Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

main-qimg-b5d3acf953ce3a0181e2392740ad11f6.jpg

 

புதுமைக்கால ஆய்தங்கள் தொடர்பான கலைச்சொற்கள்:

 • முக்கிய விடையம்: துப்பாக்கி, பீரங்கி, தோட்டா ஆகிய மூன்றும் சொற்களும் பிறமொழிகளில் இருந்து தமிழிற்கு வந்து சேர்ந்த சொற்கள்... இவற்றினை தொலைவிற்கு வீசிவிட்டு புத்தம் புதிய தமிழ்ச் சொற்களை கையாள்வோமாக!

துப்பாக்கி/ துவக்கு → இச் சொல்லானது "துபக்(tüfek)" என்னும் துருக்கிய மொழிச் சொல்லிலிருந்து தமிழுக்கு வந்தேறிய சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சுடுகலன்(gun ), துமுக்கி (rifle), தெறாடி (musket),

பீரங்கி → இச் சொல்லானது ஒரு போர்த்துக்கேய மொழிச்சொல். அப்படியே கடன் வாங்கி தமிழில் வழங்குகிறோம்..

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = கணையெக்கி (Mortar), தகரி/தகரூர்தி (Tank), தெறோச்சி (Artillery), தெறுவேயம் (Cannon)

தோட்டா → இது உருதுச் சொல்லான "தோட்ட" இல் இருந்து தமிழுக்கு துள்ளிக்குதித்து ஓடிவந்த சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சன்னம் (bullet), எறிகணை (shell), குண்டு (cannonball, minie ball, musket ball), எறியம் (projectile).

 


இதையும் வாசித்துப் பாருங்கள்….

ஆய்தவியலில் வெடிபொதியின் (cartridge) உறுப்புகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்


 

 • எஃகம் - எஃகால் ஆனதே எஃகம் - arms
 • ஆய்தம்/படை - weapons
  • ஆய்தம் என்பது தமிழே!. இச்சொல்லே பிற்காலத்தில் 'ஆயுதம்' என்று சமற்கிருததில் திரிந்தது

ஆ → ஆய் → ஆய்தம் = weapon

செ.சொ.பே.மு அகராதியிலிருந்து....

'ஆய்தல் = நுணுகுதல், சிறுத்தல், கூர்மையாதல்

ஆய்தம் = நுணுகக் கூராக்கப்பட்ட கத்தி அல்லது படைக்கலம். வட மொழியிலுள்ள ஆயுதம் என்னும் சொல்

→ (a-yudh);

போருக்கு உதவும் படைக்கலம் என்னும் பொருளில் ஆளப்படுகிறது. எனினும் அது கூர்மையின் வழிப் பிறந்த தமிழ் 'ஆய்தம்' பெற்ற திரிவடிவே

→ (ஆய்தம்→ ஆயுதம்);

ஆகும். போரிடத் துணைபுரியும் குதிரை, யானை முதலிய உயிரிகளும் தேர், மெய்ம்மறை (கவசம்); போன்ற அஃறிணைப் பொருள்களும் ஆயுதம் (a-yudh) என வழங்கப் பெறாமையின், போருக்குத் துணைக் கருவி எனப் பொருள்படும் வடமொழி ஆயுதம் வடமொழிக்கு மூலச் சொல்லன்று என்பதும் தெளிவாகிறது. அதுவுமின்றி அசுத்திரம் (. கைவிடுபடை), சசுத்திரம் (த.கைவிடாப்படை); என்னும் இரு வகைக்கும் ஆயுதம் பொதுப்பெயராக இருத்தலும் காண்க.'

 • படைக்கலம்/ ஆய்த தளவாடம்- Munition
 • கணைகள் - Ammunition
 • பாரசவம் - heavy weapons (இதுவொரு பண்டைய தமிழ்ச்சொல் ஆகும்)
  • பாரம் - heavy;
  • சவம் - உயிரற்ற உடல், விரைவு
   • இவற்றை இங்கு நாம் ஒருங்கிணைத்து தற்காலத்தில் வழங்கப்பட்டு வரும் heavy weapons-க்கான ஒற்றைத் தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கலாம். அதாவது 'பாரமான விரைந்து உயிரற்ற உடலாக்கும் ஆய்தம்' என்னும் பொருளில் வழங்கலாம். (பண்டைய காலத்தில் இதன் பொருள் ஆய்தம் என்பது நினைவு கூரத்தக்கது)
 • கரிமருந்து, வெடிமருந்து - Gunpowder
 • படைமூர்க்கன், படைக்கரசன், படையிராசன், படையுப்பு, படையோன் - Saltpetre(Potassium nitrate)
 • கோது - case.

→ கொழுது--> கோது

  • கோது- வெளிச்சிதறுதல், தோண்டுதல், வெற்றுக்கூடு, சக்ககை, சிறிய கூடு, பயனின்மை.

அதாவது சுடுகலன் சுடும் போது அதுல் இருந்து வெளிச்சிதறும் இவ் வெற்றுக்கூடானது மீண்டும் அதில் சன்னம் ஏற்றபடும் வரை அதுவொரு பயனில்லாத சக்கையே. மேலும் இச்சொல்லானது 1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈழத்தில் வழக்கில் உள்ளது.

main-qimg-8af36e6dbfc845c84c7f32c4a0485f95-mzj.jpg

 • வெடிபொதி - cartridge

main-qimg-509aa1275ef0f42145bce93989f4bd90

 • வெற்று - blank [வெற்று என்பது வேட்டெஃகத்தால் சுடும் ஒருவகைக் கோது ஆகும். இதற்குள் பிலிறுந்தி(propellant) உண்டு, ஆனால் எறியம் இல்லை (எ.கா. சன்னம்). அதற்குப் பகரமாக காகிதம் அல்லது plastic wadding பயன்படுத்தப்பட்டு உமிழுந்தி உறைக்குள் மூடப்படுகிறது.]

main-qimg-52fbc1714613f2967243083c89a455b6-mzj

 • Bullet - சன்னம்
 • shot - குளிகைகள்
 • shotgun shell, shot shell - குளிகைச் சுடுகலன் பொதி, குளிகைப்பொதி

main-qimg-78ddaea5c8960e5fdbc4676daf8f6411-mzj

 • musket ball - தெறாடிக் குண்டு

main-qimg-1414caaa9f46c90aa4d8920b450d5b65-mzj

 • Minie ball - மினியே குண்டு

main-qimg-6d2f48d5682371e586a42c8eec0667fb-mzj

 • Buck & ball-
  • buck- கலை
  • ball - குண்டு

main-qimg-59853f75e0b6e1d6e18c85ad9007489b

 • துமுக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கத்தியின் பெயர் - சுரிகை (bayonet)

main-qimg-fdcd3d501cb078c6fbcaa3e722ee3f21-mzj

 • ஆய்தங்களைக் காச்சி நனைத்தல்- தோய்த்தல்
 • துவைச்சல் (படைக்கருவி) - tempering (weapons)
 • பணைத்தல் - AIM MISS
 • Target or aim of a gun - சரவியம்
 • சன்னம் விழும் எல்லை - ஏப்பாடு
 • ஆய்தப்பயிற்சி செய்யுமிடம் - சரம்புச்சாலை, பயிற்சிப்பாசறை
  • சரம்பு - ஆயுதப்பயிற்சி
  • பணிக்கன் - படைக்கலம் பயிற்றுவிப்போன்.
  • சலகுபிடித்தல் - படைப் பயிற்சி எடுத்தல் (to practice drill)
 • ஆய்தங்கள் வைத்திருக்குமிடம் - ஆய்தசாலை, படைவீடு, ஆய்தக்களஞ்சியம், தில்லெரி.
 • ஆய்தத்தின் நுனி - முனை (tip of a weapon)
 • கழி - ஆய்தப்பிடி
 • அடைப்பம்- போர்க் கருவிகள் வைக்கும் பை/ பேழை.

main-qimg-81afd410261c10388f10f57e04fe40fe-mzj

 • ஆய்தவுறை - தடறு/ படையுறை/ புட்டில்/ துதி
 • Holster [கோல்சர்(ஈழ.வழ)] - தடறு
 • Leg holster - காற்றடறு
 • Assault vest - தாக்குதல் கஞ்சுகம் [கோல்சர்<Holster (ஈழ.வழ)]
 • Tactical vest - தந்திரமான கஞ்சுகம் (இதை அணிவதால் தாக்குதல் கஞ்சுகத்தை விட நல்ல உருமறைப்பு கிடைக்கும்)
 • Bulletproof vest - சன்னத்தகைக் கஞ்சுகம்
 • Plate carrier - தட்டுக் காவி
 • pouch - சோளியல்

 


 • GUN = சுடுகலன்
 1. சுடுகலன்

இச்சொல்லானது புதுமைக்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து வகையான ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லாகும். ஏனெனில்,

  • சுடு + கலன்

சுடு = சுடும்

→ கலன் = உட்குழிந்த ஏனம்

அதாவது சுடப் பயன்படும் ஓர் கலன் என்னும் பொருளில் மேற்கண்ட சொல்லானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவேதான் இச்சொல்லானது வேட்டுகளை வெடித்துச் செலுத்தும் தற்காலத்தில் உள்ள அனைத்து வகை ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லான GUN என்னும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லாக வழங்கப்படுகிறது. 'Rifle' என்னும் சொல்லுக்கு இணையாக 'துமுக்கி' என்னும் சொல், தமிழில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 1. இயந்திரச் சுடுகலன் - machine gun
 2. ஊசிச்சுடுகலன்/ சிரலகம் - Needlegun/Fletcher
  1. சிரலினைக் கொண்டிருப்பது சிரலகம் ஆகும்.
 3. துணை இயந்திரச் சுடுகலன் - sub-machine gun
 4. இலகு இயந்திரச் சுடுகலன் - light machine gun
 5. தற்காப்புச் சுடுகலன் - self-defence gun
 6. நீள் சுடுகலன் - long gun
 7. காட்லிங் சுடுகலன் - Gatling gun
 8. பல்குழல் வேட்டெஃகம் - multiple barrel firearm
 9. தொடுப்புச் சுடுகலன் - minigun …. (தொடுப்பு - எய்கை , தொடர்ந்திருக்கை, சங்கிலி, செய்கைத்தொடர்ச்சி ஆகிய பொருட்களில் வழங்குகிறது.. அதாவது சங்கிலி போன்று தொடர்ந்து சுடும் சுடுகலன் என்னும் பொருளில் இது வழங்குகிறது )
 10. சரமாரி சுடுகலன் - organ gun (ribauldequin)/ volley gun
 11. பாக்கிள் சுடுகலன் -Puckle gun
 12. போழ் சுடுகலன் - Punt gun
 13. மையச் சுடுகலன் - Pivot gun
 14. ஏழ்குழல் சுடுகலன் - nock gun
 15. மலை சுடுகலன் -mountain gun
 16. துமுக்கி முகவாய் தாணித்தல் மலை சுடுகலன் - Rifle Muzzle Loading mountain gun
 17. கல் சுடுகலன் - Swivel gun
 18. மதில் சுடுகலன் - wall gun
 19. கன இயந்திரச் சுடுகலன் - heavy machine gun
 20. பொதுநோக்கு இயந்திரச் சுடுகலன் - general purpose machine gun
 21. சதள தானியங்கி ஆய்தம்- squad automatic weapon
 22. பகுதி தானியங்கி ஆய்தம்- section automatic weapon
 23. இலகு ஆதரவு ஆய்தம்- light support weapon
 24. காலாட்படை தானியங்கிச் சுடுகலன்- infantry automatic gun
 25. நடுத்தர இயந்திரச் சுடுகலன்- medium machine gun
 26. சங்கிலிச் சுடுகலன்- Chain gun
 27. காலாட்படை ஆதரவுச் சுடுகலன்- infantry support gun
 28. தகரி சுடுகலன்- tank gun
 29. தகரி எதிர்ப்புச் சுடுகலன் - anti tank weapon
 30. பின்னுதைப்பற்ற துமுக்கி / பின்னுதைப்பற்ற செலுத்தி/ பின்னுதைப்பற்ற சுடுகலன் - recoilless rifle/ recoilless launcher / recoilless gun.

 


கரச்சுடுகலன் - handgun

  • கரம் + சுடுகலன் → கரச்சுடுகலன்

.

 • Derringer - தேரிஞ்சர்

main-qimg-7342ac5a202997836c796a83abfd74cc-mzj

 • கைத்துப்பு - Pistol

Gun என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

main-qimg-a8dee932ed887404ea943ec3e3a10ae9-mzj

 1. இயந்திரக் கைத்துப்பு- machine pistol
 2. பணிக் கைத்துப்பு- service pistol

 


 • தொடித்தெறி- revolver / wheel gun

main-qimg-86224656627059a4a06515a8fa204f9d-mzj

→ இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

தொடி என்பது வளையத்தைக் குறிக்கும் தமிழ்ச் சொல். இதிலிருந்து சுழல்தல் என்ற வினையைக் குறிக்க தொடித்தல் என்ற சொல்லை உண்டாக்கலாம். இலக்கணத்திற்கு உட்பட்ட விதியே.. மேலும் தொடி என்னும் வேர்ச்சொல்லில் இருந்து கிளைத்த சொற்கள் அவ்வளவாக தமிழில் இல்லை.

தெறுதல் என்றால் சுடுதல் என்ற பொருளுண்டு. இந்த இரண்டையும் இணைத்து ரிவால்வருக்குக் கலைச்சொல் படைக்கலாம்.

 • தொடி (=சுழல்) + தெறு (=சுடு) + (விகுதி)

தொடித்தெறி = சுழன்று சுடும் கரச்சுடுகலன்.

உலகில் உள்ள பல்வேறு விதமான தொடித்தெறிகள் (Revolver) யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 


 • தெறாடி - musket

main-qimg-65b15ca799d9e2c2d5a35828b7a09167-mzj

இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

கொழுவி: Musket என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan)-இன் பதில்

 • தெறு + ஆடு + இ
  • தெறு - சுடு
  • ஆடு- கொல் (இச்சொல்லுக்கு மட்டும் தமிழில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருள் இருக்கிறது)
  • இ - விகுதி

சுட்டுக் கொல்லப் பயன்படும் ஓர் கருவி என்னும் பொருளில் இச்சொல் வருவதால் அதனை இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறேன்.

→→அள்=lock

 1. தெறாடி - musket
 2. குறுதெறாடி - musketoon
 3. திரியள் தெறாடி - matchlock musket
 4. சொடுக்கு திரியள்தெறாடி - Snap matchlock musket
 5. அனற்கலள் தெறாடி - flintlock musket
 6. சொடுக்கள் தெறாடி - snaplock musket
 7. நேமியள் தெறாடி - wheellock musket
 8. மூடியள் தெறாடி - caplock musket
 9. சொடுக்குஞ்சேவல் தெறாடி - snaphaunce musket
 10. குண்டுக்குழாய்/ குண்டுக்குழல் (பழந்தமிழ்ச் சொல்) - blunderbuss
 11. கொக்கிக்குழல் - arquebus - ( hook gun)

 


 • Combination gun - இணைந்த சுடுகலன்

main-qimg-4f2946201e0ba0f2e39499d343fdee76-mzj

'M6'


 • துமுக்கி = rifle { துமுக்கு --> துமுக்கி... (இது கொஞ்சம் பழைய சொல்லாகும். துமுக்கி என்னும் சொல்லானது ஏற்கனவே தமிழில் மரையிடப்பட்ட சுடுகலன்களான ரைபிள்களை(rifle) குறிக்க வழங்கப்படும் சொல்லாகும்) }
  • குறுதுமுக்கி - carbine
 1. தாக்குதல் துமுக்கி- assault rifle
 2. சமர்த் துமுக்கி -battle rifle
 3. பணித் துமுக்கி - service rifle
 4. குறிசூட்டு துமுக்கி - sniper rifle
 5. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 6. மரையாணி இயக்க துமுக்கி - bolt-action rifle
 7. தானியங்கி துமுக்கி - automatic rifle
 8. தொடித் துமுக்கி / கோல்ட் துமுக்கி- revolving rifle / colt rifle
 9. பொருண்ம எதிர்ப்புத் துமுக்கி - anti material rifle
 10. நீள் துமுக்கி - long rifle
 11. சாரணர் துமுக்கி - scout rifle
 12. எருமைத் துமுக்கி - buffalo rifle
 13. குறுங் குழல் துமுக்கி - short barrel rifle

 


 1. Bullpup - சேக்குட்டி

 

 • சிதறு சுடுகலன் / வேட்டைச் சுடுகலன்) / குளிகைச் சுடுகலன் - scatter gun/ fowling piece/ shotgun

main-qimg-8f76b085d0e6f935600ba57114dfadb3-mzj

படத்திற்கேற்றாற் போல்,

 1. ஈர்குழல் குளிகைச் சுடுகலன் / முறிப்பியக்க குளிகைச் சுடுகலன்- double barrel shotgun/ break action shotgun / coach gun
 2. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 3. எக்கியக்க குளிகைச் சுடுகலன் - pump-action shotgun [எக்கு (எக்குதல்) + இயக்கம்]
 4. தொடித்தெறி குளிகைச் சுடுகலன் -revolver action shotgun
 5. முழுத் தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - fully automatic shotgun

பகுதானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - semi automatic shot gun

தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - automatic shotgun

அடிபாட்டு குளிகைச் சுடுகலன் - combat shotgun

கலவர குளிகைச் சுடுகலன் - riot shotgun

குறு குளிகைச் சுடுகலன்- sawed-off shotgun/ sawn-off shotgun/ short-barreled shotgun

 


 • அணு ஆய்தம்- nuclear weapon
 • மின்காந்த கவண்- Rail gun {மின்காந்த விசையினைப் பயன்படுத்தி எறியங்களை வீசுவதால் அதற்கு இப்பெயர் வந்தது.}

main-qimg-faf67cc2cd23f3fecbc513f50488e27e

 • ஈட்டிச் சுடுகலன்- Spear gun {ஈட்டியினை செலுத்தும் ஓர் வேட்டெஃகம் போன்றதொன்று}

main-qimg-0e1e4e45ed1a63972ff4f49a04ea6c62-mzj

 • எறியுளிச் சுடுகலன் - Harpoon gun {எறியுளியினை வெளியே செலுத்துவதால் இதற்கு எறியுளி வேட்டெஃகம் என்று பெயர் வந்தது.}

main-qimg-4a1d7b7128f01b189aeb96db10ff31f7-mzj

 


 • சீர்குழல் - smooth bore

main-qimg-d1315695f4c2c415a0a480afe6461646-mzj

 • மரைகுழல் - rifled bore

main-qimg-4d5b71f91792204998ab08a8bf38b521-mzj

 • உந்துகணை/தெறிப்பு - Rocket - உந்துகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப்(travel) பாதையை மாற்றவியலாத ஓர் படைக்கலமாகும்.

main-qimg-8e24a5202175c310d1dfe73e45bc1288-mzj

 


 • ஏவுகணை - Missile - ஏவுகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப் பாதையை மாற்றக்கூடிய ஓர் படைக்கலமாகும்.

 

 • Land mines - நிலக் கண்ணிவெடி
  • Anti - Tank mine (These can be also used against IFV too) - கவசவூர்தி எதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
  • Anti-personnel mine - ஆளெதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
   • மிதிவெடி - காலால் அழுத்தினால் வெடிப்பவையை விதப்பாக(specific) குறிக்க, 1990 முதல், இச்சொல் தமிழில் வழங்குகிறது.
 • Naval mines - கடற்கண்ணிவெடி
 • Claymore - அமுக்கவெடி (தமிழீ.வழ‌)
 • Bangalore torpedo/ Bangalore mines/ Banger - பெங்களூர் குழல்வெடி/ சும்மா 'குழல்வெடி' எனலாம்
 • Directional fragmentation mine - திசை துணுக்க கண்ணிவெடி
 • Electronic Tilt Mine - மின்சார துள்ளல் கண்ணிவெடி
 • Bounding fragmentation mines - பாயும் துணுக்க கண்ணிவெடி

 


 • ஏவரி - Torpedo

நன்றி: திரு திருத்தம் பொன் சரவணன்

ஏ  = ஏவு,கணை
 
 அரி = நீர், அழித்தல்,படைக்கலம்
 
 ஏ + அரி = ஏவரி --> நீரினில் ஏவப்படும் ஏவுகணை.

 


 • கையெறி குண்டு ... சுருக்கமாக கைக்குண்டு எனப்படும்- Hand grenade

 

 1. கைக்குண்டு செலுத்தி - grenade launcher
 2. நேரடி சத்தி ஆய்தம் - direct power weapon
 3. யானைத் துமுக்கி - elephant rifle
 4. காற்று சுடுகலன்- air gun
 5. கோட்டுச் சுடுகலன்- lyle gun
 6. சுடரொளி சுடுகலன்- flare gun
 7. இணைந்த சுடுகலன்- combination gun
 8. மென்சூட்டுச் சுடுகலன்-air soft gun
 9. பயிற்சித் துமுக்கி - drill purpose rifle
 10. நிறஞ்ஞுடுச் சுடுகலன்- paintball gun
 11. விளையாட்டுச் சுடுகலன்- toy gun
 12. நீர்ச் சுடுகலன்- water gun
 13. உந்துகணை பிலிற்றுந்திய கைக்குண்டு செலுத்தி - rocket propelled grenade launcher
 14. உந்துகணை செலுத்தி - rocket launcher
 15. ஏவுகணை செலுத்தி- missile launcher …. eg: Javelin

 


 • Fire arm - வேட்டெஃகம்

1)வேட்டெஃகம் = வேட்டு + எஃகம் (இச்சொல் 1960க்கு கிட்டவாக பாவாணரால் உருவாக்கப்படது )

 • வேட்டு - வெடி
 • எஃகம் - arms- பொதுவாக இதன் பொருள் ஆய்தமாகும். ஆனால் நன்கு விதப்பாய்ப் பார்த்தால் பண்டைய காலத்தில் கையில்கொண்டு போரிடும் ஆய்தங்களையே குறித்து வந்திருக்கிறது. ஆகையால் தற்காலத்தில் உள்ள கையில் ஏந்திச் சுடும் ஆய்தங்களிற்கான பொதுப்பெயராக இதனைக் கொள்ளாலாம்.

வேட்டினைச் செலுத்தும் படை என்னும் பொருளில் இது வருகிறது.

 1. மனித தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - man loading firearm
 2. பகு தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - semi automatic loading firearm
 3. தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - automatic loading firearm
 4. தானியங்கிச் வேட்டெஃகம் - automatic firearm
 5. பகுதானிச் வேட்டெஃகம்- semi automatic firearm

 


 • Shell (Artillery and Mortar) - எறிகணை

main-qimg-d2c0afae49e1768f7509ccc25011ed9e-mzj

 


MORTAR என்னும் ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு திருத்தம் பொன் சரவணன் அவர்கட்கு மிக்க நன்றி

 • கணையெக்கியானது எறிகணைகளை தானாகவே எக்கி ஏவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஆதலால் 'எறிகணை' என்னும் சொல்லில் உள்ள 'கணை' என்னும் விகுதியையும் 'எக்குதல்' என்னும் சொல்லின் எக்கு என்னும் வினைவடிவினை எடுத்து அதனை விகுதியோடு புணர்த்தி எக்கி என்றாக்கி இரு சொற்களும் புணர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கணை+எக்கி = கணையெக்கி

எக்குதல் என்னும் சொல்லிற்கு,

-மேலே செல்ல வீசுதல்

-உள்ளிழுத்தல்

-தாக்கி யூடுருவுதல்

ஆகிய பொருட்கள் உள்ளன. இவை mortar செய்யும் அத்தினை காரியத்தினையும் குறிக்கிறது. அதாவது மோட்டார் என்னும் ஆய்தமானது எறியங்களை உயரத்திற்கு செலுத்துவதில்லை ; மாறாக மிக குறுகிய தொலைவிற்கு மட்டுமே செலுத்துகிறது ( கூடியது 4.5கி.மீ). மேலும் அது மனித வலு இல்லாமல் தானகவே எக்கி எறியத்தினை செலுத்துகிறது. அந்த எறிகணையனது எதனையும் தாக்கி ஊடறுத்துச் செல்லும் வலிமை வாய்ந்தது. ஆகவே இச்சொல்லானது மோட்டார் என்னும் இங்கிலீசுச் சொல்லுக்கான சரியான தமிழாக்கமாகும்.

 


 • HOWITZERS- தெறோச்சி

main-qimg-b72cdfcf80fa094befe88aed5e7b5702-mzj

தெறோச்சி:

 • தெறு+ ஓச்சு + இ
  • தெறு- சுடுதல், அழித்தல், கொல்லுதல், வருத்துதல், நெரித்தல், கொட்டுதல், துன்பம்
  • ஓச்சு- எறிதல், செலுத்துதல், பாச்சுதல், உயர்த்துதல் , தூண்டி விடுதல்
  • - விகுதி

அதாவது எறிகணையினை சுட்டு மிகக் கூடிய தொலைவிற்கும் அதிக அளவிலான உயரத்திற்கும் செலுத்துத்தும் ஓர் படைக்கலம் என்று பொருள் படும்.

 


 • கட்டுத் துவக்கு - ஈழத்தின் ஒரு பாரம்பரியச் சுடுகலன். இதனை சரியான எழுத்து வழக்கில் எழுதினால் கட்டுக்குழல் என்றே எழுத வேண்டும். ஆனால் பாரம்பரிய சொல் என்பதால் எப்படி வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம். (துமுக்கி= மரை குழல் கொண்டது)

main-qimg-d2c70732d39e33c40c4f03303b3c77a9.jpg

main-qimg-8c6e92f7c67e22e3b1d51c3ffe7150df.png

 


 • இடியன் - ஈழத்தமிழர்களின் மற்றொரு பாரம்பரியத் துப்பு சுடுகலன்.

main-qimg-a4131d7d5582ddfa18575bc74575065c


 • தெறுவேயம் - CANNON

தெறுவேயம் - தெறு+வேய்+அம்

 • தெறு - சுடுகை
 • வேய் - உட்டுளை கொண்டது (குழாய்)
 • அம் - சொல்லாக்க ஈறு

தற்காலத்தில் வழங்கப்படும் இந்த பீரங்கி என்னும் சொல்லின் உண்மையான அடிப்படைப் பொருள் அயலான் என்பதே ஆகும் ; எறிகணையினைச் செலுத்தும் பொறி அல்ல. இப்பொறியானது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தது; எமது மண்ணிற்கு சொந்தமில்லாதது. ஆகையால் எம் மக்கள் அதற்கு வெள்ளையனின் அயலான் என்னும் பொருள்படும் போர்த்துக்கீசரின் ஃவிரங்கி(firangi) என்னும் சொல்லின் தமிழ்ப்படுத்தப்பட்ட வடிவமான பீரங்கி என்பதை இதற்கான தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கினர் . இச்சொலானது தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் இதே பொருளிலே வழங்கப்படுகிறது.

main-qimg-ac72d1ecf57a7dde38ee419fc4dbf513-mzj

 • தானியங்கித் தெறுவேயம் (Autocannon)

main-qimg-e47d0aa342c1ebb71723a6f49141e01d-mzj

'ஒலிகன் தானியங்கித் தெறுவேயம்'

 • தெறுவேயக் குண்டு - cannonball
  • உருண்டைக் குண்டு - Round shot
  • சங்கிலிக் குண்டு -Chain shot
  • ?? - Case Shot
  • ?? - Canister shot
  • சிலந்திக்குண்டு - Spider shot
  • முந்திரிக்குண்டு - Grapeshot

main-qimg-7f34678cfdb0a8961bdf4dcd35b0acca-mzj

 • சலாகை - ramrod - பண்டைய காலங்களில் இருந்த பீரங்கிகளுக்கு வெடிமருந்தினை வாய்வழி தாணிக்க பயன்படும் ஓர் கோல்.

main-qimg-9c9195c9c154aeef1097e68283fa412a

 • தீக்கோல் - linstock

main-qimg-aee9b73eba48a81b0ec88836310b5e8e-mzj

 


 • கூடுதல் செய்திகள்

போர்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

படைத்துறையில் (military) பயன்படுத்தும் கலைச்சொற்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு

 

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்r

Edited by நன்னிச் சோழன்
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
இங்கு எழுதப்படும் விடயம் பிரதிசெய்யப்பட்டு (copy)மேலுள்ள கட்டத்தில் ஒட்டப்பட வேண்டும் (paste)

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • 90 களின் இறுதியில் புலம்பெயர்ந்து நோர்வேயிலிருந்தார் என்று நினைக்கிறேன். கனடாவில் வாழ்ந்தார் என்று இப்போதுதான் தெரியும். வானொலி நிகழ்ச்சிகளில் தான் பொன் சுந்தரலிங்கத்தின் மாணவன் என்றும் சொன்னதாக ஞாபகம். புலிகளின் கலை பண்பாட்டு குழுவில் இருந்த சாந்தன் சிட்டு வர்ண ராமேஸ்வரன் மூவரும் உச்சம் தொட்ட பாடகர்கள், வர்ண ராமேஸ்வரன் சிட்டுவின் மிக நெருங்கிய நண்பரும்கூட. இன்று மூவருமேயில்லை. அது ஏன் சாவடைந்தார் என்று ஒரு வார்த்தை?  தன்னால் முடிந்த பங்களிப்பை ஒரு இனத்துக்கு ஆற்றிவிட்டு போன ஒரு கலைஞன் மறைவை கெளரவமாக சொல்ல தமிழில்பல வார்த்தைகள் இருக்கின்றனவே. கண்ணீர் அஞ்சலிகள் எம் கலைஞனுக்கு,
  • கடற்படையினரின்... அராஜகமானது, அரசாங்கத்தின் உண்மையான மனநிலையை வெளிக்காட்டியுள்ளது- சார்ள்ஸ் மன்னார்- வங்காலைபாடு  கிராமத்தில் இருந்து கடற்றொழிலுக்கு நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) நள்ளிரவு சென்று வந்த கிராமத்தவர் ஒருவரை, மதுபோதையில் இருந்த கடற்படையினர் வழிமறித்து எவ்விதக் காரணமும் இல்லாமல் கடுமையாக  தாக்கியுள்ளனர். அதனை நேரில் பார்த்த கிராம சேவகர் ஒருவர், அவரை ஏன் தாக்குகின்றீர்கள் என கடற்படையினரை கேட்கசென்றபோது, 10க்கும் மேற்பட்ட கடற்படையினர் சேர்ந்து அக்கிராம சேவகரையும் தாக்கியுள்ளனர். குறித்த விடயம் தொடர்பாக பேசாலை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு கொடுக்க சென்றபோது, முறைப்பாட்டை அவர்கள் ஏற்க மறுத்துவிட்டனர். இந்நிலையில் உடனடியாக அவர்களின் உடல்நலம் கருதி பேசாலை வைத்தியசாலையில் ஏனையோர் அனுமதித்தப்போது, மேலதிக சிகிச்சைக்காக மன்னார் பொது வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதேவேளை சம்பவ இடத்திற்கு  நேரில் சென்று நிலைமைகளை அவதானித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளதாவது, “கடற்படையினரின் இந்த அராஜகமானது தற்போது இருக்கும் அரசாங்கத்தின் உண்மையான மனநிலையை வெளிக்காட்டியுள்ளது. குறித்த தாக்குதல் சம்பவமானது மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. ஆகவே அதற்கு எனது  கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். https://athavannews.com/2021/1241171
  • ஹனா சிங்கர் மற்றும் சாரா ஹல்டனுடன்... கூட்டமைப்பு தனித்தனியே சந்திப்பு! ஐக்கிய நாடுகளின் இலங்கைக்கான பிரதிநிதி ஹனா சிங்கர் மற்றும் இலங்கைக்கான உயர்ஸ்தானிகர் சாரா ஹல்டன் ஆகியோருடன் தனித்தனியான கலந்துரையாடலை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நடத்தியுள்ளது. இதன்போது வடக்கு, கிழக்கில் மேற்கொள்ளப்படும் நில அபகரிப்பு மற்றும் மார்ச் மாதத்தில் ஐ.நா.மனித உரிமைகள் உயர்ஸ்தானிகரின் அறிக்கையில் உள்ளீர்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் குறித்து பேசப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் கடந்த திங்கட்கிழமை இடமபெற்ற ஹனா சிங்கருடனான சந்திப்பின்போது குறித்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதாக கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் சுட்டிக்காட்டிருந்தார். அத்துடன், நில அபகரிப்பு தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் தரவுகள் அடங்கிய விடயங்களை அவருடன் பகிர்ந்து கொள்வது பற்றி கவனம் செலுத்தப்பட்டது என்றும் அவர் கூறினார். இதேவேளை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பிரித்தனிய உயர்ஸ்தானிகருடன் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றதாகவும் இதன்போது இணை அனுசரனை வழங்கும் நாடுகளுக்கு தலைமை வகிக்கும் பிரித்தானியாவின் பங்களிப்பு குறித்து பேசப்பட்டது என்றும் சுமந்திரன் தெரிவித்தார். மேலும் புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு ஜனாதிபதி விடுத்த அழைப்பை வரவேற்பதாக தெரிவித்த சுமந்திரன், இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு உள்ளிட்ட தமிழ் மக்களின் விடயங்கள் குறித்து இதுவரையில் தமிழ்த்தரப்புடன் அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதமை குறித்து சுட்டிக்காட்டியதாகவும் கூறினார். (நன்றி கேசரி ) https://athavannews.com/2021/1241266
  • புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை நோக்கி, ஜனாதிபதியின் அழைப்பு – நிலாந்தன்! ஏறக்குறைய ஒரே காலப்பகுதியில் இரண்டு ராஜபக்ச சகோதரர்களும் மேற்கு நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார்கள்.ஜனாதிபதி கோட்டபாய அமெரிக்காவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை நோக்கி உள்ளக விசாரணைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். உள்நாட்டு பொறிமுறைக்கு ஒத்துழைக்குமாறு உள்நாட்டில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளை நோக்கிக் கேட்காத நாட்டின் தலைவர் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களை நோக்கி ஏன் கேட்கிறார் ? சில மாதங்களுக்கு முன் அவருடைய அரசாங்கம் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகள் சிலவற்றையும் தனி நபர்களையும் தடை செய்து ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டிருந்தது. ஒரு பெரும் தொற்றுநோய்க் காலத்தில் மேற்குநாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் அமைப்புகள் சில வடக்கு-கிழக்குக்கு உதவ விரும்பியபொழுது அதனை அரசாங்கம் நிராகரித்தது.அந்த உதவிகளை தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரின் ஊடாக தருவதற்கு அவை முயற்சித்தன.அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அந்த உதவிகளை வடக்கு கிழக்குக்கு என்று வாங்காமல் முழு நாட்டுக்குமாக வாங்கினால் நல்லது என்று அந்த அமைப்புகளுக்கு ஆலோசனை கூறியிருக்கிறார்.அவர்களும் சம்மதித்திருக்கிறார்கள்.ஆனால் அந்த கோரிக்கையை அரசாங்கம் நிராகரித்துவிட்டது. அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் கூறப்பட்டன. ஒன்று அந்த உதவியை பெற்றால் அது புலம்பெயர்ந்த தமிழ் தரப்பை அங்கீகரிப்பது ஆகிவிடும், எனவே அதை செய்ய அரசாங்கம் விரும்பவில்லை என்று கூறப்பட்டது.இரண்டாவது காரணம் தமிழ்த் தரப்புக்கள் கறுப்பு பணத்தை வெள்ளைப் பணமாக்க முயற்சிக்கின்றன என்று ஒரு சந்தேகம். இவ்வாறு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகளை தடை செய்து அவற்றிடமிருந்து ஒரு பெரும் தொற்றுநோய் காலத்தில் கிடைக்கவிருந்த மனிதாபிமான உதவிகளையும் நிராகரித்த ஓர் அரசாங்கம் இப்பொழுது அதே புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தை நோக்கி என் வேண்டுகோளை விடுகிறது? நீதிக்கான கோரிக்கையைப் பொறுத்தவரை உள்நாட்டுத் தரப்புகளை விடவும் புலம் பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்கள்தான் அதிகம் வினைத்திறனோடு தொடர்ச்சியாக செயல்படுகிறார்கள் என்று கருதியதால் அரசாங்கம் அவ்வாறு வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கலாம்.ஆனால் அரசாங்கம் கேட்பதுபோல உள்நாட்டுப் பொறிமுறையை தமிழ்மக்கள் நம்பக் கூடிய அளவிற்கு இந்த அரசாங்கத்தின் கடந்த சுமார் 20 மாத கால ஆட்சி அமையவில்லை. கோட்டாபய ராஜபக்சவின் ஆட்சிக்காலம் அல்லது ராஜபக்சக்களின் இரண்டாவது ஆட்சிக்காலத்தின் கடந்த சுமார்20 மாதங்களைத் தொகுத்துப் பார்த்தால் நமக்குக் கிடைக்கும் சித்திரம் உள்நாட்டு நீதிப் பொறிமுறை குறித்தோ அல்லது நல்லிணக்கத்தை குறித்தோ அல்லது சமாதான சகவாழ்வு குறித்தோ அல்லது இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு குறித்தோ அல்லது குறைந்த பட்சம் நிலைமாறுகால நீதி குறித்தோ நம்பிக்கை கொள்ளத்தக்க ஒரு சித்திரம் அல்ல. நீதிமன்றங்களால் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்த ஓர் அரசாங்கம் இது. ஒரு பெரும் தொற்றுநோய் காலத்தில் சிறிய தேசிய இனங்களின் உரிமைகளை அதிகம் புறக்கணித்த ஓர் அரசாங்கம் இது. தனக்குக் கிடைத்த மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையை தனிச் சிங்கள பௌத்த மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையாக வியாக்கியானம் செய்த ஓர் அரசாங்கம் இது. மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை வைத்து மையத்தில் மேலும் அதிகாரங்களைக் குவித்துக் கொண்ட ஓர் அரசாங்கம் இது கடந்த சுமார் 20 மாதங்களாக நாட்டை முன்னெப்பொழுதையும் விட அதிகரித்த அளவில் ராணுவ மயப்படுத்திய ஓர் அரசாங்கமும் இது. தனிச்சிங்கள மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை எனப்படுவது ஏனைய இனங்களின் இருப்பையும் தனித்துவத்தையும் பல்லின சூழலையும் பல்சமய சூழலையும் நிராகரிக்கும் ஒரு கோட்பாடாகும். இவ்வாறு தன்னை தனிச்சிங்கள மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையைப் பெற்ற ஓர் அரசாங்கமாக காட்டிக்கொள்ளும் இந்த அரசாங்கம் நல்லிணக்கம் பொறுப்புக்கூறல் போன்றவைகள் தொடர்பில் விசுவாசமாக செயற்படும் என்று தமிழர்கள் எப்படி நம்புவது? இந்த 20 மாதங்களில் பின்னணியில் வைத்துப் பார்த்தால் ஜெனீவாவிலும் வொஷிங்டனிலும் அரசுப் பிரதானிகள் தெரிவித்த கருத்துக்களை தமிழ் மக்கள் நம்புவது கடினம்.குறிப்பாக வொஷிங்டனில் ஐநா பொதுச்செயலரை சந்தித்தபோது ஜனாதிபதி கோட்டாபய தெரிவித்த கருத்துக்களும் ஐநாவில் அவர் ஆற்றிய உரையும் உள்நாட்டுப் பொறிமுறையை வலியுறுத்துபவைகளாகக் காணப்படுகின்றன.ஆனால் உள்நாட்டு நீதிபரிபாலன கட்டமைப்பின் தோல்வி அல்லது போதாமை காரணமாகத்தான் அனைத்துலக சமூகம் ஐநாவில் கடந்த 2015 செப்டம்பர் மாதம் நிலைமாறுகால நீதிக்கான 30/1தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.நிலைமாறுகால நீதி எனப்படுவது உள்நாட்டு நீதியின் தோல்வியை அல்லது போதாமையில் விளைவாகத்தான் அனைத்துலக சமூகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அத்தீர்மானத்தை கொண்டுவந்த ரணில் விக்கிரமசிங்க தன்னால் முடிந்தளவுக்கு உள்நாட்டு நீதிப்பொறிமுறைக்கு வெள்ளையடிக்க முயற்சித்தார்.அதற்கு கூட்டமைப்பும் மறைமுகமாக ஆதரவை நக்கியது. எனினும் 2018ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் நிலைமாறுகால நீதியின் பெற்றோரில் ஒருவராகிய மைத்திரிபால சிறிசேன அக்குழந்தையை அனாதையாக்கினார்.அதன்பின் குற்றுயிராய் கிடந்த அந்தச் சிசுவை தொடர்ந்தும் சாகவிடாமல் ஆனால் அதற்குப் பாலும் கொடாமல் இந்த அரசாங்கம் பராமரித்து வருகிறது.அவ்வாறு ஜெனிவாவில் கணக்கு காட்டுவதற்காக பொய்யாகச் செய்யப்படும் வீட்டுவேலைகளை தொகுத்து கடந்த 31ஆம் திகதி அரசாங்கம் நாட்டிலுள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்களுக்கும் ஐநாவுக்கும் ஒரு அறிக்கையை அனுப்பியது. இவ்வாறு நிலைமாறுகால நீதியை ஐநாவுக்காகச் செய்யப்படும் வீட்டு வேலையாக காண்பிப்பது என்பது ஏற்கனவே ரணிலின் காலத்திலேயே தொடக்கப்பட்ட ஒரு உத்தி. அதனைத்தான் இந்த அரசாங்கமும் பின்பற்றுகிறது. ஒரேயொரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் ரணில் நிலைமாறுகால நீதியின் பெற்றோரில் ஒருவராகக் காணப்பட்டார்.இந்த அரசாங்கம் அவ்வாறு கூறவில்லை.அதில் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை உண்டு.இந்த அரசாங்கம் நிலைமாறுகால நீதியை ஐநா பரிந்துரைக்கும் வடிவத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மாறாக ராஜபக்ச பாணியிலான ஒரு வடிவத்தில் அதை நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தத் தயார் என்று கடந்த கூட்டத்தொடரில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. அதேசமயம் கடந்த மார்ச் மாதம் நிறைவேற்றப்பட்ட சான்றுகளை திரட்டுவதற்கான பொறிமுறை தொடர்பில் இந்த அரசாங்கம் ஐநாவோடு முரண்படுகிறது. இப்பொழுது அரசாங்கத்துக்குள்ள தாண்டக் கடினமான தடையும் அதுதான். அப்பொறிமுறை இந்த ஆண்டு முடிவதற்கிடையில் இயங்க தொடங்கும் என்று ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் நடந்துமுடிந்த கூட்டத் தொடரில் தனது வாய்மூல அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.அப்பொறிமுறைக்கு தேவையான நிதியில் பெரும் பகுதியை பிரித்தானியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஏற்கனவே வழங்கிவிட்டன. அப்பொறிமுறையை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறிவிட்டது. ஆனால் அரசாங்கம் ஏற்றுக் கொள்ளுமோ இல்லையோ அந்த பொறிமுறை இயங்கப்போகிறது. அரசாங்கம் அப்பொறிமுறையை நாட்டுக்குள் இயங்க அனுமதிக்குமோ இல்லையோ அது நாட்டுக்கு வெளியிலாவது இயங்கப்போகிறது. எதிர்காலத்தில் படைத்தரப்புக்கு எதிராக குற்றம்சுமத்த தேவையான ஆதாரங்களை திரட்டக்கூடிய ஒரு பொறிமுறையாக அரசாங்கம் அதைப் பார்க்கிறது.எனவே அப்பொறிமுறையை எப்படி உள்நாட்டு மயப்படுத்தி பலவீனப்படுத்தலாம் என்று சிந்திக்கிறது. அதனால்தான் ஜனாதிபதி புலம்பெயர்ந்த தமிழ் சமூகத்தை நோக்கி அப்படி ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தார். போர்க்குற்றம் தொடர்பான சான்றுகளை திரட்டு பொறிமுறையை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் உள்ள எல்லா தரப்பும் ஒருமித்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அது தொடர்பில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு வாதப்பிரதிவாதங்கள் உண்டு. ஆனால் அரசாங்கம் அப்பொறிமுறையை ஓர் அச்சுறுத்தலாகவே பார்க்கிறது. ஏனெனில் படைத்தரப்பை விசாரிக்க தேவையான சான்றுகளை திரட்டும் பொறிமுறையானது இறுதியிலும் இறுதியாக எதிர்காலத்தில் தமக்கும் எதிரானது என்று இந்த அரசாங்கத்தின் பிரதானிகளை காணப்படும் இரண்டு சகோதரர்களும் கருத இடமுண்டு.குற்றம் சுமத்தப்படும் படையினருக்கு உரிய கட்டளைகளை வழங்கும் அரசியல் தீர்மானங்களை எடுத்தது இந்த இரண்டு சகோதரர்களும்தான்.எனவே அந்தப் பொறிமுறையை எப்படி பலவீனப்படுத்தலாம் என்று அரசாங்கம் சிந்திக்கிறது. அதைப் பலவீனப்படுத்துவது என்றால் ஒப்பீட்டளவில் சாத்தியமான இரண்டு வழிகள் உண்டு. முதலாவது மேற்கு நாடுகளையும் ஐநாவையும் அனுசரித்துப் போய் தனக்குச் சாதகமாக கையாள்வது. இரண்டாவது குற்றச்சாட்டுக்களை தொடர்ச்சியாக முன்நகர்த்திக் கொண்டிருக்கும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச் சமூகத்தை சமாளிப்பது. கையாள்வது. ஐநாவை கையாள்வது என்பது ஐநாவில் அங்கம் வகிக்கும் அரசுகளை கையாள்வதுதான். குறிப்பாக போர்க் குற்றச்சாட்டுக்களை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தும் மேற்கு நாடுகளை சமாளிப்பதுதான். அந்த வேலையை ஏற்கனவே பசில் ராஜபக்ச தொடங்கிவிட்டார். அதில் அவரும் ஜி எல் பீரிசும் ஒப்பீட்டளவில் முன்னேறத் தொடங்கியிருப்பதைத்தான் கடைசியாக நடந்த கூட்டத்தொடரில் மனித உரிமைகள் ஆணையரின் அறிக்கை காட்டுகிறதா ? மேற்கு நாடுகளை வெற்றிகரமாக கையாண்டால் ஐநாவில் இருந்து அரசாங்கத்திற்கு வரக்கூடிய அழுத்தம் ஓரளவுக்கு குறையும். சீனாவிடம் மட்டும் கடனுதவி பெறுவதற்கு பதிலாக மேற்கு நாடுகளின் நிதி முகவர் அமைப்புகளான உலக வங்கி பன்னாட்டு நாணய நிதியம் போன்றவற்றிடமும் உதவிகளைப் பெறுமாறு ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆலோசனைக் கூறியது என்பது covid-19ககுப் பின்னரான துருவமயப்படும் உலகச் சூழலில் இச்சிறிய தீவு சிக்குப்படுவதை தடுக்கும் நோக்கிலானதே.அரசாங்கமும் அது விடயத்தில் பசில் ராஜபக்ச, பீரிஸ், மிலிந்த மொரகொட. போன்றவர்களை முன்னிறுத்தி காய்களை நகர்த்தி வருகிறது இக்காய்நகர்த்தல்களில் ஆகப் பிந்தியதுதான் ஜனாதிபதி புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச் சமூகத்தை நோக்கி விடுத்த கோரிக்கைகள் ஆகும். இக்கோரிக்கைகளை புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச் சமூகம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது ? முதலில் ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச்சமூகம் என்பது தட்டையான ஒற்றைப் பரிமாணத்தைக் கொண்ட ஒன்றிணைந்த ஒரு கட்டமைப்பு அல்ல.அது பல அடுக்குகளைக் கொண்ட பல்வேறு பிரிவுகளைக் கொண்ட பல்வேறு கருத்துநிலைகளைக் கொண்ட அதிகம் சிதறிக் காணப்படும் ஒரு சமூகம். உலகின் மிகவும் கவர்ச்சி மிக்க ஒரு புலம்பெயர்ந்த சமூகமாக அது காணப்படுகிறது. அதேசமயம் மிகமோசமாக சிதறுண்டிருக்கும் ஒரு சமூகமாகவும் அது காணப்படுகிறது. அதை வெற்றிகரமாகப் பிரித்தாள முடியும் என்பதனை ரணில் விக்கிரமசிங்க நிரூபித்திருந்தார்.அவர் ஒரு தொகுதி புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புக்களையும் தனிநபர்களையும் தடைநீக்கி அரவணைத்தார்.அதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு வெற்றியுமீட்டினார். முன்னைய ஐநா தீர்மானங்கள் தொடர்பில் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்த்தரப்புக்கள் இரண்டுபட்டுநின்றன. ஒரு பகுதி நிலைமாறுகால நீதியை வலியுறுத்தியது. இன்னொரு பகுதி பரிகார நீதியை வலியுறுத்தியது. இவ்வாறு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் பரப்பை பிரித்து ஆள்வதில் ரணில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு முன்னேறியும் இருந்தார்.அவரைப்போல புலம் பெயர்ந்த தமிழ்ச் சமூகத்தை கையாள கோட்டாபாயவால் முடியாது.ஏனெனில் இவரிடம் நல்லிணக்க முகமூடி கிடையாது. எனினும் அப்படி ஒரு முகமூடியை அரசாங்கம் அணிய முயற்சிக்கிறதா என்ற சந்தேகத்தை அதன் அண்மைக்கால செயற்பாடுகள் அதிகப்படுத்துகின்றன. ஐநாவுக்கு கணக்கு காட்டும் கண்துடைப்பான வீட்டு வேலைகள் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்காது. அல்லது புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச்சமூகத்தை பிரித்தாள்வதும் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்காது. நிலைமாறுகால நீதியை உள்நாட்டு வடிவத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்போவதாக அரசாங்கம் கட்டியெழுப்பும் பொய்த்தோற்றத்தை அதன் ராஜாங்க அமைச்சர்களில் ஒருவரான லோகான் ரத்வத்த அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்.அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் அவர் நடந்துகொண்டவிதம் அரசாங்கத்தின் நல்லிணக்க முகமூடியை கிழிக்கக் கூடியது. அது போலவே நல்லூரில் திலீபனின் நினைவுத் தூபிக்கு முன்னே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரனை பொலிசார் கையாண்ட விதமும் அரசாங்கத்தின் உள்நாட்டு வடிவிலான நிலைமாறுகால நீதி ஒரு பொய் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறதா? https://athavannews.com/2021/1241208
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.