Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Kadancha

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Posts

  2121
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Kadancha

 1. https://archive.ph/OY5cG ஏன் archive இல் இருக்க வேண்டும் இப்பாட்டியான அண்மையில் வந்தது? மேற்கு, முதன்மை ஊடகங்கள் என் இருட்டடிப்பு செய்தன? வேறு ஊடகங்கள் சொன்னதில் இருந்து அவ்வளவு வித்தியாசம் இல்லை. அதாவது முக்கிய கருது திரிப்பு இல்லை. https://archive.ph/4vZYl#selection-1909.0-2017.106 குறித்த கேள்வி ஜேர்மன் இல் ZEIT: Man kann aber doch plausibel finden, wie man in früheren Umständen gehandelt hat, und es angesichts der Ergebnisse trotzdem heute für falsch halten. Merkel: Das setzt aber voraus, auch zu sagen, was genau die Alternativen damals waren. Die 2008 diskutierte Einleitung eines Nato-Beitritts der Ukraine und Georgiens hielt ich für falsch. Weder brachten die Länder die nötigen Voraussetzungen dafür mit, noch war zu Ende gedacht, welche Folgen ein solcher Beschluss gehabt hätte, sowohl mit Blick auf Russlands Handeln gegen Georgien und die Ukraine als auch auf die Nato und ihre Beistandsregeln. Und das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Anm. d. Red.: Unter dem Minsker Abkommen versteht man eine Reihe von Vereinbarungen für die selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk, die sich unter russischem Einfluss von der Ukraine losgesagt hatten. Ziel war, über einen Waffenstillstand Zeit zu gewinnen, um später zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. Sie hat diese Zeit hat auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute. Wie man am Kampf um Debalzewe (Eisenbahnerstadt im Donbass, Oblast Donezk, d. Red.) Anfang 2015 gesehen hat, hätte Putin sie damals leicht überrennen können. Und ich bezweifle sehr, dass die Nato-Staaten damals so viel hätten tun können wie heute, um der Ukraine zu helfen. 3rd page குறித்த கேள்வி மொழிபெயர்ப்பு: "ZEIT: But you can still find plausible how you acted in earlier circumstances and still consider it wrong today in view of the results. Merkel: But that presupposes also saying what exactly the alternatives were at the time. I thought the initiation of NATO accession for Ukraine and Georgia discussed in 2008 to be wrong. The countries neither had the necessary prerequisites for this, nor had the consequences of such a decision been fully considered, both with regard to Russia's actions against Georgia and Ukraine and to NATO and its rules of assistance. And the 2014 Minsk agreement was an attempt to give Ukraine time. Note d. Red.: The Minsk Agreement is a set of agreements for the self-proclaimed republics of Donetsk and Luhansk, which broke away from Ukraine under Russian influence. The aim was to gain time with a ceasefire in order to later come to a peace between Russia and Ukraine. She also used this time to get stronger, as you can see today. The Ukraine of 2014/15 is not the Ukraine of today. As you saw in the battle for Debaltseve (railway town in Donbass, Donetsk Oblast, ed.) in early 2015, Putin could easily have overrun them at the time. And I very much doubt that the NATO countries could have done as much then as they do now to help Ukraine.
 2. மேற்கின் ஊடக நிலைக்கு மட்டும் ஓர் உதாரணம், மற்றும் எனது அனுபவமும்.
 3. என்னிடம் இல்லை. தேடியும் கிடைக்காது என்றே நினைக்கிறன் இது தான் மேற்கின் நிலை (ஏற்றுக்கொள்வீர்களா தெரியாது)
 4. இவற்றை அமெரிக்கா, கடந்த 4 - 5 மாதங்களுக்கு மேற்பட்டு தேடி கண்டு பிடித்தது. Morrocco அமெரிக்காவின் வால் இப்பொது. இதில் ஒரு இரகசியமும் இல்லை, western sahara (செய்தியில் இருப்பது) ஐ மொரோக்கோ பிடித்து, அடைத்து தொடர்ந்து வைத்து இருப்பதில் US க்கு மிக பெரிய பங்கு இருக்கிறது. Morocco, இஸ்ரேல் இ அங்கீகரித்தல், மொரோக்கோ பிடித்து, அடைத்து வைத்து இருக்கும் வெஸ்டர்ன் சஹாரா ஐ மொரோக்கோ ஆக அங்கீகரிப்பதாக US 2020 இல் அறிவித்தது. இப்பொது, பணத்துடன், மேற்கு சஹாரா , மொரோக்கோ விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு இருக்கும், US தயவில். (ஆம், US ஆள் பிடித்து, சுவர் எழுப்பி, அடைத்து வைத்து இருப்பது ஆக்கிரமிப்பு அல்ல) குறிப்பான காரணம், மேற்கு தாங்கிகள் உக்கிரனுக்கு சுமையாக மாறக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் அதிகம் (இதை அமெரிக்கா நன்கு அறியும்); ஏனெனில் உக்கிரனிடம் இந்த தாங்கிகள் பற்றிய அனுபவம், பராமரிக்கும், பழுது பார்க்கவும் அனுபவம் கட்டுமானம் இல்லை. மேற்கு . நேட்டோ இல் ஓர் சிந்தனை இருக்கிறது போலந்தில் இந்த தாங்கிகளை / கனரா ஆயுதங்களை பராமரிக்க, பழுதுபார்க்க ஓர் நிலையத்தை அமைப்பது பற்றி. அத்துடன் பல மாதக்கணக்கான பயிற்சி தேவை அடிப்படை உபோயோகத்துக்கு. இந்த தாங்கிகளில் (t-72) உக்கிரனுக்கு நன்கு பரீட்சயம் இருக்கிறது; பராமரிக்கும், பழுது பார்க்கவும் அனுபவம் கட்டுமானம் இருக்கிறது. உக்கிரைன் இன்தாங்கி உபோயோக வினைத்திறன் இந்த தாங்கிகளால் மிக உயரும் என்பது.
 5. நீங்கள் சொல்வது எல்லலாமே ஏற்றுக்கொள்ள கூடியது, மெர்கல், பிரான்ஸ் அதிபர் வாயை திறந்து நடந்ததை சொல்லும் வரைக்கும். அதை அனுபவத்தில் கண்ட பின், நீங்கள் சொல்லுவதை ருசியா தன்னம்பிக்கையாக எடுத்து இருக்கும் என்பது நம்பக்கூடியதாக இல்லை. அதுவும் நேட்டோ, பயிற்சி உக்கிரைன் எடுப்பது எல்லாம் தெரிந்தும். இருந்தும், எதிர்பை குறைவாக மதிப்பிட்டு இருக்கலாம். இராணுவ நககர்வுகளை பற்றி என்னால் சொல்ல முடியாது. அனால் புவியமை பார்க்கும் பொது, அதன், ருசியா பக்கமான உக்கிரைன் பின்புறம் கியாவ் அளவில் (rear guard), பெலாரஸ் சிறிய பகுதியாக வருகிறது. பல முனை (அனால் ஆக்கிரமிக்கும் போக்குக்கு அது போதாது) என்பது உள்ளே வரும் படையை பாதுகாப்பது, எதிரியின் கவனத்தை, படை குவிவாய் சிதறடிப்பது; குழப்புவது போன்ற பல நோக்கங்கங்களை கொண்டது. இவை, உக்கிரைன் எதிர்ப்பு இருக்கிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு மற்றும் அறிவுடன் உள் வரும் போது. மெர்கல் சொன்ன அனுபவத்துடன், பகுதி, பகுதியான ஆக்கிரமிப்பு நோக்கம் என்றால், ருசியா வெவ்வேறு படை குவிவுகளை தயாராக வைத்து இருந்து இருக்க வேண்டும்.
 6. யதார்த்தத்தில் உள்ளதையே பார்க்க வேண்டும். ருசியா சிறியதாக சொல்லி விட்டு, பெரியதாக (அமெரிக்காக ஈராக் இல்) செய்யலாம். அல்லது மாறியும் செய்யலாம். இவற்றை (படை எண்ணிக்கை ...) ஏன் சொல்ல வேண்டும் - கண்முன்னே தெரியும் போது? ஆகவே, ரஷ்யா சொன்ன நோக்கங்கள் - நேட்டோ மட்டும் என்று அல்ல - உக்கிரைன் இந்த நடுநிலை தன்மை; நாசி நீக்கம். நோக்கங்கள் இவை சொல்லப்பட வேண்டும்; ஆக்கிரமிப்பு நோக்கம் அல்ல. குறிட்பு: ஹிட்லர் போலாந்துக்கு அனுப்பியது (5 மடங்கு சிறிய சனத்தொகை), 1 மில்லியனுக்கும் மேல். சரி தோளில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கு இடம் அளித்தாலும் ஏறத்தாழ 40 மில்லியன் சனத்தொகையை பிடிக்க அடக்க வேண்டும் என்றால் அதில் அரைவாசி (ஒப்பிட்ரு பாருங்கள் - ஆனால் நீங்கள் கருதி எடுக்க மாடீர்கள்). 2 - 3 மில்லியன் தமிழ் மக்களை அடக்குவதற்கு 450,000 - உக்கிரனை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு தேவை என்று. 10 வருடங்களுக்கு மேல் பொருளடஹர தடையில் இருந்த ஈராக் (23 மில்லியன்)ன் ஐ பிடிப்பதத்திற்கு கூட்டு படைகள் 160, 000 (இதன் படி, ரஷ்யா அனுப்பி இருக்க வேண்டியது, ஆக குறைந்தது 320,0000 பிடிப்பது நோக்கம் என்றால்) - அதுவும் ஈராக் க்கு எந்தவித வேறு ஆதரவும் இல்லாமல்; இதை விட ருசியாவுக்கு தெரியாமல் இல்லை உக்கிரைனுக்கு நேட்டோ தலையால் செய்ததும், செய்ய முன்நின்றதும் .இவைகள் நானாக சிந்தித்து, மேற்கு சொல்வது, ரஷ்யா சொல்வது, எது யதார்தத்துடன் கூடிய அளவு ஒத்து வருகிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு. நீங்கள் சொல்லலாம் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு போன் குஞ்சு - ஆனால் ஒப்பீடு இல்லாமல் ருசியா சொல்வது அல்லது மேற்கு சொல்வது செயல் யதார்த்ததுடன் ஒத்துவருக்கிறதா என்று. Un மனித அழிவு மதிப்பீடும் ருஷ்யா சொன்னதுக்கு ஒத்து வருகிறது. வாதத்துக்காக கதைப்பது நான் இல்லை. உக்கிரைன் இல் திட்டப்படி, பிடிக்க சாத்தியம் இல்லை. வாய்ப்பு இருந்தால் கூட பிடித்து இருக்க முடியாது; அரைவாசியிலும் குறைவாக தான் பிடித்து இருக்க முடியும், மிக உன்னதமான படை நிலையில்; அனால் அப்படி பிடித்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நீங்களே சொல்கிறீர்கள். உக்கிரைன் இல், உங்கள் நிறுவுதல் இல்லை. இருந்தாலும் தவறு. மற்ற நாடுகளில் உங்கள் ஊகம் (அனால் ருஸ்சியாவின் சீரான தன்மையே யதார்த்தம் - மாறி ஆக்கிரமிப்பு அல்லது உள்ளே செல்வதற்கு இடம் இருந்தும்). உங்கள் பார்வையில், முழுநாட்டையும் (உக்கிரைன்) பிடித்தால் தான் ரஷ்யா இந்த குறிக்கோள்களை அடையலாம் என்பது. அனால், எத்தனையோ சண்டைகளை, யுத்தத்தை, சூழ்ச்சிகளை கண்ட ரஷ்யா போன்றதற்கு, அரசாங்கத்தை மாற்றினால் சாதிக்கலாம்வ (அதுவும் பக்கத்தில்), அதன் அன்றைய அறிவு, அனுபவம் , நடைமுறை சாத்தியம் (அது பிழைத்து விட்டது என்பது வேறு விடயம்). இதுவும், அதாவது பிழைத்தவுடன் மேலதிக படைகளை (பக்கத்தில் இருந்தும்) கொண்டு வராததும், ருஷ்யா ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கம் இல்லை, அப்போது. இராணுவ நடவடிக்கை எப்போதுமே சூதாட்டம். அனால் சூதும் ஆட வேண்டுமா என்பது ஓர் அரசின் பார்வையிலேயே தீர்மானிக்க முடியும்.
 7. இது தொடங்க முதலே ரஷ்யா எதிர்பார்த்தது தானே. மற்ற திரியில் இணைத்த ft ஆய்வே சொல்லி இருக்கிறது. புடின் மற்றும் குழாமுக்கு ருசியா பொருளாதார நிபுணர்கள் சொன்னது. அதாவது, ருசியா மேற்றகில் இருந்து முற்றாக துண்டிக்கப்படும் என்றும், புட்டின் நம்பிக்கை - us பொய்களின் பேரரசு ( என்ற ருசியா பகிடியை) என்பது. நான் முதன்மை ஊடக ஆய்வை சீர்தூக்கி பார்த்தாலும், இந்த ft ஆய்வு, திரிபு இல்லாமல் நடந்ததை சொல்கிறது. எனவே நீங்கள் சொல்லியது, (நான் சொல்லிய ருசியா உடைவை மேற்கு சிந்திக்கிறது சாத்திய கூறு இருக்கிறது - நீங்கள் சதி கோட்பாடு என்று சொன்னாலும், அதற்கு சூழ்நிலை அல்லது புற சான்றுகள் கூட இருக்கிறது - சிறு உ.ம். மிகவும் செல்வாக்குள்ள FP, மற்றும் Atlantic போன்றவற்றில் ருசியா உடைவு ஆக்கங்கள், ஆய்வுக்கு (தனிப்பட்டவர்களின் தான்) கொடுக்கப்படும் இடமும், வெளியும் - அமெரிக்கா அரசில் ஆக குறைந்தது எங்கோ ஓர் மூலையில் உறங்கு நிலை கதையாக இருக்கிறது), என்பதிலும் விடயம் மிகவும் குன்றி இருக்கிறது. அனால் நீங்கள் சொல்லும் இந்த காரணம் நகைப்புக்கு (ஏளனம் அல்ல) இடமான காரணம் ஆக இருக்கிறது படையை பாவிக்க. ஏனெனில், முற்றான ஓர் பொருளாதர பிரச்சனை , விடயத்தை, ருஷ்யா படையை கொண்டு (அதுவும் வளத்தை கைப்பற்றுவது என்றால் கூட ஓரளவு நம்பிக்கைக்கு இடம் இருக்கிறது), வள உபயோகத்தை தக்க வைப்பது, அதுவும் வேறு நாடுகளில், NATO பாதுகாப்பு உள்ள நாடுகளில். மறுவளமாக நீங்கள் சொல்வது, வாதத்துக்கேனும் விடயம் இருந்தால், ரஸ்சியாவில் உள்ள அரசியல், படை, பொருளாதார, சர்வதேச / வெளிநாட்டு உறவு போன்ற துறைகளின்] நிபுணத்துவம் எல்லாமே நீங்கள் சொல்வது போல சிந்திக்கிறது என்பது. பெரிய அண்ணனாக வருவதற்கு, ருசியா பாதுகாப்பு பாதீடு (ஒப்பிடலிவில் சிறிய அளவு)- மற்ற நாடுகள் நேட்டோ நாடுகள் எனும் போது - இன்னமும் (பாதீடு) வலு இழக்கிறது. கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது என்றால், படையை அதிகரித்து இருக்க அல்லவா வேண்டும் (உக்கிரைன் தொடக்கம் என்றால்), படைத்துறை அடிப்படையிலான மிக குறைந்த நிபந்தனை. ரஷ்யா பகாலநிலை மாற்றம், சர்வதேச பாதுகாப்பு, அமைதிக்கு ஆபத்து எனும் UN பாதுகாப்பு சபை தீர்மானத்தை வீட்டோ செய்தது தான். அது தன்னுடைய எண்ணை /வாயு வணிக நோக்கமும் இருக்கிறது; வேறு நோக்கங்களும் இருக்கலாம். இப்படி செய்வதை நம்பலாம். ருசியா விரும்பி இருக்கலாம், ஐரோப்பா தொடர்ந்து எண்ணெய் / வாயுவை பாவிக்க வேண்டும் என்று. அதை படைபலத்தை கொண்டு தக்க வைப்பது ருசியவால் முடியாது என்பது ருசியாவுக்கு தெரியும் (உளவு துறை மூலம் அரசங்களை கையில் போட்டு, ஆட்சி கவிழ்த்து என்றால் விடயத்தை கரிசனமாக பார்க்கலாம்). இவைகள் வெளிப்படையாக யதார்த்த பூர்வ காரணங்கள். ஏதாவது ஒரு சிறிய சூழ்நிலை கோடியாவது இருக்கிறதா உங்களிடம்? உங்களை போல் போல் அல்ல, எனது முடிவுக்கு வருதல், தேடி விட்டு தரவு இல்லை என்பதால், இல்லை என்பதால் அனுமானமாக இருக்கும் கருதுகோளை நிராகரிக்க முடியாது.
 8. நான் நினைத்தது இதுவரையில், ரஸ்சியாவில் நடப்பது எல்லாம் பொம்மை தேர்தல்கள் என்று நீங்கள் பொதுவாக நம்புகிறீர்கள் என்று. ஆனால் , இந்த தேர்தலை, முறையானது என்கிறீர்கள். சரி அது நல்லது அப்படி ருசியா செய்து இருந்தால். முடிவை தவிர, வேறு ஒன்றையும் தெளிவாக காட்டவில்லை. முக்கியமாக, உக்கிரேனிய கட்சிகளுக்கு. அவர்கள் தங்களுக்கு என்ற ஓர் அடையாளம் இருக்கிறது, அது பேணப்பட வேண்டும் ஆட்சியிலும் என்பதாக இருக்க கூடும். அது உங்களின் பார்வை. அனால், அவர்களின் அரசியல், பாதுகாப்பு நலனுக்கு குந்தகம் வரும் போது, ரஸ்சியாவின் நடத்தை எப்போதும் சீரானதாகவே இருக்கிறது. 2008, ஜோர்ஜியா இல் கூட, ருசியாவுக்கு முழு நாட்டையும் பிடிக்க திறந்த வெளியாக இருந்த போதும், படை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஓரளவு முன்னேறி விட்டு, ப்பாதுகாப்பு உறுதிசெய்த பின், ருசியர்கள் அல்லது ஆதரவாளர்கள் உள்ள பகுதிக்கு திரும்பி விட்டது. அனால் ஜோர்ஜியா இந்த நேட்டோ அங்கத்துவதை எதிர்த்து. 1992, Transnistria இல் கூட Moldova க்குள் போகவில்லை (ருஷ்யா படைகள் அல்ல). உக்கிரைனில் கூட முழுக்க பிடிக்கும் எண்ணம் இல்லை (பணிய வைப்பது ஒரு நோக்கம் -அதன் நோக்கத்தை உக்கிரேனிய அரசே செய்ய வைப்பது) - நீங்கள் மறுக்கலாம் - ருசியா பகிரங்க அறிவுப்புடன் , குறிக்கோள்களும், - முன்பு இறக்கிய படைகளின் அளவும் (200, 000, 300, 000 உக்கிரடீனியா களப் படைகளுக்கு எதிராக, வேறு 300, 000 இருப்பில் இருந்தது உக்கிரனுக்கு), இப்போதுள்ள un இன் பொதுமக்கள் இழப்பும் - சிறப்பு இரானுய்வ நடவடிக்கையின் அளவை தெளிவாக காட்டுகிறது. அனால், இப்பொது ருசிய எடுத்து இருக்கும் முடிவு வேறாகவே தெரிகிறது (குறிக்கோள்களை ருசியா செய்வது ) , படை திரட்டலில் தொடங்கி. உக்கிரைன் இல் மறுக்கபட்டது. அனால், மற்ற நாடுகளில் நடந்துக்கு முன்னுதாரணம் Kosovo, மேற்கு தொடக்கி வைத்தது.
 9. விளங்காமல் கதைக்கிறீர்கள், உக்கிரைன் (உடனடியாக) நேட்டோ அங்கத்துவம் பெறாமைக்கு , அங்கத்துவதை நேட்டோ வழங்காததற்கு காரணம். இது வெளிப்படை நேட்டோ சொல்லி இருந்தது. அது எடுக்க வேண்டிய படிமுறைகள். பல இருந்தன. அவற்றில் மிக சிக்கலானது, இந்த கிழக்கு உக்கிரைன் ருசியா மக்களை என்ன செய்வது. உக்கிரைன் இந்த தீர்வு வலோற்றகார இனச் சீரழிப்பு; அதை அவர்கள் எதிர்க்க; இன சுத்திகரிப்பு. இதில் ஒன்றும் ஒழிப்பு மறைப்பு இல்லை. 1991 இல் ஆரம்பித்த உக்கிரைன் - நேட்டோ தொடர்பாடல், உறவில், அங்கத்துவத்துக்கு அருகாமையான கட்டத்தில் நிற்கிறது. 2021 இல் MAP வரையும் வந்த போதே (2017 இல் உக்கிரனிய பாராளுமன்றம் நேட்டோ இல் இணைவதற்கு விருப்பம், அனுமதி அளித்தும்), அப்போதே, ருசியா அதன் உக்கிரைன் நடுநிலைமையை பேண வேண்டும் என்ற கடுமையான எதிர்ப்பார்ப்பும், வலோற்றகாரமும் (செய்யலாமா, இல்லையா என்பது வேறு விடயம்). தடுக்க வேண்டுமாயின், ருசியாவோ, ஆரோ இந்த புள்ளியிலேயே தடுக்க முடியும் . MAP தொடங்கிய பின் எவ்வெளவு விரைவாக இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. NATO இன் வேகத்தையும் சொல்ல முடியாது (UN இல் Kososvo செர்பியா மாகாணம் என்று தீர்மானம் போட கதையாக தான் இருக்கும்). https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine–NATO_relations இவைகளில் இருக்கும் தரவுகள் சரி, வெளிப்டையானவை. ஏதோ உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த விடயம் என்று நினைக்கிறீர்களா? இதை அலசுவதும் வீண்.
 10. இது தொடங்கியது, கிழக்கு உக்கிரைன் இல் இருக்கும் ருசியர்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதில். உக்கிரைன் முழுமுதல் காரணம், அனால் , மேற்கு / நேட்டோ / eu உக்கிரைன் ஐ ஆதரித்தது. உக்கிரைன் நேட்டோ வில் இணைத்து கொள்ளப்படாததற்கு ஓர் காரணம் (வேறு காரணங்களும் இருக்கிறது), கிழக்கில் இருந்த ருசியர்கள். இந்த பகுதியை உக்கிரனுக்கு விட விருப்பம் இல்லை. உக்கிரைன் இன் தீர்வு - வலோற்காமான (ருசியா ) இனச் சீரழிவு அல்லது இனச் சுத்திகரிப்பு; இதை நேட்டோ, மேற்கு, eu தமக்கு எதோ ஒன்றும் தெரியாதது போல கண்மூடி ஆதரவளித்தன மட்டும் இல்லாமல், இதை கையாள்வதற்கு ருசியா வந்தால், ருசியாவை படைபலத்தால் சமாளிக்கும் அல்லது அடக்கும் உக்கிரைன் இந்த விருப்பத்துக்கு நேட்டோ, மேற்கு, eu கால் வைக்காமல் தலையால் செய்தன (இது மெர்கல் மற்றும் பிரான்ஸ் அதிபர் இருவர்க்கும் இடையில் அதிக வேறுபாடு இல்லாமல் சொன்னது) ; இப்பொது நடப்பது போல. எனவே நேட்டோ, மேற்கு, eu தெரிவுகளை ஏற்கனவே முடிவு செய்துவிட்டது. அவர்கள் எதிர்பார்க்காதது - ருசியா இதற்குள் எப்போதுமே இருக்கும், அகற்றப்பட முடியாது என்று, ருசியாவை அழித்தால் அல்லது உடைத்தால் ஒழிய - இது இப்பொது மேற்கு / நேட்டோ / eu அரசுகளின் ஓர் சிந்தனை மட்டத்தில் (நித்திரையில்) உள்ள ஓர் விடயம்.
 11. உண்மையா, பொய்யா தெரியாது. வெளிப்படையாக, அணுஆயுத பிரோயோக சாத்திய கூறு தென்படவில்லை, கிந்தியா - பாகிஸ்தான் நிலையில். அமெரிக்காவிடம் அணு ஆயுத பிரயோக தயார்படுத்துதல், அறிகுறிகளை அறிதல் போன்ற வசதிகள் உண்டு. ஆனால் , அமெரிக்கா மனித உளவும் (HUMINT) அறிந்து இருக்கும் - தலைமைகள் என்ன யோசிக்கிறது என்பதை பற்றி. அனால், பொம்பையோ சொன்ன விதம் நம்ப முடியாமல் இருக்கிறது - கிந்திய அதிகாரி நித்திரையில் இருந்து அவரை எழுப்பி .... பாகிஸ்தான் தயார் படுத்துகிறது என்று பொம்பையோவுக்கு சொன்னது என்பது. உண்மையில் நடைபெற்றதை - அதாவது அமெரிக்கா உளவு மூலம் அமெரிக்கா அறிந்ததை , உறவுகளுக்காக மறைக்கலாம். மாறி நடைபெற்று இருக்கலாம் அமெரிக்கா கிந்தியா - பாக்கிஸ்தான் ஐ பொறுக்கும் படி கேட்டு ... இது தான் நான் சொல்லும் வெளிப்டையாக தெரியாத அணுஆயுத பிரோயோக சாத்திய கூறு. இது ஒருமுறை, இப்போதைய ரஷ்யா - உக்கிரைன் இல் எட்டிப்பார்த்து விட்டு போய்விட்டது.
 12. உலகம், global எனும் பொது, அவர்களின் சிந்தனாவாதம், மேற்கை சுற்றியது - - இது பல்துருவ முனைக்கு நகர முயலும் உலகில் இருக்கும் அதிகார மட்டதில் உள்ள கருத்து, நம்பிக்கை போராட்டம் - மேற்கை சுற்றியது என்ற யதார்த்தத்தை தக்க வைக்க முனைகிறது மேற்கு. . அண்மையில், ஓய்வு பெட்ரா சிங்கப்பூரின் பிரதமரே சொல்லி இருந்தார் - பல் துருவ முனைக்கு நகரும் உலகை மேற்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கிறது - அனால், தவிர்க்க முடியாதது என்று - சிங்கப்பூர் அமெரிக்காவில் ஓர் வால். (ஓய்வு பெட்ரா பின் சொல்வதால் - பதவியில் இருக்கும் போது நிலை சொல்லித்தெரியவேண்டியதில்லை.) நேட்டோ / மேற்கு என்ர, உக்கிரைன் என்ற புலிவாலை பிடித்து உள்ளது. அனால், தற்செயலாக, நேட்டோ புலி வலசை விட்டால், அல்லது புலியை ஒருவாறு ரஷ்யா ஒரு கூண்டுக்குள் கொண்டுவந்து, என்ர ராசா நீ இங்கே இருந்தா உனக்கும் சுகம், எனக்கும் சுகம் , எல்லாருக்கும் சுகம் என்ற நிலை வரும் என்றால் ( (முழு உக்கிரனையும் ருசியா பிடிப்பது அல்ல, உக்கிரைன் ருசியா காலில் விழுவதும் அல்ல). நேட்டோ ஐ கடிக்கப்போகும் புலி உக்கிரனை விட பிரமாண்டமானது - இதன் பரிமாணம் பூகோள அரசியல் நலன்கள், பொருளாதார நலன்கள், நேட்டோ / மேற்கு இருக்கும் கேட்டு கேள்வி இல்லாத வளக்குவிவு, நேட்டோ இந்த நிலைப்பாட்டை ஏற்காத நாடுகள் உருவாகும் பொருளாதார கூட்டணி, டாலருக்கான கேள்வி (கேட்டு கேள்வி இல்லாத அமெரிக்காவின் கடன் பெறக்கூடிய தகுதி) .. என்று நீண்டு செல்லும். எல்லாம் ஒரேயடியாக நடைபெறும் என்பது அல்ல.
 13. உக்கிரைனில் நேட்டோ குந்தி இருப்பது - ஒன்றும் இல்லை . சும்மா ஒழித்து பிடித்து விளையாடும்... என்பவர்களின் ... எதை மறைக்க எண்ணுகிறார்களோ தெரியவில்லை - என்பதற்கு சமர்ப்பணம் வேடிக்கை, சீன முதலீடு / கட்டுமான அபிவிருத்திகளே செய்கிறது , வர்த்தகமும் கூடி உள்ளது. இதற்கே, US us அயலில் சிறிது சிறிதாக அத்துமீறல் (encroachment) (ஆக்கிரமிக்கும் போக்கில்) என்றால் , ருஷ்யா உக்கிரநில் செய்வது, nato உடன் ஆடி பாடும் உக்கிரனை, ஆடி பாடி கறக்க முனைகிறது என்று எடுக்கலாமா? அல்லது அதனையும், சதி கோட்பாடு என்று .... உக்கிரைன் உண்மையில் கொடுத்து வைத்தது - ருசியா தடவி கொடுத்து . ஏன் அப்பு வேலியிலை போற ஓணானை பிடித்து கோவணத்துக்குள் விடுகிறாய் என்று கேட்கும் பாணியில் ரஷ்யா தடவுவதால். இன்னொரு வேடிக்கை, ருசியா படைத்துறை அரசியல் கதைக்கவில்லை - ஓர் ஜனநாய பண்பு. ருசியா அரசியல் தலைமை எதை சொன்னதோ அதை செய்தது. ஆனால், US படைத்துறை அரசியல் கதைக்கிறது. https://news.usni.org/2023/01/22/chinese-investment-in-western-hemisphere-raising-concerns-for-u-s-says-southcom-commander https://news.usni.org/2023/01/22/chinese-investment-in-western-hemisphere-raising-concerns-for-u-s-says-southcom-commander https://news.usni.org/2023/01/22/chinese-investment-in-western-hemisphere-raising-concerns-for-u-s-says-southcom-commander Chinese Investment in Western Hemisphere Raising Concerns for U.S., Says SOUTHCOM Commander By: John Grady January 22, 2023 11:54 AM Gen. Laura Richardson, commander of U.S. Southern Command, delivers remarks at the opening ceremony for the Dominican Republic portion of Continuing Promise 2022, Nov. 30, 2022. US Navy Photo The United States is facing increased competition in a number of sectors, especially from China in the Western Hemisphere, raising new security concerns, the head of U.S. Southern Command said Thursday. Army Gen. Lara Richardson, speaking at the Atlantic Council, questioned the People’s Republic of China’s investment in infrastructure in Central and South America. “We see the encroachment; we see the tentacles of the PRC [People’s Republic of China] in our neighborhood,” Richardson said. Richardson again voiced her concern that 21 of the 31 nations in the command’s area of responsibility have signed on with Beijing’s Belt and Road infrastructure initiative. Of added concern to regional security, 17 of the Chinese projects in Central and South America are in building deep-water ports. Five major infrastructure projects flank the Panama Canal. Complicating matters, the COVID-19 pandemic has had a devastating effect on the region’s economy. Before the pandemic an estimated 107 million people in the region were living in poverty; the number now exceeds 170 million, she said. The economic difficulties cause a number of governments in the Western Hemisphere to ask who might have the best financial deal to provide necessary development to rebuild and expand, Richardson said. Those governments are feeling a sense of urgency from their citizens that they must move ahead with building ports, airfields and highways and improving telecommunications to improve their standards of living. Even before the pandemic, Beijing moved into the infrastructure construction arena to extend its influence in Africa and the Western Hemisphere. In some cases, she said, “there’s no one else there” bidding for the work. For example, in the region, China’s Huawei is the dominant telecommunications provider and is proceeding to install its 5G networks to replace its existing older networks. Dual-use companies like Huawei make Richardson worry, she said. The United States warned for years the company’s close ties to the Chinese government pose serious risks to nations’ security and intelligence cooperation. Chinese investments in mining operations particularly in the “lithium triangle” of Bolivia, Chile and Argentina and copper in Peru also pose an issue, she said. Lithium is critical for the manufacture of batteries, demand for which has rapidly expanded as the auto industry transitions from fossil fuels to electric propulsion. At the same time as China’s increased involvement in infrastructure, Beijing has undertaken the largest military build-up of its conventional and strategic forces in history. China is the region’s number one trading partner, followed by the United States. The country relies on Central and South America for 36 percent of its food supply, she said. “We need to step up our game,” Richardson said. Later, she added, “we’re not investing in the region as we could be or as should be.” Organized criminal activity in the region is a $310 billion-a-year business that has grown beyond narco-trafficking to include illegal mining, lumbering, and fishing as well as human trafficking. In addition, transnational criminal cartels are actively involved in money laundering, sometimes using branches of Chinese banks. As regional governments put more and more responsibility on their security forces to counter widespread and growing criminal activity, they have turned more often to their militaries to augment police, Richardson said. “You can’t just go after the eaches; you have to go the sources,” she said. “That’s at the top of [those governments’] lists” of what must be done. For its part in this effort, the command has increased training that emphasizes human rights, the rule of law and the professionalization of their military, Richardson said Key parts of that professionalization comes in developing a functioning, effective noncommissioned officer corps and the important role women can play in a nation’s armed forces, as had been the care in Ukraine, Richardson said. The amount of Pentagon resources devoted to Southern Command “forces us to work other levers that our competitors don’t have.” Naval Aircrewman (Helicopter) 2nd Class Bryce Batiancela, assigned to the “Chargers” of Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 26 Detachment 3 attached to hospital ship USNS Comfort (T-AH 20), monitors the helicopter’s distance from the ship during flight operations off the coast of Jeremie, Haiti, Dec. 12, 2022. US Navy Photo Using hospital ship USNS Comfort’s (T-AH 20) Continuing Promise Deployment last year to six Caribbean and Central American nations to illustrate one of the “levers,” Richardson said. She said the ship takes aboard medical students to provide real-life experiences to their education, sets up clinics to treat sick and injured patients in coliseums, warehouses and remote villages. The medical staff also provides needed surgeries aboard ship while technicians go ashore to repair broken medical equipment. Comfort’s medical staff also conduct table-top exercises with their counterparts in the best ways to respond to natural disasters and crises like the pandemic. She also cited the strong partnership programs between state National Guard units and 24 countries in professionalizing the armed forces. In addition to on-the-scene training and American military schools open to foreign armed forces, the command participates in large continuing exercises, like UNITAS, a naval exercise that is in its 69th year. Twenty nations participated last year. As for Russia, Richardson said Moscow has stepped up its disinformation campaign through outlets like RT, its cable network, to influence national politics, but its possible ambitions to base forces in the Western Hemisphere has stalled in wake of its invasion of Ukraine. Richardson said that Russia remains a key partner with Cuba, Venezuela and Nicaragua for political support and military sales. Sanctions placed on the Kremlin for its aggression, however, have dried up its ability to send spare parts to nations that had bought Russian military hardware in the past, opening a door for the United States to equip the neighboring militaries. Nations “see what we do in Ukraine,” proving the United States is a reliable partner in providing security and economic development, Richardson said.
 14. உங்களுக்கு தெரிந்து இருப்பினும், நான் கேட்டது, கேட்டு இருப்பீர்களா வேறு இவரின் கருத்தை அறிவதற்கு? அந்த வாய்ப்பு கிடைத்து இருக்காவிட்டால்.
 15. நீங்கள், இலங்கை தீவில் பிறந்தவர், வளர்ந்தவர், ஒன்றில் உயர்தரம், அல்லது பல்கலைக்கழகம் வரை படித்தவர் இலங்கைத் தீவில், என்று சொல்லி இருந்தீர்கள். தொடர்ந்து, இலங்கைத் தீவில் வசித்து இருந்தால், இந்த கேள்வியை கேட்டு இருப்பீர்களா?
 16. இங்கே , நான் சொல்வது. ஓர் மிக பாரதூரமான விடயத்தை (பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ) போர் என்ற நிலை என்று புட்டின் சொல்கிறார் என்பதை - DW சொல்லும் போது, அதை வேறு எந்த ஆய்வும் இல்லாமல், தாரக மந்திரமாக எடுத்ததே தவறு.
 17. புள்ளிவிபர இயல் அடிப்படையில், நான் காட்ட வேண்டியது, எனது முறை உங்களிலும் முன்னேற்றகரமாக இருப்பது (பல இட ஒப்பீடே போதும், qualitative approach ஆக), வேறு முன்னேற்றங்களுக்கு இடம் இருப்பினும் (அது நான் செய்தேனா இல்லையா என்பது தெரியாமல், அதாவது தரவு இல்லாமல் புறக்கணிக்கிறீர்கள் , அது தவறு).
 18. நன்றி. DW தான் விரும்பியதை தான் சொன்னது என்றதை ஏற்றதற்கு. அதுவும், ரஷ்யா மொழி பிரதி இல்லாமல். அதுவே உண்மையும். நீங்கள் இரு விடயம் - ஒன்று போர் என்ற சொல் பாவித்தது. "ரஷ்யா போர் என்ற நிலை நோக்கி நகர்வதாக தெரிகிறது." அதை நீங்கள் வேறு எதனுடனும் ஒப்பிடாதது (dw இ தாரக மந்திரமாக எடுத்து), முதல் சாய்வு (BIASED) உங்கள் வாயாலேயே speculation ... . அதன் காரணம், போர் என்ற சொல் இருப்பதை DW சொல்லிய (படம் காட்டிய) விதம். காக்கைகும் தன குஞ்சு பொன்குஞ்சு தான், அனால், குயிலின் குஞ்சை பொன் குஞ்சு எடுக்கும் காக்கையை? ...
 19. எனது ஊகம் இல்லை, கணித-விஞ்ஞான அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மொழி பெயர்ப்பு மென்பொருட்கள், context ஐ கூடி ஆராய கூடியவை. இதில் தான் whip up (நன் இணைத்த வீடியோ இல் இருப்பது), அதற்கு மாற்றீடாக dw, google மொழிபெயர்ப்பில் flywheel என்பதன் தன்மை நுணுக்கத்தை விளங்கியது; இதை காட்டியது எனது ஊகம் அல்ல. இது 2020 இல் கூகுளை செய்யக்கூடியது. அனால் அது மட்டும் அல்ல https://medium.com/analytics-vidhya/breaking-down-the-innovative-deep-learning-behind-google-translate-355889e104f1 உங்களுக்கு ஏற்றது அல்ல என்பதடால் புறக்கணிக்க கூடும்
 20. தேவை என்றால் அமெரிக்கா செய்யும். கொசோவோ, east திமோர் (இது அமெரிக்கா மனிதாபிமானம் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது , குறிப்பாக கிளின்டன் இந்த தனிப்பட்ட செல்வாக்கை பயன்படுத்தியும், என்றாலும் நான் நம்பவில்லை), தென் சூடான் போன்றவை. அனால், அமெரிக்கா படைத்துறையில் கற்கை நெறிகள் இருக்கிறது - விடுதலை போராட்டங்களை, புரட்சிகளை எவ்வாறு கையாள்வது, அடக்குவது - அவற்றுக்கு என்று தனி பீடங்கள் இருக்கிறது. இவற்றில் சிவில் - சட்டம் - போலீஸ் - படைத்துறை fusion ; அவற்றை எவ்வாறு நிலைமைக்கேற்ற பாவிக்கலாம் என்ற கற்கைநெறிகள். இதுவரையில் அமெரிக்கா செய்தவைகளுடன், பல புதிய சிந்தனைகளும்; அமெரிக்கா களத்தை பார்த்து இருக்கும் இவற்றை பரிசோதிப்பதற்கு. முதலாளித்துவ புரட்சிக்கு பெரும்பாலும் ஆதரித்தாலும், எப்போதும் ஆதரவாக நிற்கும் என்று சொல்ல முடியாது. பொதுவாக விரும்புவது, அதன் நலனுக்கு ஏற்ற முறையில் வலுவான ஆட்சி பிடி இருக்க வேண்டும் என்று. இது போன்ற கட்றக்கை நெறிகளை - uk, கிந்தியா, ஆஸ்திரேலிய போன்றவையும் கொண்டுள்ளன. அமெரிக்கா அளவு அல்ல.
 21. கிழக்கில் உள்ள ருசியர்களுக்கு, எமக்கு சிங்களம் எதை செய்ததோ; எதை செய்ய எண்ணியதோ (இனவழி த்து, சிங்கள இனத்துக்குள் சீரழிப்பது - ருஷ்யார்கள், உக்கிரைனியர்களை போல பூர்விகம் உள்ளவர்கள்), உக்கிரைன் செய்வதில் தடுத்து நின்றது ருசியா. இதுவரைக்கும், ருசியா கேட்டது, உக்கிரனுக்குள், ருசியர்களுக்கு அவர்களின் மொழி, கலை, கலாசாரம், பண்பாடு போன்றவற்றை பாதுகாக்க சுயாட்சி கொடுக்குமாறு. அதை கொடுப்பது போல நடித்து - போட ஒப்பந்தத்தை சிலமணி நேரங்களில் கைவிட்டு - அதை மேற்கிற்கு அறிவித்து - மேட்ற்கும் அமைதி காத்து ஒத்து ஊத (இதை சொன்னது மெர்கல்) - ருசியாவை இராணுவ அடிப்படையில் தோற்கடித்தேனும் - ருசியர்களை உக்கிரைன் எண்ணியது போல் இனவழித்து, உக்கிரேனிய இனத்துக்குள் சீரழிப்போம் என்று கங்கணம் கட்டி நின்ற உக்கிரனுக்கு - கால் வைக்காமல் தலையால் உதவும் மேற்கை என்னவென்பது? இனவெறியர்கள் ஆடம்பர சொகுசு கூடம் என்று மேற்கை அழைக்கலாமா?
 22. நான் சொல்லாததை - "இல்லை இராணுவ மோதல் என்ற சொல்லை பாவித்தார் என நீங்கள் சொல்கிறீர்கள்." - சொல்லியதாக சொல்கிறீர்கள். பரவாயில்லை. மொழிபெயர்ப்பு - என்னுடையது மட்டும் அல்ல - அவர்கள் சொல்வது (2 இடத்தில ஒன்று எனது இணைப்பு, மற்றது DW) ஓரளவுக்கேனும் சரியா என்று சரி பார்க்க தொழில்நுடப்ப வசதிகள் இருக்கிறது. பயன் படுத்துவதில் தவறு இல்லை. இதில் இன்னமும் வசதி, ஒப்பிடுவதற்கு, இரண்டு ஏற்கனவே உள்ள மொழிபெயர்ப்பு. அப்படி செய்யும் போது தான், DW படம் காட்டி உள்ளது தெரிய வேண்டி வந்தது; அதாவது , சிறப்பு இராணுவ நடவடிக்கையை, யுத்தமாக புடின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் எனும் படம், அனால், அதுவே DW இன் பார்வையாளருக்கான செய்தி. வழக்கின் முடிவை பார்த்து தான், war எனும் சொற்பிரயோகம், உண்மையில் (பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட) war ஆனா நிலையை புட்டின் கருதினாரா, அல்லது ஏற்படுத்தினாரா என்பது தெரிய வேண்டி வரும்.
 23. புடின் யுத்தம் என்ற சொல் பாவித்ததை எங்கும் மறுக்கவில்லை.. அனால், BBC சொல்லி இருந்தால், நடந்தை சொல்லி இருக்கும் என்று நினைக்கிறன். அநேகமாக BBC இன் இதை அறிவுக்கும் போக்கு (இப்போதும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்) "President Putin used the word war ... " என்ற பாணி. BBC புட்டின் ருசியா மொழியில் சொல்வதை பார்வையாளர் கேட்பதற்கும் விட்டு இருக்கும் என்றே நினைக்கிறன்.
 24. இங்கே புடின் யுத்தம் என்ற சொல்லை பாவிக்கவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. DW செய்தி வாசிப்பவர் சொல்வது .. for what it is (DW முடிவெடுத்து) ... referred to as war. (அதாவது, புடினும் அதை யுத்தம் என்று குறிப்பிடுகிறார் (யுத்தம் என்பதை ஏற்று கொள்கிறார் என்பது தொக்கு நிற்கிறது )). அனால், DW மொழிபெயர்ப்பில் புட்டின் சொன்ன வசனத்தின் மொழிபெயர்ப்பில், உணர்வு இல்லாமல் (இருக்கவேண்டியது .. do not want to whip up - உண்மையான நோக்கத்தை பச்சை மொழியில் காட்டுகிறது நான் இணைத்த வீடியோ இல் ), ஏதோ புட்டின் WAR என்பதையே சாதித்து சொல்வதாக, குறிவைத்து மேவி சொல்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர். (அனால், dw மொழிபெயர்ப்பில், ஆங்கில மொழித் தவறு என்று இல்லைத்தான். google உம் flywheel என்றே மொழிபெயர்த்தது). நான், context, common sense, இடம், பொருள், ஏவல் என்று வெகு தூரம் செல்லாமல், புட்டின் சொன்ன துக்குள்ளேயே நிற்கிறேன். புடின் சொன்னதன் முழு வசனத்தையும் பார்த்தால், இப்போதுள்ள இராராணுவ மோதல் (military conflict என்றே பாவிக்கப்பட்டு உள்ளது) ஓர்மத்தை கூட்டாமல், முடிக்க விரும்புகிறோம் போரை. DW சொல்வது, சாராம்சம் , சிறப்பு இராணுவ நடவடிக்கையை, யுத்தமாக புடின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். DW புடின் சொன்னதாக காட்டிய படம் தவறானது (இது agenda, narrative க்கு அப்பால் சென்று திரிப்பது).
 25. விபரணப் பட இல்லை இது. அதில் இராணுவ, அரசியல் விடயங்கள் வரலாறாகவே சொல்லப்படும். உடனடி பதற்றத்தில் அல்ல. முதல் ஈராக் யுத்தமே நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது; அதில் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு தேவை இல்லை.. 50 களில் இருந்து எதனை மாற்றங்கள்; ஊடகவியல் துறையில் கூட.கடந்த 20 வருட மாற்றமே மிக வேகமானது. குறிப்பாக, அரசியல், இராணுவ சந்திப்புகள், அல்லது பத்திரிகையாளர் பேட்டி, சந்திப்பு , அந்தந்த மொழியில் உரையாடலை கேட்க விட்டு, மொழிபெயர்ப்பை ஆங்கிலத்தில் போடுவது (நான் இணைத்த வீடியோ இல் இருப்பது ). அனால் , ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு செய்து மேவி ஒலியமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்றால், ரஷ்யா மொழியில் subtitles போடு இருக்க வேண்டும். நான் இணைத்ததில் ருசியா மொழி subtitles கூட, ஆங்கில subtitles உடன் பார்க்கலாம். காரணம், மொழிபெயர்ப்பில், அந்தந்த மொழியின், சொல்பவரின் தன்மைகளை, உணர்வுகளை, (temperament) கொண்டுவரமுடியாது.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.