தமிழும் நயமும்

அகநானுற்றில் பதுக்கை..!

2 days 2 hours ago

அகநானுற்றில் பதுக்கை.!

DSCN1088_15032.JPG

தமிழர் பண்பாடும் வழிபாடும் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தவை. அவ்வாறிருக்க பழந்தமிழரின் பதுக்கை எனப்படும் இறந்தவர்களின் புதையிடங்களும் அவற்றை வழிபடும் முறையையும் இக்கட்டுரை ஆராய உள்ளது. அதில்,அகநானூற்றில் குறிப்பிடப்படும் நடுகல் மரபும், பதுக்கை மரபும் விவாதப் பொருளாகின்றது பல்வேறு இலக்கியங்கள் நடுகற்கள், பதுக்கைகள் குறித்து பேசியிருப்பினும் அகநானூற்றில் அவை எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்குக் காண்போம்.

நடுகற்கள் பதுக்கை அறிமுகம்

நடுகற்கள் போரிலோ சண்டையிலோ மாண்ட ஒரு வீரனுக்காக வைக்கப்படுவதாகும். இதனால் இதனை வீரக் கற்கள் என்றும் அழைக்கும் வழக்கு உள்ளது. நடுகல் இறந்த மனிதனின் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்களாலேயே நடப்படுகிறது.

இறந்தவர் எதற்காக இறந்தார் என்ற காரணத்தை அதில் சொல்வதுடன் பல வரலாற்றுப் பண்பாட்டுக் குறிப்புகளையும் கல்வெட்டாய் செதுக்கி வைக்கின்றனர். இதனால் நடுகற்கள் சமூக வரலாற்றுடன் பண்பாட்டுத் தரவுகளைத் தரும் சான்றாதாரங்களாகத் திகழ்கின்றன.

இறந்தவரது உடல்களின் மீது பதுக்கைச் சேர்த்துக் கல் எழுப்புதலும் உண்டு. நிரை மீட்டு மடிந்த வீரர்களுக்கு இவ்வாறு கல் எழுப்பும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. வீரன் இறந்த இடத்திலேயே கல் எழுப்பும் நிலை இருந்தமையை இது காட்டுகிறதுபாலை நில வழிகள்தோறும் நடுகற்கள் வரிசையாக நடப்பட்டிருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்க வேண்டும். போர் நடந்த இடம் பாலைநில வழிகளாக இருப்பினும்ஊரின் ஒதுக்குப்புறமாக அமைந்திருந்தாலும்அவ்விடங்களில் நடுகற்கள் அமையக் காரணமாக இருந்தது என்று (முனைவர் கேசவராஜ், தென்னிந்திய நடுகற்கள்) என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

பதுக்கை

சங்ககாலத்தில் சவ அடக்க முறைகள் பல இருந்ததைச் சங்கநூல்களின் வாயிலாக அறியலாம். “பதுக்கைதிட்டைகற்குவைகுத்துக்கல் போன்றவை இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஈமச்சின்னங்கள் எனக் (ச.கிருஷ்ணமூர்த்தி,நடுகற்கள், ப.30) கூறுகின்றார்.

விழைவெயில் ஆடும் கழைவளர் நனந்தலை

வெண்நுனை அம்பின் விசை இடவீழ்ந்தோர்

எண்ணு வரம்பு அறியா உவல்இடு பதுக்கைச்

சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டென (அகம், 109)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் பாலைநிலவழிப்போவோரைக் கொன்று பொருள்பறிப்பது மறவர்களின் வழக்கமாக இருந்துள்ளதையும் இவ்வாறு கொல்லப்பட்டோரின் உடல்களின் மேல் கற்களைக்கொண்டு மேடாகவும் அமைப்பர். இம்மேட்டிற்கு பதுக்கை என்று பெயர் பண்டையத் தமிழர்கள் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் முறைகளில் ஒன்றாக பதுக்கைகள் அமைக்கும் முறையை அறியமுடிகிறது.

இறந்த மனித உடலை மண்ணில் பதுக்குதல் என்ற பொருளைத் தரும் சொல்லாகவே பதுக்கை என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

செந்தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்

அம்புவிட வீழ்ந்தோர் வம்பப் பதுக்கைத்

திருந்துசிறை விளைவாய்ப் பருந்திருந்து உயவும்” (புறம். 3)

கள்வர்களின் குறியில் தப்பமுடியாமல் அவர்கள் விடும் அம்பிற்குத் தன் உயிரைத் தந்து இறந்தோரை மூடிவைக்கப்பட்ட கற்குவியற்கள் இருந்தன என்பதை மேற்கண்ட பாடலின் வழி அறிய இயலுகிறது.

நடுகற்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக வீரர்களுக்கு வைக்கப்படுகின்றன. போரில் இறந்த வீரனுக்கு மட்டும் அல்லாமல், பிற வீரச் செயல்களைப் புரிந்து இறந்த வீரர்களுக்கும் நடுகல் வைக்கும் மரபு தமிழகத்தில் உள்ளது இப்படி இறந்த வீரர்களைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

 • நிரைகவர்தல் சண்டையில் இறந்த வீரன்
 • நிரைமீட்டல் சண்டையில் இறந்த வீரன்
 • ஊரழிவைத் தடுத்து நிறுத்தித் தன் உயிரை ஈந்த வீரன்
 • பன்றி குத்தி இறந்த வீரன்
 • புலியுடன் சண்டையிட்டு இறந்த வீரன்
 • நாடுபிடி சண்டையில் இறந்த வீரன்
 • அரசன் வெற்றி பெறத் தன்தலையைத் தந்த வீரன்

இவ்வாறு நடுகல் மரபு தொடர்கிறது

இறந்தவர்களுக்கு நடுகற்கள் நடுவதைப் போன்றே கல் பதுக்கைகள் அமைக்கும் மரபையும் தமிழர்கள் கொண்டிருந்தனர் கல் திட்டைகள், குத்துக்கள், பலகைக்கல் மூலம் அமைக்கும் பதுக்கைகள், கல்வட்டங்கள், ஈமத் தாழி புதைத்தல் முதலான வகைகளில் அன்றைய தமிழர்கள், இறந்தோரைப் புதைக்கும் முறைகளைக் கொண்டிருந்தனர். இறந்த மனித உடலை மண்ணில் பதுக்குதல் என்ற பொருளைத் தரும் சொல்லாகவே பதுக்கை என்ற சொல் பயன்படுத்தப் படுகிறது.  இப்பதுக்கை மரபினையே அகநானூறு பேசுகின்றது. இவை அனைத்தும் பாலைத்திணைப் பாடல்களாகவே உள்ளன. பாலைநில வழிக் கொடுமைகளைப்பேசும் இடங்களில் நடுகற்கள் பற்றிய குறிப்பும் பதுக்கைகள் பற்றிய குறிப்பும் பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.

அகநானூற்றில் பதுக்கைகள்

அகநானூற்றில் தலைவன் செலவு மறுத்துத் தன் நெஞ்சத்திற்குச் சொல்லும் பாடல்களிலும், தலைவி தோழியிடம் தலைவன் செல்லும் பாதை பற்றிக் கூறும் இடத்திலும், தோழி தலைவனிடம் செலவு மறுத்து உரைக்கும் பொழுதும் நடுகற்கள் பற்றிய செய்திகள் விரிவாகவே இடம்பெறுகின்றன. இது போன்ற பதுக்கைகள் குறித்த குறிப்புகளும் அமைகின்றன.

இறந்தவர்களைப் புதைத்து அவ்விடத்தை மண்ணால் மேடாக்கி அங்குக் கற்களைக் குவியலாக அமைத்து பதுக்கைகள் ஆக்கி, அவ்விடத்தில் நடுகல் நடப்பட்டது என்பதை,

“தணிமணி இரட்டும் தாளுடைக் கடிகை,

நுழைநுதி நெடுவேல், குறும்படை, மழவர்

முனைஆத் தந்து, முரம்பின் வீழ்த்த

வில்ஏர் வாழ்க்கை விழுத்தொடை மறவர்

வல்ஆண் பதுக்கைக் கடவுட் பேண்மார்

நடுகல் பீலி சூட்டி, துடிப்படுத்து,

தோப்பிக் கள்ளொடு துரூஉப்பலி கொடுக்கும்

போக்குஅருங் கலைய புலவுநாறு அருஞ்சுரம்” (அகம். 35)

எனும் பாடல் கூறுகின்றது. இறந்த அந்த மனிதன் பதுக்கைக் கடவுள் என அழைக்கப்படுகின்றான். அவனுக்கு அமைக்கப்பட்ட நடுகல்லிற்கு மயில் பீலி சூட்டி, துடி என்ற இசைக்கருவி முழங்கி, நெல்லால் செய்யப்பட்ட கள்ளைப் படைத்து, செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி பலி கொடுக்கப்படுகின்றது. இப்பலிச் சடங்கினால் அப்பகுதி முழுவதும் புலால் நாற்றம் வீசுவதாக அப்பாடல் விவரிக்கின்றது. இப்பாடலில் நிரை கவர்தல் காரணமாக நடைபெற்ற வெட்சி, கரந்தை சண்டை நுட்பமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிரை கவர்தல் சண்டையில் வெட்சி வீரர்களைக் கரந்தை வீரர்கள் வெற்றி கொண்டு அப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நடுகற்களுக்கு வழிபாடு செலுத்தியதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

நடுகற்களைப் போன்றே பதுக்கைகளும் பாலைவழி அச்சத்தைக் கூட்டுவதில் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றன. நடுகற்கள் போன்று பதுக்கையில் புதைக்கப்பட்ட மனிதர் எதற்காக இறந்தார் என்பதை அறிய முடியாது. இதனை,

பரல்உயர் பதுக்கை (அகநா.91)

என்ற தொடர் மூலம் பதுக்கைகள் மேடாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது. இங்குக் களவுத் தொழில் செய்யும் மழநாட்டார் பதுங்கி இருப்பர்.

ஆறலைக் கள்வர்கள், வழிப்போக்கர்களைக் கொன்று அவர்களை அக்காட்டுப் பகுதியிலேயே புதைப்பர். நாளடைவில் அப்பதுக்கையில் காட்டு மல்லிகைக் படர்ந்திருக்கும். இறந்தவர்க்காக அங்கு நடப்பட்ட நடுகல்லிற்கு மலர்களைத் தூவி வழிபாடு செய்யப்படும் விடியற்காலையிலேயே அந்நடுகல்லிற்குப் பலிகொடுக்கப்படும் இப்படிப்பட்ட அச்சம் நிறைந்த வழியாக அப்பாலை நிலவழி அமைந்திருப்பதை,

“சிலைஏறு அட்ட கணைவீழ் வம்பலர்

உயர்பதுக்கு இவர்ந்த ததர்கொடி அதிரல்

நெடுநிலை நடுகல் நாட்பலி கூட்டும்” (அகநா. 289)

எனும் பாடல் பதிவு செய்கிறது.

ஆறலைக் கள்வர்கள் தழைகளை மூடிப் பதுக்கைகளை அமைத்ததை,

“வெண்நுனை அம்பின் விசைஇட வீழ்ந்தோர்

எண்ணுவரம்பு அறியா உவல்இடு பதுக்கைச்

சுரம்கெழு கவலை கோட்பால் பட்டென.”(அகம்.109)

எனும் பாடலில், அம்பால் கொலை செய்யப் பெற்றுக் கிடக்கும் இறந்தவர்களின் உடலைத் தழையால் மூடிய கற்குவியல்களைக் கொண்ட எவரும் போவதற்கு அஞ்சும் பாலைநில வழியில் தலைவன் சென்றான் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும்,

“படுகளத்து உயர்ந்த மயிர்த்தலைப் பதுக்கைக்

கள்ளிஅம் பறந்தலைக் களர்தொறும் குழீஇ,

உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் ஊக்குருங் கடத்திடை

வெஞ்சுரம் இறந்தனர்ஆயினும், நெஞ்சுஉருக” (அகம்.231)

எனும் பாடலில்தலைவன் சென்ற பாலைநில வழி, வழிப்பறிக்காக வில்லேந்திச் செல்லும் வேடர், வழிப்போக்கர்களைக் கொன்று அப்பிணங்களின் மீது கற்களைக் குவிப்பர். அதனைப் பார்க்கும்போது நமக்கு நடுக்கம் உண்டாகும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

பகைவீரர்கள் கொல்லப்பட்டு கற்பதுக்கையில் புதைத்தை,

“அரிக்கோற் பறையின், ஐயென ஒலிக்கும்

பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல்” (அகம்.151)

எனக் காவன் முல்லைப் பூதரத்தனார் கூறியுள்ளார்.

பதுக்கையில் உள்ள பிணங்களைப் பருந்துகள் உணவாக எடுத்துச் சென்றதாக,

“வடிநவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்

ஆள்அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை

கூர்நுதிச் செவ்வாய் எருவைச் சேவல்

படுபிணப் பைந்தலை தொடுவன குழிஇ” (அகம்.215)

பதுக்கையின் மீது வளர்ந்துள்ள கள்ளிச்செடியின் நிழலில் வழிப்போக்கர்கள் தங்கிச் சென்றதாக,

“வில்லிட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை”(அகம்.157)

எனும் அகநானூற்றுப் பாடல் பதிவு செய்துள்ளது.

முடிவுரை

மனித இறப்போடு தொடர்புடைய நடுகற்கள், பதுக்கைகள் அன்றைய மக்களின் வாழ்வியலையும் அவர்கள் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆவணங்களாக உள்ளன. பதுக்கைகள் அன்றைய சமூகத்தினரால் அச்ச மனநிலையிலேயே பார்க்கப்பட்டது. பதுக்கைகளும் நடுகற்களும் பொருள் தேடச் செல்லும் தலைவனைத் தடுத்து நிறுத்தும் வழித்தடைகளாகவே உள்ளன என்பதை அகநானூற்று இலக்கியப் பனுவல்வழி அறிய முடிகின்றது.

முனைவர் பீ.பெரியசாமி,

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்,

டி.எல்ஆர்கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

விளாப்பாக்கம்இராணிபேட்டை மாவட்டம்

தமிழ்நாடு .

http://puthu.thinnai.com/?p=40174

நாலடியார் காலத்தில்..

6 days 4 hours ago

 நாலடியார் காலத்தில்…

2-1.jpg

1.பாதிரிப்பூ

‘கல்லாரே ஆயினுங் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுகில்/ நல்லறிவு நாளுந் தலைப்படுவர் – தொல்சிறப்பின் /ஒண்ணிறப் பாதிரிப்பூச் சேர்தலாற் புத்தோடு/ தண்ணீர்க்குத் தான்பயந் தாங்கு’. (139)

நறுமணப் பூவின் தொடர்பால் பானை நறுமணம் பெற்றதுபோல் கல்வியில் சிறந்தவர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டால் கல்லாதவர்க்கு அறிவு கிடைக்கும் என்பது இப்பாடல் நுவலும் பொருள். இதில் புதுமையான செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது

புதுப் பானைகளில் பாதிரிப் பூவை நிரப்பி வைத்து விடுவார்களாம். அது மலர்ந்ததும், பூக்களை அப்புறப்படுத்தி விட்டாலும் அந்தப் பானையில் அதன் நறுமணம் ஏறியிருக்குமாம். அதில் ஊற்றி வைக்கிற நீரும் நல்ல மணமாக இருக்குமாம். பெரும்பாலான உரையாசிரியர்கள் புத்தோடு புதிய பானை என்பதாகவே கொண்டுள்ளனர்.

ஆனால், வேதகிரி முதலியார் மட்டும், புத்தோடு என்பதற்கு புதிய இதழ் எனப் பொருள் கொண்டு ‘பாதிரிப் பூவின் புதிய இதழ்கள் சேர்தலால் தண்ணீர்க்கு வாசந்தந்தாற் போலும்’ என்று எழுதிச் செல்கிறார். அதோடு மட்டுமின்றி ‘புதியவோடு என உரை கூறுவாருஞ் சிலருளரிவர் நுணுக்கமறியார் போலும்’ என்றும் எழுதுகிறார்.

‘புத்தோடு’ என்பதற்குப் புதுப் பானை என்ற பொருள் இருக்கிறது. தோடு என்பதற்கு பூவிதழ் என்னும் பொருளும் இருக்கிறது. இதன் உண்மையை அறிய இப்பாடலை நுணுகிக் காண வேண்டும். கல்லாதவர் கற்றவரோடு சேர்தல் என்பது பயன் கருதியே. அதுபோல் தண்ணீரில் நறுமணம் ஏற்றுவதும் பயன் கருதியே. ஆக புதுப் பானை எனக் கொள்வதே பொருத்தமாகிறது. இது ஒரு புறமிருக்க, இவர்கள் அனைவருமே தண்ணீரில் வாசம் சேர்வதை மறுக்கவில்லை.

இது குளிக்கவா குடிக்கவா என்பது தெரியவில்லை. குளிக்க என்று உரையாசிரியர்கள் (தருமர், பதுமனார் ஆகியோர்- நாலடியார் உரைவளம் தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் வெளியீடு) சிலர் கருதுகின்றனர்.

இதை அடியொற்றியே , நாலடியார் உரைவளப் பதிப்பாசிரியர்களும், ‘நண்மணம் பொருந்திய நீரில் நீராட விழைவார் புதுப்பானையில் பாதிரிப் பூக்களைப் பெய்து அவை நன்கு மலர்ந்தபின் பானையினின்றும் அவைகளை நீக்கி அப்பானையில் நீர் வார்த்துக் கொள்வர் பூக்களின் மணம் பானையிலேறி தன்கண் ஊற்றப்பட்ட நீரிலும் கலந்து நீரை மணம்பெறச் செய்யும். அதுபோல கற்றாரைச் சார்ந்த கல்லாரும் அறிவு பெற்று, தன்னைச் சார்ந்தாரையும் அறிவு படுத்துவரென்பதாம்’ என்று குறித்தனர்.

இளவழகனார் அவர்கள் இந்நீர் எதற்குப் பயன்பட்டது என்பதைச் சொல்லாமல் விடுத்து, ‘புதிய மட்பாண்டத்தில் முதலில் பாதிரி மலர்களைப் பெய்து வைத்துப் பின்பு அதில் நீரூற்றி நீர்க்கு நறுமணம் கூட்டுதல் மரபாதலின்’ என்று மட்டும் எழுதிச் செல்கிறார். மண் நாற்றம் போக்கிப் புதுப் பானையைப் பழக்குதற்கு இது வழிபோல. எது எப்படி ஆனாலும், நீரில் நறுமணம் ஏற்றப் பட்டிருக்கிறது.

இந்த நீர் நறுமணம் ஊட்டப்பட்ட குடிநீரா என்பது ஆய்விற்குரிய ஒன்று. குடிக்க என்றாலும் குளிக்க என்றாலும் நறுமண நீர் குடித்த / நறுமண நீரில் குளித்த அம்மக்களின் வாழ்க்கை முறை நம்மை வியக்க வைக்கிறது.

2.வேப்பெண்ணெய்

‘ஆன்படு நெய்பெய் கலனுள் அதுகளைந்து வேம்படுநெய் பெய்தனைத்தரோ’ 238 என்னும் குறிப்பில், பசுநெய் வைக்கும் பாத்திரத்தில் மாற்றி வேப்பெண்ணெய் வைத்த செய்தி நமக்குக் கிடைக்கிறது. பசு நெய் நல்ல நட்புக்கும் வேம்புநெய் கூடாநட்புக்கும் கூறப்பட்டுள்ளது. பசுநெய் வைத்த கலனில் வேப்பெண்ணெய் வைக்க முடிகிறது. ஆனால் வேப்பெண்ணெய் வைத்த கலனில் மாற்றி பசுநெய் வைக்க முடியாது என்பது இங்கு இணைத்து நோக்கத்தக்க செய்தி.

3.கோழிவளர்ப்பு

‘கப்பி கடவதாக் காலைத்தன் வாய்ப்பெயினும்/ குப்பை கிளைப்போவாக் கோழிபோல்…’ (341) என்ற பாடலில், காலையில் தவறாமல் நொய்யரிசியைப் போட்டாலும் கோழி அதைத் தின்றுவிட்டு இருக்காமல் குப்பைக்குத்தான் போகிறது என்ற குறிப்பு அக்காலக் கோழி வளர்ப்பை நமக்கு எடுத்தியம்புகிறது.

4.யானை வளர்த்தல்

‘யானை யெருத்தம் பொலியக் குடைநிழற்கீழ்ச் / சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரு – மேனை/ வினையுலப்ப வேறாகி வீழ்வார் தாங்கொண்ட / மனையாளை மாற்றார் கொள.’ (3)

யானை மீது குடையோடு அமைந்த ஆசனத்தில் சேனைத்தலைவர் செல்வர் என்னும் குறிப்பினைக் கொண்டு யானை அதிகாரம் மிக்கவர்கள் செல்ல பயன்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

‘யானை அனையவர் நண்பொரீஇ நாயனையார்/ கேண்மை தழீஇக் கொளல்வேண்டும் – யானை/ அறிந்தறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்தவேல் / மெய்யதா வால்குழைக்கும் நாய்’ (213) எவ்வளவுதான் பழகினாலும் யானை மதம் பிடித்து விட்டால் பாகனையே கொல்லும் என்பதும் யானை வளர்ப்புக்கு வலுசேர்க்கும் கருத்தாகும்.

அதே போல் யானையைக் கட்டிப் போடுதல் குறித்த குறிப்பு , ‘களிறணைக்கும் கந்தாகும்’ (192) என்ற தொடரில் வருகிறது.

‘கோட்டை வயிரஞ் செறிப்பினும் வாட்கண்ணாய் பன்றி செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று’. 358 - வலிமையான பல் இருந்தாலும்கூட, போர் செய்யும் யானைக்குப் பன்றி ஒப்பாகாது என்ற குறிப்பிலிருந்து யானை போருக்குச் செல்வதும் பாகன்களால் பேணப்பட்டு வந்ததும் சேனைத் தலைவர் வலம் வர பயன்பட்டதும் அறியக் கிடைக்கும் செய்திகளாகும்.

5.ஆடு வெட்டுதல்

‘வெறியயர் வெங்களத்து வேன்மகன் பாணி / முறியார் நறுங்கண்ணி முன்னர்த் தயங்க / மறிகுள குண்டன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி / யறிவுடை யாளர்க ணில்’ (16)

மேற்கண்ட பாடல் நாட்டார் வழக்காற்றியல் வழிபாட்டு முறை செய்திகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. தற்காலத்தில் சாமியாடுதல் என்று சொல்லப்படுவதுதான் பழங்காலத்தில் வெறியாடுதல், வெறியயர்தல் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

வேலைக் கையிலேந்திய சாமியாடி ஒருவன் ஆடுகளை வெட்டும் இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறான். அவன் கையில் பசுமையான தழையினை வைத்திருக்கிறான்.

பலியிடுவதற்கு இருக்கிற ஆடு (மறி) நிற்கிறது. தன் கையில் உள்ள தழையை ஆட்டின் முன் ஆட்டுகிறான். அது எக்கி அதைத் தின்ன முயலும்போது நீளும் கழுத்தில் வெட்டு விழுகிறது அல்லது வெட்டும்வரை ஆட்டிற்கு உணவாக தழை கொடுக்கப் படுகிறது. அக் கொலைக்களத்தில் ஆட்டின் முன் நீட்டப்படும் தழை அதை வாழ வைக்கப் போகும் உணவல்ல. அதன் உயிரைப் பறிக்கப் போவது என்பது அந்த ஆடு அறியாமல் மகிழ்கிறது. (அதுபோலதான் சாகப் போகும் நாம் காணும் மகிழ்ச்சி நிலையில்லாதது என்பது பாடலின் பொருள்).

இப்பாடல் காட்டும் ரத்தப் பலி நிகழ்வு நாட்டார் வழக்காற்றியல் தொடர்புடையது என்பது இங்கு கூர்ந்து நோக்கத்தக்கது.

- பொ.முத்துவேல்

http://keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/40223-2020-05-21-04-46-28

ஈழத்தில் கலைச்சொல்லாக்க மரபு

3 weeks 1 day ago

இடக்கரடக்கல்

2 months 2 weeks ago
இடக்கரடக்கல் என்பது பேச்சு வழக்கில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்திவரும் ஒரு தகுதி வழக்கு. இடர்பாடாகத் தோன்றும் சொற்கள் அல்லது சொற்றொடர்களைக் குறிப்பிடும்போது அதற்குரிய இயல்பான சொற்களைக் கொண்டு நேரடியாகக் கூறாமல், நாகரிகம் கருதி மாற்றுச் சொல் கொண்டு குறிப்பிடுவது இடக்கரடக்கல் என்பதாகும். இத்தகைய பழக்கத்தை இலக்கணம் வகுத்து நெறிப்படுத்தியிருப்பது தமிழ்ப் பண்பாட்டின் உயர்வைச் சுட்டுகிறது.
 
இடக்கர்+அடக்கல் => இடக்கர் என்பது “சொல்லத்தகாத”, இடக்கு
                                    அடக்கல் என்பது “அடக்கி”
 
அவையில் அல்லது பிறருக்கு மத்தியில் சொல்லத்தகாத சொல்லைக் கூறாமல் அதை அடக்கி, அதற்குரிய மாற்றுச் சொல்லைப் பயன்படுத்துதல். அதாவது ‘நாசுக்காக’ கூறுவது.
 
எ.கா.
(*) கோழியும் சேவலும் ஒன்று சேர்தலை ‘சேவல் அணைந்தது’ என்று கூறுவது வழக்கம்.
(*) மலம் கழிக்கப் போனான் என்பதை “காட்டுக்குப் போனான்”, “வெளியே போனான்” அல்லது “கால் கழுவி வந்தான்” என்று கூறுவது
(*)  அமங்கலத்தை மங்கலமாகக் கூறுதல் – இறந்துவிட்டார் என்பதை “இறைவனடி சேர்ந்தார் அல்லது “உயிர் நீத்தார்”
(*) தீபத்தை அணை என்பதை “தீபத்தை குளிர வை” என்று கூறுவர்
(*) வாய் கழுவி வந்தான் – வாய் பூசி வந்தான்
 
ஆங்கில இலக்கணத்தில் இதனை யூஃபமிசம்(euphemism) என்பர்.
 
E.g.
(*) kick the bucket – the death of a person
(*) downsizing - firing employees
(*) special child- disabled/ learning challenged
 
இடக்கரடக்கல் தொடர்பான சுவாரசியமான எடுத்துக்காட்டுகள்/உதாரணங்களை யாழ்தள நண்பர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் !!
 

முத்தொள்ளாயிரத்தில் பேயும் பேய் மகளும்.!

2 months 3 weeks ago
முத்தொள்ளாயிரத்தில் பேயும் பேய் மகளும்.!

5304.jpg

மனித உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் இயங்கு விதிகளுக்குக் கட்டுப்படாத சில அதீத நம்பிக்கைகளில் பேய், பிசாசுகள் குறித்த நம்பிக்கையும் ஒன்று. பேய், பிசாசுகள் குறித்த நம்பிக்கைகளுக்கும் மதங்களுக்கும் இடையறாத தொடர்பு உண்டு. ஆன்மா, பாவம், புண்ணியம், மறுபிறப்பு முதலான கருத்தாக்கங்களின் பின்னணியிலேயே பேய் நம்பிக்கை உயிர் வாழ்கிறது. இறந்தவர்களின் ஆன்மாவே ஆவி. அகால மரணத்தால் உடலைவிட்டு நீங்கிய உயிரே ஆவியாக உலவுகிறது. இத்தகு ஆவிகளே பேய்கள். இறந்தவர்கள் தமது வாழுங்காலத்தில் நிறைவேறாத ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள ஆவியுருவில் அலைந்து திரிவர் என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மனத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது. பழங்குடி மனிதர்கள் தொடங்கி, நாட்டுப்புற, நகர்ப்புற மனிதர்கள் வரையிலும் இத்தகு பேய் நம்பிக்கைகள் நீட்சி பெற்றுள்ளன. உலகப் பழங்குடியின மக்களின் கதைகளில் வேர்விட்ட பேய் நம்பிக்கைகள் நாட்டுப்புறக் கதைகளில் கிளைத்து வளரத் தொடங்கி இன்றைய நகர்ப்புற மனிதர்களின் கதைகள் மற்றும் ஊடகங்களின் துணையோடு பெருமரமாய்த் தழைத்து நிற்கின்றன. எல்லாக் காலங்களிலும் இத்தகு பேய் நம்பிக்கைகளுக்கு நீர்பாய்ச்சி ஊட்டம் அளித்து வளர்த்த பெருமை மதங்களுக்கும் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளுக்கும் உண்டு.
 

பேய் குறித்த நம்பிக்கை தமிழ்ச் சமூகத்திலும் தொல்பழங்காலம் தொட்டே இருந்து வந்துள்ளது. தொடக்கத்தில் பேய்கள் அச்சத்திற்குரியனவாகக் கருதப்பட்டுப் பின்னர்க் காலப் போக்கில் வணக்கத்திற்குரியனவாக மாறிய நிலையை நமது பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சங்க இலக்கியங்களில் பேய் என்பது பேஎய், கழுது, அணங்கு முதலான பெயர்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பொதுநிலையில் பேய் என்ற சொல் அச்சம் என்ற பொருளிலும் சங்க இலக்கியத்தின் பல இடங்களில் கையாளப்பட்டுள்ளது.

சங்க இலக்கியங்கள் பேய்களை இடுகாடு மற்றும் சுடுகாடுகளோடும் போர்க் களங்களோடும் தொடர்புபடுத்திப் பலபடப் பேசுகின்றன. சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள பேய்கள் குறித்த பதிவுகளைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுவார் ஞா.ஸ்டீபன்:

பேய்கள் நள்ளிரவில் நடமாடும், கோட்டான்களும் பருந்துகளும் விரும்பும் இடுகாட்டில் உறைந்திருக்கும், இடுகாட்டில் நரிகளுடன் சுற்றித் திரியும், பிணம் தின்னும், போர்க்களத்தில் காயமடைந்த வீரர்களின் உடல்களைத் தேடிவரும், நிணவாடையை விரும்பும், பலி ஏற்கும், மனித உடலில் நுழையும், சடங்குகளுக்குக் கட்டுப்படும், வீரர்களின் இரத்தத்தைக் குடிக்கும் (பண்டைத் தமிழர் சமய மரபுகள், பக்.69-70).

பேய்கள் குறித்த மேற்குறித்த பதிவுகள் ஒருபுறமிருக்க பேய்மகள் என்றொரு தனிவகைப் பேய்கள் குறித்த செய்திகளும் சங்க இலக்கியத்தில் விரிவாகப் பேசப்படுகின்றன. இவ்வகைப் பேய்மகள் குறித்த பதிவுகளைத் தொகுத்துக்கூறும் அ.கா.பெருமாளின் குறிப்புகள் பின்வருமாறு:

பேய்மகள் கள்ளி மிகுந்த கூகைகள் உலாவும் பிணம் எரியும் சுடுகாட்டில் இருப்பாள். இவள் அகன்ற வாயையும் கொழுத்த சதையையும் கொழுப்பையும் தின்பதால் புலால் நாறும் தேகத்தை உடையவள். குருதியை அளைந்த நகத்தால் பிணத்தின் கண்ணைத் தோண்டுபவள். இவள் கழுத்தில் குடல் மாலையைப் போட்டிருப்பாள். சுடுகாட்டுப் பிணம் எரியாமல் அரைகுறையாக எழுந்து நடனமாடும்போது இவள் கூடவே ஆடுவாள். துணங்கைக் கூத்தும் குரவைக் கூத்தும் ஆடுவாள். போர் வந்தால் மகிழ்ச்சி யடைவாள் (புறம். 356, 359, 371, மது. 24-28) இவள் போர்க்களத்தில் பகைவரின் தலையால் செய்யப்பட்ட பானையில் குடலைப் பொங்குவாள். வன்னிமரம் செருகிய மண்டையோட்டு அகப்பையால் துழாவுவாள். உணவைக் கொற்றவைக்குப் படைப்பாள் (புறம். 7, 71, 82, 89, 372).

 (பண்டைத் தமிழர் சமய மரபுகள், பக்.10-11)

சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள பேய், பேய்மகள் என்ற இருவகைக் கருத்தாக்கங் களையும் நாம் வேறுபடுத்திப் பார்க்கமுடியும். பேய் தொடர்பான நம்பிக்கையைப் பழங்குடி இனவாழ்க்கைத் தொடர்ச்சியின் மிச்சசொச்ச மனப்பதிவுகள் என்று விளங்கிக்கொள்ள முடியும். ஆனால் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடங்கி, பக்தி இலக்கிய, இடைக்காலச் சிற்றிலக்கியங்கள் வரை நீளும் பேய்மகள் தொடர்பான நம்பிக்கை என்பது ஒருவகைப் புனைவியல் பாங்கிலானது. இவ்வகைப் புனைவியல் என்பது ஒருவகை கவிதை மரபாகப் புலவர்களால் ஆக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. பேய்மகள் தொடர்பான இத்தகு புனைவுகளும், பேய்கள் தொடர்பான பழங்குடி இனவாழ்வின் மனப்பதிவுகளிலிருந்தே கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளன. இதனைத் தொல்காப்பியக் கவிதையியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் விளக்கமுடியும். அதாவது,

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும் 
பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்   (தொல். : அகத். : 53)

என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், பேய் நம்பிக்கை என்ற உலகியல் வழக்கும் பேய்மகள் தொடர்பான அதீதப் புனைவியலும் இணைந்ததாகப் புலவர்களால் படைத்துக்கொள்ளப் பட்டதோர் புலனெறி வழக்கே சங்க இலக்கியங்கள் தொடங்கிச் சிற்றிலக்கியங்கள் வரை நீளும் பேய்மகள் என்ற கருத்தாக்கம்.

மேற்சொன்ன பேய்மகள் என்ற கருத்தாக்கமும் புலனெறி மரபும் சங்க இலக்கியங்களில் தொடங்கி காரைக்கால் அம்மையாரின் மூத்த திருப்பதிகத்தில் கிளைத்துப் பரணி இலக்கியங்களில் உச்சத்தை அடைகின்றது. பரணி என்பதோர் சிற்றிலக்கிய வகையாக நீட்சிபெற்றுப் புதியதோர் இலக்கிய வகையாக வளர்ச்சி பெற்ற இப்புலனெறி வழக்கின் தொடர்ச்சியில் முத்தொள்ளாயிரமும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

இந்திய அரசின் செம்மொழித் தமிழ் உயராய்வு நிறுவனம் பட்டியலிட்டுள்ள நாற்பத்தொரு செம்மொழி இலக்கண இலக்கியங்களில் முத்தொள்ளாயிரமும் ஒன்று. சங்க இலக்கியங்களோடு ஒருங்குவைத்து எண்ணப்படும் தகுதிவாய்ந்தது இந்நூல். வெண்பா யாப்பில் இயற்றப்பட்ட இந்நூல் சேர, சோழ, பாண்டியர்களாகிய மூவேந்தர்களின் புகழ்பாடும் ஓர் அரிய புதையலாகும். மூவேந்தர்களைப் பாடினாலும் குறிப்பிட்ட எந்த மன்னனையும் பெயர்சுட்டிப் பாடாமல் வேந்தர்களின் பொதுப் பெயர்களாலேயே அவர்களைச் சிறப்பித்துப் பாடும் வகையில் இந்நூலை யாத்துள்ளார் இந்நூலாசிரியர். அகம், புறம் என்ற இருவகைப் பாடுபொருளாலும் வேந்தர்களைச் சிறப்பிக்கும் இந்நூலின் ஆசிரியர் யாரென்று அறிய இயலவில்லை. நூலும் காலவெள்ளத்தில் காணாமல் போய்விட்டது. ஆயினும் புறத்திரட்டு என்னும் நூலின்வழியாக 108 பாடல்கள் முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுள்களாக இன்றைக்குக் கிடைக்கின்றன. முத்தொள்ளாயிரம் என்ற முழுநூல் மூவேந்தர்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் முந்நூறு முந்நூறு பாடல்களாக மொத்தம் தொள்ளாயிரம் பாடல்களைக் கொண்ட பேரிலக்கியமாகத் திகழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது அறிஞர்களின் துணிபு.

முத்தொள்ளாயிர நூல் முழுமையும் வெண்பா யாப்பில் பாடப்பட்டிருப்பதனைக் கொண்டு இந்நூல் பதினெண் கீழ்க்கணக்குக் காலத்தை ஒட்டியோ அதன்பிறகோ பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கருத வாய்ப்புள்ளது. தொல்காப்பிய உரையாசிரியர் இளம்பூரணர் தம் பொருளதிகாரப் புறத்திணையியல் உரையில் முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுள் ஒன்றினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அவரது காலம் கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு என்பர். எனவே அவர் காலத்திற்கு முந்தைய நூல் முத்தொள்ளாயிரம் என்பது தெளிவாகின்றது.

‘முத்தொள்ளாயிரத்தின் காலம்’ என்ற கட்டுரையில் இந்நூலின் காலம் குறித்துத் தனிப்பட ஆய்வுசெய்யும் வையாபுரிப்பிள்ளை அவர்கள் பல்வேறு அகப்புறச் சான்றுகளின் வழியாகக் கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டுமென நிறுவுகிறார். (இலக்கிய தீபம், பக். 183-88) இக்கருத்தே வலிமையுடையதென்றால், மூவேந்தர்களைப் புகழ்ந்து பாடும் இந்நூல் கி.பி. 6 முதல் 8 ஆம் நூற்றாண்டு வரை தமிழகத்தில் கோலோச்சிய பல்லவப் பேரரசு குறித்து ஏதும் குறிப்பிடாமல் மௌனம் சாதித்திருப்பதற்கான காரணங்கள் குறித்து ஆராயப்பட வேண்டியதாகிறது.

தமிழகத்தில் மூவேந்தர்களும் எந்தக் காலத்திலும் இணைந்து செயல்படாத ஒரு வரலாற்றுச் சூழலில் மூவேந்தர்களையும் ஒத்த நிலையில் இணைத்துப் பாட்டுடைத் தலைவர்களாக்கி ஓர் இலக்கியம் படைக்கவேண்டுமென்ற முத்தொள்ளாயிர ஆசிரியரின் பெருவிருப்பம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். சேர, சோழ, பாண்டிய மூவேந்தர்களில் எவரேனும் ஒருவரோ, பலரோ செல்வாக்கோடு ஆட்சிபுரியும் காலத்தில் இவ்வாறு மூவேந்தர்களையும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வைத்துப் புகழும் இபோன்றதோர் நூலை ஒரு புலவர் பாடியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. இதனைத் தமிழக வேந்தர்களின் சங்க்கால அரசியலை உணர்ந்தவர்கள் நன்கு அறிவர். ஆக, மூவேந்தர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகே இந்நூல் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதிலும் மூவேந்தர்களைக் குறிப்பிடும் போதும் அவர்களின் வெற்றியைக் குறிப்பிடும் போதும் பகைவர்கள் மற்றும் சிற்றரசர்களைக் குறிப்பிடும் போதும் வரலாற்று அடையாளங்கள் தோன்றாமல் பொதுப் பெயர்களையே கையாண்டு நூலை அமைத்துள்ள நூலாசிரியரின் திறத்தை நுணுகி நோக்கும் பொழுதுதான் முத்தொள்ளாயிரம் என்ற இப்பிரதியின் நுண்ணரசியலை விளங்கிக்கொள்ள முடியும். சிலப்பதிகார ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் உருவாக்கிக் காட்டிய ஒன்றுபட்ட தமிழகம் என்ற கனவுநிலைக் கருத்தாக்கத்தின் வழியில் தமிழ்நிலத்தின் மீது அயலவர் ஆதிக்கம் நிலைபெற்றதோர் நெருக்கடியான சூழலில் மீண்டும் தமிழர்களை, தமிழ்நிலத்தை ஆட்சிசெய்ய தமிழ்மன்னர்கள் எழுச்சிபெற வேண்டும் என்ற அரசியல் கனவோடும் இலட்சியத்தோடும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரதியே முத்தொள்ளாயிரம். எனவே, மூவேந்தர்களும் வலிமையிழந்து அந்நியர் ஆட்சியில் கீழ்நிலை உற்ற காலத்தில் தமிழ் வேந்தர்களின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் நோக்கோடும் தமிழின எழுச்சியின் அடையாளமாகவும் முத்தொள்ளாயிரம் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என ஊகிக்க முடிகின்றது.

புலவர் மரபில் ஒரு புதுவகை இலக்கியமாக உருவான இம்முத்தொள்ளாயிரம் உள்ளடக்கத்தில் சங்க இலக்கிய மரபினைப் பின்பற்றி அகம், புறம் என்ற இரண்டு பொருண்மையிலேயே அமைந்துள்ளது. இதில் புகழ், நாடு, நகர், திறை, எயில் கோடல், குதிரை மறம், யானை மறம், களம், பகைப்புலம் பழித்தல், வெற்றி என்ற பகுதியில் அமையும் பாடல்கள் அனைத்தும் புறம் சார்ந்த நிலையிலும், கைக்கிளை சார்ந்த பாடல்கள் அனைத்தும் அகம் சார்ந்த நிலையிலும் அமைந்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக புறம் சார்ந்த உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டு எழுதப்பட்ட முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்கள் பெரிதும் பழைய புறப்பொருள் மரபினை ஒட்டியே அமைகின்றன. அகவல் வடிவத்திலிருந்து வெண்பாவிற்கு மாற்றம் பெற்ற யாப்பு வேறுபாடு தவிர்த்து பாடல்களின் வெளிப்பாட்டுத் தன்மை பதினெண் கீழ்க்கணக்கு மரபை ஒட்டியும் முத்தொள்ளாயிரத்திற்கே உரிய தனித்தன்மைகளோடும் வெளிப்படுகின்றது. மேலும் திணை, துறைப் பகுப்புகளின்றி உரிப்பொருளையே முதன்மைப்படுத்திப் புறப்பாடல்களை அமைத்துக் காட்டும் முத்தொள்ளாயிரத்தின் புதிய மரபு புறப்பாடல்களுக்குப் புதிய பரிமாணத்தைத் தருகின்றது.

புலவர் மரபு என்பது உள்ளது கூறலும் இல்லது படைத்தலுமாக இரண்டின் இணைவால் பொலிவுபெறும் ஒரு புலமை வெளிப்பாடு. உள்ளதே சிறக்கும் சங்க இலக்கியப் பாடல் மரபில் புலனெறி வழக்காகப் புனைவியல் பாங்கில் படைத்துக் கொள்ளப்பட்டனவே பேய், பேய்மகள் என்ற கருத்தாக்கங்கள். பழங்குடி இனவாழ்க்கைத் தொடர்ச்சியின் மிச்சசொச்ச மனப்பதிவுகளாகத் தொடரும் பேய் நம்பிக்கையும் பேய் நம்பிக்கை யிலிருந்து புனைவியல் பாங்கில் புலவர் மரபால் உருவாக்கப்பட்ட பேய்மகள் குறித்த புனைவுகளும் சங்க இலக்கியங்களைப் போலவே முத்தொள்ளாயிரத்திலும் தொடர்கின்றன.

முத்தொள்ளாயிரம் பேய், பேய்மகள் குறித்து ஐந்து பாடல்களில் பேசுகின்றது. சோழ மன்ன்னின் போர்க்களக் காட்சிகளை விவரிக்கும் பாடல்கள் மூன்றும் (பா.எண்: 36, 37, 38) பாண்டிய மன்னன் போரிட்டழித்த பகைநாட்டின் அவலம் கூறும் பாடல்கள் இரண்டும் (பா.எண்: 88, 89) பேய், பேய்மகள் குறித்து வருணிக்கின்றன. 

பாற்றினம் ஆர்ப்பப் பருந்து வழிப்படர
நாற்றிசையும் ஓடி நரிகதிப்ப – ஆற்ற
அலங்கலம் பேய்மகளிர் ஆட                                       முத்: 36

உடைதலையும் மூளையும் ஊன்தடியும் என்பும்
குடருங் கொழுங்குருதி யீர்ப்ப – மிடைபேய்
பெருநடஞ்செய் பெற்றித்தே                                            முத்: 37

முடித்தலை வெள்ளோட்டு மூளைநெய் யாகத்
தடித்த குடர்திரியா மாட்டி – எடுத்தெடுத்துப்
பேஎய் விளக்கயரும்                                           முத். 38

ஓகை உயர்மாடத் துள்ளிருந்து – கூகை
படுபேய்க்குப் பாட்டயரும் பண்பிற்றே                 முத்.88

ஆன்போய் அரிவையர் போய் ஆடவர்போய் ஆயிற்றே
ஈன்பேய் உறையும் இடம்.                                                முத். 89 

மேற்சுட்டிய ஐந்து பாடல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள பேய் தொடர்பான செய்திகளைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடலாம்.

 1. பேய்மகள் போர்க்களத்தில் இறந்தவர்களின் குடலை எடுத்து மாலையாக அணிந்து கொண்டு நடமாடுவாள்.
 2. இரத்த வெள்ளத்தில் நிணமும், தசையும் எலும்பும் மிதந்துவரும் போர்க்களத்தில் பேய்க் கூட்டங்கள் மகிழ்ச்சியினால் கூத்தாடும்.
 3. மண்டையோட்டை அகலாகவும் மூளையை நெய்யாகவும் குடலைத் திரியாகவும் கொண்டு பேய்கள் விளக்கெரிக்கும்.
 4. போரில் அழிக்கப்பட்ட மாடத்தின் உச்சியிலிருந்து கூகை தாலாட்டு பாட அழிந்த நகரத்தில் பேய்கள் உறங்கும்.
 5. மன்னனின் கோபத்திற்குப் பகைவர் நகரம் விலங்குகள், மனிதர்கள் நீங்கிவிட தாய்ப்பேய் ஈன்ற இளம்பேய்கள் தூங்கும் இடமாகும்.

மேற்சுட்டிய பேய் தொடர்பான பாடல்களிலிருந்து கிடைக்கும் தரவுகளை இவ்வாறு வரிசைப்படுத்தலாம்.

 1. பேய், பேய்மகள் போர்க்களத்தில் வசிக்கும்.
 2. பேயும் பேய்மகளும் போர்க்களத்தில் பிணங்களின் பெருக்கம் கண்டு மகிழ்ந்து கூத்தாடும்.
 3. பேய்மகள் பிணத்தின் குடலை மாலையாக அணிந்துகொள்வாள்
 4. பேய்கள் மண்டையோட்டை அகலாகக் கொண்டு: விளக்கெரிக்கும்.
 5. பிணத்தின் மூளையை நெய்யாகவும், குடலைத் திரியாகவும் பேய்கள் பயன்படுத்தும்.
 6. போரால் அழிந்த நகரங்களில் பேய்கள் உறங்கும்.
 7. பேய்களில் தாய்ப்பேய் குட்டிப்பேய்கள் உண்டு.

முத்தொள்ளாயிரம் பதிவுசெய்யும் பேய் தொடர்பான தகவல்கள் பெரும்பாலும் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்யும் தகவல்களோடு ஒத்துப் போகின்றன. சுடுகாட்டோடும், போர்க்களத்தோடும், பிணங்களோடும் தொடர்படுத்திப் பேயையும் பேய்மகளிரையும் பாடுவது சங்க இலக்கியப் புனைவியல் மரபு. இத்தகைய பேய்மகள் தொடர்பான புனைவுகளில் முத்தொள்ளாயிரம் புதிதாக இணைக்கும் புனைவு தாய்ப்பேய் குட்டிப்பேய் தொடர்பான செய்தியே. ஈன்பேய் உறையும் இடம் என்று போரால் அழிந்த நகரத்தைக் குறிப்பிடும் முத்தொள்ளாயிரம் பேய்மகள் தொடர்பான புதிய புனைவைத் தொடங்கிவைக்க, பின்னால் வந்த காரைக்கால் அம்மையார் (கி.பி.ஆறாம் நூற்றாண்டு) அப்புனைவை விரிவுபடுத்தி மிகப்பெரிய தாய்சேய் உறவுச் சித்திரத்தையே படைத்து விடுகின்றார். அம்மையாரின் பாடல் பின்வருமாறு,

விழுது நிணத்தை விழுங்கி யிட்டு
       வெண்தலை மாலை விரவப் பூட்டிக்
கழுதுதன் பிள்ளையைக் காளி யென்று 
       பேரிட்டுச் சீருடைத் தாவளர்த்துப்
புழுதி துடைத்து முலைகொ டுத்துப் 
       போயின தாயை வரவு காணா
தழுதுறங் கும்புறங் காட்டில் ஆடும் 
       அப்ப னிடம்திரு ஆலங் காடே (கா.அம். பதிகம் 1-5)

இப்பாட்டில் அம்மையார் விவரிக்கும் பேய்மகளாகிய பேய் சுடுகாட்டில் வாழ்கின்றது, அங்குக் குழந்தையைப் பெற்றுக் கொள்கின்றது. அதற்குப் பெயரும் இடுகின்றது. மனிதர்களைப் போலவே தாய்ப் பாசத்தோடு குழந்தைக்குத் தாய்ப்பாலும் நிணமும் ஊட்டிப் பேணி வளர்க்கின்றது. குழந்தையின் முகத்தில் உள்ள புழுதியைத் துடைக்கின்றது. அப்பேய்க் குழந்தை தூங்கும்போது சிறிது நேரம் தாய்ப் பேய் வெளியில் செல்கிறது.

               முத்தொள்ளாயிரம் காரைக்கால் அம்மையார் காலம் என்று நம்பப்படும் கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய படைப்பாக இருக்கலாம் என்பதற்குப் பேய்மகளாகிய பேயின் தாய் சேய் உறவு குறித்த புனைவு ஓர் அகச்சான்றாக அமையும் என நம்பலாம்.

முடித்தலை வெள்ளோட்டு மூளைநெய் யாகத்

தடித்த குடர்திரியா மாட்டி  எடுத்தெடுத்துப்

பேஎய் விளக்கயரும்

என்ற முத்தொள்ளாயிரப் பாடல் பரணி நூல்களில் இடம்பெறும் பேய்களின் கூழ்அடும் விவரிப்புகளுக்கு வழிசமைத்துக் கொடுத்தன என்று கருதவும் இடமுண்டு.

       பேய், பேய்மகள் குறித்த புனைவுகளைத் தமிழ்ப் புலனெறி வழக்காக நிலைபெறச் செய்ததில் முத்தொள்ளாயிரத்திற்கும் பங்குண்டு என்பதனைக் கிடைக்கும் பேய் பற்றிய ஐந்து பாடல்களின் வழியாக உணரமுடிகிறது. ஒருகால் இந்நூல் முழுமையும் (தொள்ளாயிரம் பாடலும்) கிடைத்திருக்குமே யானால் பிற்காலப் பரணி நூல்களுக்கான முழு அடையாளத்தையும் இந்நூலிலேயே நாம் இனம் கண்டுவிட முடியும் என நம்பலாம்.

துணைநின்ற நூல்கள்:

1. கதிர் முருகு, முனைவர்
முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் உரையும்,
சாரதா பதிப்பகம்,
சென்னை-14,
2007

2. சிதம்பரம் மயில்வாகனன் (தொ.ஆ.),
காரைக்கால் அம்மையார்,
மெய்யப்பன் பதிப்பகம்,
சிதம்பரம்,
2003

3. பக்தவச்சல பாரதி (பதி.ஆ),
பண்டைத்தமிழர் சமயமரபுகள்,
புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
புதுச்சேரி,
2011

- முனைவர் நா.இளங்கோ, தமிழ்த்துறைத் தலைவர், தாகூர் கலைக் கல்லூரி, புதுச்சேரி - 605008

http://keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/39778-2020-02-28-06-43-19

வாய்காலில் தண்ணீர் சலசலவென்று ஓடுமா?

3 months ago

சரி..நேரடியாக கேள்விக்கே வருகின்றேன்.

வாய்காலில் தண்ணீர் சலசலவென்று ஓடுமா?

அண்மையில் உறவினர் ஒருவரின் வீட்டுக்கு சென்று கதைத்துக் கொண்டு இருக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு  தமிழ் படிப்பித்தல் பற்றி எம் உரையாடல் திரும்பியது. அப்போது அங்கு இருந்த தமிழறிவுள்ள தாத்தா "தம்பி வாய்க்காலில் தண்ணீர் சலசலவென்று ஓடுமா" எனக் கேட்டார்.

நான் இவர் ஏன் இப்படிக் கேட்கின்றார் என நினைத்து விட்டு, ஊரில் வீட்டு கிணற்றடியில் இருந்து பின் வளவில் உள்ள சிறு வீட்டுத் தோட்டத்துக்கு வெட்டப்பட்ட வாய்க்காலில் தண்ணீர் ஓடிய காட்சியை மனத்திரையில் கொண்டு வந்து பார்த்தேன். தண்ணீர் சலசலவென ஓடின மாதிரி நினைவு வர "ஓம் அப்படித்தானே ஓடும்" என கேள்விக் குறியுடன் அவரை பார்த்தேன்.

"இப்படித்தான் இங்குள்ள சிறுவருக்கான தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கும் புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கு... அது பிழை. ஆற்றில் தான் தண்ணீர் சலசலவென ஓடும். வாய்க்காலில் மெதுவாகத்தான் போகும். இப்படி வாய்க்காலில் தண்ணீர் சலசலவென ஓடுகின்றது தவறான வர்ணணை" என்றார்.

பின் அவரே "இங்குள்ள  இங்கு தமிழ் கற்பிக்க ஆசிரியர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வரவேற்கத்தக்கது ...ஆனால் கொஞ்சம் இலக்கண சுத்தமாகவும் படிப்பித்தால் தான் இங்கும் தமிழ் செழுமை அடையும் என்றார்.

இவ்வளவு நாளும் எனக்கு தமிழ் மட்டும் தான் ஓரளவுக்கேனும் தெரியும் என நான் எண்ணிக் கொண்டு இருந்தன்.. இப்ப பார்த்தால் அதுவும் தகராறு போல் இருக்கு என மனசுக்குள் நினைத்துக் கொண்டேன்.

உண்மையில் அவர் சொன்னது சரியா? வாய்க்காலில் தண்ணீர் சலசலவென ஓடுகின்றது என சொல்வது தவறா? வேறு எப்படி அதைச் சொல்ல முடியும்?

ஆராவது என் சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணுங்கள்..

 

இலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள்: அழிவின் விளிம்பில் வாய்வழி இலக்கியம்

3 months 4 weeks ago
யூ.எல். மப்றூக் பிபிசி தமிழுக்காக
 

தனது மனதுக்குப் பிடித்த பெண்னை நினைத்து, ஏங்கித் தவிக்கும் ஆண் ஒருவனின் உள்ளக் கிடக்கையை வெளிப்படுத்தும் கீழுள்ள வரிகள் இலங்கையின் கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடலொன்றின் சில அடிகளாகும்.

"மாடப் புறாவே

மாசுபடாச் சித்திரமே

கோடைக் கனவினிலே

கொதிக்கிறன்டி உன்னால..."

"நினைத்தால் கவல

நித்திரையில் ஓர் நடுக்கம்

நெஞ்சில் பெருஞ்சலிப்பு - என்ற

நீலவண்டே ஒன்னால..."

கிழக்கு இலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களுக்கு - இலங்கையின் தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறப்பானதொரு இடம் உள்ளது. அந்தப் பாடல்களுக்கென்று சில ராகங்கள் உள்ளன. தாலாட்டுப் பாடல், நையாண்டிப் பாடல், தொழில் பாடல், காதல் பாடல் மற்றும் தத்துவப் பாடல்களென்று, கிழக்கு இலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களில் பல வகை உள்ளன.

ஒரு காலத்தில் கிழக்கு இலங்கை முஸ்லிம்களின் வாழ்க்கையின் அநேக நிகழ்வுகளில் பாடப்பட்டு வந்த நாட்டார் பாடல்கள், இப்போது கிட்டத்தட்ட மறைந்து போயிற்று. இந்தப் பாடல்களை அதன் ராகத்தோடும் உயிர்ப்புடனும் பிழையின்றியும் பாடக்கூடியவர்கள் இல்லாமல் போய் விட்டார்கள்.

நாட்டார் பாடல்களுக்கு சில அடிப்படைப் பண்புகள் உள்ளன என்கிறார் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழித்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா.

"அவை வாய்வழியாகப் பரவியதாக இருக்கும், மரபுவழிப்பட்டதாக இருக்கும், அந்தப் பாடல்களின் ஆசிரியர்கள் யார் என்று தெரிவதில்லை, அவ்வாறான பாடல்களுக்கு சில ஓசை வடிவங்கள் இருக்கும். அவையே நாட்டார் பாடல்களுக்கான அடிப்படைகளாகும்," என்று பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா கூறுகின்றார்.

"கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் மறைந்து போகும் நிலை ஏற்பட்டமைக்கு, வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பிரதான காரணங்களாக உள்ளன. உதாரணமாக பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் இல்லாமல் போனமை, வேளாண்மை போன்ற தொழில்கள் இயந்திர மயமாக்கப்பட்டமை, நாட்டார் பாடல்கள் இல்லாமல் போனமைக்கு முக்கிய காரணங்களாகும்" என்று விவரிக்கின்றார் ரமீஸ் அப்துல்லா.

"1980களில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு முஸ்லிம் பெண்கள் வீட்டுப் பணிப்பெண்களாக செல்லத் தொடங்கியதை அடுத்து, அறுவடைகளிலும், வேளாண்மை நடவடிக்கைகளிலும் பெண்கள் ஈடுபடுவது இல்லாமல் போனது. அதனால், அச்சமயங்களில் அந்தப் பெண்கள் பாடும் நாட்டார் பாடல்களும் இல்லாமல் போயின."

ரமீஸ் அப்துல்லாபடத்தின் காப்புரிமை BBC Sport Image caption ரமீஸ் அப்துல்லா

"அதேபோன்று இனப் பிரச்சனையும் யுத்தமும் ஏற்பட்ட பிறகு, காடுகளிலும் வயல் வெளிகளிலும் மக்கள் தங்கியிருப்பதும் இல்லாமல் போனது. அதனால், அவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் அந்த மக்கள் நாட்டார் பாடல்களைப் பாடும் வழங்கமும் இல்லாமல் போயிற்று" என்று, கிழக்கு முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் அழிவடைந்தமைக்கான காரணங்களைக் கூறுகின்றார் பேரசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா.

குறிப்பாக, ஓய்வு நம்மிடம் இல்லாமல் போமைதான், இந்த வகை நாட்டார் பாடல்கள் மறைந்து போகக் காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அதுபோலவே, கிராமங்கள் இல்லாமல் போனமைதான் கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் மறைந்து போனமைக்கு அடிப்படையான காரணம் என்கிறார் கவிஞர் சோலைக்கிளி.

"பாமர மனதிலிருந்துதான் ஆழமான, அகலமான பாடல்கள் வந்துள்ளன. அறிவுக்கும் கவித்துவத்துக்கும் தொடர்பில்லை. எழுத, வாசிக்கத் தெரியாத முன்னோர்கள்தான் நாட்டார் பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். ஆனால், அந்தப் பாடல்களை ஆய்வு செய்து, அதன் மூலம் பலர் பல்கலைக்கழங்களில் கலாநிதி (முனைவர்) பட்டங்களையெல்லாம் பெற்றுள்ளனர்," என்கிறார் சோலைக்கிளி.

கவிஞர் சோலைக்கிளி Image caption கவிஞர் சோலைக்கிளி

பெண்ணொருத்தி தனக்கு - ஆண் ஒருவன் செய்யும் கொடுமைகளை சொல்வது போல் கிழக்கிலங்கை நாட்டார் பாடலொன்று உள்ளது எனக் கூறும் கவிஞர் சோலைக்கிளி, அதனைப் பாடிக் காட்டினார்.

"என் செல்ல லாத்தாண்டே

எனக்கிந்த சோகையன் வேணாண்டே...

காக்கொத்தரிசில கஞ்சி வடிக்கிறான்

காறாத்தல் சீனில கணக்குப் பாக்கிறான்

ஓரா மீன் ஆக்கினா ஓடி ஒளிக்கிறான்

ஒட்டி மீன் ஆக்கினா சட்டிய ஒடக்கிறான்

வேலிக்காலுக்குள்ள மூத்திரம் பெய்யுறான்

எண்ணெய்த் தலையில மண் அள்ளிப் போடுறான்

என் செல்ல லாத்தாண்டே எனக்கிந்த சோகையன் வேணாண்டே...."

"இந்தப் பாடலை, படிப்பறிவில்லாத முன்னோர்கள்தான் பாடியிருக்கிறார்கள்".

"ஆண் - பெண்ணுக்குச் செய்யும் கொடுமையின் உச்சத்தை விவரிப்பதற்கு, இந்தப் பாடலில் வரும், 'எண்ணெய்த் தலையில மண் அள்ளிப் போடுறான்' என்கிற வரி போதுமானதாகும். இப்படியான கவிகளை இப்போது காணவோ கேட்கவோ முடிவதில்லை. காரணம் இப்போதெல்லாம் அறிவை வைத்துக் கொண்டுதான் கவிதை எழுதுகின்றார்கள். ஆனால், நமது மூதாதையர்களின் நாட்டார் பாடல்களில் இயல்பும், கற்பனைகளும்தான் வழிந்தோடியிருந்தன," என்று நாட்டார் பாடலின் பெருமையை கவிஞர் சோலைக்கிளி விவரித்தார்.

படைப்புகளும், படைப்பிலக்கியங்களும் நாகரீக வளர்ச்சிக்கேற்ப மாறுகின்றமை போல், கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களும் மாறி, மறைந்து போயிற்று என்று கூறும் சோலைக்கிளி "அதனை யாரும் திட்டமிட்டு இல்லாமல் செய்யவில்லை" என்கிறார்.

"கிழக்கு முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் போல், இப்போது சிலர் பாடினாலும், அவை நாட்டார் பாடல்களின் தரத்துக்கு வரவில்லை. ஏனென்றால், நமது வாழ்வியல் மாறிப் போய்விட்டது. நமது மூதாதைகள் பார்த்த பூமி இப்போது இல்லை. நாட்டார் கவி பாடும்போது, அந்த மனிதர்கள் பார்த்த பூமியை நாம் இப்போது காண முடியாது. அந்த சூழல் இல்லை, அந்தக் காற்று இல்லை, அந்த கடற்கரை இல்லை, அந்த மரங்கள் இப்போது இல்லை. எனவே, அந்த நாட்டார் பாடல்களைப் போல், இப்போது நம்மால் இயற்றிப் பாட முடியாது" என்கிறார் கவிஞர் சோலைக்கிளி.

கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் மறைந்து போகும் நிலைமை ஏற்பட்டபோது, அந்தப் பாடல்களை தேடிக் கண்டுபிடித்து, அவற்றினை எழுதி புத்தகங்களாக்கும் முயற்சியில் பலர் ஈடுபட்டனர். அவர்களில் முக்கியமானவர்களாக ஆ.மு. சரிபுத்தீன், வி.சி. கந்தையா, பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன், காரைதீவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஈ. பாலசுந்தரம், எஸ். முத்துமீரான் மற்றும் எஸ்.எச்.எம். ஜெமீல் உள்ளிட்ட பலரைக் குறிப்பிட முடியும் என்கிறார் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா.

ஆயினும், இவ்வாறு கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களை எழுத்து வடிவமாக்கும் நடவடிக்கைகளின்போது, சில பாடல்களில் தொகுப்பாளர்கள் அவர்களின் சொற்களையும் சேர்த்துள்ளார்களா என்கிற ஐயம் ஏற்படுவதாகவும் ரமீஸ் அப்துல்லா தெரிவிக்கின்றார்.

கிழக்கு முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களை தேடித் தொகுத்து பல்வேறு நூல்களாக வெளிட்டவர்களில் முக்கியமானவர் அம்பாறை மாவட்டம் நிந்தவூரைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர் எஸ். முத்துமீரான். இவர் பிரபல சட்டத்தரணியுமாவார்.

கிழக்கிழலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களை மிக அதிகமாக தொகுத்துள்ளதோடு, கிராமத்து மணம் வீசும் சிறுகதை நூல்களையும் எழுதியுள்ள கவிஞர் முத்துமீரானை பிபிசி தமிழ் சந்தித்துப் பேசியது.

முத்துமீரான் Image caption முத்துமீரான்

இதன்போது "முஸ்லிம் சமூகத்தினுள் இருந்த பல அறிஞர்கள் கூட, நாட்டார் பாடல்களை தொகுப்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை" என்று முத்துமீரான் கவலை வெளியிட்டார்.

மேலும் நாட்டார் பாடல்களைத் தொகுக்கும்போது, அதற்காக தான் எடுத்துக் கொண்ட சிரமங்கள் குறித்தும் அவர் பேசினார்.

"மாம்பழமே தேன்கதலி

மலர் வருக்க செவ்விளனி

தேன்கதலி வான் கரும்பே - என்ற

சீதவியே நான் போய் வரட்டோ?

என்று, கணவன் ஒருவன் தன் அன்புக்குரிய இளம் மனைவியிடம் பயணம் கூறி விடைபெறுவது போல் ஒரு நாட்டார் பாடல் வழக்கில் இருந்தது.

ஆனாலும் அந்தப் பாடலில் வரும் 'வான் கரும்பே' என்ற சொல் சரியானதுதானா? என்கிற சந்தேகம் தோன்றியது. ஒரு தடவை இந்தியா சென்றிருந்த நான், கவிக்கோ அப்துல் ரகுமானிடம் இந்தப் பாடல் குறித்து பேசியபோது, 'வான் கரும்பே' எனும் சொல் பொதுத்தமானதாக இல்லை என்று கூறினார். இந்த நிலையில் அந்தப் பாடலை சரியாகத் தெரிந்த ஒருவர், அம்பாறை மாவட்டம் பொத்துவில் பிரதேசத்தில் இருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டேன்.

அதனையடுத்து நண்பர் ஒருவருடன் பொத்துவில் சென்று அந்தப் பாடலைப் பாடப் பாடக்கூடியவரைச் சந்தித்தோம். அப்போது அந்தப் பாடலில் வரும் 'வான் கரும்பே' எனும் சொல் தவறானது என்றும் 'வெண் கரும்பே' என்பதுதான் சரியான சொல் என்றும் அவர் கூறினார்.

இது குறித்து பின்னர் கவிக்கோ அப்துல் ரகுமானுக்கு நான் கடிதம் ஒன்று எழுதினேன். 'வெண் கரும்பே' எனும் சொல் சரியாக இருக்கும் என்று கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் பதில் எழுதியிருந்தார்" என்றார் முத்துமீரான்.

இதேவேளை, இவ்வாறான நாட்டார் பாடல்களை தொகுத்துப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு, ஒலுவிலில் அமைந்துள்ள தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்துக்கு உள்ளது என்றும், ஆனால், அவ்வாறான பொறுப்பை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் நிலைவேற்றத் தவறி விட்டது என்றும் கவிஞர் முத்துமீரான் குற்றம்சாட்டினார்.

"தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஸ்தாபகரான முன்னாள் அமைச்சர் மறைந்த எம்.எம்.எச். அஷ்ரப் ஒருமுறை என்னுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது, தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் - கிழக்கு முஸ்லிம்களின் நாட்டுப்புற விடயங்கள் அனைத்தினையும் வெளிக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால், அவரின் அந்த ஆசையை இதுவரை அந்தப் பல்கலைக்கழகம் நிறைவேற்றவில்லை" என்றும் முத்துமீரான் தெரிவித்தார்.

இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள ஒலுவில் பிரதேசத்தில் 1995ஆம் ஆண்டு தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது.

முத்துமீரானின் மேலுள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்து, தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழித்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லாவிடம் பிபிசி தமிழ் பேசியபோது; "தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நாட்டாரியல் என்கிற தனித்துறை இல்லாத காரணத்தினால், கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களைத் தேடித் தொகுத்து பல்பலைக்கழகத்தில் வைக்கக் கூடிய, முழுமையான செயற்பாடுகளைச் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது," என்றார்.

"தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பல பீடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் கலை, கலாசார பீடமும் ஒன்றாகும். அதில்தான் மொழித்துறை உள்ளது. அதில் தமிழ் ஒரு பாடமாக உள்ளது. அந்தப் பாடத்தில் இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம், நாட்டார் பாடல்கள் என்று சிறு சிறு பகுதிகள் உள்ளன. ஆனால், பல்கலைக்கழகத்தில் நாட்டாரியல் ஒரு துறையாக இருக்கும் போதுதான், அது தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள முடியும். நாட்டார் பாடல்கள் எனும் விடயம் இங்கு ஒரு பாடத்தில் மட்டும் அடங்கியுள்ள நிலையில், அதுபற்றிய கற்கைகளை மட்டும்தான் எம்மால் மேற்கொள்ள முடியும்".

"என்றாலும் மாணவர்களுக்கு நாட்டார் பாடல்களை 'அசைன்மன்ட்'களாக (Assignment) வழங்கி, அவை குறித்து மாணவர்களைத் தேடச் செய்திருக்கிறோம். அவர்களும் நாட்டார் பாடல்களைப் பதிவு செய்து கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் அவை உள்ளன. ஆனால் எமது பல்கலைக்கழகத்தில் நாட்டாரியல் ஒரு துறையாக இல்லாத நிலையில், அவற்றினை தேடித் தொகுத்து சேகரித்து வைக்கக்கூடிய நிலைமை இங்கு இல்லை" என்றார் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா.

இதேவேளை, முஸ்லிம் நாட்டார் பாடல்களை மட்டுமன்றி முஸ்லிம்களின் நுண்கலை வடிவங்களான றபான் மூலம் இசையமைத்துப் பாடப்படும் 'பக்கீர் பைத்', பொல்லடிப் பாடல்கள் போன்றவற்றினையும் சேகரிக்க வேண்டும் என்பதையும் இதன்போது அவர் வலியுறுத்தினார்.

மேலும், கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் சிலவற்றிலுள்ள சொற்களை மாற்றியமைத்து, அவற்றினை தமிழ் சமூகம் - தங்களுக்குரிய பாடல் வடிவமாக ஆக்கிக் கொண்டுள்ளதாகவும் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா சுட்டிக்காட்டினார்.

"உதாரணமாக கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம் நாட்டார் பாடல் ஒன்றில் வரும் 'வாப்பா அறிந்தாரென்றால்' எனும் சொற்களுக்குப் பதிலாக, 'அண்ணன் அறிந்தானென்ரால்' என்கிற சொற்களைப் போட்டு, அந்தப் பாடலை, தமிழர்கள் தமக்குரிய பாடல் வடிவமாக மாற்றி, தமக்குரிய கலாசாரத்துக்குள் கொண்டு வந்திருக்கின்றனர்," என்றும் அவர் கூறினார்.

இந்த நிலையில் கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் சிலவற்றினை இப்போதும் நினைவில் வைத்துப் பாடக்கூடிய சிலரை நீண்ட தேடல்களுக்குப் பின்னர் அம்பாறை மாவட்டத்தின் இறக்காமம் எனும் ஊரில் பிபிசி தமிழ் சந்தித்தது.

அங்கு பிபிசி தமிழ் சந்தித்த றசியா உம்மா என்று அறியப்படும் எஸ்.எல். முக்குலுத்தும்மா என்பவர் தனது நினைவிலிருந்த நாட்டார் பாடல்கள் சிலவற்றை, அதன் ராகத்தோடு பாடிக் காட்டினார்.

றசியா உம்மா Image caption றசியா உம்மா

72 வயதுடைய றசியா உம்மா - முதலாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்துள்ளார். ஆனால், சுயமாகப் பாடல்களை உருவாக்கி, அவற்றினை எழுதி மெட்டமைத்துப் பாடுவதிலும் அந்தப் பிரதேசத்தில் பிரபலமானவராக உள்ளார்.

'எலுமிச்சம் பழம்போல

இலங்கையெல்லாம் பொண்ணிருக்கு - இந்த

கறுத்தப் பொடிச்சியில

ஒங்குட கண்போன மாயமென்ன'

என்று ஆரம்பிக்கும் நாட்டார் பாடலொன்றின் சில அடிகளை ராகத்தோடு அவர் பாடிக்காட்னார்.

அப்துல் சலாம் Image caption எச்.எல். அப்துல் சலாம்

இறக்காமத்தில் நாம் சந்தித்த மற்றொருவர் கலா பூஷண் எச்.எல். அப்துல் சலாம். 77 வயதுடைய அவர், தனது நினைவிலிருந்த காதல் சொட்டும் நாட்டர் பாடல்கள் சிலவற்றை பாடிக்காட்டினார். அந்தப் பாடல், கவிஞர் எஸ். முத்துமீரான் தொகுத்த 'கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள்' எனும் நூலிலும் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்தப் பாடல் இதுதான்;

'காதலன்: சுற்றிவர வேலி,

சுழலவர முள்வேலி

எங்கும் ஒரே வேலி - நான்

எதனால புள்ள வாரதுகா?

காதலி: காவல் அரணோ

கள்ளனுக்கு முள்ளரணோ

வேலி அரணோ - மச்சான்

வேணுமென்ட கள்ளனுக்கு'.

இப்படி ஏராளமான பாடல்கள், கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்களாக பரவிக் கிடந்தன.

அவற்றில் ஒரு தொகைப் பாடல்கள் எழுத்தில் தொகுப்பட்டுள்ள போதிலும், அவற்றினை அதன் ராகத்தோடு பாடிக்கூடியவர்கள் கிட்டத்தட்ட மறைந்து விட்டமையினால், எழுத்தில் இருக்கும் நாட்டார் பாடல்களும் தமது ஜீவனை இழந்து விட்டன.

நூற்றாண்டு காலங்களாக வாய்வழி இலக்கிய வடிவமாக இருந்து வந்த கிழக்கு முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள் குறித்து, அதே சமூகத்தைச் சேர்ந்த இள வயதினர்களில் மிக அதிகமானோருக்குத் தெரியாது என்பது கசப்பான உண்மையாகும்.

https://www.bbc.com/tamil/arts-and-culture-51284830

சீனர்கள் ஏன் தமிழ் கற்கிறார்கள்?

4 months ago
 

இக்கேள்விக்குத் தாமதமாகப் பதில் எழுதுவது வருத்தமாக இருந்தாலும், இன்றாவது எழுத வாய்ப்புக் கிடைத்ததற்கு மகிழ்கிறேன்! இன்றுதான் இக்கேள்வியைக் கண்டேன்!

இன்னும் சிறப்பாக, 'மற்ற இந்திய மொழிகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, சீனர்கள் ஏன் தமிழ் கற்கிறார்கள்?' என்று கேட்டிருந்தால் இன்னும் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும்!

main-qimg-1576bc2e4ba318723cc9b90df72d013c

ஏனென்றால், ஏனைய இந்திய மொழிகளில் இல்லாத, தமிழ் மட்டுமே கொண்டிருக்கும் ஒரு உயிர்ப்பண்பே, சீனர்கள் தமிழ் மொழியைக் கற்க விரும்பும் சிறப்புக் காரணம்!

தமிழ்மொழி மட்டுமே தூய உயர்தனிச் செம்மொழி! வேதமொழி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட, ஏனைய இந்திய மொழிகள்அனைத்தும் கலப்பு மொழிகள்!

எழுத்துமுறை(Orthography), ஒலியமைப்பு(Phonetics) போன்றவற்றில் அவை தமிழ்மொழியைப் போல் கொண்டிருந்தாலும், தத்தம் மொழிகளின் சொல்வளம் பெருக்க, உலகவழக்கில் இல்லாத சமஸ்கிருதமொழிச் சொற்களையே பெருமளவு கடன் வாங்கியவை!

உருது, இந்துஸ்தானி, சமஸ்கிருதம் என்ற கூட்டுக்கலவை மொழியான இந்தி, வட இந்திய பிராகிருதமொழிகள் பலவற்றையும் அழித்துவிட்டு, ஏனைய இந்திய மொழிகளையும் அழிக்கத் திட்டமிட்டு, இந்திய ஒற்றுமையையும், அமைதியையும் அழித்து வருகிறது!

சமஸ்கிருதச் சொற்கள் என்பவை, இறந்துபோன வேதமொழிச் சொற்களையும் உள்ளடக்கியது என்பதை நினைவில் கொள்க!

 1. வழக்கிறந்துபோன செம்மொழியான சமஸ்கிருதச் சொற்களைக் கலப்பதாலேயே இந்திய மொழிகள் வளம் நாடுகின்றன. மேன்மேலும், சமஸ்கிருதத்தைக் கலப்பதாலேயே அவை வளர்ச்சியும் பெறுவதாக நினைக்கின்றன.
 2. வழக்கிறந்துபோன செம்மொழிகளான இலத்தீன், கிரேக்க மொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கலந்து, மொழியை வளப்படுத்துதல் என்ற உத்தியையே மேலை ஆரிய ஐரோப்பிய மொழிகளும் கடைப்பிடிக்கின்றன.
 3. இதேபோல், வழக்கிறந்துபோன செம்மொழிகளான Persian, Arabic மொழிச் சொற்களைக் கலப்பதாலேயே இஸ்லாமிய மொழிகள் வளம் நாடுகின்றன.

உலகின் மொழிகளின் வளர்ச்சி என்பது மேலே குறிப்பிட்ட மூன்று கலப்புமொழி வகைகளில் ஏதாவது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும்!

எல்லா மொழிகளும் உயர்மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் இறந்துபோன பொதுமொழியே, அம்மொழிகளின் ஒற்றுமைக்குக் காலனாக மாறிவிடுகிறது!

இவ்வுலகில், இன்றும் உயிருடன் செழிப்போடு உயிர்வாழும் இரண்டே செம்மொழிகள் தமிழ்மொழியும், சீனமொழியும் மட்டுமே!

தமிழும், சீனமும், பன்னாட்டுச் செம்மொழிகள்!

இவ்விரண்டு மொழிகளும் பிறமொழிச் சொற்களைக் கடன்பெறாமல், தாய்மொழிச் சொற்களை வைத்துக்கொண்டே புதிய புதிய கருத்துக்களைத் தெரிவித்து வந்தன.

தொடர்வண்டி, மின்னாற்றல், வானொலி, தொலைக்காட்சி, தொலைபேசி, இன்றியமையாதது போன்ற சொற்களைத் தமிழ் உருவாக்கியதுபோலவே, சீனமொழியும் உருவாக்கிக்கொண்டது!

தொடக்கத்தில் சீனமொழி அறிவியல் வளர்ச்சியில் பிற்பட்டு இருந்தாலும், இத்தாய்மொழி பண்பு காரணமாக, ஏனைய நாடுகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, அறிவியல் தொழில்நுட்ப அறிவில், இன்று உலகின் தலைசிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாக சீனா விளங்குகிறது!

உலகின் தலைசிறந்த முதல் ஐம்பது பல்கலைக்கழகங்களில் சீனப் பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பிடித்துள்ளன! ஓர் இந்தியப் பல்கலைக்கழகம்கூட முதல் 200-களின் இல்லை!

கல்விவாய்ப்புகள் சீனாவில் பெரும்பான்மை மக்களிடம் சென்றடைந்துவிட்டது!

சீனமொழியைப் போல, தமிழ், உயர்தனிச் செம்மொழிகளில் ஒன்றாக நின்று, தனித்தமிழ் வளர்த்ததால், வழக்கிறந்துபோன சமஸ்கிருதத்தைச் சாராமல், சீனமொழியைப்போல், உயிர்ப்புடன் விளங்கி வருகின்றது!

தமிழ் உயர்தனிச் செம்மொழிகளில், Orthography-எழுத்துமுறை மற்றும் Phonetics-ஒலியியல் ஆகியவற்றில் தலைசிறந்த மொழி!

தமிழ், அதேவேளை, உலகத்தாய்மொழிகளில், ஒரே உயர்தனிச் செம்மொழியாக இயங்கி வருகின்றது!

சீன அறிஞர்கள், பண்டைய காலத்தில், தமிழே உலகப்பொதுமொழியாக இருந்திருக்க வேண்டும் எனக் கருதுகிறார்கள். தமிழ் மொழியை ஆராய்வதன் மூலம், உலகப் பொதுமொழியாக வளர்வதன் கூறுகளை நுணுக்கமாக ஆய்வுசெய்து, சீனமொழியை வளப்படுத்தவே சீனர்கள் தமிழ் மொழியைக் கற்கிறார்கள்!

main-qimg-7cfade71905f9663e71c478074988c07

தமிழ்மொழியில், சீனர்களைக் கவர்ந்த மொழி அம்சம், வேர்ச்சொற்கள் அடிப்படையாக, சொற்குடும்பங்கள், சொற்குலங்கள் தமிழில் கொத்துக்கொத்தாய் இருக்கும் பண்பே!

எடுத்துக்காட்டாக, பாறைத்துண்டைக் குறிக்கும் கல் என்னும் தமிழ் வேர்ச்சொல், கல்லுவது(தோண்டுதல்), கலித்தல், கணீரென ஒலித்தல், உணர்ச்சி மிகுதல், மிகுதல், கலி(சனி), கற்றல், கற்பித்தல், கற்பனை, கல்லூரி, கல்வி, கலை உள்ளிட்ட எண்ணற்ற சொற்களைக் கொண்டு, சொற்குடும்பமாக இயங்குகின்றது.

வேர்ச்சொற்கள் சொல் திரிந்தும், பொருள் திரிந்தும் மாறுபடும்போது, இன வேர்ச்சொற்குடும்பங்கள் உருவாகின்றன. பல சொற்குடும்பங்கள் சேர்ந்து சொற்குலங்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய பண்புகளை ஆய்ந்து, சீன மொழியை மேம்படுத்துவது சீனர்களின் ஆய்வுத் திட்டங்களில் ஒன்று!

சீன மொழியைப்போல, உலகில் உயிர்ப்புடன் வாழும் செம்மொழி தமிழ் என்பதும் அவர்களின் தமிழ்மொழி ஆர்வத்துக்குக் காரணம் என்றாலும், மேற்குறித்த ஆய்வுத் திட்டங்கள் சீனர்களிடம் உள்ளன.

நாம் நம் தமிழுக்கும், நம் மக்களுக்கும் எவ்வாறு தொண்டுசெய்யப் போகிறோம்?

——————————————————————

திருமிகு. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களின் கேள்வி : "தமிழின் சிறப்புகளை தங்கள் மூலம் அறிவதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். என் ஒரே சந்தேகம்KA,Ga மற்றும்PA BA விற்கு தமிழில் ஏன் ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டுமே இருக்கிறது கா மற்றும் பா."

பலரும் கேட்க நினைப்பது; அறியாததால், தமிழ் மொழியின் குறைபாடு என ஏனைய இந்தியமொழி பேசுபவரால் குற்றம் சொல்லப்படும்போது, விடையில்லாமல் பலரும் விழிக்கக் காணலாம்.

விடை: ஆங்கிலத்தில் KA, Ga என்னும் இரண்டு ககரங்கள்(சமஸ்கிருதத்தில் நான்கு ககரங்கள்- க-வர்க்கம் எனப்படும்), PA, BA என்னும் இரண்டு பகரங்கள் (சமஸ்கிருதத்தில் நான்கு பகரங்கள்- ப-வர்க்கம் எனப்படும்) இருப்பதுபோல், தமிழிலும் மூன்றிற்கும் மேற்பட்ட ககர, பகர ஒலிகள் உண்டு! ஆனால், மூன்றையும், ஓர் ஒலியின் திரிபாகக் கொண்டு, ஒரே ஒலிக் குழுக்குறி (Phonems) தமிழில் அமைத்துள்ளனர் பண்டைய தமிழர்கள்.

தமிழ்மொழியின் எழுத்தையும், ஒலி அமைப்பையும் பின்பற்றிய வடமொழி இலக்கணத்தில், பாணினி இதை விரித்து, 'க, ச, ட, த, ப' என்னும் ஐந்திற்கும், ஒவ்வொன்றிற்கும் நான்கு ஒலி எழுத்துக்களாகக் குறித்து, க-வர்க்கம், ச-வர்க்கம், ட-வர்க்கம், த-வர்க்கம், ப-வர்க்கம் என்பவை அவற்றின் இன மெல்லின எழுத்துக்களுடன் சேர்த்து, 25 ஒலி எழுத்துக்களை உருவாக்கினார்கள்!

தங்கம் - என்ற சொல்லை THAnGam என்றுதான் உச்சரிக்க முடியுமே தவிர, THAnKAm - என்று உச்சரிக்கவே இயலாது. ஏனென்றால், இச்சொல்லின் பிறப்பியல் அப்படித்தான் அமைந்துள்ளது. இவ்விலக்கண விதிகளைத் தொல்காப்பியம் : பிறப்பியல் சூத்திரங்களை அறிந்து, படித்து, முறையாக,ஓர் ஆசிரியரிடம் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், தமிழ் ஒலி உச்சரிப்பில் தேர்ச்சிபெறலாம்.

[தொல்காப்பியம் - பிறப்பியல்: மொழிமரபு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும், புணரியல், தொகை மரபு, உருபியல், உயிர் மயங்கியல், புள்ளி மயங்கியல், குற்றியலுகரப் புணரியல் என்பவையும் கற்றுக் கொண்டால், மொழியை முறைப்படி பலுக்க(உச்சரிக்க) முடியும்.

உந்தி முதலா முந்து வளி தோன்றி - தலையினும் மிடற்றினும் நெஞ்சினும் நிலைஇ - பல்லும் இதழும் நாவும் மூக்கும் - அண்ணமும் உளப்பட எண் முறை நிலையான் - உறுப்பு உற்று அமைய நெறிப்பட நாடி - எல்லா எழுத்தும் சொல்லும் காலை - பிறப்பின் ஆக்கம் வேறு வேறு இயல - திறப்படத் தெரியும் காட்சியான. 1

ககார ஙகாரம் முதல் நா அண்ணம். 7 - சகார ஞகாரம் இடை நா அண்ணம். 8 - டகார ணகாரம் நுனி நா அண்ணம். 9 - அவ் ஆறு எழுத்தும் மூ வகைப் பிறப்பின. 10

அண்ணம் நண்ணிய பல் முதல் மருங்கில் - நா நுனி பரந்து மெய் உற ஒற்ற - தாம் இனிது பிறக்கும் தகார நகாரம். 11 - அணரி நுனி நா அண்ணம் ஒற்ற - றஃகான் னஃகான் ஆயிரண்டும் பிறக்கும். 12

நுனி நா அணரி அண்ணம் வருட - ரகார ழகாரம் ஆயிரண்டும் பிறக்கும். 13 - நா விளிம்பு வீங்கி அண்பல் முதல் உற - ஆவயின் அண்ணம் ஒற்றவும் வருடவும் - லகார ளகாரம் ஆயிரண்டும் பிறக்கும். 14

இதழ் இயைந்து பிறக்கும் பகார மகாரம். 15 - பல் இதழ் இயைய வகாரம் பிறக்கும். 16 - அண்ணம் சேர்ந்த மிடற்று எழு வளி இசை - கண்ணுற்று அடைய யகாரம் பிறக்கும். 17 - மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் - சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும் - மூக்கின் வளி இசை யாப்புறத் தோன்றும். 18

சார்ந்து வரின் அல்லது தமக்கு இயல்பு இல எனத் - தேர்ந்து வெளிப்படுத்த ஏனை மூன்றும் - தம்தம் சார்பின் பிறப்பொடு சிவணி - ஒத்த காட்சியின் தம் இயல்பு இயலும். 19

எல்லா எழுத்தும் வெளிப்படக் கிளந்து - சொல்லிய பள்ளி எழுதரு வளியின் - பிறப்பொடு விடுவழி உறழ்ச்சி வாரத்து - அகத்து எழு வளி இசை அரில் தப நாடி - அளபின் கோடல் அந்தணர் மறைத்தே. 20 - அஃது இவண் நுவலாது எழுந்து புறத்து இசைக்கும் - மெய் தெரி வளி இசை அளபு நுவன்றிசினே. 21 ]

பள்ளியில், தமிழ்மொழி பயிற்றுவிக்கும் போது, இவையெல்லாம் , முறையாகக் கற்றுக்கொடுத்திருக்க வேண்டும். தமிழ் பற்றில்லாதவர் ஆட்சியாளராய் இருப்பது, ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கும்மேல் இன்னும் தொடர்கின்றது.

சங்க காலத்தில், சராசரித் தமிழனுக்கு, அவரவர் வீட்டில், தந்தைமார்களால் கற்றுக்கொடுக்கப்பட்ட முறைப்படியான தமிழ் ஒலிப்புமுறைக் கல்வி, இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, விடுதலை அடைந்த இந்திய நாட்டின் தமிழ் மாநிலத் தமிழ் மக்களுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்படவில்லை. யாரிடம் சொல்லி அழ!

எண்ணாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன்னரே, தமிழர்கள் Phonemes - தமிழ் ஒலிஎழுத்துக்களை உருவாக்கினார்கள். தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூலில் அவை பதியப்பட்டு மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது.

தமிழ் எழுத்து முறையைப் பின்பற்றியே, வேத, சம்ஸ்கிருத எழுத்துமுறைகள் Phonemes என்னும் ஒலியியல் முறைப்படி, ஆரியர்களால் அமைக்கப்பட்டன.

ஐரோப்பியர்கள் சமஸ்கிருதம் கற்றது 17–18ம் நூற்றாண்டுகளில். 19ம் நூற்றாண்டில், Phonetics - ஒலியியல் என்னும் புதிய துறையை, சமஸ்கிருத ஒலியியல் முறையைப் பின்பற்றி,

'க', 'ங' எழுத்துக்கள் தொண்டை ஒலிகள்(Guttural, கண்ட்யம்)

'ச', 'ஞ' எழுத்துக்கள் அண்ண ஒலிகள் (Palatal, மூர்த்தன்யம்)

'ட','ண' எழுத்துக்கள் நாவொலிகள் (Lingural, தாலவ்யம்)

என்றும் வழங்கினர். இலத்தீன், கிரேக்கம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழி இலக்கணங்களில் இம்முறையே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

ஒலிப்பு முறைகளை உற்று ஆராய்ந்த ஒலியியல் ஆய்வாளர்கள், பாணினி வகுத்த ஒலியியல் முறை தவறானது என்பதைக் கண்டார்கள்.

உண்மையில், இம் மூன்று வகை ஒலிகளும், தொல்காப்பியத்தில் வகுத்ததுபோல, நாவின் முதல், இடை, கடை ஒலிகள் என்பதைக் கண்டுபிடித்தார்கள்!

அதன் பிறகே,

ககார ஙகாரம் முதல் நா அண்ணம். 7

சகார ஞகாரம் இடை நா அண்ணம். 8

டகார ணகாரம் நுனி நா அண்ணம். 9

என்னும் தொல்காப்பிய ஒலியியல் Phonetics சூத்திரம் எவ்வளவு நுட்பமான அறிவியல் பூர்வமானது என்பதை ஐரோப்பியர்கள் உணர்ந்தனர்.

பாணினியின் சம்ஸ்கிருத ஒலி இலக்கணம் தொல்காப்பியத்துக்குப் பிற்பட்டது எனபதையும், தொல்காப்பியத்தை சரிவர உணராத பாணினி, ஒலி இலக்கணத்தைத் தவறாகக் குறித்துவிட்டார் என்பதையும் கண்டார்கள் ஐரோப்பியர்கள்.

சீனர்கள் ஏன் தமிழ்மொழியைக் கற்கிறார்கள் என்பது இப்போது இன்னும் தெளிவாக விளங்கும்!

இக்கேள்வியைக் கேட்ட திருமிகு. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு நன்றி!

 

மடையர்கள்... என்றால் என்ன?

4 months ago

Image may contain: outdoor

யார்...மடையர்கள்?

ஏரியை வடிவைமைத்த பிறகு அதிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறத் தமிழன் கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பம்தான் "மடை"

மடைகளை அமைக்க முதலில் பனைமரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. . வைரம் பாய்ந்த கட்டை என்று சொல்லப்படும் மரங்களையே தேர்வுசெய்து அதன் உள்தண்டை நீக்கிவிட்டால் உறுதியான நீண்ட குழாய் தயாராகிவிடும். அதனை ஏரியின் அடியாழத்தில் பதித்து, அதன் உள் ஓட்டையில் கோரை, நாணல், களிமண் கலந்து அடைத்துவிடுவார்கள். இதுதான் ஆரம்பகால மடை. பிற்காலங்களில் பாறைகள், மரச்சட்டங்களில் மடைகள் அமைக்கப்பட்டது.

வெள்ளக்காலங்களில் மடைகளைத் திறப்பதற்கு என்றே ஆட்கள் இருப்பார்கள். மடையைத் திறப்பது சாதாரண விடயமில்லை. உயிரைப் பணயம் வைத்து நீருக்குள் மூழ்கிச் செய்யும் பெரிய சாகசப்பணியாகும்.

மழையால் ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்பி, கரையை உடைத்துக்கொண்டு செல்வதற்குமுன், ஒரே ஒருவர் மட்டும் ஏரிக்கரைக்குச்சென்று கடல்போல் கொந்தளிக்கும் ஏரிக்குள் குதிப்பார். மூச்சடக்கி நீரில் மூழ்கி அடியாழத்தில் இருக்கும் மடையின் அடைப்பை திறந்துவிடுவார். மடை திறந்ததும் புயல்வேகத்தில் வெளியேறும் வெள்ளம் மடைத்திறந்தவரையும் இழுத்துச்செல்லும். அந்த வேகத்திலிருந்து தப்பி பிழைப்பது மிகவும் கடினம்.

மடை திறக்க செல்பவர்கள் உயிர்பிழைப்பது அரிது. அவர்கள் தம் மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் அனைவரிடம் பிரியா விடை பெற்றுச்செல்வார்கள். மடை திறக்கச்சென்று மாண்டவர்கள் அதிகம், மீண்டவர்கள் குறைவு. இவர்கள்தான் "மடையர்கள்" என அழைக்கப்பட்டார்கள். வரலாற்றின் பக்கங்களில் இந்த தியாகிகளைப் பற்றிய குறிப்புகள், கல்வெட்டுக்கள், பதிவுகள் எதுவும் இல்லை. வரலாறு எழுதுபவர்கள் இதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் அல்லவா? எம் குழந்தைகளுக்கு இவ்வீரத் தமிழ்த்தியாகிகளின் வாழ்வு ஒரு ஊக்கத்தையும் தியாகத்தையும் ஊட்டும் அல்லவா?

இனி யாரையாவது, மடையா.. என்று திட்ட முன் யோசிக்க வேண்டியது தான்.....

படித்ததில் பிடித்தது. :)

காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம், மாலை வணக்கம் என்று கூறுவது சரியானதா?

4 months 3 weeks ago

பொறுப்புத் துறப்பு : இந்தக் கட்டுரை வாசகரின் படைப்பு. கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கும் கருத்துகளுக்கும் அதன் ஆசிரியரே பொறுப்பாவார்.

இறைவனை மட்டுமே வணங்குதலும், மனிதர்களை வாழ்த்துதலுமே தமிழர் மரபு. சேர மன்னன் குடும்பத்துடன் கானகம் சென்ற போது 'வாழ்க எம்கோ' என மக்கள் வாழ்த்தினர். அவ்வாறே 'வாழ்க நீ எம்மான்' என அரசர்களைப் புலவர்கள் வாழ்த்துதலே தமிழர் பண்பாடாக இருந்து வந்துள்ளது.

சம்ஸ்கிருத மொழிக்கலப்பால் பிற்காலத்தில் வணக்கம் மனிதர்களுக்கும் வழங்கப்பட ஆரம்பித்தது.

சம்ஸ்கிருதத்தில் அவர்கள் `நமஸ்காரம்' என்று கூறியதை நாம் வணக்கம் எனத் தவறாக மொழிமாற்றம் செய்து, மனிதர்களையும் வணங்க ஆரம்பித்தோம். மனித வணக்கம் என்பது தமிழர் பண்பாடாக இல்லாவிடினும், தற்போது இலக்கணப்படி வழுவமைதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஆயினும் காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம், மாலை வணக்கம் என்று கூறுவது சரியானதா?

இவை ஆங்கிலத்தினைச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மொழிபெயர்க்காமல், அப்படியே மொழிபெயர்ப்பதினால் ஏற்பட்ட தவறான சொல் வழக்குகள். இது போன்றே பல மொழிபெயர்ப்புகள் பொருந்தாமலே இருக்கும். உதாரணமாக ஆற்று நீரில் என்ற சொற்றொடரில் நீர் என்னும் சொல்லே தேவையற்றது. ஆறு என்றாலே நீர்தான்.

மலையின் மேல் என்பதில் மலை என்றாலே மேல்தான். மலையில் என்பதே சரியானது!

Water Falls என்பதை அப்படியே மொழிபெயர்த்து நீர்வீழ்ச்சி என்கிறோம். நீருக்கு ஏது வீழ்ச்சி? அருவி எனும் சொல்லே ஏற்புடையது.

King Cobra என்பதை வார்த்தை மாறாமல் பெயர்த்து ராஜநாகம் என்கிறோம். கருநாகம் எனும் சொல்லே தமிழுக்கு ஏற்றது.

இதையெல்லாம் விடப் பெரிய ஆச்சர்யம் என்னவெனில் டீசல் என்பதைக் கல்நெய் என மொழிபெயர்ப்பது.

டீசலைக் கண்டறிந்த ரூடால்ப் டீசலின் பெயரே அதற்கு வைக்கப்பட்டது. கண்டுபிடிப்புகளை அந்தந்த மொழிபெயர்களுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? அல்லது அவற்றின் பெயர்களை தமிழில் உருவாக்கலாமா? என்பது பெறும் விவாதத்திற்கு உரியது.

கண்டறிந்தோர் இட்ட பெயரை ஏற்பதே அந்தக் கண்டுபிடிப்பிற்கு நாம் செய்யும் மரியாதை என ஒரு தரப்பினரும் அவற்றிற்குத் தமிழில் பெயரிட்டால் தமிழின் சொற்களஞ்சியம் மேலும் பெருகும் என ஒரு தரப்பினரும் கூறுகின்றனர். எது சரி என்பது உங்கள் சிந்தனைக்கு!

நாம் வணக்கத்திற்கு வருவோம். Good morning என்பது உனக்கு நல்ல காலைப் பொழுது அமையட்டும் என விருப்பம் (Wish) தெரிவித்தல். தமிழில் வணக்கம் என்பது வணங்குதல். இரண்டும் வேறுவேறு பொருள் தரக்கூடியன.

ஆனால், வணங்கும் போது நாம் விரும்புதல் பொருள் தரும் மொழிபெயர்ப்பைப் பயன்படுத்தி, காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம், மாலை வணக்கம் என்று கூறி வருகிறோம்.

ஆங்கிலத்தில் கூறும்போது விரும்புதல் பொருளில் Good morning, Good afternoon, Good night என்று கூறலாம்.

ஆனால் தமிழில் கூறும்போது, சிறு பொழுதுகளை இணைத்து வணங்குதல் இலக்கண வழக்கப்படி பிழை என்பதால், வணங்குதல் பொருளில் வணக்கம் என்று மட்டுமே கூற வேண்டும்.

காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம், மாலை வணக்கம் எனக் கூறுவதனைத் தவிர்த்தல், தமிழ் இலக்கண வழக்கப்படி சரியானதாகும்.

- அகன்சரவணன்

https://www.vikatan.com/oddities/miscellaneous/small-explanation-about-the-tamil-word-vanakkam

இன்னும் எத்தனை சொற்களின் ‘சோலியை முடி’ப்பார்கள்?

4 months 3 weeks ago
இன்னும் எத்தனை சொற்களின் ‘சோலியை முடி’ப்பார்கள்?

36.jpg

-இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒரு சொல்லுக்கான பொருள் என்பது அதனை மற்றவர் புரிந்து கொள்வதன் அடிப்படையில்தான் அமைகிறது. இதனால், சொல்லின் பொருள் இடத்திற்கேற்ப மாறும் நிலையும் ஏற்படுகிறது. அதே நேரம், சொல் அல்லது சொல்லின் தொடரான சொற்றொடர் வெளிப்படையாக உணர்த்தும் பொருள் ஒன்றாக இருக்கும். பயன்படுத்தும் இடத்தில் உணர்த்தும் பொருள் வேறாக இருக்கும். இவ்வாறான தொடரை மரபுத் தொடர் என்கிறோம். சில நேரங்களில் சொலவடை, மொழி மரபு, வட்டார வழக்கு, இலக்கணத் தொடர் என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகிறோம். இவ்வாறு மரபுத் தொடர் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அச்சொல்லின் வெளிப்படையான பொருளுக்கு முதன்மை அளிக்காமல் சொல்ல வரும் உண்மைப் பொருளையே நாம் காண வேண்டும்.

இத்தகைய மரபுத்தொடர்கள் எல்லா மொழிகளிலும் உள்ளன. தமிழில் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. ஆனால், நூற்றுக்கணக்கில்தான் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

 

தமிழ் மரபுத்தொடரைப் பார்க்கும் முன்னர் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்றைப் பார்ப்போம்.(சிலருக்கு ஆங்கிலத்தில் சொன்னால்தானே புரிகிறது!) Kicked a bucket என்றால் வாளியை உதைத்தான் என்று பொருள் அல்ல. இந்த மரபுத் தொடர் இறந்துவிட்டதைக் குறிக்கிறது. பொருளாக இருந்தால் அப்பொருள் சீர்கெட்டுப் பயனற்றதாகி விட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. இப்படி எல்லா மொழிகளிலும் சூழலுக்கேற்ப வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கும் பொருளும் உணர்த்தும் பொருளும் வெவ்வேறாக இருப்பதே இயற்கை. இனித் தமிழுக்குச் செல்வோம்.

 

’வாலைச்சுருட்டிக் கொண்டு போ’ என்றால் கேட்பவனுக்கு வால் இருப்பதாகவும் அதனைச் சுருட்டிக் கொள்ளச் சொல்வதாகவும் பொருளல்ல. ’எதுவும் பேசாமல் போ’ என்றுதான் பொருள்.

‘வாயைக் காட்டாதே’ – அவன் முன்பு போய் வாயைக் காட்டாதே என்பதுதான் நேர் பொருள். மருத்துவர் முன் வாயைக்காட்டுவது இயற்கை. இங்கே. வாயிலிருந்து இனி எதிர்ச்சொல் வரக்கூடாது என்பதைக் குறிக்கும் வகையில் எதிர்த்துப் பேசாதே எனப் பொருள்.

‘பூசி மெழுகுகிறான்’ என்றால் தரையைப் பூசி மெழுகுவதாகப் பொருளல்ல. நிகழ்ந்ததை மறைத்தல் அல்லது குற்றத்தை மறைத்தல் என்றுதான் பொருள்.

 

‘தேர்வை எப்படி எழுதினாய்’ எனக் கேட்டால் ’வெளுத்து வாங்கி விட்டேன்’ என்றால் துணியை வெளுத்ததாகப் பொருளல்ல. நன்றாக எழுதியுள்ளதாகப் பொருள். நன்றாகச் செய்வதைக் குறிப்பதால் சில இடங்களில் நன்றாக அடித்துவிட்டதாகவும் பொருள் வரும். அடிப்பதை அடி பின்னிவிட்டான் என்றும் சொல்வதுண்டு. இங்கே எதையும் பின்னவில்லை.

‘அரசாங்கம் வாய்ப்பூட்டு போடுகிறது’ என்றால் ஒவ்வொருவர் வாயிலும் பூட்டு போடுவதாகவா பொருள்? பேச்சுரிமையத் தடுக்கும் வகையில் பேசவிடாமல் செய்கிறது என்றுதானே பொருள்!

‘நாக்கு நீளுகிறது’ என்றால் ஏதோ மாய மந்திர வித்தையில் நாக்கு நீண்டுவிட்டதாகவா பொருள். அதிகமாகப் பேசுவதாகப் பொருள். ‘என்னிடமா காது குத்துகிறாய்?’ என்றால் என்ன பொருள்? ‘என்னை ஏமாற்றப் பார்க்காதே’ எனப் பொருள்.

‘இன்றோடு உனக்குத் தலை முழுகி விட்டேன்’ என்றோ ‘கை கழுவி விட்டேன்’ என்றோ சொன்னால் தொடர்பை விட்டு விட்டதாக அல்லது கை விட்டு விட்டதாகப் பொருள்.

‘அவளையே திருமணம் செய்கிறேன் என்று ஒற்றைக்காலில் நிற்கின்றான்’ என்றால் விடாப்பிடியாக நிற்கிறான் - உறுதியாக இருக்கிறான் எனப் பொருள். ‘பல்லைக்கடித்துக் கொண்டு சமாளித்தேன்’ என்றால் துன்பங்களைப் பொறுத்துக் கொண்டதாகப் பொருள்.

 

‘ஏனடா மென்னியைத் திருகுகிறாய்’ என்பதற்கு என்றைக்காவது, ’மென்னியை நெரித்தது போதும்’ என்றா சொல்கிறார்கள். மென்னி என்றால் குரல் வளை. குரல் வளையையோ குரல் வளை உள்ள கழுத்துப்பகுதியையோ திருகுவதாகவோ நெரிப்பதாகவோ பொருளல்ல. ‘இன்னல் தந்தது போதும். விட்டு விடு’ என்று பொருள்.

‘நேரம் காலம் பார்க்காமல் வந்து என் கழுத்தை அறுக்காதே’ என்கிறோம்.அப்படியானால் நேரம் பார்த்து வந்து கழுத்தை அறுக்கலாமா? ஓய்வில்லாத நேரத்தில் வந்து தொந்தரவு செய்யாதே என்பதைத்தான் இப்படிச் சொல்கின்றனர்.

‘என் தலையை உருட்டியது போதும்’ என்றால் இதுவரை தலையை வெட்டி எடுத்து பந்து விளையாடுவதுபோல உருட்டி விளையாடுவதாகவா பொருள்? குறிப்பிட்ட செய்தி அல்லது பொருண்மையில் அவரைப்பற்றிப் பேசியது போதும் என்கிறார்.

‘தலை இருக்க வால் ஆடலாமா?’ என்பது எந்த வால் ஆட்டத்தையும் குறிக்கவில்லை. பணியிலோ அகவையிலோ மூத்தவர் இருக்கும் பொழுது தானாக முந்திக்கொண்டு செயலில் இறங்குவதை அல்லது கருத்து சொல்வதைக் குறிப்பிடுவது.

‘ஈரக்குலையைப் பிடுங்கிடுவேன்’, ‘நெஞ்சில் ஏறி மிதித்து விடுவேன்’, ‘குடலை உருவி மாலையாகப் போடுவேன்’’ என்றெல்லாம் சொல்வதுண்டு. உண்மையிலேயே ஈரக்குலையைப் பிடுங்குவதாகவோ நெஞ்சில் ஏறி மிதிப்பதாகவோ குடலை உருவுவதாகவோ பொருளல்ல. செல்வாக்கை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி வெற்றி பெறுவேன் எனப் பொருள்.

‘வயிற்றில் அடித்துவிட்டான்’ என்றால் உணவு வரும் வழிக்கு முற்றுப்புள்ளி இடும் வகையில் வருவாய் வரும் வழியைத் தடுத்து விட்டான் எனப் பொருள்.

‘சாட்டையை எடுத்தால்தான் சரி வருவான்’ என்பார்கள். ‘அம்மா இருந்திருந்தால் இந்நேரம் சாட்டையை எடுத்திருப்பார்கள்’, ‘ஆணையர் சாட்டையைச் சுழற்றுவாரா?’ – இவை செய்திகளில் இடம் பெற்றவை. வன விலங்குகளை அடக்கவா அல்லது அடிமையை மிரட்டவா சாட்டையை எடுக்கப் போகிறார்கள். தவறான நடவடிக்கைகள் அல்லது குற்ற நடவடிக்கைகளை அடக்கி ஒடுக்குவதைத்தான் இங்கே குறிக்கிறது.

‘புத்தகத்தைக் கரைத்துக் குடித்து விட்டான்’ என்கிறோம். அப்படிச் செய்தால் வயிற்று வலிதான் வரும். ‘புத்தகத்தை முழுமையாகவும் நன்றாகவும் படித்து முடித்து விட்டான்’ என்றுதான் பொருள்.

‘நெஞ்சு உடைந்து விட்டான்’ என்றால் இதயம் உடைந்ததாகப் பொருளல்ல. மிதமிஞ்சிய வேதனை அடைந்து விட்டான் என்று பொருள். காரணம் கேட்ட பொழுது மனம் உருகி விட்டது என்றால் மனம் பனியல்ல உருகுவதற்கு அல்லது வெண்ணெய் போல் சூட்டில் உருகும் பொருளுமல்ல. கேட்போர் மனம் இரங்கும் வகையைத்தான் குறிக்கிறது.

’தாளம்போடாதே, ஒத்து ஊதாதே’ என்பனவெல்லாம் நடுவுநிலையின்றி தவறு என்று தெரிந்தும் ’ஒருவர் சொன்னதை எல்லாம் சரி என்று சொல்லாதே’ என்பதாகும்.

‘பொடி வைத்துப் பேசாதே ‘ என்றால் ‘உட்பொருளை மறைத்து வைத்துப் பேசாதே’ எனப் பொருள்.

சோலி என்பது மார்பாடையைக் குறிக்கும் அயற்சொல். எனினும் வேலை என்றும் பொருள் உண்டு. ’உனக்கு வேறு சோலியே இல்லையா?’ என்றால் ‘எனக்குப் பேசித் தொந்தரவு கொடுக்கிறாயே உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா?’ எனக் கேட்பதாகப் பொருள்.

‘போதும்! போதும்! உன் சோலியை முடி!’ என்றால் ‘சொன்னது போதும். நிறுத்து’ எனப் பொருள்.

‘இந்தத் தேர்தலுடன் அவன் சோலியை முடித்துவிட வேண்டும்’ என்றால் , ‘அவன் மீண்டு எழாதவாறு இத்தேர்தலில் அவனைத் தோற்கடிக்க வேண்டும்’ எனப் பொருள்.

‘அவன் சோலியை முடித்து விடுவோமா’ என்றால் ’செயல்பாட்டை நிறுத்தி விடுவோமா’ எனக் கேட்பதாகப் பொருள். அதே நேரம், அடியாளிடம் ‘அவன் சோலியை முடித்து விடு’ என்றால் செயல்பாட்டிற்கு அடிப்படையான, ‘உயிரை எடுத்து விடு’ என்றுதான் பொருள். ஆனால், ‘அவன் சோலியை முடித்து விட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும்’ என்றால், தனக்கு எதிரானவனை அல்லது நல்லெண்ணத்திற்கு எதிராகவும் அரச வன்முறையைப் பயன்படுத்தியும் துன்புறுத்துபவனை அல்லது மக்களுக்கு எதிரானவனை அரசியலில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டால் எல்லாம் சரியாகி விடும் என்று பொருள்.

சரி. சரி. நம் சோலியை இத்துடன் முடித்துவிடுவோம்.
 

 

https://minnambalam.com/k/2020/01/03/36

காந்தள் மெல்விரல்

4 months 4 weeks ago
காந்தள் மெல்விரல்

குமரன்

மாலை நேர மழையால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட‌ மாசுற்ற‌ பெங்களூர் சாலைச் சந்திப்பு ஒன்றில் பச்சை வேண்டிக் காத்திருந்த போது சத்தமின்றி காரின் முன் கண்ணாடி மீது விழுந்தது செக்கச் சிவந்த இதழ் ஒன்று. குமிழ், உடைய எத்தனிக்கும் குமிழ், சற்று முன் உடைந்த குமிழ் வழியே நனைந்த மென்தேகம் என மழையின் வடிவங்களை தன் மேல் தாங்கி என்னை நோக்கிச் சாய்ந்திருந்தது இதழ். சிதைக்க மனமின்றி சட்டென்று வைப்பரை நிறுத்தினேன் நான். பூஜ்யத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் என் தாவரவியல் அறிவு அது பற்றிய‌ கூச்சமின்றி, நினைவில் நிற்கும் பூக்களின் பெயர்களை வேகமாகப் பரிசீலனை செய்தது.  அது குல்மொஹராகவோ காந்தளாகவோ இருக்கலாம். குறிஞ்சியில் செழிக்கும் காந்தள் சிலிக்கான் சிட்டியின் சாலைகளில் வளரும் வாய்ப்பு குறைவு எனினும் மனது காந்தள் பக்கமே சாய்ந்தது. இல்லாத ஒன்றின் மீது சாய்வது தானே நினைப்பின் இயல்பு!

நினைவுகள் விசித்திரமானவை. நிகழ்வுகளை வித்தியாசமான சித்திரங்களாய் உள்வாங்கும் மனது என்பதால் தான் “விசித்திரம்” என்ற சொல் தோன்றியதோ? பெருங்காட்டுப் பாதையில் நடக்கையில் ஆங்காங்கே எழும்பி செவிக்குள் விழுந்து மறையும் பறவைகளின் ஒலி போன்றது நினைவுகளின் செயல்பாடு. சில பறவைகள் குறிலையும் குறுக்கி தமிழ் மாத்திரைகள் அறியாமல் “க்க்” என்று முடித்து விடும். சிலவை நெடில் பயின்றவை, அடர்காட்டில் ஒலியலை அனுப்பித் தொடுவானம் தேடுவது போல் பல நொடிகள் நீடிப்பவை.  எழும் திசை, கால அளவு, ஆழம் என எந்தவொரு பரிமாணத்திலும் முன்னறிவிப்பின்றி தோன்றி மறைவது கான் பறவையின் ஒலிக்குரிய‌ இயல்பு மட்டுமல்ல, நினைப்பின் இயல்பும் கூட… விசித்திரமே இயல்பானதால், நினைவின் விசித்திரங்களும் மனதின் இயல்பே. எனின், நினைவிலேறிய காந்தளின் மெல்விரல் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மனதை தீண்டுவதும் இயல்பன்றோ!

Gloriosa-superba-kaanthal.jpg?zoom=3&fit

பள்ளிப் பருவத்துப் பயணங்களில், கொடைக்கானலில் இருந்து பேரிஜம் செல்லும் சாலையில்தான் முதன் முதலாக காந்தள் மலரை நான் பார்த்தது. அது ஒரு செங்காந்தள். தன் நண்பர் குழாமுடன் பெருமழைக்குப் பிந்தைய முத்துக்களை ஒவ்வொன்றாய் மண்ணில் மெல்லச் சிந்தியபடி பள்ளத்தாக்கை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தது செங்காந்தள் கூட்டம்.  மதிகெட்டான் சோலையைத் தாண்டியவுடன் வரும் திருப்பத்தின் இறக்கத்தில் இருந்த பாறைகள் முழுவதும் கொத்துக் கொத்தாய்…பி.பி.எஸ் “இதயத்தில் நீ”யில் பாடிய “பூ வரையும் பூங்கொடியே” பாடலில் வரும் “வடிவங்கள் மாறிவிடும் வண்ணங்கள் மாறாதே” என்னும் வரியின் பொருள் போல் அக்காட்சி என்னுள் இயற்கையின் கரங்களால் சட்டம் போட்டு மாட்டப்பட்டிருக்கிறது. அன்று நான் பார்த்தது காந்தள் என்றறிய சில ஆண்டுகள் ஆயின‌ என்பது வேறு கதை. 

நான் பார்த்ததைப் போலவே மிளைவேள் தித்தனும் காந்தளைப் பார்த்திருக்கிறார். என்னைப் போல் என்ன மலர் என்றறியாமல் பார்க்கவில்லை. பார்த்துவிட்டு சும்மாவும் இருக்கவில்லை. யார் இந்த மிளைவேள் தித்தன்? நம் மண்ணில் நாம் கவனியாது வந்து போன சங்க காலப் புலவர்களில் ஒருவர். “வேள்” என்பதற்கு வள்ளல் என்று பொருள் உண்டு என்பதால், இவர் வள்ளலாக இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. படைப்பில், எண்ணிக்கை முக்கியமில்லை என்பதற்கு இவர் ஒரு உதாரணம். ஒட்டு மொத்தச் சங்க இலக்கியத்திலும் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டுமே எழுதியிருந்தாலும், அந்தப் பாட்டு, ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும், நம்மைப் போன்று இயற்கையிடமிருந்து வெகுதொலைவில் வாழ்க்கைப்பட்டவர்களுக்கு காந்தளை அறிமுகப்படுத்துகிறது. எப்படி?

“பொருத யானைப் புகர்முகங் கடுப்ப‌

மன்றத்துறுகன் மீமிசைப் பலவுடன்

ஒண்செங்காந்த ளவிழு நாடன்…”

என்று போகிறது பாடல்.

அதாவது, அம்புகள் தாக்கியதால் உண்டாகும் புள்ளிகள் உடைய, போரில் பங்கேற்ற யானையின் முகத்தைப் போன்ற கல்லின் மீது பல காந்தள் மலர்கள் ஒருசேர மலரும் வனப்புடைய நாட்டின் தலைவன் என்கிறார். துடைத்தெறிய முடியாத இரண்டு காட்சிப் படிமங்களை நம்முள் இறக்கி வைக்கிறது இப்பாடல். ஓன்று, இது வர்ணிக்கும் பாறையும் அதன் மீது கொத்தாய் சாய்ந்து நோக்கும் காந்தள் கூட்டமுமாய் அன்றி வேறு யாதொரு காட்சி வடிவத்திலும் பெரும்பாலும் காந்தள் நம் கண்ணில் படுவது இல்லை. இரண்டு, போர் செய்த யானை மட்டுமல்ல. வயது முதிர்ந்த யானையின் முகத்திலும் புள்ளிகளுண்டு. இப்பாடலை படித்த பின் நாம் பார்க்கும் அத்தகைய யானையின் முகத்தில், ஒவ்வொரு புள்ளியின் மீதும் இல்லாத காந்தள் இருப்பது போன்றதொரு நினைப்பை தவிர்க்க இயலாது. இப்பாடலை முதன் முறையாக கண்டடைந்த போது, என் சிறு வயதில், மதுரை மீனாட்சி கோயிலில் இருந்த “பெரிய யானை”யின் பழுப்பேறிய புள்ளிகள் உடைய‌ முகமும் அதன் மீது பல காந்தள் மலர்கள் அசைந்தாடியதும் நினைப்பின் விசித்திரங்களுக்கு மட்டுமல்ல சங்கம் நமக்குள் வரைந்து போகும் ஆழமான சித்திரங்களுக்கும் சான்று. முகபடாம் போல் காந்தள் பூத்திருக்கும் யானையின் முகத்தைச் சற்றே கற்பனை செய்து பாருங்கள்!

ஒரு மலரை, அதன் அழகுக்கோ, இயற்கை எழிலுக்கோ,  காதலுக்கோ, வேறு யாதொரு மகிழ்வுறு உணர்வுக்கோ சற்றும் சம்பந்தப்படுத்தாமல், திகைக்க வைக்கும் உவமை கொண்ட பாடல் ஒன்று காந்தள் அரும்பு மலரும் நிலை குறித்து உண்டு. குன்றம் பூதனார் என்பவர், பரிபாடலில் மலைப்பகுதியின் காட்சி ஒன்றை விவரிக்கையில், 

“போர்தோற்றுக் கட்டுண்டார்கைபோல்

கார்தோற்றும் காந்தள் கவிந்த கவின்” 

என்கிறார்! விலங்கால் பிணைக்கப்பட்ட கைகளின் குவிந்த நிலை போலிருக்குமாம் மலராகப் போவதற்கு முந்தைய காந்தள்…ஒத்த இயல்பினையோ உணர்வினையோ தருவனவற்றை உவமையாக்கிப் பார்த்திருக்கிறோம். மலர்தலின் மகிழ்வையும் தோல்வியின் துயரையும், எதிரெதிர் உளநிலையை உருவாக்கும் காட்சியை இணைக்கும் உவமை அரிது.

பெண்ணை வர்ணிக்காமல் இருந்தால் தன்னை படைப்பாளி என்று கருதமாட்டார்களோ என்ற கவலை எழுதுகோல் பிடிப்பவர்களுக்கு இருக்கும் போலும்…சங்க காலம் துவங்கி தற்போதைய சினிமா கவிஞர்கள் வரை பெண்ணையும் பூவையும் விட்டு வைத்ததில்லை. ஆனால் இக்காலத்தில் அழகைப் பாடுவதாக நினைத்துக் கொண்டு வரும் அர்த்தமற்ற குப்பைகள் போலின்றி இதில் கூட பொருட்பொலிவுடன் இருந்தன இலக்கியங்கள்.

“மங்கை ஒருத்தி மலர்கொய்வாள் வாள்முகத்தைப்

பங்கயம் என்றெண்ணிப் படிவண்டைச் செங்கையால்

காத்தாளக் கைம்மலரைக் காந்தளெனப் பாய்தலுமே

வேர்த்தளைக் காணென்றான் வேந்து”

என்பது ஒரு நளவெண்பா பாடல்.  வெண்பாவை வாசித்தல் என்பது முந்திரி நிறைந்திருக்கும் சர்க்கரைப் பொங்கலை பல்லிற்கும் நாவிற்கும் இடையில் நகர்த்துவதை ஒத்தது. நளன் தமயந்தியுடன் தோட்டத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கையில், பெண்ணொருத்தி மலர் பறித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவளின் முகத்தை தாமரை என்றெண்ணி வண்டொன்று மொய்க்கிறது. உடனே அவள் முகத்தைப் பாதுகாக்க கைகளால் மூடிக் கொள்கிறாள். இப்போது வண்டு அவளின் கைவிரல்களை காந்தள் என்றெண்ணி அதை நோக்கிப் பாய்ந்ததால் வியர்த்துப் போகிறாள் அவள். வெண்பாவின் எந்த இடத்தையும் இலக்கணத்திற்காக சொல்நிரப்பி வீணடிக்கவில்லை இதை எழுதியவர். சாதாரண முகம் இல்லையாம் வாள்முகமாம். புகழேந்திப் புலவரின் கைவண்ணம் இது. 

இப்படிப்பட்ட இலக்கியமெல்லாம் சீண்டுவார் இன்றிப் போகிறதே என்று கண்ணதாசன் நினைத்திருக்கக் கூடும். “தமிழ் தமிழ்” என்று நாவில் மட்டும் கூவும் தமிழனின் தமிழ்ச் செறிமான அளவை அறியாதவரா அவர்? எனவே தான் இந்த வெண்பாவை நாம் புசிக்கும் வண்ணம் இலகுவாக்கி “நான் மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கு நின்றேன்” என்ற “இருவல்லவர்கள்” பாடலில் 

“…பொன்வண்டொன்று மலரென்று முகத்தோடு மோத

நான் வளைகொண்ட கையாலே மெதுவாக மூட…”

என்றெழுதினார். நளவெண்பா என்றொன்றுண்டு என்பதையும் அறியாத, கண்ணதாசனையும் தெரியாத தலைமுறைக்குள் நாம் நுழைந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை ஆழ்ந்து யோசிக்கத் துவங்கினால் தூக்கம் தொலைக்கும் அபாயமுண்டு.

காந்தளை கன்னிக்கும் காதலுக்கும் கையுறைக்கும் மட்டும் உரியதாக பாடவில்லை நம் இலக்கியங்கள். அதை தெய்வத்திற்கு உரித்தானதாக சொல்லும் இடங்களும் மிக உண்டு. உதாரணமாக,

“சுரும்பும் மூசாச் சுடர்ப் பூங்காந்தள்

பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்”

என்கிறது திருமுருகாற்றுப்படை. அதாவது வண்டு மொய்க்காத, தீ போன்ற, காந்தள் மலர்களை மாலையை சூடுபவன் என்று பொருள். வாசிப்பவர் தன் பார்வைக்கேற்ற பொருளை எடுத்துக் கொள்ளும் வண்ணம் இப்பாடல் உள்ளது. சுடரென்று நினைத்து வண்டு நெருங்காத காந்தள் என்று கொள்ளலாம். அல்லது முருகனே சூடுவதால் நெருப்பின் தூய்மை கொண்டு வண்டு தொட நினைக்காத காந்தள் என்றும் கொள்ளலாம்.

உவமைகள் பலவிதம். ஆனால் ஒரு மலரில் நிகழும் மாற்றத்தை மானுட உயர் பண்புக்கு ஒப்பெனச் சொல்லும் பாடலை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா? சங்கத்தில் அதுவும் உண்டு. காந்தள் சார்ந்த மிகமிக நுட்பமான இந்தப் பாடல் குறுந்தொகையில் வருகிறது. புலவர்கள் வெறும் கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்து மிகையுணர்வை மட்டுமே புனைபவர்கள் என்னும் பொது நினைப்பை தகர்த்தெறியும் பாடலிது.

“காந்தளங் கொழுமுகை காவல் செல்லாது

வண்டுவாய் திறக்கும் பொழுதிற் பண்டும்

தாமறி செம்மைச் சான்றோர்க் கண்ட

கடனறி மாக்கள் போல…”

அதாவது, நன்கு வளர்ந்த காந்தள் மொட்டு வண்டு அருகில் வந்தவுடன் தானாகவே இதழ் அவிழுமாம். எதைப் போல? சான்றோரைக் கண்டவுடன் சற்று நகர்ந்து இடம் தரும் அவர்களை அறிந்த மனிதர்களைப் போல…  இதை எழுதியவர் கருவூர்க்கதப் பிள்ளை என்பவர்.  இவர் “வரைந்த” புறநானூற்று ஓவியம் ஒன்றை பாருங்கள்…பிட்டங்கொற்றன் என்ற மன்னனுடைய மக்களின் விருந்தோம்பல் பற்றிய பாடலிது. ஒவ்வொரு காட்சி அடுக்காக சொல்லடுக்கின் வழியே கட்டுமானம் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலக்காட்சியையும் வாழ்வியலையும் ஒருசேர உச்சப்புள்ளியில் இணைக்கும் அற்புதம் இப்பாடலில் இருக்கிறது.

“அருவி ஆர்க்குங் கழைபயில் நனந்தலைக்

கறிவளர் அடுக்கத்து மலரந்த காந்தள்

கொழுங்கிழங்கு மிளிரக் கிண்டிக், கிளையொடு,

கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி,

நன்னாள் வருபதம் நோக்கிக், குறவர்

உழாஅது வித்திய பரூஉக்குரற் சிறுதினை

முந்துவிளை யாணர் நாள்புதிது உண்மார்,

மரையான் கறந்த நுரைகொள் தீம்பால்,

மான்தடி புழுக்கிய புலவுநாறு குழிசி

வான்கேழ் இரும்புடை கழாஅது, ஏற்றிச்,          

சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம்,

கூதளங் கவினிய குளவி முன்றில்,

செழுங்கோள் வாழை அகல்இலைப் பகுக்கும்

ஊராக் குதிரைக் கிழவ…”

மிளகுக் கொடிகள் சுற்றிப்படர்ந்திருக்கும் மூங்கில் காடு. அருவி புகுந்தோடும் அத்தகைய காட்டின் நிலமெங்கும் காந்தள் மலர்ந்திருக்கும். காந்தளின் கிழங்கை உண்ண காட்டுப் பன்றிகள் நிலத்தை தோண்டியதால், உழுவதற்கு தேவையின்றி அப்படியே அந்நிலத்தில் தினை விதைப்பார்களாம். அதை பசுக்கள் மேயுமாம். தினை மேய்ந்த பசுக்களின் பால் கறந்து அதை மான்கறியில் கலந்து, சாதாரண விறகல்ல, சந்தன விறகில் தீ மூட்டி சமைப்பார்களாம். அப்படி தயாரான உணவை, கூதளம் பூக்கள் தரையெங்கும் பரவிக் கிடக்கும் வீட்டு முற்றத்தில் வாழை இலையிலிட்டு வருபவர்களுக்கெல்லாம் விருந்தோம்புவார்களாம்! 

இப்படி பாடப்பட்ட பிட்டங்கொற்றனின் குதிரை மலை எங்கிருக்கும் என‌ தற்போதைய கூகுள் வரைபடத்தில் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

குறிஞ்சிக்கோர் கபிலர் என்றறிந்தபின் கபிலரைத் தொடாமல் கட்டுரை முடியுமோ? கபிலர் பாடாமல் காந்தளும் நாறுமோ? இவர் ஒரு குறிஞ்சி ஸ்பெஷலிஸ்ட். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கும் இவர், அவற்றில் பத்துக்கும் குறைவானவற்றைத் தவிர மற்ற அனைத்தையுமே குறிஞ்சி சார்ந்தே இயற்றியிருக்கிறார். இதன் உச்சம் பத்துப்பாட்டில் உள்ள குறிஞ்சிப்பாட்டு. 250க்கும் மேற்பட்ட அடிகளைக் கொண்ட இப்பாட்டில் இருந்து ஒரே ஒரு சிறுபகுதி:

“பழு மிளகு உக்க பாறை நெடுஞ்சுனை

முழு முதற் கொக்கின் தீங்கனி உதிர்ந்தென,

புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின்

நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்   

நீர் செத்து அயின்ற தோகை, வியல் ஊர்ச்

சாறு கொள் ஆங்கண் விழவுக் களம் நந்தி

அரிக்கூட்டு இன்னியம் கறங்க ஆடுமகள்

கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும், சாரல்

வரையர மகளிரின் சாஅய் விழைதக   

விண் பொரும் சென்னிக் கிளைஇய காந்தள்

தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல

வம்பு விரி களத்தின், கவின் பெறப் பொலிந்த

குன்று கெழு நாடன்”

தலைவன் இருக்கும் நாடு எப்படிப்பட்டது என்று தலைவிக்குத் தெரிய வேண்டாமா? அதை வர்ணிக்கிறார் கபிலர்.

விழாக் களத்தில் ஒலிக்கும் இசைக்கேற்றவாறு கயிற்றின் மீதேறி நடனமாடி களைப்புற்ற பின் தோன்றும் மங்கையின் மெதுவான அசைவுகள் போல் மயிலொன்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறதாம். என்னாயிற்று மயிலுக்கு? பழுத்த மிளகுகள் விழுந்த பாறையில் கிடக்கும் மாங்கனிகள் உடைந்து, வண்டுகள் போகும் வழியில் இறைத்த தேனுடன் கலந்து, மலையின் மேலிருந்து கீழ் விழுந்து நசிந்த‌ பலாவின் சுளைகளும் இணைந்து பாறையின் சுனை நீருடன் சேர்ந்ததில், கள்ளாய் மாறிய நீரைக் குடித்த மயில் அப்படித்தான் ஆடுமாம்! எந்த இடத்தில் ஆடுகிறதாம்? இத்தனை வளம் மிக்க மலையின் உச்சியில் உள்ள பெண் தெய்வங்கள் ஆடுவதால் மலையெங்கும் பூத்திருக்கும் காந்தள் மலர்கள் அதன் கிளைகளிலிருந்து கீழ்விழுந்து, காந்தளால் ஆன ஆடைவிரிப்பு போன்ற தளத்தை மேடையாக்கி ஆடுகிறதாம் மயில். இப்படிப்பட்ட வனப்புமிகு இடத்தைச் சேர்ந்தவனாம் தலைவன். குறிஞ்சிக்கோர் கபிலர் என்றால் சும்மாவா?

பச்சைக்கு மாறிய சிக்னலின் பரபரப்பில் நகர்ந்த வாகனத்திலிருந்து வழுக்கி விழுந்தது இதழ். மனதில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் பழங்காந்தள் மெல்லெழுந்து “பார்க்க வேண்டும் போலிருக்கிறதோ?” என்றது. காந்தள் இடைவெளியின்றி படர்ந்து அதுவே வேலியாகி, அதனுள் வீடுகள் அமையப் பெற்ற‌ சங்கம் சொல்லும் “காந்தளஞ் சிறுகுடி” பார்த்திடவும் முடிந்தால் எழில்மிகு மலைச்சாரலின் மடியிலுள்ள அத்தகையதொரு சிற்றூரில் வசித்திடவும்  விருப்பம் தான்.

என் செய்வது? மென்”பொறி”யில் சிக்கி, கான்கிரீட் காடுகளில் கட்டுண்டு, பச்சையை கண் பார்க்கவே சுற்றுலா போகவேண்டிய நிலையில் கிடக்கும் என் போன்றவர்களுக்கு, காகித எழுத்திலோ கைபேசித் திரையிலோ காந்தள் பற்றி படித்து மகிழ்வது மட்டுமே இப்பிறவிக்கான ஊழ்.

***

 

https://solvanam.com/2019/12/29/காந்தள்-மெல்விரல்/

தனித்தமிழ்

6 months 1 week ago

 

 

#

வடசொல் தமிழ் 1 அகங்காரம் செருக்கு, இறுமாப்பு, முனைப்பு, யானெனல் 2 அகசுமாத்து தற்செயல், திடீரெனல் 3 அகதி வறியவன், யாருமற்றவன் 4 அகந்தை இறுமாப்பு, செருக்கு 5 அகம்பாவம் தற்பெருமை, செருக்கு 6 அகராதி அகரவரிசை 7 அகற்பிதம் இயல்பு 8 அகாதன் புரட்டன் 9 அகாலமரணம் முதிராச்சாவு 10 அகாலம் தகாக் காலம் 11 அகிம்சை இன்னா செய்யாமை, கொல்லாமை 12 அகிலம் எல்லாம், உலகு, வையம், நிலம் 13 அகோசரம் அறியொணாதது 14 அகோரம் சினக்குறிப்பு, நடுக்கம் 15 அகோராத்திரம் அல்லும் பகலும் 16 அக்காரம் வெல்லம் 17 அக்கி கண், கொப்புளம் 18 அக்கிரகாரம் பார்ப்பனச்சேரி 19 அக்கிரமம் ஒழுங்கின்மை, முறைகேடு 20 அக்கிராசனம் முதலிருக்கை, தலைமை 21 அக்கிராசனாதிபதி அவைததலைவர், முதல்வர் 22 அக்கினி நெருப்பு, தீ, அனல், எரி, தழல் 23 அக்கினிகாரியம் எரியோம்பல் 24 அக்கினி நட்சத்திரம் தீநாள் 25 அங்க சேட்டை உறுப்பு அசைவு 26 அங்கம் உறுப்பு, எலும்பு, அடையாளம் 27 அங்கவீனன் உடற் கேடன், உறுப்பறையன் 28 அங்கீகரணம் அங்கீகாரம், உடன்பாடு, ஒப்பு 29 அங்குசம் யானைத்தோட்டி, கொக்கி 30 அங்குட்டம் பெருவிரல் 31 அங்குலம் விரற்கடை, விரலளவு 32 அசந்தர்ப்பம் நேரமின்மை, காலத்தவறு 33 அசமந்தம் சோம்பல், மடி, மலைவு 34 அசரீரி உருவற்றது, வானொலி 35 அசம் ஆடு 36 அசல் (இந்துஸ்தானி) முதல், மூலம் 37 அசாக்கிரத்தை விழிப்பின்மை, கருத்தின்மை, அசட்டை 38 அசாத்தியம் அருமை, முடிக்கக்கூடாதது 39 அசீரணம் பசியின்மை, செரியாமை 40 அசுத்தம் அழுக்கு, துப்புரவின்மை, தூய்மையின்மை 41 அசுபம் நன்மையல்லாதது, தீமை, தீயது 42 அசுவம் குதிரை 43 அஞ்சனம் மை, கறுப்பு 44 அஞ்ஞாதம் மறைவு 45 அஞ்ஞாதவாசம் மறைந்துறைதல் 46 அஞ்ஞானம் அறியாமை, இருள், மருள் 47 அட்சரம் எழுத்து 48 அட்டகம் எண்வகை 49 அட்டகாசம் புரளி 50 அணிமா அணுத்தன்மை 51 அதிகம் மிகுதி 52 அதிகாந்தம் பேரழகு 53 அதிகாரம் இயல், நூற்கூறு, பாடு, ஆட்சி 54 அதிகாரி தலைவன், முதல்வன் 55 அதிசயம் புதுமை, வியப்பு 56 அதிட்டம் செல்வம், நல்வினைப்பயன், நன்னுகர்ச்சி 57 அதிதி விருந்தினன், புதியவன் 58 அதோகதி கீழிறக்கம், பள்ளம் 59 அத்தமனம், அஸ்தமனம் சாயங்காலம், மாலை, மறைவு, அடைவு 60 அத்தம், அஸ்தம் கை 61 அத்தி, அஸ்தி எலும்பு 62 அத்திபாரம், அஸ்திபாரம் அடிப்படை, கடைக்கால் 63 அத்தியட்சன் தலைவன், கண்காணி 64 அத்தியந்தம் மிகுதி, மட்டற்றது 65 அத்தியாயம் படலம், நூற்பிரிவு 66 அத்திரம், அஸ்திரம் அம்பு 67 அத்துவிதம் இரண்டற்றது 68 அநந்தம் அளவின்மை, முடிவில்லது 69 அநர்த்தம் பயனின்மை, கேடு, வேறுபாடு 70 அநவரதம் எப்பொழுதும் 71 அநாகதம் நெஞ்சம் 72 அநாதி முன், பழமை, கடவுள் 73 அநாதை யாருமற்றவன் 74 அநியாயம் முறையின்மை, நடுவின்மை, விலக்கு 75 அநிருதம் பொய் 76 அநீதி முறைகேடு 77 அநுகூலம் கைகூடுதல், பயன், உதவி, நன்மை, துணை 78 அநுக்கிரகம் அருளிரக்கம், அருள் 79 அநுசரித்தல் பின்பற்றல், கைக்கொள்ளல் 80 அநுட்டானம் செயற்பாடு, நடைமுறை 81 அநுட்டித்தல் பின்பற்றல் 82 அநுதினம் நாடோறும் 83 அநுபந்தம் பின்சேர்க்கை, தொடர்ச்சி, அடுத்து யாக்கப்படுவது 84 அநுபவம் பழக்கம், நுகர்ச்சி, அழுந்தியறிதல் 85 அநுபவித்தல் துய்த்தல், நுகர்தல், துவ்வல் 86 அநுபானம் துணைமருந்து, கூட்டுமருந்து 87 அநுபோகம் பழக்கம், வழக்கம், ஆட்சி, நுகர்ச்ச்சி, துய்ப்பு 88 அநுமதி உடன்பாடு, விடை, கட்டளை, ஆணை, ஒப்புதல் 89 அநுமானம் ஐயம், வழியளவை 90 அநேகம் பெரும்பான்மை, பல 91 அந்தகன் கூற்றுவன், குருடன் 92 அந்தஸ்து நிலைமை, ஒழுங்கு, நிலை 93 அந்தம் அழகு, முடிவு, குருடு, ஈறு, கேடு, எல்லை 94 அந்தரங்கம் அருமறை, மறைபொருள், உள்ளம், தனிமை 95 அந்தரம் வான், வெளி, இடைவெளி, துனையின்மை, காலம் 96 அந்தரவாணி வானொலி 97 அந்நியம் அயல், வேறு, வேற்றுமை, பிறிது 98 அந்நியோந்நியம் நெருக்கம், ஒற்றுமை, ஒருவர்க்கொருவர் 99 அபகரித்தல் கவர்தல், கொள்ளையிடல், பறித்தல், வவ்வல் 100 அபகாரம் தீங்கு, பொல்லாங்கு, நன்றியில் செயல் 101 அபசயம் தோல்வி 102 அபத்தம் பொய், தவறு 103 அபயம் அடைக்கலம் 104 அபரஞானம் கருவியறிவு, நூலறிவு 105 அபராதம் ஒறுப்புக்கட்டணம், குற்றம், பிழை 106 அபவிருத்தி குறைவு 107 அபாண்டம் பெரும்பொய், பெரும்பழி, இடுபழி 108 அபாயம், அபாயகரம் பேரிடர், அழிவு, கேடு, துன்பம், இடுக்கண் 109 அபிடேகம், அபிஷேகம் திருமுழுக்கு, புதுப்புனலாட்டு 110 அபிநயம் உள்ளக்குறிகாட்டல், கைமெய்காட்ட்டல், கூத்து 111 அபிப்பிராயம் நோக்கம், எண்ணம், உட்கருத்து, உட்கோள், கொள்கை 112 அபிமானம் பற்று, நேயம், செருக்கு 113 அபிவிருத்தி பெருக்கம், ஆக்கம், வளர்ச்சி 114 அபூர்வம் அருமை, அரிய பொருள் 115 அபேட்சை அவா, விருப்பம் 116 அபேதம் வேற்றுமையின்மை, வேறன்மை 117 அப்பியாசம் பழக்கம், பயிற்சி 118 அப்பிராணி ஏழை, கரவிலான், பேதை 119 அப்பு புனல் 120 அமாபஷம் தேய்பிறை 121 அமாவாசை புதுப்பிறை, பிறை, யுவா 122 அமுது சோறு, அடிசில், இனிமை 123 அம்சம் வகை, அன்னப்புள், காலம், எண், பங்கு 124 அம்பாரம் – குவியல்   125 அம்பிகை தாய், அம்மை 126 அயோக்கியதை தகுதியின்மை, தகாதது 127 அரம்பை ரம்பை, தெய்வப்பெண், அரிவை, வான்மகள் 128 அரவம் ஒலி, பாம்பு 129 அராகம் விருப்பு 130 அருணோதயம் வைகறை, விடியல், கதிரோன்வருகை 131 அருத்தம், அர்த்தம் பொருள், பாதி 132 அருவம் உருவின்மை, அழகின்மை 133 அர்ச்சனை, அருச்சனை பூவழிபாடு, மலர் தூவிவழிபாடு, பூசை 134 அர்த்தசாமம் நள்ளிரவு 135 அர்த்தநாரீசுரன் மங்கைபங்கன், மாதிருக்கும் பாதியன் 136 அர்ப்பணம் நீரோடுகொடுத்தல், உரிமைப் படுத்தல், ஒப்புவித்தல் 137 அலங்காரம் அழகு, ஒப்பனை, அணி, புனைவு 138 அலட்சியம் பொருட்படுத்தாமை, கருத்தின்மை 139 அலுவா கோதுமைத் தேம்பாகு 140 அவகாசம் ஒழிவு, ஓய்வு 141 அவசரம் விரைவு, பரபரப்பு, சுருக்கு, பதைப்பு 142 அவசியம் முதன்மை, கட்டாயம், இன்றியமையாமை 143 அவதாரம் பிறப்பு, இறங்குகை 144 அவதி துன்பம் 145 அவத்தை நிலை, துன்பம், நிலைமை 146 அவதூறு பழிச்சொல் 147 அவமானம் மானக்கேடு, புகழின்மை, இழிவு 148 அவயம் உறுப்பு 149 அற்பம் சிறுமை, அணு, புன்மை 150 அற்புதம் புதுமை, வியப்பு, அருள்நிகழ்ச்சி, அரியசெயல் 151 அனுபவம் துய்ப்பு 152 அனுபோகம் நுகர்ச்சி 153 அன்னசத்திரம் ஊட்டுப்புரை 154 ஆகாசம் விண், வெளி, வான், விசும்பு, வானம் 155 ஆகாயவிமானம் வானவூர்தி 156 ஆகாரம் உணவு, அடிசில், 157 ஆகுலம் – ஆரவாரம், வருத்தம்   158 ஆக்ஞேயம் புருவநடு 159 ஆசங்கை ஐயம 160 ஆசமனம் குடித்தல் 161 ஆங்காரம் இறுமாப்பு, செருக்கு, தருக்கு 162 ஆசர், ஆஜர் (உருது) நேர்வருகை 163 ஆசனம் இருக்கை, அணை 164 ஆசனவாய் எருவாய், மலவாய் 165 ஆசாபாசம் அவாக்கட்டு, அன்பு, உலகப்பற்று 166 ஆசாமி (உருது) ஆள் 167 ஆசாரம் – ஒழுக்கம், வழக்கம், நன்னடை, துப்புரவு   168 ஆசியம் எள்ளல், நகை, சிரிப்பு 169 ஆசிரமம் பள்ளி, பாழி, முனிவருறையுள் 170 ஆசீர்வாதம் வாழ்த்துரை 171 ஆசை விருப்பம், அவா, பற்று, வேட்கை, விழைவு 172 ஆச்சரியம் புதுமை, வியப்பு, இறும்பூது 173 ஆஸ்தி பொருள், செல்வம் 174 ஆஸ்திகன் கடவுட்கொள்கையன் 175 ஆஸ்பத்திரி மருந்துச்சாலை 176 ஆக்கிராணம் மூக்கு 177 ஆக்ஞை ஆணை, கட்டளை 178 ஆடம்பரம் ஆரவாரம் 179 ஆட்சேபம் தடை, மறுப்பு, எதிர்மொழி 180 ஆதரவு துணை, உதவி, சார்பு, பற்றுக்கோடு, நிலைக்களன் 181 ஆதாரம் பற்றுக்கோடு, நிலைக்களன், களைக்கண், சான்று, அடிப்படை 182 ஆதி முதல், பழமை, அடி, தொடக்கம், காரணம், எழுவாய், கடவுள் 183 ஆதிக்கம் உரிமை, முதன்மை, மேன்மை, தலைமை, மேலீடு 184 ஆதியந்தம் அடிமுதல் 185 ஆதியோடந்தமாய் ஒன்றும் விடாமல், முதலிலிருந்து கடைசிவரை 186 ஆதிரம் நெய் 187 ஆதுலம் வறுமை 188 ஆத்திரம் விரைவு, பரபரப்பு 189 ஆத்துமா ஆன்மா, உயிர் 190 ஆநந்தம் இன்பம் 191 ஆநந்தபரவசம் இன்பவயம் 192 ஆந்திரதேசம் தெலுங்குநாடு 193 ஆபத்து இடர், துன்பம், இக்கட்டு, ஊறுபாடு 194 ஆபாசம் அருவருப்பு, பொய், சிதைவு, அளவைப்போலி 195 ஆப்தம் அன்பு, நட்பு 196 ஆமோதித்தல் உடன்படல், வழிமொழிதல், மகிழ்தல் 197 ஆயத்தம் (ஹிந்தி) முயற்சி, முன்னேற்பாடு 198 ஆயஸாம் களைப்பு, இளைப்பு, சோர்வு, அயர்வு, மயக்கம் 199 ஆயுசு, ஆயுள் வாழ்நாள், ஆண்டு 200 ஆயுதம் கருவி, படைக்கலம், படை, வாள் 201 ஆரம் பூமாலை, தொடையல் 202 ஆரம்பம் துவக்கம், தொடக்கம் 203 ஆராதனை வழிபாடு 204 ஆராதித்தல் வழிபடுதல் 205 ஆரியம் வடமொழி 206 ஆரியர் மிலேச்சர் 207 ஆருடம் முன்னறிதல் 208 ஆரோகம் ஏற்றுதல் 209 ஆரோக்கியம் நலம், நோயின்மை 210 ஆலயம் கோவில் 211 ஆலிங்கனம் தழுவல் 212 ஆலோசனை சூழ்ச்சி, சூழ்தல், ஓர்வு, எண்ணம், ஆராய்ச்சி 213 ஆவசியம் கட்டாயம், முதன்மை, இன்றியமையாமை 214 ஆவலாதி புறங்கூற்று, புறந்தூற்றல் 215 ஆவேசம் மருள், தெய்வமேறல், உட்புகல், பேய் 216 இகம் இவ்வுலகம், இவ்விடம், இப்பிறப்பு 217 இக்கணம் இப்போது 218 இச்சகம் முகமன் 219 இச்சை விருப்பம், அவா, விழைவு, வேட்கை 220 இடங்கம் உளி 221 இடபம் எருது, காளை, ஏறு 222 இடம்பம் ஆரவாரம், வீண்பெருமை 223 இட்டம், இஷ்டம் அன்பு, விருப்பம் 224 இஷ்டன் நண்பன் 225 இதம்,ஹிதம் இனிமை, நன்மை, அன்பு, அறம் 226 இதரம் வேறு, அயல், அறிவு, பகைமை 227 இதாதீதம் நன்மைதீமை 228 இந்திரியங்கள் ஐம்பொறிகள் 229 இமிசை கடுந்துன்பம், வருத்தம் 230 இயந்திரம் பொறி, மறைமொழித்தகடு 231 இயமன் எமன், கூற்றுவன், காலன், மறலி 232 இரகசியம் மறைபொருள், மறை, அற்றம் 233 இரசம் சாறு, மிளகுநீர் 234 இரசவாதம் பொன்னாக்கல் 235 இரசாபாசம் அருவருப்பு, ஒழுங்கின்மை 236 இரசிகன் சுவைஞன் 237 இரசித்தல் – சுவைத்தல்   238 இரட்சித்தல் காப்பாற்றல், புரத்தல், ஓம்புதல் 239 இரணவைத்தியம் புண்மருத்துவம், அருவைமருத்துவம் 240 இரதம் தேர் 241 இரத்தம் குருதி, செந்நீர் 242 இரத்தினம் மாமணி, செம்மணி 243 இரம்பம் ஈர்வாள் 244 இராகம் இசை, பண், அவா 245 இராஜஸ்ரீ – திரு   246 இராஜா அரையன், மன்னன் 247 இராஜதானி அரசர் தலைநகர் 248 இராசதம் மனவெழுச்சி 249 இராசி ஓரை 250 இராச்சியம் அரசியல், நாடு 251 இராணுவம் போர்ப்படை 252 இராத்திரி இரவு, கங்குல் 253 இருசால் இறைப்பணம், திறை 254 இருடி முனிவன், தவசி, துறவி 255 இருதயம், இதயம் நெஞ்சம், உள்ளம், அன்பு 256 இருது, ருது பருவம், மகளிர் முதற்பூப்பு 257 இருதுமங்களஸ்நானம் பூப்புநன்னீராட்டு 258 இருதுசாந்தி பூப்புக்கழிப்பு 259 இரேகை வரி, எழுத்து, கயிறை, நிறை, தொடர் 260 இலகான் (இந்துஸ்) கடிவாளம் 261 இலகிமா மென்மை 262 இலக்கம், இலட்சம் எண், நூறாயிரம் 263 இலக்குமி திருமகள், அழகு, செல்வம் 264 இலஞ்சம் கைக்கூலி, கையுறை 265 இலட்சணம் அழகு, பார்வை 266 இலட்சியம் குறிக்கோள் 267 இலயம், லயம் ஒடுக்கம், அழிவு 268 இலவசம் விலையின்மை 269 இலவணம் உப்பு 270 இலவுகிகம் உலகியல், உலகப்போக்கு 271 இலாகா ஆட்சி, எல்லை 272 இலாகிரி வெறி, மயக்கம் 273 இலாடம் காற்பறளை 274 இலாபம் ஊதியம், மிச்சம், பேறு 275 இலாபநஷ்டம் கூடுதல் குறைதல், ஊதியமும் பொருட்கேடும் 276 இலாயம் குதிரைப்பந்தி 277 இலாவாதேவி கொடுக்கல் வாங்கல், பண்டமாற்று 278 இலிங்கம் குறி, அடையாளம் 279 இலேகியம் பாகுமருந்து, இளகம் 280 இலேசு மேலாடை 281 ஈசன் தலைவன், ஆள்வோன் 282 ஈசானம் வடகீழ்ப்பால் 283 ஈசுரநிச்சயம் கடவுளுண்மை 284 ஈடணம் விருப்பம் 285 ஈநம் இழிவு, குறைபாடு, குறைவு 286 உக்கிரம் கடுமை, வெப்பம், சினம், ஊக்கம், மிகுதி 287 உக்கிராணம் களஞ்சியம், சரக்கறை 288 உசிதம் உயர்வு, சிறப்பு, மேன்மை, தகுதி, ஒழுங்கு 289 உச்சந்தம் தணிவு 290 உச்சரிப்பு எழுத்தோசை 291 உச்சி மேடு, முகடு 292 உஷ்ணம் வெப்பம், சூடு 293 உதயம் காலை, விடியல், பிறப்பு, வெளிப்படல், தோற்றம் 294 உதரம் வயிறு 295 உதாரம், உதாரகுணம் வள்ளன்மை, தண்ணளி, ஈகைத்தன்மை 296 உதாரணம் எடுத்துக்காட்டு, சான்று 297 உதித்தல் பிதற்றல், தோன்றுதல் 298 உதிரம் செந்நீர், குருதி 299 உத்தமம் உண்மை, மேன்மை 300 உத்தமி கற்புடையவள் 301 உத்தரம் மறுமொழி 302 உத்தரவு கட்டளை 303 உத்தியோகம் அலுவல், முயற்சி, தொழில் 304 உத்தேசம் கருத்து, மதிப்பு, ஏறக்குறைய 305 உந்நதம் உயர்ச்சி, மேன்மை 306 உபகரணம் கொடுத்தல், உதவிப்பொருள், கருவிப்பொருள் 307 உபகாரம் வரவேற்பு, முகமன், வேளாண்மை 308 உபதேசம் அருண்மொழி, அறிவுரை 309 உபத்தம் கருவாய் 310 உபத்திரவம் இடர், இக்கட்டு, துன்பம், வருத்தம், தடை 311 உபநதி கிளையாறு 312 உபநயநம் பூணூற்சடங்கு, வழிநடத்துதல், மூக்குக்கண்ணாடி 313 உபந்நியாசம் சொற்பொழிவு 314 உபயோகம் பயன் 315 உபவனம் பூஞ்சோலை 316 உபாசனை வழிபாடு, வணக்கம் 317 உபாதி நோய், துன்பம் 318 உபாத்தியாயன் ஆசிரியன், கற்பிப்போன், கணக்காயன் 319 உபாத்தியாயினி ஆசிரியை 320 உபாயம் சூழ்ச்சி நொய்மை, எளிது, சிறிது 321 உபேட்சை அசட்டை, விருப்பின்மை, வெறுப்பு 322 உயிர்ப்பிராணி உயிர்ப்பொருள் 323 உருக்குமணி பொன்மணி 324 உருசி சுவை 325 உருத்திராக்கம் சிவமணி, அக்குமணி 326 உரூபித்தல் மெய்ப்பித்தல் 327 உரொக்கம் கைப்பணம், இருப்பு, மொத்த இருப்பு 328 உரோகம் நோய், ஒளியின்மை 329 உரோமம் மயிர், முடி, குஞ்சி 330 உலகப்பிரசித்தம் எங்கும் பரந்தபுகழ் 331 உலோகம் உலகம், வெள்ளி, பொன், செம்பு, முதலியன 332 உலோபம் ஈயாமை, இவறன்மை, கடும்பற்றுள்ளம் 333 உல்லாசம் மகிழ்ச்சி, விளையாட்டு, உள்ளக்களிப்பு 334 உற்சவம் திருவிழா, திருநாள் 335 ஊகித்தல் நினைத்தல், ஓர்தல் 336 ஊநம் குறைவு, இழிவு 337 ஊர்ச்சிதம் உறுதி, நிலைப்படுதல் 338 எக்கியம் வேள்வி 339 எசமானன் தலைவன், முதல்வன் 340 எதார்த்தம் உறுதி, உண்மை 341 எதேச்சம் விருப்பப்படி 342 எவ்வநம், யௌவநம் இளமை, அழகு 343 ஏகதேசம் ஒருபால், ஒருபுடை, சிறுபான்மை 344 ஏகம் ஒன்று, தனிமை 345 ஏகாங்கி தனியன், துறவி 346 ஏகாதிபத்தியம் தனியாட்சி 347 ஏகாந்தம் தனிமை, ஒருமுடிவு 348 ஏடணை விருப்பம் 349 ஏதம் குற்றம், துன்பம், தீங்கு 350 ஏது காரணம் 351 ஏனம் பன்றி 352 ஐக்கியம் ஒற்றுமை 353 ஐச்வரியம் செல்வம், திரு 354 ஐதிகம் உலகுரை 355 ஓமம் வேள்வி 356 ஒளடதம் மருந்து 357 ஒளபாசனம் வேள்வித்தீயோகம், புகை, உணவொழிநோன்பு, எரியோம்பல் 358 கங்கணம் காப்பு 359 கடகம் வாள் 360 கட்சி, கஷி பக்கம், சார்பு 361 கஷாயம் மருந்துக்குடிநீர் 362 கடினம் வன்மை, கடுமை, வருத்தம், கொடுமை 363 கடூரம் கொடுமை 364 கஷ்டம் துன்பம், வருத்தம் 365 கஷ்டசாத்தியம் அரிதின்முடிவது 366 கணபதி பிள்ளையார் 367 கணிதம் கணக்கு 368 கண்டம் நிலப்பிரிவு, பிரிவு, துண்டு, கட்டி, மிடறு, கழுத்து 369 கண்டனம் மறுப்பு 370 கண்திருஷ்டி கண்ணேறு, கண்ணெச்சில் 371 கதம்பம் கூட்டம், மணப்பொருட்கூட்டு 372 கநகம் பொன் 373 கந்தமூலம் கிழங்கு 374 கந்தம் மணம், நாற்றம் 375 கந்துகம் குதிரை, பந்து 376 கந்நிகை மணமாகாதவள், இளம்பெண் 377 கபம் கோழை 378 கபோதி குருடன் 379 கமலம் தாமைரை 380 கம்பீரம் செருக்கு, உயர்தோற்றம், பெருமை, ஆழம் 381 கயரோகம் எலும்புருக்கிநோய் 382 கயிலாசம். கயிலாயம் சிவப்பேறு, நொடித்தான்மலை 383 கரகோஷம் கைதட்டுதல் 384 கருடன் கலுழன் 385 கருணை அருள், இரக்கம் 386 கருத்தா, கர்த்தா தலைவன், வினைமுதல், ஆக்கியோன், நூலாசிரியன் 387 கருமம் வினை, தொழில் 388 கர்க்கடகம் நண்டு 389 கர்ச்சனை முழக்கம் 390 கர்ப்பக்கிரகம் அகநாழிகை, திருஉள் நாழிகை 391 கர்ப்பவதி சூலி 392 கர்வம் செருக்கு 393 கலசம் குடம் 394 கலாசாலை கல்லூரி 395 கல்யாணம் மணம், மன்றல் 396 கவி செய்யுள், பாவலன், பாட்டு 397 கனம் சுமை, பளுவு 398 காசம் ஈளைநோய், இருமல்நோய் 399 காஷாயம் காவி 400 காஷ்டம் விறகு 401 காயம் உடல், யாக்கை, வான் 402 காரகன் செய்பவன் 403 காரியதரிசி அமைச்சன், செயலாளன் 404 காரியஸ்தன் செயலாளன் 405 காலக்கிரமம் கால ஒழுங்கு 406 காலச்சேபம் வாழ்க்கை, நாட்கழித்தல் 407 காளம் எருமை, முகில் 408 கிஸ்தி (இந்துஸ்) திறை 409 கிஞ்சுகம் கிளி 410 கிடாரம் கொப்புரை 411 கியாதி புகழ், மேன்மை 412 கிரகசாரம் கோள்நிலை, கோட்சாரம் 413 கிரகணம் பற்றுதல், பிடித்தல் 414 கிரகம் வீடு, கோள், பற்றுதல், பிடிப்பு 415 கிரகஸ்தம் இல்லறநிலை 416 கிரகித்தல் பற்றுதல், இழுத்தல், கவர்தல், உணர்தல் 417 கிரந்தம் நூல் 418 கிரமம் ஒழுங்கு, முறைமை 419 கிரயம் விலை 420 கிராதகன் குறவன், வேட்டுவன் 421 கிராமம் சிற்றூர் 422 கிரியை தொழில், செயல், வினை, சடங்கு 423 கிரீடம் முடி 424 கிருஷி பயிர், உழவு, பயிர்செய்கை 425 கிருஷ்ணபஷம் தேய்பிறை 426 கிருபை அருள், இரக்கம் 427 கிருமி பூச்சி, புழு 428 கிலம் அழிவு 429 கிலேசம் அச்சம், கவலை, துன்பம் 430 கீணம், ஷீணம் கேடு, சிதைவு 431 கீதம் இசை, இசைப்பாட்டு 432 கீர்த்தி புகழ், இசை 433 குக்குடம் கோழி 434 குலசம் நலம், நன்மை 435 குஞ்சரம் யானை 436 குஷ்டம் தொழுநோய், பெருநோய் 437 குணம் இயல்பு 438 குதூகலம் பெருங்களிப்பு, பெருமகிழ்ச்சி 439 குபேரன் பெருஞ்செல்வன், செல்வக்கடவுள் 440 குமரி, குமாரி நங்கை, மணமாகப்பெண், புதல்வி, மகள் 441 கும்பகோணம் குடமூக்கு 442 கும்பாபிஷேகம் குடமுழுக்கு 443 கும்பம் குடம் 444 குருபக்தி ஆசானிடத்தன்பு, குருவினிடத்தன்பு 445 குரூபி உருவிலி, அழகிலி 446 குரூரம் கொடுமை, அஞ்சாமை, தறுகண், ஈரமின்மை 447 குரோதம் உட்பகை, சினம் 448 குலஸ்திரீ குலமகள் 449 குன்மம் சூலை, வயிற்றுவலி 450 கூசுமாண்டம் பூசுணி 451 கூபம் கிணறு, கூவம் 452 கூர்மம் ஆமை 453 கேலி பகிடி 454 கைங்கரியம் தொண்டு, பணி 455 கோஷ்டம் கூட்டம், மணப்பொருள், பேரொலி 456 கோஷம் முழக்கம் 457 கோஷ்டி கூட்டம் 458 கோதண்டம் வில் 459 கோத்திரம் குலம், வகுப்பு, மரபு 460 கோமயம் ஆனீர் 461 கோரம் கொடுமை, அச்சம் 462 சகசம் இயற்கை, ஒற்றுமை 463 சகடம், சகடு வண்டி 464 சகலம் எல்லாம் 465 சகலர் மும்மலக்கட்டினர் 466 சகவாசம் கூடவிருத்தல், உடனுறைதல், பழக்கம், சேர்க்கை, நட்பு 467 சகன் தோழன், கூட்டாளி 468 சகாயம் உதவி, துணை, நயம், நன்மை, மலிவு, பயன் 469 சகித்தல் பொறுத்தல் 470 சகுனம் குறி 471 சகோதரன் உடன்பிறந்தான், தமையன், தம்பி 472 சகோதரி உடன்பிறந்தாள், தம்க்கை, தங்கை 473 சக்கரம் நிலாமுகிப்புள் 474 சக்காதரன் திருமால் 475 சக்கரவர்த்தி தனியரசாள்வோன், மன்னர்மன்னன், அரசர்க்கரசன் 476 சக்தி ஆற்றல், வல்லமை, வலி 477 சங்கடம் நெருக்கம், துன்பம், கேடு, வருத்தம் 478 சங்கதி செய்தி 479 சங்கமம் ஆறுகடலோடுகூடுமிடம்,கூடுகை,இயங்குதிணைப்பொருள்,அசைவன 480 சங்கற்பம் நினைப்பளவு 481 சங்காரம் அழித்தல் 482 சங்கிராந்தி திங்கட்பிறப்பு, ஒன்றினின்று பிரிதொன்றின்கட் செல்லல் 483 சங்கீதம் இசை 484 சங்கேதம் குறியீடு, நினைவு 485 சங்கை எண், ஐயம், அச்சம் 486 சந்கோசம் கூச்சம், வெட்கம், உட்புகுதல் 487 சச்சிதானந்தம் உண்மையறிவின்மை 488 சஞ்சலம் கலக்கம், கவலை, துன்பம், அசைவு 489 சஞ்சிதம் ஈட்டியது, எஞ்சியது 490 சடுதி, சடிதி (இந்துஸ்) விரைவு 491 சஷ்டியப்தபூர்த்தி அறுபதாம் ஆண்டு நிறைவு 492 சட்சு கண் 493 சண்டித்தனம் முரட்டுத்தனம் 494 சதா எப்பொழுதும் 495 சதானந்தம் இடடையறாவின்பம் 496 சதுரம் அறிவுடைமை, திறமை, நாற்பக்கம் 497 சத்தம் ஓசை, ஒலி, சொல், ஏழு 498 சத்தியம் உண்மை, ஆணை, மெய் 499 சத்திரம் உணவுச்சாலை, ஊட்டுப்புரை, சாவடி, குடை 500 சத்துரு பகைவன் 501 சத்துவம் விறல், மெய்ப்படுதல் 502 சந்ததம் எப்பொழுதும் 503 சந்ததி வழிவழி, பிள்ளை, எச்சம், கால்வழி 504 சந்தர்ப்பம் சமயம், அற்றம், நேரம் 505 சந்தியாவந்தனம் காலை மாலை வழிபாடு 506 சந்திரன் திங்கள், தண்கதிர், நிலவு, மதி, அம்புலி, பிறை 507 சந்து முடுக்கு, இயங்கும் உயிர்,தூது, பிளப்பு, பொருத்து, இரண்டு, மூட்டு 508 சந்துஷ்டி மகிழ்ச்சி 509 சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி, உவகை, களிப்பு 510 சந்நிதி, சந்நிதானம் திருமுன் 511 சந்நியாசம் துறவு, துறவறம் 512 சந்நியாசி துறவி 513 சபதம் வஞ்சினம், ஆணை 514 சபம், ஜெபம் உருவேற்றல் 515 சபா, சபை அவை, மன்றம், கழகம், அரங்கம் 516 சமஸ்கிருதம் நன்றாகச்செய்யப்பட்டது, வடமொழி 517 சமத்தன், சமர்த்தன் வல்லவன், திறமையாளன் 518 சமத்துவம் ஒத்த உரிமை, ஒன்று படல் 519 சமயம் பொழுது, நேரம், காலம் 520 சமயோசிதம் காலப்பொருத்தம், தக்கநேரம் 521 சமரசம் போது, வேறுபாடின்மை 522 சமாசம் கழகம், கூட்டம் 523 சமாசாரம் செய்தி 524 சமாதானம் அமைதி, இணக்கம், தணிவு, உடன்பாடு, தக்க விடை 525 சமாதி அமைதி, பிணக்குழி, பேசாதிருத்தல், இறப்பு 526 சமாநம் உவமை, ஒப்பு, இணை 527 சமிக்ஞை குறிகாட்டல் 528 சமீபம் அருகு, அண்மை, மருங்கு 529 சமூகம் நேர், திருமுன் 530 சமுதாயம், சமூகம் கூட்டம் 531 சமுத்திரம் கடல் 532 சமேதம் கூட இருத்தல் 533 சம்ஸாரம் குடும்பம் 534 சமஸ்கிருதம் வடமொழி 535 சம்பத்து செல்வம் 536 சம்பந்தம் உறவு, பற்று, இயைபு, சார்பு, தொடர்பு, பொருத்தம் 537 சம்பவம் நிகழ்ச்சி, செயல், 538 சம்பாஷணை உரையாடல் 539 சம்பாதித்தல் ஈட்டல், தேடல், தொகுத்தல் 540 சம்பிரதாயம் தொன்று தொட்ட வழக்கு, முன்னோர் நடை, பண்டைமுறை 541 சம்பூரணம் நிறைவு 542 சம்மதம் உடன்பாடு, ஒப்பு 543 சயநம் படுக்கை, உறக்கம் 544 சயம், ஜெயம் வெற்றி 545 சயிலம் மலை 546 சரசம் இனிய பண்பு, இனிய விளையாட்டு 547 சரசுவதி கலைமகள், நாமகள் 548 சரணம் அடைக்கலம், வணக்கம், கால், திருவடி 549 சரணாகதி புகலடைதல், அடைக்கலம் புகுதல் 550 சரணாரவிந்தம் திருவடித்தாமைரை 551 சரம் மாலை, அம்பு 552 சரவணம் நாணல், பொய்கை 553 சரிதம், சரித்திரம் வரலாறு 554 சரீரம் உடல், யாக்கை, மெய் 555 சர்ப்பம் பாம்பு 556 சருமம் தோல் 557 சருவம் எல்லாம் 558 சரோசம் தாமரை 559 சர்வகலாசாலை பல்கலைக்கழகம் 560 சர்வமானியம் இறையிலி 561 சர்வேஸ்வரன் எப்பொருட்கும் இறைவன் 562 சலசம் தாமரை 563 சலசந்தி கடலிணைக்கால் 564 சலசாட்சி தாமரைக்கண்ணி 565 சலம், ஜலம் நீர் 566 சலதோஷம் நீர்க்கோவை 567 சலநம் அசைவு 568 சல்லாபம் உரையாடல் 569 சவம் பிணம் 570 சனம், ஜனம் மக்கள், நரல் 571 சனனம், சன்மம் பிறப்பு 572 சனி காரி 573 சன்மார்க்கம் நன்னெறி 574 சன்மானம் பரிசு 575 சன்னல் பலகணி,சாளரம்; திட்டிவாயில். 576 சாகரம் கடல் 577 சாக்கிரதை விழிப்பு, உன்னிப்பு, எச்சரிக்கை 578 சாக்கிரம் நனவு 579 சாகை தங்குமிடம், வீடு 580 சாசனம் முறி 581 சாசுவதம் அழியாமை, அசையா நிலை, உறுதி, வீடுபேறு 582 சாடி தாழி 583 சாட்சி சான்று, கரி 584 சாஷ்டாங்கம் எட்டுறுப்பு 585 சாதகம் பயிற்சி, பிறந்தநாடகுறிப்பு, உதவி, காரியங்கைகூடல் 586 சாதம் சோறு 587 சாதனம் கருவி, இடம், பயிற்சி, உறுதிமுறி, அடையாளம், முயற்சி கைகூடல் 588 சாதாரணம் பொது 589 சாதி இனம், குலம், வகுப்பு 590 சாதித்தல் நிலைநிறுத்தல் 591 சாதியாசாரம் குலஒழுக்கம் 592 சாது துறவி 593 சாதுரியம் திறமை, வன்மை 594 சாத்திரம் கலை, நூல் 595 சாத்மிகம், சாத்துவிகம் அமைதித்தன்மை 596 சாந்தம் அமைதி, பொறுமை 597 சாந்திரம் நெருக்கம், திங்கட்டொடர்புடையது 598 சாபம் தீமொழி, வசவு, வில் 599 சாமர்த்தியம் வல்லமை, திறமை, கூறுபாடு 600 சாமான் பொருள்கள், தட்டுமுட்டுகள் 601 சாமி, சுவாமி கடவுள், தலைவன், அடிகள் 602 சாமீப்பியம் சிவனருகிருப்பு 603 சாயை நிழல் 604 சாயுச்சியம் சிவப்பேறடைவு 605 சாரதி வலவன் 606 சாராம்சம் சிறந்த பகுதி 607 சாரீரம் இனிய குரல், இன்னிசை, உடற்றொடர்பு 608 சாரூபம் சிவனுருவம் 609 சாலோகம் சிவவுலகு 610 சாவகாசம் ஒழிவு, ஓய்வு, வசதி, விரைவின்மை 611 சாவதானம் ஒழிவு, ஓய்வு, உன்னிப்பு 612 சிகரம் தலை, மலை, உச்சி, முகடு, குவடு 613 சிகிச்சை – மருத்துவம், பரிகாரம்   614 சிகை குடுமி, கூந்தல் 615 சிங்கம், சிம்ஹம் அரிமா, ஏறு 616 சிங்காசனம் அரியணை 617 சிங்காரம் ஒப்பனை, திருத்தம், அழகு 618 சிங்குவை வாய் 619 சிசு குழந்தை, மகவு 620 சிசுருஷை பணிவிடை 621 சிட்சை, சிஷை கற்பித்தல், கல்வி பயிற்றல், ஒறுத்தல் 622 சிருட்டி, சிருஷ்டி படைப்பு 623 சித்தம் உள்ளம், நினைவு, கருத்து 624 சித்தி பேறு, ஆக்கம் 625 சித்திரம் ஓவியம், படம் 626 சித்திரவதை வன்கொலை 627 சிநேகம், சிநேகிதம் நட்பு, கேண்மை 628 சிரஞ்சீவி நீடுவாழ்வோன் 629 சிரத்தை அன்பு, முதன்மை, உளத்திட்பம், விருப்பு 630 சிரமம் துன்பம், தொல்லை 631 சிரவணம் கேள்வி 632 சிரார்த்தம் இறந்தநாட்கடன் 633 சிருட்டி படைத்தல், ஸ்த்ரீதனம், ஸ்ரீதனம் – மகளுக்குக்கொடுக்கும் கொடை, மகட்கொடை 634 சிரேஷ்டம் சிறப்பு 635 சிரேஷ்டன் தலைவன், மூத்தோன் 636 சிலாகித்தல் புகழ்தல் 637 சிலாக்கியம் மேன்மை, நன்மை 638 சிலேட்டுமம் சளி, கோழை 639 சிவிகை பல்லக்கு 640 சிற்பம் கற்றச்சு 641 சின்னம் அடையாளம் 642 சின்னாபின்னம் உருக்குலைவு 643 ஸ்ரீமத் திருவாளர் 644 ஸ்ரீலஸ்ரீ மறைத்திருவாளர் 645 சீக்கிரம் விரைவு, ஒல்லை, கடிது 646 சீடன் மாணாக்கன் 647 சீணதசை அழிவுக்காலம், மழுக்கம் 648 சீதபேதி வயிற்றளைச்சல் 649 சீதம், சீதளம் குளிர்ச்சி 650 சீதோஷ்ணம் தட்பவெப்பம் 651 சீமந்தம் சூல்காப்பிடுஞ்சடங்கு 652 சீமந்த புத்திரன் தலைமகன் 653 சீமந்தினி பெண்மகள் 654 சீரணம் செரித்தல், பழுது 655 சீர்ணோத்தாரணம் பழுதுபார்த்தல் 656 சீலம் ஒழுக்கம் 657 சீவசெந்து உயிர்ப்பொருள் 658 சீவகாருண்ணியம் – உயிர்களிடத்தன்பு, அருள் ஒழுக்கம்   659 சீவனம் பிழைப்பு 660 சீவியம் வாழ்நாள், பிழைப்பு, வாழ்க்கை 661 சுகந்தம் நறுமணம் 662 சுகம் நலம், இன்பம் 663 சுகாதாரம் நலவழி 664 சுகிர்தம் நன்மை 665 சுக்கிரவாரம் வெள்ளிக்கிழமை 666 சுக்கிலபஷம் வளர்பிறை 667 சுக்கிலம் வெண்ணீறு, வெண்மை 668 சுதந்திரம் உரிமை 669 சுதேசம் தாய்நாடு 670 சுத்தம் தூய்மை, துப்புரவு 671 சுந்தரம் அழகு 672 சுபாவம் தன்மை, இயற்கை, இயல்பு 673 சுயபாஷை – தாய்மொழி   674 சுபிஷம் – செழிப்பு   675 சுயம்வரம் தான் விரும்பும் மணம் 676 சுயார்ச்சிதம் தான் தேடிய பொருள் 677 சுயேச்சை தன் விருப்பம் 678 சுரஸம் முறித்த சாறு 679 சுரம் காய்ச்சல், வெப்புநோய் 680 சுருதி குரல் 681 சுலபம் எளிது 682 சுவதந்திரம் உரிமை 683 சுவர்க்கம் துறக்கம், பேரின்பவீடு 684 சுவாசகாசம் இளைப்பிருமல் 685 சுவாசம் மூச்சு, உயிர்ப்பு 686 சுவாதிஷ்டானம் கொப்பூழ் 687 சுவீகாரம் தனதாக்குதல் 688 சுவேதம் வெண்மை 689 சுழுத்தி உறக்கம் 690 சூக்குமம் நுண்மை, அணு 691 சூசிகை ஊசி, யானை, துதிக்கை 692 சூதகம் தீட்டு 693 சூரணம் தூள் 694 சூரியன் ஞாயிறு, பகலவன், கதிரவன், பரிதி, என்றூழ், கனலி, எல்லோன், வெயிலோன், வெய்யோன் 695 சூலம் வேல் 696 சூன்யம் பாழ், இன்மை, இல்பொருள் 697 சேஷம் எச்சில், மிச்சம் 698 சேஷ்டன் தமையன், மூத்தோன் 699 சேஷ்டை குறும்பு, தமக்கை, அக்காள் 700 சேத்திரம் திருக்கோயில், திருப்பதி 701 சேமம் நலம், காவல், புதையல் 702 சேவகன் காவற்காரன், போர் மறவன் 703 சேவித்தல் தொழுதல், வணங்கல் 704 சேனாதிபதி படைத்தலைவன், சேனைத்தலைவன் 705 சைந்யம் படை 706 சைலம் மலை 707 சொஸ்தம் நலம், குணம் 708 சொப்பனம் கனவு 709 சோதரன் உடன்பிறந்தான் 710 சோதனை ஆராய்ச்சி, ஆய்வு, தேர்வு 711 சோதி, ஜோதி ஒளிவிளக்கம் 712 சோதிடர், சோசியர் கோள்நூலார், காலக்கணிதர், குறிப்பாளர் 713 சோத்திரம் செவி 714 சோபித்தல் ஒளிர்தல், விளங்கல் 715 சோமன் திங்கள், மதி 716 சோமவாரம் திங்கட்கிழமை 717 சோலி(தெலு) வேலை, தொழில் 718 சௌக்கியம் நலம், மகிழ்ச்சி 719 சௌஜன்யம் நல்லிணக்கம் 720 சௌந்தரம் அழகு 721 சௌபாக்கியவதி செல்வி, திருமகள் 722 ஞாதி – சுற்றம்   723 ஞானம் அறிவு, கல்வி, மெய்யுணர்வு, அருளறிவு 724 ஞாபகம் நினைவு 725 தகநம் எரித்தல், சுடுதல் 726 தக்கணம் உடன், தெற்கு 727 தசாவதாரம் பத்துப்பிறப்பு 728 தயை, தசா ஊண், புலால் 729 தட்சிணாமூர்த்தம் குருவடிவம், தென்முகக்கடவுள் 730 தட்சிணை, தக்கணை காணிக்கை 731 தண்டனை ஒறுப்பு, ஆணை, கட்டளை 732 தத்தம் கொடுத்தல், ஈகை 733 தத்துவம் உண்மை, மெய், பொருளியல் உண்மை 734 தநம், தனம் செல்வம், பொருள், கொங்கை 735 தநவான் செல்வன் 736 தந்தம் பல் 737 தந்தி கம்பி, மின்செய்தி, ஆண்யானை 738 தந்திரம் சூழ்ச்சி, நூல் 739 தபசு, தவசு தவம் 740 தபால் (இந்துஸ்) அஞ்சல் 741 தமரகம் உடுக்கை 742 தமாஷ் (இந்துஸ்) பகடி, விளையாட்டு 743 தம்பதி கணவனும் மனைவியும் 744 தம்பம், ஸ்தம்பம் தூண் 745 தயவு, தயா, தயை அன்பு, இரக்கம், கண்ணோட்டம் 746 தயிலம் எண்ணெய் 747 தரா நிலம், வையகம் 748 தராசு, திராசு துலாக்கோல், நிறைக்கோல் 749 தரிசனம் காட்சி, பார்வை, கண் 750 தரித்தல் அணிதல், பூணல், உடுத்தல், மேற்கொள்ளல் 751 தரித்திரம் வறுமை, எளிமை, நல்குரவு, மிடி, இன்மை 752 தருக்கம் அளவை, அளவைநூல் 753 தருணம் – வேலை, பொழுது   754 தருமம் அறம் 755 தலம், ஸ்தலம் இடம், கோயில், பதி 756 தலயாத்திரை திருக்கோயிற்பயணம், திருக்கோயிற்செலவு 757 தற்சமயம் இப்போது, இவ்வேளை 758 தாகம் விடாய், நீர்வேட்கை 759 தாசன் அடியான், அடிமை 760 தாநம், ஸ்தாநம் இடம், இருக்கை 761 தாபரம், தாவரம் நிலையியற்பொருள், நிற்பன, அசையாப்பொருள் 762 தாபித்தல் நிறுவுதல், நாட்டல், நிலைநிறுத்தல் 763 தாமசம், தாமதம் தாழ்த்தல், அட்டி, மயல் 764 தாமம் கயிறு, மாலை 765 தாம்பரபரணி பொருகை 766 தாரதம்மியம் ஏற்றத்தாழ்வு 767 தாற்பாரியம் கருத்துரை 768 தானம் ஈகை, கொடை 769 தானியம் கூலம் 770 திடம் வன்மை, உறுதி 771 திட்டி,திருட்டி கண், பார்வை, கண்ணேறு 772 திநம், தினம் நாள், ஞான்று 773 தியாகம் கொடை 774 தியானித்தல் நினைத்தல், வழிபடல் 775 திரம், ஸ்திரம் நிலை, உறுதி 776 திரயம் மூன்று 777 திரவியம் பொருள், செல்வம் 778 திராவகம் செய்நீர், சாரம் 779 திராட்சை கொடிமுந்திரி 780 திரி, ஸ்திரி பெண் 781 திருட்டாந்தம் சான்று, எடுத்துக்காட்டு, மேற்கோள் 782 திருத்தி, திருப்தி மனநிறைவு,அமைவு, சால்வு 783 திரோபவம் மறைத்தல் 784 திலகம் பொட்டு 785 திவ்வியம் நேர்த்தி, இனிமை, மேன்மை 786 தினசரி நாடோறும் 787 தீபஸ்தம்பம் விளக்குத்தண்டு, கலங்கரை விளக்கம் 788 தீபாராதனை ஒளியால் வழிபடுகை 789 தீரம் கரை 790 தீரன் திண்ணியன், ஆண்டகை, திரனாளன் 791 தீர்க்கதரிசி முக்காலவுணர்வினன், மெய்க்காட்சியாளன் 792 தீர்க்கம் தெளிவு 793 தீர்த்தம் புனிதநீர், திருக்குளம் 794 தீவாந்தரம் தீவு, வெளி 795 தீவிரம் விரைவு 796 துக்கம் துன்பம், பரிவு, கவலை, வருத்தம், துயரம் 797 துஷ்டன் தீயவன், பட்டி, வம்பன் 798 துதி, ஸ்துதி வணக்கம், வழுத்துரை 799 துரிதம் விரைவு 800 துரியம் பேருறக்கம் 801 துரியாதீதம் உயிர்ப்படக்கம் 802 துரோகம் இரண்டகம், வஞ்சனை 803 துவசம் கொடி 804 துவாரம் வாயில், புழை, துளை 805 துவேஷம் பகை, வெறுப்பு 806 தூஷணை இகழ்ச்சி, பழி, பழிச்சொல் 807 தூதர் ஒற்றர், வேவுகாரர் 808 தூபம் புகை 809 தூபி, ஸ்தூபி முடி, 810 தூரதிருஷ்டிக்கண்ணாடி தொலைநோக்காடி 811 தூரம் சேய்மை, தொலைவு, எட்டாக்கை 812 தூலம் பருமை 813 தேகம் உடல், யாக்கை, மெய் 814 தேகவியோகம் சாக்காடு 815 தேகாப்பியாசம் உடற்பயிற்சி 816 தேசசு ஒளி 817 தேசம் நாடு 818 தேயு அனல் 819 தேவபக்தி, தெய்வபக்தி கடவுட்பற்று, கடவுளிடத்தன்பு, தெய்வநேயம் 820 தேவன் இறைவன், தலைவன் 821 தேவஸ்தானம் கடவுள் நிலையம், கோயில் 822 தேவாதீனம் கடவுட்செயல் 823 தேவி இறைவி, அரசி, தலைவி 824 தைரியம் உறுதி, திட்பம், ஆண்மை, ஊக்கம் 825 தைலம் எண்ணெய் 826 தொக்கு மெய்தோடம், 827 தோஷம் குற்றம் 828 தோத்திரம் வாழ்த்து, வழுத்து 829 நகல்(அராபி) – படி   830 நகுலம் – கீரி   831 நடராஜாமூர்த்தி, நடராஜன் கூத்தன், அம்பலவாணன் 832 நட்சத்திரம் மீன், வெள்ளி, நாள் 833 நட்டம், நஷ்டம் கேடு, இழப்பு 834 நதி ஆறு, யாறு 835 நந்தர் இடையர் 836 நந்தவனம், நந்தனவனம் பூந்தோட்டம், பூங்கா 837 நபர் (அராபி) ஆள் 838 நமஸ்காரம் வணக்கம் 839 நயம் நன்மை 840 நயனம் கண் 841 நரகம் நிரயம், அளறு 842 நரன் மனிதன் 843 நர்த்தனம் கூத்து 844 நவக்கிரகம் ஒன்பது கோள் 845 நவதானியம் ஒன்பது வகைத்தவசம் 846 நவநீதம் வெண்ணெய் 847 நவீனம் புதுமை 848 நாகம் பாம்பு 849 நாசம் அழிவு, கேடு 850 நாசி மூக்கு 851 நாஸ்திகன் தெய்வமில்கொள்கையான் 852 நாதம் ஒலி, ஓசை, செம்பால், செந்நீர் 853 நாதன் தலைவன் 854 நாநாவிதம் பலவகை 855 நாபிதன், நாவிதன் மயிர்வினைஞன் 856 நாமம் பெயர் 857 நாயகன் தலைவன் 858 நாயகி தலைவி 859 நாராசம் இருப்பாணி 860 நாரிகேளம் தேங்காய் 861 நிக்கிரகம் அழிக்கை, ஒழிப்பு 862 நிசம் உண்மை, மெய் 863 நிசி இரவு 864 நிச்சயம் உறுதி, மெய், துணிவு, திண்ணம், தேற்றம் 865 நிஷ்டூரம் கொடுமை 866 நிதரிசனம் கண்கூடு 867 நிதானம் மதிப்பு 868 நிதி செல்வம், வைப்பு, பொருள் 869 நித்தியம் நாடோறும், எப்பொழுதும், அழியாமை 870 நித்திரை தூக்கம், துயில், உறக்கம், கண்படை 871 நிந்தனை இகழ்ச்சி, பழிப்பு 872 நிபந்தனை கட்டுப்பாடு, உறுதி, ஏற்பாடு 873 நிபுணர் தேர்ந்தவர், வல்லவர் 874 நிமிஷம் நொடிப்பொழுது, நொடி 875 நிமித்தம் குறி, காரணம், பொருட்டு, அடையாளம் 876 நியதி ஊழ், செயகடன், முறை, ஒழுங்கு, பிறழா நிகழ்ச்சி 877 நியமம் ஒழுங்கு, முறை, நெறி, நாட்கடன் 878 நியமனம் கட்டளை, ஒழுங்கு 879 நியமித்தல் அமைத்தல், ஏற்படுத்தல் 880 நியாயம் நெறி, முறை, நடுநிலை 881 நியாதிபதி முறைமன்றத்தலைவர், நடுவர் 882 நிருணயம் உறுதி 883 நிருமூலம் அடியற்றது, அழிவு, வேரோடு கல்லல் 884 நிருவாகம் கொண்டு நடத்துதல், பொருப்பு 885 நிருவாணம் உடையின்மை, முண்டம், பற்றின்மை 886 நிரூபித்தல் மெய்ப்பித்தல், நிலைபெறுத்தல் 887 நிர்ப்பந்தம் நெருக்கம், தொல்லை, இடர், வலுகட்டாயம் 888 நிவர்த்தி, நிவிர்த்தி விடுதலை, நீக்கம் 889 நீசன் கீழ்மகன், தாழ்ந்தோன் 890 நீதி நெறி, முறை, அறம் 891 நீதிஸ்தலம் முறைமன்றம் 892 நூதனம் புதுமை 893 நேத்திரம் கண் 894 பகவன, பகவான் கடவுள், பெருமாள் 895 பகிஷ்காரம் விலக்கு 896 பகிரங்கம் வெளிப்படை 897 பக்குவம் தகுதி, நிலை 898 பங்கஜம் தாமரை, முளரி 899 பங்கம் குறை, பழுது, சேறு, குற்றம் 900 பசார் (பார்சி) சந்தை, அங்காடி 901 பசு ஆ, உயிர் 902 பச்சாத்தாபம் கண்ணோட்டம், கழிவிரக்கம் 903 பஞ்சபாதகன் ஐம்பெருங்குற்றத்தான் 904 பஞ்சாட்சரம் ஐந்தெழுத்து 905 பட்சணம் தின்பண்டம 906 பட்சம் உருக்கம், அன்பு 907 பட்சி பறவை, புள் 908 பட்டாபிஷேகம் முடிசூட்டல் 909 பண்டிகை பெருநாள், திருவிழா 910 பண்டிதன் புலவன், அறிஞன், மருத்துவன் 911 பதட்டம் பதறுதல், விரைதல், அஞ்சல் 912 பதம் சொல், விலை 913 பதார்த்தம் சொற்பொருள், பொருள் 914 பதி கடவுள் 915 பதிவிரதை கற்பரசி 916 பதுமாவதி, பத்மாசநி திருமகள் 917 பத்தர் அன்பர, தொண்டர் 918 பத்தி, பக்தி அன்பு, நேயம், பற்று 919 பத்தியம் மருந்துணா, செய்யுள் 920 பத்திரம் இல்லை, ஆவணம் 921 பத்திரிகை செய்தித்தாள், செய்தி இதழ் 922 பந்தம் உறவு, தொடர்பு, கட்டு 923 பந்தி வரிசை, தொகுதி 924 பயங்கரம் கொடுமை, அச்சம் 925 பயம் அச்சம் 926 பரஸ்பரம் ஒருவர்க்கொருவர் 927 பரதேசம் பிறர்நாடு 928 பரமகதி வீடுபேறு, மேல்நிலை 929 பரம்பரை கால்வழி, தலைமுறை 930 பரவசம் தன்னுணர்வின்னமை 931 பராக்கிரமசாலி ஆண்டகை 932 பரிகாசம் பகடி, ஏளனம் 933 பரிசம் ஊறு 934 பரிசுத்தம் தூய்மை, துப்புரவு, மாசின்மை, புனிதம் 935 பரிதாபம் இரக்கம் 936 பரிமாணம் அளவு 937 பரிமிதம் அளவுபட்டது 938 பரீட்சை தேர்வு 939 பருவதம், பர்வதம் மலை 940 பரோபகாரம் உதவி, கைம்மாறு கருதா உதவி 941 பர்த்தா கணவன் 942 பலஹீனம் வலுககுறைவு 943 பலம் பலம், வலிவு 944 பலன் பயன் 945 பலாத்காரம், பலவந்தம் வலுகட்டாயம் 946 பலி இறை, காணிக்கை, வேள்வி, கடவுளுணா, ஒப்புவித்தல் 947 பலித்தல் கைகூடுதல், பயன்றருதல் 948 பவனம் வீடு 949 பாக்கியம் பேறு, செல்வம், நல்வினை 950 பாசம் – தளை, கட்டு, கயிறு, அன்பு   951 பாஷை மொழி 952 பாடாணம் நஞ்சு 953 பாடியம், பாஷியம் அகலவுரை, விரிவுரை, பேருரை 954 பாணி கை 955 பாதகம் தீமை 956 பாதம் தாள், கால, அடி 957 பாதை வழி, பாட்டை 958 பாத்தியம் உரிமை 959 பாத்திரம் ஏனம், களம, தகுதி, உரிமை 960 பாநகம் பருகுநீர், குடிநீர் 961 பாபமோசனம் தீவினைநீக்கம் 962 பாபி தீயோன் 963 பாயுரு எருவாய் 964 பாரம் சுமை, பொறை, கடமை 965 பாரியா, பாரியை மனைவி 966 பார்வதி மலைமகள் 967 பாலகன் குழந்தை 968 பாலப்பருவம் பிள்ளைப்பருவம் 969 பால்யர் இளைஞர் 970 பாவனை கற்பனை, ஒப்பு, எண்ணம், நினைப்பு 971 பாஸ்கரன் பகலோன் 972 பிங்கலை வலதுமூச்சு 973 பிசாசு பேய், அலகை 974 பிச்சை,பிட்சை இரப்பு, ஐயம் 975 பிச்சைக்காரன் இரப்போன் 976 பிஞ்ஞகம் தலைக்கோலம் 977 பிடிவாதம் விடாப்பிடி 978 பிதா தந்தை, தகப்பன், அத்தன 979 பிதிரார்ச்சிதம் முன்னோர் தேட்டம் 980 பிதிர்க்கடன் மூதாட்கள் கடன், தென்புலத்தார் கடன் 981 பிநாகம் வில் 982 பிந்நம் சிதைவு, வேறுபாடு 983 பிரகடனம் விளம்பரம் 984 பிரகதாம்பாள் பெரியநாகயகி 985 பிரகஸ்பதி வியாழன் 986 பிரகாசம் ஒளி, துலக்கம், வெளிச்சம் 987 பிரகிருதி இயற்கை, பகுதி 988 பிரக்கினை உணர்வு 989 பிரசங்கம் விரிவுரை, சொற்பொழிவு 990 பிரசண்டமாருதம் பெரும்புயல், பெருங்காற்று 991 பிரசவம் பிள்ளைப்பேறு, கருவுயிர்ப்பு 992 பிரசாதம் படைப்பு, அருள் 993 பிரசாரம் பரப்புதல் 994 பிரசித்தி வெளிப்படை, அறிவிப்பு, புகழ்பாவல் 995 பிரசுரம் வெளியீடு 996 பிரதட்சிணம் வலம்வருதல் 997 பிரணவம் ஓங்காரம் 998 பிரதானம் முதன்மை, சிறப்பு 999 பிரதி படி 1000 பிரதிகூலம் மாறுபாடு, எதிர் 1001 பிரதிக்கினை உறுதி, ஆணை, மேற்கோள் 1002 பிரதிஷ்டை நிலைபெறுத்தல், கோயில் கொள்ளுவித்தல் 1003 பிரதிதினம் நாடோறும், ஒவ்வொரு நாளும் 1004 பிரதிநிதி ஆணையாளர் 1005 பிரதியுபகாரம் கைம்மாறு 1006 பிரதிவாதி எதிர் வழக்காளி 1007 பிரதேசம் இடம் 1008 பிரத்தாபம் அறிவித்தல், வெளிப்படுத்தல் 1009 பிரத்தியஷம் கண்கூடு, தெளிவு 1010 பிரத்தியேகம் தனிமை 1011 பிரபஞ்சம் உலகம் 1012 பிரபந்தம் நூல், நூற்றொகுதி 1013 பிரபல்லியம் புகழ், முதன்மை, சிறப்பு 1014 பிரபாவம் புகழ், பெருமை 1015 பிரபு பெருந்தகை, பெருஞ்செல்வன், தலைவன் 1016 பிரமசாரி மணமாகாதவன் 1017 பிரமா நான்முகன் 1018 பிரமாணம் அளவை, தலைமை, மேற்கோள், ஆணை, கட்டளை 1019 பிரமாண்டம் பேருலகம் 1020 பிரமாதம் மிகுதி 1021 பிரமானந்தம் பேரின்பம் 1022 பிரமித்தல் மலைத்தல், திகைத்தல், மருளல் 1023 பிரமேயம் அளக்கப்படும் பொருள் 1024 பிரமை மயக்கம், அறியாமை 1025 பிரமோற்சவம் பெருவிழா 1026 பிரயத்தனம் முயற்சி 1027 பிரயாசை முயற்சி, வருத்தம், பாடு, உழைப்பு, தொல்லை 1028 பிரயாணம் பயணம், வழிப்போக்கு, வழிச்செலவு, செலவு 1029 பிரலாபம் புலம்பல் 1030 பிரவர்த்தி முயற்சி, செய்கை 1031 பிரவாகம் வெள்ளப்பெருக்கு 1032 பிரவேசம் நுழைவு, முயற்சி 1033 பிரளயம் அழிவுகாலம், உலக ஒடுக்கம், வெள்ளம் 1034 பிரளயாகலர் இருமலக்கட்டினர் 1035 பிரகாரம் கோயிற்சுற்று 1036 பிராகாமியம் நிறைவுண்மை 1037 பிராணவாயு உயிர்க்காற்று, உயிர்வளி, உயிர்ப்பு 1038 பிராணி உயிரி, சிற்றுயிர் 1039 பிராது (அராபி) முறையீடு, முறைப்பாடு 1040 பிராப்தம் ஊழ்வினை 1041 பிராப்தி விரும்பியதெய்தல் 1042 பிராமணன் பார்ப்பான் 1043 பிரார்த்தனை நேர்த்திக்கடன், வேண்டுகோள் 1044 பிரியம் அன்பு, விருப்பம் 1045 பிரீதி அன்பு, உருக்கம், அவா 1046 பிருதிவி மண் 1047 பிரேதம் பிணம் 1048 பிரேரேபித்தல் முன்மொழிதல் 1049 பீசம் முளை, விதை 1050 பீடம் இருக்கை, மேடை 1051 பீடை – துன்பம், பீழை, நோய்   1052 பீதாம்பரம் பொற்பட்டாடை 1053 புஸ்தகம், புத்தகம் சுவடி, நூல் 1054 புஷ்டி பருமன், தடிப்பு 1055 புட்பம், புஷ்பம் பூ, மலர் 1056 புட்பராகம் வெள்ளைக்கல் 1057 புட்பவதி பூப்பானவள் 1058 புண்ணிய திநம் நன்னாள் 1059 புண்ணிய பாவம் நல்வினை தீவினை, அறம் மறம் 1060 புதன் அறிவன் 1061 புத்தி உணர்ச்சி, அறிவு 1062 புத்திரன் புதல்வன், மகன், மைந்தன், கான் முளை 1063 புத்திரி புதல்வி, மகள் 1064 புயபலம், புஜபலம் தோள்வலி 1065 புராணம் பழங்கதை, பழைய, வரலாறு 1066 புராதனம் பழமை, தொன்மை 1067 புருடன் ஆண்மகன், கணவன் 1068 புருடார்த்தம் உறுதிப்பொருள் 1069 புரோகிதன் வேள்வி செய்வோன் 1070 புவனி, புவி இடம் 1071 புனர்ப்பாகம் சோற்றின் மறுபால், தெளு 1072 பூகம்பம் நிலா நடுக்கம் 1073 பூகோள சாஸ்திரம் நிலநூல் 1074 பூசாரி வழிபாடு செய்வோன் 1075 பூசை வழிபாடு, வணக்கம் 1076 பூஷணம் அணிகலன், அணி 1077 பூச்சியம் இன்மை, அருமை 1078 பூதம் முதற்பொருள், முதல், புலன், பேய் 1079 பூமி நிலம், உலகு 1080 பூரணம் நிறைவு, எல்லாம் 1081 பூரித்தல் நிறைதல் 1082 பூர்த்தி முடிவு, நிறைவு 1083 பூர்வ சென்மம் – முன்பிறப்பு   1084 பூர்வபஷம் வளர்பிறை 1085 பூர்விகம் பழமை 1086 பேதம் ஒவ்வாமை, வேற்றுமை, வேறுபாடு 1087 பைத்தியம் பித்து, வெறி, கோட்டி 1088 பொக்கிஷம் (தெலு) பொருட்களஞ்சியம், பொக்கிஷசாலை, கருவூலம் 1089 போகம் இனபம், துய்ப்பு, நுகர்பொருள் 1090 போசனம் உணவு, சோறு, உண்டி, ஊண் 1091 போஷகர் ஊட்டகர் 1092 போஷணை நுகர்பொருள் 1093 போதனை கற்பனை 1094 போதை வெறி, மயக்கம் 1095 பெளதிகசாஸ்திரம் இயற்கைப்பொருள் நூல் 1096 பெளத்திரன் பேரன் 1097 பெளத்திரி பேர்த்தி 1098 பெளர்ணமி, பூரணை முழுநிலா 1099 பெளவம் கடல் 1100 வகித்தல் பொறுத்தல், பூணல், ஏற்றல் 1101 வக்கிரம் வளைவு 1102 வசநம் உரைநடை 1103 வசந்தம் தென்றல்காற்று, மணம் 1104 வசித்தல் உறைதல், வாழ்தல் 1105 வசியம், வசீகரம் கவர்ச்சி 1106 வச்சிரம் உறுதியானது 1107 வஸ்திரம் ஆடை, துணி, கூறை 1108 வஸ்து பொருள் 1109 வண்ணம், வர்ணம் நிறம், எழில், அழகு 1110 வதந்தி பேச்சு, பலரறிசொல் 1111 வதுவை மணம், மணப்பெண் 1112 வது பெண் 1113 வநம் காடு 1114 வநவாசம் காடுறை வாழ்க்கை 1115 வந்தனம் வணக்கம், வழிபாடு 1116 வந்தனோபசாரம் வணக்கவுரை   1117 வமிசம், வம்சம் கால்வழி, பரம்பரை, தலைமுறை 1118 வயசு, வயது ஆண்டு, அகவை 1119 வயம் அதுவாதல், வழி 1120 வயிரம் கூர்மை, ஒளிமணிக்கல், காழ்ப்பு 1121 வயோதிகம் முதுமை 1122 வரம் பேறு, மேன்மை, அருள் 1123 வருக்கம், வர்க்கம் இனம், வகுப்பு, ஒழுங்கு 1124 வருடம் ஆண்டு 1125 வருணம் நிறம், குலம் 1126 வருணனை ஒப்பனை 1127 வர்த்தமானம் செய்தி 1128 வல்லபம் வலிமை, ஆற்றல், திறம் 1129 வாகனம் ஊர்தி, அணிகம் 1130 வாக்கியம் சொற்றொடர் 1131 வாக்கு, வாயுரை சொல், மொழி 1132 வாக்குத்தத்தம் உறுதிமொழி 1133 வாகுமூலம் உறுதிச்சொல் 1134 வாசகம் சொல் 1135 வாசம் மணம், இருப்பு 1136 வாசனை மணம் 1137 வாஞ்சை விருப்பம், அவா 1138 வாதம் காற்று, குளிர்ச்சி, காற்றுப்பிடிப்பு, வழக்கு 1139 வாதனை துன்பம், வருத்தம் 1140 வாதிதல் வழக்கிடுதல் 1141 வாத்சல்யம் அன்பு, விருப்பம் 1142 வாத்தியம் இசைக்கருவி 1143 வாநரம் குரங்கு 1144 வாந்தி வாயாலெடுப்பு, கக்கல் 1145 வாந்தி பேதி கக்கற் கழிச்சல் 1146 வாமம் அழகு, இடப்பக்கம் 1147 வாயு கால, காற்று 1148 வாரம் கிழமை, அன்பு 1149 வாராவதி பாலம் 1150 வார்த்தை சொல் 1151 வாலிபம் இளமை 1152 விகடன் பகடி, வேடிக்கை 1153 விகற்பம், விகாரம் வேறுபாடு 1154 விகாரம் அழகின்மை, வேறுபாடு 1155 விகிதம் நேயம், நட்பு, விழுக்காடு 1156 விக்கிரமம் உருவம், பருப்பொருளுரு 1157 விக்கிநம் இடையூறு, தீங்கு 1158 விஜயம் வெற்றி, எழுந்தருளல் 1159 விசாரணை ஆராய்ச்சி, கேள்வி 1160 விசாரம் கவலை, எண்ணம் 1161 விசாலம், விஸ்தீரணம் விரிவு, அகலம, பெருக்கம் 1162 விசித்திரம் வியப்பு, புதுமை 1163 விசுவாசம் நம்பிக்கை, உண்மை 1164 விசேடம் மேன்மை, சிறப்பு 1165 விச்சை, வித்தை அறிவு 1166 விஞ்ஞாபனம் விண்ணப்பம், முறையீடு, வேண்டுகோள் 1167 விடம், விஷம் நஞ்சு 1168 விடயம், விஷயம் பொருள், நுதலிய பொருள் 1169 விட்டுணு, விஷ்ணு திருமால் 1170 விதண்டாவாதம் அழிவழக்கு 1171 விதந்து, விதவை கைம்பெண், அருதாலி 1172 விதம் வகை, ஆறு, வழி 1173 விதி ஊழ், தெய்வம், முறை, செயற்கை, கட்டளை 1174 விதேயன் பணிவுள்ளவன் 1175 விஸ்தாரம் விரிவு 1176 வித்தியாசம் வேறுபாடு, ஏற்றத்தாழ்வு, வேற்றுமை 1177 வித்துவான் புலவன் 1178 விந்து ஒலிமுதல் 1179 விநயம் வணக்கம், அறிவு 1180 விநாயகர் பிள்ளையார் 1181 விநாயகர் சதுர்த்தி பிள்ளையார் நோன்பு 1182 விந்தை, வினோதம் புதுமை 1183 விபத்து இக்கட்டு, இடையூறு 1184 விபரீதம் வேறுபாடு, திரிபு 1185 விபூதி திருநீறு, நீறு 1186 விமோசனம் நிகம், விடுதலை 1187 வியபிசாரி ஒழுக்கமிலான் 1188 வியவகாரம் வழக்கு 1189 வியாக்கியாநம் விரிவுரை 1190 வியாசம் கட்டுரை 1191 வியச்சியம் வழக்கு 1192 வியாஜம் தலைக்கீடு 1193 வியாதி நோய், பிணி 1194 வியாபாரம் வாணிபம், கொண்டுவிற்றல், பண்டமாற்று 1195 விரதம் நோன்பு, தவம் 1196 விருச்சிகம் தேள் 1197 விருட்சம் மரம் 1198 விருத்தன் கிழவன், முதியோன் 1199 விருத்தாசலம் பழமலை 1200 விருத்தாந்தம் வரலாறு 1201 விருத்தி ஆக்கம், பெருக்கம் 1202 விரோதம் பகை, முரண், மாறுபாடு 1203 விலாசம் முகவரி 1204 விவகாரம் வாய்பாடு, வழக்கு 1205 விவசாயம் பயிர்த்தொழில், உழவுத்தொழில், வேளாண்மை 1206 விவரணம் விளக்கம் 1207 விவாகம் திருமணம், மன்றல் 1208 விவாதம் வழக்கு 1209 விவேகம் பகுத்தறிவு, அறிவு 1210 வீதம், விகிதம் விழுக்காடு 1211 வீதி தெரு 1212 வீரர் மள்ளர், மறவர் 1213 வீரியம் மறம், ஆண்மை 1214 வெகுமானம் பரிசு, கொடை 1215 வேகம் விரைவு 1216 வேடம், வேஷம் கோலம் 1217 வேதனம் கூலி 1218 வேதனை துன்பம் 1219 வேதாந்தம் மறைமுடிவு 1220 வேதாரண்யம் மறைக்காடு 1221 வேதியர் அந்தணர், பார்ப்பார் 1222 வைகுண்டம் திருமாலுலகு 1223 வைசூரி அம்மைநோய் 1224 வைடூரியம் பூனைக்கண்மணி, ஒளிமணி 1225 வைதிகம் மறையியல் நெறி 1226 வைத்தியம் மருத்துவம் 1227 வைபவம் கொண்டாட்டம், நிகழ்ச்சி 1228 வைராக்கியம் வெறுப்பு 1229 மகத்துவம் மேன்மை 1230 மகாராசன் அரசன், செல்வன் 1231 மகா பெரிய, மிகுதி, மேன்மை 1232 மகாத்மா பெரியோன் 1233 மகிமா பருமை 1234 மகிமை பெருமை, மேன்மை 1235 மகுடம் தலையணி, முடி 1236 மசானம், மயாநம் சுடுகாடு 1237 மச்சம் – மீன்   1238 மணிபூரகம் மேல் வயிறு 1239 மண்டூகம் தவளை 1240 மதம் கொழுப்பு, கொள்கை 1241 மது கள், தேன் 1242 மதுகரம் வண்டு 1243 மத்திபம், மத்திமம் நடுநிலை, நடு 1244 மத்தியானம் நண்பகல் 1245 மநசு உள்ளம், மனம் 1246 மநஸ்தாபம் துன்பம், மனவருத்தம் 1247 மநநம் இடையறா நினைவு 1248 மநப்பூர்வம் முழுமனது 1249 மநோகரம் உள்ளக்கவர்ச்சி 1250 மநோராச்சியம் மனக்கோட்டை, வீண் எண்ணம் 1251 மந்தம் செரியாமை, சோம்பல் 1252 மந்தாரம் மப்பு, மழைவானம் 1253 மந்திரம் மறைமொழி 1254 மந்திரி அமைச்சன் 1255 மமகாரம் எனதென்றல் 1256 மரணபரியந்தம் இறக்குமளவும் 1257 மரணம் சாவு, இறப்பு, சாக்காடு 1258 மாசூல் (இந்துஸ்) விளைவு 1259 மாதம் திங்கள் 1260 மாதா தாய், அன்னை 1261 மாதாந்தம் திங்களிறுதி 1262 மாத்திரம் மட்டும் 1263 மாத்திரை அளவு 1264 மாநபங்கம் பெருமைக்குறைவு, மானக்கேடு 1265 மாநியம் இறையிலி நிலம் 1266 மாந்தம் செரியாமை 1267 மாமிசபட்சணம் ஊனுணா 1268 மாமிசம் இறைச்சி, ஊன், புலால் 1269 மாலுமி மீகாமன் 1270 மிதம அளவு, மட்டு 1271 மித்திரன், மித்துரு நட்பு, நண்பு 1272 மிருகம் விலங்கு 1273 மிருதங்கம் மத்தளம் 1274 மிருது மென்மை, நொய்மை 1275 மிலேச்சன் அறிவிலான், வேடன் 1276 மீனாட்சி கயற்கண்ணி 1277 முகஸ்துதி முகமன் 1278 முகூர்த்தம் முழுத்தம், நல்வேளை 1279 முக்கியம் முதன்மை 1280 முத்தி வீடுபேறு 1281 முத்திரை அடையாளம், பொறி 1282 மூடர் அறிவிலார் 1283 மூர்க்கன் அறிவிலான், முருடன் 1284 மூர்ச்சை அறிவு மயக்கம், களைப்பு, உணர்ச்சியின்மை 1285 மூர்த்தி கடவுள் 1286 மூலதனம் முதற்பொருள், விடுமுதல் 1287 மேகம் முகில், எழிலி, வான் 1288 மேடம் ஆடு 1289 மோகம் அவா, மயக்கம், பெருவேட்கை, விருப்பம், மருள் 1290 மோட்சம் வீடு, துறக்கம் 1291 மெளனம் அடக்கம், பேசாமை 1292 யசமானன் தலைவன் 1293 யதார்த்தம் மெய், உண்மை 1294 யதேச்சை விருப்பம், இயற்கை 1295 யத்தனம் முயற்சி 1296 யாகம் வேள்வி 1297 யாசகம் இரப்பு 1298 யாதவன் இடையன் 1299 யாத்திரை வழிச்செலவு , வழிப்பயணம், ஊர்ப்பயணம் 1300 யுகம் ஊழி 1301 யுத்தகளம் போர்முனை, அமர்க்களம் 1302 யுத்தி, யுக்தி சூழ்ச்சி, பொருந்துமாறு 1303 யூகம் நுண்ணறிவு, சூழ்ச்சி, கருங்குரங்கு 1304 யோகஷேமம் நலச்செய்தி 1305 யோகம் தவநிலை, ஒன்றுதல், மனவொருக்கம், நல்வினை 1306 யோக்கியம், யோக்கியதை தகுதி 1307 யோசனை ஓர்வு, ஆராய்ச்சி, சூழ்ச்சி 1308 ரசம் சுவை 1309 ரசீது பற்றுமுறி 1310 ரஸ்தா பெரியதெரு, பாட்டை 1311 ரணம் போர், புண் 1312 ருசுப்படுத்தல் மெய்ப்பித்தல் 1313 ருதுமங்களஸ்நானம் பூப்புநீராட்டு 1314 ரூபம் வடிவம்
 
 
 

தமிழர்தம் உடம்பொடு உயிரிடையென்ன வள்ளுவம் - சுப.சோமசுந்தரம்

6 months 2 weeks ago

                     தமிழர்தம்  உடம்பொடு  உயிரிடையென்ன  வள்ளுவம்

                                                                                                   -சுப.சோமசுந்தரம்     

                                                இப்போதெல்லாம்  முன்  எப்போதும்  இல்லாத அளவிற்கு  வள்ளுவம்  தமிழர்தம்  வாசிப்பில்  கலந்ததோ  என்னவோ, சுவாசிப்பில்  கலந்தாற்  போன்ற உணர்வு. இதற்கெல்லாம் தமிழ் உணர்வாளர்க்கு  நன்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை; அவர்கள்  எக்காலத்தும்  வாழ்ந்தவர்தாமே! நேற்று  பெய்த மழையில்  முளைத்த  காளான்களாய், திடீரென  உறவாடிக்  கெடுக்க  நினைக்கும்  உன்மத்தர்க்கே  நம்  நன்றி  உறித்தாகுக!

                   ‘ மழித்தலும்  நீட்டலும்  வேண்டா  உலகம்

                      பழித்தது  ஒழித்து  விடின் ’             (குறள்-280)    

என்ற  வள்ளுவனுக்கே  காவியுடுத்திப்  பட்டை  தீட்டினர்  நயவஞ்சகத்தையே  தொழிலாய்க்  கொண்ட  கூட்டத்தினர். குறுக்கு  சால்  ஓட்டித்  தமிழ்  நிலத்தில்  காலூன்ற  இவர்களுக்கு  உலகப்  பொதுமறையா  கிடைத்தது? பொய்யே  மொழியாய்க்  கொண்டோர்க்குப்  பொய்யா  மொழியா? நிற்க. இவர்களின்  எதிர்மறையை  நேர்மறையாய்க்  கொள்வோமே! கற்றார்  எனக்  காட்டிக்  கொள்ளும்  இவர்களையும்  கல்வி அற்றாரையும்  விடுத்து, ஏனைய  நம்மிடம்  வள்ளுவன்  கொண்ட  உறவும்  பரிவும்தான்  என்ன  என்பதை  இவர்கள்  முன்  அலசுவோமே! என்னைப்  போல்  உங்கள்  அனைவர்க்கும்  வாழ்வில்  குறளனுபவம்  வாய்க்கப்  பெற்றிருக்கும்  என்பதில்  ஐயமில்லை. இப்போது  இம்முனையில்  எழுத்தாணி  என்  கையில். சற்று  நேரத்திற்கு  நான்  மட்டும்தான்  உங்களிடம்  பேச  முடியும்!

                                  இலக்கிய  உலகில்  உங்களில்  பெரும்பான்மையினரைப்  போல்  நானும்  எந்தப்  பகுதியிலும்  துறை  போகியவன்  இல்லை. அஃதாவது  இலக்கியமே  வாழ்வாகக்  கொண்ட  பேறு  பெறவில்லை. ஆனால்  அன்றாட நிகழ்வுகளில்  போகிற  போக்கில் வள்ளுவனை  நினைத்தால், அது  வாழ்வே  இலக்கியமாகக்  கொள்ளும்  பேறுதானே!

                                 மதியம்  ஒரு  மணிவரை  வகுப்பென்றால், சிலசமயம்  சுமார்  ஐந்து  நிமிடங்கள்  அதிகம்  வகுப்பெடுக்கும்  சூழ்நிலை  வரலாம். அப்போது  ஆசிரியனாகிய  நான்  வேடிக்கையாய் 

                ‘ செவிக்குண  வில்லாத  போழ்து  சிறிது

                  வயிற்றுக்கும்  ஈயப்  படும் ’             (குறள்-412)

 என்று  ஆரம்பகாலத்தில்  சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போதெல்லாம்  அம்மாதிரி  சூழ்நிலையில், “குறள்  சொல்வோமா?”  என நான்  கேட்க  மாணவர்களே  ஒருமித்த  குறலில்  அக்குறளைச்  சொல்லி  முடிப்பது  என்  செவிக்கின்பம். பசி  வயிற்றைக்  கிள்ள  அவர்கள்  உள்ளுக்குள்  என்னை  வசை  பாடுவது  இதுவரை  என்  காதில்  கேட்கவில்லை.           

                                  மேற்கூறிய  குறள்  தொடர்பாக  இன்னொரு  நிகழ்வும்  உண்டு. நிகழ்ச்சியொன்று  கால தாமதமாகி  மதியம்  இரண்டு  மணிக்கு  நன்றியுரை  சொல்ல  நான்  அழைக்கப்பட்டேன். “சிறிது  வயிற்றுக்கும்  ஈயப்படும்  எனும்  தருணத்தில்  நன்றி  சொல்ல  வந்துள்ள  பரிதாப  நிலை  எனது”  என்ற  பீடிகையோடு  ஆரம்பித்தேன். அந்நிகழ்ச்சி  கீழடி  ஆய்வும்  அரசியலும்  பற்றியது. அருமையானதொரு  சொற்பொழிவு  நிகழ்த்தி  அமர்ந்திருந்தார்  பேரா.கருணானந்தம். அவரது  பொழிவுகளை  ஏற்கெனவே  இணையத்தில்  பார்த்தும்  கேட்டும்  இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு  பொழிவும்,  நாம்  எவ்வளவு  அறியாமையிலிருக்கிறோம்  என்பதை  அவர்  சொல்லாமலே  நமக்கு  உணர்த்தவல்லது. எனவே  எனது  நன்றியுரையில்  ‘அறிதொறும்  அறியாமை  காண  வைக்கும்  சான்றாண்மை’  என  அவரைப்  பாராட்டினேன். நிகழ்ச்சி  முடிந்ததும்  தமிழுணர்வாளரான  என்  நண்பரொருவர்  என்னைக்  கிண்டலாகப்  பாராட்டினார், “பலே  ஆளுய்யா  நீர்! காமத்துப்பாலில்  வேறு  எதற்கோ  உவமையாகச்  சொல்லப்பட்டதை  இங்கு  எடுத்து  விட்டீரே!”  காவிக்  கூட்டம்  மனம்  போனவாக்கில்  வள்ளுவனை  இழுக்கும்  போது, நானும்  என்  பங்கிற்கு  இழுக்கக்  கூடாதா, என்ன! ‘அறிதொறும்  அறியாமை’  சொல்லும்  குறள்

            ‘ அறிதோறு  அறியாமை  கண்டற்றால்  காமம்

               செறிதோறும்  சேயிழை  மாட்டு ’.          (குறள்-1110)     

                                வேறொரு  சமயம்  மேடையில்  வீற்றிருந்த  சிறப்பு  விருந்தினரை  அறிமுகம்  செய்த  நான், “அவர்  நிரம்பிய  நூலுடையார்”  என  அவர்தம்  சான்றாண்மை  பற்றிக்  கூறினேன். நிகழ்ச்சி  நிறைவில், அங்கு  வந்திருந்த  தமிழறிஞர்  ஒருவர்  என்னை  மனந்திறந்து  பாரட்டினார், “எனக்குத்  தெரிந்து  ‘நிரம்பிய  நூலறிவுடைமை’  என்பதற்கு  ‘நிரம்பிய  நூலுடைமை’  என்னும்  சொல்லாடல்  வள்ளுவத்திலேயே  அமைந்துள்ளது. குறள்  தெரியாமல்  நீங்கள்  பயன்படுத்தியிருக்க  வாய்ப்பில்லை. வாழ்த்துக்கள்”.  அப்பாராட்டு  இன்றும்  என்  உள்ளம்  வருடும்  தென்றல்.

            ‘அரங்கின்றி  வட்டாடி  யற்றே  நிரம்பிய

             நூலின்றிக்  கோட்டி  கொளல்’         (குறள்-401)

என்று  கல்லாமை  பற்றிய  குறளின்  தாக்கமே  என்  சொற்  பிரயோகம்  என்பது  நான்  அறிந்தது. எப்போதோ  படித்ததெல்லாம்  வடிகட்டப்பட்டு  நம்  மனதில்  தங்கி  நிற்கும்  என்பதும்  நான்  அறிந்தது. நூலறிவிற்கு  நூல்  ஆகுபெயராய்  அமைந்த  அக்குறிப்பிட்ட  சொல்லுருவாக்கம்  வள்ளுவனுக்கே  உரியது  என்பது  நான்  அறியாதது.  

                                   கணித  ஆசிரியன்  என்ற  முறையில்  கல்லூரி  மாணவர்களுக்கு  வினாடி  வினா (Quiz)  நிகழ்ச்சிகள்  நான்  நடத்துவதுண்டு. பொது  அறிவு  வினாடி  வினா  நிகழ்ச்சி  போல  வினாவுக்கு  வெறும்  விடை  மட்டும்  சொல்லிச்  செல்லும்  வழக்கமில்லை. கரும்பலகையில்  விடைக்கான  விளக்கமும்  தரப்படும். விடையைச்  சொல்வதற்கு  மட்டும்  தான்  ‘வினாடி’. ஒரு  முறை  முதற்சுற்று  முடிந்ததும்  அறிவித்தேன், “ஒரு  சுற்றில்  தோற்றவர்கள்  அரங்கத்தை  விட்டு  வெளியேற  வேண்டியதில்லை. இறுதி  வரை  பார்வையாளர்  மாடத்தில்  அமர்ந்திருந்து  கற்றுக்  கொள்ளலாம். இந்த  Quizன்  நோக்கம்  வெற்றி-தோல்வி  அல்ல; கற்றுக்  கொள்வது  மட்டுமே. எனவே  இந்த  Quiz லும்  தோற்றவர்  வென்றார்”. இந்த  Quizல்  தோற்றவரும்  வென்றார்  என்பதற்குப்  பதிலாக  உம்மையை  ஏன்  மாற்றிப்  போட்டேன்  எனச்  சற்று  யோசித்தேன். என்  நினைவில்  ‘ஊடலில்  தோற்றவர்  வென்றார்’  என்று  ஆரம்பிக்கும்  குறளின் (1327)  படிம  நிலை   என  உணர்ந்தேன். இதனை  அங்கு  விளக்கவில்லை. ஏனெனில்  பங்கேற்பாளர்  மாணாக்கர்; குறள்  காமத்துபாலில்.

                                      அறிஞர்  பெருமகனார்  தொ. பரமசிவன்  அவர்கள்  பணியாற்றிய  பல்கலைக்கழகத்திலேயே  பணியாற்றும்  பேறு  பெற்றவன்  நான். அவரது  துறை  தமிழியல்; எனது  துறை  கணிதம். எண்ணும்  எழுத்தும்  என  அவருடன்  நட்பு  பாராட்டியது  எனக்கு  வாய்த்த  சான்றோர்  கேண்மை. அவர்  உடல்  நிலை  காரணமாக  விருப்ப  ஓய்வு  பெற்றார். “விருப்ப  ஓய்வெல்லாம்  வேண்டாம். ஓய்வு  பெறும்  வரை  வந்து  செல்லுங்கள். உங்கள்  வகுப்புகளை  மற்றவர்கள்  கவனிப்பார்கள். உங்களிடம்  தினம்  பேசக்  கிடைப்பதே  எங்களுக்கான  அரும்பெறல்”  என்று  பேராசிரியர்களும்  ஏனைய  பணியாளர்களும்  வற்புறுத்தினர். அவர்  ஏற்கவில்லை. அவரது  பணிநிறைவு  வாழ்த்துக்கான  விழாவில்  அவரது  நண்பரான  ஆங்கிலப்  பேராசிரியர்  இரவீந்திநாதன்  சொன்னார், “இப்போது  கூட  தொ.ப.  விருப்ப  ஓய்வு  பெறும்  தம்  முடிவை  மாற்றிக்  கொள்ள  மாட்டாரா  எனும்  ஏக்கம்  என்னிடம்  உண்டு.”  நான்  பேசும்  போது  இதனைச்  சுட்டி ‘செல்லாமை  உண்டேல்  எனக்குரை’  என  ஆரம்பிக்கும்  குறளை (1151)  ஞாபகப்படுத்துவதாகக்  கூறினேன். தலைவன்  தலைவியை  சிறிது  காலம்  பிரிய  வேண்டிய  சூழ்நிலை  வருகிறது. உற்றார்  உறவினரிடம்  விடைபெற்று,  தலைவியிடம்  வருகிறான். அப்போது  அவள், “நீ  மனம்  மாறி  செல்லவில்லை  என்றால்  மட்டும்  என்னிடம்  சொல்”  என்கிறாள். தொ.ப.  தம்  ஏற்புரையில், குறளிலேயே  இக்குறளுக்கான  பதிலையிறுத்தார்

                        ‘வேண்டாமை  அன்ன  விழுச்செல்வம்  ஈண்டில்லை

                          யாண்டும்  அஃதொப்பது  இல்’             (குறள்-363)

                                நான்  பணி  செய்யும்  பல்கலைக்கழகத்தில்  என்  துறையல்லாத  வேறு  ஒரு  துறையில்  சில  காரணங்களுக்காக  சிலகாலம்  துறைத்தலைவர்  பொறுப்பு  எனக்கு  வழங்கப்பட்டது. அங்கிருந்த  பிரச்சனைகளுக்கு  யாரையாவது  பலிகடா  ஆக்குவதில்  நேரத்தை  வீணாக்காமல், மாணவர்களுக்கு  சுமூகமான  தீர்வை  ஏற்படுத்த  முயற்சி  மேற்கொண்டேன். என்  மீது  நிர்வாகமும்  ஆசிரியர்  சங்கமும்  வைத்த  எதிர்பார்ப்பும்  அதுவே. இப்பணியில்  சில  அதிகாரிகள்  யார்  மீதோ (என் மீதும்)  கொண்ட  வஞ்சினத்தால்  எனக்கு  இடைஞ்சல்களை  அள்ளித்தந்தனர். அதில்  ஒருவர்  ஒருநாள்  மாணவர்  சார்ந்த  கோப்புகளை  நான்  எடுத்துச்  சென்றபோது  என்னிடம், “அந்தத்  துறை  சார்ந்த  விடயங்களை  எடுத்துக்  கொண்டு  என்னிடம்  வர  வேண்டாம். கோப்புகளை  எடுத்துச்  செல்லுங்கள்” என்று  கடுமையாகப்  பேசினார். என்னிடம்  பொதுவாக  இல்லாத  அளவு  பொறுமையுடன், “நீங்கள்  பேசியது  என்  காதில்  ‘Get out’  என்று  விழுகிறது. இப்போது  போகிறேன். மீண்டும்  வருவேன். என்  தனிப்பட்ட  விஷயங்களில்  மட்டும்  தான்  என்  தன்மானம்  வேலை  செய்யும். பொதுக்  காரியங்களில்  நான்  மானம்  பார்ப்பதில்லை”  என்று  சொல்லி  வந்துவிட்டேன். நான்  பேசியது  அனைத்தும்  பெரியாரை  வாசித்ததில்  எனக்குக்  கிடைத்த  பாடம். இந்நிகழ்வை  அன்றே  என்  நண்பரும்  ஆசானுமான  தொ.ப. விடம்  கூறினேன். அவர்  பதிலாகக்  குறள்  மட்டுமே  கூறினார்

                   ‘குடிசெய்வார்க்  கில்லை  பருவம்  மடிசெய்து

                     மானங்  கருதக்  கெடும்’.                 (குறள்-1028)        

பொருள்: சமூக  வாழ்க்கையில்  ஈடுபடுவோர்  காலம், சோம்பல், மானம்  பார்த்தால்  அவர்  எடுத்த  காரியம்  கெடும்.

                                  இப்போது  நீங்களே  சொல்லலாம். வள்ளுவத்தோடு  நாம்  கொண்ட  உறவு  உடம்பொடு  உயிரிடையென்ன அன்றி வேறென்ன? அதற்கும்  வள்ளுவத்திலிருந்தே  உவமை! மீண்டும்  வேற்றுச்  சூழலில்  அமைந்த  உவமை!

                   ‘உடம்பொடு  உயிரிடை  என்னமற்  றன்ன

                    மடந்தையொடு  எம்மிடை  நட்பு’         (குறள்-1122)                                           

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

7 months ago
உயர் தனிச் செம்மொழி?!
 
tamil.png

பிழைக்க வந்த பெங்களூரில் – அதுவும் அவ்வப்போது அடி வாங்குகிற பெங்களூரில் – எது நம்மவர்களை “உலகின் முதன் மொழி தமிழே” என்று தார் வைத்து ஊரின் முக்கிய இடங்களில் எல்லோருக்கும் தெரியும்படியாகக் கொட்டெழுத்தில் எழுத வைக்கிறது? தம் மொழியைத் தம் மிகப் பெரிய சொத்தாக நினைக்கிற இனங்களில் ஒன்று நம்முடையது. அதற்கான காரணங்கள் பல. நம் மொழியின் பழமை, இலக்கியச் செறிவு, இலக்கண பலம், சொல் வளம், நம் பண்டைய அரசர்களின் மொழி மீதான காதல் (வெறி என்றும் சொல்லலாம்), உலகெங்கும் பரவியிருக்கிற நம் மக்கள், எவ்வளவுதான் சிரமமாக இருப்பினும் அறிவியல் முதற்கொண்டு அத்தனை புதிய விசயங்களையும் மூச்சு முட்ட மொழி பெயர்ப்புகள் செய்யும் தீராத ஆர்வம், அத்தனைக்கும் மேல் மொழியின் எளிமை – என்று பற்பல காரணங்கள்.

எவர் எவரோ வந்து நம்மை ஆண்டனர்; அடித்தனர்; கொள்ளை கொண்டு சென்றனர்; நாடு கடத்தினர்; என்னவெல்லாமோ செய்தனர். ஆனால், அவர்கள் எவரும் நம்மிடம் செய்ய முடியாது போனது நம் மொழியைக் காலி செய்யும் வேலை. மற்ற எல்லா இடங்களிலும் மொழி மாறியது. நம்மிடம் மட்டும் தான் அந்தப் பாச்சா பலிக்கவில்லை. நம் மொழியும் மாறியது. ஆனால் ஓரளவுக்குத்தான். ஓரளவு உரு மாறியதே ஒழிய அதன் பெயரே மாறும் அளவுக்கு மாற்றம் ஏதும் நடைபெறவில்லை. சொற்கள் மட்டும்தான் திணிக்கப் பட்டன. வந்தவர்கள் புகுத்திய எழுத்துக்கள் கூட இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப் படவில்லை. மற்ற எல்லோரிடமும் பெருமளவில் கலப்படம் நிகழ்ந்தது. மொழியின் பெயரே மாறியது. புதிய எழுத்துக்கள், உச்சரிப்புக்கள், பெயர் மாற்றம் எல்லாம் நுழைந்தன. நம்மிடம் மட்டும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள அந்த எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இப்பவும் உள்ளன. அதே உச்சரிப்புதான் இப்பவும் இருக்கிறது. இப்பவும் தொல் காப்பியன் என்ற பெயர் வைக்கிற ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். புதிதாக வந்த எழுத்துக்கள் இன்னமும் வடமொழி எழுத்துக்கள் என்ற பெயரோடு திண்ணையில்தான் படுக்க வைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. தமிழ் எழுத்துக்களின் அட்டவணையில் அவற்றுக்கு இடமில்லை. வடமொழியிடம் வாங்கிய வார்த்தைகளில் மட்டும்தான் அவர்களுடைய உச்சரிப்பைப் பயன்படுத்துகிறோம். வடமொழியில் வேதம் ஓதும் ஐயர் முதலாக எல்லோருமே வீட்டில் தமிழைப் பெருமையோடுதான் பேசுகிறார்கள்.

நம்ம ஆட்கள் உலகெலாம் சுற்றி உழைக்கிறார்கள். அங்கே பல்வேறு மொழிகள் கற்றுப் பேசுகிறார்கள். பல இடங்களில் நம் பேச்சில் இருக்கிற குறைபாடுகள் சுட்டிக்காட்டப் பட்டுக் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் உள்ளாகிறோம். இப்படியிருக்கையில், அந்தக் குறைபாடுகள் பற்றி ஓரளவு அறிந்து வைத்துக் கொள்வது அத்தகைய சிற்சில – சிறிய அவமானங்களில் இருந்து தப்பிக் கொள்ள உதவும் என நினைக்கிறேன். அதன் வெளிப்பாடே இவ்விடுகை.

உண்மையிலேயே நம் மொழியில் குறைபாடுகள் உள்ளனவா? ஆம். அப்படியானால், நாம் நினைக்கிற அளவுக்கு நம் மொழி ஒன்றும் ஓங்கி உயர்ந்த செம்மொழி இல்லையா? அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏனென்றால், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கிற தனிப்பட்ட பண்புகளைப் போல, ஒவ்வொரு மொழிக்கும் பல தனிப்பட்ட பண்புகள் இருக்கின்றன. எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிற எல்லா எழுத்துகளுக்கும் உச்சரிப்புகளுக்கும் இணையான எழுத்துக்களும் உச்சரிப்புகளும் கொண்ட ஒரே ஒரு மொழி எது என்றால், அப்படி ஒரு மொழி உலகத்தில் எங்கும் இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக, ஆங்கிலத்தில் நம் ‘ழ’கரத்துக்கு இணையான எழுத்து இல்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால், மலையாளம் தவிர மற்ற எந்த இந்திய மொழியிலும் அது இல்லை. அது மட்டுமில்லை. ஆங்கிலத்தில் இன்னும் என்னென்னவோ இல்லை. அது போல, மலையாளம் உட்பட எந்த இந்திய மொழியிலும் ஆங்கில ‘Z’ க்கு இணையான எழுத்து இல்லை. ஏன் மலையாளம் உட்பட என்றேன் என்றால், மலையாளம்தான் தமிழையும் வடமொழியையும் பூரணமாகக் கலந்து உருவான மொழி.

வங்காள மற்றும் ஒரிய மொழிகளில் ‘வ’ வரிசையே இல்லை. ஆங்கிலத்தில் ‘V’ என்று எழுதினால் அதையும் ‘B’ என்றுதான் வாசிக்கிறார்கள். முன்னொரு காலத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த வங்காள நண்பன் ஒருவனை ‘VB’, ‘BV’, ‘VV’, ‘BB’ ஆகிய நான்கையும் வெண்பலகையில் எழுதிப் போட்டு வாசிக்கச் சொன்னேன். மிகச் சிரமப் பட்டு வித விதமாக வாயை வளைத்து அத்தனையையும் ‘BB’, ‘BB’, ‘BB’, ‘BB’ என்று வாசித்து எல்லோரையும் வயிறு குலுங்கச் சிரிக்க வைத்தான். அதன் பொருள், வங்க மொழி லேசுப் பட்டதென்பதில்லை. இலக்கியத்துக்கு நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரே இந்தியர் (ஆங்கிலத்தில் எழுதும் பாதி இந்தியர் நைபாலை இங்கே சேர்க்க வேண்டியதில்லை) வங்க மொழியில் எழுதித் தள்ளியவர். எனவே இத்தகைய குறைபாடுகள் ஒரு மொழியை உயர்ந்ததாக அல்லது தாழ்ந்ததாக எடை போட உதவாது. இது போல கோளாறுகள் நம் மொழியிலும் உள்ளன. அவற்றை மட்டும் குறிப்பாக இவ்விடுகையில் பார்ப்போம். அக்குறைபாடுகளை எப்படிச் சமாளிப்பது என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம்.

இந்திய மொழிகள் அனைத்துமே உயிர் எழுத்தையும் மெய் எழுத்தையும் மட்டுமே கணக்கிலிட்டுச் சொல்பவை. எனவே அவர்களிடம் “உங்கள் மொழியில் எத்தனை எழுத்துக்கள்?” என்று கேட்டால், ஐம்பது அல்லது அறுபதுக்குள் ஒரு எண்ணைச் சொல்வார்கள். நாமோ உயிர், மெய், உயிர் மெய், ஆய்தம் ஆகிய நான்கு வகைகளைக் கொண்டு கணக்குப் போடுபவர்கள். எனவே நாம் 247 என்றதும், “உள்ள எழுத்துக்களையே ஒழுங்காக உச்சரிக்க முடியாதவர்களிடம் இவ்வளவு எழுத்துக்களா?” என்று கலகலவெனச் சிரிப்பார்கள். முதலில் மேலே கண்ட விளக்கத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். அதன் பின்பும் ஏகப்பட்ட விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

உள்ள எழுத்துக்களையே ஒழுங்காக உச்சரிக்க முடியாதவர்களா? ஆம். அதனால்தான் நம்மவர்களால் மற்றவர்களைப் போலப் பிற மொழிகளை எளிதில் கற்க முடிவதில்லை. நாம் ஒரே ஒரு ‘க’ வரிசையை வைத்துக் கொண்டு ஓட்டுகிற பிழைப்பை மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் KA, KHA, GA, GHA, HA என்கிற மாதிரி உச்சரிப்பு வருகிற ஐந்து ‘க’க்கள் வைத்துக் கொண்டு ஓட்டுகிறார்கள். கந்தன், கலீல் (க்ஹலில் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் அதை), கணேசன், மேகம், மோகன் ஆகிய ஐந்து சொற்களிலும் வருகிற ‘க’ வெவ்வேறு விதமாக உச்சரிக்கப் பட வேண்டும். நாம் அது பற்றியெல்லாம் கவலைப் படுவதில்லை. எல்லாமே ஒரே ‘க’ தான். அங்குதான் நாம் கேலிக்குள்ளாகி விடுகிறோம். நம்மில் பலருக்கு உச்சரிப்பு வேறுபாடு தெரியும். ஆனால், ஏன் நான்கு தனித்தனி எழுத்துக்கள் இல்லை என்பதற்கான விளக்கம் மட்டும் இராது. அது என்ன என்று இன்று பார்த்து விடுவோம். இதற்கிடையில் இன்னொரு விசயம். நான் மேலே சொன்ன நான்கு சொற்களில் கந்தன் என்ற ஒன்றுதான் தூய தமிழ். அந்தக் ‘க’ மட்டும்தான் நம் ‘க’. மற்ற ‘க’க்கள் எல்லாமே வடமொழிக் ‘க’க்கள். HA இடையில் வந்தால் ‘க’ வாகிறது. அதுவே முதலில் வந்தால் ‘அ’ வாகிவிடும். அரிச்சந்திரனில் வருவது போல. பல நேரங்களில் நம்மவர்கள் திண்ணையில் வைக்கப் பட்டிருக்கும் ‘ஹ’ வையும் பயன் படுத்துகிறார்கள்.

அதுபோலவே, CA, CHA, JA, JHA, SA, SHA, SSHA என்கிற மாதிரி உச்சரிப்பு வருகிற ஏழு எழுத்துக்களுக்கும் நம்மிடம் இருப்பது ஒரே ஒரு ‘ச’. சிரிக்கத்தானே செய்வார்கள்? ஏன் சிரிக்கக் கூடாது என்பது பற்றிக் கண்டிப்பாகப் பார்ப்போம். அதற்கு முன் மேலே சொன்ன எழுத்துக்களின் உச்சரிப்பு வேறுபாட்டைப் பார்த்து விடுவோம். CA மற்றும் CHA இடையிலான வேறுபாட்டை ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ விளக்குவது கடினம். சந்திரனில் வருகிற ‘ச’ இது. JA ஜம்பு லிங்கத்தில் வருகிற ‘ச’. JHA வையும் ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ விளக்குவது சிரமம். SA ஒன்றுதான் நம்முடைய பழந்தமிழ் ‘ச’. அதையும் திருநெல்வேலிப் பக்கம் போனால் எல்லாமே CHA மாதிரித்தான் உச்சரிப்பார்கள். மற்ற ஊர்களில் சாப்பாடு SAAPPAADU என்று அழைக்கப்படும்போது தெற்கே அது CHAAPPAADU என்று அழைக்கப்படுகிறது. SHA மற்றும் SSHA இடையிலான வேறுபாட்டையும் ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ விளக்க முடியாது. இயக்குனர் ஷங்கர் பெயரில் வருகிற ‘ச’ அது. இதில் ஜ மற்றும் ஷ இன்னும் திண்ணையில் வைக்கப் பட்டிருப்பவை. இதெல்லாம் போக, KSHA வரிசை ஒன்று இருக்கிறது. லக்ஷ்மி மற்றும் க்ஷத்ரியர் போன்ற வடமொழிச் சொற்களில் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து. அதை நாம் மொட்டையாக லட்சுமி அல்லது சத்திரியர் என்று அடித்து விடுகிறோம்.

இது போலவே, நம் ஒரு ‘த’ வரிசைக்கு இணையாக நான்கு வரிசைகள் (THA, DHA, TTHA, DDHA என்று சொல்லலாம்), ‘ட’ வரிசைக்கு இணையாக நான்கு வரிசைகள் (TA, DA, TTA, DDA என்று சொல்லலாம்), ‘ப’ வரிசைக்கு இணையாக நான்கு வரிசைகள் (PA, PHA, BA, BHA) என அடுக்கித் தள்ளியிருக்கிறார்கள். இவை அனைத்திலும் இருக்கிற நான்கு வேறு உச்சரிப்புகளையும் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் இரண்டிரண்டாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். THA வுக்கும் DHA வுக்குமான வேறுபாடு என்னவென்றால், தங்கம் மற்றும் தனம் ஆகிய சொற்களில் வருகிற ‘த’க்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு. TA வுக்கும் DA வுக்குமான வேறுபாடு என்னவென்றால், முட்டம் மற்றும் முடம் ஆகிய சொற்களில் வருகிற ‘ட’க்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு. PA வுக்கும் BA வுக்குமான வேறுபாடு என்னவென்றால், பண்பு மற்றும் பயம் ஆகிய சொற்களில் வருகிற ‘ப’க்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு. PHA மற்றும் BHA வை ப்ஹா என்று முக்கிக் கொண்டு சொல்வார்கள். என் பெயரை பாரதிராஜா என்று சொன்னால் சிரித்து விட்டு, “ப்ஹாரத்திராஜா-வா?” என்பார்கள். “ஆமாம்” என்று அசடு வழிந்து கொள்வேன். வடமொழிப் பெயரை வைத்துக் கொண்டு அவர்களைப் போல உச்சரிக்கா விட்டால் சிக்கல்தானே!

இதெல்லாம் போக, கூட்டெழுத்துக்கள் என்று ஒரு க்ரூப் இருக்கிறது. தனியாகப் பெயரேதும் இல்லாவிட்டாலும் அது நம் மொழியில் வேறு விதமாகக் கையாளப் படுகிறது. எனவே அது இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. க்க, ச்ச, ட்ட, த்த, ப்ப, ங்க, ஞ்ச, ண்ட, ந்த, ம்ப, ம்ம, ர்ர, ல்ல, ள்ள, ன்ன போன்றவை அனைத்தும் அந்தக் க்ரூப்பில் வருபவை. பல மொழிகளில் இவற்றைக் கீழே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி எழுதி மொழியைக் கடினமாக்கி விடுகிறார்கள். நல்ல வேளை, நம்மிடம் அதெல்லாம் இல்லை என்று தோன்றுகிறது.

இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ‘தமிழ்’ என்று பெயர் கொண்ட ஒரு மொழியைப் பேசுகிற முக்கால்வாசிப் பேருக்கு அந்தச் சொல்லில் வருகிற ‘ழ்’ என்ற எழுத்தைச் சரியாக உச்சரிக்க வருவதில்லையே! இது யார் குற்றம்? இதற்காக, மொழியின் பெயரை ‘தமில்’ என்று மாற்றவும் முடியாது; சரியான உச்சரிப்பைக் கொண்டு வருவதற்காகக் கோடிக் கணக்கில் திட்டங்கள் போடவும் முடியாது. நல்ல ஐடியா ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். பயன்படும்.

சரி, குறைபாட்டுக்கான காரணம் என்னவென்று இப்போது பார்த்து விடுவோம். சில குறைபாடுகள் இருப்பது உண்மைதான். ஆனால், எல்லாமே குறைபாடுகள் அல்ல. ‘க’ முதலில் வந்தால் KA போன்றும், நடுவில் வந்தால் HA அல்லது GA போன்றும் உச்சரிக்கப் பட வேண்டும் என்கிற மாதிரி நம் இலக்கணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இடையிலும் ‘க்’க்குப் பின் வந்தால் KA போன்றும் ‘ங்’க்குப் பின் வந்தால் GA போன்றும் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, இதை எப்படி விளக்க வேண்டும் என்றால், “எங்கள் மொழியில் எழுத்துக்கள் இல்லை என்றில்லை; ஒரே எழுத்தை வெவ்வேறு விதமாக உச்சரிக்கும் விதத்தில் செறிவான இலக்கணம் இருப்பதால் பொது எழுத்துக்களைப் (Common Letters) பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்” என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போலத்தான் ச, ட, த, ப ஆகிய எல்லா எழுத்துக்களும் இடத்துக்கு ஏற்றபடி மாறிக்கொள்கின்றன. “அடப்பாவிகளா, உங்கள் எழுத்துக்களுமா சந்தர்ப்பவாதிகள்?!” என்று எவனாவது (அல்லது எவளாவது!) நக்கல் பண்ணினால் ‘பொளேர்’ என்று கன்னத்தில் ஒரு அரை விட்டு “இப்படியும் மாறுவோம்” என்று காட்டி விடுங்கள்.

“அது சரி, எல்லா இந்திய மொழிகளும் ஒரு முறையைக் கடைப் பிடிக்கும்போது ஏன் நீங்கள் மட்டும் பிடிவாதமாக வேறு விதி முறைகளைக் கடைப் பிடிக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டால் என்ன சொல்வது? கேட்காவிட்டாலும் நாமே அந்தக் கேள்வியைக் கேட்டு விளக்கம் கொடுக்கவும் தயாராக இருந்து கொள்வோமே! நம் மொழியானது கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே முன் தோன்றிய மொழியாதலால் மற்றவர்கள் செய்தது போல நம்மவர்கள் அதற்குப் பின்னால் வந்த மொழிகளிடம் இருந்து எதையும் கடன் வாங்க விரும்ப வில்லை. நம் மொழியைவிட வடமொழி கண்டிப்பாக வசதியான மொழிதான். அதில் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை. வம்புக்கு “என் மொழிதான் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த மொழி” என்று வறட்டு வாதங்கள் செய்கிற ஆளில்லை நான். ஆனால், நல்லதை எங்கிருந்தாலும் எடுத்துக் கொள்வோம் என்கிற திறந்த மனப்பான்மை இருந்திருந்தால் ஒருவேளை நாமும் மற்றவர்களைப் போல காப்பி அடித்து விட்டு, நம் பாரம்பரியப் பெருமையை மறந்திருப்போமோ என்னவோ? நமக்கென்று இருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் வரலாற்றைத் தொலைத்திருப்போமோ என்னவோ? “உலகின் முதன் மொழி தமிழ்” என்று பெங்களூரில் தார் வைத்து எழுதும் வேலையை விட்டுவிட்டு எல்லோரையும் போல், “வடமொழியைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட டமிலோ டுமீலோ எங்கள் தாய்மொழி” என்று பள்ளிகளில் ஏதோவொரு புது மொழியில் மனப்பாடம் செய்து கொண்டிருந்திருப்போமோ என்னவோ? அதனால்தானோ என்னவோ நம்மவர்கள் இப்பவும் புதிய எழுத்துக்களை நுழைத்து மொழியை வளமைப்படுத்தும் பணியைச் செய்ய முன் வருவதில்லை என நினைக்கிறேன். ஒருவேளை வெளி உலகோடு இன்றளவுக்கு உறவாடியதில்லையாதலால் அதைப்பற்றிச் சிந்திக்க இதுதான் சரியான தருணமோ என்னவோ? இது போன்று எத்தனையோ “என்னவோ”க்கள். காலம்தான் விடை சொல்ல வேண்டும்.

http://bharatheechudar.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

திருக்குறளில் மரம்

7 months 1 week ago

திருக்குறளில் மரம்

 
kuraltree.jpgமுன்னுரை:
வாயுறை வாழ்த்து எனப் போற்றப்படும் திருக்குறளில் பல இடங்களில் மரம் என்ற சொல் பயின்று வந்துள்ளது. நுண்மாண் நுழைபுலம் மிக்க தெய்வப் புலவராம் வள்ளுவர் மரத்தின் தன்மைகளைப் பற்றியோ நன்மைகளைப் பற்றியோ அறியாதவரல்லர். 'மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால்', 'உள்ளூர்ப் பயன் மரம் பழுத்தற்றால்' என்று மரத்தின் நன்மைகளைக் கூறி அவற்றைப் போற்றிய வள்ளுவர் 'மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பில்லாதவர்', 'மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர்', ' மரமக்கள் ஆதலே வேறு' என சில இடங்களில் மரத்தின் சிறப்பைக் குறைத்துக் கூறியிருப்பதாக இன்றைய உரைநூல்கள் கூறுகின்றன. வள்ளுவர் உண்மையில் அவ்வாறு கூறியிருப்பாரா?. மரத்தைப் பொறுத்தமட்டில் வள்ளுவரின் உண்மையான நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை ஆய்வின் மூலம் விளக்குவதே இக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சில முரண்பாடான உரைவிளக்கங்கள்:

மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடியைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள் 576
கலைஞர் உரை: ஒருவர்க்குக் கண் இருந்தும்கூட அந்தக் கண்ணுக்குரிய அன்பும் இரக்கமும் இல்லாவிட்டால் அவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரே ஆவார்.
மு.வ உரை: கண்ணோட்டதிற்க்கு உரிய கண்ணோடுப் பொருந்தி இருந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் (கண் இருந்தும் காணாத ) மரத்தினைப் போன்றவர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை: கண் பெற்றிருந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் இயங்கினாலும் மண்ணோடு சேர்ந்து இயங்காமல் நிற்கும் மரம் போன்றவரே.

உரம் ஒருவற்கு உள்ளவெறுக்கை அஃதில்லார் மரமக்கள் ஆதலே வேறு. - குறள் 600
கலைஞர் உரை: மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்லாதவர்கள் உருவத்தில் மனிதர்களாகக் காணப்பட்டாலும் மரங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை.
மு.வ உரை: ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.
சாலமன் பாப்பையா உரை: ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் வடிவத்தால் மக்கள்; மனத்தாலோ வெறும் மரமே.

அரம்போலும் கூர்மையரேனும் மரம்போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாதவர்.-குறள் 997
கலைஞர் உரை: அரம் போன்ற கூர்மையான அறிவுடைய மேதையாக இருந்தாலும், மக்களுக்குரிய பண்பு இல்லாதவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரேயாவார்.
மு.வ உரை: மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை: மனிதப்பண்பு இல்லாதவர்கள் அரம் போல அறிவுக்கூர்மை படைத்தவர் என்றாலும் ஓர் அறிவு படைத்த மரத்தைப் போன்றோரே.

உரைத்தவறுகள்:

மேற்காணும் உரைகளை நோக்கினால் ஓர் உண்மை விளங்கும். அனைத்து விளக்கங்களிலும் மரத்தின் சிறப்பு குறைத்துக் கூறப்பட்டுள்ளதை அறியலாம். முதல் குறளில் கண்ணோட்டமில்லாதவருக்கும் இரண்டாம் குறளில் ஊக்கமில்லாதவருக்கும் மூன்றாம் குறளில் மக்கட் பண்பு இல்லாதவருக்கும் ஒப்பாக மரம் கூறப்பட்டுள்ளது. இது சரியாகுமா என்றால் சரியாகாது. ஏனென்றால் கண்ணோட்டம், ஊக்கம், மக்கட் பண்பு ஆகியவை மாந்தருக்குரிய பண்புகள். இவற்றை மரத்துடன் ஒப்பிடுவதோ மரத்திடம் எதிர்பார்ப்பதோ எவ்வகையிலும் முறையாகாது. மாந்தருக்கு ஆறறிவு இருக்கலாம்; மரத்துக்கு ஓரறிவு இருக்கலாம். ஆனால் மனிதனைவிட மரம் எவ்வகையிலும் தாழ்ந்ததில்லை. இலை, காய், கனி, பூ, பட்டை, வேர் என்று தனது அனைத்து உறுப்புக்களாலும் மாந்தருக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் கைம்மாறு கருதாமல் உதவி செய்துவரும் மரம் உறுதியாக மனிதரைவிட உயர்ந்ததுதான். இதை வள்ளுவரே 216, 217 ஆம் குறள்களில் கூறுகிறார்.

எனவே தான் பண்பு கெட்ட மனிதர்களை மரத்துடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுவது ஏற்புடைய செயலாகாது என்னும் கருத்து இங்கே வலியுறுத்தப் படுகிறது. இப்படி ஒரு தவறான கருத்தை வள்ளுவர் உறுதியாகக் கூறி இருக்க மாட்டார்.  இவை உரையாசிரியர்களின் சொந்த விளக்கங்கள். ஆகவே இந்த விளக்கங்கள் தவறாகவே கொள்ளப்படும். இதிலிருந்து இக் குறள்களில் வரும் மரம் என்ற சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்கவில்லை என்பது பெறப்படுகிறது. என்றால் வள்ளுவர் மரம் என்ற சொல்லை எப்பொருளில் பயன்படுத்தியுள்ளார்?.  இதைப் பற்றி முடிவு செய்ய மரம் என்ற சொல் பயிலும் அனைத்துக் குறள்களையும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

மரம் பயிலும் குறள்கள்:

மரம் என்ற சொல் பயிலும் குறள்கள் யாவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அன்பகத்தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற்று - குறள்: 78
பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண் படின் - குறள்: 216
மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் - குறள்: 217
இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர் கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்: 879
நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடுவூருள் நச்சுமரம் பழுத்தற்று - குறள்: 1008

மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடியைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள்: 576
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃதில்லார் மரமக்கள் ஆதலே வேறு - குறள்: 600
அரம்போலும் கூர்மையரேனும் மரம்போல்வர் மக்கட் பண்பில்லாதவர் - குறள்: 997
நாண் அகத்தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை நாணால் உயிர் மருட்டியற்று - குறள்: 1020
இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண் மாஞாலம் மரப்பாவை சென்று வந்தற்று - குறள்: 1058

இனி இக்குறள்களுக்கான உண்மையான விளக்கங்கள் என்ன என்று காணலாம்.

குறள் விளக்கங்கள் -1 :

மேற்காணும் பத்து குறள்களில் முதல் ஐந்து குறள்களின் விளக்கங்களை முதலில் காணலாம்.

குறள் எண்: 78 - உள்ளத்தில் அன்பு எனும் ஈரம் இல்லாதவருடைய உயிர் வாழ்க்கையானது பாலை நிலத்தில் நீரின் ஈரம் இல்லாமல் வற்றிப் போன ஒரு மரம் மீண்டும் தளிர்ப்பதைப் போன்றதாகும். அதாவது பூமிக்குக் கீழே நீரின்றி வற்றிப்போன ஒரு மரம் பெய்த மழையால் சிறிது தளிர்த்தாலும் பாலைநிலத்தின் அகத்தே ஈரமின்மையால் விரைந்து உலர்ந்துவிடும். அதுபோல அகத்தில் சிறிதும் அன்பில்லாமல் புறத்தில் மட்டும் அன்புடையதுபோல நடப்பவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருப்பதுபோலத் தோன்றினாலும் வெகு விரைவில் அது இல்லாது அழியும். இக் குறள் மரத்தின் தன்மையைக் கூறுகிறது.

குறள் எண்: 216- மக்களுக்குப் பயன் தரக்கூடிய ஒரு பொது மரம் ஊருக்குள் வளர்ந்து பழுக்கும்போது அதனால் மக்கள் பலரும் பயன் பெறுவர். அதுபோல தன்னலம் கருதாத ஒரு தலைவனிடத்திலே செல்வம் சேருமானால் அதனால் மக்கள் அனைவரும் பயன் பெறுவர். இக் குறள் மரத்தின் நன்மையைக் கூறி அதைச் சிறப்பிக்கிறது.

குறள் எண்: 217 - ஒரு நல்ல மரமானது நன்கு வளர்ந்ததும் இலை, காய், பட்டை, வேர், பழம் எனப் பலவகையாலும் மக்களின் பிணிக்கு நல்ல மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. அதைப் போல செல்வமானது ஒரு பெருந்தகையிடம் சேருமானால் அது மக்களின் பசிப்பிணியைப் போக்கப் பயன்படும். இந்தக் குறளும் மரத்தின் நன்மையைக் கூறி அதைச் சிறப்பிக்கிறது.

குறள் எண்: 879 - முள்மரம் இளையதாக இருக்கும்போது அதைக் கொய்து அழிக்க வேண்டும். முட்கள் முதிர்ந்து விட்டால் அவை கொய்வோரின் கைகளுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும். அதுபோல பகையினையும் ஆரம்பத்திலேயே அகற்றாமல் முற்றிய பின்னர் அகற்றும்போது பெரும் சேதம் ஏற்படும். இக் குறள் மரத்தின் தன்மையினைச் சொல்கிறது.

குறள் எண்: 1008 - மக்களால் விரும்பப் படாதவனிடத்திலே சேரும் செல்வமானது நச்சு மரத்தில் பழுத்திருக்கும் பழங்களைப் போல யாருக்கும் பயனற்றது ஆகும். இக் குறளும் மரத்தின் தன்மையினைச் சொல்கிறது.

மேற்காணும் ஐந்து குறள்களை நோக்கினால் ஓர் உண்மை புலப்படும். இக் குறள்களில் வெறுமனே 'மரம்' என்று வழங்காது, 'வற்றல் மரம்', ' பயன் மரம்', 'மருந்தாகித் தப்பா மரம்', 'முள்மரம்', ' நச்சு மரம்' என மரச் சொல்லுடன் முன்னொட்டுக்கள் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கும். இம் முன்னொட்டுக்கள் அடைமொழிகளாய் இருந்து மரத்தின் தன்மைகளையும் நன்மைகளையும் விளக்குவதற்காக வந்தவை. ஆனால் பின் ஐந்து குறள்களிலும் முன்னொட்டுக்கள் இல்லாததைக் காணலாம். சிலவற்றில் பின்னொட்டுக்களும் ('மக்கள்' மற்றும் 'பாவை') சிலவற்றில் எவ்வித ஒட்டும் இல்லாமலும் வந்திருப்பதைக் காணலாம். இதில் 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்ற குறளில் முன்னொட்டு இல்லை என்றே கொள்ள வேண்டும். இது ஏன் என்பதையும் பின் ஐந்து குறள்களுக்கான சரியான விளக்கங்களையும் கீழே காணலாம்.

குறள் விளக்கங்கள் - 2 :
 
wooden-man.jpg

குறள் எண்: 576 ல் 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்ற தொடரில் வரும் மரத்தை உயிருள்ள மரமாகக் கருத முடியாது. ஏனென்றால் உயிருள்ள மரம் என்றாலே அது மண்ணோடு அதாவது நிலத்தோடு பொருந்தியே இருக்கும். எனவே 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்று அடைகொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. ஒன்றின் சிறப்புப் பண்புகளைக் குறிக்கவே அடைமொழிகள் தேவை என்பதால் இங்கு 'மண்ணோடியைந்த' என்பது உயிருள்ள மரத்தைக் குறித்து வந்திருக்காது என்பது தெளிவு. என்றால் இங்கு மரம் என்பது எதைக் குறிக்கிறது?. இதற்கான விடையினை கடைசி இரண்டு குறள்களில் காணலாம். கடைசி இரண்டு குறள்களில் 'மரப்பாவை' என்ற சொல் பயின்று வந்துள்ளது. இதற்கு 'மரத்தாலான மனித வடிவம்' என்று பொருள் கொள்ளலாம். குறள் எண் 576 ல் வருகின்ற மண்ணோடியைந்த மரமும் இத்தகைய மரப்பாவை ஒன்றையே குறிக்கிறது. ஆனால் இதில் வரும் மரப்பாவையானது வண்ணக் கலவையால் பூசப்பட்டு அலங்கரிக்கப் பட்டுள்ளது. (மண் என்றால் அலங்காரம், ஒப்பனை என்ற பொருட்களும் உண்டு. சான்று: சென்னை இணையத் தமிழ்ப் பேரகராதி). மண்ணோடியைந்த மரம் என்பது அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மரப்பாவை என்ற பொருளில் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. உயிருள்ள கண்களில் கண்ணோட்டம் இல்லையென்றால் அவை அலங்காரம் செய்யப்பட்ட ஆனால் உயிரற்ற மரப்பாவையின் கண்களுக்கே ஒப்பாகும் அல்லவா, அதனால் தான்  கண்ணோட்டம் இல்லாத மனிதரை அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர். ஆக இக் குறளில் வரும் மரம் என்னும் சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்காமல் ஆகுபெயராக மரத்தாலான பாவையைத் தான் குறிக்கிறது என்பது பெறப்படுகிறது.

குறள் எண்: 600 ல் ஒரு எழுத்துப் பிழை உள்ளது. 'மரமக்கள் ஆதலே பேறு' என வருவதே திருத்தமாகும். இக் குறளின் பொருளானது: ' ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கையானது ஊக்க மிகுதியே ஆகும். ஊக்கமுடையவர்கள் அடையக் கூடிய நற்பேறுகள் பலவாகும். ஆனால் ஊக்கம் இல்லாதார் உயிரோடிருந்தும் உயிரற்ற மரத்தாலான பாவைகளாக ஆவதே அவர்கள் அடையும்  பேறாகும்.' இங்கே மரமக்கள் என்பது மரத்தாலான மனித வடிவங்கள் (பாவைகள்) என்ற பொருளில் தான் வள்ளுவரால் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

குறள் எண்: 997  ன் பொருள் விளக்கமானது: வாளரம் போல கூர்மையான அறிவுடையவரே ஆனாலும் மக்கள் பண்பு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் உயிரோடிருந்தாலும் உயிரற்ற மரப்பாவை போன்றவரே ஆவார்கள். இக் குறளில் வரும் மரம் என்ற சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்காமல் எவ்வாறு மரப்பாவையைக் குறிக்கும் என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம். மக்களால் அடைவதற்கு எளியவனாயும் மக்களிடத்தில் இனிமையாக பழகுபவனாயும் இருப்பவனே மக்கட் பண்புடையவன் என்று பண்புடைமை குறள்கள் 991, 992 கூறுகின்றன.  ஆனால் சிலரை இவ்வாறு பார்த்திருக்கலாம். நாம் அவரிடத்தில் சென்று ஏதாவது பேசினால் அவர் பதிலே பேசமாட்டார். இத்தனைக்கும் அவர் ஊமையோ செவிடோ அல்ல; சிறந்த அறிவாளி எனப் பெயர் பெற்றவர். பொதுமக்களிடத்தில் பேசவேமாட்டார். உயர்மட்ட அறிவாளிகளுடன் மட்டுமே பேசக் கூடியவர். பிறரை எள்ளளவும் மனிதராகக் கூட மதிக்கமாட்டார். இத்தகைய மனிதர்களைத் தான் மக்கட் பண்பில்லாதவர் எனக் கூறுகிறார் வள்ளுவர். இவர்களிடம் சென்று பேசுவதும் சரி ஒரு மரப்பாவையிடம் பேசுவதும் சரி இரண்டுமே ஒன்று தான். ஏனென்றால் இரண்டுமே பதில் பேசாது. அதனால் தான் மக்கட் பண்பில்லாதவர்களை மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர்.

குறள் எண்: 1020 ன் விளக்கமானது: நெஞ்சிலே வெட்கமின்றி தகாத செயல்களைச் செய்வது கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் மரப்பாவையின் செயலை ஒக்கும். இக் குறளில் வெட்கமில்லாதவரை உயிரற்ற மரப்பாவைக்கு ஒப்பிடுவதன் காரணம் மரப்பாவை உயிரற்றதெனினும் கயிற்றால் கட்டி அதை இயக்க முடியும். ஆனால் அதற்கு வினையின் நன்மை தீமைகள் தெரியாது; வெட்கப்படவும் தெரியாது. தவறு செய்துவிட்டோம் என்று அறிந்ததும் நெஞ்சில் ஒரு துணுக்குறுவோமே அது உயிருள்ளவைக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இந்த துணுக்கு இல்லாதவர்கள் கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் உயிரற்ற மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர்.

குறள் எண் 1058 ல் வேற்றுமை உருபு மயக்கம் உள்ளது. இதை உணராமல் தற்கால உரையாசிரியர்கள் கீழ்க்காணுமாறு உரை விளக்கங்கள் கூறியுள்ளனர்.

இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண் மாஞாலம் மரப்பாவை சென்று வந்தற்று.

கலைஞர் உரை: வறுமையின் காரணமாக யாசிப்பவர்கள், தம்மை நெருங்கக் கூடாது என்கிற மனிதர்களுக்கும், மரத்தால் செய்யப்பட்டு இயக்கப்படும் பதுமைகளுக்கும் வேறுபாடே இல்லை.
மு.வ உரை: இரப்பவர் இல்லையானால், இப் பெரிய உலகின் இயக்கம் மரத்தால் செய்த பாவை கயிற்றினால் ஆட்டப்பட்டுச் சென்று வந்தாற் போன்றதாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை: பிச்சை ஏற்பார் என்பவர் இல்லாது போய் விட்டால், குளி்ர்ந்த பெரிய இவ்வுலகத்தில் வாழ்பவரின் வாழ்க்கை, வெறும் மரப்பொம்மைகளின் போக்குவரத்தாகவே ஆகிவிடும்.

இங்கே இரப்பாரை என்னும் சொல்லிற்கு இரப்பவர்கள் என்று பொருள் கொண்டு உரை கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு பொருள் கொண்டால், உலகில் பிச்சைக்காரர்கள் இருந்தால் தான் நல்லது என்று வள்ளுவர் வலியுறுத்திக் கூறுவதாக அல்லவா பொருள் தொனிக்கிறது.  இவ்வாறு வள்ளுவர் கூறி இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு நாடு செல்வச் செழிப்புடன் இருந்தால் அங்கே பிச்சைக் காரர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அல்லவா?. எனவே இரப்பாரை என்னும் சொல்லிற்கு இரப்பவர்கள் என்று பொருள் கொள்வது தவறு என்பது புலப்படும். என்றால் இச்சொல் உணர்த்தும் உண்மைப் பொருள் தான் என்ன?. இதைப் பற்றிக் காணலாம்.

இரப்பாரை என்னும் சொல்லில் உள்ள 'ஐ' என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபிற்கு பதிலாக 'கு' என்னும் நான்காம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்க வேண்டும். அதாவது இரப்பார்க்கு என்று வந்திருக்க வேண்டும். இங்கே வேற்றுமை உருபு மயங்கி வந்திருப்பதால் இது உருபு மயக்கமாகும். திருக்குறளில் இதுபோல வேற்றுமை உருபு மயங்கும் இடங்கள் உண்டு. குணமும் சினமும் என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையில் இது பற்றி நாம் ஏற்கெனவே கண்டிருக்கிறோம்.  'இரப்பார்க்கு இல்லாயின்' எனக் கொண்டால் இக் குறளின் உண்மையான பொருள் இது தான்:

'தம்மிடம் வந்து இரப்பவர்களுக்கு 'இல்லை' என்று கூறும் நிலை உண்டானால் பசுமை உடைய இந்தப் பெரிய உலகத்தில் வாழும் மக்களின் இயக்கம் மரப்பாவைகளின் இயக்கத்திற்கே ஒப்பாகும்.' அதாவது உயிர் கொண்டு இயங்கினாலும் உதவி செய்யும் குணம் இல்லாததால் அவர்கள் உயிரற்ற ஆனால் கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் மரப்பாவைகளையே ஒப்பர் என்கிறார் வள்ளுவர்.

வள்ளுவரின் நிலைப்பாடு:

மேற்கண்ட குறள்கள் அனைத்திலும் வள்ளுவர் மரம் என்ற சொல்லை தனியாகவோ பிற சொற்களுடன் சேர்த்தோ மரத்தாலான மனித வடிவங்கள் என்ற பொருளில் தான் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதைக் கண்டோம். ஏன் வள்ளுவர் கற்சிலை அல்லது மண்சிலையை உவமையாகப் பயன்படுத்தவில்லை? என்ற கோணத்தில் ஆய்வு செய்தபோது சில கருத்துக்கள் முகிழ்த்தன.

1. மரப்பாவைக்கும் மனிதஉடலுக்கும் ஒரு அடிப்படை ஒற்றுமை உண்டு. இரண்டுமே கரிமப் பொருட்களால் ஆனவை. அதனால் இரண்டுமே தீப்பிடித்து எரியும்; நீரில் மிதக்கும். உயிர் பிரிந்தவுடன் மனித உடல் மரப்பாவை போல விறைத்துவிடும்.

2. மரப்பாவையினை கயிற்றால் கட்டி உயிருள்ளது போல இயக்க முடியும். ஆனால் கல்சிலைகளையோ மண்சிலைகளையோ அவ்வாறு இயக்குவது கடினமாகும்.

இக் காரணங்களால் வள்ளுவர் கற்சிலை மற்றும் மண்சிலையினைத் தவிர்த்து மரப்பாவையினை உவமையாகப் பயன்படுத்தி இருக்கலாம். அது மட்டுமின்றி திருக்குறளில் ஒரு இடத்தில் கூட கற்சிலை என்ற சொல்லோ அப்பொருளைத் தருவதாக வேறொரு சொல்லோ பயன்படுத்தப் படவில்லை. கல் என்ற சொல் சில இடங்களில் பயன்படுத்தப் பட்டிருந்தாலும் அவை கற்சிலை என்ற பொருளில் வழங்கப்படவில்லை. குறள் 407 ல் மண்மாண் புனைபாவை என்ற சொல்லாடல் வருகிறது. இதில் வரும் மண் என்பதற்கு மண்ணாலான என்று பொருள் கொள்வதைக் காட்டிலும் அலங்காரம் அல்லது ஒப்பனை என்ற பொருள் நன்கு பொருத்தமாக உள்ளது. காண்பதற்கு நல்ல அழகுடன் நல்ல உடையுடுத்தி இருக்கும் ஒருவன் நுட்பமான கல்வி அறிவு இல்லாவிட்டால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு (மண்மாண்) ஆடையணிந்த(புனை) ஒரு மரப்பாவைக்கு ஒப்பாவான் என்று பொருள் கொள்வது சாலப் பொருத்தமாக இருக்கிறது. இக் குறள் மட்டுமின்றி வேறெங்கும் மண்சிலை அல்லது அதைக் குறிப்பதான வேறொரு சொல் திருக்குறளில் பயின்று வரவில்லை. ஆக கற்சிலை அல்லது மண்சிலை பற்றி பிற குறள்களில் வராததாலும் மரப்பாவையே பயின்று வருவதாலும் 407 ஆம் குறளில் வரும் பாவையினை மரப்பாவை எனக் கொள்வதே சரியாகும்.

3. மரப்பாவைகளைப் பற்றிக் கூறிய வள்ளுவர் மண்சிலை மற்றும் கற்சிலைகளைப் பற்றிக் கூறாததில் இருந்து வள்ளுவர் காலத்தில் மரப்பாவைகள் மட்டுமே வழக்கில் இருந்திருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு கருத்தும் முகிழ்க்கிறது.

முடிவுரை:

இதுகாறும் கண்டதில் இருந்து வள்ளுவர் மரத்தைப் போற்றியுள்ளாரே தவிர அதன் மதிப்பை ஒரு சிறிதும் குறைத்துக் கூறவில்லை என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம். வள்ளுவரைப் புரிந்து கொள்ளாமல் அவர் எழுதிய குறள்களுக்கு விளக்கங்கள் அளிப்பது எவ்வளவு தவறு என்பதற்கு இக் கட்டுரை ஓர் சான்றாகும். இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்வியல் கருத்துக்களை மிக நுட்பமாக விளக்கும் திறன் கொண்ட வள்ளுவனை இனியாவது மக்கள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

http://thiruththam.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

'களவும் கற்று மற'

7 months 1 week ago
'களவும் கற்று மற'
 
burglar.jpg
தவறாகப் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ள தமிழகப் பழமொழிகளில் இதுவும் ஒன்று. இதிலும் ஒரே ஒரு எழுத்துப் பிழையால் தான் பொருள் தவறு நேர்ந்துள்ளது. அதைப் பற்றிக் காணும் முன்னர் இதன் பொருள் என்ன என்று காணலாம்.

' திருட்டுத் தொழிலைக் கூட கற்றுக்கொண்டு பின்னர் மறந்துவிடு.' - இதுவே இதன் பொருள் ஆகும்.

எப்படி இருக்கிறது பொருள்?. மிகவும் ஆச்சர்யப்படுத்துகிறது அல்லவா?. எப்படி இதுபோன்ற பொருளில் பழமொழிகள் உலாவருகின்றன என்பதே தெரியவில்லை. இப்படித் தவறான பழமொழிகள் புழங்குவதால் தான் சமுதாயத்தில் ஒழுக்கம் குன்றி தவறுகள் அதிகரித்து விட்டன. 'ஏன் தவறு செய்கிறாய்?' என்று கேட்டால், 'களவும் கற்று மற' என்று பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்களே அதனால் நானும் இந்தத் தவறை ஒருமுறை செய்துவிட்டு பின்னர் மறந்துவிடுகிறேன் என்று சாக்கு சொல்லுகிறார்கள். இப்படி இளைய சமுதாயத்தினருக்கு ஒரு தவறான வழியைக் காட்டுவதாக ஒரு பழமொழி இருக்கலாமா?. கூடவே கூடாது. அதை ஒரேயடியாக நீக்கவேண்டும் இல்லையேல் அதன் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிந்து அதனை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டுச் சென்ற இப்பழமொழியை நீக்குவதை விட இதன் உண்மைப் பொருள் என்ன என்று கண்டறிந்து அதை மக்களுக்கு உணர்த்தினால் நன்றாக இருக்கும் என்னும் ஆவலில் ஏற்பட்டது தான் இந்த ஆய்வு.

பழமொழிகளின் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் ஒன்று தான் ' இளையோரை வழிநடத்துதல்' ஆகும். பெரியோர்கள் தாம் அனுபவத்தால் பெற்ற அறிவை இளையோருக்குக் கூறி அதன்படி நடந்தால் நன்மைகள் பெறலாம் என்னும் உயர்ந்த நோக்கத்தில் உருவானவை பல பழமொழிகள். அத்தகைய பழமொழிகளுள் ஒன்று தான் இந்தப் பழமொழியும். 'தவறுகளைச் செய்யாதே' என்று தான் பெரியவர்கள் அறிவுரை கூறுவார்களே ஒழிய ' தவறுகளைப் பழகிக்கொள் பின்னர் மறந்துவிடு' என்று ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார்கள். இனி இப் பழமொழியின் உண்மையான பொருள் என்ன என்று காண்போம்.

paanchaali+sapatham.jpgஅக்காலத்திலும் சரி இக்காலத்திலும் சரி செய்யக்கூடாத தவறுகள் பட்டியலில் 'திருட்டு, சூது' ஆகியவை அடங்கும். இந்த இரண்டு தவறுகளும் ஒரு மனிதனை எந்த நிலைக்குக் கொண்டுசெல்லும் என்பதை இங்கே சொல்லத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் அது உலகறிந்த உண்மை. திருட்டு என்பது பிறருக்கு உரிமை உடைய பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் தான் எடுத்துக் கொள்வது ஆகும். சூது என்பது பிறருக்குச் சொந்தமான பொருளை தந்திரத்தால் ஏமாற்றித் தான் கொள்வதாகும். தாயக்கட்டைகளை உருட்டி விளையாடும் இந்த விளையாட்டிற்கு 'சூதாட்டம்' என்று பெயர். இந்த தந்திரமான விளையாட்டின் அடிப்படையில் தானே 'மகாபாரதம்' உருவானது. துரியோதனன் துகில் உரிப்பதற்கும் பாஞ்சாலி சபதம் செய்ததற்கும் அடிப்படையே இந்த விளையாட்டு தானே.
 
 
இதைப் பற்றி ' சூது' என்னும் தலைப்பில் பத்து குறள்களில் மிக அருமையாக விளக்கியுள்ளார் திருவள்ளுவர். சூது விளையாடியவனின் நிலை பற்றி ஒரு குறளில் வள்ளுவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்.

' கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்.' - குறள் எண்: 935.

இங்கே 'கவறு' என்பது 'சூதாடும் கருவியையும்', 'கழகம்' என்பது 'சூதாடும் இடத்தையும்' குறிக்கும். ' சூதாடும் கருவியையும் சூதாடும் இடத்தையும் தம் கைகளையும் நம்பி மேல்சென்றவர்கள் ஒன்றும் இல்லாதவராய் ஆவர்.' என்பதே இக்குறளின் பொருள் ஆகும். சூதாடும் கருவியைக் குறிக்கும் இந்த 'கவறு' என்னும் சொல்லை 'கற்று' என்று பழமொழியில் பிழையாக எழுதியதால் தான் தவறான பொருள்கோளுக்கு வழிவகுத்து விட்டது. களவுத்தொழிலைக் கையால் தான் செய்யவேண்டும். அதேபோல சூது விளையாட்டையும் முழுக்க முழுக்க கைகளால் தான் ஆடவேண்டும். ' இந்த இரண்டையும் கையில் தொடாமல் இரு' என்பதே இப்பழமொழியில் பெரியவர்கள் கூற வரும் அறிவுரை ஆகும். இனி சரியான பழமொழி இது தான்:

' களவும் கறு மற.'
(கவறு மற = கவறும்+அற; அற - தவிர்)

பி.கு: சூதாடும் இடத்தைக் குறிக்கின்ற 'கழகம்' என்ற சொல்லை தமிழக அரசியல் கட்சிகள் பல தங்களது பெயருடன் இணைத்து வைத்துள்ள நோக்கம் என்னவோ?. சூதாடும் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்களாக இருப்பதுபோலவே அரசியல் கட்சிகளும் மக்களை ஏமாற்றி வருவதன் மறைபொருள் இப்போது தான் புரிகிறது.

தமிழிடம் இரந்த மொழிகள்

8 months ago

 உலகின் மூத்த மொழிகளில் ஒன்றாய் இருந்த போதும் காலாதிகாலமாக தமிழ் பல மொழிகளிடம் இருந்து சொற்களை வாங்கி தன்னை வளப்படுத்தியே வந்திருக்கிறது.

“யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்” எனும் பண்டைத் தமிழரின் பரந்த மனோநிலையும் இதற்கு ஒரு காரணம்.

வடமொழி முதல், மலாய், டச்சு, போர்த்துகீசு, ஆங்கிலம் என பல மொழிகளிடம் இருந்து சொற்களை சுவீகரித்து அவற்றை “திசைச் சொற்கள்” என இலக்கணப்படுத்தியும் வைத்துள்ளது தமிழ்.

ஆனால் இந்த போக்குவரத்து ஒன்றும் ஒரு வழிப்பாதை அல்ல. ஏனைய மொழிகளும் தமிழிடம் பல சொற்களை இரவல் வாங்கியுள்ளன என்பது மறுக்கவியலாத உண்மை.

சொற்களை மட்டுமல்ல, இன்று மலாய், பாசா இந்தோனேசியா என இரு சிறு மொழிகளாய் பிரிந்து கிடக்கும் மலாய் மொழி, ஒரு காலத்தில் தமிழ் பல்லவ எழுத்துருக்களை கொண்டே எழுதப்பட்டது( இப்போ பாசா இந்தோனேசியா டச்சு மொழி எழுத்துருவிலும், மலாய் ஆங்கில எழுத்துருவிலும் எழுதப்படுகிறது). 

இந்த திரியில் வேற்று மொழிகளில் உள்ள தமிழ் சொற்களை எல்லாரும் இணைந்து பட்டியல் இடலாமே?

1. Annicut - கல்லணை கட்டிய தமிழர்கள், ஆற்றின் வெள்ளத்தை அணைக்கும் முகமாக கட்டிய கட்டு என்ற அர்த்ததில் உருவாக்கிய தமிழ் காரணப் பெயர் - அணைக்கட்டு, ஆங்கிலத்தில் அதே அர்தத்தில் இடுகுறி பெயராக இருகிறது.

2. Manga - போர்துகீசிய, துருக்கிய, இன்னும் பல ஐரோப்பிய மொழிகளில் மாம்பழத்தின் பெயர். ஆங்கிலத்திலும் திரிபாக mango. மா மரத்தின் காய் என்ற தமிழ் காரணப் பெயர். 

3. Catamaran - மரங்களை இணைத்துக் கட்டி, கடல் கடந்த தமிழர்கள் கட்டிய கட்டுமரம். தமிழில் காரணப் பெயர். அதே அர்தத்தில் ஆங்கிலத்தில் இடுகுறிப் பெயர்.

4. Mulligatawny - மிளகுச் சுவையூட்டிய ஊன் இரசம். மிளகு+தண்ணி, தமிழில் காரணப் பெயர். ஆங்கிலத்தில் அதே அர்த்ததில் இடுகுறிப் பெயர்.

5. Pariah - பறையர் - சாதிய அடக்குமுறையால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் சாதி. ஆங்கிலத்தில், எந்த ஒரு கட்டமைப்பில் இருந்தும் விலக்கி வைக்கப்பட்டவரை குறிக்கப் பயன்படுகிறது.

இங்கே பல மொழி பேசுபவர்கள் இணைகிறோம். இப்படியாக உங்களுக்குத் தெரிந்த, மற்றைய மொழிகள் தமிழில் இருந்து இரவல் வாங்கிய  சொற்களை இங்கே பகிரலாமே?

 

Checked
Fri, 05/29/2020 - 22:46
தமிழும் நயமும் Latest Topics
Subscribe to தமிழும் நயமும் feed