி தந்தார். குறில், நெடில் என பகுத்து தந்தார். வெறும் 9 ஆண்டுகளில் தமிழ் கற்று அறிந்து அவர் நமக்கு, நமது தாய்தமிழுக்கு செய்தது பெரும் சேவை. 

இன்னுமொரு ஐரிஷ்காரர் ராபர்ட் கிளாட்வெல்: தமிழில் இருந்தே, மலையாளம், தெலுங்கு, துளு, கன்னடம் பிறந்தன என்று ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தவர்.

அவர்கள் குறித்த காணொளிகள் கீழே. மூன்றாவது வீடியோ, வைக்கோ அவர்களது உரை.

வீரமாமுனிவரின் தமிழ் சேவையை இதை விட அருமையாய் விளக்க முடியாது நன்றி வைக்கோ அய்யா!!!!!

இந்த பாழாய்ப்போன அரசியலை விட்டு, தமிழுக்கு சேவை செய்யுங்கள் அய்யா.

 

 

 

சமர்க்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள்

2 months 3 weeks ago

main-qimg-bfd5d3014b85d06bf733ba2a92f6e2ac

 

 • சமர்க்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் :

 

 1. ஏவுகணை காவி - missile carriers
 2. உந்துகணை காவி - rocket carriers (weapon)
 3. உந்துகணை சேணேவி- rocket artillery
 4. சேணேவி - Artillery | ஆக்கியோன்: திரு. திருத்தம் பொன் சரவணன்
 5. உந்துருளி - motorbike
 6. கவசச் சண்டை ஊர்தி - Armoured fighting vehicle
  1. சண்டை - இருவர்/இரண்டு செய்யும் போர்..
 7. குதிரையிழு சுடுகலன் - Tachanka
 8. போரூர்தி- war wagon
 9. காப்பூர்தி - protected vehicle
  1. இள பேரரையர் சரா ஆனையிறவில் செலுத்திய ஊர்தி இவ்வகையே.
 10. பொநோவகம் - jeep
  1. பொது நோக்க வகம் என்பதன் சுருக்கம்
 11. தண்டவாளச் சுடுகலன் - railway gun
 12. கவச மகிழுந்து - armoured car
 13. தானே பிலிற்றுந்திய வானூர்தி எதிர்ப்பு ஊர்தி - self-propelled anti-aircraft vehicle
 14. தானே-பிலிற்றுந்திய சேணேவி - self-propelled artillery
 15. பல்குழல் உந்துகணை செலுத்தி - multi-barrel rocket launcher
 16. தானே பிலிற்றுந்திய பல்குழல் உந்துகணை செலுத்தி - self propelled multi-barrel rocket launcher
 17. தானே பிலிற்றுந்திய தெறோச்சி - Self-propelled howitzers
 18. சிறு தகரி- Tankette
 19. தகரி- tank
 20. இலகு தகரி- light tank
 21. நடுத்தரத் தகரி- medium tank
 22. கன தகரி- heavy tank
 23. முதன்மைத் தகரி- main tank
 24. மீக கனத் தகரி- super heavy tank
 25. தீயுமிழ் தகரி- flame tank
 26. காலாட்படைத் தகரி- infantry tank
 27. வலசைத் தகரி- cruiser tank
 28. வேவூர்தி- Reconnaissance vehicle
 29. கவச வேவூர்தி - Armoured Reconnaissance vehicle
 30. வேவு மகிழுந்து- Scout car
 31. உள்ளூர் காவலூர்தி- internal security vehicle
 32. செம்மைப்படுத்தப்பட்ட சண்டை ஊர்தி- improvised fighting vehicle
 33. சுடுகலன் சாகாடு- small vehicles like pickups carrying guns
 34. கவச பாரவூர்தி- armoured truck
 35. சுடுகலன் பாரவூர்தி- gun truck
 36. கவச ஆளணி காவி- armoured personnel carrier
 37. படைக்காவி - troop carrier
  1. 'படையினர் காவி ' என்பதன் சுருக்கமே படைக்காவி ஆகும். இது துருப்புக்காவி என்ற வேற்று மொழி கலந்த சொல்லிற்கு பகரமாக்கப்பட்ட சொல்லாகும்.
 38. காலாட்படை சண்டை ஊர்தி- infantry fighting vehicle
 39. காலாட்படை நகர்திறன் ஊர்தி - infantry mobility vehicle
 40. காப்பாற்றப்பட்ட சுற்றுக்காவல் ஊர்தி - protected patrol vehicle
 41. கவசக் காவலூர்தி- armoured security vehicle
 42. இலகு தந்திர பன்னோக்கு ஊர்தி- light tactical multi-role vehicle
 43. ஈரூடக ஊர்தி- amphibious vehicle
 44. கண்ணிவெடி-தடுப்பு, பதிதாக்குதல்-காப்பாற்றப்பட்ட காலாட்படை நகர்திறன் ஊர்தி - Mine-resistant, ambush-protected infantry mobility vehicle
 45. கவசப் பொறியியல் ஊர்தி - armoured engineering vehicle
 46. உடைக்கும் ஊர்தி- breaching vehicle
 47. கவச இடிவாருகம் ( இடித்து வாரும் ஊர்தி)- armoured bulldozer
 48. கவச மீட்சி ஊர்தி- armoured recovery vehicle
 49. கவச ஊர்தி-செலுத்தப்படும் பாலம் - armoured vehicle-launched bridge
 50. கவச கண்ணிவெடி அகற்றல் ஊர்தி- armoured mine clearing vehicle
 51. தாக்குதல் உடைப்பம் ஊர்தி - assault breacher vehicle
 52. பாரிய கவச சண்டைப் பொறியியல் ஊர்தி மற்றும் பக்கம் காவி - Heavily armoured combat engineering vehicle and section carrier
  1. பக்கம் - section
 53. பொறியியலாளர் சதள ஊர்தி - Engineer Squad Vehicle
 54. கணையெக்கி காவி- mortar carrier
 55. தகரி நாசகாரி- tank destroyer
 56. கவசத் தொடர்வண்டி- armored train
 57. சண்டை இசிவூர்தி- Aerosani/ Aerosled
 58. சேணேவி இழுபொறி- artillery tractor
 59. தெறோச்சி - howitzers
 • தெறு+ ஓச்சு + இ
  • தெறு- சுடுதல்
  • ஓச்சு- எறிதல், செலுத்துதல், பாச்சுதல், உயர்த்துதல் , தூண்டி விடுதல்
  • இ- விகுதி

அதாவது எறிகணையினை சுட்டு மிகக் கூடிய தொலைவிற்கும் அதிக அளவிலான உயரத்திற்கும் செலுத்துத்தும் ஓர் படைக்கலம் என்று பொருள் படும்.

LTTE howitzer வகை-83 122மிமீ தெறோச்சி & வகை-66 152 மிமீ தெறோச்சி.jpg

 

 • பிற்சேர்க்கை:-

MORTAR- கணையெக்கி

main-qimg-cb31ee1f06c21aa658303ca63f2ba434-mzj

MORTAR என்னும் ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி

 • கணையெக்கியானது எறிகணைகளை எக்கி ஏவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஆதலால் 'எறிகணை' என்னும் சொல்லில் உள்ள 'கணை' என்னும் விகுதியையும் 'எக்குதல்' என்னும் சொல்லினை எக்கி என்று மாற்றி இரண்டையும் இணைத்து

கணை+எக்கி = கணையெக்கி

என்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எக்குதல் என்னும் சொல்லுக்கு,

-மேலே செல்ல வீசுதல்

-உள்ளிழுத்தல்

-தாக்கி யூடுருவுதல்

ஆகிய பொருட்கள் உள்ளன. இவை mortar செய்யும் அத்தினை காரியத்தினையும் குறிக்கிறது. அதாவது மோட்டார் என்னும் ஆய்தமானது எறியங்களை உயரத்திற்கு செலுத்துவதில்லை ; மாறாக மிக குறுகிய தொலைவிற்கு மட்டுமே செலுத்துகிறது ( கூடியது 4.5கி.மீ). மேலும் அது மனித வலு இல்லாமல் தானகவே எக்கி எறியத்தினை செலுத்துகிறது. அந்த எறிகணையனது எதனையும் தாக்கி ஊடறுத்துச் செல்லும் வலிமை வாய்ந்தது. ஆகவே இச்சொல்லானது mortar என்னும் இங்கிலீசுச் சொல்லுக்கான சரியான தமிழாக்கமாகும்.

 • கூடுதல் செய்திகள்:

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு-

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

நவீன காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்தங்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்கள்

2 months 4 weeks ago

main-qimg-b5d3acf953ce3a0181e2392740ad11f6.jpg

 

புதுமைக்கால ஆய்தங்கள் தொடர்பான கலைச்சொற்கள்:

 • முக்கிய விடையம்: துப்பாக்கி, பீரங்கி, தோட்டா ஆகிய மூன்றும் சொற்களும் பிறமொழிகளில் இருந்து தமிழிற்கு வந்து சேர்ந்த சொற்கள்... இவற்றினை தொலைவிற்கு வீசிவிட்டு புத்தம் புதிய தமிழ்ச் சொற்களை கையாள்வோமாக!

துப்பாக்கி/ துவக்கு → இச் சொல்லானது "துபக்(tüfek)" என்னும் துருக்கிய மொழிச் சொல்லிலிருந்து தமிழுக்கு வந்தேறிய சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சுடுகலன்(gun ), துமுக்கி (rifle), தெறாடி (musket),

பீரங்கி → இச் சொல்லானது ஒரு போர்த்துக்கேய மொழிச்சொல். அப்படியே கடன் வாங்கி தமிழில் வழங்குகிறோம்..

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = கணையெக்கி (Mortar), தகரி/தகரூர்தி (Tank), தெறோச்சி (Artillery), தெறுவேயம் (Cannon)

தோட்டா → இது உருதுச் சொல்லான "தோட்ட" இல் இருந்து தமிழுக்கு துள்ளிக்குதித்து ஓடிவந்த சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சன்னம் (bullet), எறிகணை (shell), குண்டு (cannonball, minie ball, musket ball), எறியம் (projectile).

 

இதையும் வாசித்துப் பாருங்கள்….

ஆய்தவியலில் வெடிபொதியின் (cartridge) உறுப்புகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

 • எஃகம் - எஃகால் ஆனதே எஃகம் - arms
 • ஆய்தம்/படை - weapons
  • ஆய்தம் என்பது தமிழே!. இச்சொல்லே பிற்காலத்தில் 'ஆயுதம்' என்று சமற்கிருததில் திரிந்தது

ஆ → ஆய் → ஆய்தம் = weapon

செ.சொ.பே.மு அகராதியிலிருந்து....

'ஆய்தல் = நுணுகுதல், சிறுத்தல், கூர்மையாதல்

ஆய்தம் = நுணுகக் கூராக்கப்பட்ட கத்தி அல்லது படைக்கலம். வட மொழியிலுள்ள ஆயுதம் என்னும் சொல்

→ (a-yudh);

போருக்கு உதவும் படைக்கலம் என்னும் பொருளில் ஆளப்படுகிறது. எனினும் அது கூர்மையின் வழிப் பிறந்த தமிழ் 'ஆய்தம்' பெற்ற திரிவடிவே

→ (ஆய்தம்→ ஆயுதம்);

ஆகும். போரிடத் துணைபுரியும் குதிரை, யானை முதலிய உயிரிகளும் தேர், மெய்ம்மறை (கவசம்); போன்ற அஃறிணைப் பொருள்களும் ஆயுதம் (a-yudh) என வழங்கப் பெறாமையின், போருக்குத் துணைக் கருவி எனப் பொருள்படும் வடமொழி ஆயுதம் வடமொழிக்கு மூலச் சொல்லன்று என்பதும் தெளிவாகிறது. அதுவுமின்றி அசுத்திரம் (. கைவிடுபடை), சசுத்திரம் (த.கைவிடாப்படை); என்னும் இரு வகைக்கும் ஆயுதம் பொதுப்பெயராக இருத்தலும் காண்க.'

 • படைக்கலம்/ ஆய்த தளவாடம்- Munition
 • கணைகள் - Ammunition
 • பாரசவம் - heavy weapons (இதுவொரு பண்டைய தமிழ்ச்சொல் ஆகும்)
  • பாரம் - heavy;
  • சவம் - உயிரற்ற உடல், விரைவு
   • இவற்றை இங்கு நாம் ஒருங்கிணைத்து தற்காலத்தில் வழங்கப்பட்டு வரும் heavy weapons-க்கான ஒற்றைத் தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கலாம். அதாவது 'பாரமான விரைந்து உயிரற்ற உடலாக்கும் ஆய்தம்' என்னும் பொருளில் வழங்கலாம். (பண்டைய காலத்தில் இதன் பொருள் ஆய்தம் என்பது நினைவு கூரத்தக்கது)
 • கரிமருந்து, வெடிமருந்து - Gunpowder
 • படைமூர்க்கன், படைக்கரசன், படையிராசன், படையுப்பு, படையோன் - Saltpetre(Potassium nitrate)
 • கோது - case.

→ கொழுது--> கோது

  • கோது- வெளிச்சிதறுதல், தோண்டுதல், வெற்றுக்கூடு, சக்ககை, சிறிய கூடு, பயனின்மை.

அதாவது சுடுகலன் சுடும் போது அதுல் இருந்து வெளிச்சிதறும் இவ் வெற்றுக்கூடானது மீண்டும் அதில் சன்னம் ஏற்றபடும் வரை அதுவொரு பயனில்லாத சக்கையே. மேலும் இச்சொல்லானது 1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈழத்தில் வழக்கில் உள்ளது.

main-qimg-8af36e6dbfc845c84c7f32c4a0485f95-mzj.jpg

 • வெடிபொதி - cartridge

main-qimg-509aa1275ef0f42145bce93989f4bd90

 • வெற்று - blank [வெற்று என்பது வேட்டெஃகத்தால் சுடும் ஒருவகைக் கோது ஆகும். இதற்குள் பிலிறுந்தி(propellant) உண்டு, ஆனால் எறியம் இல்லை (எ.கா. சன்னம்). அதற்குப் பகரமாக காகிதம் அல்லது plastic wadding பயன்படுத்தப்பட்டு உமிழுந்தி உறைக்குள் மூடப்படுகிறது.]

main-qimg-52fbc1714613f2967243083c89a455b6-mzj

 • Bullet - சன்னம்
 • shot - குளிகைகள்
 • shotgun shell, shot shell - குளிகைச் சுடுகலன் பொதி, குளிகைப்பொதி

main-qimg-78ddaea5c8960e5fdbc4676daf8f6411-mzj

 • musket ball - தெறாடிக் குண்டு

main-qimg-1414caaa9f46c90aa4d8920b450d5b65-mzj

 • Minie ball - மினியே குண்டு

main-qimg-6d2f48d5682371e586a42c8eec0667fb-mzj

 • Buck & ball-
  • buck- கலை
  • ball - குண்டு

main-qimg-59853f75e0b6e1d6e18c85ad9007489b

 • துமுக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கத்தியின் பெயர் - சுரிகை (bayonet)

main-qimg-fdcd3d501cb078c6fbcaa3e722ee3f21-mzj

 • ஆய்தங்களைக் காச்சி நனைத்தல்- தோய்த்தல்
 • துவைச்சல் (படைக்கருவி) - tempering (weapons)
 • பணைத்தல் - AIM MISS
 • Target or aim of a gun - சரவியம்
 • சன்னம் விழும் எல்லை - ஏப்பாடு
 • ஆய்தப்பயிற்சி செய்யுமிடம் - சரம்புச்சாலை, பயிற்சிப்பாசறை
  • சரம்பு - ஆயுதப்பயிற்சி
  • பணிக்கன் - படைக்கலம் பயிற்றுவிப்போன்.
  • சலகுபிடித்தல் - படைப் பயிற்சி எடுத்தல் (to practice drill)
 • ஆய்தங்கள் வைத்திருக்குமிடம் - ஆய்தசாலை, படைவீடு, ஆய்தக்களஞ்சியம், தில்லெரி.
 • ஆய்தத்தின் நுனி - முனை (tip of a weapon)
 • கழி - ஆய்தப்பிடி
 • அடைப்பம்- போர்க் கருவிகள் வைக்கும் பை/ பேழை.

main-qimg-81afd410261c10388f10f57e04fe40fe-mzj

 • ஆய்தவுறை - தடறு/ படையுறை/ புட்டில்/ துதி
 • Holster [கோல்சர்(ஈழ.வழ)] - தடறு
 • Leg holster - காற்றடறு
 • Assault vest - தாக்குதல் கஞ்சுகம் [கோல்சர்<Holster (ஈழ.வழ)]
 • Tactical vest - தந்திரமான கஞ்சுகம் (இதை அணிவதால் தாக்குதல் கஞ்சுகத்தை விட நல்ல உருமறைப்பு கிடைக்கும்)
 • Bulletproof vest - சன்னத்தகைக் கஞ்சுகம்
 • Plate carrier - தட்டுக் காவி
 • pouch - சோளியல்

 

 • GUN = சுடுகலன்
 1. சுடுகலன்

இச்சொல்லானது புதுமைக்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து வகையான ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லாகும். ஏனெனில்,

  • சுடு + கலன்

சுடு = சுடும்

→ கலன் = உட்குழிந்த ஏனம்

அதாவது சுடப் பயன்படும் ஓர் கலன் என்னும் பொருளில் மேற்கண்ட சொல்லானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவேதான் இச்சொல்லானது வேட்டுகளை வெடித்துச் செலுத்தும் தற்காலத்தில் உள்ள அனைத்து வகை ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லான GUN என்னும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லாக வழங்கப்படுகிறது. 'Rifle' என்னும் சொல்லுக்கு இணையாக 'துமுக்கி' என்னும் சொல், தமிழில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 1. இயந்திரச் சுடுகலன் - machine gun
 2. ஊசிச்சுடுகலன்/ சிரலகம் - Needlegun/Fletcher
  1. சிரலினைக் கொண்டிருப்பது சிரலகம் ஆகும்.
 3. துணை இயந்திரச் சுடுகலன் - sub-machine gun
 4. இலகு இயந்திரச் சுடுகலன் - light machine gun
 5. தற்காப்புச் சுடுகலன் - self-defence gun
 6. நீள் சுடுகலன் - long gun
 7. காட்லிங் சுடுகலன் - Gatling gun
 8. பல்குழல் வேட்டெஃகம் - multiple barrel firearm
 9. தொடுப்புச் சுடுகலன் - minigun …. (தொடுப்பு - எய்கை , தொடர்ந்திருக்கை, சங்கிலி, செய்கைத்தொடர்ச்சி ஆகிய பொருட்களில் வழங்குகிறது.. அதாவது சங்கிலி போன்று தொடர்ந்து சுடும் சுடுகலன் என்னும் பொருளில் இது வழங்குகிறது )
 10. சரமாரி சுடுகலன் - organ gun (ribauldequin)/ volley gun
 11. பாக்கிள் சுடுகலன் -Puckle gun
 12. போழ் சுடுகலன் - Punt gun
 13. மையச் சுடுகலன் - Pivot gun
 14. ஏழ்குழல் சுடுகலன் - nock gun
 15. மலை சுடுகலன் -mountain gun
 16. துமுக்கி முகவாய் தாணித்தல் மலை சுடுகலன் - Rifle Muzzle Loading mountain gun
 17. கல் சுடுகலன் - Swivel gun
 18. மதில் சுடுகலன் - wall gun
 19. கன இயந்திரச் சுடுகலன் - heavy machine gun
 20. பொதுநோக்கு இயந்திரச் சுடுகலன் - general purpose machine gun
 21. சதள தானியங்கி ஆய்தம்- squad automatic weapon
 22. பகுதி தானியங்கி ஆய்தம்- section automatic weapon
 23. இலகு ஆதரவு ஆய்தம்- light support weapon
 24. காலாட்படை தானியங்கிச் சுடுகலன்- infantry automatic gun
 25. நடுத்தர இயந்திரச் சுடுகலன்- medium machine gun
 26. சங்கிலிச் சுடுகலன்- Chain gun
 27. காலாட்படை ஆதரவுச் சுடுகலன்- infantry support gun
 28. தகரி சுடுகலன்- tank gun
 29. தகரி எதிர்ப்புச் சுடுகலன் - anti tank weapon
 30. பின்னுதைப்பற்ற துமுக்கி / பின்னுதைப்பற்ற செலுத்தி/ பின்னுதைப்பற்ற சுடுகலன் - recoilless rifle/ recoilless launcher / recoilless gun.

 

கரச்சுடுகலன் - handgun

  • கரம் + சுடுகலன் → கரச்சுடுகலன்

.

 • Derringer - தேரிஞ்சர்

main-qimg-7342ac5a202997836c796a83abfd74cc-mzj

 • கைத்துப்பு - Pistol

Gun என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

main-qimg-a8dee932ed887404ea943ec3e3a10ae9-mzj

 1. இயந்திரக் கைத்துப்பு- machine pistol
 2. பணிக் கைத்துப்பு- service pistol

 

 • தொடித்தெறி- revolver / wheel gun

main-qimg-86224656627059a4a06515a8fa204f9d-mzj

→ இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

தொடி என்பது வளையத்தைக் குறிக்கும் தமிழ்ச் சொல். இதிலிருந்து சுழல்தல் என்ற வினையைக் குறிக்க தொடித்தல் என்ற சொல்லை உண்டாக்கலாம். இலக்கணத்திற்கு உட்பட்ட விதியே.. மேலும் தொடி என்னும் வேர்ச்சொல்லில் இருந்து கிளைத்த சொற்கள் அவ்வளவாக தமிழில் இல்லை.

தெறுதல் என்றால் சுடுதல் என்ற பொருளுண்டு. இந்த இரண்டையும் இணைத்து ரிவால்வருக்குக் கலைச்சொல் படைக்கலாம்.

 • தொடி (=சுழல்) + தெறு (=சுடு) + (விகுதி)

தொடித்தெறி = சுழன்று சுடும் கரச்சுடுகலன்.

உலகில் உள்ள பல்வேறு விதமான தொடித்தெறிகள் (Revolver) யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

 • தெறாடி - musket

main-qimg-65b15ca799d9e2c2d5a35828b7a09167-mzj

இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

கொழுவி: Musket என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan)-இன் பதில்

 • தெறு + ஆடு + இ
  • தெறு - சுடு
  • ஆடு- கொல் (இச்சொல்லுக்கு மட்டும் தமிழில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருள் இருக்கிறது)
  • இ - விகுதி

சுட்டுக் கொல்லப் பயன்படும் ஓர் கருவி என்னும் பொருளில் இச்சொல் வருவதால் அதனை இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறேன்.

→→அள்=lock

 1. தெறாடி - musket
 2. குறுதெறாடி - musketoon
 3. திரியள் தெறாடி - matchlock musket
 4. சொடுக்கு திரியள்தெறாடி - Snap matchlock musket
 5. அனற்கலள் தெறாடி - flintlock musket
 6. சொடுக்கள் தெறாடி - snaplock musket
 7. நேமியள் தெறாடி - wheellock musket
 8. மூடியள் தெறாடி - caplock musket
 9. சொடுக்குஞ்சேவல் தெறாடி - snaphaunce musket
 10. குண்டுக்குழாய்/ குண்டுக்குழல் (பழந்தமிழ்ச் சொல்) - blunderbuss
 11. கொக்கிக்குழல் - arquebus - ( hook gun)

 

 • Combination gun - இணைந்த சுடுகலன்

main-qimg-4f2946201e0ba0f2e39499d343fdee76-mzj

'M6'

 • துமுக்கி = rifle { துமுக்கு --> துமுக்கி... (இது கொஞ்சம் பழைய சொல்லாகும். துமுக்கி என்னும் சொல்லானது ஏற்கனவே தமிழில் மரையிடப்பட்ட சுடுகலன்களான ரைபிள்களை(rifle) குறிக்க வழங்கப்படும் சொல்லாகும்) }
  • குறுதுமுக்கி - carbine
 1. தாக்குதல் துமுக்கி- assault rifle
 2. சமர்த் துமுக்கி -battle rifle
 3. பணித் துமுக்கி - service rifle
 4. குறிசூட்டு துமுக்கி - sniper rifle
 5. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 6. மரையாணி இயக்க துமுக்கி - bolt-action rifle
 7. தானியங்கி துமுக்கி - automatic rifle
 8. தொடித் துமுக்கி / கோல்ட் துமுக்கி- revolving rifle / colt rifle
 9. பொருண்ம எதிர்ப்புத் துமுக்கி - anti material rifle
 10. நீள் துமுக்கி - long rifle
 11. சாரணர் துமுக்கி - scout rifle
 12. எருமைத் துமுக்கி - buffalo rifle
 13. குறுங் குழல் துமுக்கி - short barrel rifle

 

 1. Bullpup - சேக்குட்டி

 

 • சிதறு சுடுகலன் / வேட்டைச் சுடுகலன்) / குளிகைச் சுடுகலன் - scatter gun/ fowling piece/ shotgun

main-qimg-8f76b085d0e6f935600ba57114dfadb3-mzj

படத்திற்கேற்றாற் போல்,

 1. ஈர்குழல் குளிகைச் சுடுகலன் / முறிப்பியக்க குளிகைச் சுடுகலன்- double barrel shotgun/ break action shotgun / coach gun
 2. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 3. எக்கியக்க குளிகைச் சுடுகலன் - pump-action shotgun [எக்கு (எக்குதல்) + இயக்கம்]
 4. தொடித்தெறி குளிகைச் சுடுகலன் -revolver action shotgun
 5. முழுத் தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - fully automatic shotgun

பகுதானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - semi automatic shot gun

தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - automatic shotgun

அடிபாட்டு குளிகைச் சுடுகலன் - combat shotgun

கலவர குளிகைச் சுடுகலன் - riot shotgun

குறு குளிகைச் சுடுகலன்- sawed-off shotgun/ sawn-off shotgun/ short-barreled shotgun

 

 • அணு ஆய்தம்- nuclear weapon
 • மின்காந்த கவண்- Rail gun {மின்காந்த விசையினைப் பயன்படுத்தி எறியங்களை வீசுவதால் அதற்கு இப்பெயர் வந்தது.}

main-qimg-faf67cc2cd23f3fecbc513f50488e27e

 • ஈட்டிச் சுடுகலன்- Spear gun {ஈட்டியினை செலுத்தும் ஓர் வேட்டெஃகம் போன்றதொன்று}

main-qimg-0e1e4e45ed1a63972ff4f49a04ea6c62-mzj

 • எறியுளிச் சுடுகலன் - Harpoon gun {எறியுளியினை வெளியே செலுத்துவதால் இதற்கு எறியுளி வேட்டெஃகம் என்று பெயர் வந்தது.}

main-qimg-4a1d7b7128f01b189aeb96db10ff31f7-mzj

 

 • சீர்குழல் - smooth bore

main-qimg-d1315695f4c2c415a0a480afe6461646-mzj

 • மரைகுழல் - rifled bore

main-qimg-4d5b71f91792204998ab08a8bf38b521-mzj

 • உந்துகணை/தெறிப்பு - Rocket - உந்துகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப்(travel) பாதையை மாற்றவியலாத ஓர் படைக்கலமாகும்.

main-qimg-8e24a5202175c310d1dfe73e45bc1288-mzj

 

 • ஏவுகணை - Missile - ஏவுகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப் பாதையை மாற்றக்கூடிய ஓர் படைக்கலமாகும்.

 

 • Land mines - நிலக் கண்ணிவெடி
  • Anti - Tank mine (These can be also used against IFV too) - கவசவூர்தி எதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
  • Anti-personnel mine - ஆளெதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
   • மிதிவெடி - காலால் அழுத்தினால் வெடிப்பவையை விதப்பாக(specific) குறிக்க, 1990 முதல், இச்சொல் தமிழில் வழங்குகிறது.
 • Naval mines - கடற்கண்ணிவெடி
 • Claymore - அமுக்கவெடி (தமிழீ.வழ‌)
 • Bangalore torpedo/ Bangalore mines/ Banger - பெங்களூர் குழல்வெடி/ சும்மா 'குழல்வெடி' எனலாம்
 • Directional fragmentation mine - திசை துணுக்க கண்ணிவெடி
 • Electronic Tilt Mine - மின்சார துள்ளல் கண்ணிவெடி
 • Bounding fragmentation mines - பாயும் துணுக்க கண்ணிவெடி

 

 • ஏவரி - Torpedo

நன்றி: திரு திருத்தம் பொன் சரவணன்

ஏ = ஏவு,கணை   அரி = நீர், அழித்தல்,படைக்கலம்   ஏ + அரி = ஏவரி --> நீரினில் ஏவப்படும் ஏவுகணை.

 

 • கையெறி குண்டு ... சுருக்கமாக கைக்குண்டு எனப்படும்- Hand grenade

 

 1. கைக்குண்டு செலுத்தி - grenade launcher
 2. நேரடி சத்தி ஆய்தம் - direct power weapon
 3. யானைத் துமுக்கி - elephant rifle
 4. காற்று சுடுகலன்- air gun
 5. கோட்டுச் சுடுகலன்- lyle gun
 6. சுடரொளி சுடுகலன்- flare gun
 7. இணைந்த சுடுகலன்- combination gun
 8. மென்சூட்டுச் சுடுகலன்-air soft gun
 9. பயிற்சித் துமுக்கி - drill purpose rifle
 10. நிறஞ்ஞுடுச் சுடுகலன்- paintball gun
 11. விளையாட்டுச் சுடுகலன்- toy gun
 12. நீர்ச் சுடுகலன்- water gun
 13. உந்துகணை பிலிற்றுந்திய கைக்குண்டு செலுத்தி - rocket propelled grenade launcher
 14. உந்துகணை செலுத்தி - rocket launcher
 15. ஏவுகணை செலுத்தி- missile launcher …. eg: Javelin

 

 • Fire arm - வேட்டெஃகம்

1)வேட்டெஃகம் = வேட்டு + எஃகம் (இச்சொல் 1960க்கு கிட்டவாக பாவாணரால் உருவாக்கப்படது )

 • வேட்டு - வெடி
 • எஃகம் - arms- பொதுவாக இதன் பொருள் ஆய்தமாகும். ஆனால் நன்கு விதப்பாய்ப் பார்த்தால் பண்டைய காலத்தில் கையில்கொண்டு போரிடும் ஆய்தங்களையே குறித்து வந்திருக்கிறது. ஆகையால் தற்காலத்தில் உள்ள கையில் ஏந்திச் சுடும் ஆய்தங்களிற்கான பொதுப்பெயராக இதனைக் கொள்ளாலாம்.

வேட்டினைச் செலுத்தும் படை என்னும் பொருளில் இது வருகிறது.

 1. மனித தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - man loading firearm
 2. பகு தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - semi automatic loading firearm
 3. தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - automatic loading firearm
 4. தானியங்கிச் வேட்டெஃகம் - automatic firearm
 5. பகுதானிச் வேட்டெஃகம்- semi automatic firearm

 

 • Shell (Artillery and Mortar) - எறிகணை

main-qimg-d2c0afae49e1768f7509ccc25011ed9e-mzj

 

MORTAR என்னும் ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு திருத்தம் பொன் சரவணன் அவர்கட்கு மிக்க நன்றி

 • கணையெக்கியானது எறிகணைகளை தானாகவே எக்கி ஏவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஆதலால் 'எறிகணை' என்னும் சொல்லில் உள்ள 'கணை' என்னும் விகுதியையும் 'எக்குதல்' என்னும் சொல்லின் எக்கு என்னும் வினைவடிவினை எடுத்து அதனை விகுதியோடு புணர்த்தி எக்கி என்றாக்கி இரு சொற்களும் புணர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கணை+எக்கி = கணையெக்கி

எக்குதல் என்னும் சொல்லிற்கு,

-மேலே செல்ல வீசுதல்

-உள்ளிழுத்தல்

-தாக்கி யூடுருவுதல்

ஆகிய பொருட்கள் உள்ளன. இவை mortar செய்யும் அத்தினை காரியத்தினையும் குறிக்கிறது. அதாவது மோட்டார் என்னும் ஆய்தமானது எறியங்களை உயரத்திற்கு செலுத்துவதில்லை ; மாறாக மிக குறுகிய தொலைவிற்கு மட்டுமே செலுத்துகிறது ( கூடியது 4.5கி.மீ). மேலும் அது மனித வலு இல்லாமல் தானகவே எக்கி எறியத்தினை செலுத்துகிறது. அந்த எறிகணையனது எதனையும் தாக்கி ஊடறுத்துச் செல்லும் வலிமை வாய்ந்தது. ஆகவே இச்சொல்லானது மோட்டார் என்னும் இங்கிலீசுச் சொல்லுக்கான சரியான தமிழாக்கமாகும்.

 

 • HOWITZERS- தெறோச்சி

main-qimg-b72cdfcf80fa094befe88aed5e7b5702-mzj

தெறோச்சி:

 • தெறு+ ஓச்சு + இ
  • தெறு- சுடுதல், அழித்தல், கொல்லுதல், வருத்துதல், நெரித்தல், கொட்டுதல், துன்பம்
  • ஓச்சு- எறிதல், செலுத்துதல், பாச்சுதல், உயர்த்துதல் , தூண்டி விடுதல்
  • - விகுதி

அதாவது எறிகணையினை சுட்டு மிகக் கூடிய தொலைவிற்கும் அதிக அளவிலான உயரத்திற்கும் செலுத்துத்தும் ஓர் படைக்கலம் என்று பொருள் படும்.

 

 • கட்டுத் துவக்கு - ஈழத்தின் ஒரு பாரம்பரியச் சுடுகலன். இதனை சரியான எழுத்து வழக்கில் எழுதினால் கட்டுக்குழல் என்றே எழுத வேண்டும். ஆனால் பாரம்பரிய சொல் என்பதால் எப்படி வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம். (துமுக்கி= மரை குழல் கொண்டது)

main-qimg-d2c70732d39e33c40c4f03303b3c77a9.jpg

main-qimg-8c6e92f7c67e22e3b1d51c3ffe7150df.png

 

 • இடியன் - ஈழத்தமிழர்களின் மற்றொரு பாரம்பரியத் துப்பு சுடுகலன்.

main-qimg-a4131d7d5582ddfa18575bc74575065c

 • தெறுவேயம் - CANNON

தெறுவேயம் - தெறு+வேய்+அம்

 • தெறு - சுடுகை
 • வேய் - உட்டுளை கொண்டது (குழாய்)
 • அம் - சொல்லாக்க ஈறு

தற்காலத்தில் வழங்கப்படும் இந்த பீரங்கி என்னும் சொல்லின் உண்மையான அடிப்படைப் பொருள் அயலான் என்பதே ஆகும் ; எறிகணையினைச் செலுத்தும் பொறி அல்ல. இப்பொறியானது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தது; எமது மண்ணிற்கு சொந்தமில்லாதது. ஆகையால் எம் மக்கள் அதற்கு வெள்ளையனின் அயலான் என்னும் பொருள்படும் போர்த்துக்கீசரின் ஃவிரங்கி(firangi) என்னும் சொல்லின் தமிழ்ப்படுத்தப்பட்ட வடிவமான பீரங்கி என்பதை இதற்கான தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கினர் . இச்சொலானது தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் இதே பொருளிலே வழங்கப்படுகிறது.

main-qimg-ac72d1ecf57a7dde38ee419fc4dbf513-mzj

 • தானியங்கித் தெறுவேயம் (Autocannon)

main-qimg-e47d0aa342c1ebb71723a6f49141e01d-mzj

'ஒலிகன் தானியங்கித் தெறுவேயம்'

 • தெறுவேயக் குண்டு - cannonball
  • உருண்டைக் குண்டு - Round shot
  • சங்கிலிக் குண்டு -Chain shot
  • ?? - Case Shot
  • ?? - Canister shot
  • சிலந்திக்குண்டு - Spider shot
  • முந்திரிக்குண்டு - Grapeshot

main-qimg-7f34678cfdb0a8961bdf4dcd35b0acca-mzj

 • சலாகை - ramrod - பண்டைய காலங்களில் இருந்த பீரங்கிகளுக்கு வெடிமருந்தினை வாய்வழி தாணிக்க பயன்படும் ஓர் கோல்.

main-qimg-9c9195c9c154aeef1097e68283fa412a

 • தீக்கோல் - linstock

main-qimg-aee9b73eba48a81b0ec88836310b5e8e-mzj

 

 • கூடுதல் செய்திகள்

போர்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

படைத்துறையில் (military) பயன்படுத்தும் கலைச்சொற்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு

 

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்r

தமிழில் பிறரை எவ்வாறு Sir/Madam ஆகிய சொற்களை விட்டொழித்து விளிப்பது

2 months 4 weeks ago

தமிழில் பிறரை எவ்வாறு sir/ madam ஆகிய சொற்களை விட்டொழித்து விளிப்பது?

பிறர் ஒருவரை அழைக்க தமிழில் பல சொற்கள் உள்ளன. ஆனால் தற்சமயம் 'ஐயா' என்னும் சொல்லினைத்தவிர ஏனைய அனைது சொற்களும் வழக்கிழந்து போய்விட்டன... அதற்குப் பதிலாத இந்தப் பொல்லாத இங்லிஸ் சொற்களான ஆணைக் குறிக்கப் பயன்படும் சேர் / சார் ( sir ) மற்றும் பெண்ணைக் குறிக்கப்பயன்படும் மேடம் / மாடம் ( madam ) ஆகிய சொற்கள் புழக்கத்திற்கு வந்து எம்மொழிச் சொற்களின் வழக்கழித்து விட்டன. இதனால் எம்மொழிச் சொற்கள் மெல்ல மெல்லப் புழக்கத்தில் இருந்து அருகிவருகின்றன.

இந்தப் பொல்லாத இங்லிஸ் சொற்களை பயன்படுத்தும் அனைவரும் அது ஏதோ இனிமையாகவும் பார்பதற்கு புதுமையாகவும் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டே பயன்படுத்துகின்றனர்... எழுதும் பொழுதும் அப்படியே அதனை தமிழிலும் எழுதி விடுகின்றனர்... இது மிகுந்த கவலைக்குரிய விடயமாகும்... நமது கோராவிலும் இதுவே நடைபெறுகிறது.. ஆகவே அதற்கொரு முடிவு கட்டும் விதமாகவே இக்கட்டுரையானது வரையப்பட்டுள்ளது.

முதலில் இந்த இங்லிஸ் சொற்களை தமிழில் எழுதினால் என்ன பொருள் குறிக்கின்றது என்பதைப் காண்போம்:

ஒவ்வொரு சொல்லும் எவ்வளவு அருமையான பொருளைக் குறிக்கின்றது அல்லவா! இனிமேல் பயன்படுத்துவீர்கள் ?

நாம் இப்படி அடிமையானதிற்கு காரணம் மேலை நாட்டுக் கலாச்சாரம் என்று எண்ணுகிறேன்... அக்கலாச்சாரத்தில் நன்மையும் உண்டு ; தீமையும் உண்டு.. ஆகவே நன்மையினை உள்வாங்கி தீமையினை வெளியேற்றுவோம்.. எந்தவொரு விடயத்திலும் மெய்ப்பொருள் காண்பதே அறிவு! அவர்கள் மொழியில் உள்ளதை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்; எம்மொழியில் உள்ளதை நாம் பயன்படுத்துவோம்

சரி, இனி நம்மொழியில் எவ்வாறு பிறரை விளிப்பது என்பது பற்றி இனிப் பார்ப்போம்:

முதலில் எம்மை விட அதிகாரத்தில் உயர்ந்தோரையோ இல்லை வயதில் மூத்தோரையோ இல்லை சிறியவரையோ எவ்வாறு விளிப்பது என்று பார்ப்போம்...

→ அவர் ஆணாக இருந்தால் -

 1. ஐயா (sir) - இச்சொல்லானது பழங்காலத்தில் ஒருவரை மரியாதையாக விளிக்கும் சொல்லாக இருந்து தற்காலாம் வரை வழக்கில் இருக்கும் ஓர் சொல். ஆனால் இச்சொல்லின் அடிவாரத்திற்கும் ஓர் ஆட்டம் காட்டி விட்டனர் நம்மவர்கள். அதாகப்பட்டது என்னவெனில் இச்சொலானது வயதில் மூத்தவரை மட்டுமே குறிக்கின்றது என்று அநாமதேயர் கிளப்பிவிட அது அப்படியே பலரின் மூளையிலும் பரவி ஒட்டிக்கொண்டது; ஆகவே நம்மவர்கள் இச்சொலைப் பயன்படுத்துவதை மிகவும் தவிர்த்து வருகின்றனர்.

ஆனால் உண்மை அதுவன்று. இச்சொல்லானது ஒருவரை(ஆண்) மரியாதை நிமிர்த்தமாக அழைக்கும் வண்ணம் மட்டுமே அகராதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே தவிர எவரின் வயதையும் குறிக்கும் வண்ணமோ இது இடம்பெற வில்லை. இதோ உங்கள் கனிவான கவனத்திற்காக இதன் அகராதி விளக்கம் :

சரி உங்கள் அனைவருக்கும் ஐயா என்னும் சொல்தானே வயதில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது ... ஆகவே இதோ அச்சொல்லுக்கு மாற்றாக இச்சொல்லைப் பயன்படுத்துங்கள்-

 • ஐயன்

இச்சொல் எக்காலத்திலும் உங்களின் வயதினை கூட்டிக் காட்டாது என்பது சிறப்பான விடயமாகும்.

அவர் பெண்ணாக இருந்தால் -

 1. அம்மணி - இச்சொல்லானதும் ஐயாவினைபோலே வயதினைக் கூடக்காட்டுகிறதாம்... இதோ உங்கள் கனிவான கவனத்திற்காக இதன் அகராதி விளக்கம் :

எவ்வளளவு நல்ல சொற்களை ஒதுக்குகிறீர்கள்… சரி அப்படியெனில் இதற்கான மாற்றுச்சொல் என்ன?

 • இதோ அச்சொல்தான் 'ஐயை ' !

'ஐயை' என்னும் சொல்லானது நெடுங்காலமாக எம்மொழியில் பெண்களை மரியாதை நிமிர்த்தமாக அழைக்கப் பயன்படும் சொல். இச்சொல் எக்காலத்திலும் உங்களின் வயதினைக் கூட்டிக் காட்டாது என்பது சிறப்பான விடயமாகும். உங்களை எப்போதும் இளமையாகவே காட்டும்.

இதனைத் தவிர, ஒருவர்

 1. நமது உறவினராக இருந்தால் அவருக்கும் எமக்குமான உறவுமுறையினைக் கூறி அழைக்கலாம்.
 2. நமது தோழராக/ கூட்டாளியாக / காதலராக இருந்தால் அவரைப் பெயர் கூறி அழைக்கலாம் இல்லை எடா / எடி / எடேய் சேர்த்து அழைக்கலாம். [எடா / எடி / எடேய் இம்மூன்றும் மரியாதை அற்ற சொற்கள்]
 3. எந்தவொரு மேற்கண்ட சொற்களையும் பயன்படுத்தி அழைக்காத பொழுது அவரது பெயருக்குப் பின்னால் 'ஆர்' என்னும் விகுதியினை போட்டு மரியாதையாக அழைக்கலாம்

எ.கா. :-

 • சோழன் - சோழனார் ( ஆண்)
 • தென்றல் -தென்றலார் (பெண்)

4. இதுவும் வேண்டாமா அனைவரின் பெயருக்கும் முன் அடைமொழிச் சொற்கள் சேர்த்து அழையுங்கள்... எந்தச் சிக்கலும் இல்லை!

எ.கா:-

 • குமரன். சோழன்
 • திரு. தென்றல்

5. வயதாகிய ஒருவரை நாம் விளிக்க பெரியவர் என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம். இது இரு பாலருக்குமான பொதுச்சொல்லாகும் .

மேற்கண்ட நற்றமிழ்ச் சொற்களைக் கண்டீர்கள் அல்லவா,

எவ்வளவு அருமையாக இருந்தது! ; இருக்கிறது! ; இருக்கும்!. ஆகவே இங்லிஸினை விட்டொழித்து நற்றமிழ் மொழியினில்,

அனைவரையும் விளிப்போமாக !

இளமையாக இருப்போமாக !

 

 • பிற்சேர்க்கை 1:

புதிதாக ஒரு சொல் கண்டு பிடித்தேன்... நன்றி: இரவிசிவன் (Ravi Sivan)

சேட்டன் - இச்சொல்லுக்கு அகராதிகள் தரும் பொருள் - சேட்டன் Meaning in Tamilpulavar

ஆகவே இச்சொல்லை தற்போது இளைஞர்களிடம் குடிகொண்டுள்ள புரோ( bro ) என்னும் சொல்லுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தலாம் என்பது என் கருத்து... இரண்டிற்குமே இச்சொல்லானது மிகச்சரியாக பொருந்தும்.. ஆகவே

புரோவை ஒழிப்போம் !....

சேட்டனை வாழவைப்போம்!….

 

 • பிற்சேர்க்கை 2: (27–3–2020)
 1. அம்மான் - ஒருவனை மரியாதையாக அழைப்பதற்கும் அதாவது நேரடி மாமா உறவு முறை இல்லாதவருக்கும் இது அழைக்கப்படும்.
 2. மோனை- தம்மை விட வயது குறைந்தவர்களை விழிப்பார்கள். தாத்தா, அம்மம்மா, மாமா, மாமி எனப் பலரும், இப்பவும் ‘மோனை' என்று அழைப்பார்கள். பெயர் சொல்லி அழைப்பதை விட, ‘மோனை' என்ற அந்த அழைப்பில் ஏதோ ஒரு நெருக்கம் இருப்பதான உணர்வு இருக்கும்.
 3. எணேய் - வயது கூடியவர்களை மரியாதையாக (பெரும்பாலும் ஒருவித சலிப்புடன்) அழைப்பது
 4. என்ரையப்பு, என்ரை செல்லையப்பு - தமது குழந்தைகளை கொஞ்சுவதற்கான சொல்லாகவும், வயதில் குறைந்தோரை பெரியோர் அழைக்கும் சொல்லாகவும் இந்த “அப்பு” எனும் சொல் வழக்கில் உள்ளது.
 5. பயல் - சிறுவனை அன்புடன் அழைக்கப்பயன்படும் சொல்/ மதிப்புரவற்ற முறையில் ஓர் ஆணைக்குறிக்கப்பயன்படும் சொல்.

 

 • பிற்சேர்க்கை 3: (29–5–2020)
 1. ஆச்சி - கண்ணியமுள்ள பெண்டிரைக் குறிக்குஞ் சொல் (term of respect used in addressing respectable women)
 2. அப்பு - சிறுவரையுங் கீழோரையும் அன்புகாட்டி அழைக்குஞ் சொல்.
 3. அம்மையார் - நடுத்தர வயதான (45+) பெண்களை விளிப்பதற்காப் பயன்படுத்தும் விளிச்சொல்.

 

உசாத்துணை:

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

பழந்தமிழரிடையே இருந்த பல்வேறு விதமான உறவுப்பெயர்கள்

2 months 4 weeks ago

பழந்தமிழரிடையே இருந்த பல்வேறு விதமான உறவுகளுக்கான இலக்கியப் பெயர்கள் :

main-qimg-f0574ea7808dd56cf10d341e0b572af5-mzj

 • காண்க -

தாய் & தந்தை:- அம்மா, அப்பாவை குறிக்கும் வேறு சொற்கள் எவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

கணவன் :- கணவன் என்னும் சொல்லுக்கு தமிழில் வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் எவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

மனைவி :- மனைவி என்னும் சொல்லுக்கு தமிழில் வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் எவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 • தம்பதி- மணவினையர், சோடி, இரட்டை.
  • கணவன் மனைவியினை அழைக்கும் விதம் - பெண்டில் , என்னவள் , இஞ்சாருமப்பா, பெயர்கூறி அழைத்தல் (தமிழ்நாட்டு வழக்கு)
  • மனைவி கணவனை அழைக்கும் விதம் - என்னவன், இஞ்சாருங்கோ/ இஞ்சாருங்கோப்பா, இஞ்சையப்பா , இஞ்சையுங்கோ , என்னங்கம்.
  • ஈற்று, பேற்று - ஈன்ற மகளும் அவர்களின் பிள்ளைகளும்
 • காதலர் : →
  • காதலன் - அன்பன், கண்ணாளன், வயவன் ,நயவன், காந்தன்
  • காதலி - அன்பள், கண்ணாட்டி, காந்தை, வயவள், நயவள்.
  • கள்ளக்காதலன் - வராசனன்
  • கள்ளக்காதலி - வராசனி
 • நட்பாளர்நண்பர் என்னும் சொல்லுக்கான ஒத்த தமிழ்ச் சொற்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்
 • பெற்றோர்- அம்மையப்பர், இருமுதுகுரவர், ஈன்றவர்.
 • வம்சம்(skt.) - கால்வழி, பரவனி, தலைமுறை, பிறங்கடை, சந்ததி.
 • சரவடி - தலைமுறை கடந்து நீண்ட தொடர்பினைக் கொண்டது அல்லது வழிவழியாக வந்த குழு அ இனம்.
 • தாயாதிகள் - ஒருதாயின் வழித்தோன்றல்கள்

 

Credit: பாவாணர்

 • தலைக்கட்டு - கணவனும் மனைவியும் மட்டுமே உள்ள குடும்பம்
 • குடும்பம்- அம்மா, அப்பா, பிள்ளைகள்
 • குடும்பு- பல குடும்பங்கள் சேர்ந்த கூட்டம்
 • இல் அ குடி - பல தலைமுறையாய்த் தொடர்ந்து வரும் பெருங் குடி
 • மரபு - தொடர்ந்துவரும் குடிவழி
 • குலம் - பலகுடிகள் சேர்ந்த குடி ( பள்ளியர்,கவுண்டர்,அகம்படியர் முதலான பல குடிகள் சேர்ந்த 'வேளாண் குலம்' போன்றவை)
 • இனம் - ஒரே வகையான மொழி பேசும் பல குலத் தொகுதி(nation)
 • வரணம் - நிறங்காட்டாத மாபெருங் குலம்

 

→ தம்முன் - தனக்கு முன் பிறந்தவர்

→ எம்முன் - எமக்கு முன்பிறந்தவர்

 • தம்பி:
  • தம் + பின் → தம்பி
 1. இளையவன்
 2. இளையோன்
 3. பின்னனோன்
 4. பின்னன்
 5. பிற்பிறந்தான்
 6. இளவல்
 7. இளவன்

குஞ்சித்தம்பி, சின்னக்குஞ்சு - உடன்பிறப்புகளிடையே இளையவரை, அதாவது வயதில் சிறிய தம்பி அழைக்கும் வழக்கம்.

நும்பி / உம்பி- உன் தம்பி

எம்பி- என் தம்பி

 • தங்கை:
  • தங்கை என்னும் சொல் அக்கை என்னும் சொல்லின் எதிர்வடிவமாகப் பிறந்திருக்க வேண்டும்.
 1. தங்கச்சி
 2. இளங்கிளை
 3. இளையவள்
 4. இளையோள்
 5. இளவள்
 6. கை
 7. பின்னை
 8. பின்னவள்
 9. பிற்பிறந்தாள்

நுங்கை / உங்கை - உன் தங்கை

எங்கை- என் தங்கை

 

 • தமையன்:
  • தமையன் → தம் + ஐயன்
 1. அண்ணன்
 2. அண்ணல்
 3. அண்ணாச்சி
 4. அண்ணை
 5. அப்பன்
 6. அத்தன்
 7. ஆதி பூதன்
 8. இறை
 9. சேட்டன்
 10. தன்னை
 11. மூத்தோன்
 12. முன்னவன்
 13. முன்னை
 14. முன்பிறந்தான்

நங்கன் - நம் அண்ணன்

கொண்ணா- பிறர் ஒருவரின் அண்ணா

மூத்தண்ணன்/ பெரியண்ணன் - முதலாவது அண்ணன்

 • தமக்கை:
  • தமக்கை → தம் + அக்கை
 1. அக்கச்சி
 2. அக்கா
 3. அக்காத்தை
 4. அக்கன்
 5. அப்பி
 6. அப்பாத்தை
 7. ஆச்சி
 8. முற்பிறந்தாள்
 9. சேட்டி
 10. மூத்தாள்
 11. தன்னை
 12. தௌவை
 13. முன்னவள்
 14. முன்னை
 15. தத்தை

மூத்தக்கா/ பெரியக்கா- மூத்த தமக்கை

கொக்கா- பிறர் ஒருவரின் அக்கா

அக்காள்- அரத்த உறவுமுறையுள்ள அக்கா(ஆள்வி)

அக்காள்- மணக்கலப்பால் ஏற்பட்ட அக்கை முறையினள்!

 

 • மகன்:
 1. புதல்வன்
 2. குமரன்
 3. இளவன்
 4. தன்னன்
 5. நந்தனன்
 6. உம்பல்
 7. உரதன்
 8. கால்
 9. கொள்ளி
 10. மைந்தன்
 11. சுதன்
 12. குட்டல்
 13. செம்மல்
 14. மதலை
 15. மருமான்
 16. மோன்
 17. பிள்ளையன்
 18. பொருள்
 19. வழி
 20. மெய்யன்
 21. தோன்றல்
 22. பூதன்
  • குலசன் - குலம் வழுவாத தாய் தந்தையரிடத்தில் பிறந்தவன்.
  • எந்தையான் - என் தந்தையின் பெயர் தாங்கிய என் மகன்.
  • எம்மான்- எம் மகன்
  • கரீதன் - விலைக்கு வாங்கப்பட்ட மகன்.
  • உரயன் - ஒரே குலத்தில் பிறந்த மகன் .
  • செம்மல் - பெருமையுள்ள மகன்
  • தலைமகன் - மூத்தமகன்
  • இறைமகன் - அரசனின் மகன்

.

 • மகள்:
 1. புதல்வி
 2. குமரி
 3. நந்தினி
 4. துகி
 5. ஐயை
 6. பந்தனை
 7. சுதை
 8. இளவன்
 9. மோள்
 10. பிள்ளை
  • எந்தையாள்- என் தந்தையின் பெயர் தாங்கிய என் மகள்.
  • எம்மாள்- எம் மகள்
  • கரீதை- விலைக்கு வாங்கப்பட்ட மகள்.
  • குலசை - குலம் வழுவாத தாய் தந்தையரிடத்தில் பிறந்தவள்.
  • உரயள்- ஒரே குலத்தில் பிறந்த மகள் .
  • தலைமகள் - மூத்த மகள்
  • இறைமகள் - அரசனின் மகள்
 • எச்சம் - மகள், மகன் என்னும் இருபாற்கும் பொதுப்பெயர்
 • மகார், சிறார், குறுமாக்கள் - பிள்ளைப் பன்மையின் பெயர்.

 

→ மச்சான் - என் தாய் /தந்தை -இன் உடன்பிறப்புகளின் ஆண் பிள்ளை

→ மச்சாள்- என் தாய் /தந்தை -இன் உடன்பிறப்புகளின் பெண் பிள்ளை

 • ஆள்வி- மச்சான் / மச்சாள் (cousin) என்பது போல பொதுச் சொல்.
  • மூத்தாள்வி- வயதில் பெரிய ஆள்வி.
  • இளச்சனாள்வி- வயதில் சிறிய ஆள்வி.
 • மருஆள்வி / மராள்வி - மச்சான் / மச்சாள் இன் துணைவர் (கணவன் அல்லது மனைவி ).
  • மூத்த மராள்வி - ஆள்வியின் கணவன்
  • மருக்கையாள்வி - ஆள்வியின் மனைவி

மூத்த மராள்வி , இளைய மராள்வி -கணவனின் ஆள்வி.

மரு தங்கையாள்வி, மருதங்காள்வி - மனைவியின் ஆள்வி.

மருஅண்ணாள்வி -கணவனின் ஆள்வியின் கணவன்.

மரு இளையாள்வி.- மனைவியின் ஆள்வியின் கணவன்.

மரு அக்காள்வி அ மரு தங்காள்வி - கணவனின் ஆள்வியின் மனைவி.

மரு அண்ணாள்வி அல்லது மரு பின்னாள்வி - மனைவியின் ஆள்வியின் மனைவி.

 

ஓரி - கணவனுடன் பிறந்தான் மனைவி.

மைத்துனி- சகோதரியின் கணவனின் சகோதரி

நாத்தூண், நாத்துணாள், வசை - கணவனுடைய அக்கை

அத்தான், மூத்தார் ,நாத்தனான் ,மச்சாண்டார்,மைத்துனன் - கணவனின் அண்ணன்

கொழுந்தன்,மைத்துனன், தேவன்- கணவனின் தம்பி

கொழுந்தி, அத்தாச்சி - கணவனுடைய தங்கை

கொழுந்தி - தம்பியின் மனைவி

மச்சினன், மச்சம்பி, மைத்துனன் - தங்கை கணவன்

ஆயந்தி, அண்ணி, மைத்துனி , நங்கையாள், அத்தாச்சி - தமையன் மனைவி

மனைவியின் அக்கா - கொழுந்தி , மைத்துனி, மூத்தளியாள், நங்கையாள்

மனைவியின் தங்கை - மச்சினி,மைத்துனி

மனைவியின் அண்ணன் - மூத்த அளியன், அத்தான்

மனைவியின் தம்பி- இளையளியன்

மனைவியின் தங்கை - இளையளியாள், கொழுந்தி

மனைவியின் தங்கை கணவர்- சட்டகர்

 

நல்லம்மாள்- தாயுடன் பிறந்தவள்

நல்லம்மான் - தாயுடன் பிறந்தவன்

நல்லப்பன் - தந்தையுடன் பிறந்தவன்

நல்லப்பாள்- தந்தையுடன் பிறந்தவள்

 

முறைப்பெண் - முறைப்பையன் - அக்கா மகள், மாமன் மகள், அத்தை மகள் அனைவரும் முறைப்பெண்கள்தான். இந்த உறவுமுறையில் வயதில் மூத்த பெண்ணை அத்தாச்சி என்றும் விளிப்பார்கள் (மூலம் தஞ்சாவூர் வழக்கு ).

 

மைத்துனி, அத்தங்கார் - தாய்மாமன்/ அத்தை ஆகியோரின் மகள்.

மைத்துனன் ,அளியன், அம்மாஞ்சி - தாய்மாமன்/ அத்தை ஆகியோரின் மகன்.

அத்திம்பேர்/ அத்தையன்பர்/ மாமன் - அத்தை கணவன்

 

அம்மான் / மாமகன் /மாமா / மாமடி/ மாதுலன் /மாமன் - தாயுடன் உடன் பிறந்தான்.

அம்மாமி / மாமி/ தந்துவாய்- மாமன் மனைவி

மானி,மாமா / மாமி , அத்தை/மாமனார் - கணவன் அ மனைவியின் பெற்றோர்

மருமகன் / மருமாள் - ஒருவரின் மகளின் கணவன்.

மருமகள் / மணாட்டுப் பெண்- ஒருவரின் மகனின் மனைவி.

மாப்பிள்ளை - திருமணமாகப் போகும் ஒருவன்.

மணப்பெண் - திருமணமாகப் போகும் ஒருத்தி,

மணவறைத் தோழன் - மாப்பிள்ளைத் தோழன்

மணவறைத் தோழி - மணப்பெண்ணின் தோழி

 

சின்னம்மா

 • தாயின்/ தகப்பனின் தங்கை முறை வரும் உறவினர்
 • தந்தையின் இரண்டாந்தாரத்து மனைவி

சின்னப்பா

 • தாயின்/ தகப்பனின் தங்கை முறை வரும் உறவினர்
 • தாயின் இரண்டாந்தாரத்து கணவன்

 

 • சக்களத்தி, ஒக்களத்தி, வைப்பாட்டி, ஆசைக்கிழத்தி, தொடர்புடையவள்- சக நிலையில் களம் புகுந்தவள்.
 • சக்களத்தன், ஒக்களத்தன், வைப்பாட்டன், ஆசைக்கிழவன், தொடர்புடையவன் - சக நிலையில் களம் புகுந்தவன்.
  • ஓரகத்தான் - ஓர் குடி மணாளன், ஓர் குடியோன் .
  • ஓரகத்தி - ஓர்ப்படி, ஓர்ப்படைச்சி (ஒரே வீட்டில் புகுந்தவர்கள்).

கன்னி - கன்னி கழியாத பெண்

கானீனன் - திருமாணம் ஆகாத பெண் பெற்றெடுத்த மகன்.

கானீனி - திருமாணம் ஆகாத பெண் பெற்றெடுத்த மகள்.

 

ஏதி - தொலையுறவினர்

வழித்தோன்றல் - கோத்திரம், பிள்ளடி, பிறங்கடை.

எம்மோர்- எம்முடையவர்

எம்மையோர்- எம்மவர்

நம்மளவன்(ஒருமை) - நம்மையொத்தோர்/ நம்மனோர்(பன்மை)

நம்முள்ளவன் - நம்முடையவன்

தமரவர், தமர் - தம்மவர்

தாயாதி - ஒரேகொடி வழியில்‌: பிறந்த உரிமைப்பங்கானி -agnate

 

உடன்பிறந்தார்- ஒரு வயிற்றோர்

  • உடன் பிறந்தான்
  • உடன் பிறந்தாள்

மருகன் - என் உடன்பிறந்தாரின் மகன்

மருகி - என் உடன் பிறந்தாரின் மகள்

  • இளைஞன் - இளைஞை, இளைஞி / குமரன்-குமரி / உவன் - உவதி / பொடிச்சி-பொடியன் / பெட்டை- பெடியன் / தருணன் - தருணி / திக்கரன் - திக்கரி, தீதை / மள்ளன்-மள்ளி = இளைஞர்/ பொடியள்/ இளந்தாரி / தருணர்/ திக்கரர்
  • சிறுவன் - சிறுமி / எடன் -எடி = சிறுவர், இளவல் , எடர்,சிறார்
  • பையல், பையன் / பையை = பைதல்
  • மூத்தோன் - மூத்தோள் = மூத்தோர் (வயதில் மூத்தவர்கள் அனைவரையும் குறிக்கும் சொல்)

 

தலைமூத்த - முதலாவதாய்ப் பிறந்த

தலைச்சன், தலைச்சி - மூத்த பிள்ளை

குழந்தை - குழலி, சேய், மதலை, அப்பி, குழவி, மழவு

 • வாட்டி - சிறு பெண்குழந்தை
 • வாட்டன் - சிறு ஆண்குழந்தை

பஞ்சான் - கைக்குழந்தை

மகவு/ பாலன்- பிள்ளை ; பாலகர் - பிள்ளைகள்

முன்னணை/ தலை மகவு- முதற்பிள்ளை

 • பிள்ளையன் - ஆண் பிள்ளை
 • பிள்ளையள்- பெண் பிள்ளை

நண்டு நசுக்கு - சின்னஞ் சிறு குழந்தைகள்

தருமக்கட்டை - அநாதைப் பிள்ளை

 • சூனன் / தௌகித்திரன் - மகளின் மகன்
 • சூனை / தௌகித்திரை- மகளின் மகள்
 • குறுமாக்கள்- பிள்ளைகள் பெற்ற புதல்வர்
  • மகனின் மகன், மகளின் மகன் - பெயரன், பேரன்
  • மகனின் மகள், மகளின் மகள் - பெயர்த்தி, பேத்தி
  • பேரனின் மகன் - கொள்ளுப் பேரன், கொட்பேரன்
  • பேரனின் மகள் - கொள்ளுப் பேர்த்தி, கொட்பேர்த்தி

பச்சைப் பிள்ளைத் தாச்சி- கைக்குழந்தையைக் கொண்ட தாய்.

மகவாட்டி- குழந்தைப் பிள்ளைக்காரி.

குருத்துகள் - இளம் பிள்ளைகள்

 

 • பெரியப்பா , பெப்பா, பெரியப்பு ,வலியந்தை, மூத்தப்பன், தந்தையண்ணன், மூத்தப்பா, பெரியையா - என் தாய் / தந்தையின் அண்ணன்; என் தாய் / தந்தையின் அக்கா கணவர்.
 • பெரியம்மா, பெம்மா, பெரியம்மை, பெரிய தாய், பெரியாத்தாள், பெரியாத்தை, பெரியாச்சி, பெரியாயி- என் தாய் /தந்தையின் அண்ணன் மனைவி; என் தாய் / தந்தையின் அக்கா.
 • சித்தி , பின்னி, சிற்றம்மா, சின்னம்மா, தொத்தா, குஞ்சம்மா, குஞ்சியாச்சி, சிறியதாய், தொத்தா, சிரத்தியார் - தகப்பன், அல்லது தாய் வழித் தந்தையின் உடன்பிறந்தோரில் இளைய உடன்பிறந்தாள்.
 • சித்தப்பா , பின்னன், சிற்றப்பன், சின்னப்பன், சிறிய தகப்பன், குட்டப்பன், சின்னையா, குஞ்சையா, குஞ்சியப்பு, குஞ்சையர், சிறியதகப்பன் - தகப்பன், அல்லது தாய் வழித் தந்தையின் உடன்பிறந்தோரில் இளைய உடன்பிறந்தான்.
 • சீனியப்பு - தகப்பன், அல்லது தாய் வழித் தந்தையின் உடன்பிறந்தோரில் கடைசி உடன்பிறந்தான். அதாவது தாத்தா/பாட்டாவின் இளைய உடன்பிறந்தான்.
 • சீனியம்மா - தகப்பன், அல்லது தாய் வழித் தாயின் உடன்பிறந்தோரில் கடைசி உடன்பிறந்தாள். அதாவது தாத்தா/பாட்டாவின் இளைய உடன்பிறந்தாள்.
 • மாமா/ மாமடி- தாயுடன் பிற்பிறந்தவன்
 • அத்தை- தந்தையுடன் பிறந்தாள்
  • தந்தையின் பெரிய தங்கை- பெரியத்தை
  • தந்தையின் சிறிய தங்கை - சின்னத்தை

 

 • அப்பப்பா , மூத்தப்பன் ,பாட்டையா, பாட்டனார், அப்பச்சன், அப்பார் ,அப்பாச்சி, அப்பாரு, அச்சச்சன்- அப்பாவின் அப்பா
 • அப்பம்மா , மூத்தம்மை, ஐயாம்மா, அப்பத்தா, அப்பாயி, அச்சம்மா - அப்பாவின் அம்மா
 • அம்மப்பா, அம்மச்சன், பெத்தப்பு, சிய்யான், அப்பச்சி, அம்மச்சன் - அம்மாவின் அப்பா
 • அம்மம்மா, அம்மாயி, அமிஞை, அம்மத்தா, பெத்தாச்சி, அம்மச்சி- அம்மாவின் அம்மா
 • பாட்டன், பீட்டன், போற்றி> போத்தி, முன்றாதை, தாதா, தாதை, தாத்தா - பெற்றோர் தந்தை
 • பாட்டி, பீட்டி, போற்றன், முன்றாய், ஆத்தாள்- பெற்றோர் தாய்
 • பூட்டன் - முப்பாட்டன், மூதாதை, கொள்ளுப்பாட்டன், கொள்ளுத்தாத்தா
 • பூட்டி - முப்பாட்டி, மூதாய், கொள்ளுப்பாட்டி
 • ஓட்டன் - எள்ளுப்பாட்டன், கொப்பாட்டன்
 • ஓட்டி - எள்ளுப்பாட்டி, கொப்பாட்டி

அத்தைப் பாட்டி - பாட்டனுடன் பிறந்தாள்.

கிழவன், அப்பு, பாட்டன், பெரியவர்- வயது முதிர்ந்தவன்

கிழவி, ஆச்சி, ஆயா, பாட்டி, பெரியவள்- வயது முதிர்ந்தவள்

 

மூதாளர்:-

 • முதியை, முதியன், முதியர்
 • முதியவள், முதியவன், முதியவர்
 • முதியோள், முதியோன், முதியோர்
 • முதிர்ந்தவன், முதிர்ந்தவள், முதிர்ந்தவர் - (இவ்விடத்தில் இவை வயதின் பொருளில் வருகிறது)
 • முதிர்ந்தோன், முதிர்ந்தோள், முதிர்ந்தோர் - (இவ்விடத்தில் இவை வயதின் பொருளில் வருகிறது. )

 

 • ஈரேழு தலைமுறை (பரம்பரை )

நாம் — முதல் தலைமுறை.

தந்தை + தாய் — இரண்டாம் தலைமுறை.

பாட்டன் + பாட்டி — மூன்றாம் தலைமுறை.

பூட்டன் + பூட்டி — நான்காம் தலைமுறை

ஓட்டன் + ஓட்டி — ஐந்தாம் தலைமுறை

சேயோன் + சேயோள் — ஆறாம் தலைமுறை

பரன் + பரை = பரம்பரை

  • ஒரு தலைமுறை — சராசரியாக 60 ஆண்டுகள் என்று கொண்டால் , ஏழு தலைமுறை, 480 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரும்………… ஈரெழு தலைமுறை என்றால் 960 = (2 x 480) ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரும் . (இதைத்தான் பரம்பரை பரம்பரையாக வாழ்ந்த குடும்பம் என்பார்கள்).
 • பெண்:-

பேதை — பெண் 5 வயதுக்கும் கீழ்.

முத்தை — பெண் 5–7 வயது

பெதுமை — பெண் 8-10 வயது

மங்கை — பெண் 11-16 வயது

மடந்தை — பெண் 17-25 வயது

அரிவை — பெண் 26-30 வயது.

தெரிவை — பெண் 31-35 வயது.

பேரிளம் — பெண் 36-45 வயது.

 • ஆண்:-

பாலன் — ஆண் 7 வயதுக்கும் கீழ்.

மீளி — ஆண் 8-10 வயது.

மறவோன் — ஆண் 11-14 வயது.

திறலோன் — ஆண் 15 வயது.

காளை — ஆண் 16 வயது.

விடலை — ஆண் 17-30 வயது.

முதுமகன் — ஆண் 30 வயதுக்கு மேல்.

 • மேலும் பருவங்களைப் பின்வருமாறும் கூறலாம்.

மகவு / பிள்ளை— குழந்தைப் பருவம்.

சிறுவன் ,சிறுமி— பாலப் பருவம்.

பையன் ,பையை— பள்ளிப் பருவம்.

காளை ,கன்னி— காதற் பருவம்.

தலைவன் ,தலைவி— குடும்பப் பருவம்.

முதியோன் ,முதியோள்— தளர்ச்சிப் பருவம்.

கிழவன் ,கிழவி— மூப்புப் பருவம்.

 

main-qimg-b64f4bc4ed5ccfe88df4a5db9d622651

 • கூடுதல் செய்திகள்:

 

~{ உலகில் வேறெந்த மொழிகளிலும் இப்படி உறவு முறைகள் இருந்தது இல்லை. }~

 

உசாத்துணை:

 • கழகத்தமிழ் அகராதி
 • செல்வன் -Google Groups
 • மொழிஞாயிறு பாவாணர்
 • போப் அடிகளார்
 • ஔ - 4
 • செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி
 • சூடாமணி நிகண்டு - (புதல்வர்களுக்கான ஒரு சில சொற்கள் மட்டும் இங்கிருந்து கொண்டவை )
 • சங்க இலக்கியத்தில் மூதாளர், முனைவர் பா யெய்கணேசு

விம்பகம் - கூகிள்

தொகுப்பு & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

இயல் வழி நாடகம் - சுப. சோமசுந்தரம்

3 months ago

                                       இயல் வழி நாடகம்

                                                                                       - சுப. சோமசுந்தரம்

            வெண்பா, ஆசிரியப்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப்பா என அடுக்கி முறையே செப்பலோசை, அகவலோசை, தூங்கலோசை, துள்ளலோசை என்று ஓசைநயம் பகரும் முறையே சொல்கிறது இயல் வழி இசையுண்டு என்று. காணாததற்கு மருதம், குறிஞ்சி, நெய்தல், பாலை எனப் பண்வகைகள் வேறு. குறிப்பாக மரபுப் பாடலெதுவும் இசையின்றி இயங்குவதில்லை. இக்கட்டுரை இங்கே பேச வந்தது இயல் வழி நாடகம் பற்றி. மேலும் இங்கு நாம் இயல் எனக் குறித்தது மரபுப் பாடலேயாம்.
            உள்ளார்ந்த நாடகம் (Implicit Drama) அனைத்து மரபுப் பாடலிலும் அமையலாம். உள்ளார்ந்த நாடகமாக ஒரே பாடல் வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கு வெவ்வேறு காட்சியமைப்பை அளிக்கலாம். இது காண்போர் திறம் பற்றியது. எடுத்துக்காட்டாக
"அகவன் மகளே அகவன் மகளே
மனவுக்கோப் பன்ன நன்னெடுங் கூந்தல்
அகவன் மகளே பாடுக பாட்டே
இன்னும் பாடுக பாட்டேஅவர்
நன்னெடுங் குன்றம் பாடிய பாட்டே"
-------------ஔவையார் (குறுந்தொகை 23)
எனும் பாடலை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இக்கட்டுரையின் இலக்கு ஓரளவு வாசிப்பு உள்ளோர் அனைவரும் என்றமையால், மேற்கோளாய்ச் சொல்லும் பாடல் அனைத்திற்கும் ஓரளவு பொருள் விளக்கம் தருவது இன்றியமையாததாகிறது. மேற்கூறிய பாடல் காட்சி :
குறிஞ்சி நிலத் தலைவி தலைவனைக் காணாத ஏக்கத்தில் மெலிதல் போன்ற உடல் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறாள். எனவே தாயும் செவிலித்தாயும் கலக்கமுற்று, குறிசொல்லும் கட்டுவிச்சியை அழைத்துக் காரணம் அறிய முற்படுகிறார்கள். உடனிருக்கும் தலைவியின் தோழி அக்கட்டுவிச்சியிடம் கூறும் அகவலோசைப் பாடலே இஃது. குறி சொல்லுபவளை 'அகவன் மகளே' என விளிக்கிறாள் தோழி. சங்குமணி(மனவு)யால் தொடுக்கப்பட்டதைப் (கோப்பு) போன்ற நல்ல நெடிய கூந்தலையுடைய (நன்னெடுங் கூந்தல்) அகவன் மகள் என அவளது வெண்மையான நீண்ட கூந்தலைக் குறிப்பிட்டு, அதன் மூலமாய் வயதில் சற்று மூத்த கட்டுவிச்சியை நம் மனக்கண் முன் நிறுத்துகிறாள் தோழி. குறி சொல்லுகையில் கட்டுவிச்சி தனது நன்னெடுங்குன்றத் தலைவன் சேயோனைப் பாடும்போது, அந்நெடுங்குன்றத்தைச் சார்ந்தவனே தனது தலைவன் என்பதால் தலைவியின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மலர்ச்சியைத் தோழி கவனித்திருக்க வேண்டும். எனவே 'அவர் நன்னெடுங்குன்றம்' பற்றிக் கட்டுவிச்சி முதலில் பாடிய பாட்டை மீண்டும் பாடச் சொல்லுகிறாள் தோழி. இதில் தோழியின் நாநலம் தெற்றென விளங்கும். 'அவர்' எனக் குறித்ததால் 'எவர்?' எனும் ஐயமும், பாடலைக் கேட்கும்போது தலைவியின் முகமலர்ச்சியும் தாய்க்கும் செவிலிக்கும் தலைவியின் காதலை உணர்த்தும். தானும் தலைவியின் ஒத்த வயதினள் என்பதால் தன்னால் நேரிடையாக அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியாத தலைவியின் காதற் பொருளை அந்த அகவன் மகளின் மூலமாக மறைமுகமாக உணர்த்த முற்படுகிறாள் தோழி. இதில் கதை மாந்தர் ஐவரும் நம் முன் நிற்க, தோழி கையசைப்போடும் (தாயிடமும் செவிலித்தாயிடமும் மறைத்த) கண்ணசைப்போடும் அகவன் மகளிடம் பேசுவது ஒரு உள்ளார்ந்த நாடகமாய் நம் மனக்கண்ணில் விரிகிறது.
            எனவே யாதொரு பாடலிலும் உள்ளார்ந்த நாடகமொன்று அமைதலின், அவற்றை வாசிப்போர்தம் கற்பனைக்கே வழிவகுக்கு முகமாக மேற்கூறிய ஒரு மேற்கோளுடன் நிறுத்திக் கொள்வதே பொருத்தமாய் அமையும். இனி நாடக மேடை போல வெளிப்படையான காட்சி அமைப்புடன் இயற்றமிழில் வந்து நிற்கும் நாடகம் (Explicit Drama) பற்றிச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்பது, 'இயல் வழி நாடகம்' என நாம் கையிலெடுத்த தலைப்பிற்கு வலு சேர்ப்பது மட்டுமின்றி பொருந்தி அமைவதுமாம்.
            இது தொடர்பில் நாம் முதலில் எடுப்பது மாணிக்கவாசகரின் திருக்கோவையாரில் வரும் காட்சி. தலைவனும் தலைவியும் உடன்போக்கு எனும் மேதகு ஒழுக்கம் பூண்டு சென்றுவிட்டனர். அவர்களைத் தேடிச் செல்லும் செவிலித்தாய் எதிரில் அதேபோல் உடன்போக்கு மேற்கொண்டு வரும் வேறொரு இணையைத் தூரத்தே கண்ணுற்று, தான் தேடிச்செல்லும் இணையரோ என்று முதலில் மயங்கிப் பின் தெளிந்து அவர்களுடன் உரையாடுகிறாள் :
" மீண்டார் என உவந்தேன் கண்டு நும்மை இம்மேதகவே
பூண்டார் இருவர் போயினரே புலியூரெனை நின்று
ஆண்டான் அருவரை யாளிஅன் னானைக் கண்டேனயலே
தூண்டா விளக்கனையாய் என்னையோ அன்னை சொல்லியதே".
----- திருக்கோவையார், பாடல் 244.

உரையாடல் வருமாறு :
செவிலித்தாய் : உம்மைக் கண்டதும் (கண்டு நும்மை) மீண்டனர் (எனது மகளும் அவளது தலைவனும்) என மகிழ்ந்தேன். இம்மேதகு ஒழுக்கம் (உடன்போக்கு) பூண்ட இருவர் முன்னால் போயினரே !
எதிர் வந்த தலைவன் (செவிலித் தாயிடம்) : திருப்பாதிரிப்புலியூரில் நின்று எனை ஆட்கொண்ட இறைவனது (ஆண்டான்) அரிய மலையின் (அருவரையின்) யாளி போன்ற கம்பீரத் தோற்றமுடையவனைக் கண்டேன்.
எதிர்வந்த தலைவன் (தன் தலைவியை நோக்கி) : தூண்ட வேண்டாத விளக்கினைப் போன்றவளே! அவனது அருகில் (அயலே) சென்றவளைப் பற்றி அன்னை (செவிலித்தாய்) சொல்லிய விவரம் பொருத்திக் கூறுவாயாக !
            மேற்கூறியவற்றில் நம் உரைநடை யார், யாரிடம் சொல்கிறார் என்ற முன்னறிவிப்பபுடன் திகழக் காணலாம். நாடக மேடையில் எந்த அறிவிப்பும் இன்றி ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் தன் பங்களிப்பைச் செய்யும். அவ்வாறே மேற்கூறிய பாடலில் ஒரு நாடக நிகழ்வைப் போல் முன்வைக்கப்படுகிறது. யார் யாரிடம் உரையாடுகிறார் என்பது தானே விளங்கி நிற்கிறது. அந்நாடக நிகழ்வு மணிவாசகரால் வெற்றிகரமாய் நம் கண்முன் அரங்கேற்றப்படுகிறது.
            இத்தலைவன் அத்தலைவனை மட்டுமே கண்டதும், இத்தலைவி அத்தலைவியை மட்டுமே கண்டதும் காற்றுவாக்கில் புலவன் எடுத்தியம்பும் பண்பாட்டுத் திறம். மேலும் இது அகத்திணை சார்ந்த பக்தி இலக்கியம்.  இறைவனைத் (இங்கு சிவபெருமான்)  தலைவனாகவும் புலவன் தன்னையே தலைவியாகவும் உருவகித்து நாயகன்-நாயகி பாவத்தில் அமைந்த பாடல்.  ஆன்மாவாகிய தலைவி இறைவனாகிய தலைவனைச் சென்றடையும் குறியீடு என்பர். இக்குறிப்புகள் இங்கு நமது கருதுகோளுக்குப் புறத்தே அமைந்திடினும், இவற்றைக் குறிக்காது கடந்து செல்லுதல் அத்துணை எளிதல்ல.
            திருக்கோவையார் எட்டாம் திருமுறையில் அமைய, பதினொன்றாம் திருமுறையில் வரும் திரு ஏகம்பமுடையார் திருவந்தாதியின் 73வது பாடல் இதே காட்சி அமைப்புடன் திகழக் காணலாம் :
"துணையொத்த கோவையும் போலெழில்
பேதையும் தோன்றலுமுன்
இணையொத்த கொங்கையொ டேயொத்த
காதலொ டேகினரே
அணையத்தர் ஏறொத்த காளையைக்
கண்டனம் மற்றவரேல்
பிணையொத்த நோக்குடைப் பெண்ணிவள் தன்னொடும் பேசுமினே".
            திருக்கோவையாரில் "இம்மேதகவே பூண்டார் இருவர் முன் போயினரே" என்று முடியும் செவிலியின் கூற்று, இங்கு "ஒத்த காதலொடு ஏகினரே" என்று முடியக் காணலாம். அங்கு "யாழி அன்னானைக் கண்டேன்" என்று செவிலித் தாயை நோக்கி எதிர் வந்த தலைவன் கூறுவது, இங்கு "ஏறொத்த காளையைக் கண்டனம்" என்று கூறக் கேட்கலாம். "என்னையோ அன்னை சொல்லியதே" என்று எதிர் வந்த தலைவன் தன் தலைவியிடம் கேட்பதாய் திருக்கோவையாரில் வருகிறது. இது மட்டும் சற்று மாறாக "பெண்ணிவள் தன்னொடும் பேசுமினே" என்று மீண்டும் செவிலித்தாயிடமே தலைவன் கூறுவதாய் திரு ஏகம்பமுடையார் திருவந்தாதியில் வருகிறது. ஆனாலும் ஒரே செய்திதான். பேசும் இடம் மட்டும் இறுதியில் சற்று மாறியது. நாடகக் காட்சியமைப்பும் ஒன்றுதான்.
            அடுத்து நாம் காட்சிப்படுத்த நினைப்பது மீண்டும் மணிவாசகரின் நாடகத்தை. இம்முறை திருவெம்பாவைக் காட்சி (திருவெம்பாவை பாடல் 4) :
"ஒள் நித்தில நகையாய், இன்னம் புலர்ந்தின்றோ   
வண்ணக் கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக் கொண்டு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்   
கண்ணைத் துயின்று அவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக்கு  ஒருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்   
கண்ணுக்கு இனியானைப் பாடிக் கசிந்து உள்ளம்
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயேவந்து   
எண்ணிக் குறையில் துயில் ஏல் ஓர் எம்பாவாய்".
            மார்கழியில் பாவை நோன்பு மேற்கொண்ட பாவையர் பாவை ஒருத்தியைத் துயில் எழுப்புகின்றனர். "ஒளி பொருந்திய முத்தினைப் (நித்தில) போன்ற சிரிப்பினை உடையவளே! இன்னும் உனக்குப் புலரவில்லையா?" எனப் பாவையர் கேட்க, உள்ளே உறங்கிக் கொண்டிருந்த பாவை, "வண்ணக்கிளி மொழியினுடைய எல்லோரும் (தோழியர்) வந்து விட்டார்களா?" என்று வினாவெதிர் வினாவினைக் கூவுகிறாள். தோழியர், "அவ்வளவும் எண்ணிக் கொண்டு தான் வந்தோம். உள்ளதைத் தான் சொல்கிறோம். தூங்கி வீணில் காலத்தைப் போக்காதே ! விண்ணுலகினர்க்கு அமுதம் போன்றவனை, வேதத்தின் உண்மைப் பொருளானவனை, கண்ணுக்கு இனியனானவனைப் (சிவபெருமானை) பாடிக் கசிந்துருகும் நாங்கள் பொய் சொல்லோம். நீயே வந்து எண்ணிக்கொள். (எண்ணிக்கை) குறைந்தால் மீண்டும் துயின்று கொள், எம் பாவையே !" என்று பதிலிறுக்கின்றனர். நாடகப் பாங்கில் உரையாடலில் யார், யாரிடம் பேசுகின்றனர் என்பது தானே விளங்கி நிற்கக் காணலாம்.
            திருவெம்பாவையில் உள்ளவாறே இக்காட்சி திருப்பாவையில் (திருப்பாவை பாடல் 15) :
"எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ
சில்லென்று அழையேன்மின் நங்கைமீர் போதர்கின்றேன்
வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக
ஒல்லைநீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லோரும் போந்தாரோ போர்ந்தார் போர்ந்து எண்ணிக்கொள்
வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்"
திருவெம்பாவையில் "வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ" என்றது திருப்பாவையில் "எல்லாரும் போந்தாரோ" எனவும், அங்கு "நீயே வந்து எண்ணிக் குறையில் துயில்" என்றது இங்கு "போந்தார் எண்ணிக் கொள்" எனவும் மொழி மாறியது. காட்சி மாறவில்லை.
            இயலில் இசை தெளிவெனச் சுட்டினோம்; இயலில் நாடகம் தெளிவாகக் காட்டினோம். ஒவ்வொன்றிலும் ஏனைய இரண்டும் விரவி நிற்கக் காண்பர் தமிழர். இகல் கொண்டோர் நிலத்தைப் பிரிக்க எண்ணுவர்; நீரைப் பிரிக்க எண்ணுவர். முத்தமிழில் எத்தமிழைப் பிரிக்க எண்ணுவர் ?

உலகில் உள்ள ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ப்பெயர்கள்

3 months ago

உலகில் உள்ள வாகனங்களுக்கான தமிழ்ப்பெயர்கள்:

 

● Driver- சாரோட்டி, ஓட்டுநர், பாகன், சூதன் , சாரகன், தேரகன், தாரகன், கோலாள், எந்திரு, துரத்தநர் ,பாகு, கொற்றன் .

  • Hand cart-கைவண்டி, சகடிகை

 

Automobile - தானுந்து

●TWO WHEELERS- ஈருருளிகள்

 1. Motor bike- உந்துருளி
 2. Scooter-குதியுருளி
 3. Scooty- பாவையுருளி : நன்றி: வை. வேதரத்தினம் - த.ப.ம.
 4. Cycle- மிதிவண்டி/சமட்டு வண்டி
 5. Mophed- பேடுருளி : நன்றி: வை. வேதரத்தினம் - த.ப.ம.

 

●THREE WHEELERS- மூவுருளிகள்

 1. Auto rickshaw- தானியிழுவண்டி
 2. Cycle rikshaw- மிதியிழுவண்டி / சமட்டு வண்டி

 

●4/ more WHEELERS -- 4/ அதற்கு மேற்பட்ட உருளிகள்

 1. Cable car- தொங்கூர்தி
  1. --> பொருள் உள்ள வழக்கில் உள்ள சொல்
 2. Convertibles- மொட்டைவண்டி
  1. --> இந்த வகை சகடத்தை மொட்டையாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதாலும் ஏற்கனவே எம்மிடம் மொட்டைவண்டி என்னும் சொல்லும் இருப்பதாகும் இதற்கு நான் 'மொட்டைவண்டி' என்னும் சொல்லை முன்மொழிகிறேன்.
 3. Luxury cars- ஆடம்பர மகிழுந்து/சகடம்
 4. Car- மகிழுந்து/ சகடம்
  1. --> சகடம் என்னும் சொல்லானது ஏற்கனவே எம்மிடத்தில் உள்ள சொல். இதையே மகிழுந்க்திற்கும் வழங்கலாம். அப்படி வழங்கினால் கீழுள்ள மகிழுந்து வகைகளிற்கான தமிழ்ச்சொற்களை இலகுவாக உருவாக்கிவிடலாம்.
 5. coupe - சகடி
  1. --> எழுந்தமானமாகத் தான் வழங்கினேன். (சகடு(ஊர்தி) என்னும் சொல்லிலிருந்து கிளைத்த சொல்லாகும்)
 6. Sedan - சாடு
  1. --> எழுந்தமானமாகத் தான் வழங்கினேன். (சகடு(ஊர்தி) என்னும் சொல்லிலிருந்து கிளைத்த சொல்லாகும்)
 7. Hatchback- சகடை
  1. -->எழுந்தமானமாகத் தான் வழங்கினேன். (சகடு(ஊர்தி) என்னும் சொல்லிலிருந்து கிளைத்த சொல்லாகும்)
 8. Pickup- சாகாடு
  1. --> ஆரைச்சாகாடு என்பது கொழும்பில் இருந்த ஒரு பழைய பாரவூர்தி வகையின் பெயர் ஆகும். அதில் உள்ள சாகாடு என்பதையே இங்கு நான் கொடுத்துள்ளேன். ஆரை என்பது ஆரைச்சாகாடுவின் கூரையைக் குறித்த சொல்லகும்.
 9. Canter - காடு/காடி
  1. --> இவ்வூர்தியானது சாகாட்டை விட அதிகளவு பொதியைனைக் காவிச் செல்லக் கூடியது(பின்னால் நீள்மான பெட்டி உண்டு) என்பதால், சாக்காட்டின் நீளம்/சுருக்காமான காடு/காடி(கொ.வழ.) இதற்கு வழங்கலாம். பொருள் பிடிப்பது இலகு.
 10. Crossover/ CUV - சகடு பயனுடைமை ஊர்தி(சபூ)
  1. --> எழுந்தமானமாகத் தான் வழங்கினேன்.
 11. Sports utility vehicle(SUV)- கடுவழி பயனுடைமை ஊர்தி (கபூ)
 12. Multipurpose vehicle(MPV)- பன்னோக்கு ஊர்தி (பநோஊ)
 13. wagon - வையகம்
  1. --> வையகம் என்பதும் ஊர்தியின் மறு பெயர்தான்
 14. Van- வையம் | கிட்டிப்பு: திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan)
  1. panelvan - பலகைவையம்/குருட்டுவையம்
  2. minivan - சிறுவையம்
 15. Jeep- பொநோவகம்
  1. --> "பொது நோக்க வகம்(ஊர்தி)- General purpose vehicle" என்பதன் சுருக்கம்
 16. Recreational Vehicle - பொழுதுபோக்கு ஊர்தி
  1. Caravan- செலவிழுவை | செலவு - travelling
  2. Motorhome - கூடாரவண்டி
   1. ---> இங்குள்ள கூடாரம் என்பது ஒரு 'கூடாரத்தை' குறிக்கும் சொல்லாக எடுக்கவும். அப்படி எடுக்கும் போது கூடராத்தினுள் எல்லாமே இருக்கும் என்பது போல (உருவகம்) மோட்டர்கோமினுள்ளும் எல்லாம் இருப்பதால் இச்சொல்லை அதற்கு நிகரான தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கலாம். சிக்கலும் வராது. மேலும் கூடாரவண்டி எனப்து பண்டைய கூடாரம் கொண்ட வண்டியினைக் குறித்த தமிழ்ச்சொல்லாகும்.
  3. Campervan - பள்ளிவையம்(பழந்தமிழ் சொல்)
   1. --> மோட்டர்கோமோடு ஒப்பிடுகையில் இதன் சொகுசுகள் குறைவு என்பதால் பள்ளிவையம் என்று ஏற்கனவே எம்மிடம் உள்ள சொல்லை இதற்கு வழங்கினேன். (பள்ளி- நித்திரை; வையம்-வான்). அதாவது "நித்திரைக்கு மட்டும் தான் லாயக்கு என்ட மாதிரி". ஆனால் உண்மையில் உது அதைவிட பயனுள்ளது.
 17. Rover - தோரணம்
  1. ---> தோரணம்: வண்டியைக் குறித்த பண்டைய தமிழ்ச் சொல்லாகும்.(யாழ்.அக.) . || துருவு → தூர் → தோர் → தோரணம் = எங்கும் புகுந்து துருவும் வண்டி. || தூர்தல் = புகுதல், துருவுதல், குறுக்காகச் செல்லுதல்.
 18. Cruiser - கலத்தூரம்
  1. --> இங்குள்ள கலத்தூர் என்னும் சொல்லானது 'இராமகி' அவர்களால் முன்மொழியப்பட்ட சொல்லாகும். இச்சொல்லோடு 'அம்' என்னும் விகுதி சேர்த்து என்னும் ஒரு வகை நிலம் & கடல் கலங்களுக்கன சொல்லாக நான் முன்மொழிகிறேன். (அம் விகுதியாக கொண்ட ஊர்திகள் : - வகம்(ஊர்தி), கூவிரம்(தேர்) )
 19. Coach - குலாரி/குலால்வண்டி
  1. --> இங்குள்ள இரு சொற்களும் பண்டைய இந்தியாவில் வகை வண்டிகளைக் குறித்த சொல்லென்று செ.சொ.பே.மு. உள்ளது. அதையே இங்கு கொடுத்துள்ளேன்.
  2. Bus- பேருந்து
 20. Small bus- சிற்றுந்து
 21. Call taxi/ cab- அழைப்பூர்தி
 22. Train- தொடர்வண்டி
 23. Metro train- பெருநகர் தொடர்வண்டி
 24. Tram- கம்பிப்பேருந்து
 25. passenger train - பாந்தர் தொடர்வண்டி (பாந்தர் என்றால் பயணிப்பவர்கள் என்னும் பொருளாகும்)
 26. express train - விரைவு தொடர்வண்டி
 27. super fast express- கதி தொடர்வண்டி
 28. Ambulance- நோயாளர் காவுவண்டி
 29. Emergency vehicle - அவசர ஊர்தி
 30. Lorry/ truck- பாரவூர்தி
 31. Garbage truck- குப்பை பாரவூர்தி
 32. Refrigeration truck- குளிர்பதன பாரவூர்தி
 33. Ballast tractor- ஞால பாரவூர்தி
 34. Tow truck- இழுவூர்தி
 35. Oil/milk tanker- எண்ணை/பால் தாங்கியுருள்
 36. Water tanker/ water carrier - நீருருள் (பண்டைய தமிழ்ச்சொல். அக்காலத்திலும் இதே பொருளே)
 37. Car/ bike carrier- மகிழுந்து/ உந்துருளி பட்டடை
 38. Skating board/ shoe- சறுக்குப் பலகை/காலணி
 39. Snow mobile- சிந்தூர்தி | சிந்து -snow
 40. sled- இசிவூர்தி | credit: செ. இரா. செல்வக்குமார்
 41. Fish vehicle - மீன்பாடி வண்டி

 

●construction vehicles- கட்டுமான ஊர்திகள்

 1. Fire engine- தீயணைப்பூர்தி
 2. Trolley- தள்ளுவண்டி
 3. Tractor- இழுபொறி ('இழுவைப் பொறி' என்பதன் சுருக்கமே 'இழுபொறி' ஆகும்)
 4. Trailer- இழுவை
 5. Concrete mixer- திண்கரை கலவை இயந்திரம்
 6. Crane- பாரந்தூக்கி
 7. Dump truck- கட்டுமான பாரவூர்தி
 8. Haul truck- பெருங்கட்டுமான பாரவூர்தி
 9. Forklift- முட்பாரந்தூக்கி
 10. Excavator- இடங்கவூர்தி | இடங்கம் - பிளக்கும் அல்லது தோண்டுங் கருவி
 11. Bulldozer- இடிவாருவகம்
 12. Loader- ஏற்றுவகம்
 13. Grader- கட்டனைவகம்
 14. Trencher- அகழியகம்
 15. Road roller- நெரியுருளை
 16. Snow blower- சிந்து ஊதுவகம்
 17. Auger- துளைவகம்
 18. Reclaimer- கனமீட்பு இயந்திரம்
 19. Stacker- கனங்குவிப்பு இயந்திரம்
 20. Suction excavator- வெற்றிட உறிஞ்சுவகம்
 21. Backhoe- கொடுங்கைவகம் | கொடுங்கை - வளைந்த கை
 22. Feller bunched- அரிவகம்
 23. Harvester- வெட்டுவகம்
 24. Street sweeper- வீதி துடைவகம்
 25. Ballast tamper- தண்டவாள கெட்டிவகம்
 26. Scraper- மண்வாருவகம்
 27. Straddle carrier- கொள்கலம் காவி
 28. Reach stacker- கொள்கலம் தூக்கி
 29. Pavement milling machine- தார் அரைக்கும் இயந்திரம்
 30. Paver- தாரிடுவகம்
 • மேலே ஈற்றில் உள்ள வகம் என்னும் சொல்லின் பொருள் ஊர்தி யாகும்.. இங்கு வகம் என்று ஏன் கொடுத்துள்ளேன் என்றால் இச்சொல்லானது பேச்சுவழக்கில் உச்சரிக்கும் போது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் என்பதால்!

 

குறிப்பு:

அருள் கூர்ந்து அனைவரும் இந்த உந்து என்னும் சொல்லை ஊர்திகளுக்கு பயன்படுத்துவதை விட்டு விடுங்கள்.. உந்து என்றால் 'முன்னே செல்வது' என்று பொருள். அவ்வளவே!.. ஊர்திகள் முன்னும் செல்லும்; பின்னும் செல்லும்; பக்க வாட்டிலும் செல்லும். ஆதாலால் இந்த 'உந்து' என்னும் சொல்லை விட்டு விடுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்!

கீழ்க்கண்ட 3 சொற்களில் மட்டும் இதன் பயன் அதிகமாகி விட்டதால் அவைகளைத் தவிர்த்து இதன் பயன் பாட்டினை நிறுத்திக் கொள்வோமாக…

 1. மகிழுந்து - car
 2. சிற்றுந்து - small bus
 3. பேருந்து - bus

 

உசாத்துணை:

 • கழகத்தமிழ் அகராதி
 • Wikipedia

ஆக்கம் & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

உலகில் உள்ள வானூர்திகளுக்கான தமிழ்ப்பெயர்கள்

3 months ago

★Vehicles Used to travel in air - ஊராநற்றேர், வான்கலன், மானம்

★Pilot - வலவன், வானோடி, உகைத்தநர்

Parachute-பரக்குடை

 1. Air ship-zeppelin- வான் கப்பல்
 2. Air superiority fighter- வான்கட்டுப்பாடு சண்டைதாரி
 3. Airborne early warning & control system aircraft- வான்வழி எழுதருகை & கட்டுப்பாடு முறைமை வானூர்தி
 4. Aircraft - வானூர்தி
 5. attack helicopter- தாக்கு உலங்குவானூர்தி
 6. Biplane- ஈரிறக்கைப் பறனை
 7. Cargo plane- சரக்குப் பறனை
 8. Chase aircraft - துரத்து வானூர்தி
 9. Combat training aircraft- அடிபாட்டுப் பயிற்சி வானூர்தி
 10. Copter-உலங்குவானூர்தி(சுருக்கி உலங்கூர்தி என்றும் அழைக்கலாம்) 
 11. Drone- வண்டு
 12. Escort aircraft - சேம வானூர்தி
 13. Escort fighters- ஏம சண்டைதாரி
 14. Experimental aircraft- செய்முறை வானூர்தி
 15. Fighter bomber- சண்டைக் குண்டுதாரி
 16. Fixed wing aircraft- நிலையிறக்கை வானூர்தி
 17. Flight support aircraft - பறனை உதவி வானூர்தி
 18. Flying boat- பறக்குஞ் சிமிலி
 19. Frontline strike aircraft-முன்னணி தெற்று வானூர்தி
 20. Glider- கீழிதை| நன்றி:தமிழ்த்திரு. இராமகி
 21. Gyro plane- தன்சுழல் பறனை
 22. Heavy lift helicopter- பாரம்தூக்கி உலங்குவானூர்தி
 23. Heavy long distance transporter-கன நீண்டதூர போக்குவரவு வானூர்தி
 24. Hot air balloon- விண்பூதி
 25. Jet airliner-தாரை வான்வழியூர்தி
 26. Jet pack-தாரைக்கட்டு
 27. Jet-தாரை
 28. Lier jet-சொகுசு தாரை
 29. Light fighter- இலகு சண்டைதாரி
 30. Maritime patrol aircraft- கடல் சுற்றுக்காவல் வானூர்தி
 31. Military transport aircraft-படைத்துறைப் போக்குவரவு வானூர்தி
 32. Mono plane- ஓரிறக்கைப் பறனை
 33. Multirole fighter- பன்னோக்கு சண்டைதாரி
 34. Plane- பறனை
 35. Refueling aircraft- மீளெரிபொருள் தாணிக்கும் வானூர்தி
 36. Rotor aircraft- சுற்றக வானூர்தி
 37. Sea plane- நீர் வானூர்தி
 38. spotter plane - பொட்டுநர் பறனை
 39. Spy plane- உளவு வானூர்தி
 40. Stealth aircraft- கரவு வானூர்தி
 41. Stealth strike fighters- கரவுத்தெற்று சண்டைதாரி
 42. STOL- குற்றெழும்பல் மற்றும் இறங்கல் வானூர்தி
 43. strike helicopter- தெற்று உலங்குவானூர்தி
 44. Supersonic bomber- மீகவொலி குண்டுதாரி
 45. Supersonic fighter interceptor-மீகவொலி சண்டைதாரி இடைமறிதாரி
 46. Supersonic passenger airliner- மீகவொலி பாந்தர் வான்வழியூர்தி
 47. Supersonic plane- மீகவொலி பறனை
 48. Tactical frontline bomber- தந்திர வழிவகை முன்னணி குண்டுதாரி
 49. Tilt rotor craft- இரட்டைச்சுற்றக வானூர்தி
 50. Transport helicopter- போக்குவரவு உலங்குவானூர்தி
 51. Turbo prop strategic aircraft- சுழலுந்தி கேந்திர வானூர்தி
 52. Ultralight aircraft- அறுதியிலகு வானூர்தி
 53. Unmanned aerial vehicle- ஆளில்லா வானூர்தி
 54. Utility helicopter- பயன்பாட்டு உலங்குவானூர்தி
 55. Wide body aircraft- பரந்தவுடல் வானூர்தி

உசாத்துணை:

 • கழகத்தமிழ் அகராதி
 • wikipedia

ஆக்கம் & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

உலகில் உள்ள கடற்கலன்களுக்கான தமிழ்ப்பெயர்கள்

3 months ago

எல்லா(hello),

வணக்கம் மக்களே... இங்கு உலகின் அனைத்துக் கப்பல்களுக்குமான சொற்களை உருவாக்கி பட்டியலிட்டிருக்கிறேன். அதில் என்னால் இயன்றளவு பழந்தமிழ்ச் சொற்களையும் கையாண்டிருக்கிறேன். ஒருசில இடங்களில் என் தமிழறிவிற்கு உட்பட்ட அளவில் ஒரு ஏரண முறையைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். அதாவது தமிழில் 'கடற்கலன், நு, நௌ, யானம்(மருஉ-ஆனம்)' என்ற நான்கு சொற்கள் கடலில் செலவாகும் வண்டிகளுக்கு பொதுச் சொல்லாக உண்டு. இவற்றை சரியான முறையில் கையாளும் பொருட்டு ஒரு தோரணியைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். எப்படியெனில் பலுக்கல் மற்றும் ஆங்கில ஈற்று எழுத்துக்களின் அடிப்படையிலே!.. அதாவது,

 • er என்று முடியும் இடங்களில் நுநௌ ஆகிய சொற்களையும்
 • vessel, craft என்று முடியும் இடங்களில் கடற்கலன் எனும் சொல்லையும்
 • மேற்கண்ட இரண்டும் இடம்பெறாத இடத்தில் யானம்(மருஉ-ஆனம்) என்னும் சொல்லையும்

இட்டு வழங்கியிருக்கிறேன்; வழங்குக.

 

 1. Airboat - வளிப்படகு
 2. Aircraft carrier- வானூர்தி காவி 
  1. (வானூர்தி தாங்கி கப்பல் - என்பது பெரிய சொல், எனவேதான் இச்சொல்லைப் பரிந்துரைக்கிறேன். தாங்கி என்பது 'Carrier' என்னு சொல்லுக்கு நிகரான பொருள் கொண்டது அல்ல. தாங்கி என்றால் ஒன்றினைத் தாங்கி ஓரிடத்தில் நிற்பது; நகராது. காவி என்றால் ஒன்றினைக் காவியபடி நகர்தல் என்றே பொருளாகும். எனவே காவி என்னுஞ் சொல்லே மிகச் சரியானது என்பதைக் கொள்க.)
 3. Aircraft maintenance carrier - வானூர்தி பேணுகை காவி
 4. Amenities ship- ஏந்துகள் கப்பல்
 5. Ammunition ship- கணைக் கப்பல்
 6. Amphibious command ship- ஈரூடக கட்டளைக் கப்பல்
 7. Amphibious transport dock- ஈரூடக போக்குவரவுக் பட்டி
 8. Amphibious warfare ship- ஈரூடக போர்முறை கப்பல்
 9. Anchor handling tug ship- நங்கூரம் கையாளும் வலிக் கப்பல்
  1. (tug-வலி )
 10. Armed boarding steamer- படைப்பூண்ட வணிக நீராவிநு -
  1. நீராவிக்கப்பல் என்பது பெரிய சொல்லாக இருப்பதால் அதைச் சுருக்கி நீராவிநு என்று வழங்குக...
  2. படைப்பூண்ட - இங்கு படையெனில் ஆய்தமெனக் கொள்க
 11. Armed merchant ship- படைப்பூண்ட வணிக கப்பல்
 12. Armed yacht- படைப்பூண்ட பகடு
 13. Armored cruise- கவச கலத்தூர்
 14. Arsenal ship- ஆய்தசாலை கப்பல்
 15. Attack cargo ship - தாக்கல் சரக்குக் கப்பல்
 16. Attack transport - தாக்கல் போக்குவரவு
 17. Auxiliary crane ship- துணைப் பாரந்தூக்கிக் கப்பல்
 18. Auxiliary repair dock- துணை செப்ப பட்டி
 19. Auxiliary ship- துணைக் கப்பல்
 20. Aviation logistics support ship - பறப்பு ஏற்பாட்டு ஆதரவுக் கப்பல்
 21. Ballistic missile submarine - எறிபடையியல் ஏவுகணை நீர்மூழ்கி
 22. Balloon carrier- பூதி காவி
 23. Barge- ஓங்கல் (பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 24. Barque & its similar types - மூமேற்பாய் யானம்
 25. Barracks ship- கட்டூர் கப்பல்
 26. Bass boat- திரளிப் படகு
 27. Battle cruiser- சமர் கலத்தூர்நு
 28. Battleship- சமர்க்கப்பல்
 29. Block ship- தடுப்புக் கப்பல்
 30. Bomb vessel- தீக்குடுக்கைக் கடற்கலன் | (தீக்குடுக்கை = bomb - பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 31. Breast work monitor - நெஞ்சரண் கண்காணிப்புநு
 32. Brig & its types- துவிப்பாய் யானம்
 33. Bulk carrier- சுமை காவி
 34. Cabin cruise- சிற்றறை கலத்தூர்
 35. Cable layer- கம்பிவட பதிப்புநு
 36. Cable repair ship - கம்பிவடச் செப்பக் கப்பல்
 37. Canoe- புணை (பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 38. Capital ship- தலைக் கப்பல்
 39. Cargo carrier - சரக்குக் காவி
 40. Cartel- வெண்கொடி யானம்
 41. catapult aircraft merchant ship - கவண் வானூர்தி வணிகக் கப்பல்
 42. Catboat & its similar types (sloop, etc) - ஒற்றைப்பாய் யானம்
 43. Chemical tanker- வேதி தாங்கி
 44. Clipper & its similar types- பன்பாய் யானம்
 45. Clyde puffer- கிளையிடு கேகுந்தநு
 46. CNG carrier- இ.அ.வா காவி
 47. Coastal buoy tender - கடற்கரை மிதப்புக்கட்டை கையாற்றி
 48. Coastal Defense ship- கடற்கரை வலுவெதிர்ப்புக் கப்பல்
 49. Collier carrier- கரிக் காவி
 50. combat boat- சண்டைப் படகு/ அடிபாட்டுப் படகு
 51. Concrete ship- திண்கரைக் கப்பல்
 52. Container ship- கொள்கலன் காவிநு
 53. Convoy rescue ship- தொடரணி மீட்பு கப்பல்
 54. Corrack & its similar types- நாற்பாய் யானம்
 55. Corvette- சேமமானம் | (சேமம்+ ஆனம்)
 56. Cotton clad war ship- பஞ்சணிந்த போர்க் கப்பல்
 57. Crane ship - பாரந்தூக்கிக் கப்பல்
 58. Crane vessel- பாரந்தூக்கிக் கடற்கலன்
 59. Crash rescue boat- பாசனம் [நொறுக்கு காப்பாற்றுப் படகு. (பழைய தமிழ்ச்சொல்)]
 60. Cruise ferry- கலத்தூர் வலசை
  1. கலத்தூர், வலசை - ஆக்கியோன் - தமிழ்த்திரு. இராமகி
 61. Cruise ship- கலத்தூர் கப்பல்
 62. Cruiser - கலத்தூர்நு
 63. Cruiser submarine - கலத்தூர்நு நீர்மூழ்கி
 64. Dan layer- கட்டை பதிப்புநு
 65. Depot ship- ஆவடிக் கப்பல்
 66. Destroyer escort - பாறு/நாசகாரி ஏமம்
 67. Destroyer flotilla leader - பாறு/நாசகாரி கடலணித் தலை
 68. Destroyer- பாறு/ நாசகாரி
  1. (பாறு என்னுஞ்சொல் destroyer-க்கு மிகவும் பொருந்தும்... காண்க: 'Destroyer' என்னும் கப்பலுக்கான தமிழ்ச்சொல் என்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்
 69. Dinghy- கட்டைப்படகு
 70. Dispatch boat- ஈண்டு படகு
 71. Diver propulsion device - நீர்முழுகி பிலிறுந்தக் கரணம்
 72. Dock landing ship- பட்டி தரையிறக்க கப்பல்
 73. Dreadnought- இடுறெட்டுநட்டு
 74. Dromone/ galley - பற்சவள் யானம்
 75. Dry cargo ship - உலர் சரக்குக் கப்பல்
 76. dry dock - உலர் பட்டி
 77. Dug-out canoe - கல்லப்(=தோண்டப்)பட்ட புணை
  1. கல்லப்பட்ட- ஆக்கியோன் - தமிழ்த்திரு. இராமகி
 78. Emergency toe vessel-அவசர இழுவை கடற்கலன்
 79. Escort aircraft carrier- ஏம வானூர்தி காவி
 80. Evacuation transport (ship) - விழுப்புண்ணர் போக்குவரவு
 81. Examination vessel- செய்முறைக் கடற்கலன்
 82. Expeditionary fast transport - படையெழுகை வேகப் போக்குவரவு
 83. Expeditionary transfer dock - படையெழுகை மாற்றல் பட்டி
 84. Factory ship/ Fish processing vessel- தொழிலக கப்பல்/ மீன் முறைவழியாக்கல் கடற்கலன்
 85. Fast battleship- வேகச் சமர்க் கப்பல்
 86. Fast combat support ship - வேக அடிபாட்டு ஆதரவுக் கப்பல்
 87. Fast response cutter - வேக எதிர்மொழி ஆணையம்-பெற்ற கடற்கலன்
  1. இங்கு எதிர்மொழி என்றால் பகரத் தாக்கலிற்கான (reply attack) மறுமொழி செய்தல் என்று பொருள்
 88. Fast sea frame - வேக கடற் சட்டகம்
 89. Ferry boat - வலசைப் படகு
 90. fighter catapult ship - சண்டைதாரி கவண் கப்பல்
 91. Fire boat- தீக்காப் படகு | தீ+கா
 92. Fishing trawler- மீன்பிடி பைவலைநௌ
  1. பை+வலை+நௌ = (பை-bag, வலை-net,)=trawl, நௌ-கடற்கலன். இதைப் பலுக்க மிக எளிதாக இருக்கும் பாருங்கள்.
 93. Flag ship- தலைமைக் கப்பல்
 94. Flat iron gunboat- தட்டை இரும்பு சுடுகலப் படகு (கடற்புலிகள் பயன்படுத்திய சொல்)
 95. fleet carrier - கடற்பிரிவுக் காவி
  1. சோழர்கடற்படையில் பிரிவு = fleet
 96. Fleet ocean tug - கடற்பிரிவு மாக்கடல் வலிநு
 97. Fleet tender- கடற்பிரிவு கையாற்றி
 98. Floating battery - மிதக்கும் சேணேவித் தொகுதி
 99. Floating fuel station- மிதக்கும் எரிபொருள் நிரப்பகம்
 100. Floating production storage & offload- மிதக்கும் விளைவித்தல் களஞ்சியம் & இறக்கு கப்பல்
 101. Flotilla leader- கடலணித் தலைவன்
  1. சோழர்கடற்படையில் அணி = flotilla
 102. Folding boat- மடிபடகு
 103. Frigate- தரணி -
  1. தரணி - சோழர் கடற்படையின் சிறிய தாக்குதல் கடற்கலம்.
  2. தள் → தரு → தரண்+அம் = தரணம் ==>தாண்டுகை, பாலம் | தரண் → தரணி = படகு -----
  3. frigate என்னும் சொல்லின் அடிப்படைப் பொருளும் 'இலகு பற்சவள் யானம்' என்பதே.. அதையே பின்னாளில் வளர்த்தெடுத்து புதுமைக்கால கடற்கலமாக்கினர்... அதே போன்ற மிகச்சரியான நேரடிப் பொருள் கொண்டதே எம்முடைய பழம்பெரும் சோழப் பேரரசினதும் கலமாகும் என்பதையும் அறிக.
 104. Garbage scow- குப்பைக் காவிநு
 105. Gas carrier- வளி காவி
 106. Guard ship - பாதுகாவல் கப்பல்
 107. Guided missile submarine - ஆற்றப்பட்ட ஏவுகணை நீர்மூழ்கி
 108. Gunboat- சுடுகலப் படகு
 109. Heavy cruiser- திண் கலத்தூர்நு
 110. Heavy lift ship- பாரந் தூக்கிக் கப்பல்
 111. High endurance cutter - அதிக கமைப்பு ஆணையம்-பெற்ற கடற்கலன்
 112. High speed transport- அதிவேக போக்குவரவு யானம்
 113. Hopper barge- தத்தி ஓங்கல் (பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 114. Hospital ship- மருத்துவமனைக் கப்பல்
 115. House boat- கட்டு வள்ளம் (பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 116. Hovercraft - மெத்தூர்தி
 117. Hovercraft- மெத்தைக்கலம்
 118. Human torpedo - மாந்த ஏவரி
 119. Hunter-killer submarine - வேட்டைக்கரன்-கொலைதாரி நீர்மூழ்கி
 120. Hydro foil- மீரமுதழ்
  1. [மீரம்+ உதழ்(பூவின் இதழை ஒருமருங்கு ஒத்திருத்தலின் 'உதழ்', இதழ் எனப்பெயர் பெற்றது.)]
 121. Hydro plane/ thunder boat - மீரதளம்/ இகளிப் படகு
 122. Ice breaker- இமவுடைப்பு யானம் | இமம்(செ.சொ.பே.மு)=snow
 123. Inflatable boat- உப்பயானம்
 124. Inland construction tender - உள்நில கட்டுமான கையாற்றி
 125. Instrumentation ship - கருவியாக்கக் கப்பல்
 126. Iron clad warship- இரும்புக் கவச போர்க்கப்பல்
 127. Jet boat- தாரைப் படகு
 128. Jet ski- நீர் குதியுருளி
 129. Kayak- ஒற்றைச்சவள் யானம்
 130. Lake freighter- ஏரி சரக்குக் காவிநு
 131. Landing Craft Air Cushion - தரையிறங்குகலம் மெத்தூர்தி
 132. Landing helicopter dock- தரையிறக்க உலங்குவானூர்திப் பட்டி
 133. Landing ship- தரையிறக்க கப்பல்
 134. Lift-on/lift-off ship (LoLo) - தூக்கு-மேல்/தூக்கு-விட்டுக் கலம் (தூமேதூவி)
 135. light aircraft carrier - இலகு வானூர்தி காவி
 136. Light cruiser - இலகு கலத்தூர்நு
 137. Light cruiser- இலகு கலத்தூர்நு
 138. Littoral combat ship- உவர்க்க அடிபாட்டுக் கப்பல் | உவர்க்கம் - கடற்கரை
 139. LNG carrier- இ.நீ.வா. காவி
 140. Logistic support ship - ஏற்பாட்டு ஆதரவுக் கப்பல்
 141. Long ship- நெடுங்கப்பல் (பழைய தமிழ்ச்சொல்)
 142. low profile enclosed human torpedo - தாழ் தோற்றுரு அடைக்கப்பட்ட மாந்த ஏவரி
 143. Low profile Very slender vessel - தாழ் தோற்றுருவ மிக நொவ்வு கடற்கலன்
 144. Low surface vessel - தாழ் பரப்புக் கடற்கலன்
 145. Man portable torpedoe- ஆள் காவக்கூடிய ஏவரி
 146. Marine protector - கடல்சார் காப்புநு
 147. Maritime prepositioning ship - கடற்படப்பை முன் நிலைநிறுத்தல் கப்பல்
 148. Maritime security cutter - கடற்படப்பை புரவு ஆணையம்-பெற்ற கடற்கலன்
 149. Medium endurance cutter - நடுத்தர கமைப்பு ஆணையம்-பெற்ற கடற்கலன்
 150. merchant aircraft ship - வணிக வானூர்திக் கப்பல்
 151. Merchant raider- வணிகர் சூறைநு
 152. Mine countermeasures vessel - கண்ணிவெடி இகல்வினைக் கடற்கலன்
 153. Minesweeper- கண்ணிவெடி தூற்றிநு
 154. Missile boat- ஏவுகணைக் கப்பல்
 155. Monitor - கண்காணிப்புநு
 156. Moored training ship - நங்கூரமிட்ட பயிற்சிக் கப்பல்
 157. Motor boat/ speed boat/ powerboat - மின்னோடிப் படகு/ வேகப் படகு/ ஆற்றல் படகு
 158. Motor launch- மின்னோடி செலுத்தி யானம்
 159. Motor vessel- மின்னோடிக் கடற்கலன்
 160. Multihull- பன்கலவோடு
 161. Narrow boat- ஒடுக்கமான படகு
 162. Ocean linear - மாக்கடல் வழிநு
 163. Offshore supply ship - தொலைக்கடல் வழங்கல் கப்பல்
 164. Paddle streamer- மடவை நீராவிநு
 165. Patrol boat river- ஆற்றுச் சுற்றுக்காவல் படகு
 166. Patrol craft fast- வேகச் சுற்றுக்காவல் படகு
 167. Pedalo/ paddle boat- நெம்படிநு /மடவைப் படகு
 168. Pleasure Craft- இன்பக் கடற்கலன்
 169. Pocket battleship - பக்கு சமர்க்கப்பல்
 170. Police water Craft- நீர்க்காவல் கடற்கலன்
 171. Pontoon - தட்டப் படகு(பழந்தமிழ்ச் சொல்)
 172. pusher craft - தள்ளுகைக் கடற்கலன்
 173. Rail barge - தண்டவாள ஓங்கல்
 174. Recreational trawler/ cruising trawlers / trawler yacht- கேளிக்கை பைவலைநௌ/ கலத்தூர்தல் பைவலைநௌ/ பைவலைநௌ பகடு
 175. Reed boat- தேப்பை, பேடா, பேடம் (பழைய தமிழ்ச்சொற்கள்)
 176. Replenishment oiler - Replenishment tamil?? எண்ணைநு
 177. Research ship- ஆய்வுக் கப்பல்
 178. Rigid hull inflatable ship - விறை கலவோடு உப்பயானம்
 179. Riverine gunboat - ஆற்றுவாழ் சுடுகலப்படகு
 180. Riverine monitor - ஆற்றுவாழ் கண்காணிப்புநு
 181. Roll-on/Roll-off ship (RoRo) = உருள்-உள்/உருள்-வெளிக் கலம் (உவெயூ)
  1. (உ+வெ+உ+உ = உ.வே.ஊ = உவேயூ)
 182. Row boat- வலிப்புப் படகு
 183. Runabout- தண்டாரம்
  1. (தண்டாரம் என்றால் தமிழில் வண்டி, கடற்கலன் என்று பொருள்... Runabout என்றால் வண்டி கடற்கலன், வானூர்தி என்று பொருள்.... இரண்டையும் ஒரேலு(sync) செய்தால் சரி!... கிடைத்ததடா புதுச்சொல் !)
 184. Sailboat- நாவாய்
 185. Salvage ship - மீட்புக் கப்பல்
 186. Scout cruiser - சாரணர் கலத்தூர்நு
 187. Sea plane - கடல் பறனை
 188. Seagoing buoy tender - கடலோடும் மிதப்புக்கட்டை கையாற்றி
 189. Seaplane tender - கடற்பறனை கையாற்றி
 190. Self defense test ship - தன் வலுவெதிர்ப்பு தேர்வுக் கப்பல்
 191. Self-propelled radar station - தானே பிலிறுந்தும் கதுவீ நிலையம்
 192. Semi submarines- அரை நீர்மூழ்கி
 193. Ship's tender - கப்பல்களின் கையாற்றி
 194. Slave ship- அடிமைக் கப்பல்
 195. Special operations insertion ship -சிறப்பு நடவடிக்கை தகிலிப்புக் கப்பல்
 196. special service ships, or mystery ships - சிறப்புப் பணிக் கப்பல் / புதிர்க் கப்பல்
 197. Stealth boats- கரவுப் படகு
 198. Steam ship- நீராவிக்கப்பல்
 199. Submarine aircraft carrier - நீர்மூழ்கி வானூர்தி காவி
 200. Submarine chaser - நீர்மூழ்கி துரத்துநு
 201. Submarines- நீர்மூழ்கி
 202. Suicide boats- சக்கை வண்டி, இடியன்(கடற்புலிகள் பயன்படுத்திய சொல்)
 203. Surf board- பொங்கோதப் பலகை
 204. Surf boat- பொங்கோதப் படகு
 205. Survey ship - கணக்கெடுப்புக் கப்பல்
 206. SWATH- சங்கடம் -
  1. (அட, இது எங்கட ஊரில் இருக்கிற சங்கடம் வகைப் படகு இல்லை. இது புதுமைக் காலச் சங்கடம் . எங்கட சொல்லை இதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். எங்கட சொல்லுகள், வரலாறுகளை நாங்கள்தான் தக்கவைக்க வேண்டும்)
 207. Tank landing ship - தகரி தரையிறக்க கப்பல்
 208. Tanker- தாங்கி
  1. (இது ஈழத் தமிழ்ச் சொல்லாகும்)
 209. Technical research ship - நுட்ப ஆய்வுக் கப்பல்
 210. Torpedo boat- ஏவரி படகு
 211. Torpedo trials craft - ஏவரி வெள்ளோட்ட கடற்கலன்
 212. Towboat- இழுவைப் படகு
 213. Train ferry- தொடர்வண்டி காவிநு
 214. Training ship - பயிற்சிக் கப்பல்
 215. trimaran/ Double out-rigger - முச்சோங்கு/ இரட்டைக் கடிசு
  1. (சோங்கு கட்டுமரத்தின் ஒத்தசொல்.. தற்போது புதுமைக்காலம் என்பதால் கட்டுமரம் என்னும் சொல்லைத் தவிர்க்குக; அதை மரத்தால் ஆனதிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்திக்கொள்க. | கடிசு-out-rigger )
 216. Troops ship- படையினர் காவிநு
 217. underwater bike- நீரடி உந்துருளி
 218. Unmanned vessel- ஆளில்லா கடற்கலன்
 219. war ship / combatant ship - போர்க்க்கப்பல்/ அடிபாட்டாளர் கப்பல்
 220. Water ambulance- நீர் நோயாளிகாவி
 221. Water cycle- நீர் மிதிவண்டி
 222. Water taxi- அழைப்புப் படகு
 223. Yacht - பகடு ( உல்லாசக் கடற்கலனைக் குறித்த பழைய தமிழ்ச்சொல்)

 

மேலும் பார்க்க :

The ship which can fly or sail - ஆலாத்து (ஆல் → ஆலாத்து. ஆல் = பறத்தல், நீளுதல், செல்லுதல். ஆலாத்து = அவ்வியல்புகளுடைய பெருங் கயிறு, பறவை, கப்பல்)

பண்டைய தமிழர்களால் கடற்கலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தமிழ்ச் சொற்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

உசாத்துணை:

ஆக்கம் & வெளியீடு :

நன்னிச் சோழன்

தமிழின் 247 எழுத்துக்களில் பயன் படாத எழுத்துக்கள் உள்ளனவா?

3 months 2 weeks ago

தமிழின் 247 எழுத்துக்களில் பயன் படாத எழுத்துக்கள் உள்ளனவா?

 

எனக்கு தமிழ் மொழி குறித்து நீண்ட நாட்களாக இருந்து வரும் சில ஐயப்பாடுகளுக்கு விடைத் தேடும் வகையில் தமிழறிஞர் ஒருவரிடம் ஒரு வினாவினை தொடுத்தேன்....

அய்யா...
தமிழில்
*உயிர் எழுத்துகள் 12
*மெய் எழுத்துகள் 18
*உயிர்மெய் எழுத்துகள் 216
*ஆய்த எழுத்து 1
என மொத்தம் 247 எழுத்துகள் உள்ளன.

இந்த 247 எழுத்துகளில் பல எழுத்துகள் பயன்பாடற்ற எழுத்துகளாகவே உள்ளனவே
... குறிப்பாக  *உயிர்மெய் எழுத்துகளில் உள்ள "ங"கர வரிசை எழுத்துகளில் ,"ங" என்ற எழுத்து மட்டுமே அதிக அளவில் பயன்படுகிறது! மற்றுமுள்ள 17 ஙகர வரிசை எழுத்துகள் பயனற்றே உள்ளன.!

அதேபோன்று *ஞ கர வரிசை எழுத்துகளிலும் *ஞ -ஞா ஆகிய இரண்டு எழுத்துகள் மட்டுமே அதிக அளவில் பயன்பாட்டில் உள்ளது.! *மற்ற 16 எழுத்துகள் பயன்பாடற்ற எழுத்துக்களாகவே உள்ளன.

*இதுபோன்றே இன்னும் சில உயிர்மெய் எழுத்துக்களும் பயனற்ற எழுத்துகளாகவே உள்ளன

பயனில்லாத அந்த எழுத்துகளை தமிழ் எழுத்துகளாகத்தொடர்ந்து வைத்திருப்பது ஏன்..? அது சரியானதுததானா..?
என , எனக்கு நீண்டநாட்களாக இருந்துவரும் சந்தேகத்தை தமிழ் புலமை மிக்க அந்த பெரியவரிடம் கேட்டேன்!

எனது கேள்வியை பாராட்டிய அவர், 'இந்த கேள்விக்கான விடையை நீங்களே, ஆய்வு செய்து ஒரு ஆய்வறிக்கையாக வழங்கலாமே தம்பி!  அதற்கான முயற்சியில் இப்போதே இறங்குங்கள் !!- எனக் கூறியவர்,
தொடர்ந்து,

"ஞ" கர வரிசை எழுத்துகளில் 'ஞ'-'ஞா' மட்டுமின்றி இன்னும் நிறைய எழுத்துகளும் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
அந்த எழுத்துகளை கொண்ட பல சொற்கள் கழக அகராதியில் உள்ளன.

ஔவையாரும் ,பாரதியும், சமீபகாலத்தில் கவிஞர் சிற்பியும் "ஞ"கர வரிசை எழுத்துகளில் உள்ள வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உள்ளனர்  எனக் கூறி சில 'ஞ'கர வரிசை சொற்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.

அதனை கேட்க,கேட்க "ஞ"கரத்தில் இத்தனை சொற்களா  என்ற ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது! !

#ஞ கரம்

ஞண்டெனப் பற்று (ஞண்டு : நண்டு)
ஞாலத்து இசை பெறு (ஞாலம் : உலகம்)
ஞிமிரெனப் பாடு (ஞிமிர் : வண்டு)
ஞெழுங்க நட்புறு (ஞெழுங்க : இறுக்கமாக)
ஞேயம் நாட்டில் வை (ஞேயம் : அன்பு)
ஞகரத்தில் இத்தனை வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி
கவிஞர் சிற்பி நவின ஆத்தி சூடி எழுதியுள்ளார்!

மேலும் ஆத்தி சூடி விஷயத்தில் சிற்பியின் முன்னோடிகளான பாரதியும், ஔவையும்
" ஞ"கரத்தை கையாண்டுள்ள விதம்
ஔவையாரின்
ஆத்தி சூடியில் ஞகரத்தில் தொடங்கும் வரி ஒன்றே ஒன்றுதான்.

ஞயம்பட உரை (ஞயம்பட : கனிவானமுறையில்)
ஔவையுடன் ஒப்பிடுகையில்,
பாரதியார் "ஞ"கரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்.
அவரது
‘புதிய ஆத்தி சூடி’யில், மொத்தம் ஐந்து வரிகள் ஞகர வரிசையில் அமைந்துள்ளன.

ஞமலிபோல் வாழேல் (ஞமலி : நாய்)
ஞாயிறு போற்று (ஞாயிறு : சூரியன்)
ஞிமிறென இன்புறு (ஞிமிறு : வண்டு )…
ஞெகிழ்வது அருளின் (ஞெகிழ்தல் : அலையல், அவிழ்தல், வாடுதல், சுழலுதல், தளர்தல், இளகுதல், என பல பொருள் உள்ளன !
ஞேயம் காத்தல் செய் (ஞேயம் : அன்பு)

மேலும் ஆசையோடு,
கழக அகராதியிலும் (திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்) அணுகினேன்.
நிறைய அருமையான வார்த்தைகள் காணப்பட்டன.

ஞஞ்ஞை : மயக்கம்
(இதைச் சரியாகச் சொல்லிமுடிப்பதற்குள் நிஜமாகவே மயக்கம் வந்தாலும் வந்துவிடும்!)
ஞத்துவம் : அறியும் தன்மை
ஞலவல் : மின்மினிப் பூச்சி / கொக்கு
ஞறா : மயிலின் குரல்
ஞாஞ்சில் : கலப்பை / நாஞ்சில்
ஞாடு : நாட்டுப் பகுதி
(இப்படிப் பல வார்த்தைகளில்,
‘ஞ’கரத்தைத் தூக்கிவிட்டு,
‘ந’கரத்தைப் போட்டால், அர்த்தம் சரியாகவே வருகிறது!)

ஞாதி : சுற்றம் (நாதி?)
ஞாயிறுதிரும்பி : சூரிய காந்தி (வாவ்!)
ஞாய் : தாய்
ஞெகிழ் : தீ
ஞெள்ளை : நாய்
ஞேயா : பெருமருந்து
ஞொள்கு : இளை, அஞ்சு, சோம்பு, அலை

இனிமேல், ‘ஞாயிறு’, ‘ஞானம்’, ‘ஞாபகம்’ ஆகிய பொதுவான வார்த்தைகளை மட்டுமின்றி, மற்ற "ஞ"கர வார்த்தைகளையும் ஞாபகத்தில் வைத்திருந்து பொருத்தமான இடங்களில் பயன்படுத்தவேண்டும்!
என முடிவு செய்துவிட்டேன்!http://www.nellaieruvadi.com/article/article.asp?aid=2015

Checked
Fri, 11/26/2021 - 23:35
தமிழும் நயமும் Latest Topics
Subscribe to தமிழும் நயமும் feed