Jump to content

Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

main-qimg-b5d3acf953ce3a0181e2392740ad11f6.jpg

 

புதுமைக்கால ஆய்தங்கள் தொடர்பான கலைச்சொற்கள்:

 • முக்கிய விடையம்: துப்பாக்கி, பீரங்கி, தோட்டா ஆகிய மூன்றும் சொற்களும் பிறமொழிகளில் இருந்து தமிழிற்கு வந்து சேர்ந்த சொற்கள்... இவற்றினை தொலைவிற்கு வீசிவிட்டு புத்தம் புதிய தமிழ்ச் சொற்களை கையாள்வோமாக!

துப்பாக்கி/ துவக்கு → இச் சொல்லானது "துபக்(tüfek)" என்னும் துருக்கிய மொழிச் சொல்லிலிருந்து தமிழுக்கு வந்தேறிய சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சுடுகலன்(gun ), துமுக்கி (rifle), தெறாடி (musket),

பீரங்கி → இச் சொல்லானது ஒரு போர்த்துக்கேய மொழிச்சொல். அப்படியே கடன் வாங்கி தமிழில் வழங்குகிறோம்..

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = கணையெக்கி (Mortar), தகரி/தகரூர்தி (Tank), தெறோச்சி (Artillery), தெறுவேயம் (Cannon)

தோட்டா → இது உருதுச் சொல்லான "தோட்ட" இல் இருந்து தமிழுக்கு துள்ளிக்குதித்து ஓடிவந்த சொல்லாகும்...

  • -நிகரான தமிழ்ச் சொற்கள் = சன்னம் (bullet), எறிகணை (shell), குண்டு (cannonball, minie ball, musket ball), எறியம் (projectile).

 


இதையும் வாசித்துப் பாருங்கள்….

ஆய்தவியலில் வெடிபொதியின் (cartridge) உறுப்புகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்


 

 • எஃகம் - எஃகால் ஆனதே எஃகம் - arms
 • ஆய்தம்/படை - weapons
  • ஆய்தம் என்பது தமிழே!. இச்சொல்லே பிற்காலத்தில் 'ஆயுதம்' என்று சமற்கிருததில் திரிந்தது

ஆ → ஆய் → ஆய்தம் = weapon

செ.சொ.பே.மு அகராதியிலிருந்து....

'ஆய்தல் = நுணுகுதல், சிறுத்தல், கூர்மையாதல்

ஆய்தம் = நுணுகக் கூராக்கப்பட்ட கத்தி அல்லது படைக்கலம். வட மொழியிலுள்ள ஆயுதம் என்னும் சொல்

→ (a-yudh);

போருக்கு உதவும் படைக்கலம் என்னும் பொருளில் ஆளப்படுகிறது. எனினும் அது கூர்மையின் வழிப் பிறந்த தமிழ் 'ஆய்தம்' பெற்ற திரிவடிவே

→ (ஆய்தம்→ ஆயுதம்);

ஆகும். போரிடத் துணைபுரியும் குதிரை, யானை முதலிய உயிரிகளும் தேர், மெய்ம்மறை (கவசம்); போன்ற அஃறிணைப் பொருள்களும் ஆயுதம் (a-yudh) என வழங்கப் பெறாமையின், போருக்குத் துணைக் கருவி எனப் பொருள்படும் வடமொழி ஆயுதம் வடமொழிக்கு மூலச் சொல்லன்று என்பதும் தெளிவாகிறது. அதுவுமின்றி அசுத்திரம் (. கைவிடுபடை), சசுத்திரம் (த.கைவிடாப்படை); என்னும் இரு வகைக்கும் ஆயுதம் பொதுப்பெயராக இருத்தலும் காண்க.'

 • படைக்கலம்/ ஆய்த தளவாடம்- Munition
 • கணைகள் - Ammunition
 • பாரசவம் - heavy weapons (இதுவொரு பண்டைய தமிழ்ச்சொல் ஆகும்)
  • பாரம் - heavy;
  • சவம் - உயிரற்ற உடல், விரைவு
   • இவற்றை இங்கு நாம் ஒருங்கிணைத்து தற்காலத்தில் வழங்கப்பட்டு வரும் heavy weapons-க்கான ஒற்றைத் தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கலாம். அதாவது 'பாரமான விரைந்து உயிரற்ற உடலாக்கும் ஆய்தம்' என்னும் பொருளில் வழங்கலாம். (பண்டைய காலத்தில் இதன் பொருள் ஆய்தம் என்பது நினைவு கூரத்தக்கது)
 • கரிமருந்து, வெடிமருந்து - Gunpowder
 • படைமூர்க்கன், படைக்கரசன், படையிராசன், படையுப்பு, படையோன் - Saltpetre(Potassium nitrate)
 • கோது - case.

→ கொழுது--> கோது

  • கோது- வெளிச்சிதறுதல், தோண்டுதல், வெற்றுக்கூடு, சக்ககை, சிறிய கூடு, பயனின்மை.

அதாவது சுடுகலன் சுடும் போது அதுல் இருந்து வெளிச்சிதறும் இவ் வெற்றுக்கூடானது மீண்டும் அதில் சன்னம் ஏற்றபடும் வரை அதுவொரு பயனில்லாத சக்கையே. மேலும் இச்சொல்லானது 1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈழத்தில் வழக்கில் உள்ளது.

main-qimg-8af36e6dbfc845c84c7f32c4a0485f95-mzj.jpg

 • வெடிபொதி - cartridge

main-qimg-509aa1275ef0f42145bce93989f4bd90

 • வெற்று - blank [வெற்று என்பது வேட்டெஃகத்தால் சுடும் ஒருவகைக் கோது ஆகும். இதற்குள் பிலிறுந்தி(propellant) உண்டு, ஆனால் எறியம் இல்லை (எ.கா. சன்னம்). அதற்குப் பகரமாக காகிதம் அல்லது plastic wadding பயன்படுத்தப்பட்டு உமிழுந்தி உறைக்குள் மூடப்படுகிறது.]

main-qimg-52fbc1714613f2967243083c89a455b6-mzj

 • Bullet - சன்னம்
 • shot - குளிகைகள்
 • shotgun shell, shot shell - குளிகைச் சுடுகலன் பொதி, குளிகைப்பொதி

main-qimg-78ddaea5c8960e5fdbc4676daf8f6411-mzj

 • musket ball - தெறாடிக் குண்டு

main-qimg-1414caaa9f46c90aa4d8920b450d5b65-mzj

 • Minie ball - மினியே குண்டு

main-qimg-6d2f48d5682371e586a42c8eec0667fb-mzj

 • Buck & ball-
  • buck- கலை
  • ball - குண்டு

main-qimg-59853f75e0b6e1d6e18c85ad9007489b

 • துமுக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கத்தியின் பெயர் - சுரிகை (bayonet)

main-qimg-fdcd3d501cb078c6fbcaa3e722ee3f21-mzj

 • ஆய்தங்களைக் காச்சி நனைத்தல்- தோய்த்தல்
 • துவைச்சல் (படைக்கருவி) - tempering (weapons)
 • பணைத்தல் - AIM MISS
 • Target or aim of a gun - சரவியம்
 • சன்னம் விழும் எல்லை - ஏப்பாடு
 • ஆய்தப்பயிற்சி செய்யுமிடம் - சரம்புச்சாலை, பயிற்சிப்பாசறை
  • சரம்பு - ஆயுதப்பயிற்சி
  • பணிக்கன் - படைக்கலம் பயிற்றுவிப்போன்.
  • சலகுபிடித்தல் - படைப் பயிற்சி எடுத்தல் (to practice drill)
 • ஆய்தங்கள் வைத்திருக்குமிடம் - ஆய்தசாலை, படைவீடு, ஆய்தக்களஞ்சியம், தில்லெரி.
 • ஆய்தத்தின் நுனி - முனை (tip of a weapon)
 • கழி - ஆய்தப்பிடி
 • அடைப்பம்- போர்க் கருவிகள் வைக்கும் பை/ பேழை.

main-qimg-81afd410261c10388f10f57e04fe40fe-mzj

 • ஆய்தவுறை - தடறு/ படையுறை/ புட்டில்/ துதி
 • Holster [கோல்சர்(ஈழ.வழ)] - தடறு
 • Leg holster - காற்றடறு
 • Assault vest - தாக்குதல் கஞ்சுகம் [கோல்சர்<Holster (ஈழ.வழ)]
 • Tactical vest - தந்திரமான கஞ்சுகம் (இதை அணிவதால் தாக்குதல் கஞ்சுகத்தை விட நல்ல உருமறைப்பு கிடைக்கும்)
 • Bulletproof vest - சன்னத்தகைக் கஞ்சுகம்
 • Plate carrier - தட்டுக் காவி
 • pouch - சோளியல்

 


 • GUN = சுடுகலன்
 1. சுடுகலன்

இச்சொல்லானது புதுமைக்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து வகையான ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லாகும். ஏனெனில்,

  • சுடு + கலன்

சுடு = சுடும்

→ கலன் = உட்குழிந்த ஏனம்

அதாவது சுடப் பயன்படும் ஓர் கலன் என்னும் பொருளில் மேற்கண்ட சொல்லானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவேதான் இச்சொல்லானது வேட்டுகளை வெடித்துச் செலுத்தும் தற்காலத்தில் உள்ள அனைத்து வகை ஆய்தங்களுக்கும் பொதுச்சொல்லான GUN என்னும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லாக வழங்கப்படுகிறது. 'Rifle' என்னும் சொல்லுக்கு இணையாக 'துமுக்கி' என்னும் சொல், தமிழில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 1. இயந்திரச் சுடுகலன் - machine gun
 2. ஊசிச்சுடுகலன்/ சிரலகம் - Needlegun/Fletcher
  1. சிரலினைக் கொண்டிருப்பது சிரலகம் ஆகும்.
 3. துணை இயந்திரச் சுடுகலன் - sub-machine gun
 4. இலகு இயந்திரச் சுடுகலன் - light machine gun
 5. தற்காப்புச் சுடுகலன் - self-defence gun
 6. நீள் சுடுகலன் - long gun
 7. காட்லிங் சுடுகலன் - Gatling gun
 8. பல்குழல் வேட்டெஃகம் - multiple barrel firearm
 9. தொடுப்புச் சுடுகலன் - minigun …. (தொடுப்பு - எய்கை , தொடர்ந்திருக்கை, சங்கிலி, செய்கைத்தொடர்ச்சி ஆகிய பொருட்களில் வழங்குகிறது.. அதாவது சங்கிலி போன்று தொடர்ந்து சுடும் சுடுகலன் என்னும் பொருளில் இது வழங்குகிறது )
 10. சரமாரி சுடுகலன் - organ gun (ribauldequin)/ volley gun
 11. பாக்கிள் சுடுகலன் -Puckle gun
 12. போழ் சுடுகலன் - Punt gun
 13. மையச் சுடுகலன் - Pivot gun
 14. ஏழ்குழல் சுடுகலன் - nock gun
 15. மலை சுடுகலன் -mountain gun
 16. துமுக்கி முகவாய் தாணித்தல் மலை சுடுகலன் - Rifle Muzzle Loading mountain gun
 17. கல் சுடுகலன் - Swivel gun
 18. மதில் சுடுகலன் - wall gun
 19. கன இயந்திரச் சுடுகலன் - heavy machine gun
 20. பொதுநோக்கு இயந்திரச் சுடுகலன் - general purpose machine gun
 21. சதள தானியங்கி ஆய்தம்- squad automatic weapon
 22. பகுதி தானியங்கி ஆய்தம்- section automatic weapon
 23. இலகு ஆதரவு ஆய்தம்- light support weapon
 24. காலாட்படை தானியங்கிச் சுடுகலன்- infantry automatic gun
 25. நடுத்தர இயந்திரச் சுடுகலன்- medium machine gun
 26. சங்கிலிச் சுடுகலன்- Chain gun
 27. காலாட்படை ஆதரவுச் சுடுகலன்- infantry support gun
 28. தகரி சுடுகலன்- tank gun
 29. தகரி எதிர்ப்புச் ஆய்தம் - anti tank weapon
 30. பின்னுதைப்பற்ற துமுக்கி / பின்னுதைப்பற்ற செலுத்தி/ பின்னுதைப்பற்ற சுடுகலன் - recoilless rifle/ recoilless launcher / recoilless gun.

 


கரச்சுடுகலன் - handgun

  • கரம் + சுடுகலன் → கரச்சுடுகலன்

.

 • Derringer - தேரிஞ்சர்

main-qimg-7342ac5a202997836c796a83abfd74cc-mzj

 • கைத்துப்பு - Pistol

Gun என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

main-qimg-a8dee932ed887404ea943ec3e3a10ae9-mzj

 1. இயந்திரக் கைத்துப்பு- machine pistol
 2. பணிக் கைத்துப்பு- service pistol

 


 • தொடித்தெறி- revolver / wheel gun

main-qimg-86224656627059a4a06515a8fa204f9d-mzj

→ இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

தொடி என்பது வளையத்தைக் குறிக்கும் தமிழ்ச் சொல். இதிலிருந்து சுழல்தல் என்ற வினையைக் குறிக்க தொடித்தல் என்ற சொல்லை உண்டாக்கலாம். இலக்கணத்திற்கு உட்பட்ட விதியே.. மேலும் தொடி என்னும் வேர்ச்சொல்லில் இருந்து கிளைத்த சொற்கள் அவ்வளவாக தமிழில் இல்லை.

தெறுதல் என்றால் சுடுதல் என்ற பொருளுண்டு. இந்த இரண்டையும் இணைத்து ரிவால்வருக்குக் கலைச்சொல் படைக்கலாம்.

 • தொடி (=சுழல்) + தெறு (=சுடு) + (விகுதி)

தொடித்தெறி = சுழன்று சுடும் கரச்சுடுகலன்.

உலகில் உள்ள பல்வேறு விதமான தொடித்தெறிகள் (Revolver) யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 


 • தெறாடி - musket

main-qimg-65b15ca799d9e2c2d5a35828b7a09167-mzj

இச்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan) அவர்கட்கு மிக்க நன்றி!

கொழுவி: Musket என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல் என்ன? கேள்விக்கு திருத்தம் பொன் சரவணன் (Thiruththam Pon Saravanan)-இன் பதில்

 • தெறு + ஆடு + இ
  • தெறு - சுடு
  • ஆடு- கொல் (இச்சொல்லுக்கு மட்டும் தமிழில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருள் இருக்கிறது)
  • இ - விகுதி

சுட்டுக் கொல்லப் பயன்படும் ஓர் கருவி என்னும் பொருளில் இச்சொல் வருவதால் அதனை இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறேன்.

→→அள்=lock

 1. தெறாடி - musket
 2. குறுதெறாடி - musketoon
 3. திரியள் தெறாடி - matchlock musket
 4. சொடுக்கு திரியள்தெறாடி - Snap matchlock musket
 5. அனற்கலள் தெறாடி - flintlock musket
 6. சொடுக்கள் தெறாடி - snaplock musket
 7. நேமியள் தெறாடி - wheellock musket
 8. மூடியள் தெறாடி - caplock musket
 9. சொடுக்குஞ்சேவல் தெறாடி - snaphaunce musket
 10. குண்டுக்குழாய்/ குண்டுக்குழல் (பழந்தமிழ்ச் சொல்) - blunderbuss
 11. கொக்கிக்குழல் - arquebus - ( hook gun)

 


 • Combination gun - இணைந்த சுடுகலன்

main-qimg-4f2946201e0ba0f2e39499d343fdee76-mzj

'M6'


 • துமுக்கி = rifle { துமுக்கு --> துமுக்கி... (இது கொஞ்சம் பழைய சொல்லாகும். துமுக்கி என்னும் சொல்லானது ஏற்கனவே தமிழில் மரையிடப்பட்ட சுடுகலன்களான ரைபிள்களை(rifle) குறிக்க வழங்கப்படும் சொல்லாகும்) }
  • குறுதுமுக்கி - carbine
 1. தாக்குதல் துமுக்கி- assault rifle
 2. சமர்த் துமுக்கி -battle rifle
 3. பணித் துமுக்கி - service rifle
 4. குறிசூட்டு துமுக்கி - sniper rifle
 5. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 6. மரையாணி இயக்க துமுக்கி - bolt-action rifle
 7. தானியங்கி துமுக்கி - automatic rifle
 8. தொடித் துமுக்கி / கோல்ட் துமுக்கி- revolving rifle / colt rifle
 9. பொருண்ம எதிர்ப்புத் துமுக்கி - anti material rifle
 10. நீள் துமுக்கி - long rifle
 11. சாரணர் துமுக்கி - scout rifle
 12. எருமைத் துமுக்கி - buffalo rifle
 13. குறுங் குழல் துமுக்கி - short barrel rifle

 


 1. Bullpup - சேக்குட்டி

 

 • சிதறு சுடுகலன் / வேட்டைச் சுடுகலன்) / குளிகைச் சுடுகலன் - scatter gun/ fowling piece/ shotgun

main-qimg-8f76b085d0e6f935600ba57114dfadb3-mzj

படத்திற்கேற்றாற் போல்,

 1. ஈர்குழல் குளிகைச் சுடுகலன் / முறிப்பியக்க குளிகைச் சுடுகலன்- double barrel shotgun/ break action shotgun / coach gun
 2. நெம்பியக்க துமுக்கி - lever-action rifle
 3. எக்கியக்க குளிகைச் சுடுகலன் - pump-action shotgun [எக்கு (எக்குதல்) + இயக்கம்]
 4. தொடித்தெறி குளிகைச் சுடுகலன் -revolver action shotgun
 5. முழுத் தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - fully automatic shotgun

பகுதானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - semi automatic shot gun

தானியங்கி குளிகைச் சுடுகலன் - automatic shotgun

அடிபாட்டு குளிகைச் சுடுகலன் - combat shotgun

கலவர குளிகைச் சுடுகலன் - riot shotgun

குறு குளிகைச் சுடுகலன்- sawed-off shotgun/ sawn-off shotgun/ short-barreled shotgun

 


 • அணு ஆய்தம்- nuclear weapon
 • மின்காந்த கவண்- Rail gun {மின்காந்த விசையினைப் பயன்படுத்தி எறியங்களை வீசுவதால் அதற்கு இப்பெயர் வந்தது.}

main-qimg-faf67cc2cd23f3fecbc513f50488e27e

 • ஈட்டிச் சுடுகலன்- Spear gun {ஈட்டியினை செலுத்தும் ஓர் வேட்டெஃகம் போன்றதொன்று}

main-qimg-0e1e4e45ed1a63972ff4f49a04ea6c62-mzj

 • எறியுளிச் சுடுகலன் - Harpoon gun {எறியுளியினை வெளியே செலுத்துவதால் இதற்கு எறியுளி வேட்டெஃகம் என்று பெயர் வந்தது.}

main-qimg-4a1d7b7128f01b189aeb96db10ff31f7-mzj

 


 • சீர்குழல் - smooth bore

main-qimg-d1315695f4c2c415a0a480afe6461646-mzj

 • மரைகுழல் - rifled bore

main-qimg-4d5b71f91792204998ab08a8bf38b521-mzj

 • உந்துகணை/தெறிப்பு - Rocket - உந்துகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப்(travel) பாதையை மாற்றவியலாத ஓர் படைக்கலமாகும்.

main-qimg-8e24a5202175c310d1dfe73e45bc1288-mzj

 


 • ஏவுகணை - Missile - ஏவுகணை என்பது ஒரு மின்னியக்கியால் இயக்கப்படும் தானுந்தி கொண்ட, செலவுப் பாதையை மாற்றக்கூடிய ஓர் படைக்கலமாகும்.

 

 • Land mines - நிலக் கண்ணிவெடி
  • Anti - Tank mine (These can be also used against IFV too) - கவசவூர்தி எதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
  • Anti-personnel mine - ஆளெதிர்ப்புக் கண்ணிவெடி
   • மிதிவெடி - காலால் அழுத்தினால் வெடிப்பவையை விதப்பாக(specific) குறிக்க, 1990 முதல், இச்சொல் தமிழில் வழங்குகிறது.
 • Naval mines - கடற்கண்ணிவெடி
 • Claymore - அமுக்கவெடி (தமிழீ.வழ‌)
 • Bangalore torpedo/ Bangalore mines/ Banger - பெங்களூர் தடைவெடி/ சும்மா 'தடைவெடி' எனலாம்
 • Directional fragmentation mine - திசை துணுக்க கண்ணிவெடி
 • Electronic Tilt Mine - மின்சார துள்ளல் கண்ணிவெடி
 • Bounding fragmentation mines - பாயும் துணுக்க கண்ணிவெடி

 


 • ஏவரி - Torpedo

நன்றி: திரு திருத்தம் பொன் சரவணன்

ஏ  = ஏவு,கணை
 
 அரி = நீர், அழித்தல்,படைக்கலம்
 
 ஏ + அரி = ஏவரி --> நீரினில் ஏவப்படும் ஏவுகணை.

 


 • கையெறி குண்டு ... சுருக்கமாக கைக்குண்டு எனப்படும்- Hand grenade

 

 1. கைக்குண்டு செலுத்தி - grenade launcher
 2. நேரடி வலிமை ஆய்தம் - direct power weapon
 3. யானைத் துமுக்கி - elephant rifle
 4. காற்று சுடுகலன்- air gun
 5. கோட்டுச் சுடுகலன்- lyle gun
 6. சுடரொளி சுடுகலன்- flare gun
 7. இணைந்த சுடுகலன்- combination gun
 8. மென்சூட்டுச் சுடுகலன்-air soft gun
 9. பயிற்சித் துமுக்கி - drill purpose rifle
 10. நிறஞ்ஞுடுச் சுடுகலன்- paintball gun
 11. விளையாட்டுச் சுடுகலன்- toy gun
 12. நீர்ச் சுடுகலன்- water gun
 13. உந்துகணை பிலிற்றுந்திய கைக்குண்டு செலுத்தி - rocket propelled grenade launcher
 14. உந்துகணை செலுத்தி - rocket launcher
 15. ஏவுகணை செலுத்தி- missile launcher …. eg: Javelin

 


 • Fire arm - வேட்டெஃகம்

1)வேட்டெஃகம் = வேட்டு + எஃகம் (இச்சொல் 1960க்கு கிட்டவாக பாவாணரால் உருவாக்கப்படது )

 • வேட்டு - வெடி
 • எஃகம் - arms- பொதுவாக இதன் பொருள் ஆய்தமாகும். ஆனால் நன்கு விதப்பாய்ப் பார்த்தால் பண்டைய காலத்தில் கையில்கொண்டு போரிடும் ஆய்தங்களையே குறித்து வந்திருக்கிறது. ஆகையால் தற்காலத்தில் உள்ள கையில் ஏந்திச் சுடும் ஆய்தங்களிற்கான பொதுப்பெயராக இதனைக் கொள்ளாலாம்.

வேட்டினைச் செலுத்தும் படை என்னும் பொருளில் இது வருகிறது.

 1. மனித தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - man loading firearm
 2. பகு தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - semi automatic loading firearm
 3. தற்தாணித்தல் வேட்டெஃகம் - automatic loading firearm
 4. தானியங்கிச் வேட்டெஃகம் - automatic firearm
 5. பகுதானிச் வேட்டெஃகம்- semi automatic firearm

 


 • Shell (Artillery and Mortar) - எறிகணை

main-qimg-d2c0afae49e1768f7509ccc25011ed9e-mzj

 


10356027_282779978590103_8437122755012765298_n.jpg

MORTAR என்னும் ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்சொல்லினை உருவாக்கித் தந்த திரு திருத்தம் பொன் சரவணன் அவர்கட்கு மிக்க நன்றி

 • கணையெக்கியானது எறிகணைகளை தானாகவே எக்கி ஏவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஆதலால் 'எறிகணை' என்னும் சொல்லில் உள்ள 'கணை' என்னும் விகுதியையும் 'எக்குதல்' என்னும் சொல்லின் எக்கு என்னும் வினைவடிவினை எடுத்து அதனை விகுதியோடு புணர்த்தி எக்கி என்றாக்கி இரு சொற்களும் புணர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கணை+எக்கி = கணையெக்கி

எக்குதல் என்னும் சொல்லிற்கு,

-மேலே செல்ல வீசுதல்

-உள்ளிழுத்தல்

-தாக்கி யூடுருவுதல்

ஆகிய பொருட்கள் உள்ளன. இவை mortar செய்யும் அத்தினை காரியத்தினையும் குறிக்கிறது. அதாவது மோட்டார் என்னும் ஆய்தமானது எறியங்களை உயரத்திற்கு செலுத்துவதில்லை ; மாறாக மிக குறுகிய தொலைவிற்கு மட்டுமே செலுத்துகிறது ( கூடியது 4.5கி.மீ). மேலும் அது மனித வலு இல்லாமல் தானகவே எக்கி எறியத்தினை செலுத்துகிறது. அந்த எறிகணையானது எதனையும் தாக்கி ஊடறுத்துச் செல்லும் வலிமை வாய்ந்தது. ஆகவே இச்சொல்லானது மோட்டார் என்னும் இங்கிலீசுச் சொல்லுக்கான சரியான தமிழாக்கமாகும்.

 


 • HOWITZERS- தெறோச்சி

1538669_482171065227495_557339820_n.jpg

தெறோச்சி:

 • தெறு+ ஓச்சு + இ
  • தெறு- சுடுதல், அழித்தல், கொல்லுதல், வருத்துதல், நெரித்தல், கொட்டுதல், துன்பம்
  • ஓச்சு- எறிதல், செலுத்துதல், பாச்சுதல், உயர்த்துதல் , தூண்டி விடுதல்
  • - விகுதி

அதாவது எறிகணையினை சுட்டு மிகக் கூடிய தொலைவிற்கும் அதிக அளவிலான உயரத்திற்கும் செலுத்துத்தும் ஓர் படைக்கலம் என்று பொருள் படும்.

 


 • கட்டுத் துவக்கு - ஈழத்தின் ஒரு பாரம்பரியச் சுடுகலன். இதனை சரியான எழுத்து வழக்கில் எழுதினால் கட்டுக்குழல் என்றே எழுத வேண்டும். ஆனால் பாரம்பரிய சொல் என்பதால் எப்படி வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம். (துமுக்கி= மரை குழல் கொண்டது)

main-qimg-d2c70732d39e33c40c4f03303b3c77a9.jpg

main-qimg-8c6e92f7c67e22e3b1d51c3ffe7150df.png

 


 • இடியன் - ஈழத்தமிழர்களின் மற்றொரு பாரம்பரியத் துப்பு சுடுகலன்.

main-qimg-a4131d7d5582ddfa18575bc74575065c


 • தெறுவேயம் - CANNON

தெறுவேயம் - தெறு+வேய்+அம்

 • தெறு - சுடுகை
 • வேய் - உட்டுளை கொண்டது (குழாய்)
 • அம் - சொல்லாக்க ஈறு

தற்காலத்தில் வழங்கப்படும் இந்த பீரங்கி என்னும் சொல்லின் உண்மையான அடிப்படைப் பொருள் அயலான் என்பதே ஆகும் ; எறிகணையினைச் செலுத்தும் பொறி அல்ல. இப்பொறியானது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தது; எமது மண்ணிற்கு சொந்தமில்லாதது. ஆகையால் எம் மக்கள் அதற்கு வெள்ளையனின் அயலான் என்னும் பொருள்படும் போர்த்துக்கீசரின் ஃவிரங்கி(firangi) என்னும் சொல்லின் தமிழ்ப்படுத்தப்பட்ட வடிவமான பீரங்கி என்பதை இதற்கான தமிழ்ச்சொல்லாக வழங்கினர் . இச்சொலானது தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் இதே பொருளிலே வழங்கப்படுகிறது.

main-qimg-ac72d1ecf57a7dde38ee419fc4dbf513-mzj

 • தானியங்கித் தெறுவேயம் (Autocannon)

main-qimg-e47d0aa342c1ebb71723a6f49141e01d-mzj

'ஒலிகன் தானியங்கித் தெறுவேயம்'

 • தெறுவேயக் குண்டு - cannonball
  • உருண்டைக் குண்டு - Round shot
  • சங்கிலிக் குண்டு -Chain shot
  • ?? - Case Shot
  • ?? - Canister shot
  • சிலந்திக்குண்டு - Spider shot
  • முந்திரிக்குண்டு - Grapeshot

main-qimg-7f34678cfdb0a8961bdf4dcd35b0acca-mzj

 • சலாகை - ramrod - பண்டைய காலங்களில் இருந்த பீரங்கிகளுக்கு வெடிமருந்தினை வாய்வழி தாணிக்க பயன்படும் ஓர் கோல்.

main-qimg-9c9195c9c154aeef1097e68283fa412a

 • தீக்கோல் - linstock

main-qimg-aee9b73eba48a81b0ec88836310b5e8e-mzj

 


 • கூடுதல் செய்திகள்

போர்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் என்னென்ன? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

படைத்துறையில் (military) பயன்படுத்தும் கலைச்சொற்கள் யாவை? கேள்விக்கு நன்னிச் சோழன் (Nanni Chozhan)-இன் பதில்

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு

 

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்r

Edited by நன்னிச் சோழன்
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்+

துப்பாக்கி(படைக்கலம்) என்பது ஒரு தமிழ்ச் சொல்லா?

 

இதுபற்றி ஏற்கனவே பல அகராதிகளில் ஒரு வரி விளக்கமாக "தமிழில்லை" என்று உள்ளதால், பண்டைய அகராதிகள் மற்றும் ஆவணங்களின் துணைகொண்டு அதைக் கொஞ்சம் விரிவாக, அக்கூற்றினை ஆணித்தரமாக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.

முதலில் இது எங்கிருந்து வந்தது என்று பார்ப்போம். இந்த 'துப்பாக்கி' என்னுஞ் சொல்லானது துருக்கி மொழியில் சுடுகலத்தைக் குறித்த 'tüfek' (பலுக்கல்-துஃவேக்) என்னும் சொல்லில் இருந்து தமிழிற்கு வந்தேறியுள்ளது என்று செ.சொ.பே.மு. இல் உள்ளது.

→பலுக்கல் - உச்சரிப்பு

இத் 'துப்பாக்கி' என்னுஞ் சொல்லானது முதன் முதலில் எங்கு தமிழில் பதியப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் என்னால் அறிய முடியவில்லை. ஆனால், 160 ஆண்டுகளிற்கு முன்னர் இச்சொல்லின் முந்தை வடிவம் பதியப்பட்ட இடம் ஒன்று எனக்கு தெரியும். அங்கிருந்தே எடுத்து வந்திருக்கிறேன், நான் சொல்லப்போகும் பற்றியத்தை. ஆம், அது ஒரு பண்டைய தமிழ்-ஆங்கில அகராதி ஆகும். அது 1839 ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது ஆகும். அதன் பெயர்:-

A Dictionary Of The Tamil And English Languages

main-qimg-351bd6c09b8ea45f6b3b93fa9a460b99

இதன் மூன்றாம் பகுதியின் 103 ஆவது பக்கத்தில் இவ்வாறாக உள்ளது:-

main-qimg-efadc6ae65730cd7e9700b822b609851

இதிலிருந்து நாம் அறிவது யாதெனில், துப்பாக்கி என்னும் தற்காலத்திய வேற்று மொழிச்சொல்லின் பண்டைய வடிவம் துபாக்கி ஆகும்; துப்பாக்கி இல்லை! நன்கு உன்னிப்பாக பார்க்கவும், துபாக்கி என்னுஞ் சொல்லில் இப்பன்னா(ப்) என்னும் ஒற்று நடுவில் இல்லை.

எனவே, இது துருக்கி மொழியில் இருந்துதான் தமிழிற்கு வந்தது என்பது நன்கு தெளிவாகிறது. அதாவது,

துஃவேக்(tufek) → துபேக் > துபேக்கி > துபாக்கி (1839இற்கு முன்னதாக) > துப்பாக்கி(தற்காலத்தில்).

என்று மருவி தமிழில் நுழைந்துள்ளது என்பது என் துணிபு.

இதிலிருந்து நானறிவது யாதெனில், இந்த துஃவேக் என்னுஞ்சொல்லானது தமிழிற்குள் நேரடியாக தற்சமமாக நுழைய முடியாதலால் (முந்தைய காலங்களில் f இற்கு நிகராக 'ஃவானா(ஃவ)' என்னும் எழுத்தானது வழக்கில் இல்லை என்பதை மனதில்கொள்க), தற்பவமாக துபேக் என்று நுழைந்து பின்னாளில் துபேக்கி>துபாக்கி என்றாகி அக்காலத்து வழக்கில் ஊன்றியுள்ளது.

இத்துருக்கி மொழிச் சொல்லானது துபேக்கி என்றானதற்கான காரணமாக நான் தெரிந்து கொண்டது யாதெனில், துபேக் என்பது தமிழ் இலக்கணத்திற்கு ஏற்புடையதில்லையாதலாலும், இது ஒரு வகை காருவியாதலாலும் [படைக்கலம்(Munition)], தமிழ் இலக்கணத்திற்கு ஏற்ப கருவிப்பொருள் விகுதியான ஈனா(இ) என்னும் எழுத்து சேர்க்கப்பட்டு(புணர்ந்து) துபேக்கி என்றாகியுள்ளது. பிறகு, காலப்போக்கினால்(<1839) துபாக்கி என்று பேச்சு வழக்கில் மருவியும், ஏட்டில் ஏறியும்(1839), பின்னாளில் துப்பாக்கி என்றாகி இன்றுவரை அவ்வாறே தரிபெற்றுள்ளது, இவ்வேற்றுமொழிச்சொல்!

மேலும், இந்த துஃவக் என்னும் சொல்லானது ஈழத்து மொழிகளான ஈழத்தமிழில், தற்பவமாக 'துவக்கு' என்று பேச்சுவழக்கில் நுழைந்துள்ளது (எழுத்து வழக்கு: துப்பாக்கிதான். ஆனால் சிலவிடங்களில் 'துவக்கு, சுடுகலன்' என்றும் வழங்கப்படுவதுண்டு). அங்குள்ள, சிங்களத்திலும் சுடுகலன்(Gun) என்பதைக் குறிக்க துவக்கு(තුවක්කුව) என்னுஞ் சொல்லும் சேணேவி(Artillery) என்பதைக் குறிக்க களத்துவக்கு(කාලතුවක්කු) என்னும் சொல்லும் வழங்குகிறது.

இவற்றுடன்,

→ மலையாளத்தின் பேச்சுவழக்கு மற்றும் எழுத்து வழக்கு ஆகியவற்றில் தோக்கு(തോക്ക്) என்றே வழங்குகிறது. இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது யாதெனில், இந்த தோக்கு என்னும் சொல்லும் தமிழில் வழங்கப்பட்டுள்ளதை மேற்கண்ட அகராதி குறிப்பிடுகிறது.

தெலுங்கின் பேச்சுவழக்கு மற்றும் எழுத்து வழக்கு(!?) ஆகியவற்றில் துபாக்கி(తుపాకీ) என்று வழங்குகிறது.

 


எனவே, முடிவாக நான் சொல்வது யாதெனில் இதைத் தூரவீசிவிட்டு கீழக்கண்ட தமிழ்ச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும்:

 1. Gun - சுடுகலன்
 2. Rifle - துமுக்கி
 3. Musket - தெறாடி | கிட்டிப்பு(credit): திரு.திருத்தம் பொன் சரவணன்

 


பிற்சேர்க்கை(2–11–2021):

 • நான் கண்டறிந்த வரை இச்சொல்லானது 1888 ஆம் ஆண்டுதான் முதன்முதலில் அகராதியில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

English and Tamil Dictionary for the Use of Students and Colleges


 

உசாத்துணை:

ஆக்கம் & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

Edited by நன்னிச் சோழன்
Link to comment
Share on other sites

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Similar Content

 • Topics

 • Posts

  • முன்போ பின்போ டீல் இல்லாமல் எதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்க கூடாது. குறிப்பாக சிங்கள கட்சிகள் ஏமாற்று பேர்வழிகள். கடந்த காலத்தில் இருந்தாவது கற்க வேண்டும்.
  • 1. இந்த சந்திப்பை வாக்களிக்க முன் செய்து. பின்னர் இதை காரணம் காட்டி வாக்களிக்காமல் விட்டு இருக்கலாம். 2. வாக்களித்த பின். இப்போ செய்வது போல, தொடர்ந்தும் வெளியில் இருந்து ஆதரவு. முன் மொழிவுகளை கையளிப்பு. ஆனால் சமரசமில்லாமல் அதிகார பகிர்வு, ஜெனிவா விடயத்தை கையாளலாம். இதில் 1ம் தெரிவை விட சில சமயம் 2ம் தெரிவு பலனளிக்குமோ?
  • அதாவது காசு மட்டும்தாங்கோ அதிகாரம் எல்லாம் கேட்காதேங்கோ. இந்தியாவிடம் பெற்றோலை யாசகம் பெற்று விட்டு, சீன கப்பலை வர விடும் அதே அணுகுமுறை.  ஒரு சந்திப்பின் பின் இப்படியான வெளிப்படை அறிக்கை விடுவது வரவேற்க வேண்டியது. சும், சாணக்கியன் போல் படத்தை மட்டும் போட்டு, என்னை மதுரையில கேட்டாக, மாயவரத்தில கேட்டாக என சீன் காட்டாமல்.
  • தமிழர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதை விட ஜெனிவாக் கூட்டமே ஜனாதிபதிக்கு முக்கியம்! விக்னேஸ்வரன் சுட்டிக்காட்டு 14 August 2022, 9:58 am தமிழர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதை விட நடைபெறவுள்ள ஜெனிவாக் கூட்டமே ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் அவரது அழைப்பில் இருந்து அறிந்து கொண்டோம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நீதியரசர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்தார். ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கும் தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணியின் உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் சந்திப்பு இடம்பெற்றது. இந்தச் சந்திப்பின் பின்னர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நீதியரசர் சி.வி.விக்னேஸ்வரனால் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கையில், ஜனாதிபதியின் அழைப்பின் பேரில் 2022 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி மாலை 4.30 மணியளவில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் எமது கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் திரு. எஸ்.செல்வேந்திரா அவர்களுடன் நான் அவரைச் சந்தித்தேன். அந்த தருணத்தில் கௌரவ பிரதமரும் உடனிருந்தார். மாகாண ஆளுநர்களுக்கு அதிக பொறுப்பதிகாரத்தை வழங்கும் பாராளுமன்ற ஆளுகைக் குழுவை உள்ளடக்கிய தனது ஆட்சித் திட்டத்தை ஜனாதிபதி எமக்கு விரிவாக விளக்கினார். அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தேசிய நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையில் அந்தந்த மாகாண ஆளுநர்களின் தலைமையில் பணி செய்ய வேண்டும் என்பது அவரது யோசனை. மேற்படி திட்ட யோசனைக்கு ஆஸ்திரியா நாட்டை உதாரணமாகக் குறிப்பிட்டார். (இந்த இடத்தில் அவரது உதாரணம் பொருத்தமற்றது. ஏனெனில் ஆஸ்திரியா ஒரு கூட்டாட்சி நாடு). மேலும், மத்திய அரசாங்க அமைச்சுக்களால் மாகாணங்களில் காணிகளை அபகரிப்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடிய ஜனாதிபதி, அமைச்சுக்களால் அபகரிக்கப்பட்ட வன நிலங்கள் எதுவும் இருக்கக் கூடாது என்றும், ஒவ்வொரு மாகாண அமைச்சுக்களும் சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். தேவைப்பட்டால் அதிகபட்சம் 2 ஏக்கர் நிலத்தை மாத்திரம் அரசு கையகப்படுத்தலாம் என்றும் கூறினார். அதற்கு நான், “அந்தந்த மாகாண அரசாங்கத்தின் சம்மதத்தினையும், அனுமதியினையும் பெறாமல் , மாகாணங்களில் மத்திய அரசாங்கத்தால் எந்தவொரு காணியும் சுவீகரிக்கப்படக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும்” என்றேன். இதற்கு ஜனாதிபதி அவர்களிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை. தேசியப் பாடசாலைகள் குறித்து அவர் கூறுகையில், நாட்டிற்கு 1,000 தேசியப் பாடசாலைகள் தேவையில்லை, 50 தேசியப் பாடசாலைகள் போதும். எனக்கூறினார். இதன் போது நான், “எந்தவொரு மாகாண பாடசாலைகளையும் மத்திய அரசால் கையகப்படுத்த முடியாது எனவும், இது தொடர்பில் எமது கூட்டணி ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும்” சுட்டிக் காட்டினேன். அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிப்பதற்காக யாழ்ப்பாண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தனது அரசின் வலைக்குள் விழ வைத்து அதனை ஜெனிவாவிற்கு காட்டி தப்பித்துக் கொள்வதற்கான நாடகம் போன்றே எமக்கு தோன்றினாலும் நான் அதனை விமர்சிக்கவில்லை. ஏனெனில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 46/1 என்ற கட்டளைச்சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஜெனிவாவின் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை அரசு ஏற்கனவே நிராகரித்திருந்தமையினால் ஆகும்.  வெளிநாடுகளில் வாழும் புலம்பெயர் மக்கள் மூலம் எவ்வாறு நாட்டிற்கு நிதி உதவி செய்ய முடியும் என்பது குறித்த ஆவணத்தை குறிப்புக்களுடன் முன்வைக்குமாறு என்னிடம் ஜனாதிபதி கேட்டுக் கொண்டார்கள். அரசியலமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தத்தை முற்றாகப் புறக்கணித்து முழு நாட்டினதும் மத்திய நிர்வாக அதிகாரத்தை வலுப்படுத்துவதே அவரது மறைமுக நோக்கம் என்பதை அவருடன் கலந்துரையாடிய போது எம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. “தற்போதைய சூழலில் தமிழ்த் தேசியக் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவராலும் முன்வைக்கப்படும்  கோரிக்கைகளும், இந்நாட்டிலுள்ள தமிழ் மக்கள் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் விடயம் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை. இனை செயற்படுத்தஅரசாங்கம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் காணாமல் போனவர்களை கண்டறிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும், தமிழர்களின் காணிகளை அபகரிக்கும் பல்வேறு அரச திணைக்களங்களின் அதிகார செயற்பாடுகளை உடன் நிறுத்துவதுடன், இராணுவத்தின் உதவியுடன் தமிழர் தாயக நிலங்களில் பௌத்த விகாரைகளை கட்ட முயலும் நபர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இவையே தற்போது எமக்கு தேவையானவை என்பதை நான் மிகவும் வலியுறுத்திக் கூறினேன். தமிழர்கள் தமது மாகாணங்களில் அரசியல் தலைமைத்துவத்தையும், ஆட்சியையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு திருப்திகரமான அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் வரை தற்காலிக நடவடிக்கையாக அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்தத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்த வேண்டும் எனவும் எமது தரப்பினால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. தமிழ் மக்களுக்கான சரியான அரசியல் பகிர்வு ஏற்படுத்தப்படும் வரை மேற்கொள்ளப்படும்  13வது திருத்த அமுலாக்க செயற்பாடுகளில் நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருந்து அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிப்போம் என கௌரவ ஜனாதிபதியிடம் தெரிவித்தோம். இது நாங்கள் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிப்பது என்ற பொருள் அல்ல. எம்மால் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஜனாதிபதி உறுதியளித்ததுடன், எம்மை அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயற்படுமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். தமிழர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதை விட நடைபெறவுள்ள ஜெனிவாக் கூட்டமே அவருக்கு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் அவரது அழைப்பில் இருந்து அறிந்து கொண்டோம். இறுதியாக ஜனாதிபதிஎம்மிடம் கேட்டிருந்த முன்மொழிவு ஆவணத்தை கையளிப்பதாக உறுதியளித்து எம்மை அழைத்தற்கு நன்றி தெரிவித்து விட பெற்றோம்.- என்றுள்ளது. https://samugammedia.com/the-geneva-meeting-is-more-important-to-the-president-than-solving-the-problems-of-tamils-wigneswaran-pointed-out/#   டிஸ்கி தேர்தல் மூலம் தெரிவாகும் மாகாண அரசை ஒதுக்கி, மத்திய அரசின் நியமன ஆளுனர் தலைமையில் ஒரு கண்துடைப்பு அதிகார பகிர்வை சிவி யிடம் விற்க நரி முயன்றுள்ளது.   நரி பதில் எப்படி சொல்லும். பிறகு அடாத்தாக குடியேற்றம் செய்வது தடைப்படுமா இல்லையா?
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.